Tài liệu 146 hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu cn cao hoà lạc

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi: TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cã ý nghÜa quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Nã t¸c ®éng lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng x· héi. V× vËy díi mäi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, tiÒn l¬ng vµ viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh sù hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NÕu h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt liÖu, gi¶m chi phÝ. Ngîc l¹i h×nh thøc tr¶ l¬ng kh«ng hîp lý sÏ khiÕn hä kh«ng tho· m·n vÒ tiÒn l¬ng hä nhËn ®îc. Do ®ã hä sÏ kh«ng nhiÖt huyÕt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, kh«ng tiÕt kiÖm vËt t, lµm tæn thÊt chi phÝ, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. ë níc ta h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®ang ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng lu«n ph¶i lu«n kÌm theo mét sã ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ tr¶ l¬ng mét c¸ch hîp lý, ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc ®ã th× míi ph¸t huy t¸c dông cña tiÒn l¬ng, nÕu kh«ng sÏ t¸c dông xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t sinh m©u thuÉn vÒ lîi Ých gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng, lµm suy gi¶m ®éng lùc lao ®éng vµ sù s¸ng t¹o cña hä. Do ®ã vÊn ®Ò lùa chän mét h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý, tr¶ l¬ng lao ®éng võa ®óng c«ng søc hä bá ra, l¹i võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vai trß to lín cña tiÒn l¬ng, do ®ã sau mét thêi gian thøc tËp t¹i C«ng ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoµ L¹c, víi sù híng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o Ph¹m ThÞ H¹nh Nh©n cïng c¸c C¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn h¹ tÇng em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoµ L¹c” nh»m ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty. II. Môc ®Ých nghiªn cøu. C¸c doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng mµ vÉn kÝch thÝch ®îc ngêi lao ®éng, khi tiÒn l¬ng ®îc tr¶ hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n vµ gi¸ trÞ thÆng d do lao ®éng cña hä ®em l¹i lµ v« cïng to lín. V× vËy kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng lµ yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Víi nhËn thøc ®ã ®Ò tµi: Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t TriÓn TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoµ L¹c nh»m môc ®Ých sau:  VÒ lý thuyÕt: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tiÒn l¬ng.  VÒ thùc tiÔn: ¸p dông lý thuyÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng ®a ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty. 21 III. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §å ¸n ®· ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p nh biÓu b¶ng, thèng kª, tæng hîp, ph©n tÝch lµm râ c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ sö dông sè liÖu trong b¶ng tæng kÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cuèi n¨m, c¸c sè liÖu trong tæng hîp cña phßng tæ chøc hµnh, phßng kÕ to¸n, KÕ ho¹ch phßng kü thuËt cña C«ng ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng. Víi môc ®Ých nh vËy §å ¸n sÏ bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c tr¶ l¬ng. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn h¹ tÇng khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn h¹ tÇng khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c. 22 PHAÀN I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ COÂNG TAÙC TRAÛ LÖÔNG 1.1 Khaùi nieäm tieàn löông: Trong thöïc teá, khaùi nieäm vaø cô caáu tieàn löông raát ña daïng ôû caùc nöôùc treân theá giôùi. Tieàn löông coù theå coù nhieàu teân goïi khaùc nhau nhö tieàøn coâng, tieàn löông, thuø lao lao ñoäng, thu nhaäp lao ñoäng... ÔÛ Phaùp, söï traû coâng hieåu laø tieàn löông, hoaëc löông boång cô baûn, bình thöôøng hay toái thieåu vaø moïi thöù lôïi ích hay phuï khoaûn khaùc, ñöôïc traû tröïc tieáp hay giaùn tieáp baèøng tieàn hay hieän vaät, maø ngöôøi söû duïng lao ñoäng traû cho ngöôøi lao ñoäng theo vieäc laøm cuûa hoï. Coøn tieàn löông ôû Ñaøi Loan bao goàm moïi khoaûn thuø lao maø ngöôøi coâng nhaân nhaän ñöôïc do laøm vieäc, baát luaän laø duøng tieàn löông, löông boång, phuï caáp coù tính löông, tieàn thöôûng hoaëc duøng moïi danh nghóa khaùc ñeå traû cho ho ïtheo giôø, ngaøy thaùng, theo saûn phaåm… Theo toå chöùc lao ñoäng quoác teá (ILO) ñònh nghóa: tieàn löông laø söï traû coâng thu nhaäp, baát luaän teân goïi hay caùch tính theá naøo , maø coù theå bieåu hieän baèng tieàn ñöôïc aán ñònh baèng thoûa thuaän giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng, hoaëc baèng phaùp luaät, baèng phaùp quy quoác gia do ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi traû theo hôïp ñoàâng lao ñoäng ñöôïc vieát ra hay thoûa thuaän baèng mieäng. ÔÛ Vieät Nam hieän nay coù söï phaân bieät caùc yeáu toá trong toång thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng töø coâng vieäc: tieàn löông (löông cô baûn), phuï caáp, tieàn thöôûng vaø phuùc lôïi. Theo quan ñieåm caûi caùch tieàn löông naêm 1993: tieàn löông laø giaù caû söùc lao ñoäng, ñöôïc hình thaønh qua söï thoûa thuaän giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng phuø hôïp vôùi quan heä cung caàu veà söùc lao ñoäng trong neàn kinh teá hò tröôøng. Tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng do hai beân thoûa thuaän trong hôïp ñoàng lao ñoäng vaø traû theo naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng vaø hieäu quaû coâng vieäc. 1.2 Baûn chaát cuûa tieàn löông: Veà maët kinh teá: tieàn löông laø phaàn ñoáùi troïng cuûa söùc lao ñoäng maø ngöôøi lao ñoäng ñaõ cung caáp cho ngöôøi söû duïng lao ñoäng. Qua hôïp ñoàng lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñaõ cam keát trao ñoåi haøng hoùa söùc lao ñoäng: ngöôøi lao ñoäng cung caáp söùc lao ñoäng cuûa mình trong moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù vaø seõ ñöôïc nhaän moät khoaûn tieàn löông theo thoûa thuaän töø ngöôøi söû duïng lao ñoäng. 23 Sô ñoà 1.2: Moâ hình trao ñoåi haøng hoùa söùc lao ñoäng:      + Thôøi gian ñaõ cung caáp vôùi cöôøng ñoä hao phí söùc lao ñoäng. + Trình ñoä tay ngheà ñaõ tích luõy ñöôïc + Tinh thaàn, ñoäng cô laøm vieäc Ngöôøi lao ñoäng       Söùc lao ñoäng Traû coâng lao ñoäng Ngöôøi söû duïng lao ñoäng + Tieàn löông cô baûn + Phuï caáp, trôï caáp xaõ hoäi + Thöôûng (trích 1 phaàn lôïi nhuaän) + Cô hoäi thaêng tieán vaø phaùt trieån ngheà Tieàn löông cô baûn ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû tính ñuû caùc nhu caàu veà sinh hoïc, veà xaõ hoäi hoïc, veà ñoä phöùc taïp coâng vieäc vaø möùc ñoä tieâu hao lao ñoäng trong caùc ñieàu kieän lao ñoäng trung bình cuûa öøng ngaønh ngheà. Tieàn löông cô baûn ñöôïc ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû caùc doanh ngieäp nhaø nöôùc, ôû caùc khu vöïc haønh chính söï nghieäp vaø ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua heä thoáng thang baûng löông do nhaø nöôùc quy ñònh. Coøn phuï caáp löông laø tieàn traû coâng lao ñoäng ngoaøi tieàn löông cô baûn, buø ñaép theâm cho ngöôøi lao ñoäng khi hoï phaûi laøm vieäc trong ñieàu kieän khoâng oån ñònh hoaëc khoâng thuaän lôïi maø chöa ñöôïc tính löông cô baûn. Veà maët xaõ hoäi : Tieàn löông laø khoaûn thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng ñeå buø ñaép nhu caàu toái thieåu cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû moät thôøi ñieåm kih teá – xaõ hoäi nhaát ñònh. Khoaûn tieàn ñoù phaûi ñöôïc thoûa thuaän giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù tính ñeán möùc löông toái thieåu do nhaø nöôùc ban haønh. Trong ñoù, möùc löông toái thieåu laø khoaûn tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng ôû möùc ñôn giaûn nhaát, khoâng phaûi ñaøo taïo, ñuû ñeå taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng cho hoï vaø moät phaàn cho gia ñình hoï. Noùi roõ hôn, ñoù laø soá tieàn baûo ñaûm cho ngöôøi lao ñoäng naøy coù theå mua ñöôïc nhöõng tö lieäu sinh hoaït caàn thieát ñeå taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng cuûa baûn thaân vaø coù daønh moät phaàn ñeå nuoi con cuõng nhö baûo hieåm luùc heát tuoåi lao ñoäng. Ngoaøi tieàn löông cô baûn, ngöôøi lao ñoäng coøn coù phuï caáp löông, tieàn thöôûng vaø caùc loaïi phuùc lôïi. Ngaøy nay, khi xaõ hoäi caøng phaùt trieån ôû trình ñoä cao, thì cuoäc soáng con ngöôøi ñaõ vaø ñang ñöôïc caûi thieän roõ reät, trình ñoä vaên hoùa chuyeân moân cuûa ngöôøi lao ñoäng ñöôïc naâng cao khoâng ngöøng, thì ngoaøi tieàn löông cô baûn, phuï caáp, thöôûng vaø phuùc lôïi, ngöôøi lao ñoäng coøn muoán coù cô hoäi thaêng tieán trong ngheà nghieäp, ñöôïc thöïc söï kính troïng vaø 24 laøm chuû trong coâng vieäc… thì tieàn löông coøn coù yù nghóa nhö laø moät khoaûn ñaàu tö cho ngöôøi lao ñoäng ñeå khoâng ngöøng phaùt trieån con ngöôøi moät caùch toaøn dieän. 1.3 Vai troø cuûa tieàn löông 1. Vai troø taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng: Sau moãi quaù trình lao ñoäng saûn xuaát, söùc lao ñoäng bò hao moøn, do ñoù phaûi coù söï buø ñaép hao phí söùc lao ñoäng ñaõ tieâu hao. Baèng tieàn löông cuûa mình, ngöôøi lao ñoäng seõ mua saém ñöôïc moät khoái löôïng haøng hoùa sinh hoaït vaø dòch vuï nhaát ñònh (ba goàm caùc haøng hoùa thieát yeáu nhö löông thöïc, thöïc phaåm, aên maëc, thuoác men chöõa beänh, ñi laïi, hoïc haønh, giaû trí… vaø caùc dòch vuï caàn thieát khaùc) baûo ñaûm cho söï taùi saûn xuaát giaûn ñôn vaø taùi saûn saûn xuaát môû roäng söùc lao ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng (ñeå nuoâi con vaø moät phaàn tích luõy). 2. Vai troø baûo hieåm cho ngöôøi lao ñoäng: Ngöôøi lao ñoäng trích moät phaàn tieàn löông cuûa mình ñeå mua baûo hieåm xaõ hoäi vaø y teá ñeû phoøng nhöõng khi gaëp ruûi ro vaø coù löông höu luùc veà giaø. 3. Vai troø ñieàu tieát vaø kích thích: Moãi ngaønh ngheà , moãi coâng vieäc coù tính chaát phöùc taïp veà kyõ thuaát khaùc nhau, do ñoù ngöôøi lao ñoäng coù trình ñoä laønh ngheà cao hôn, laøm vieäc vôùi caùc coâng vieäc phöùc taïp hôn, trong caùc dieàu kieän khoù khaên vaø naëng nhoïc hôn thì chaéc chaén phaûi ñöôïc traû coâng cao hôn. Ñoái vôùi caùc coâng vieäc khaån caáp vaø khoù khaên, cuõng nhö caác coâng vieäc caàn ñoäng vieân söùc lao ñoäng nhieàu hôn, nhanh hôn thì tieàn löông vaø tieàng thöôûng coù taùc duïng kích thích coù hieäu quaû. 1.4 Nhöõng nguyeân taéc chung nhaát cuûa coâng taùc tieàn löông Vôùi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù vó moâ cuûa Nhaø nöôùc ñoøi hoûi khi toå chöùc cheá ñoä tieàn löông cho ngöôøi lao ñoäng caàn thieát phaûi tuaân thuû theo nhöõng yeâu caàu coù tính nguyeân taéc sau:  Ñaûm baûo tính phuø hôïp cuûa cheá ñoä tieàn löông vôùi ñieàu kieän kinh teá ñaát nöôùc trong töøng thôøi kyø, phaûi döïa treân ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi coù tính chieán löôïc cuûa ñaát nöôùc. Toác ñoä taêng tieàn löông bình quaân phaûi thaáp hôn toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng, coù nhö vaäy thì môùi coù khaû naêng tích luõy taùi saûn xuaát môû roäng ñoàng thôøi baûo ñaûm taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng vaø khoâng ngöøng naâng cao ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cho ngöôøi lao ñoäng.  Ñaûm baûo quan heä hôïp lyù giöõa tích luyõ vaø tieâu duøng, baûo ñaûm taùc duïng kích thích saûn xuaát, hai vaán ñeà naøy phaûi soángong ñoàng nhaát ñeå coù tyû leä thích hôïp giöõa tích luõy vaø tieâu duøng ñoøi hoûi chuùng ta phaûi giaû quyeát ñuùng ñaén moái quan heä 3 lôïi ích Nhaø nöôùc, taäp theå vaø caù nhaân. 25  Thöïc hieän tính nguyeân taéc phaân phoái lao ñoäng vaø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Tieàn löông döïa treân cô sôû nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng laø tieàn löông töông öùng vôùi soâ löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng maø moãi caù nhaân ñoùng goùp, phaân phoái theo lao ñoäng chính laø thöôùc ño giaù trò lao ñoäng cuûa ngöôøi coâng nhaân vaø ñeå xaùc ñònh phaàn ñoùng goùp cuõng nhö phaàn höôûng thuï cuûa ngöôøi lao ñoäng. 1.5 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán tieàn coâng lao ñoäng Caùc nhaân toá aûnh ñeán vieäc traû löông raát ña daïng, phong phuù, vaø coù theå trình baøy theo caùc nhoùm cô sôû döôùi ñaây: Sô ñoà 1.5 Caùc nhaân toá aûnh höôûng tôùi tieàn coâng lao ñoäng Baûn thaân coâng vieäc Ñoä phöùc taïp cuûa vò trí ñaûm nhieäm Xaõ hoäi vaø thò tröôøng lao ñoäng Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi Chi phí sinh oaït Luaät phaùp Lñ vaø löông toái thieåu Löông trung bình treân thò tröôøng lao ñoäng… Tieàn coâng hay tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng Doanh nghieäp Khaû naêng taøi chính Hieäu quaû kinh doanh Chính saùch tieàn löông trong töøng gia ñoaïn Vaên hoùa doanh nghieäp… Baûn thaân ngöôøi lao ñoäng Khaû naêng hieän taïi (kieán thöùc, tay ngheà) Tieàm naêng caù nhaân trong töông lai Thaâm nieân vaø möùc ñoä trung thaønh vôùi doanh nghieäp Möùc ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc… 1.6 Caùc cheá ñoä tieàn löông cuûa nhaø nöôùc aùp duïng cho caùc doanh nghieäp: 1.6.1 Cheá ñoä tieàn löông theo caáp baäc Traû löông theo caáp baäc laø traû löông cho ngöôøi lao ñoäng thoâng qua chaát löôïng coâng vieäc theå hieän möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc vaø trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân. Nhaø nöôùc ban haønh tieâu chuaån caáp baäc kyõ thuaät trong ñoù xaùc ñònh ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc vaø trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân, caùc doanh nghieäp döïa treân tieâu chuaån kyõ thuaät xaùc ñònh ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc ñôn vò mình maø xaép xeáp baäc, coâng vieäc vaø traû löông cho ngöôøi lao ñoäng. Thang baûng löông laø baûng xaùc ñònh quan heä veà tieàn löông giöõa coâng nhaân cuøng ngheà hoaëc nhoùm ngheà gioáng nhau theo caáp baäc cuûa hoï. Moãi baûng löông goàm moät soá baäc löông vaø heä soá löông töông öùng, heä soá löông bieåu thò möùc ñoä phöùc taïp giöõa baäc 26 löông coâng vieäc do lao ñoäng ñôn giaûn nhaát: Möùc löông = Heä soá löông x Möùc löông toái thieåu 1.6.2 Cheá ñoä löông chöùc danh Laø hình thöùc traû löông cho ngöôøi lao ñoäng döïa treân chaát löôïng lao ñoäng cuûa caùc loaïi vieân chöùc , laø cô sôû ñeå traû löông phuø hôïp vôùi trình ñoä chuyeân moân vaø chöùc danh cuûa coâng vieäc Ñoái töôïng aùp duïng: laø caùc caùn boä nhaân vieân trong doanh nghieäp cuõng nhö trong cô quan haønh chính söï nghieäp vaø löïc löôïng vuõ trang khi hoï ñang ñaûm nhaän caùc chöùc vuï trong doanh nghieäp ñoù. Baûng löông chöùc danh: laø baûng quy ñònh caùc möùc löông cho töøng chöùc danh coâng taùc bao goàm: chöùc vuï coâng taùc, heä soá baûng löông chöùc danh vaø soá baäc cuûa baûng löông. Möùc löông chöùc danh laø soá tieàn löông do Nhaø nöôùc quy ñònh ñeå traû löông cho caùn boä coâng nhaân vieân theo chöùc danh coâng taùc trong dôn vò, möùc löông chöùc danh cuõng ñöôïc tính töông töï nhö möùc löông caáp baäc. LCD =(LTT * HCD) + PC LC : möùc löông chöùc danh LTT : möùc löông toái thieåu HCH : heä soá löông chöùc danh PC : phuï caáp 1.6.3 Phuï caáp vaø thu nhaäp khaùc: Nhaø nöôùc ban haønh baåy loaïi phuï caáp löông Phuï caáp khu vöïc: aùp duïng cho nhöõng nôi xa xoâi heûo laùnh, ñieàu kieän khoù khaên khí haäu khaéc nghieät goàm 7 möùc {0,1  0,7} so vôùi möùc löông toái thieåu. Phuï caáp ñoäc haïi: nguy hieåm aùp duïng vôùi caùc ngaønh ngheà, coâng vieäc laøm trong ñieàu kieän ñoäc haïi nguy hieåm goàm boán möùc {0,1  0,4} so vôùi möùc löông toái thieåu. Phuï caáp traùch nhieäm: goàm 3 möùc {0,1  0,3} so vôùi möùc löông toái thieåu. Phuï caáp laøm ñeâm: Laøm ñeâm thöôøng xuyeân möùc 0,4 löông caáp baäc; Laøm ñeâm khoâng thöôøng xuyeân möùc 0,3 löông caáp baäc. Phuï caáp thu huùt lao ñoäng: aùp duïng cho nhöõng ngöôøi laøm ôû khu vöïc vuøng kinh teá môùi, ñaûo xa, coù ñieàu kieän ñòa lyù, giao thoâng khoù khaên, cô sôû haï taàng chöa coù, Phuï caáp naøy chæ ñöôïc höôûng trong thôøi gian töø 3 ñeán 5 naêm goàm 4 möùc {0,2 0,3 0,5 27 0,7} so vôùi möùc löông toái thieåu. Phuï caáp ñaét ñoû: aùp duïng cho nhöõng nôi coù chæ soá sinh hoaït cao hôn thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng goàm 5 möùc {0,1 0,15 0,2 0,25 0,3} so vôùi möùc löông toái thieåu. Phuï caáp löu ñoäng: aùp duïng cho moät soá ngaønh ngheà thöôøng xuyeân thay ñoåi ñòa ñieåm laøm vieäc vaø nôi ôû goàm 3 möùc {0,2 0,4 0,6} so vôùi möùc löông toái thieåu. Khi laøm theâm giôû thì giôø laøm theâm ñöôïc höôûng 150% tieàn löông so vôùi ngaøy thöôøng, laøm theâm ngaøy leã, ngaøy chuû nhaät höôûng 200% löông cô baûn. 1.7 Quyõ tieàn löông cuûa doanh nghieäp 1.7.1 Khaùi nieäm veà quyõ tieàn löông Quyõ tieàn löông: laø toång soá tieàn duøng ñeå traû löông cho coâng nhaân vieân chöùc do doanh nghieäp (cô quan) quaûn lyù, söû duïng bao goàm:  Tieàn löông caáâp baäc (coøn goïi laø boä phaän tieàn löông cô baûn hay tieàn löông coá ñònh)  Tieàn löông bieán ñoåi: bao goàm caùc khoaûn phuï caáp vaø tieàn thöôûng. Quyõ löông baùo caùo: laø toång soá tieàn thöïc teá ñaõ chi trong ñoù nhöõng khoaûn khoâng ñöôïc laäp trong keá hoaïch nhaên phaûi chi do nhöõng thieáu soùt trong toå chöùc saûn xuaát, toå chöùc lao ñoäng, hoaëc do ñieàu kieän saûn xuaát khoâng bình thöôøng nhöng khi laäp keá hoaïch chöa tính ñeán nhö tieàn löông phaûi traû cho thôøigian ngöøng vieäc, laøm laïi saûn phaåm hoûng. Quyõ löông theo keá hoaïch: laø toång soá tieàn löông döï tính theo löông caáp baäc vaø caùc khoaûn phuï caáp thuoäc quyõ tieàn löông duøng ñeå traû cho coâng nhaân, vieân chöùc theo soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng khi hoaøn thaønh keá hoaïch saûn xuaát trong ñieàu kieän bình thöôøng. Ñeå xaây döïng quyõ tieàn löông keá hoaïch ngöôøi ta döïa theo moät soá phöông phaùp nhö sau: 1.7.2 Xaùc ñòch toång quyõ löông caên cöù vaøo kyø keá hoaïch lao ñoäng vaø tieàn löông bình quaân cuûa kyø keá hoaïch Coâng thöùc:  QL KH SKH * L bq QLKH : toång quyõ löông keá hoaïch SKH : soá lao ñoäng cuûa kyø keá hoaïch Lbq : löông bình quaân cuûa kyø keá hoaïch 28 1.7.3 Xaùc ñònh toång quyõ löông caên cöù vaøo ñôn giaù tieàn löông vaø nhieän vuï keá hoaïch saûn xuaát: Coâng thöùc  QL KH  QKHi * Lñgi (ñoàng) Lñgi : ñôn giaù tieàn löông cuûa moät ñôn vò saûn phaåm QLKhi : saûn löôïng saûn xuaát kyø keá hoaïch n : soá maët haøng saûn xuaát Ñeå xaùc ñònh ñôn giaù tieàn löông cuûa moät ñôn vò saûn phaåm ta coù coâng thöùc sau: n  QLKH  Tdmi * Lgi (ñoàng) i 1 Tñmi : ñònh möùc thôøi gian cuûa böôùc coâng vieäc Lgi : möùc löông giôø cuûa coâng vieäc Möùc löông giôø  Möùc löông thaùng 22 ngaøy * 8 giôø Phöông phaùp naøy ñeå xaùc ñònh löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát chính vaø phuï coù ñònh möùc lao ñoäng. 1.7.4 Xaùc ñònh quyõ löông theo heä soá lao ñoäng: Ngöôøi ta chia toåg quyõ löông keá hoaïch laøm hai loaïi: coá ñònh vaø bieán ñoåi tyû leä vôùi saûn phaåm.  Quyõ löông khoâng thay ñoåi theo saûn löôïng: QL KH  QL KH QL bc  Quyõ löông thay ñoåi theo saûn löôïng: QL KH  QL KH * Q SLKH Q SLbc QLKH : quyõ löông keá hoaïch QLbc : quyõ löông baùo caùo QSLbc : saûn löôïng kyø baùo caùo QSLKH : saûn löôïng kyø keá hoaïch Toång quyõ löông chung cuûa naêm keá hoaïch ñöôïc tính ñeå laäp laäp keá hoaïch toång chi veà tieàn löông cuûa doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh: 29 QC = QKH + QPC + Qbs + QThg QC : toång quyõ löông chung cuûa naêm keá hoaïch QKH : toång quyõ löông tyû leä naêm keá hoaïch ñeå xaây döïng ñôn giaù tieàn löông Qbs : quyõ tieàn löông boå xung theo keá hoaïch. Quyõ naøy ñöôïc traû cho thôøi gian keá hoaïch khoâng tham gia saûn xuaát ñöôïc höôûng löông theo cheá ñoä quy ñònh. QPC : Quyõ caùc khoaûn phuï caáp löông vaø caùc cheá ñoä khaùc khoâng tính vaøo ñôn giaù tieàn löông theo quy ñònh QThg : quyõ löông laøm theâm giôø. 1.7.5 Xaùc ñònh toång quyõ löông thöïc hieän theo keát quaû saûn xuaát kinh doanh Cong thöùc: QTH = (VÑG + CSXKD) + QPC + QBS + Q+TG QTH : toång quyõ löông thöïc hieän. VÑG CSXKD thöïc hieän. : ñôn giaù tieàn löông ñöôïc doanh nghieäp duyeät. : chæ tieâu saûn xuaát kinh doanh theo toång soá saûn phaåm haøng hoaù 1.8 Caùc phöông phaùp xaùc ñònh ñôn giaù tieàn löông Caên cöù vaøo tính chaát, ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh, cô caáu toå chöùc vaø chæ tieâu kinh teá gaén vôùi vieäc traû löông sao cho coù hieäu quaû nhaát, doanh nghieäp coù theå löïa choïn nhieäm vuï naêm keá hoaïch baøng caùc chæ tieâu sau ñeå xaây döïng ñôn giaù tieàn löông. 1. Toång saûn phaåm (keå caû saûn phaåm quy ñoåi) baèng hieäïn vaät. 2. Toång doanh thu (toång doanh soá). 3. Toång thu tröø toång chi. 4. Lôïi nhuaän. Vieäc xaùc ñònh nhieäm vuï naêm keá hoaïch theo caùc chæ tieâu neâu treân caàn phaûi baûo ñaûm nhöõng yeâu caàu sau:  Saùt vôùi tình hình thöïc teá vaø gaén vôùi vieäc thöïc hieän nhieäm vuï saûn xuaát kinh doanh cuûa naêm tröùc lieàn keà.  Toång saûn phaåm baèng hieän vaät ñöôïc quy ñoåi töông öùng theo phöông phaùp xaây döïng ñònh möùc lao ñoäng treân moät ñôn vò saûn phaåm höôùng daãn taïi thoâng tö soá 14/LÑTBXH-TT ngaøy 10/4/1997 cuûa Boä lao ñoäng thöông binh xaõ hoäi.  Chæ tieâu toång doanh thu (hoaëc toång doanh soá), toång thu tröø toång chi khoâng coù 30 löông hoaëc tính theo quy ñònh taïi nghò ñònh soá 59-CP ngaøy 30/10.1996 cuûa chính phuû, nghò ñònh soá 27/1999 ngaøy 20/4/1999 cuûa Chính phuû vaø caùc vaên baûn höôùng daãn cuï theå vieäc thöïc hieän cuûa boä taøi chính. Chæ tieâu lôïi nhuaän keá hoaïch ñöôïc laäp treân cô sôû keá hoaïch (toång thu tröø toång chi) vaø lôïi nhuaän thöïc hieän cuûa naêm tröôùc lieàn keà. Caên cöù vaøo quyõ tieàn löông cuûa naêm keá hoaïch ñeå xaây döïng ñôn giaù tieàn löông theo coâng thöùc: Vkh = [Lñb* TLmin dn * (Hcb +Hpc) + Vvc] * 12 thaùng Vkh : toång quyõ löông keá hoaïch Lñb : toång soá lao ñoäng ñònh bieân TLmin dn : möùc löông toái thieåu cuûa doanh nghieäp löïa choïn trong khung quy ……….ñònh Hcb : heä soá löông caáp baäc coâng vieäc bình quaân Hpc : heä soá caùc khoaûn phuï caáp löông bình quaân ñöôïc tính trong ñôn giaù ……… tieàn löông. Vc : Quyõ tieàn löông cuûa boä maùy giaùn tieáp maø soá lao ñoäng naøy chöa …tính trong ñònh möùc lao ñoäng toång hôïp. ..... Sau khi xaùc ñònh ñöôïc toång quyõ löông vaø chæ tieâu nhieäm vuï naêm keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, ñôn giaù tieàn löông cuûa doanh nghieäp ñöôïc xaây döïng theo 4 phöông phaùp sau: 1.8.1 Ñôn giaù tieàn löông tính treân ñôn vò saûn phaåm ÖÙng vôùi chæ tieâu keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh toång saûn phaåm hieän vaät: VÑG = VG * TSP VÑG : ñôn giaù tieàn löông (ñoàng/ñôn vò hieän vaät) TSP : möùc lao ñoäng cuûa 1 ñôn vò saûn phaåm VG : tieàn löông ñöôïc tính treân cô sôû caáp baäc coâng vieäc bình quaân vaø möùc löông toái thieåu cuûa doanh nghieäp. Nhaän xeùt: Öu ñieåm cuûa phöông phaùp tính ñôn giaù tieàn löông naøy laø: gaén chi phí tieàn löông cuûa doanh nghieäp vôùi hieäu suaát söû duïng lao ñoäng. Phaûn aùnh chính xaùc chi phí veà söùc lao ñoäng cho moãi ñôn vò saûn phaåm. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp laø chæ tính ñöôïc ñôn giaù naøy trong ñieàu kieän chæ saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm dòch vuï, hoaëc nhöõng saûn phaåm dòch vuï khaùc nhau nhöng 31 coù theå quy veà moät loaïi saûn phaåm thoâng nhaát. 32 1.8.2 Ñôn giaù tieàn löông tính treân doanh thu Loaïi ñôn giaù tieàn löông naøy öùng vôùi chæ tieâu keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh laø doanh thu, quyõ löông thay ñoåi theo saûn löôïng. VDG  Q KH DTKH VÑG : ñôn giaù tieàn löông QKH : toång quyõ löông naêm keá hoaïch DTKH : toång doanh thu keá hoaïch Nhaän xeùt: Öu ñieåm: Ñôn giaù tieàn löông loaïi naøy phaûn aùnh keát quaû cuoái cuøng cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Coù theå so saùnh, ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng lao ñoäng giöõa caùc doanh nghieäp khaùc nhau. Nhöôïc ñieåm: Chòu aûnh höôûng cuûa giaù thò tröôøng, do ñoù coù theå phaûn aùnh khoâng ñuùng hieäu quaû söû duïng lao ñoäng. Doanh thu chöa phaûi laø hieäu quaû cuoái cuøng neân neân ñôn giaù naøy chöa phaûn aùnh ñaày ñuû muïc ñích, ñoäng cô cuûa hoaït ñoäng ñaàu tö. 1.8.3 Ñôn giaù tieàn löông tính treân hieäu soá giöõa doanh thu vaø chi phí khoâng keå löông Coâng thöùc: V§G  Q KH DTKH  CFKH VÑG : ñôn giaù tieàn löông QKH : toång quyõ löông naêm keá hoaïch DTKH : toång doanh thu keá hoaïch khoâng keå löông CFKH : toång chi phí keá hoach khoâng keå löông *Nhaän xeùt: Öu ñieåm cuûa phöông phaùp laø phaûn aùnh ñöôïc keát quaû cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, phaûn aùnh tyû troïng tieàn löông trong giaù trò môùi ñöôïc taïo ra cuûa doanh nghieäp (löông vaø lôïi nhuaän) töø ñoù coù theå dieàu chænh huø hôïp. Nhöôïc ñieåm: khoâng phaûi doanh nghieäp naøo cuõng quaûn lyù vaø xaùc ñònh ñöôïc chi phí, do ñoù loaïi ñôn giaù naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng vôùi caùc doanh nghieäp quaûn lyù ñöôïc toång doanh thu vaø toång chi phí. 33 1.8.4 Ñôn giaù tieàn löông tính treân lôïi nhuaän Phöông phaùp naøy töông öùng vôùi chæ tieâu keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh ñöôïc choïn laø lôïi nhuaän, thöôøng aùp duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp quaûn lyù ñöôïc toång thu, toång chi vaø xaùc ñònh lôïi nhuaän keá hoaïch saùt vôùi thöïc teá thöïc hieän. Coâng thöùc xaùc ñònh: Vkh  Pkh Vñg   Vñg : Ñôn giaù tieàn löông (Ñôïn vò tính ñoàng/1000ñ) Vkh : Toång quyõ tieàn löông naêm keá hoaïch Pkh: Lôïi nhuaän keá hoaïch 1.9 Caùc hình thöùc traû löông: 1.9.1 Hình thöùc traû löông theo thôøi gian Laø hình thöùc traû löông maø tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng ñöôïc xaùc ñònh theo trình ñoä kyõ thuaät nghieäp vuï, chöùc vuï vaø theo thôøi gian laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng. Ñoái töôïng aùp duïng: chuû yeáu ñoái vôùi caùc nhaân vieân, vieân chöùc hoaëc nhöõng coâng nhaân laøm nhöõng coâng vieäc khoâng xaùc ñònh ñöôïc ñònh möùc lao ñoäng hay nhöõng coâng vieäc yeâu caàu chaát löôïng cao. a- Hình thöùc traû löông theo thôøi gian giaûn ñôn * Löông thaùng: laø tieàn löông traû coá ñònh haøng thaùng cho ngöôøi lao ñoäng, aùp duïng cho caùc vieân chöùc trong khu vöïc nhaø nöôùc. Lth = Lcb,cd*thaùng Lth Lcb,cd : löông thôøi gian traû theo thaùng : löông caáp baäc, chöùc danh traû theo thaùng * Löông ngaøy: laø tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng trong moät ngaøy laøm vieäc, aùp duïng trong caùc doanh nghieäp coù toå chaám coâng vaø haïch toaùn ngaøy coâng cuï theå hoaëc thueâ lao ñoäng ngaén haïn theo ngaøy. L ng  L cb,cd 22 * Ttt Lng : löông thôøi gian traû theo ngaøy Lcb,cd Ttt : löông caáp baäc chöùc danh traû theo thaùng : soá ngaøy laøm vieäc thöùc trong thaùng * Löông giôø: 34 L giôø  L cb ,cd * Ttt 176 Lgiôø Lcb,cd : löông thôøi gian traû theo giôø : löông caáp baäc, chöùc danh traû theo thaùng Ttt 176 : soá giôø laøm vieäc thöïc teá trong ngaøy : soá giôø laøm vieäc trong thaùng theo quy ñònh (22ngaøy*8giôø) Hình thöùc traû löông naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng trong caùc doanh nghieäp coù thueâ lao ñoäng ngaén haïn theo giôø. b- Hình thöùc traû löông thôøi gian coù thöôûng: Traû löông thôøi gian coù thöôûng laø hình thöùc traû löông döïa treân söï keát hôïp giöõa traû löông theo thôøi gian giaûn ñôn vôùi hình thöùc traû löông coù thöôûng. Khi ñaït ñöôïc nhöõng chæ tieâu veà soá löôïng hoaëc chaát löôïng quy ñònh, löông thöôûng ñöôïc tính theo tyû leäâ% cuûa löông chính, hình thöùc traû löông naøy chuû yeáu aùp duïng ñoái vôùi coâng nhaân phuï laøm coâng laøm coâng vieäc phuïc vuï nhö coâng nhaân söûa chöõa, ñieàu chænh thieát bò… Ngoaøi ra coøn aùp duïng vôùi nhöõng coâng nhaân chính laøm vieäc ôû nhöõng khaâu saûn xuaát coù trình ñoä cô khí hoùa cao, töï ñoäng hoùa hoaëc nhöõng coâng vieäc tuyeät ñoái phaûi ñaûm baûo chaát löôïng. Tieàn löông cuûa coâng nhaân ñöôïc tính baèng caùch laáy löông traû theo thôøi gian giaûn ñôn (möùc löông caáp baäc) nhaân vôùi thôøi gian laøm vieäc thöïc teá sau ñoù coäng vôùi tieàn thöôûng: Lth Ltg = K1 + Ltggñ * Ttt : löông thôøi gian coù thöôûng Ltggñ K1 : löông thôøi gian giaûn ñôn : heä soá keå ñeán tieàn löông Ttt : thôøi gian laøm vieäc thöïc teá. 1.9.2 Hình thöùc traû löông saûn phaåm: Laø hình thöùc traû löông cho caù nhaân hoaëc taäp theå ngöôøi lao ñoäng caên söù vaø ñôn giaù tieàn löông, soá löôïng, chaát löôïng saûn phaåm maø hoï laøm ra, aùp duïng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong khu vöïc saûn xuaát. Traû löông saûn phaåm coù moät soá hình thöùc nhö sau: a- Traû löông saûn phaåm caù nhaân tröïc tieáp Traû löông saûn phaåm caù nhaân tröïc tieáp laø traû löông caên cöù vaø soá löôïng, chaát löôïng saûn phaåm ñaûm baûo quy ñònh vaø ñôn giaù tieàn löông coá ñònh. Ñaëc ñieåm cuûa caùch traû löông naøy laø traû löông coù theå ñöôïc traû theo töøng coâng vieäc vôùi ñôn giaù nhaát 35 ñònh. Khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc ñònh möùc, ñôn giaù nhaân coâng töông öùng cho töøng böôùc coâng vieäc. Tieàn löông nhieàu hay ít phuï thuoäc vaø soá löôïng thöïc teá hoaøn thaønh taïi moãi böôùc coäng vieäc. Hình thöùc traû löông naøy ñöôïc aùp duïng roäng raõi ñoái vôùi ngöôøi tröïc tieáp saûn xuaát, trong ñieàu kieän lao ñoäng cuûa hoï mang tính chaát töông ñoái ñoäc laäp, coù theå ñònh möùc vaø kieåm tra nghieäm thu saûn phaåm moät caùch cuï theå rieâng bieät. n L SPTT  Q ni * L ñg i 1 LSPTT : löông saûn phaåm tröïc tieáp caù nhaân. Qtti : soá löôïng thöïc teá hoaøn thaønh cuûa saûn phaåm i. Lñg : ñôn giaù tieàn löông cho moät ñôn vò saûn phaåm i. n : soá loaïi saûn phaåm. Löông saûn phaåm tröïc tieáp caù nhaân chia laøm hai daïng:  Löông saûn phaåm tröïc tieáp caù nhaân khoâng haïn cheá coù taùc duïng khuyeán khích tröïc tieáp töøng caù nhaân hoaëc taäp theå lao ñoäng, kích thích ngöôøi lao ñoäng naâng cao tay ngheà vaø trình ñoä. Tuy nhieân coøn moät soá haïn cheá nhö laøm cho ngöôøi lao ñoäng chaïy theo soá löôïng, söû duïng keùm hieäu quaû chi phí hoaëc hình thaønh thoùi quen deã laøm khoù boû.  Löông saûn phaåm tröïc tieáp caù nhaân haïn cheá: laø möùc saûn löôïng coù söï khoáng cheá toái ña. Do coù söï haïn cheá veà soá löôïng neân cuõng bò haïn cheá nhieàu veà taùc duïng, nhaát laø saûn löôïng tôùi haïn vaø thöôøng aùp duïng nhieàu trong tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp ñang gaëp khoù khaên trong vieäc tieâu thuï saûn phaåm. b- Traû löông saûn phaåm giaùn tieáp Traû löông saûn phaåm giaùn tieáp laø traû löông cho coâng nhaân phuïc vuï caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh ñònh möùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân chính maø hoï phuïc vuï. Hình thöùc naøy ñöôïc aùp duïng cho caùc lao ñoäng vaø coâng nhaân phuïc nhö: ngöôøi quaûn lyù phaân xöôûng, quaûn ñoác hay thôï phuï khi maø coâng vieäc cuûa hoï aûnh höôûng tôùi vieäc ñaït vaø vöôït möùc cuûa coâng nhaân chính. LSPGT =  LGti * KGT LSPGT : löông saûn phaåm cuûa lao ñoäng giaùn tieáp. LSPTP : löông saûn phaåm cuûa lao ñoäng tröïc tieáp i. KGT : heä soá giaùn tieáp. 36 K GT  L CBGT  L TTi LCBGT : löông caáp baäc cuûa lao ñoäng giaùn tieáp. LTTi : löông cuûa lao ñoäng tröïc tieáp i theo cheá ñoä. c- Traû löông tính theo saûn phaåm taäp theå Traû löông theo saûn phaåm taäp theå laø hình thöùc traû löông caên cöù vaøo soá löôïng saûn phaåm hay coâng vieäc do moät taäp theå coâng nhaân ñaõ hoaøn thaønh. Hình thöùc naøy ñöôïc aùp duïng cho nhöõng coâng vieäc maø saûn phaåm do moät taäp theå coâng nhaân thöïc hieän nhö laép raùp caùc thieát bò, saûn xuaát caùc boä phaän laøm vieäc theo daây chuyeàn... OÛû ñaây tieàn löông saûn phaåm cuûa töøng ngöôøi ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo keát quaû saûn phaåm chung cuûa caû toå vaø ñôn giaù saûn phaåm caù nhaân. Coâng thöùc xaùc ñònh löông saûn phaåm taäp theå nhö sau: LSPTT = QTT * LÑG toå LSPTT : löông saûn phaåm cuûa taäp theå QTT : saûn löôïng saûn phaåm thöïc teá cuûa caû toå LÑG toå : ñôn giaù tieàn löông cuûa taäp theå S L ÑG toå TSP *  L sj j1 TSP Lgj : möùc lao ñoäng cuûa ñôn vò saûn phaåm : möùc löông giôø cuûa ngöôøi thöù i trong toå S : soá ngöôøi lao ñoäng trong toå Vieäc phaân phoái tieàn löông cho caùc thaønh vieân ñöôïc thöïc hieän theo hai caùch sau: 1. Caên cöù vaøo thôøi gian laøm vieäc thöïc teá vaø ñôn giaù löông: Lj  S L SPTT  TTTj * L ñgj j1 Lj : löông saûn phaåm cuûa ngöôøi thöù j LSP t : löông saûn phaåm taäp theå TTT j : thôøigian laøm vieäc tröïc tieáp cuûa ngöôøi thöù j Lñg j : ñôn giaù tieàn löông / 1 ñôn vò saûn phaåm cuûa ngöôøi thöù j Caùch phaân phoái naøy coù keå ñeán caáp baäc coâng vieäc neân chính xaùc vaø coù taùc duïng kuyeán khích ngöôøi lao ñoäng hôn. 2. Caên cöù vaøo ñieåm chaám coâng: 37 Lj  L SPt S  D Cj * D Cj j1 Lj : löông saûn phaåm taäp theå cuûa ngöôøi thöù j LSP t : löông saûn phaåm taäp theå DCj : ñieåm chaám cho coâng nhaân treân cô sôû keát quaû lao ñoäng ñoùng goùp. Hình thöùc traû löông theo saûn phaåm taäp theå coù öu ñieåm laø khuyeán khích nhaân coâng trong toå nhoùm naâng cao traùch nhieäm tröôùc taäp theå, quan taâm ñeán keát quaû cuoái cuøng cuûa toå, song noù coù nhöôïc ñieåm laø saûn phaåm cuûa moãi coâng nhaân khoâng tröïc tieáp quyeát ñònh tieàn löông cuûa hoï. Do ñoù ít khuyeán khích coâng nhaân naâng cao naêng suaát lao ñoäng. 1.9.3 Hình thöùc traû löông khoaùn Hình thöùc traû löông khoaùn xeùt veà thöïc chaát cuõng thuoäc hình thöùc traû löông theo saûn phaåm ñöôïc aùp duïng cho nhöõng coâng vieäc khoâng theå ñònh möùc theo töøng chi tieát, boä phaän coâng vieäc hoaëc xeùt ra nhöõng coâng vieäc giao töøng vieäc chi tieát khoâng coù lôïi veàmaët kinh teá neân phaûi giao toaøn boä khoái löôïng coâng vieäc hoaëc nhieàu vieäc caàn phaûi hoaøn thaønh trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh vôùi soá löôïng vaø chaát löôïng xaùc ñònh tröôùc khi baét ñaàu coâng taùc. Hình thöùc traû löông khoaùn coù taùc duïng khuyeán khích coâng nhaân hoaøn thaønh nhieäïm vuï tröôùc thôøi haïn, nhöng vaãn phaûi ñaûm baûo chaát löôïng coâng vieäc thoâng qua hôïp ñoâng giao khoaùn. Khi aùp duïng tieàn löông khoaùn phaûi xaây döïng cheá ñoä kieåm tra chaát löôïng vaø thoáng keâ thôøi gian laøm vieäc thaät chaët cheõ ñoái vôùi coâng vieäc hoaøn thaønh maø chaát löôïng keùm thì ñoøi hoûi phaûi laøm laïi vaø khoâng traû löông. Hình thöùc traû löông naøy chæ aùp duïng phaûi hoaøn nhöõng coâng vieäc ñoät xuaát, nhö söûa chöõa, thaùo laép nhanh moät soá thieát bò ñeå ñöa vaøo saûn xuaát vaø cuõng coù theå aùp duïng tính löông cho caù nhaân vaø taäp theå. a- Caùc hình thöùc traû löông khoaùn * Xeùt theo ñoái töôïng coâng vieäc 1. Khoaùn vieäc, khoaùn theo coâng ñoaïn saûn xuaát: laø hình thöùc khoaùn cho töøng coâng ñoaïn, töøng coâng vieäc rieâng leû, khi nhöõng coâng vieäc, coâng ñoaïn naøy keát thuùc thì taïo ra nhöõng baùn thaønh phaåm , khoaùn coâng vieäc. Khoaùn coâng vieäc coâng ñoaïn chæ yeâu caàu xaùc ñònh ñöôïc khoái löôïng trong phaïm vi, giôùi haïn hoaøn thaønh, loaïi naøy thöôøng chæ khoaùn tröïc tieáp tôùi ngöôøi lao ñoäng. 38 2. Khoaùn saûn phaåm cuoái cuøng: laø daïng khoaùn löông cho caùc caùc nhaân taäp theå ngöôøi lao ñoäng cho tôùi saûn phaåm cuoái cuøng khi keát thuùc quaù trình saûn xuaát, phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu chaát löôïng, quy caùch, hình daùng maãu maõ, maøu saéc nhö thaønh phaåm tieâu duøng ñöôïc. Hình thöùc khoaùn naøy yeâu caàu phaûi coù moät hoaëc moät boä phaän ngöôøi laøm coâng taùc ñieàu haønh, do ñoù saûn phaåm phaûi traûi qua nhieàu coâng ñoaïn saûn xuaát. Neáu toå chöùc ñöôïc quaù trình saûn xuaát hôïp lyù, trình ñoä töï saûn xuaát roõ raøng thì coâng taùc. 3. Khoaùn goïn: laø daïng khoaùn löông ñaëc bieät do coù söï keát hôïp traû löông khoaùn cho taäp theå ngöôøi lao ñoäng nhaèm hoaøn thaønh saûn phaåm cuoái cuøng ñoàng thôøi vôùi vieäc haïch toaùn kinh teá noäi boä veà coâng cuï vaø chi phí khaùc theo saûn phaåm cuoái cuøng ñoù. * Xeùt möùc ñoä chi phí: 1. Khoaùn moät phaàn chi phí: Khoaùn chæ goàm moät soá loaïi nhaát ñònh. Ví duï khoaùn löông keøm theo chi phí nguyeân vaät lieäu, sau khi hoaøn thaønh hôïp ñoàng khoaùn toaøn boä phaàn coøn laïi laø löông cuûa coâng nhaân bao goàm tieàn löông vaø caùc khoaûn tieát kieäm chi phí. 2. Khoaùn toaøn boä chi phí: laø hình thöùc khoaùn maø beân giao khoaùn chæ goàm moät soá loaïi chi phí coù lieân quan ñeán quaù trình saûn xuaát ra saûn phaåm, thöïc hieän khoaùn hieàu loaïi chi phí. Doanh nghieäp nhaän khoaùn hoaøn thaønh hôïp ñoàng seõ thu ñôïc tieàn löông. Ngoaøi ra coøn nhaän ñöôïc moät khoaûn tieàn thöôûng toång hôïp laø tieàn haï giaù thaønh saûn xuaát neáu chi phí thöïc teá laøm ra saûn phaåm thaáp hôn giaù thaønh thanh toaùn maø doanh nghieäp nhaän vôùi giaù giao hôïp ñoàng vaø chòu loã trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi. b- Caùc bieän phaùp phaân phoái thu nhaäp töø giao khoaùn 1. Traû löông khoaùn cho caùc caù nhaân hoaëc taäp theå, nhoùm, toå coâng nhaân saûn xuaát: Thaønh phaàn ñoái töôïng traû löông chæ bao goàm löïc löôïng lao ñoäng tröïc tieáp coù tính chaát lao ñoäng thuaàn nhaát, kho giao khoaùn thöôøng chæ giao nhöõng coâng vieäc coù tính chaát chuyeân moân, phaân phoái thu nhaäp chæ giaûi quyeát moái quan heä giöõa töøng caù nhaân vôùi nhau. Hình thöùc aùp duïng laø khoaùn vieäc, khoaùn saûn phaåm hoaëc khoaùn löông. Trong tröôøng hôïp nhaän khoaùn laø taäp theå ngöôøi lao ñoäng thì caùch phaân chia tieàn löông cho töøng caù nhaân theo daïng löông saûn phaåm taäp theå. Neáu khoaùn quyõ löông cho taäp theå thì taäp theå ngöôøi lao ñoäng ôû ñaây goàm coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát, toaøn boä ñöôïc goïi chung laø khoái tröïc tieáp saûn xuaát. 2. Giao khoaùn quyõ löông theo khoái löôïng saûn xuaát cho taäp theå: Theo tính chaát lao ñoäng, toaøn boä soá nhaân vieân cuûa doanh nghieäp ñöôïc phaân chia thaønh hai khoái chính: khoái giaùn tieáp vaø khoái tröïc tieáp. Khoái gaùn tieáp bao goàm coâng nhaân tröïc tieáp ñieàu haønh vaø phuïc vuï nôi saûn xuaát. Do ñoù ngoaøi vieäc giaûi quyeát moái quan heä phaân 39 phoái keå treân caàn giaûi quyeát moái quan heä caù nhaân giöõa hai khoái vôùi nhau sao cho phuø hôïp. 1.9.4 Hình thöùc traû löông theo saûn phaåm luõy tieán Traû löông theo saûn phaåm luõy tieán thöïc chaát thöïc chaát laø duøng nhieàu ñôn giaù khaùc nhau tuøy theo trình ñoä hoaøn thaønh vöôït möùc cuûa coâng nhaân. Nguoàn tieàn ñeå traû theâm cho cheá ñoä naøy döïa vaøo tieàn tieát kieäm chi phí saûn xuaát giaùn tieáp coá ñònh. Hình thöùc traû lông naøy duøng hai loaïi ñôn giaù: coá ñònh vaø luõy tieán. Soá saûn phaåm hoaøn thaønh trong ñònh möùc seõ ñöôïc traû theo ñôn giaù luõy tieán. Ñôn giaù naøy döïa vaøo ñôn giaù coá ñònh vaø coù tính ñeán tyû leä taêng ñôn giaù. Ngöôøi ta chæ duøng moät soá tieát kieäm ñöôïc veà chi phí saûn xuaát giaùn tieáp coá ñònh ( thöôøng laø 50%) ñeå taêng ñôn giaù phaàn coøn laïi ñeå haï giaù thaønh. Tyû leä taêng ñôn giaù hôïp lyù veà kinh teá ñöôïc tính theo coâng thöùc: K D cd * Tc * 100 D1 K : tyû leä taêng ñôn giaù hôïp lyù Dcd : tyû troïng chí phí saûn xuaát giaùn tieáp coá ñònh trong saûn phaåm Tc : tyû leä veà soá tieàn tieát kieäm veà chi phí saûn xuaát giaùn tieáp coá ñònh duøng ñeå taêng dôn giaù. D1 : tyû troïng cuûa tieàn coâng nhaân saûn xuaát trong quaù trình saûn phaåm khi hoaøn thaønh vöôït möùc saûn löôïng 100% tieàn cuûa coâng nhaân nhaän ñöôïc tính theo coâng thöùc:  L (P * Q)  P * K * (Q t  Q 0 ) L : toång soá tieàn löông cuûa coâng nhaân höôngt heo saûn phaåm luõy tieán Qt : löôïng saûn phaåm thöïc teá P : ñôn giaù coá ñònh tính theo saûn phaåm K : tyû leä ñôn giaù saûn phaåm ñöôïc naâng cao Khi aùp duïng hình thöùc traû löông theo saûn phaåm luõy tieán phaûi chuù yù:  Thôøi gian traû löông khoâng neân quy ñònh quaù ngaén (haøng ngaøy) ñeå traùnh tình traïng khoâng hoaøn thaønh ñònh möùc haøng thaùng, thôøi gian traû coâng neân quy ñònh trong thaùng.  Ñôn giaù ñöôïc naâng cao nhieàu hay ít trong nhöõng saûn phaåm vöôït möùc khôûi ñieåm laø do möùc ñoä quan troïng cuûa boä phaän saûn xuaát quyeát ñònh.  Hình thöùc traû löông naøy toác ñoä taêng tieàn löông cuûa coâng nhaân thöôøng cao hôn naêng suaát lao ñoäng cuûa hoï. Vì vaäy hình thöùc traû löông naøy khoâng ñöôïc aùp duïng roäng 40
- Xem thêm -