Tài liệu 143 tiêu thụ sp tại cty bánh kẹo hải châu

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, ¶nh hëng tÝch cùc vµ tiªu cùc tíi nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia nãi chung vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng. Møc ®é ¶nh hëng phô thuéc vµo tiÒm n¨ng, søc m¹nh cña b¶n th©n nÒn kinh tÕ mçi níc vµ chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ. Trong nh÷ng n¨m qua, bé mÆt ®Êt níc ta cã nhiÒu thay ®æi, kinh kÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. §ã lµ do ®Êt níc ta kÞp thêi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. §êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao, do ®ã nhu cÇu mua s¾m hµng ho¸ còng ph¸t triÓn theo. Do vËy mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ míi sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t, v× vËy ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng chÞu ®îc søc Ðp cña thÞ trêng ®· kh«ng ®øng v÷ng ®îc, nhng còng cã nhiÒu doanh nghiÖp víi ®êng lèi kinh doanh ®óng ®¾n ®· vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n ®ã, n¾m b¾t kÞp thêi c¬ héi, thÝch nghi ®îc víi ®iÒu kiÖn míi nªn ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng vµng. Mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®ã cã C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u – DNNN thuéc Tæng C«ng ty MÝa ®êng IBé NN&PTNN- lµ mét trong nh÷ng C«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo l©u n¨m vµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng song ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty hiÖn nay gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, mét mÆt do sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty, c¸c h·ng s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong vµ ngoµi níc, mÆt kh¸c ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, cÇn kh¾c phôc. Trªn c¬ së kiÕn thøc ®· häc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, em chän ®Ò tµi: “BiÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u” cho ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh nh»m ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i C«ng ty. Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, môc lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, ®å ¸n ®îc chia lµ 3 ch¬ng. Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. V× thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña m×nh cßn h¹n chÕ cho nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Do vËy em mong nhËn ®îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n trÞ kinh doanh còng nh Ban gi¸m ®èc, ®Æc biÖt c¸c c« chó, anh chÞ phßng KHVT. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc HuyÒn vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp ®ì chØ b¶o, híng dÉn em hoµn thµnh tèt ®å ¸n nµy. Ngµy 06 th¸ng 05 .n¨m 2005 Sinh viªn Qu¸ch M¹nh Cêng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp CH¬ng I giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u 1.1 . Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Tªn C«ng ty: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u Tªn giao dÞch quèc tÕ: Hai chau confectioNnery company Trô së: 15 M¹c ThÞ Bëi - QuËn Hai Bµ Trng- Hµ néi §iÖn tho¹i: (04) 8621664 Fax: 04 8621520 Tµi kho¶n: 7310-0660F Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn- HN M· sè thuÕ: 01.001141184-1 DiÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn nay: 55.000m2 Trong ®ã: - Nhµ xëng: 23.000m2 - V¨n phßng: 3000m2 - Kho b·i: 5000m2 - Phôc vô c«ng céng: 2.400m2 C«ng ty B¸nh KÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Tæng C«ng ty MÝa ®êng I- Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, thµnh viªn cña Tæng C«ng ty mÝa ®êng I - Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, tiÒn th©n lµ nhµ m¸y H¶i Ch©u. C«ng ty lµ mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc s¶n xuÊt b¸nh, kÑo, thùc phÈm víi trªn 35 n¨m kh«ng ngõng ph¸t triÓn, liªn tôc ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®Çu tu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i víi qui m« ph¸t triÓn ngµy cµng cao. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty H¶i Ch©u chia thµnh ba giai ®o¹n. Thêi k× ®Çu thµnh lËp ( 1965-1975) §îc sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Trung Quèc, sau mét thêi gian x©y dùng ®Õn ngµy 02/9/1965, Bé c«ng nghiÖp nhÑ c¾t b¨ng kh¸nh thµnh nhµ m¸y H¶i Ch©u. Nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Vèn ®Çu t ban ®Çu: Do chiÕn tranh nªn kh«ng lu tr÷ ®îc. Trong thêi k× nµy, c«ng ty s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n vµ nhu cÇu cho quèc phßng. S¶n phÈm chÝnh gåm cã b¸nh quy, h¬ng th¶o, quy døa, quy b¬, b¸nh l¬ng kh«, kÑo cøng, kÑo mÒm. N¨m 1969, mét bé phËn cña nhµ m¸y ®îc t¸ch ra ®Ó tham gia thµnh lËp nhµ m¸y H¶i Hµ. §Çu n¨m 1970, nhµ m¸y chuyÓn tõ sù qu¶n lÝ cña Bé c«ng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nghiÖp nhÑ sang Bé l¬ng thùc vµ thùc phÈm. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn : b×nh qu©n 850 ngêi/ n¨m. Thêi k× 1976-1985 Sang thêi k× nµy, c«ng ty ®· kh¾c phôc nh÷ng thiÖt h¹i sau chiÕn tranh vµ ®i vµo ho¹t ®éng b×nh thêng. Sau ®©y lµ mét sè sù kiÖn chÝnh trong giai ®o¹n nµy:  N¨m 1976, Bé c«ng nghiÖp thùc phÈm cho nhËp nhµ m¸y s÷a MÉu S¬n ®Ó thµnh lËp ph©n xëng sÊy phun.  N¨m 1978, Bé c«ng nghiÖp thùc phÈm cho ®iÒu ®éng bèn d©y chuyÒn mú ¨n liÒn tõ c«ng ty Sam Hoa thµnh lËp ph©n xëng mú ¨n liÒn.  N¨m1982, c«ng ty tËn dông mÆt b»ng vµ lao ®éng ®ång thêi ®©u t 12 lß s¶n xuÊt b¸nh kem xèp c«ng suÊt 240kg/ca. §©y lµ s¶n phÈm ®Çu tiªn ë miÒn B¾c. Thêi kú nµy, nh÷ng s¶n phÈm cña nhµ m¸y vÉn lµ nh÷ng s¶n phÈm chiÕm vÞ trÝ ®éc quyÒn ë phÝa B¾c nh: b¸nh quy kem xèp, s÷a ®Ëu nµnh. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn : b×nh qu©n 1250 ngêi/ n¨m. Thêi k× 1986-1991 Trong thêi k× nµy, do t¸c ®éng cña khñng ho¶ng kinh tÕ, sù suy gi¶m chung cña ngµnh b¸nh kÑo nªn c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty ®· cã nhiÒu nç lùc duy tr× ho¹t ®éng, t×m híng ®i míi ®Ó vît qua nh÷ng khã kh¨n. N¨m 1989-1990: TËn dông nhµ xëng cña ph©n xëng sÊy phun, c«ng ty l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia víi c«ng suÊt 2000 lÝt/ ngµy. N¨m 1990-1991: C«ng ty l¾p ®Æt thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh quy §µi Loan níng b»ng lß ®iÖn t¹i khu nhµ xëng cò. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: b×nh qu©n 950 ngêi/ n¨m. Thêi k× 1992 ®Õn 2002 C«ng ty ®Èy m¹nh ®i s©u vµo s¶n xuÊt c¸c mËt hµng truyÒn thèng (b¸nh kÑo) mua s¾m thªm thiÕt bÞ míi, thay ®æi mÉu m· mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng.  N¨m 1993, mua thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp cña CHLB §øc c«ng suÊt 1 tÊn / ca. §©y lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh hiÖn ®¹i nhÊt ë ViÖt Nam.  N¨m 1994, mua thªm mét d©y chuyÒn phñ Socola cña CHLB §øc c«ng suÊt 500 kg/ca. D©y chuyÒn cã thÓ phñ Socola cho c¸c s¶n phÈm b¸nh. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  N¨m 1996, c«ng ty mua vµ l¾p ®Æt thªm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cña CHLB §øc.  N¨m 1998, ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh H¶i Ch©u. C«ng suÊt thiÕt kÕ 4 tÊn / ca.  N¨m 2001, ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp. C«ng suÊt thiÕt kÕ 1,6 tÊn/ ca.  Cuèi n¨m 2001, c«ng ty ®Çu t mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt Socola n¨m suÊt 200kg/ giê.N¨m 2002 C«ng ty ®Çu t mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh mªm cao cÊp víi c«ng suÊt 2,2 tÊn/ca  Tõ ngµy 01/01/2005 C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ vµ trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn HiÖn nay, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn b×nh qu©n: 1010 ngêi. 1.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam,ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u, bao gåm: + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo c¸c lo¹i. + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm bét gia vÞ c¸c lo¹i + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm níc uèng cã cån vµ kh«ng cã cån (hiÖn nay níc uèng cã cån kh«ng cßn kinh doanh n÷a nh rîu, bia,..) + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm mú ¨n liÒn (tríc ®©y) + Kinh doanh vËt t nguyªn liÖu bao b× ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm + XuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng C«ng ty ®îc phÐp kinh doanh nh vËt t nguyªn liÖu cña ngµnh bét mú, s÷a, mú chÝnh kh«ng qua uû th¸c xuÊt khÈu vµ liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay C«ng ty kh«ng cßn kinh doanh c¸c s¶n phÈm níc uèng cã cån vµ mú ¨n liÒn n÷a mµ thay vµo ®ã lµ nh÷ng mÆt hµng ®îc thÞ trêng chÊp nhËn bao gåm : - B¸nh Biscuits c¸c lo¹i - L¬ng kh« c¸c lo¹i - B¸nh kem xèp c¸c lo¹i - KÑo c¸c lo¹i Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Bét canh c¸c lo¹i - S«c«la thµnh vµ viªn. Víi híng ®i lµ s¶n phÈm nh trªn, hµng n¨m s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®Òu nép ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc 1.1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u 1.1.3.1. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty - Sè cÊp qu¶n lý cña C«ng ty - C«ng ty qu¶n lý theo 2 cÊp: + CÊp c«ng ty. + CÊp ph©n xëng. C¸c phßng ban lµ c¬ quan tham mu cho gi¸m ®èc chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh cho Gi¸m ®èc chØ huy s¶n xuÊt vÒ kinh doanh. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu hÖ thèng trùc tuyÕnchøc n¨ng. Ban Gi¸m ®èc Phßng HCQT Phßng KHVT Cöa hµng GTSP Phßng Tæ chøc Chi nh¸nh TP.HCM Phßng Tµi vô Ban B¶o vÖ Ban XDCB Phßng Kü thuËt Chi nh¸nh TP.§µ N½ng S¬ ®å 5: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u. PX PXc¬ b¶n cña PX c¸c bé PX PX PX 1.1.3.2. Chøc n¨ng vô phËn qu¶n B¸nhnhiÖm I B¸nh II B¸nh III KÑo Bét lý canh Phôc vô Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: qu¶n lý vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ, nghiªn cøu vÒ s¶n phÈm míi, thiÕt kÕ hay c¶i tiÕn vÒ mÉu m· bao b×, gióp gi¸m ®èc l·nh ®¹o vÒ mÆt s¶n xuÊt vµ phô tr¸ch khèi s¶n xuÊt, cè vÊn kh¾c phôc c¸c víng m¾c tõ phßng kü thuËt trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. Tr×nh gi¸m ®èc, cïng gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ. Phã gi¸m ®èc kinh doanh: phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gióp viÖc cho gi¸m ®èc c¸c mÆt c«ng t¸c sau: - Phô tr¸ch vÒ kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t, tiªu thô s¶n phÈm, ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña phßng kÕ ho¹ch vËt t, theo dâi thùc hiÖn c¸c x©y dùng söa ch÷a c¬ b¶n, qua ®ã n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, th«ng b¸o cho gi¸m ®èc tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n phÈm vµ huy ®éng, ®iÒu chØnh hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô nhu cÇu ®ã. - Phô tr¸ch c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n lý vµ b¶o vÖ cña phßng hµnh chÝnh ®êi sèng vµ ban b¶o vÖ. Phßng kü thuËt: qu¶n lý vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ, nghiªn cøu s¶n phÈm míi, thiÕt kÕ hay c¶i tiÕn mÉu m· bao b×. Phßng kü thuËt qu¶n lý toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty, qu¶n lý hå s¬, lÝ lÞch m¸y mãc thiÕt bÞ, liªn hÖ víi phßng KHVT ®Ó cã nh÷ng phô tïng, vËt t dïng cho ho¹t ®éng söa ch÷a, tr×nh phßng KHVT vµ ban Gi¸m ®èc chuÈn bÞ nh÷ng phô tïng cÇn thay thÕ, theo dâi viÖc sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh viÖc cung cÊp ®iÖn cho toµn C«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Phßng tæ chøc: phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c nh©n sù, kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y c¸n bé, qu¶n lý, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tæ chøc c¸c kho¸ häc vµ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nh»m n©ng cao tay nghÒ cña ngêi c«ng nh©n còng nh cña c¸c c¸n bé qu¶n lý. Phßng tµi vô: Qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh, tham mu cho gi¸m ®èc c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh, tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh, lËp c¸c chøng tõ sæ s¸ch thu-chi víi kh¸ch hµng, néi bé, theo dâi dßng lu chuyÓn tiÒn tÖ cña C«ng ty, b¸o c¸o gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lç l·i cña C«ng ty, tæng hîp ®Ò xuÊt gi¸ b¸n cho Phßng kÕ ho¹ch vËt t. Phßng kÕ ho¹ch vËt t: x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n xuÊt t¸c Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nghiÖp, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ tiªu thô s¶n phÈm, tham gia x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c lo¹i vËt t, m¸y mãc còng nh phô tïng thay thÕ cho qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. Phßng hµnh chÝnh ®êi sèng: qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh ®êi sèng qu¶n trÞ, tæ chøc nhµ ¨n, nhµ trÎ, mÉu gi¸o, y tÕ, qu¶n lý søc khoÎ, qu¶n lý v¨n th, lu tr÷ tµi liÖu. Ban b¶o vÖ: tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ C«ng ty, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ: c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé , tµi s¶n, tuÇn tra canh g¸c ra vµo C«ng ty, phßng ngõa téi ph¹m, xö lý vi ph¹m tµi s¶n, tæ chøc huÊn luyÖn, b¶o vÖ, tù vÖ, qu©n sù vµ thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù. Ban x©y dùng c¬ b¶n: thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ x©y dùng, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c thùc hiÖn kiÕn thiÕt x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó tiÕp nhËn m¸y mãc thiÕt bÞ míi hoÆc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ cò, kÕ ho¹ch x©y dùng dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch söa ch÷a nhá. C¸c ph©n xëng: Qu¶n ®èc ph©n xëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. C¸c phã qu¶n ®èc, c¸c nh©n viªn nghiÖp vô gióp qu¶n ®èc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt. 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty 1.2.1. §Æc ®iÓm lÜnh vùc kinh doanh Ngµnh kinh doanh b¸nh kÑo nãi chung cã 3 ®Æc ®iÓm lín:  B¸nh kÑo kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu.  Ngµnh kinh doanh nµy mang tÝnh chÊt thêi vô râ nÐt. Thêi gian nhu cÇu tiªu thô b¸nh kÑo t¨ng m¹nh nhÊt lµ vµo kho¶ng tõ th¸ng 9 d¬ng lÞch ®Õn tÕt Nguyªn §¸n. PhÇn lín lîng b¸nh kÑo ®îc tiªu thô trong thêi gian nµy. Do ®ã c¸c hîp ®ång ®îc ký kÕt chñ yÕu tríc th¸ng 8.  §èi tîng tiªu thô b¸nh kÑo chñ yÕu lµ ngêi Ýt tuæi, ®é tuæi cµng cao th× nhu cÇu tiªu thô l¹i cµng gi¶m. Nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng nµy cã ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn ph¬ng thøc s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Tæng s¶n lîng tiªu thô b¸nh kÑo hiÖn nay t¹i thÞ trêng trong níc íc tÝnh lµ kho¶ng 100 000 tÊn/ n¨m, t¬ng ®¬ng tæng gi¸ trÞ kho¶ng 8000 tû ®ång, víi møc tiªu thô b×nh qu©n ®Çu ngêi lµ kho¶ng1,25 kg/ngêi/n¨m. Trong giai ®o¹n ®æi míi ( tríc n¨m 1986), chñng lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo do c¸c ®¬n vÞ trong níc rÊt nghÌo nµn. Nhng ®Õn nh÷ng n¨m 1990, thÞ tr- Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp êng b¸nh ®· trë nªn hÕt søc ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm còng nh t¨ng m¹nh vÒ nhu cÇu tiªu thô. HiÖn t¹i, trªn thÞ trêng cã kho¶ng 30 doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh b¸nh kÑo cã tªn tuæi ( kh«ng thèng kª chÝnh x¸c vÒ c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá) víi n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¸p øng kho¶ng 70% nhu cÇu tiªu dïng trong níc. Do ®ã hµng n¨m, chóng ta ph¶i nhËp khÈu kho¶ng 30% s¶n lîng b¸nh kÑo tiªu thô. 1.2.2. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng. §Ó ph©n tÝch râ thÞ trêng cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cÇn ph©n lo¹i thÞ trêng theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. Ph©n tÝch thÞ trêng theo tiªu thøc ®Þa lý. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u kinh doanh chñ yÕu trong thÞ trêng néi ®Þa trªn c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam. ThÞ trêng miÒn B¾c lµ thÞ trêng träng ®iÓm cña c«ng ty, sù tham gia ë 2 miÒn Trung vµ Nam h¹n chÕ. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua cña b¶ng sau: B1: Khèi lîng b¸nh kÑo tiªu thô ph©n theo miÒn. §¬n vÞ tÝnh: tÊn N¨m 2000 4363 300 883 5545 N¨m N¨m N¨m N¨m 2001 2002 2003 2004 MiÒn B¾c 4500 5334 6030 6710 MiÒn Trung 315 580 610 645 MiÒn Nam 1101 1150 1282 1587 Tæng 5916 7063 7922 8942 (Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp) MiÒn B¾c lu«n tiªu thô kho¶ng 75%-80% khèi lîng hµng cña cña c«ng ty, trong khi miÒn Trung vµ miÒn Nam chØ dõng l¹i ë møc 20%. Trªn c¬ së tËp trung vµo thÞ trêng miÒn B¾c nªn c«ng ty ®· ph¸t triÓn mét m¹ng líi ®¹i lý phñ réng ë miÒn B¾c, gåm cã144 tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý, riªng ë Hµ Néi lµ 73 tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý, chØ cã 11 ®¹i lý ë miÒn Trung, 28 tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý ë miÒn Nam. Ph©n tÝch thÞ trêng theo tiªu thøc s¶n phÈm. M¶ng thÞ trêng tËp trung cña c«ng ty lµ m¶ng thÞ trêng vÒ c¸c lo¹i b¸nh vµ bét canh. C«ng ty tuy cã s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ thÞ trêng chÝnh. Tû lÖ s¶n lîng b¸nh/kÑo cña c«ng ty lu«n kho¶ng 5/1. C«ng ty cã h¬n 100 mÆt hµng. Trong m¶ng thÞ trêng vÒ b¸nh c«ng ty l¹i tËp trung vµo c¸c s¶n phÈm b¸nh quy, b¸nh kem xèp. C¸c s¶n phÈm nµy ®· t¹o ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. B¸nh kem xèp H¶i Ch©u lu«n lµ mÆt hµng ®îc ngêi tiªu dïng lùa chän qua nhiÒu n¨m. Bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm vÒ b¸nh, c«ng ty Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp còng ®· rÊt thµnh c«ng chiÕm lÜnh thÞ trêng bét canh. Cã thÓ nãi, c«ng ty ®· t¹o thÕ ®éc quyÒn trong m¶ng thÞ trêng nµy ë miÒn B¾c. Ph©n tÝch thÞ trêng theo tiªu thøc nhu cÇu kh¸ch hµng. Nhu cÇu tiªu dïng kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng b¸nh kÑo rÊt phong phó, ®a d¹ng. Cã thÓ ph©n lo¹i nhu cÇu kh¸ch hµng theo mét sè tiªu chÝ sau:  Cêng ®é sö dông th× cã nhu cÇu tiªu dïng h»ng ngµy. VÝ dô: c¸c lo¹i b¸nh Snack, b¸nh ngät vµ nhu cÇu tiªu thô chØ trong c¸c dÞp ®Æc biÖt nh lÔ, tÕt. VÝ dô: c¸c lo¹i b¸nh bÝch quy, b¸nh kem, kÑo cøng, kÑo mÒm.  §éng c¬ mua th× cã nhu cÇu tiªu dïng trùc tiÕp hay biÕu, tÆng.  Yªu cÇu vÒ thµnh phÇn dinh dìng, ®é mÆn ngät, mïi vÞ, mÇu s¾c.  Yªu cÇu vÒ hµng chÊt lîng cao hay b×nh thêng. .. . Trªn c¬ së tæ hîp c¸c nhu cÇu kh¸c nhau ®ã cã thÓ ph©n ra rÊt nhiÒu m¶ng thÞ trêng kh¸c nhau ®Ó c¸c c«ng ty cã thÓ khai th¸c. Víi hÖ thèng s¶n phÈm hiÖn cã, C«ng ty H¶i Ch©u nãi riªng ®· khai th¸c nhiÒu m¶ng thÞ trêng. §èi víi m¶ng thÞ trêng s¶n phÈm b¸nh kÑo cao cÊp, bao b× ®Ñp, c«ng ty cã c¸c s¶n phÈm socola, b¸nh phñ socola, b¸nh nh©n socola, b¸nh kem xèp ®ãng hép, b¸nh mÒm. §èi víi m¶ng thÞ trêng b×nh d©n cã thu nhËp trung b×nh hoÆc thu nhËp thÊp cã yªu cÇu kh«ng qu¸ cao vÒ c¸c s¶n phÈm, c«ng ty cã rÊt nhiÒu c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng. VÝ dô: b¸nh kem xèp ®ãng tói thêng, b¸nh H¬ng Th¶o, kÑo cøng tr¸i c©y, kÑo mÒm tr¸i c©y. §©y lµ m¶ng thÞ trêng tiªu thô chñ ®¹o cña c«ng ty. 1.2.3. §Æc ®iÓm vÒ c¹nh tranh. ThÞ trêng b¸nh kÑo ViÖt Nam lµ thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o. HiÖn nay kh«ng cã mét c«ng ty nµo cã kh¶ n¨ng chi phèi mét m¶ng thÞ trêng cña thÞ trêng b¸nh kÑo ViÖt Nam. Do ®ã sù canh tranh trong thÞ trêng nµy lµ rÊt lín. Víi ph©n tÝch trªn, ta thÊy c«ng ty H¶i Ch©u kinh doanh chñ yÕu trªn thÞ trêng miÒn B¾c, nh»m vµo m¶ng thÞ trêng b×nh d©n. Trong m¶ng thÞ trêng nµy, c«ng ty ph¶i ®èi phã víi sù canh tranh gay g¾t trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty b¸nh kÑo cïng thµnh phè Hµ Néi vµ sù canh tranh ®ang gia t¨ng cña c¸c c«ng ty b¸nh kÑo ®Þa ph¬ng víi quy m« nhá ë miÒn B¾c vµ c¸c c«ng ty ë miÒn Nam. Trong c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ kÓ ®Õn c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp chiÕm 9% thÞ phÇn b¸nh kÑo c¶ níc, c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An, c«ng ty b¸nh kÑo Qu¶ng Ng·i, c«ng ty b¸nh kÑo H÷u NghÞ, c«ng ty Vinabico... Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B2: Tãm t¾t mét sè ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty. §èi tîng kh¸ch hµng S¶n phÈm cña c«ng ty Kh¸ch hµng cã thu B¸nh H¬ng Th¶o, quy Vani, hnhËp thÊp ¬ng cam, kÑo cøng tr¸i c©y, kÑo mÒm tr¸i c©y, kÑo Vitamin AC. Kh¸ch hµng cã thu Quy kem, b¸nh m»n, b¸nh hoa nhËp trung b×nh qu¶, quy Híng D¬ng, kÑo Socola. Kh¸ch hµng cã thu B¸nh kem xèp thái c¸c lo¹i nhËp cao ®ãng hép, b¸nh kem xèp phñ Socola. §èi thñ c¹nh tranh C«ng ty b¸nh kÑo Lam S¬n, c«ng ty b¸nh kÑo 19-5, c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá, b¸h kÑo Trung Quèc. C¸c c«ng ty H¶i Hµ, Trµng An, H÷u NghÞ, Qu¶ng Ng·i, Biªn Hoµ. C¸c c«ng ty H¶i Hµ, Biªn Hoµ, Vinabico, H÷u NghÞ, Trµng An, Kinh §«. (Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp) 1.2.4. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. C«ng ty H¶i Ch©u s¶n xuÊt ®a d¹ng c¸c mÆt hµng b¸nh kÑo, bét canh. HiÖn nay, c«ng ty cã b¸n kho¶ng 100 mÆt hµng thuéc kho¶ng 30 chñng lo¹i. C¸c mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i b¸nh kem xèp, bÊnh quy, bét canh. B¸nh cña C«ng ty víi chÊt lîng tèt, ngon cã mïi vÞ ®Æc trng nªn ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng. Bét canh cã chÊt lîng tèt, ®· x©y dùng ®îc niÒm tin víi ngêi tiªu dïng. Hµng cña c«ng ty lu«n ®îc lùa chän lµ “ Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao” trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi ph¬ng ch©m “ H¶i Ch©u chØ cã chÊt lîng vµng”, c«ng ty ®· nç lùc kh«ng ngõng ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B3: Mét sè chñng lo¹i s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Bét canh Ièt Thêng §ãng gãi 200 g §ãng gãi 200g 150g KÑo cøng KÑo KÑo mÒm 1. KÑo cøng s÷a 1. KÑo mÒm Socola 2. KÑo cøng tr¸i 2. KÑo mÒm c©y tr¸i c©y 3. KÑo cøng 3. KÑo mÒm Socola tang« 4. KÑo cøng 4. KÑo Socola nh©n Socola s÷a tói b¹c 5. KÑo cøng nh©n s÷a 6. KÑo cøng gèi hoa qu¶ 5. KÑo mÒm s÷a dõa 6. KÑo s÷a mÒm 7. KÑo d©u mÒm døa mÒm 8. KÑo g«m (kÑo dÎo) B¸nh quy 1. Híng d¬ng B¸nh 1. Kem xèp hoa qu¶ 2. Quy cam 2. Kem xèp Socola 3. Quy dõa 3. Kem xèp thêng 4. Quy h¬ng 4. Kem xèp th¶o thanh cao cÊp 5. Quy b¬ 5. Kem xèp tæng hîp 6. Quy kem 6. Kem xèp thái 7. Quy Chocobis 8. B¸nh L¬ng kh« 1. L¬ng kh« tæng hîp 2. L¬ng kh« ca cao 3. L¬ng kh« dinh dìng 9. B¸nh H¶i §êng 10. B¸nh Fom¸t 11. B¸nh ViolÐt 12. B¸nh H¶i Ch©u (Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp) Tuy nhiªn trong kinh doanh b¸nh kÑo cã ®iÓm cÇn chó ý lµ chÊt lîng s¶n phÈm cha ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, sù lùa chän cña ngêi tiªu dïng cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo mÉu m· s¶n phÈm, bao b×. Theo ®¸nh gi¸ kh¸ch quan mÉu m· s¶n phÈm cña c«ng ty cßn h¹n chÕ. Nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp, nhng tho¶ m·n h¹n chÕ c¸c nhu cÇu phøc t¹p h¬n. Do ®ã, s¶n phÈm cña c«ng ty ®øng ë thÕ bÊt lîi khi gÆp ph¶i sù c¹nh tranh tõ s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c«ng ty kh¸c. C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®Çu trong c¶ níc s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng míi. §Çu nh÷ng n¨m 90, c«ng ty ®· sím ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm b¸nh kem xèp s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn tù ®éng hiÖn ®¹i. Võa qua, c«ng ty còng ®· m¹nh d¹n nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt socola cña §øc, vµ ®· s¶n xuÊt thµnh c«ng mét sè chñng lo¹i socola, ®øng vµo hµng ngò mét sè Ýt c«ng ty ë ViÖt Nam cã thÓ s¶n xuÊt lo¹i hµng nµy. HiÖn nay, c«ng ty còng ®ang tiÕn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp hµnh s¶n xuÊt thö nghiÖm c¸c lo¹i b¸nh mÒm cao cÊp. 1.2.5. §Æc ®iÓm néi t¹i cña c«ng ty. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Do nh÷ng yªu cÇu ®Æc thï cña s¶n xuÊt, kinh doanh b¸nh kÑo nªn vÊn ®Ò lao ®éng cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm næi bËt lµ sè lao ®éng lín, xÊp xØ kho¶ng 1000 ngêi. Do ®ã, vÊn ®Ò qu¶n lý lao ®éng hiÖu qu¶ lµ rÊt quan träng cña c«ng ty. Tû lÖ nam/ n÷ kho¶ng 1/2. C¸c lao ®éng nam chØ ®¶m b¶o nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc nh vËn chuyÓn, vËn hµnh m¸y. C¸c lao ®éng n÷ ®îc bè trÝ vµo nh÷ng c«ng viÖc thñ c«ng nh ®ãng tói, ®ãng hép, ®ßi hái kh¶ n¨ng chÞu ®ùng, bÒn bØ cao. B4: Tæng kÕt lao ®éng 2001 2002 2003 ChØ tiªu Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 850 975 1010 Sè c¸n bé nam 248 315 333 Sè c¸n bé n÷ 602 660 677 C«ng nh©n s¶n xuÊt 700 744 786 Lao ®éng hîp ®ång 151 240 252 Nh©n viªn qu¶n lý 86 100 110 (Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp) Trong c¬ cÊu lao ®éng, c«ng ty H¶i Ch©u còng ®· x©y dùng ®îc tû lÖ hîp lý gi÷a bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ bé phËn qu¶n lý, kinh doanh. Bé phËn qu¶n lý, kinh doanh chØ chiÕm 1/10 trong c¬ cÊu lao ®éng. Bé phËn nµy ®îc bè trÝ hîp lý mét mÆt gióp c«ng ty khai th¸c tèt kh¶ n¨ng lao ®éng, mÆt kh¸c còng gióp c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu g¸nh nÆng tr¶ l¬ng. Bªn c¹nh viÖc x©y dùng c¬ cÊu lao ®éng hîp lý, c«ng ty kh«ng ngõng cã nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng. Ngêi lao ®éng thêng xuyªn ®îc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, kü n¨ng qu¶n lý. B5: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng N¨m §µ t¹o nghiÖp vô 1998 1999 2000 45 58 40 Bæ tóc n©ng bËc tay nghÒ §µo t¹o l¹i nghÒ N©ng cao tr×nh ®é CBQL 129 29 71 94 35 108 107 42 38 (Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp) §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ. HiÖn nay, c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u chia lµm s¸u ph©n xëng trong ®ã n¨m ph©n xëng s¶n xuÊt s¶n phÈm tiªu thô lµ:  Ph©n xëng b¸nh I: cã 2 d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh H¬ng Th¶o, b¸nh H¶i Ch©u. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  Ph©n xëng bét canh: cã 2 d©y truyÒn s¶n xuÊt bét canh thêng, bét canh Iot.  Ph©n xëng b¸nh II: cã 2 d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp, b¸nh kem xèp phñ s«c«la.  Ph©n xëng kÑo: cã 2 d©y chuyÒn nhËp tõ §øc t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, cã c«ng suÊt cao.  Ph©n xëng b¸nh mÒm: cã 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh mÒm cao cÊp ®ang trong giai ®o¹n s¶n xuÊt thö. Nh vËy c«ng ty H¶i Ch©u hiÖn t¹i øng dông nhiÒu lo¹i m¸y mãc, nhiÒu thÕ hÖ m¸y vµo s¶n xuÊt b¸nh kÑo. ThiÕt bÞ cã nhiÒu nguån gèc. Bªn c¹nh nh÷ng thiÕt bÞ thñ c«ng l¹c hËu, c«ng ty còng cã nh÷ng thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i. §¸nh gi¸ tæng qu¸t, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c«ng ty ë møc hiÖn ®¹i trung b×nh. B6: Tãm t¾t thiÕt bÞ ST T 1 2 3. 4 5 6 7. Tªn d©y truyÒn D©y truyÒn b¸nh H¬ng Th¶o D©y truyÒn b¸nh H¶i Ch©u D©y truyÒn bét canh M¸y trén Ièt D©y truyÒn b¸nh kem xèp D©y truyÒn phñ S«c«la D©y truyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng Sè lîng (chiÕc) 1 1 1 1 1 1 1 Níc s¶n xuÊt Trung Quèc §µi loan ViÖt Nam óc CHLB §øc CHLB §øc CHLB §øc N¨m chÕ t¹o 1960 N¨m sö dông 1965 1991 1991 1978 1978 1995 1993 1995 1994 1996 1997 1996 1997 Tr×nh ®é B¸n c¬ khÝ, níng b»ng lß Tù ®éng, bao gãi thñ c«ng thñ c«ng Tù ®éng, bao gãi thñ c«ng Tù ®éng Tù ®éng, bao gãi thñ c«ng (Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp) §Æc ®iÓm vÒ vèn Trong nh÷ng n¨m qua, vèn cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u t¨ng lªn kh¸ nhanh. Theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ cÊp giÊp phÐp kinh doanh cña c«ng ty ngµy 29/09/1994 vµ 09/11/1994 th× vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 4,938 tû ®ång. Chóng ta cã thÓ thÊy hiÖn tr¹ng vèn cña c«ng ty qua b¶ng sau: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B7: C¬ cÊu vèn cña c«ng ty. Vèn I. Theo c¬ cÊu 1.Vèn cè ®Þnh 2. Vèn lu ®éng Tæng II. Theo nguån 1. Ng©n s¸ch 2. Vay 3. Tù cã Tæng N¨m 2002 Møc Tû träng ( tr.®) (%) N¨m 2003 Møc Tû träng ( tr.®) (%) 57.705 21.282 78.987 73,06 26,94 100,00 60.378 26.72 97.098 30.889 37.731 10.367 78.987 39,11 32.453 33,42 33.541 31,08 47,77 51.860 53,41 58.247 53,97 13,12 12.785 13,17 16.138 14,95 100,00 97.098 100,00 107.926 100,00 (Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp) 62,18 37,82 100,00 N¨m 2004 Møc Tû träng ( tr.®) (%) 78.274 29.652 107.926 72.97 27.03 100.00 §Õn n¨m 2004, tæng vèn cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 107.926 triÖu ®ång. §©y lµ lîi thÕ nhê quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo, nªn yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i lu«n ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm nªn vèn cè ®Þnh chiÕm tØ träng lín trong tæng vèn vµ gia t¨ng qua c¸c n¨m:  N¨m 2002, tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh lµ 57. 705 triÖu ®ång.  N¨m 2003, t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 2673 triÖu ®ång.  N¨m 2004, t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 17.896 triÖu ®ång. 1.2.6. §Æc ®iÓm kh¸c. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn vËt liÖu sö dông còng lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu cã tèt, cung cÊp ®óng, ®ñ, kÞp thêi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, chñng lo¹i th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra míi ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt lîng. ThÊy râ ®îc vÊn ®Ò ®ã c«ng ty lu«n coi träng vÊn ®Ò mua, cung cÊp vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm rÊt nhiÒu lo¹i nh: bét mú, ®êng kÝnh, mú chÝnh, cô thÓ vÒ mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh nh sau:  Bét mú: lµ lo¹i nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín trong s¶n phÈm cña c«ng ty( chñ yÕu lµ b¸nh c¸c lo¹i). Nguyªn liÖu nµy chñ yÕu ®îc nhËp tõ c¸c níc Ph¸p, Nga, Ên §é, Trung Quèc. ViÖc nhËp ®îc thùc hiÖn th«ng qua c«ng ty th¬ng m¹i B¶o Phíc, c«ng ty n«ng s¶n An Giang, c«ng ty l¬ng thùc Th¨ng Long. Do ph¶i nhËp ngo¹i nªn chÞu sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. §Ó duy tr× s¶n xuÊt æn ®Þnh, c«ng ty cÇn chñ ®éng nhËp trùc tiÕp cña níc ngoµi hoÆc qua phßng xuÊt nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty MÝa ®êng I. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  §êng kÝnh: ®øng sau bét mú, nã chiÕm tû träng lín trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo, nguån cung cÊp chñ yÕu lµ trong níc, nªn gi¸ c¶ t¬ng ®èi æn ®Þnh, s¶n lîng dåi dµo. Nhµ cung cÊp chÝnh lµ nhµ m¸y ®êng Lam S¬n, Qu¶ng Ng·i.  DÇu ¨n: ®îc sö dông Ýt nhng còng ®ãng vai trß ®¸ng kÓ vµ rÊt cÇn thiÕt, thêng lµ Margarin, Shoterning, dÇu Shoterning thêng ®îng sö dông khi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cao cÊp. DÇu ¨n chñ yÕu ®îc nhËp tõ c¸c c¬ së dÇu T©n B×nh (Tp.HCM), dÇu ¨n Margarin nhËp tõ Malaixia th«ng qua c«ng ty Vinamex.  Muèi vµ bét ngät: lµ nguyªn liÖu chÝnh dïng trong s¶n xuÊt bét canh. Nguån nguyªn liÖu nµy c«ng ty mua cña c«ng ty Vedan qua ®¹i lý cña h·ng nµy t¹i c«ng ty TNHH Thµnh C«ng (Tp. HCM) vµ cña mét sè c«ng ty kh¸c. Bao b×: mÆc dï bao gãi ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng, ®©y lµ mét khã kh¨n ®èi víi c«ng ty, hiÖn nay c«ng ty vÉn ph¶i nhËp bao b× cña NhËt, Xingapo, c«ng ty giÊy Lam S¬n, mua tói PP, PE cña c«ng ty bao b× xuÊt khÈu Phó Th¬ng, XÝ nghiÖp in 27-7, in ë nhµ m¸y in TiÕn Bé.  H¬ng liÖu: lµ nguyªn liÖu quan träng v× nã quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm. Lo¹i nguyªn liÖu nµy chñ yÕu lµ nhËp v× nguån cung øng trong níc cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng II. Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u 2.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty 2.1.1. T×nh h×nh tiªu thô theo chñng lo¹i s¶n phÈm HiÖn nay, s¶n phÈm cña C«ng ty chia thµnh 3 nhãm chÝnh: b¸nh c¸c lo¹i, kÑo c¸c lo¹i vµ bét canh c¸c lo¹i. Trong ®ã, s¶n lîng vµ c¬ cÊu tiªu thô cña tõng chñng lo¹i nh sau: B¶ng 2: KÕt qu¶ tiªu thô theo chñng lo¹i s¶n phÈm. 2001 STT S¶n phÈm 2002 2003 2004 Tèc ®é t¨ng 1 B¸nh c¸c lo¹i SL SL SL 02/01 03/02 04/03 % % % SL (tÊn) % (tÊn) (tÊn) (tÊn) (%) (%) (%) 6142 41,42 6.563 40,84 7.103 40,75 7.750,3 38,31 6,85 8,2 9,1 2 KÑo c¸c lo¹i 1317 8,88 1.512 9,41 1.840 10,55 2.293 11,33 14,8 21,7 3 Bét canh c¸c lo¹i 7370 49,7 7.992 49,75 8.485 48,7 10.184 50,36 8,43 6,2 20 4 Tæng 14829 100 16.06 100 17.42 100 20.227,3 7 8 100 8,3 10,3 16.1 24,6 (Nguån: Phßng KHVT) BiÓu ®å 1 : C¬ cÊu s¶n lîng s¶n phÈm cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp BiÓu ®å 2: Tû träng s¶n phÈm NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty kh¸ tèt. S¶n lîng tiªu thô cña tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m: Cô thÓ: - B¸nh lµ s¶n phÈm truyÒn thèng mµ C«ng ty cã thÕ m¹nh. Chñng lo¹i b¸nh cña H¶i Ch©u kh¸ phong phó víi chÊt lîng ®¶m b¶o, mang h¬ng vÞ ®Æc trng, ®¸p øng nhiÒu tÇng líp kh¸ch hµng. §©y lµ s¶n phÈm lu«n chiÕm tØ träng cao trong c¬ cÊu s¶n lîng tiªu thô cña C«ng ty qua c¸c n¨m ( trung b×nh kho¶ng 40% ). Tuy nhiªn trong 3 n¨m gÇn ®©y tû träng b¸nh cña C«ng ty l¹i cã xu híng gi¶m, mét phÇn nguyªn nh©n lµ do s¶n phÈm b¸nh cña C«ng ty cha thùc sù ®a d¹ng, cha cã mét s¶n phÈm b¸nh mang tÝnh ®ét ph¸ nh b¸nh mÆn…Cô thÓ: s¶n lîng b¸nh tiªu thô n¨m 2003 lµ 7.103 chiÕm 40,75%, 2004 lµ 7.960 tÊn chiÕm 38,31% trong tæng s¶n phÈm tiªu thô toµn C«ng ty. - KÑo lµ s¶n phÈm chiÕm tØ träng kh«ng lín trong tæng s¶n lîng tiªu thô cña C«ng ty. N¨m 2001 chiÕm 8,88%; N¨m 2002 chiÕm 9,41% vµ n¨m 2003, 2004 lÇn lît lµ 10,55% vµ 11,33%. Mét sè n¨m gÇn ®©y kÑo c¸c lo¹i cña C«ng ty ®îc c¶i tiÕn ®¸ng kÓ vÒ chÊt lîng còng nh vÒ chñng lo¹i. C«ng ty ®· chó träng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm tõ kh©u nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo tíi kh©u kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ®a vµo lu th«ng. C«ng ty ®· nghiªn cøu t×m tßi nguyªn liÖu míi phï hîp h¬n nh ®a tinh dÇu c¸c lo¹i hoa qu¶ vµ tinh dÇu chiô nhiÖt vµo chÕ biÕn kh«ng nh÷ng ®· lµm t¨ng thªm hµm lîng chÊt dinh dìng mµ cßn t¨ng sù hÊp dÉn vÒ khÈu vÞ cho ngêi tiªu dïng. §iÒu nµy ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu kh¸ râ rÖt, ®ã lµ s¶n lîng tiªu thô kÑo t¨ng trong n¨m 2002 ®¹t 14,8%; n¨m 2003 ®¹t 21,7% vµ 24,6% trong n¨m 2004. Tuy nhiªn, mÆc dï C«ng ty cho ra nhiÒu s¶n phÈm kÑo cã h¬ng vÞ kh¸c nhau nh»m ®¸p øng thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng nhng tØ träng s¶n lîng tiªu thô cña kÑo Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vÉn thÊp so víi c¸c mÆt hµng kh¸c. Trªn thÞ trêng kÑo cña H¶i Ch©u vÉn thiÕu nÐt ®Æc trng riªng vµ cha thÓ c¹nh tranh ®îc víi nh÷ng ®èi thñ nh H¶i Hµ… - Bét canh lµ s¶n phÈm tiªu thô chÝnh cña C«ng ty lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng s¶n phÈm tiªu thô. Cô thÓ: N¨m 2004 s¶n lîng tiªu thô bét canh lµ 10.184 chiÕm 50,36% tæng s¶n phÈm tiªu thô vµ t¨ng 20% so víi n¨m 2003. S¶n phÈm bét canh H¶i Ch©u tõ l©u ®· t¹o dùng uy tÝn víi ngêi tiªu dïng, do vËy mµ t×nh h×nh tiªu thô bét canh kh¸ tèt song hiÖn nay s¶n phÈm nay ®ang bÞ canh tranh kh¸ gay g¾t. §i vµo cô thÓ tõng chñng lo¹i s¶n phÈm nh sau: a) T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo chñng lo¹i b¸nh B¶ng 3: KÕt qu¶ tiªu thô theo chñng lo¹i b¸nh 2001 STT 1 2 3 4 S¶n phÈm - B¸nh qui - B¸nh kem xèp - L¬ng kh« - B¸nh mÒm Tæng 2002 2003 2004 Tèc ®é t¨ng SL SL SL 02/01 03/02 04/03 % % % SL (tÊn) % (tÊn) (tÊn) (tÊn) (%) (%) (%) 3.442 52,44 4.012 56,48 4.578,1 59,06 18,2 16,56 14,11 2912 47,4 897 14,6 2333 38 - - 6142 1.141 17,43 1.509 21,24 1.637,63 21,12 27,2 32.25 8,52 1.980 30,13 1.562 -15,1 -0.21 -0,06 22 1.464,03 18,89 - 0 20 0,28 70,54 0,82 - - 2,53 6.563 100 7.103 100 7.750.3 100 6,85 8,23 9,11 (Nguån : Phßng KHVT) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy: B¸nh quy lu«n lµ s¶n phÈm cã tû träng cao nhÊt trong s¶n phÈm b¸nh. C«ng ty ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn nhê cã s¶n phÈm b¸nh nh H¬ng Th¶o, Híng D¬ng…®· cã tõ l©u nay vµ ®Õn nay lo¹i s¶n phÈm truyÒn thèng nµy vÉn cho s¶n lîng tiªu thô m¹nh (4.012 tÊn, chiÕm 56,48% s¶n lîng tiªu thô b¸nh trong n¨m 2003, 4.578,1 tÊn chiÕm 59,07% s¶n lîng tiªu thô n¨m 2004 vµ t¨ng 14,11% so víi n¨m 2004) B¸nh kem xèp lµ lo¹i b¸nh cao cÊp ®ang ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng vµ tiªu thô víi sè lîng lín, chñ yÕu ë vïng thµnh thÞ. S¶n lîng tiªu thô b¸nh kem xèp thêng chiÕm kho¶ng 20% s¶n lîng b¸nh tiªu thô hµng n¨m cña C«ng ty. S¶n phÈm cã mÆt trªn thÞ trêng tõ n¨m 1993 ®îc s¶n xuÊt bëi d©y chuyÒn thiÕt bÞ cña CHLB §øc, d©y chuyÒn hiÖn ®¹i nhÊt ViÖt Nam lóc bÊy giê. Ngay tõ khi ra ®êi, s¶n phÈm ®· chinh phôc ®îc thÞ hiÕu khã tÝnh cña thÞ trêng thµnh thÞ vµ lµ mÆt hµng kh«ng nh÷ng ®em l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty mµ cßn
- Xem thêm -