Tài liệu 142 quản trị nhân lực tại cty xd số 9

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu §Ó níc ta cã thÓ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× chóng ta ph¶i chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n lùc, v× nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã. Mét doanh nghiÖp, hay mét tæ chøc, ®Ó cã ®îc mét ®éi ngò nh©n viªn ®¾c lùc hay mét lùc lîng lao ®éng hïng hËu, th× ®iÒu tríc tiªn doanh nghiÖp ®ã hay tæ chøc ®ã ph¶i lµm lµ ph¶i cã nghiÖp vô qu¶n lý giái, ph¶i cã khoa häc trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. §ã lµ n¾m ®îc yÕu tè con ngêi lµ ®· n¾m trong tay ®îc h¬n nöa thµnh c«ng. Tæ chøc vµ qu¶n lý ®Ó tèi u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp vô chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n lùc vµ ®ång thêi qu¶n trÞ nh©n lùc cßn t¹o ra ®îc ®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong hÖ thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc víi mong muèn gãp mét phÇn nhá trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9, cïng víi mét sè kinh nghiÖm Ýt ái trong ®ît thùc tËp em chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng sè 9" ®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 2 ch¬ng: Ch¬ng I: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng sè 9 1. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ng I (mét) trùc thuéc Tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi, thµnh lËp tõ th¸ng 3 n¨m 1976. Víi trªn 28 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc §Çu t vµ X©y dùng, C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh vµ dù ¸n ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña Thñ §« Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c. C«ng ty ®· tõng bíc t¹o dùng cho m×nh truyÒn thèng x©y dùng vÎ vang, ®¶m b¶o uy tÝn vµ chÊt lîng víi b¹n hµng trong, ngoµi níc. - C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 174/Q§-UB ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 1976 cña Uû Ban Hµnh ChÝnh Thµnh phè Hµ Néi - C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 3265/Q§-UB ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1992 cña Uû Ban Nh©n D©n Thµnh phè Hµ Néi - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 677/Q§-UB ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 1993 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi, giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 105713 cÊp ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Träng tµi kinh tÕ Thµnh phè. - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®îc XÕp h¹ng Doanh nghiÖp lo¹i I (mét) theo QuyÕt ®Þnh s« 3509/Q§-UB ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1994 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 78/1999/Q§-UB ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 1999 cña UBND Thµnh Phè Hµ Néi. - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®îc Bæ sung nhiÖm vô theo QuyÕt ®Þnh sè 7644/Q§-UB ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2003 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®îc ®¨ng ký l¹i lÇn thø nhÊt theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh doanh nghiÖp nhµ níc sè: 0106000146 ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2004 do së KÕ ho¹ch §Çu t Hµ Néi cÊp. a. Tªn gäi ®Çy ®ñ cña C«ng ty: C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi b. Tªn giao dÞch quèc tÕ HaNoi Construction Company No9 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp c. Tªn viÕt t¾t: Hanco9 d. Gi¸m ®èc c«ng ty: Kü s NguyÔn V¨n Khiªu e. Trô së giao dÞch chÝnh: T¹i sè 560 NguyÔn V¨n Cõ -Long Biªn - Hµ Néi - §iÖn tho¹i giao dÞch: (04).8.271774 - (04)8.776752 - Fax: (04)8.273730 f. M· sè thuÕ: 0100105768 - 1 g. Tæng nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty : 7.965.638.647 ®ång Trong ®ã: - Vèn kinh doanh: 7.080.073.682 ®ång Theo b¶n x¸c nhËn vèn kinh doanh hiÖn cã ®Õn ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Chi côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Thµnh phè Hµ Néi. h. Tæng sè C¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty: trªn 573 ngêi Trong ®ã: - Tr×nh ®é ®¹i häc: 70 ngêi. - Tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp: 55 ngêi. - C«ng nh©n kü thuËt : 268 ngêi - C¸c lao ®éng kh¸c: 180 ngêi - §é tuæi b×nh qu©n lµ: 37 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty ®îc ghi trong QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ giÊy phÐp kinh doanh lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, x©y dùng kh¸c. - X©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n. - Kinh doanh nhµ. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng võa vµ nhá - Thi c«ng vµ x©y l¾p c«ng tr×nh: §iÖn lùc (®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p) ®Õn 35KV, hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m. - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh: Giao th«ng, thÓ dôc thÓ thao vµ vui ch¬i gi¶i trÝ, cÊp - tho¸t níc, thñy lîi, cÇu c¶ng, kÌ s«ng, hå vµ kªnh m¬ng. - S¶n xuÊt vµ gia c«ng cÊu kiÖn bª t«ng, s¶n xuÊt g¹ch nung. - Trang trÝ néi thÊt, méc x©y dùng. - Kinh doanh vµ lµm ®¹i lý b¸n vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ v¨n phßng ChuyÓn giao c«ng nghÖ x©y l¾p vµ vËn hµnh lß tuy nen. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: 3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n PG§ Kü thuËt PG§ KÕ ho¹ch Phßng KT chÊt lîng XN X©y dùng sè 1 XN X©y dùng sè 2 XN X©y dùng sè 4 PG§ Dù ¸n ®Çu t Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp XN X©y dùng sè 6 XN X©y dùng sè 7 XN X©y dùng sè 8 Phßng qu¶n lý dù ¸n XN XD VËt t vµ xe m¸y §éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt Bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng C«ng ty bao gåm :  01 Gi¸m ®èc  03 Phã gi¸m ®èc:  1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c Qu¶n lý kü thuËt, chÊt lîng, an toµn lao ®éng.  1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c KÕ ho¹ch tæng hîp vµ Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ.  1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c Dù ¸n ®Çu t. C«ng ty cã 6 phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô: 1. Phßng KÕ ho¹ch - Tæng hîp: Cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng hîp b¸o c¸o thèng kª c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ. 2. Phßng Qu¶n lý Dù ¸n: Cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña nhµ níc, ®Þa ph¬ng. 3. Phßng Kü thuËt - ChÊt lîng: Cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh an toµn lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng khoa häc kü thuËt. 4. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc. §ång thêi tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n, ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña nhµ níc vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña c«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh. 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 5. Phßng Tæ chøc lao ®éng: Cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n s¾p xÕp vµ c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o båi dìng vµ tuyÓn dông lao ®éng ®ång thêi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thanh tra nh©n d©n trong toµn c«ng ty. 6. Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Cã chøc n¨ng tiÕp nhËn th«ng tin, truyÒn tin truyÒn mÖnh lÖnh gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh ®¬n vÞ vµ trong quan hÖ c«ng t¸c víi cÊp trªn, cÊp díi, kh¸ch hµng. 3.2. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty: C«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¸c XÝ nghiÖp, ®éi, bao gåm 7 XÝ nghiÖp vµ 1 ®éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt trùc thuéc: 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 4. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 6. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 7 - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 8 - XÝ nghiÖp x©y dùng - VËt t vµ xe m¸y - §éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. 3.3. Trô së c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty:  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.272071.- 5.564416.  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.272562  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 4. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.775.943  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 6. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.775804.  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 7. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 0903458198  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 8. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 0913564297  XÝ nghiÖp x©y dùng - VËt t xe m¸y. Trô së: Khèi 6 ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi. Tel: 8.832650.  §éi x©y dùng - Trang trÝ néi thÊt. Trô së: Khèi 6 ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi. Tel: 8.832340. 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2. Lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty Ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng t¸c tæ chøc cña C«ng ty ®îc h×nh thµnh ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu nghiªn cøu cña nhµ níc giao. §éi ngò c¸n bé cña C«ng ty ®îc tuyÓn lùa tõ c¸c trêng ®¹i häc vµ c¬ së s¶n xuÊt, võa giái vÒ lý thuyÕt võa giái vÒ thùc tÕ ®· ®¸p øng ®îc môc tiªu kinh doanh trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty. tt Chuyªn m«n §¹i häc ®¬n vÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 Kü s X©y dùng Kü s ®iÖn Kü s Quy ho¹ch Cö nh©n Kinh tÕ Cö nh©n Tµi chÝnh Cö nh©n LuËt, ngo¹i ng÷ Kü s Giao th«ng Kü s Thuû lîi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi 1 2 3 Trung cÊp X©y dùng Trung cÊp §iÖn Trung cÊp Kinh tÕ Ngêi Ngêi Ngêi 1 2 3 4 5 6 C«ng nh©n thî nÒ C«ng nh©n thî s¾t, hµn C«ng nh©n thî méc C«ng nh©n thî ®iÖn, n¬c L¸i xe, l¸i cÈu, vËn hµnh m¸y Lao ®éng phæ th«ng Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Ngêi Trung cÊp C«ng nh©n kü thuËt Sè lîng 70 35 2 2 10 13 3 3 2 55 38 5 12 268 135 64 25 32 12 180 Qua sè liÖu cña b¶ng ta thÊy bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp gåm ®¹i häc: 77 ngêi vµ trung cÊp lµ 55 ngêi chiÕm 22%. Cßn tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp gåm c«ng nh©n kü thuËt lµ 268 ngêi, lao ®éng phæ th«ng lµ 180 ngêi chiÕm 78%. XÐt vÒ c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty lµ 78% t¬ng ®èi thÊp. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã c«ng ty còng cÇn xem xÐt vµ bè trÝ l¹i lùc lîng lao ®éng cho phï hîp. II. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. N¨ng lùc kinh nghiÖm cña c«ng ty: a. Sè n¨m kinh qua lµm tæng thÇu hoÆc thÇu chÝnh: - Trªn ®Þa bµn Hµ Néi: 28 n¨m - Trªn ®Þa bµn c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c: 23 n¨m b. Sè n¨m cã kinh nghiÖm x©y dùng chuyªn dông: Stt 1 2 3 TÝnh chÊt c«ng viÖc C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng 7 Sè n¨m kinh nghiÖm 28 n¨m 28 n¨m 17 n¨m LuËn v¨n tèt nghiÖp 4 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ biÖt thù 5 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh trêng häc, nhµ trÎ 6 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh V¨n ho¸ 7 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh H¹ tÇng kü thuËt 8 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ThÓ dôc thÓ thao c. Mét sè c«ng tr×nh c«ng ty ®ang tiÕn hµnh thi c«ng 17 n¨m 28 n¨m 17 n¨m 14 n¨m 21 n¨m Tªn hîp ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång Tªn c¬ quan ký hîp ®ång Ngµy h.thµnh Trung t©m th¬ng m¹i vµ dÞch vô 151 Yªn phô 12,7 tû C«ng ty Cæ phÇn Th¬ng M¹i 03/2006 DÞch vô Du LÞch Ba §×nh Khu nhµ ë cho thuª vµ dÞch vô du lÞch 16B Ngò x· 3,9 tû C«ng ty Cæ phÇn Th¬ng M¹i 03/2004 DÞch vô Du LÞch Ba §×nh Chung c 17 tÇng B6C Khu ®« thÞ Nam Trung Yªn 33 tû Chung c cao tÇng CT4 khu ®« thÞ míi Mü §×nh - MÔ Tr× 30 Tû Chung c 9 tÇng A3 Khu ®« thÞ Nam Trung Yªn 20 Tû Ban QLDA x©y dùng Nam 12 /2004 Trung Yªn Ban Qu¶n lý c¸c Dù ¸n ®« thÞ khu vùc Hµ Néi - Cty 04/2005 CP§TPT §« thÞ vµ KCN S«ng §µ Ban QLDA x©y dùng Nam 12/2005 Trung Yªn Gi¶ng ®êng 7 tÇng Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i 16,5 tû Trêng §¹i Häc Th¬ng M¹i Th©n nhµ N2A Khu ®« thÞ Trung hoµ - Nh©n chÝnh 10,7 tû C«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn 12/2004 nhµ sè 6 Hµ néi Tæng gi¸ trÞ: 127,2 tû 7/2005 d. Mét sè C«ng tr×nh c«ng ty §· thùc hiÖn trong 5 n¨m võa qua Tæng Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ T.H 1 Khu nhµ ë §Çm TrÊu Hµ Néi. 3 tû 2 Trung t©m gi¸o dôc Qu¶ng An – T©y Hå 3 Trêng ThÓ thao thiÕu niªn häc sinh nghiÖp d 10-10 HN tt Tªn/TÝnh chÊt c«ng tr×nh Thêi h¹n Hîp ®ång K.c«n g H.thµn h 3 tû 4/1998 8/1998 4,5 tû 4,5 tû 3/1999 8/1999 8,6 tû 1,8tû 10/1999 5/2000 8 C¬ quan chñ ®Çu t Ban QLDA C«ng ty §Çu t Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi Ban QLDA QuËn T©y Hå Hµ Néi. Ban Qu¶n lý dù ¸n Trêng ThÓ thao thiÕu niªn häc sinh nghiÖp d 10-10. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng Gi¸ trÞ Thêi h¹n Hîp ®ång Gi¸ trÞ T.H tt Tªn/TÝnh chÊt c«ng tr×nh 4 Khu nhµ ë (l« sè 2 vµ 3) 560 NguyÔn V¨n Cõ Gia L©m Hµ Néi 5 Khu nhµ ë (l« sè 1) 560 NguyÔn V¨n Cõ Gia l©m Hµ Néi 6 Khu nhµ ë 684 NguyÔn V¨n Cõ Gia l©m Hµ Néi. 5,1 tû 5,1 tû 7 Kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng §«ng Anh. 3,6 tû 8 Chung c 6 tÇng G3 VÜnh phóc Cèng vÞ - Ba ®×nh. 9 Xëng s¶n xuÊt thÞt nguéi XuÊt nhËp chÕ biÕn Thùc phÈm Hµ Néi K.c«n g H.thµn h C¬ quan chñ ®Çu t 12/2000 Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. 10/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. 11/1999 11/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. 2,5 tû 11/2000 1/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n HuyÖn §«ng Anh. 6,4 tû 6,4 tû 12/2000 10/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n QuËn Ba §×nh. 3 tû 3 tû 10/2002 12/2002 C«ng ty SX -DV vµ XNK Nam Hµ Néi Khu nhµ ë N1,N2 10 x· Xu©n §Ønh - Tõ Liªm - Hµ Néi 7,7 tû 7,65 tû 10/2002 1/2003 C«ng ty ThiÕt kÕ x©y dùng nhµ. X©y dùng nhµ x11 ëng C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh 1,37 tû 1,37 tû 2/2003 5/2003 C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh PhÇn m¸i trung 12 t©m TDTT TØnh Yªn B¸i 4,8 tû 4,8 tû 10/2002 5/2003 Ban QLDA TØnh Yªn B¸i PhÇn mãng Nhµ c 9 tÇng 13 chung N2A Trung Hßa Nh©n ChÝnh 6 Tû 6 Tû 1/2003 5/2003 C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi Chung c 6 tÇng Khu ®« thÞ 14 N6B Trung Hßa - Nh©n ChÝnh 8,65 tû 8,65 tû 2/2003 9/2003 C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 5,2 tû 9,1 tû 5,2 tû 10/1999 9,1 tû 12/1999 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp tt Tªn/TÝnh chÊt c«ng tr×nh Nhµ luyÖn tËp vµ 15 thi ®Êu TDTT Gia l©m Tæng Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ T.H 37tû Chung c 9 tÇng khu §« 16 N1A-N1B thÞ Trung Hoµ - 20,5 tû Nh©n ChÝnh. Thêi h¹n Hîp ®ång C¬ quan chñ ®Çu t K.c«n g H.thµn h 22,578 tû 5/2001 9/2003 Ban qu¶n lý dù ¸n HuyÖn Gia L©m. 20,35 tû 5/2002 10/2003 C«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi Nhµ chung c 11 t¹i 18 Yªn 17 tÇng Ninh - Ba §×nh Hµ Néi 17 tû 17 tû 6/2002 10/2003 C«ng ty Cæ phÇn §Çu t X©y dùng H¹ tÇng T©y Hå vµ Cty §TXDBa §×nh. Khu chung c §« - DÞch 18 NghÜa Väng -Tõ Liªm Hµ Néi 6 tû 6 tû 2/2003 2/2004 C«ng ty kinh doanh nhµ sè 3 Hµ Néi 1,7 1,7 05/2003 02/2004 Ban Qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Giao th«ng C«ng chÝnh 4,108 4,108 6/2003 3/2004 C«ng ty Ph¸t triÓn Kü thuËt x©y dùng TDC Nhµ kh¸m ®a khoa nhµ nghiÖp vô 21 vµ BÖnh C«ng ty Dung QuÊt 8,4 8,4 9/2003 4/2004 C«ng ty ph¸t triÓn kü thuËt x©y dùng TDC Nhµ ®iÒu hµnh ®éi 22 vËn t¶i C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I 1,95 1,95 10/2003 4/2004 C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I 8,9 tû 8,9 tû 11/2003 04/2004 Ban QLDA Nam Trung Yªn 1,5 1,5 04/2004 5/2004 C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi t¹o kÌ ®¸ h¹ lu 19 C¶i s«ng Lõ Trêng Phæ th«ng 20 Trung häc Ninh S¬n PhÇn mãng chung tÇng B6C khu 23 c®«17 thÞ Nam Trung Yªn X©y dùng H¹ tÇng kü thuËt vµ c¶nh ngoµi nhµ « 24 quan ®Êt N6 Khu ®« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh 2. N¨ng lùc thùc hiÖn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp a. N¨ng lùc gia c«ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n: C«ng ty ®· t¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng quy m« s¶n xuÊt c¸c lo¹i cÊu kiÖn cäc bª t«ng víi c¸c kÝch cì theo yªu cÇu thiÕt kÕ, c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®Þnh h×nh nh cÊu kiÖn Panen, èng cèng BTCT, cäc BTCT..... ®Ó phôc vô c¸c c«ng tr×nh chung c cao tÇng cña c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty vµ tiªu thô trªn ®Þa bµn Hµ Néi, c¸c tØnh l©n cËn. b. N¨ng lùc gia c«ng s¶n phÈm méc: §îc tËp trung t¹i xëng cã diÖn tÝch 3000m2 vµ phôc vô ë c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng. Cã ®éi ngò thî méc giái ®ñ kh¶ n¨ng hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái kü thuËt cao, s¶n xuÊt hµng méc ®¹t chÊt lîng tèt, kü mü thuËt ®Ñp. 3. N¨ng lùc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t Mét sè c¸c dù ¸n C«ng ty ®ang triÓn khai : - Dù ¸n nhµ ë Bå §Ò - Long Biªn - Dù ¸n nhµ ë Tiªn D¬ng - §«ng Anh - Dù ¸n nhµ ë Xu©n Nén - §«ng Anh - Dù ¸n nhµ ë Ninh HiÖp - Gia L©m C¸c dù ¸n trªn C«ng ty ®· vµ ®ang phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý cña Thµnh phè, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ phÝa ®èi t¸c ®Ó hoµn chØnh hå s¬, thñ tôc sím ®a dù ¸n vµo khëi c«ng trong n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. 4. C¸c thµnh tÝch c¬ b¶n cña c«ng ty: Trong 28 n¨m qua C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo c¸c lÜnh vùc Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n ho¸, ThÓ dôc thÓ thao, Khoa häc kü thuËt cña Thñ ®«. C«ng ty ®· tõng bíc t¹o dùng cho m×nh mét truyÒn thèng x©y dùng vÎ vang, ®¶m b¶o uy tÝn chÊt lîng víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, víi nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc, C«ng ty ®îc Nhµ níc tÆng thëng: Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng Ba ( n¨m 1990 ) Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng Nh× ( n¨m 2000 ). Lµ mét ®¬n vÞ tiªu biÓu ®¹t chÊt lîng trong ngµnh x©y dùng ViÖt nam. §· ®îc tÆng thëng 8 Huy ch¬ng vµng chÊt lîng cao cho c¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu ®¹t chÊt lîng cao. Mét sè c«ng tr×nh ®· ®îc cÊp huy ch¬ng vµng vµ b»ng khen chÊt lîng cao 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nhµ lµm viÖc C«ng An huyÖn §«ng Anh C«ng tr×nh chî §ång Xu©n - B¾c Qua Th viÖn C«ng ty Hµ Néi Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Nhµ m¸y §iÖn C¬ TrÇn Phó C¶i t¹o vµ më réng nhµ kh¸ch UBND Thµnh phè Hµ Néi C«ng tr×nh lß nung Tuy - nel Nhµ m¸y g¹ch CÇu §uèng Trêng trung häc c¬ së Qu¶ng An T©y Hå - Hµ Néi BÓ b¬i Trêng ThÓ Thao ThiÕu Niªn 10-10 Ba §×nh - Hµ Néi 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp 5. N¨ng lùc nhãm xe m¸y x©y dùng thi c«ng cña c«ng ty ThiÕt bÞ m¸y cña C«ng ty ®îc trang bÞ ë c¸c XÝ nghiÖp bao gåm nhiÒu chñng lo¹i xe m¸y vµ chia lµm hai nhãm: 5.1. Nhãm m¸y thi c«ng c¸c lo¹i m¸y: CÈu th¸p RAIMONDI, POTAIN, ®é cao 5080m tÇm víi 3055m, CÇn cÈu t¶i träng 512 tÊn, m¸y khoan cäc nhåi, m¸y Ðp cäc, m¸y ñi, m¸y xóc, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y hµn, m¸y trén bª t«ng, m¸y trén v÷a, ®Çm dïi, ®Çm bµn, m¸y khoan ph¸ bª t«ng, m¸y mµi, m¸y ca, m¸y b¬m níc, m¸y vËn th¨ng ®a vËt liÖu lªn cao 4070 mÐt, m¸y tr¾c ®Þa ®o ®¹c c¸c lo¹i. C¸c lo¹i m¸y cã ®ñ kh¶ n¨ng thi c«ng c¬ giíi mäi c«ng tr×nh cã quy m« lín, ®Þa h×nh phøc t¹p vµ chiÒu cao kh¸c nhau. 5.2. Nhãm « t« vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i: gåm c¸c lo¹i « t« t¶i, s¬ mi r¬ mooc, xe « t« c¸c h¹ng kh¸c phôc vô c¸c d¹ng ®êng s¸ c«ng tr×nh. Ngoµi n¨ng lùc thiÕt bÞ, xe m¸y cña C«ng ty ®¬n vÞ cã liªn kÕt víi mét sè ®¬n vÞ b¹n trong Tæng c«ng ty,Thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng trong níc ®Ó cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®¸p øng c¸c lo¹i m¸y thi c«ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cao tÇng vµ phøc t¹p 5.3. Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty Lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc CÇn cÈu th¸p POTAIN CÇn cÈu th¸p RAIMONDI CÈu tù hµnh HITACHI M¸y ®µo KOMASU M¸y Ðp cäc M¸y ®ãng cäc M¸y b¬m bª t«ng cè ®Þnh ¤t« benzin ¤t« tù ®æ Huyn§ai M¸y ñi HITACHI Xe lu SAKAI M¸y c¾t g¹ch M¸y mµi 2 ®¸ M¸y kinh vÜ M¸y Thuû b×nh M¸y vËn th¨ng trô vu«ng M¸y trén bª t«ng 500L M¸y trén bª t«ng 250L M¸y trén v÷a 80L M¸y ®Çm bª t«ng Níc s¶n xuÊt Sè lîng Së h÷u c.ty Th«ng sè kü thuËt NhËt NhËt NhËt §øc Nga Nga Hµn Quèc NhËt NhËt Hµn Quèc §øc NhËt NhËt Nga §øc §øc §øc §øc 02 01 02 02 02 01 02 04 04 02 02 25 04 02 08 08 12 20 10 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Qmax= 8T, Rmax=55m Qmax= 5T, Rmax=40m Qmax=12T, Rmax=18m Qmax= 0,5 m3 30 - 80 TÊn 2,5 TÊn 30m3/h 7.5 TÊn 10 TÊn 150HP 8-12 TÊn 1 Kw 2.7 Kw §é chÝnh x¸c: 0.001 §é chÝnh x¸c: 0.001 0,5 tÊn 4 Kw 1 Kw 0,45 Kw 0.8 - 1.5 Kw 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc M¸y ®Çm cãc MIKSA M¸y hµn ®iÖn HQ 24 M¸y ph¸t ®iÖn M¸y ph¸t ®iÖn nhá M¸y b¬m níc M¸y khoan bª t«ng Cèt pha thÐp Gi¸o chèng tæ hîp M¸y c¾t, uèn thÐp Níc s¶n xuÊt Sè lîng Së h÷u c.ty NhËt Hµn Quèc NhËt NhËt NhËt - TQ NhËt, §øc ViÖt Nam ViÖt Nam T. Quèc 08 06 01 03 12 10 5.000 M2 42 bé 06 x x x x x x x x x Th«ng sè kü thuËt 1,5 - 3,0 Kw 380V-24 Kw 60 KVA 15KVA 2m3/h  50m3/h 1,4 Kw2.8 Kw fi Ma x<= 40 6. Nguån lùc tµi chÝnh cña c«ng ty C¬ cÊu vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m 2002-2004: §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨ 2002 2003 2004 m ChØ tiªu Tæng vèn kinh doanh 32.320 33.133 46.264 Vèn lu ®éng 25.790 26.283 38.757 Vèn cè ®Þnh 6.530 6.850 7.507 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy sù gia t¨ng vÒ c¸c chØ tiªu kh«ng ngõng qua mçi n¨m, n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc. §ã lµ qu¸ tr×nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc trªn giao, qu¸ tr×nh cè g¾ng cña c¶ mét tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt, tiÕt kiÖm mäi chi phÝ trong s¶n xuÊt, qu¶n lý. S¶n lîng tiªu thô qua c¸c n¨m t¨ng dÇn, chøng tá c«ng t¸c tiªu thô qua c¸c n¨m t¨ng dÇn vµ c«ng t¸c marketing cña c«ng ty lµm rÊt tèt. III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 1. T×nh h×nh tuyÓn dông lao ®éng cña C«ng ty Mäi tæ chøc, doanh nghiÖp ®Òu muèn cã mét nguån nh©n lùc dåi dµo, cã tr×nh ®é, giµu kinh nghiÖm trong tay m×nh, t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 còng vËy. 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp §©y chÝnh lµ néi lùc quan träng cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, vËy nªn viÖc tuyÓn chän vµ sö dông lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái ngêi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é, nhanh nh¹y tiÕp thu c¸i míi vµ lu«n tù hoµn thiÖn b¶n th©n. - Tõ n¨m 1990 ®Õn nay víi luång kh«ng khÝ míi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. C«ng ty ®· cã sè lîng tuyÓn dông nh sau: Sè lîng tuyÓn dông: Sè lîng lao ®éng t¨ng trong n¨m §¬n vÞ Ngêi N¨m 2002 18 N¨m 2003 21 N¨m 2004 24 Lao ®éng gi¸n tiÕp Lao ®éng trùc tiÕp Ngêi Ngêi 2 16 2 19 3 21 Nh×n vµo b¶ng biÓu cho thÊy sè lîng C«ng ty tuyÓn vµo phÇn nhiÒu lµ c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp. V× xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña C«ng ty bé m¸y hµnh chÝnh vÉn cßn cång kÒnh. Bëi vËy nªn sè lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng cÇn tuyÓn nhiÒu. - C«ng t¸c tuyÓn dông cña C«ng ty: TuyÓn chän con ngêi vµo lµm viÖc ph¶i g¾n víi ®ßi hái cña c«ng viÖc. - TuyÓn chän nh÷ng ngêi cã t×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt, cã thÓ lµm viÖc ®¹t tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao, hiÖu suÊt c«ng t¸c tèt. - TuyÓn nh÷ng ngêi cã kû luËt, trung thùc, g¾n bã víi c«ng viÖc. - TuyÓn nh÷ng ngêi cã søc khoÎ, lµm viÖc l©u dµi víi C«ng ty, víi c¸c nhiÖm vô ®îc giao. - Tõ viÖc biÕt râ nhu cÇu lao ®éng cña C«ng ty. C«ng ty ®· cã nh÷ng híng tuyÓn dông phï hîp víi ngµnh nghÒ cña C«ng ty qua viÖc chän lùa ph¬ng híng tuyÓn chän: - TuyÓn tõ bªn trong c¸c trêng §¹i häc, Cao §¼ng kü thuËt trong níc. - TuyÓn chän bªn ngoµi, qua giíi thiÖu, qua sù ph©n bæ tõ cÊp trªn ® a c¸c chØ tiªu lao ®éng xuèng, hä thêng lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é ®· vµ ®ang lµm viÖc ë c¸c nghµnh kh¸c chuyÓn tíi. - Tõ n¨m 1999 trë l¹i ®©y do sù gi¶m biªn chÕ cña nhµ níc nªn sè lîng lao ®éng t¹i C«ng ty ®· kh«ng t¨ng nhiÒu so víi tríc, lao ®éng chñ yÕu t¹i C«ng ty ®îc bè trÝ s¾p xÕp nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu cña C«ng ty. 2. C«ng t¸c tuyÓn chän cña C«ng ty thêng ®îc tiÕn hµnh chÆt chÏ - C¨n cø vµo ®¬n xin viÖc, lý lÞch, b»ng cÊp vµ giÊy chøng chØ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ngêi xin viÖc. 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp - C¨n cø vµo c¸c hÖ thèng c©u hái vµ tr¶ lêi ®Ó t×m hiÓu ng êi xin viÖc, c¸c c©u hái do C«ng ty ®Ò ra. - C¨n cø vµo tiÕp xóc, gÆp gì gi÷a Phßng tæ chøc vµ ngêi xin viÖc. - C¨n cø vµo kiÓm tra søc khoÎ, thö tay nghÒ, thö tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n. Do ®ã viÖc xem xÐt l¹i nguån nh©n lùc hµng n¨m sÏ lµm cho tæ chøc thÊy râ chÊt lîng cña nguån nh©n lùc, chuÈn bÞ s½n cho nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. - Tr¸ch nhiÖm tuyÓn mé, thuª mín, s¾p xÕp ngêi lao ®éng thêng ®îc giao cho Phßng tæ chøc, nh÷ng ngêi gi¸m s¸t thi tuyÓn lµ nh÷ng "Trëng, Phßng, Ban hoÆc giao cho ngêi ®øng ®Çu cña Bé m¸y cã nhu cÇu vµ nh©n lùc. - §èi víi mçi tæ chøc, doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty x©y dùng sè 9 nãi riªng th× viÖc x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt ë tõng bé phËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cã ý nghÜa rÊt quan träng trong vÊn ®Ò hoµn thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi u. V× vËy mµ nÕu thõa lao ®éng th× g©y khã kh¨n cho quü tiÒn l¬ng vµ l·ng phÝ søc lao ®éng vµ nÕu thiÕu th× kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ c«ng viÖc. Sè lîng lao ®éng. ChØ tiªu Lao ®éng gi¸n tiÕp Lao ®éng trùc tiÕp Tæng sè lao ®éng 2002 Sè lîng Tû lÖ % 66 22,2 231 77,8 297 100 2003 Sè lîng Tû lÖ % 68 21,5 247 78,5 315 100 2004 Sè lîng Tû lÖ % 70 20,7 268 79,3 338 100 Qua sè liÖu cña b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña C«ng ty ®Òu t¨ng nhng kh«ng ®¸ng kÓ, cô thÓ lµ qua 3 n¨m sè lao ®éng gi¸n tiÕp ®ang tõ 66 ngêi n¨m 2002 lªn 70 ngêi n¨m 2004, t¬ng øng tõ 22,2% n¨m 2002 gi¶m cßn 20,7%. Lao ®éng trùc tiÕp t¨ng 37 ngêi qua 3 n¨m, t¬ng øng víi 77,8% n¨m 2002 lªn 79,3% n¨m 2004. - T¹i c«ng ty sau khi mét sè c¸n bé vµ c«ng nh©n vÒ hu sau nh÷ng n¨m c«ng t¸c cèng hiÕn cho C«ng ty, nhng sau ®ã C«ng ty ®· kÞp thêi bæ sung tõ nh÷ng nguån sinh viªn míi ra trêng, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn ngµnh tõ c¸c C«ng ty kh¸c chuyÓn ®Õn v.v.. ®Ó thay thÕ vµ t¹o ra ®éng lùc míi trong ®éi ngò lao ®éng cña m×nh. §Ó lµm râ h¬n vÒ t×nh h×nh chÊt lîng tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng ta h·y nghiªn cøu thùc tr¹ng lao ®éng trong bé m¸y gi¸n tiÕp qua b¶ng biÓu sau: KÕt cÊu theo tr×nh ®é, ®é tuæi cña bé m¸y gi¸n tiÕp n¨m 2004 Tæng Tr×nh ®é häc thøc §é tuæi TT Lo¹i lao ®éng §H TH S.C <35 35-50 >50 sè 1 Tæng sè 70 31 24 15 33 35 2 2 Nh©n viªn qu¶n lý 23 9 8 6 8 14 1 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3 4 5 Nh©n viªn kü thuËt 21 13 8 0 11 9 1 Nh©n viªn kh¸c 26 13 5 8 15 11 0 Tû lÖ % 100 44,2 34,4 21,4 47,1 50,0 2,9 Ta thÊy r»ng trong sè lîng lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty cã kÕt cÊu t¬ng ®èi hîp lý, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ c¶ trªn §¹i häc chiÕm 44,2% ë c¸c vÞ trÝ nh©n viªn qu¶n lý, nh©n viªn kü thuËt, kü s x©y dùng v.v.. mäi lÜnh vùc chiÕm c¸c vÞ trÝ chñ chèt cña C«ng ty ®ã chÝnh lµ tiÒm lùc thóc ®Èy ® a C«ng ty ph¸t triÓn cho tíi ngµy nay. - Cßn xÐt ®é tuæi th× ta thÊy r»ng ®ã lµ sù kÕt hîp søc trÎ vµ kinh nghiÖm cô thÓ ®é tuæi díi 33 chiÕm 47,1; cßn ®é tuæi 35-50 chiÕm 50,0%, nhê vËy ®· ph¸t huy ®îc nh÷ng kinh nghiÖm, søc trÎ trong c«ng viÖc cña C«ng ty. IV. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9. 1. S¬ lîc t×nh h×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam hiÖn nay - TÝnh ®Õn n¨m 2002 d©n sè níc ta kho¶ng 75 triÖu ngêi, trong ®ã 80% d©n sè níc ta sèng ë n«ng th«n, sè ngêi trong ®é tuæi lao ®éng lµ 40 ngêi, lao ®éng trÎ lµ 50,1%, d©n sè díi 18 tuæi lµ 35%. V× vËy, nguån dù tr÷ lao ®éng lµ rÊt lín vµ hµng n¨m ph¶i bè trÝ kho¶ng 1,6 - 1,7 triÖu chç lµm th× míi phï hîp víi sè lao ®éng trÎ. M« h×nh th¸p lao ®éng cña ViÖt Nam so víi c¸c níc kh¸c. ViÖt Nam Níc kh¸c Lao ®éng kh«ng lµnh nghÒ 85% 35% h¬n 2 lÇn Lao ®éng lµnh nghÒ 5,5% 35% kÐm 7 lÇn Chuyªn viªn kü thuËt 3,5% 24% kÐm 7 lÇn Kü s 2,7% 5% Th«ng qua con sè ®ã cho thÊy viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt cã ®µo t¹o th× míi theo kÞp ®îc tiÕn ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt cña c¸c níc trªn thÕ giíi, ®ång thêi còng ®ang ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. §Ó kh¾c phôc chÝnh s¸ch ®ã Nhµ níc còng ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã, ®Þnh híng cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng ë ViÖt Namm, t¹o ®iÒu kiÖn c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, më c¸c trêng Trung cÊp, cao ®¼ng d¹y nghÒ, ®µo t¹o v.v.. 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2. Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 - §µo t¹o nh»m gióp cho ngêi lao ®éng cã ®îc c¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc cÇn thiÕt cho sù nghiÖp mµ m×nh theo ®uæi, tõ ®ã mµ ph¸t huy ® îc n¨ng lùc cña hä, gióp hä æn ®Þnh c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña ng êi lao ®éng gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn cña x· héi, cã Ých cho ®Êt níc, mang l¹i hiÖu qu¶ cao. - NÒn kinh tÕ x· héi hiÖn nay ®· tr¶i qua mét bíc tiÕn lín, th«ng qua tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ ®ang lµm biÕn ®æi c¬ cÊu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cµng trë lªn quan träng vµ cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Bëi vËy mµ x©y dùng mét kÕ ho¹ch cô thÓ cho ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc lµ cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp, tæ chøc, C«ng ty x©y dùng sè 9 còng vËy. C«ng ty ®· tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc mét c¸ch cã cô thÓ: Nh÷ng môc tiªu ®µo t¹o cña C«ng ty: + Trang bÞ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt, n©ng cao ®îc n¨ng lùc lµm viÖc cho ngêi lao ®éng. + §µo t¹o cho c¸n bé, c¸c chuyªn ngµnh kinh tÕ, kü thuËt + N©ng cao tay nghÒ, båi dìng cho c¸c bËc thî cho c«ng nh©n - Tõ nh÷ng n¨m 1999 C«ng ty ®· ®æi míi c¶ ®éi ngò nh©n viªn lÉn n©ng cao c«ng nghÖ míi, tÊt c¶ nh÷ng sù kiÖn trªn cho thÊy C«ng ty ®· vµ ®ang cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh, ®iÒu ®ã cã lîi cho sù ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - VÒ tr×nh ®é cña lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp t¹i C«ng ty hÇu hÕt ®· qua c¸c trêng ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ. - VÊn ®Ò hiÖn nay cña C«ng ty ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i n©ng cao chÊt lîng c«ng nh©n viªn, tiÕp nhËn nh÷ng ngêi cã tay nghÒ cao, khuyÕn khÝch c«ng nh©n dù thi n©ng bËc thî, chó träng viÖc ®Çu t vµ n©ng cao chÊt lîng cña yÕu tè con ngêi, nã sÏ cã hiÖu qu¶ l©u dµi. - §Ó c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cña C«ng ty mang l¹i hiÖu qu¶ cao th× viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn cña C«ng ty phô thuéc vÒ vèn, tµi chÝnh, con ngêi... C«ng ty cÇn ®µo t¹o ®óng ®èi tîng, ®ñ chø kh«ng trµn lan. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn vèn cã cña C«ng ty, C«ng ty ®· lùa chän cho m×nh ph¬ng ph¸p ®µo t¹o riªng, C«ng ty ®· ®Æt ra kÕ ho¹ch ®µo t¹o theo chØ tiªu hµng n¨m, cã quü riªng chi phÝ khuyÕn khÝch ®µo t¹o. - Thi lªn bËc l¬ng. - Nh÷ng c¸n bé cÇn ph¶i cã tr×nh ®é phï hîp víi sù thay ®æi cña c«ng viÖc hay n©ng cao tay nghÒ, C«ng ty göi ®i ®µo t¹o b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. - Víi c¸n bé b»ng c¸ch göi ®i häc n©ng cao tr×nh ®é - §èi víi c«ng nh©n: §µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc. v.v... S¬ ®å m« h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp M«i trêng bªn ngoµi C¸c KH cña DN C¸c KH cña tæ chøc Nhu cÇu nh©n lùc Nguån nh©n lùc Nguån ngoµi Ph©n tÝch nhu cÇu Nguån trong §µo t¹o ph¸t triÓn TuyÓn chän s¾p xÕp ®Ò b¹t ChØ ®¹o vµ kiÓm tra §¸nh gi¸ M«i trêng bªn trong Doanh nghiÖp 3. ChÕ ®é thï lao lao ®éng t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9. 3.1. Môc tiªu vµ c¨n cø ®·i ngé t¹i C«ng ty - Môc tiªu: Thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Ngêi lao ®éng cung cÊp søc lao ®éng cña hä cho doanh nghiÖp, søc lao ®éng lµ nh©n tè cÊu thµnh nªn c¸c nguån lùc ®Çu vµo cña mäi doanh nghiÖp vµ lu«n lu«n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh nhÊt ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ vÇ hiÖu qu¶ cña mäi qu¸ tr×nh kinh doanh hay thµnh qu¶ cña tæ chøc hay doanh nghiÖp còng nh mäi hµng ho¸ kh¸c søc lao ®éng cã gi¸ trÞ, xÐt trªn ph¬ng diÖn lý thuyÕt th× søc lao ®éng, søc lao ®éng ®îc biÓu hiÖn ë h×nh thøc tiÒn l¬ng. Bëi vËy mµ C«ng ty ®· cã môc tiªu ®·i ngé c¸n bé nh©n viªn cña m×nh nh sau: - Tr¶ c«ng xøng ®¸ng cho ®ãng gãp cèng hiÕn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - §¶m b¶o tµi s¶n søc lao ®éng lµ n©ng cao ®êi sèng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - §éng viªn, khuyÕn khÝch thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng c«ng nh©n viªn ®Ó t¹o ra nhiÒu thuËn lîi, thµnh c«ng cña C«ng ty. - KhuyÕn khÝch lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say, tinh thÇn s¸ng t¹o kh«ng ngõng, ®Ó thu hót lao ®éng giái, cã tr×nh ®é, cã søc kháe. 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp - TÊt c¶ c¸c môc tiªu trªn vµ chÕ ®é thï lao t¹i C«ng ty ®Òu híng tíi môc ®Ých lµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña C«ng ty, c¶i thiÖn ®êi sèng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. 3.2. ChÕ ®é thï lao lao ®éng t¹i C«ng ty. a. ChÕ ®é tiÒn l¬ng: - TiÒn l¬ng vµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong x· héi, nÕu chÕ ®é thï lao, lao ®éng lµ kh«ng phï hîp th× sÏ lµm ngêi lao ®éng thÊt väng. Bëi vËy mµ C«ng ty x©y dùng sè 9 ®· cè g¾ng ®Ó cã chÕ ®é l¬ng bæng phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ níc, phï hîp víi søc lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, ®Ó kÝch thÝch lßng h¨ng h¸i trong c«ng viÖc cña c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o c«ng b»ng, bëi vËy C«ng ty ®· cã chÕ ®é tr¶ l¬ng sau: + PhÇn 1: L¬ng cÊp bËc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn theo nghÞ ®Þnh 26/CP (gäi t¾t lµ tiÒn l¬ng T1). + PhÇn 2: TiÒn l¬ng theo kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n ngêi lao ®éng (gäi t¾t lµ T2) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: T1 = Tli + T2i Víi T1i : tiÒn l¬ng cÊp bËc cña ngêi thø i T2i = tiÒn l¬ng ngêi nhËn ®îc theo c«ng viÖc ®îc g¾n víi ®é phøc t¹p tr¸ch nhiÖm, kÕt qu¶ vµ ngµy lµm c«ng thùc tÕ. - Trong ®ã: T1i = Ni Ti Víi Ni : sè ngµy c«ng thùc tÕ cña ngêi thø i Ti : xuÊt l¬ng ngµy theo cÊp bËc cña ngêi thø i b. ChÕ ®é tiÒn l¬ng - Lµ con ngêi ai còng muèn nghe lêi khen vµ muèn ®îc c«ng nhËn vÒ c«ng viÖc m×nh ®· hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®ã mµ m×nh ®· cèng hiÕn cho C«ng ty, C«ng ty hay doanh nghiÖp. - Qua viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch thµnh tÝch c«ng t¸c chÝnh x¸c, ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®· n¾m ®îc c¸c th«ng tin vÒ n¨ng lùc cña tõng nh©n viªn, biÕt ®îc râ nh÷ng g× c«ng nh©n viªn mang l¹i cho C«ng ty. Tõ ®ã cã nh÷ng khen thëng kû luËt, duy tr× sù c«ng b»ng vÒ thëng ph¹t cña C«ng ty. - T¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 th«ng qua tiÒn thëng còng ®îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m kÝch thÝch nh©n viªn vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh tÕ. - Hµng n¨m C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng cêng quü khen thëng vµ phóc lîi cho c«ng nh©n viªn. - ViÖc ph©n chia quü tiÒn l¬ng tõ phóc lîi cña C«ng ty hµng n¨m ®îc ph©n chia theo nguyªn t¾c kÕt hîp gi÷a tiÒn l¬ng cÊp bËc T1 vµ kÕt qu¶ cña thµnh tÝch c«ng viÖc ®îc xÕp h¹ng cña tõng quý vµ thêi gian lµm viÖc cña mçi ngêi. c. ChÕ ®é phóc lîi x· héi 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp - B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, lµ mét chÝnh s¸ch trî cÊp, hç trî cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang c«ng t¸c t¹i C«ng ty lµm viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chÕ ®é thï lao lao ®éng. Ban l·nh ®¹o cña C«ng ty lu«n chó träng tíi. - T×nh h×nh sö dông c¸c phóc lîi kh¸c nh thÕ nµo? (Cã nh÷ng kú tham quan, nghØ m¸t, dìng søc cho CBCNV kh«ng? cã trî cÊp èm ®au? cã sù quan t©m vÒ tinh thÇn kh«ng? - C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn m«i trêng lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - C¶i thiÖn ®êi sèng, tinh thÇn cho ngêi lao ®éng - Tæ chøc kh¸m søc khoÎ hµng n¨m cho c«ng nh©n viªn cña C«ng ty - Cã quµ tÆng cho nh÷ng dÞp lÔ, tÕt, kû niÖm hµng n¨m. - Hµng n¨m C«ng ty tæ chøc c¸c cuéc nghØ m¸t, nghØ dìng søc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹i c¸c ®iÓm nghØ m¸t, du lÞch trong níc. - C«ng ty cã ®Ò ra mét quÜ trî cÊp cho nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn khi èm, ®au, v.v... - Tæ chøc th¨m hái thêng xuyªn, quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña toµn bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. - Khen thëng, khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia c¸c c«ng t¸c, ®oµn, §¶ng v.v... - Bªn c¹nh nh÷ng ph¬ng ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ, C«ng ty x©y dùng sè 9 vÉn cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm sau: - C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tuyÓn dông thêng xuyªn cha ph¸t huy hÕt t¸c dông, cha cã hÖ thèng hoµn chØnh, v× vËy mµ C«ng ty cha tuyÓn ®îc nhiÒu nh÷ng c¸n bé trÎ, cã tµi n¨ng cho c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 20
- Xem thêm -