Tài liệu 141 ql nhân sự tại cty nhất minh

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Lêi nãi ®Çu Qu¶n lý suy cho cïng lµ qu¶n lý con ngêi. Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu hãa vµ tÝnh chÊt c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, con ngêi ®ang ®îc coi lµ nguån tµi s¶n v« gi¸ vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Còng nh c¸c tµi s¶n kh¸c, tµi s¶n con ngêi cÇn ®îc më réng vµ ph¸t triÓn, cÇn nhÊt lµ qu¶n lý vµ sö dông cho tèt. ViÖc hiÓu vµ tæ chøc tèt néi dung qu¶n lý nh©n lùc lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp - n¬i mµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®ang ®îc ®Æt ra hÕt søc bøc xóc. §Ó tiÕp tôc ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh ®éi ngò c¸n bé riªng, cã n¨ng lùc phÈm chÊt, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c«ng ty vµ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó theo kÞp víi tiÕn bé vµ tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt cña thÕ giíi. Nh»m t¹o cho m×nh chç ®øng ë hiÖn t¹i vµ t¬ng lai, C«ng ty NhÊt Vinh còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Ph¶i qu¶n lý nh©n lùc cña C«ng ty nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Sau mét thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n nµy ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 ch¬ng sau: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ nh©n sù vµ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh. Do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu, bµi viÕt cßn cã nhiÒu khiÕm khuyÕt, em rÊt mong thÇy c« gi¸o vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty gióp ®ì, gãp ý ®Ó bµi luËn v¨n thªm phong phó vµ hoµn chØnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù I. Kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù 1. Kh¸i niÖm - Qu¶n lý nh©n sù lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh qu¶n lý. Con ngêi bao giê còng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña mét doanh nghiÖp. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Do ®ã, viÖc lùa chän, s¾p xÕp con ngêi cho phï hîp víi c¸c vÞ trÝ trong bé m¸y tæ chøc lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña nhµ qu¶n lý. - Qu¶n lý nh©n sù ph¶i ®îc xem xÐt theo quan ®iÓm hÖ thèng. ViÖc x¸c ®Þnh nguån nh©n sù, vÊn ®Ò tuyÓn chän, s¾p xÕp ®Ò b¹t, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, ®¸nh gi¸ nh©n viªn v.v... cÇn ®îc ®Æt trªn c¬ së khoa häc, trong mèi quan hÖ t¬ng quan víi nhiÒu vÊn ®Ò vµ chøc n¨ng kh¸c cña qu¶n lý. - VËy qu¶n lý nh©n sù lµ toµn bé c¸c viÖc liªn quan ®Õn con ngêi trong doanh nghiÖp; ®ã lµ viÖc tuyÓn mé, tuyÓn chän, bè trÝ sö dông, ®µo t¹o, ph¸t triÓn, ®·i ngé vµ xö lý c¸c mèi quan hÖ vÒ lao ®éng nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña mçi ngêi b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, ®¹t tíi môc tiªu tríc m¾t còng nh l©u dµi cña doanh nghiÖp. 2. Vai trß, chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù 2.1. Vai trß Qu¶n lý nh©n sù gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng vµ ngµy cµng ®îc c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m nghiªn cøu. Trong ho¹t ®éng cô thÓ, c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ph¶i thùc hiÖn 4 vai trß:  Vai trß thÓ chÕ;  Vai trß t vÊn;  Vai trß dÞch vô;  Vai trß kiÓm tra. Nghiªn cøu qu¶n lý nh©n sù gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý häc ®îc c¸ch giao tiÕp víi ngêi kh¸c, t×m ra ng«n ng÷ chung víi nh©n viªn, ®¸nh gi¸ nh©n viªn mét c¸ch tèt nhÊt, biÕt c¸ch l«i kÐo nh©n viªn say mª víi c«ng viÖc, tõ ®ã n©ng cao chÊt lîng c«ng viÖc vµ hiÖu qu¶ cña tæ chøc. 2.2. Chøc n¨ng Trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« nhá kh«ng cã phßng nh©n sù riªng, c¸c vÞ l·nh ®¹o trùc tuyÕn ph¶i thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau:  §Æt ®óng ngêi vµo ®óng viÖc;  Gióp ®ì nh©n viªn míi lµm quen víi c«ng viÖc vµ tæ chøc cña xÝ nghiÖp;  §µo t¹o nh©n viªn;  N©ng cao tr×nh ®é thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn;  Phèi hîp ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn tèt c¸c mèi quan hÖ trong c«ng viÖc;  Gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch vµ thñ tôc cña c«ng ty cho nh©n viªn; Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh  KiÓm tra viÖc tr¶ l¬ng cho nh©n viªn;  Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c¸c nh©n viªn;  B¶o vÖ søc kháe cña nh©n viªn. Trong c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã phßng nh©n sù riªng th× Gi¸m ®èc nh©n sù (hoÆc trëng phßng nh©n sù) ph¶i thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau:  L·nh ®¹o trùc tiÕp c¸c nh©n viªn phßng nh©n sù vµ cã quyÒn hµnh mÆc nhiªn ®èi víi c¸c Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh cña c«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc nh©n sù;  Phèi hîp c¸c ho¹t ®éng vÒ nh©n sù;  Thùc hiÖn viÖc gióp ®ì vµ cè vÊn cho c¸c qu¶n lý gia trùc tuyÕn vÒ c¸c vÊn ®Ò nh©n sù nh tuyÓn dông, ®µo t¹o, ®¸nh gi¸, khen thëng...;  Lu tr÷ vµ b¶o qu¶n hå s¬ vµ nh©n sù. II. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n sù 1. M«i trêng bªn ngoµi - T×nh h×nh kinh tÕ vµ thêi c¬ kinh doanh ¶nh hëng lín ®Õn qu¶n lý nh©n sù. Khi kinh tÕ biÕn ®éng th× doanh nghiÖp ph¶i biÕt ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña m×nh sao cho cã thÓ thÝch nghi vµ ph¸t triÓn tèt. CÇn duy tr× lùc lîng lao ®éng cã kü n¨ng cao ®Ó khi cã c¬ héi míi sÏ s½n sµng tiÕp tôc më réng kinh doanh. HoÆc nÕu chuyÓn híng kinh doanh sang mÆt hµng míi, cÇn ®µo t¹o l¹i c«ng nh©n. - T×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè víi lùc lîng lao ®éng t¨ng ®ßi hái ph¶i t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm míi; ngîc l¹i sÏ lµm ®éi ngò lao ®éng bÞ "l·o hãa" vµ khan hiÕm nguån nh©n lùc. - LuËt ph¸p còng ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý nh©n sù, rµng buéc c¸c doanh nghiÖp trong viÖc tuyÓn dông, ®·i ngé ngêi lao ®éng: ®ßi hái gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ vÒ lao ®éng. - §Æc thï v¨n hãa - x· héi cña mçi níc, mçi vïng lµ mét ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn qu¶n lý nh©n sù víi nÊc thang gi¸ trÞ kh¸c nhau (giíi tÝnh, ®¼ng cÊp...). - ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc vÒ qu¶n lý nh©n sù; ®ßi hái t¨ng cêng viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i nghÒ nghiÖp, s¾p xÕp l¹i lùc lîng lao ®éng vµ thu hót nguån nh©n lùc míi cã kü n¨ng cao. - C¸c c¬ quan chÝnh quyÒn cïng c¸c ®oµn thÓ cã ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý nh©n sù vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, chÕ ®é lao ®éng vµ x· héi (quan hÖ vÒ lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i vµ tranh chÊp vÒ lao ®éng). - Kh¸ch hµng mua s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp, qu¶n lý nh©n viªn sao cho võa lßng kh¸ch hµng lµ yªu cÇu sèng cßn cña doanh nghiÖp. Kh«ng Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh cã kh¸ch hµng tøc lµ kh«ng cã viÖc lµm, doanh thu quyÕt ®Þnh tiÒn l¬ng vµ phóc lîi. Ph¶i bè trÝ nh©n viªn ®óng ®Ó cã thÓ phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. - B¹n hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh còng lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn qu¶n lý nh©n sù. §ã lµ sù c¹nh tranh vÒ tµi nguyªn nh©n lùc, doanh nghiÖp ph¶i biÕt thu hót, duy tr× vµ ph¸t triÓn lùc lîng lao ®éng, kh«ng ®Ó mÊt nh©n tµi vµo tay ®èi thñ. 2. M«i trêng bªn trong - Môc tiªu cña doanh nghiÖp ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý bao gåm qu¶n lý nh©n sù. Mçi bé phËn t¸c nghiÖp nµy ph¶i dùa vµo môc tiªu chung ®Ó ®Ò ra môc tiªu cô thÓ cña m×nh. - ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh ®Þnh híng cho chiÕn lîc ph¸t triÓn nh©n sù, t¹o ra ®éi ngò qu¶n lý, chuyªn gia, c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ ph¸t huy tµi n¨ng cña hä. - V¨n hãa doanh nghiÖp t¹o ra bÇu kh«ng khÝ x· héi vµ t©m lý cña doanh nghiÖp, bao gåm mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, c¸c niÒm tin, c¸c thãi quen ®îc chia sÎ trong tæ chøc, t¹o ra c¸c chuÈn mùc vÒ hµnh vi øng xö trong kinh doanh. - Cæ ®«ng tuy kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn ®iÒu hµnh c«ng ty, song t¹o ®îc søc Ðp, g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc bÇu ra Héi ®ång Qu¶n lý, ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. - C«ng ®oµn còng lµ nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, kÓ c¶ quyÕt ®Þnh vÒ nh©n sù (nh: qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ cïng ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi lao ®éng). III. Nh÷ng néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù 1. Ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù Ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù lµ mét tiÕn tr×nh qu¶n lý bao gåm viÖc ph©n tÝch c¸c nhu cÇu nh©n sù cña mét tæ chøc díi nh÷ng ®iÒu kiÖn thay ®æi vµ sau ®ã triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. TiÕn tr×nh nµy bao gåm ba bíc lµ:  KÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ c¬ së cho ho¹ch ®Þnh tµi nguyªn nh©n sù;  §¸nh gi¸ nh÷ng tµi nguyªn nh©n sù cÇn cã trong t¬ng lai;  X©y dùng mét ch¬ng tr×nh ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®ã. 2. Ph©n tÝch c«ng viÖc vµ tuyÓn dông 2.1. Ph©n tÝch c«ng viÖc Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét tiÕn tr×nh x¸c ®Þnh mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c nhiÖm vô vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña mét tæ chøc, nã m« t¶ vµ ghi nhËn môc tiªu cña mçi nhiÖm vô, thùc hiÖn ë ®©u, khi nµo hoµn Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh thµnh, c¸ch lµm, kü n¨ng cÇn thiÕt, c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®îc giao. Ph©n tÝch c«ng viÖc cã ý nghÜa quan träng trong qu¶n lý nh©n sù; lµ c«ng cô c¬ b¶n ®Ó ho¹ch ®Þnh, tuyÓn dông, ®µo t¹o, ®·i ngé vµ ®¸nh gi¸ con ngêi trong tæ chøc. 2.2. TuyÓn dông Lµ mét qu¸ tr×nh thu hót nh©n lùc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c«ng viÖc vµ ®a vµo sö dông, bao gåm c¸c kh©u: tuyÓn mé, tuyÓn chän, bè trÝ sö dông vµ ®¸nh gi¸. - TuyÓn mé lµ thu hót nh÷ng lao ®éng cã nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc trong doanh nghiÖp tõ nhiÒu nguån nh©n lùc kh¸c nhau, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thay thÕ mµ c¸c gi¶i ph¸p kh¸c kh«ng ®¸p øng ®îc. - TuyÓn chän lµ viÖc sµng läc tõ nh÷ng ngêi ®· qua tuyÓn mé, thÈm tra l¹i theo tiªu chuÈn ®Ó lùa chän nh÷ng ngêi ®¹t yªu cÇu, chÝnh thøc thu nhËn vµo bé m¸y víi sè lîng cÇn thiÕt. - Bè trÝ sö dông lµ ch¬ng tr×nh giíi thiÖu vÒ tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu liªn quan ®Õn tæ chøc, chÝnh s¸ch, ®iÒu lÖ, c«ng viÖc, m«i trêng lµm viÖc ®Ó ngêi lao ®éng n¾m v÷ng, thÝch øng vµ hßa nhËp víi t c¸ch thµnh viªn cña doanh nghiÖp. - §¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c lµ mét hÖ thèng chÝnh thøc ®Ó xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ sù hoµn thµnh chøc tr¸ch cña mçi c¸ nh©n, ®îc thùc hiÖn theo ®Þnh kú. 3. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc §µo t¹o ph¸t triÓn lµ mét qu¸ tr×nh kh«ng bao g× døt. C¸c bíc tiÕn hµnh th«ng thêng lµ:  §Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn;  Ên ®Þnh c¸c môc tiªu ®µo t¹o cô thÓ;  Lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp;  Lùa chän c¸c ph¬ng tiÖn thÝch hîp. Môc tiªu cña ®µo t¹o lµ nh»m môc tiªu cña doanh nghiÖp. ®o¹n: ViÖc ®µo t¹o nh©n viªn trong mét doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn qua 3 giai  §µo t¹o míi ®Çu nhËn viÖc;  §µo t¹o trong lóc ®ang lµm viÖc: (1) võa lµm võa häc, vµ (2) t¹m ngng c«ng viÖc ®Ó häc;  §µo t¹o cho c«ng viÖc t¬ng lai. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh 4. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc cña nh©n viªn lµ mét ho¹t ®éng quan träng trong qu¶n lý nh©n sù. Nã gióp cho c«ng ty cã c¬ së ho¹ch ®Þnh, tuyÓn chän, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. §¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña nh©n viªn quyÕt ®Þnh kh«ng nhá sù thµnh c«ng cña c«ng ty, xÝ nghiÖp. Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc lµ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin ph¶n håi cho nh©n viªn biÕt ®îc møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc. N©ng cao vµ hoµn thiÖn hiÖu n¨ng c«ng t¸c. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc cña nh©n viªn cßn lµ c«ng viÖc quan träng, bëi v× nã lµ c¬ së ®Ó khen thëng, ®éng viªn khÝch lÖ hoÆc kû luËt nh©n viªn... gióp nhµ qu¶n lý tr¶ l¬ng mét c¸ch c«ng b»ng. Nh÷ng viÖc ®¸nh gi¸ s¬ sµi theo c¶m tÝnh, theo chñ quan sÏ dÉn tíi nh÷ng ®iÒu tÖ h¹i trong qu¶n lý nh©n sù. TiÕn tr×nh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc gåm 5 bíc:  X¸c ®Þnh môc tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c«ng viÖc;  HuÊn luyÖn nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c ®¸nh gi¸;  Lùa chän ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ phï hîp;  §¸nh gi¸ theo tiªu chuÈn mÉu trong thùc hiÖn c«ng viÖc;  Trao ®æi víi nh©n viªn vÒ néi dung, ph¹m vi vµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸. 5. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ l¬ng bæng, phóc lîi TiÒn l¬ng ®îc biÓu hiÖn lµ sè tiÒn mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc tõ ngêi sö dông lao ®éng cña hä thanh to¸n l¹i t¬ng øng víi sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng mµ hä ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i trong x· héi. TiÒn l¬ng cã vai trß lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc kÝch thÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi ngêi lao ®éng. V× vËy, ®Ó sö dông ®ßn bÈy tiÒn l¬ng nh»m ®¶m b¶o s¶n xuÊt ph¸t triÓn, duy tr× mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é kü thuËt nghiÖp vô cao víi ý thøc kû luËt v÷ng, ®ßi hái c«ng t¸c tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp ph¶i ®Æc biÖt coi träng. 6. T¬ng quan nh©n sù Kh¸i niÖm: Quan hÖ vÒ t¬ng quan nh©n sù bao gåm c¸c quan hÖ nh©n sù chÝnh thøc trong qu¶n lý nh thi hµnh kû luËt, th¨ng chøc, gi¸ng chøc, thuyªn chuyÓn, cho th«i viÖc, th¬ng nghÞ tËp thÓ, gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. 6.1. Thi hµnh kû luËt Thi hµnh kû luËt bao gåm h×nh ph¹t mét nh©n viªn kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn ®· Ên ®Þnh. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Thi hµnh kû luËt lµ nh»m vµo hµnh vi sai tr¸i cña nh©n viªn, chø kh«ng nh»m vµo nh©n viªn nh mét c¸ nh©n. Môc ®Ých chñ yÕu cña thi hµnh kû luËt lµ nh»m ®¶m b¶o cho hµnh vi cña nh©n viªn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña doanh nghiÖp. Do ®ã, thi hµnh kû luËt thêng kh«ng ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p tèi u. Th«ng thêng, cã nhiÒu c¸ch thøc thuyÕt phôc nh©n viªn theo c¸c chÝnh s¸ch cña c«ng ty. Thi hµnh kû luËt ®óng lóc, ®óng c¸ch sÏ gióp nh©n viªn cã ý thøc kû luËt h¬n, cã n¨ng suÊt h¬n v× thÕ cã lîi cho nh©n viªn trong tiÕn hµnh c«ng t¸c. 6.2. Cho nghØ viÖc §©y lµ h×nh thøc kû luËt nÆng nhÊt. BÊt kú mét nh©n viªn nµo khi bÞ buéc th«i viÖc ®Òu g©y tæn th¬ng cho hä vµ gia ®×nh hä. Do vËy, h×nh thøc nµy cÇn ph¶i ®îc gi÷ vµ tiÕn hµnh mét c¸ch cÈn thËn vµ chu ®¸o. 6.3. Xin th«i viÖc Ngay c¶ khi c«ng ty cã nh÷ng nç lùc t¹o m«i trêng lµm viÖc tèt vÉn cã nh÷ng ngêi xin th«i viÖc. Hä xin th«i viÖc thêng r¬i vµo c¸c lý do sau:  Hä thÊy kh«ng cã c¬ héi th¨ng tiÕn trong c«ng ty;  Hä kh«ng ®îc cÊp trªn quan t©m chó ý;  Hä kh«ng hîp víi ®ång nghiÖp;  C«ng viÖc qu¸ nhµm ch¸n, ®¬n ®iÖu;  C«ng viÖc trong c«ng ty kh«ng hîp víi chuyªn m«n;  BÊt m·n.  v.v.. 6.4. Gi¸ng chøc §©y lµ mét viÖc bÊt ®¾c dÜ, chuyÓn mét nh©n viªn xuèng bËc thÊp h¬n vÒ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm, bao gåm c¶ viÖc gi¶m tiÒn l¬ng. CÇn ph¶i lµm chu ®¸o, theo thñ tôc, t×m mäi c¸ch gi¶m bít nh÷ng th¬ng tæn ®èi víi ngêi bÞ gi¸ng chøc. 6.5. Th¨ng chøc §ã lµ viÖc chuyÓn mét ngêi lªn vÞ trÝ cao h¬n trong tæ chøc, bao gåm c¶ viÖc th¨ng l¬ng vµ c¸i "t«i" ®îc th¨ng hoa. 6.6. Thuyªn chuyÓn ViÖc thuyªn chuyÓn cã nhiÒu lý do ®a d¹ng, nhiÒu c«ng ty thêng ¸p dông ch¬ng tr×nh ®a d¹ng hãa c«ng viÖc b»ng c¸ch cho nh©n viªn lµm viÖc t¹i nhiÒu bé phËn phßng ban kh¸c nhau, lµm cho nh©n viªn ®a n¨ng ®a dông ®Ó khi cÇn thiÕt hä cã thÓ thuyªn chuyÓn c«ng t¸c hoÆc cã thÓ thµnh mét cÊp qu¶n lý viªn. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Nhµ qu¶n lý viªn còng cÇn ph¶i chó ý tíi t©m lý cña mét sè nh©n viªn muèn thuyªn chuyÓn v× mét lý do lµnh m¹nh nµo ®ã. 6.7. VÒ hu Cã hai t©m lý vÒ hu: mét lµ do tuæi t¸c søc kháe, cã ngêi thêng lµm viÖc díi møc mong ®îi, c«ng ty cho vÒ hu sím; hai lµ c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ cao l¹i muèn vÒ hu sím ®Ó cã lîi nhiÒu h¬n. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ nh©n sù vµ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1. Sù ra ®êi C«ng ty NhÊt Vinh lµ doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 4006/ GP-TLDN ngµy 20/01/1999 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i tÇng 4 nhµ 5 tÇng Kh¸ch s¹n Tuæi TrÎ sè 2 TrÇn Th¸nh T«ng - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi. C«ng ty cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng EXIMBANK. C«ng ty NhÊt Vinh cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô theo luËt ®Þnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong sè vèn mµ C«ng ty cã vµ tù qu¶n lý, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®¨ng ký theo luËt doanh nghiÖp, ®ång thêi tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña m×nh vµ lµm nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc. Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty lµ cung cÊp cho thÞ trêng nh÷ng thiÕt bÞ v¨n phßng nh m¸y vi tÝnh, m¸y in, m¸y photo, m¸y fax... Nguån vèn do C«ng ty qu¶n lý ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 2001 Tæng vèn Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng 4.281 135 4.146 7.264 396 6.868 8.580 524 8.056 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu bé m¸y, lao ®éng, trang thiÕt bÞ cña C«ng ty 2.1. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty C¨n cø vµo nhiÖm vô, chøcBan n¨ng,Gi¸m ®Æc ®iÓm ®èccña qu¸ tr×nh kinh doanh, tÝnh phøc t¹p cña viÖc ký hîp ®ång mua b¸n, xuÊt nhËp s¶n phÈm, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty NhÊt Vinh ®îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng. S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Phßng Hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng PhÇn mÒm M¸y tÝnh 9 Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp Phßng Kinh doanh Phßng VËt tThiÕt bÞ LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh * Gi¸m ®èc: Lµ ngêi cã quyÒn lùc cao nhÊt, lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, ®îc phÐp sö dông con dÊu riªng. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ra quyÕt ®Þnh chiÕn lîc vµ chiÕn thuËt cho C«ng ty, lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh vµ ph©n cÊp ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ tù xem xÐt quyÕt ®Þnh thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ hoÆc s¸p nhËt c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Gi¸m ®èc C«ng ty cã quyÒn ñy quyÒn cho cÊp díi thay m×nh ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty trong thêi gian Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. * Bé m¸y gióp viÖc: Gåm v¨n phßng, c¸c phßng ban chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc phï hîp víi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. * Phßng Hµnh chÝnh: Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý v¨n phßng, héi nghÞ, v¨n th lu tr÷, qu¶n lý vµ ®iÒu ®éng trang thiÕt bÞ v¨n phßng, c«ng t¸c b¶o vÖ vµ th«ng tin liªn l¹c. * Phßng Kü thuËt: Phô tr¸ch vÒ kinh tÕ, kÕ ho¹ch, kü thuËt vµ c¸c dù ¸n. Nh©n viªn cña Phßng ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, sö dông m¸y vi tÝnh thµnh th¹o. * Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: Cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n, qu¶n lý vèn, thu håi vèn, huy ®éng vèn. TËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh, ®¸nh gi¸ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua c¸c lÇn xuÊt nhËp s¶n phÈm, tÝnh to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, theo dâi t¨ng gi¶m tµi s¶n vµ thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®ång thêi thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc vÒ c¸c kho¶n ph¶i nép. * Phßng Kinh doanh: Cã nhiÖm vô n¾m b¾t nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ trêng tiªu thô, t×m kiÕm kh¸ch hµng cã nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, gióp doanh nghiÖp t¨ng cêng lîi nhuËn vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. C¸c nh©n viªn cña Phßng Kinh doanh ph¶i biÕt sö dông m¸y vi tÝnh, thµnh th¹o nghiÖp vô kinh doanh, am hiÓu thÞ trêng vÒ lÜnh vùc mµ C«ng ty ®ang kinh doanh. * Phßng VËt t ThiÕt bÞ: Cã chøc n¨ng nhiÖm vô lo cung øng vËt t thiÕt bÞ cho viÖc söa ch÷a hay l¾p r¸p s¶n phÈm, kÕ ho¹ch dù tr÷ s¶n phÈm cña C«ng ty, kÕ ho¹ch dù tr÷ thiÕt bÞ nh»m phôc vô cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. * Phßng PhÇn mÒm - M¸y tÝnh: Gióp doanh nghiÖp söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vi tÝnh cho ®èi t¸c, kh¸ch hµng. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh NhËn xÐt: Bé m¸y cña C«ng ty ®îc bè trÝ theo c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng. §Æc ®iÓm cña c¬ cÊu nµy lµ ®iÒu hµnh theo ph¬ng ph¸p mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, mäi quyÕt ®Þnh ®a ra ®Õn c¸c phßng ban triÓn khai thùc hiÖn. V× C«ng ty lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn ¸p dông vµ bè trÝ theo c¬ cÊu nµy lµ hîp lý, tr¸nh ®îc sù cång kÒnh. Gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo hÖ ®êng th¼ng cho phÐp ph©n c«ng lao ®éng theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, tõng phßng ban phô tr¸ch tõng m¶ng vÊn ®Ò, ®ång trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, thùc hiÖn c«ng viÖc chÞu sù chi phèi cña cÊp trªn, do vËy kh«ng t¹o ®îc tÝnh linh ho¹t cho cÊp díi trong c«ng viÖc. 2.2. §Æc ®iÓm lao ®éng cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm lµ c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh nªn c«ng viÖc lu«n æn ®Þnh; v× vËy bè trÝ lao ®éng trong C«ng ty lu«n hîp lý. Do doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn nªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc, C«ng ty ph¶i tuyÓn thªm lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ngµy cµng ph¸t triÓn. Yªu cÇu lao ®éng lµm trong C«ng ty ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc, cã b»ng cÊp vµ søc kháe tèt. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty (1999 - 2001) N¨m 1999 N¨m 2000 SL % SL % Tæng sè lao ®éng 70 80 Ph©n theo tÝnh chÊt c«ng viÖc Lao ®éng trong danh s¸ch 3 4,3 4 5 Hîp ®ång 67 95,7 76 95 Ph©n theo tr×nh ®é, cÊp bËc §¹i häc 65 92,9 76 95 Trung cÊp + cao ®¼ng 5 7,1 4 5 Nam 42 60 48 60 N÷ 28 40 32 40 ChØ tiªu N¨m 2001 SL % 90 4 86 4,4 95,6 87 3 56 34 96,7 3,3 62,2 37,8 Nguån: Phßng Hµnh chÝnh * NhËn xÐt: Nh vËy lao ®éng trong n¨m 2001 lµ cao nhÊt; ®iÒu nµy chøng tá C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, ngµy cµng më réng thu hót thªm ®îc lao ®éng. §Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc lu«n tiÕn triÓn tèt, C«ng ty ph¶i tuyÓn thªm lao ®éng theo hîp ®ång ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn. C¨n cø vµo sè liÖu trªn ta thÊy lao ®éng theo hîp ®ång chiÕm ®a sè. Khi tiÕn hµnh tuyÓn dông lao ®éng theo hîp ®ång th× ph¶i cÇn chi phÝ vµ chi phÝ nµy ®îc tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng; ®©y lµ mét trong c¸c yÕu tè trong gi¸ thµnh s¶n lîng lµm t¨ng chi phÝ. §Ó gi¶m chi phÝ tuyÓn dông lao ®éng hîp ®ång, cÇn t¨ng sè lîng trong biªn chÕ mét c¸ch phï hîp ®Ó dÔ dµng qu¶n lý ®îc lao ®éng trong C«ng ty. C¨n cø vµo b¶ng c¬ cÊu trong C«ng ty, ta thÊy lîng lao ®éng nam chiÕm tû lÖ cao h¬n v× c¸c phßng ban cã nhu cÇu nam lín h¬n do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. 2.3. §Æc ®iÓm trang thiÕt bÞ C«ng ty NhÊt Vinh lµ c«ng ty TNHH t nh©n; trang thiÕt bÞ cña C«ng ty t¬ng ®èi tèt. Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty vµo kho¶ng 3 tû ®ång. C«ng ty ®¶m nhËn cung cÊp c¸c mÆt hµng phÇn mÒm vµ ®å ®iÖn tö nh m¸y vi tÝnh, m¸y in, m¸y fax, photo... cho kh¸ch hµng. Trong thêi gian ho¹t ®éng ®îc gÇn 4 n¨m nay, C«ng ty ®· tù trang thiÕt bÞ cho m×nh mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¬ng ®èi tèt. Th«ng qua h×nh thøc huy ®éng vèn, vèn bæ sung tõ c¸c quü ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty, nªn hiÖn nay gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ cña C«ng ty ®· lªn tíi kho¶ng 6 tû. Víi thiÕt bÞ t¬ng ®èi tèt nh vËy ®¶m b¶o phôc vô tèt cho viÖc kinh doanh l©u dµi cña C«ng ty. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty B¶ng 3: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 -2001 §¬n vÞ: triÖu ®ång Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh ChØ tiªu Doanh thu T¨ng so víi n¨m tríc (%) Lîi nhuËn T¨ng so víi n¨m tríc (%) Nép ng©n s¸ch T¨ng so víi n¨m tríc (%) 1999 2000 2001 7.963 22.739 185,6 15,9 960 1.688 18,2 23.271 2,3 19,5 22,6 1.755 4,0 1,5 1.428 Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n NhËn xÐt: Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n, díi sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c, nhng víi kinh nghiÖm còng nh tr×nh ®é cña Gi¸m ®èc vµ cña ®éi ngò nh©n viªn ®· gióp C«ng ty vît qua khã kh¨n ®Ó gióp doanh nghiÖp t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. Trong giai ®o¹n khã kh¨n nµy, C«ng ty còng gÆp chót khã kh¨n vÒ c«ng viÖc, nhng víi ®éi ngò nh©n viªn cã n¨ng lùc ®· t×m kiÕm ®îc nh÷ng kh¸ch hµng lín cho C«ng ty, nh viÖc b¸n cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hµng chôc chiÕc m¸y photo, m¸y in, fax, m¸y vi tÝnh... vµ nh÷ng b¹n hµng cã tiÕng kh¸c nh Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh....; chÝnh v× vËy mµ doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng lªn ®¸ng kÓ (doanh thu t¨ng tõ 22.739 lªn 23.271 triÖu ®ång, lîi nhuËn còng t¨ng tõ 15,9 lªn 19,5 triÖu ®ång). II. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc cña C«ng ty 1. §¸nh gi¸ theo n¨ng suÊt lao ®éng N¨ng suÊt lao ®éng lµ mét chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sö dông lao ®éng cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ kh«ng. C¨n cø vµo n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m, ta cã thÓ thÊy ®îc mét c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cã thÓ t¹o ra bao nhiªu gi¸ trÞ. §Ó ph¶n ¸nh ®îc hiÖu qu¶ lµm viÖc cña lao ®éng trong C«ng ty, ta cã b¶ng sau: B¶ng 4: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n 1999 -2001 ChØ tiªu Tæng doanh thu Sè L§ BQ trong n¨m N¨ng suÊt lao ®éng §¬n vÞ 1999 2000 2001 TriÖu ®ång Ngêi Tr.®/ng/n¨m 7.963 70 113,8 22.739 80 284,2 23.271 90 258,6 Nguån: Phßng Hµnh chÝnh NhËn xÐt: N¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2000 t¨ng gÊp gÇn 2,5 lÇn so víi n¨m 1999. Nhng n¨m 2001 l¹i gi¶m ®«i chót, chØ ®¹t 91% so víi n¨m 2000. V× vËy, C«ng ty cÇn xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc cña m×nh. 2. §¸nh gi¸ theo quü tiÒn l¬ng vµ thu nhËp Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng lµ mét chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong C«ng ty. Thu nhËp cã thÓ ph¶n ¸nh ®îc møc sèng cña ngêi lao ®éng. Thu nhËp phô thuéc vµo quü tiÒn l¬ng vµ thu nhËp kh¸c (quü khen thëng, quü phóc lîi, thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c). NÕu quü l¬ng cao th× ngêi lao ®éng cã thu nhËp cao, ®êi sèng ®îc c¶i thiÖn. B¶ng 5: Thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ChØ tiªu Doanh thu Tèc ®é t¨ng doanh thu Quü l¬ng n¨m Sè lao ®éng b×nh qu©n N¨ng suÊt lao ®éng Tèc ®é t¨ng NSL§ Thu nhËp BQ 1 CBCNV Tèc ®é t¨ng TNBQ §¬n vÞ 1999 2000 2001 TriÖu ®ång % TriÖu ®ång Ngêi Tr.®/ng/n¨m % Ng.®/ng/th¸ng % 7.963 22.739 185,6 816 80 284,2 149,7 1.200 14,3 23.271 2,3 964 90 258,6 -9 1.400 16,6 253 70 113,8 1.050 NhËn xÐt: C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy thu nhËp b×nh qu©n cña mét nh©n viªn t¨ng lªn hµng n¨m (1999  2001). N¨m 1999 lµ 1.050 ng.®/ngêi/th¸ng, n¨m 2000 lµ 1.200 ng.®/ngêi/th¸ng vµ n¨m 2001 ®· lªn tíi 1.400 ng.®/ngêi/th¸ng. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty lµm ¨n cã uy tÝn, lu«n gi÷ ®îc mèi lµm ¨n víi kh¸ch cò vµ lu«n t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, C«ng ty ®· cã ®Þnh híng më réng thÞ trêng trong t¬ng lai. §iÒu nµy gióp n©ng cao ®êi sèng cña nh©n viªn trong C«ng ty, còng nh t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn ph¸t huy hÕt tµi n¨ng cña m×nh. NÕu gi÷ ®îc ph¬ng ph¸p kinh doanh nh vËy, C«ng ty sÏ ngµy cµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong nh÷ng n¨m tíi. III. Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc trong C«ng ty 1. §¸nh gi¸ chung Tríc kia khi cha chÝnh thøc thµnh lËp, C«ng ty cã tªn lµ IBC th× lùc lîng lao ®éng trong C«ng ty rÊt Ýt. Khi C«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp t nh©n, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ cã vèn riªng, sè lao ®éng cña C«ng ty lu«n thay ®æi, theo chu tr×nh t¨ng dÇn: N¨m 1999 lµ 70 ngêi, n¨m 2000 lµ 80 ngêi vµ n¨m 2001 lµ 90 ngêi. N¨m 2001, C«ng ty tiÕn hµnh s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶, sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tèi u hãa tæ chøc, sö dông lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc ®îc bè trÝ l¹i mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n, kªnh th«ng tin trong qu¶n lý th«ng suèt h¬n nh»m gióp qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu cã ®ît tuyÓn dông nh©n viªn míi. Nh©n viªn míi hÇu hÕt lµ sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc míi ra trêng lµ nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é thùc sù. 2. Thùc tr¹ng sö dông lao ®éng hiÖn nay cña C«ng ty 2.1. §¸nh gi¸ vÒ sè lîng lao ®éng V× lµ c«ng ty kinh doanh, c«ng viÖc lu«n bËn rén nªn C«ng ty lu«n cÇn lùc lîng lao ®éng dåi dµo ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. V× vËy, C«ng ty ph¶i tuyÓn thªm nh©n viªn; do vËy, lùc lîng lao ®éng t¨ng lªn ®· g©y khã kh¨n trong vÊn ®Ò qu¶n lý nguån nh©n lùc trong C«ng ty. MÆt kh¸c, do ph¶i tuyÓn dông thªm lao ®éng, C«ng ty ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ tuyÓn dông vµ chi phÝ nµy ®îc tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §©y lµ mét phÇn chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm nªn ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. §©y lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty, v× vËy C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p lµm sao ®Ó gi¶m chi phÝ mét c¸ch tèt nhÊt. Sè lao ®éng bè trÝ trong c¸c phßng ban cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 6: Lao ®éng trong c¸c phßng ban §¬n vÞ: Ngêi Phßng ban Tæng sè lao ®éng Ban l·nh ®¹o Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Kü thuËt Phßng Kinh doanh Phßng Hµnh chÝnh Phßng VËt t ThiÕt bÞ Phßng PhÇn mÒm - M¸y tÝnh Tæng CBCNV hiÖn cã 90 4 10 17 22 4 19 14 Nguån: Phßng Hµnh chÝnh NhËn xÐt: Sè lao ®éng bè trÝ trong c¸c phßng ban cña C«ng ty kh«ng ®ång ®Òu nhau, cã phßng nhiÒu nh©n viªn vµ cã phßng Ýt nh©n viªn lµ do mçi phßng ban cã nhiÖm vô kh¸c nhau. Ban l·nh ®¹o chØ cã 3 ngêi (1 Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, 1 Gi¸m ®èc ngo¹i giao, 1 phã Gi¸m ®èc). Víi ban l·nh ®¹o gåm 3 ngêi nh vËy, viÖc qu¶n lý c¸c phßng ban sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy, C«ng ty nªn bè trÝ thªm hai ngêi n÷a trong ban l·nh ®¹o lµ Gi¸m ®èc phÇn mÒm vµ Gi¸m ®èc kü thuËt ®Ó hîp lý h¬n trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c phßng ban ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt. 2.2. §¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng lao ®éng C¨n cø vµo b¶ng c¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty, phÇn lín lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, n¨m 1999 lµ 65 ngêi, chiÕm 92%; n¨m 2000 sè nh©n viªn nµy Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh chiÕm 95% = 76 ngêi vµ n¨m 2001 lµ 86 ngêi, chiÕm 95% so víi tæng nh©n viªn hiÖn cã trong C«ng ty; cßn lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vµ cao ®¼ng chØ chiÕm mét lîng t¬ng ®èi nhá trong tæng sè nh©n viªn trong C«ng ty. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh B¶ng 7: Tr×nh ®é c¸n bé l·nh ®¹o trong C«ng ty VÞ trÝ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Gi¸m ®èc ngo¹i giao Phã Gi¸m ®èc Tr×nh ®é N¬i ®µo t¹o Cö nh©n kinh tÕ Tèt nghiÖp cao häc Cö nh©n kinh tÕ §HKT §HNG §HBK Nguån: Phßng Hµnh chÝnh C¨n cø vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 100% lµ tèt nghiÖp ®¹i häc; ®©y chÝnh lµ nh©n tè ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ban l·nh ®¹o 100% lµ tèt nghiÖp c¸c trêng §¹i häc Kinh tÕ, Ngo¹i giao; v× vËy hä rÊt phï hîp víi viÖc qu¶n lý còng nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tuy nhiªn, do ban l·nh ®¹o tuæi ®êi cßn trÎ nªn kinh nghiÖm còng nh th©m niªn trong viÖc ®iÒu hµnh cha cao vµ cÇn ph¶i tÝch lòy kinh nghiÖm còng nh häc hái ®Ó qu¶n lý C«ng ty ®îc tèt h¬n. 2.3. Thùc tr¹ng lao ®éng cña C«ng ty c¨n cø vµo c¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi §é tuæi lao ®éng còng lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m, nã ph¶n ¸nh viÖc sö dông lao ®éng trong C«ng ty cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. NÕu ®é tuæi lao ®éng cña nh©n viªn trÎ th× kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä sÏ cao, n¨ng suÊt lao ®éng cao. B¶ng 8: C¬ cÊu lao ®éng th«ng qua ®é tuæi lao ®éng §¬n vÞ: Ngêi ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng 1. Díi 30 tuæi 2. Tõ 30  40 tuæi 3. Tõ 40  50 tuæi 4. Trªn 50 tuæi N¨m 1999 SL % 70 100 60 85,7 8 11,4 2 0 2,9 N¨m 2000 SL % 80 100 69 86,3 9 11,3 2 0 3,8 N¨m 2001 SL % 90 100 78 86,7 10 11,1 2 2,2 0 Nguån: Phßng Hµnh chÝnh NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy lao ®éng cña C«ng ty phÇn lín lµ lao ®éng trÎ, chñ yÕu lµ ®é tuæi díi 30. §©y lµ ®é tuæi mµ søc kháe lao ®éng t¬ng ®èi dåi dµo vµ sung søc, phï hîp víi c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, sè CBCNV ë ®é tuæi 30-40 chØ chiÕm 11,1% nhng hä lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é, dµy d¹n kinh nghiÖm. Hä lµ ®éi ngò lao ®éng chÝnh, cã Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n cao; do vËy trong c«ng viÖc hä lµ lùc lîng chñ chèt. Tãm l¹i, sù ®an xen gi÷a c¸c lao ®éng trong C«ng ty lµ cÇn thiÕt, lu«n cã sù bæ sung lÉn nhau gi÷a kinh nghiÖm vµ søc kháe cña nh©n viªn. 2.4. C«ng t¸c tuyÓn dông §Ó cã ®îc ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt kh©u tuyÓn dông. C«ng ty dïng h×nh thøc pháng vÊn còng nh tiÕn hµnh kiÓm tra chÆt chÏ tr×nh ®é, n¨ng lùc lao ®éng tríc khi tiÕn hµnh nhËn nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty. Sau khi ®îc tuyÓn dông, sè nh©n viªn nµy ph¶i tr¶i qua thùc tÕ Ýt nhÊt lµ mét th¸ng. NÕu trong qu¸ tr×nh thö viÖc, hä tá ra lµ ngêi cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao th× sÏ ®îc ký hîp ®ång lao ®éng víi C«ng ty, ngîc l¹i nÕu ai vi ph¹m kû luËt hoÆc lêi biÕng hoÆc n¨ng lùc qu¸ kÐm so víi yªu cÇu cña c«ng viÖc th× C«ng ty sÏ kh«ng ký hîp ®ång. Ngêi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ Gi¸m ®èc C«ng ty. Sau khi sè nh©n viªn míi hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao, Gi¸m ®èc sÏ xem xÐt vµ ®i ®Õn tuyÓn dông lao ®éng chÝnh thøc. C«ng ty sö dông c¸c lo¹i hîp ®ång sau: Hîp ®ång thö viÖc: Nh©n viªn sau khi ®îc tuyÓn dông sÏ ®îc ký hîp ®ång thö viÖc (thêi gian thö viÖc tèi ®a lµ 2 th¸ng). Trong thêi gian nµy, nh©n viªn kh«ng ®îc hëng bÊt kú mét kho¶n phô cÊp nµo cña C«ng ty nh ¨n tra, nghØ m¸t, b¶o hiÓm... §ång thêi sÏ cã mét quyÓn sæ theo dâi thö viÖc ghi l¹i c¸c c«ng viÖc ®îc giao vµ nh÷ng ®¸nh gi¸. Trong qu¸ tr×nh thö viÖc, ngêi nh©n viªn sÏ ®îc giao nhiÒu nhiÖm vô kh¸c khau, ®ång thêi chØ huy trùc tiÕp cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn còng nh kiÓm tra mäi mÆt xem xÐt hä cã ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu c«ng viÖc hay kh«ng, kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®ã ®Õn ®©u, ý thøc chÊp hµnh kû luËt nh thÕ nµo? KÕt thóc qu¸ tr×nh thö viÖc, nh©n viªn ph¶i lµm mét b¶n b¸o c¸o vÒ nh÷ng vÊn ®Ò m×nh biÕt vµ häc hái ®îc trong qu¸ tr×nh thö viÖc ®Ó nép cho Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh cã nhËn hay kh«ng. Hîp ®ång lao ®éng vµ ®µo t¹o: Nh©n viªn sau khi thi tuyÓn ®îc ký hîp ®ång lao ®éng víi thêi gian tèi ®a lµ 8 th¸ng ®Ó thö th¸ch. Trong thêi gian ký hîp ®ång lao ®éng thö viÖc, C«ng ty cã thÓ tõ chèi tuyÓn dông ngêi lao ®éng víi bÊt kú lý do nµo. Nh©n viªn sau khi kÕt thóc thêi gian thö viÖc, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc lµm viÖc sÏ ®îc tiÕp tôc ký hîp ®ång lao ®éng ®Çu tiªn víi thêi h¹n 3 n¨m. §©y lµ kho¶ng thêi gian nh©n viªn häc hái vÒ mäi mÆt. 2.5. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc §Ó ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é còng nh kinh nghiÖm cho nh©n viªn, C«ng ty nªn bè trÝ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè nh©n viªn còng nh c¸n bé tham gia nh÷ng khãa ®µo t¹o kinh doanh ng¾n h¹n ®Ó tÝch lòy thªm kinh nghiÖm nh»m phôc vô lîi Ých cho C«ng ty hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp thµnh ®¹t trªn thÕ giíi cho thÊy c«ng ty nµo cã ban l·nh ®¹o chó träng tíi c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé c«ng nh©n viªn th× c«ng ty ®ã thµnh c«ng trong kinh doanh. ViÖc ®Þnh híng vµ ®µo t¹o nµy kh«ng nh÷ng ®îc thùc hiÖn víi mäi cÊp l·nh ®¹o mµ cßn xuèng tíi tõng nh©n viªn víi nh÷ng h×nh thøc huÊn luyÖn kh¸c nhau. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m hç trî, gióp c¸c thµnh viªn, c¸c bé phËn vµ toµn bé tæ chøc ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n, ®ång thêi nã cßn cho phÐp tæ chøc ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng thay ®æi cña con ngêi, c«ng viÖc vµ m«i trêng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®èi víi mét nh©n viªn ®îc tiÕn hµnh tõ khi ngêi ®ã b¾t ®Çu vµo lµm viÖc trong doanh nghiÖp cho ®Õn khi nghØ viÖc, qu¸ tr×nh nµy gióp cho nh©n viªn ®ã hßa nhËp vµo doanh nghiÖp khi míi ®îc tuyÓn. ViÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc t¹i C«ng ty NhÊt Vinh ®· ®îc ban Gi¸m ®èc ®a ra ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp vµ ®îc tæ chøc theo c¸c h×nh thøc díi ®©y: + §èi víi nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é cao, hµng n¨m C«ng ty vÉn cö ®i häc c¸c líp tËp huÊn ®Ó hä cã thÓ n¾m ®îc chñ tr¬ng kinh tÕ do Nhµ níc vµ §¶ng ®Ò ra, ®Ó n©ng cao nghiÖp vô qu¶n lý sao cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t¬ng lai. + §èi víi nh©n viªn míi lµm trong C«ng ty, do thiÕu kinh nghiÖm trong kinh doanh nªn C«ng ty trùc tiÕp cö ngêi cã tr×nh ®é truyÒn ®¹t l¹i kinh nghiÖm cho hä, hoÆc cö hä ®i häc nh÷ng líp ng¾n h¹n vÒ nh÷ng mÆt hµng vÒ phÇn mÒm vi tÝnh nh»m gióp hä dÔ dµng h¬n trong c«ng viÖc. + Nh÷ng chi phÝ vÒ ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu do C«ng ty trÝch tõ quü ra nh»m kÝch thÝch ngêi lao ®éng häc tËp tèt. Trong thêi gian ®i häc, C«ng ty vÉn tr¶ l¬ng cho hä. + Sau thêi gian ®îc ®µo t¹o, khi trë vÒ lµm viÖc cho C«ng ty, hä ®· gióp rÊt nhiÒu cho C«ng ty vÒ mäi mÆt, gióp doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng lªn râ rÖt. 2.6. §·i ngé ®èi víi ngêi lao ®éng VÊn ®Ò t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng trong viÖc kÝch thÝch ngêi lao ®éng, trong ®ã vÊn ®Ò tr¶ l¬ng thëng cho ngêi lao ®éng (nh©n viªn) lµ rÊt quan träng. Nã cã ý nghÜa to lín vµ quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + ChÕ ®é vÒ tiÒn l¬ng: NÕu chÝnh s¸ch tuyÓn dông lao ®éng lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p nh»m lùa chän nh÷ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng vµo lµm viÖc, th× chÝnh s¸ch l¬ng bæng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch hä lµm viÖc h¨ng say vµ cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng viÖc. ChÝnh s¸ch vÒ l¬ng nh»m duy tr×, cñng cè lùc lîng lao ®éng lµm viÖc t¹i C«ng ty bëi v× ®èi víi ngêi lao ®éng sèng chñ yÕu dùa vµo ®ång l¬ng th× tiÒn l¬ng lµ mèi quan t©m hµng ngµy cña hä. Nã lµ nguån thu nhËp chÝnh nh»m duy tr× vµ n©ng cao møc sèng cña ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. Cã thÓ nãi ngµy nay vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m hµng ®Çu lµ chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng bëi Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh dï doanh nghiÖp cã tuyÓn chän ®îc ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ, ®îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp nhng chÝnh s¸ch l¬ng bæng kh«ng phï hîp lµm cho ngêi lao ®éng lo l¾ng vÒ cuéc sèng cña hä kh«ng ®îc æn ®Þnh dÉn ®Õn tinh thÇn sa sót vµ hiÖu qu¶ lao ®éng sÏ kh«ng cao. ViÖc tuyÓn dông ®îc nh÷ng ngêi phï hîp vµo lµm t¹i doanh nghiÖp ®· rÊt khã, khi hä ®· vµo lµm t¹i doanh nghiÖp mµ cã thÓ gi÷ ch©n ®îc hä l¹i lµ ®iÒu khã h¬n. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy cÇn t¹o ra c¸c chÝnh s¸ch vÒ l¬ng bæng ®·i ngé, c¸c chÝnh s¸ch u tiªn vµ khuyÕn khÝch kh¸c. HiÓu râ vÊn ®Ò nµy, C«ng ty NhÊt Vinh sö dông tiÒn l¬ng kh«ng chØ víi môc ®Ých ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt cho ngêi lao ®éng mµ cßn th«ng qua viÖc tr¶ l¬ng ®Ó kiÓm tra, theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña ngêi lao ®éng. Do C«ng ty cã nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nªn cã nhiÒu c¸ch tr¶ l¬ng kh¸c nhau sao cho phï hîp víi tõng c«ng viÖc, ®iÒu ®ã khuyÕn khÝch lao ®éng lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao vµ cho phÐp kiÓm so¸t dÔ dµng h¬n. C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng sau: - L¬ng theo thêi gian ®îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ nh©n viªn trong C«ng ty. §Ó tr¶ l¬ng chÝnh x¸c, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ thÓ hiÖn trªn b¶ng chÊm c«ng vµ hÖ sè l¬ng cña tõng ngêi ®Ó tÝnh to¸n. HiÖn nay theo qui ®Þnh cña Nhµ níc, mét tuÇn ®îc nghØ thªm ngµy thø bÈy nªn l¬ng theo thêi gian ®îc tÝnh nh sau: TL = (Hs + Pc) x M x Nh TL: TiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn Hs: HÖ sè l¬ng Pc: Phô cÊp M: Møc l¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh (240.000 ®ång) Nh: Ngµy c«ng thùc tÕ VÝ dô: Mét ngêi cã hÖ sè l¬ng lµ 4,1 th× tiÒn l¬ng mét th¸ng lµ: 240.000 x 4,1 = 984.000 ®ång (TiÒn l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc qui ®Þnh lµ: 240.000 ®ång). sau: Ngoµi ra, theo qui ®Þnh cña Nhµ níc, l¬ng phÐp, l¬ng nghØ èm ®îc tÝnh nh L¬ng phÐp, èm = M x (Hs + Pc) x Sè ngµy nghØ phÐp, èm + ChÝnh s¸ch thëng cña C«ng ty: Ngoµi phÇn l¬ng chÝnh lµ nh÷ng kho¶n thu bæ sung kh¸c nh»m khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng lµm trßn c«ng viÖc, nh»m qu¸n triÖt h¬n n÷a nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng víi quan ®iÓm lîi nhuËn ®îc t¹o ra do nh©n tè lao ®éng quyÕt ®Þnh, bëi v× ngêi lao ®éng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy hµng th¸ng, quý, n¨m ®Òu cã kho¶n trÝch thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch tèt trong c«ng viÖc. Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu trÝch Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 20
- Xem thêm -