Tài liệu 141 kqht 1

  • Số trang: 213 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
tuanna

Đã đăng 53 tài liệu

Mô tả:

kÕt qu¶ häc tËp häc kú I n¨m häc 2014 - 2015 Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Líp M· sinh viªn K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 1141080003 1141100001 1141100005 1141100007 1141100009 DTK0951020154 DTK0951020231 DTK0951020300 DTK1051020019 DTK1051020044 DTK1051020046 DTK1051020047 DTK1051020053 DTK1051020063 DTK1051020066 DTK1051020078 DTK1051020081 DTK1051020102 DTK1051020111 DTK1051020113 DTK1051020114 DTK1051020119 DTK1051020121 DTK1051020124 DTK1051020127 DTK1051020139 DTK1051020142 DTK1051020156 DTK1051020189 DTK1051020196 DTK1051020207 DTK1051020208 DTK1051020210 DTK1051020220 DTK1051020225 Hä ®Öm Hoµng V¨n Hoµng ThÞ Lê Lao Hoµng ThÞ §inh ThÞ §Æng Trung Hoµng §øc Ph¹m §×nh Lª §øc NguyÔn V¨n Th©n V¨n §inh Xu©n §Æng Kim NguyÔn V¨n §Æng Thanh L­¬ng Anh NguyÔn V¨n TrÇn ThÞ LÖ D­¬ng Thanh NguyÔn TiÕn Hoµng V¨n Ph¹m Thanh Lª Thanh NguyÔn V¨n D­¬ng §øc §µm C¶nh NguyÔn §øc NguyÔn Ngäc Minh NguyÔn ThÕ TrÞnh Xu©n NguyÔn TuÊn NguyÔn V¨n TrÇn Huy Ph¹m V¨n NguyÔn Thu Page 1 of 213 Tªn ChuyÒn DiÖu Lö Th¾p Thiªn §øc Hïng Duy Giang Ngäc NhËt Ph­¬ng S¬n Thanh Thñy TuÊn V­îng Giang Hoµn Hoan HuÊn Liªm LÞch Minh Ngäc TÇn Thµnh Ch©u HiÒn Huy Nam Ngäc Nguyªn T©n Th¶o Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 9 9 9 9 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TBHK 2.29 3.47 2.73 3.67 3.4 2.44 2 2.56 3.27 2.53 2.4 2.7 2.52 1.78 3.2 3.15 2.58 3.25 2.68 3.4 2.43 2.33 2.67 1.48 2.16 2.71 2.48 3 2.65 2.89 3.11 3.24 2.55 2.53 3.5 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.84 2.96 1.98 3.1 3.08 2.02 1.91 2.33 2.92 2.11 1.98 1.98 2.17 1.78 2.59 2.18 1.97 3.48 1.95 3.07 2.02 2.15 2.11 1.8 2.07 2.13 1.95 2.5 1.87 2.18 2.07 2.03 2.08 2.07 2.5 139 153 142 153 153 131 145 153 153 152 153 153 151 133 153 153 152 153 146 153 149 128 147 123 136 148 146 148 143 153 148 153 153 147 148 21 15 22 15 15 25 11 18 15 19 20 20 21 20 15 20 24 16 22 15 23 21 23 21 19 17 21 16 20 18 19 20 20 17 14 19 15 22 15 15 22 6 18 15 19 20 20 20 18 15 20 23 16 22 15 23 16 21 16 18 17 20 16 20 18 18 17 20 16 14 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 KÕt qu¶ Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Líp M· sinh viªn K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.01 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 DTK1051020226 DTK1051020231 DTK1051020233 DTK1051020234 DTK1051020243 DTK1051020247 DTK1051020253 DTK1051020256 DTK1051020259 DTK1051020264 DTK1051020269 DTK1051020273 DTK1051020275 DTK1051020284 DTK1051020286 DTK1051020291 DTK1051020297 DTK1051020311 DTK1051020316 DTK1051020318 DTK0851020353 DTK0951020266 DTK1051020276 DTK1051020325 DTK0951020269 DTK0951020297 DTK0951020299 DTK0951020366 DTK0951020459 DTK0951020660 DTK0951020734 DTK0951020783 DTK1051020330 DTK1051020337 DTK1051020338 DTK1051020341 DTK1051020344 DTK1051020349 Hä ®Öm NguyÔn C«ng TrÇn Vi NguyÔn M¹nh NguyÔn §øc §oµn V¨n NguyÔn Duy NguyÔn V¨n Ph¹m V¨n Bïi V¨n Hoµng V¨n Hoµng ThÞ NguyÔn ThÕ NguyÔn Huy Ph¹m V¨n Thµnh Ngäc Cao Xu©n §ç V¨n NguyÔn TiÕn Ngôy §×nh Mai Ngäc NguyÔn V¨n NguyÔn §×nh NguyÔn V¨n Cao V¨n Cao V¨n §Æng Anh Ph¹m Ngäc Tèng V¨n T« ViÕt TrÞnh ThÕ NguyÔn V¨n Vò Thanh TrÇn Quèc L­¬ng V¨n Ph¹m V¨n L­¬ng V¨n TrÇn Quang Lª ThÞ Thu Page 2 of 213 Tªn Th¾ng Tiªn Tïng Tïng TuÊn Vò Ch­ëng D­ìng Dòng §øc H¹nh H­ng Hoµng Long M¹nh NghÜa Quý ThÞnh Tïng Tó Hßa Thµnh Hoµng TuÊn Thiªm Dòng Dòng Dòng Lîi DuyÖt H·nh Tïng Anh D­¬ng Doanh Dòng §¹t Hµ Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 11 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 TBHK 2.17 2.33 2.29 2.6 2.55 1.73 2.82 1.47 2.42 2.5 2.52 2.83 2.17 2.83 3.09 2.94 2.65 3.07 2.9 2.15 0 0 0.95 0.63 2.6 1 2.14 1.25 1.33 3.29 2.27 4 2.91 2.38 2.63 2.05 2.53 3.15 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.88 2.06 1.92 2.25 2.03 1.74 2.06 1.74 2.02 2.01 2.26 2.25 2.16 1.81 2.25 2.16 2.05 2.66 2.38 2.12 1.67 2.01 1.82 1.79 1.94 1.85 1.91 1.99 1.91 2.14 1.87 1.86 1.99 2.26 2.01 1.84 2.07 2.26 146 144 138 153 153 145 150 111 145 135 150 152 148 135 151 153 151 153 153 153 100 109 136 120 147 133 145 143 143 155 141 150 137 148 142 146 132 148 23 24 23 20 20 22 22 19 24 22 21 18 18 23 22 18 23 15 20 20 16 20 19 19 19 12 18 8 12 7 17 2 22 13 16 20 15 16 22 24 20 20 20 20 22 13 23 19 21 18 18 20 22 18 23 15 20 20 0 0 10 8 10 6 14 5 4 7 11 2 22 12 14 20 14 13 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 TC1,TC2 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Líp M· sinh viªn K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 DTK1051020353 DTK1051020360 DTK1051020367 DTK1051020369 DTK1051020378 DTK1051020387 DTK1051020397 DTK1051020399 DTK1051020405 DTK1051020410 DTK1051020421 DTK1051020426 DTK1051020430 DTK1051020443 DTK1051020449 DTK1051020453 DTK1051020457 DTK1051020459 DTK1051020466 DTK1051020517 DTK1051020524 DTK1051020537 DTK1051020544 DTK1051020549 DTK1051020560 DTK1051020563 DTK1051020575 DTK1051020588 DTK1051020589 DTK1051020591 DTK1051020600 DTK1051020607 DTK1051020617 DTK1051020622 DTK1051020629 DTK1051020666 DTK1051020672 DTK1051020675 Hä ®Öm NguyÔn V¨n TrÇn Quèc Hµ V¨n Hµ TuÊn NguyÔn Ngäc TrÇn V¨n NguyÔn V¨n Ng« V¨n NguyÔn V¨n §oµn B¾c Ph¹m Quang Lª V¨n NguyÔn Quèc NguyÔn V¨n Lª H÷u D­¬ng ThÞ NguyÔn V¨n Tõ Thanh Cao Duy TrÇn V¨n Tr­¬ng V¨n NguyÔn V¨n TrÇn Huy NguyÔn ThÕ Long V¨n NguyÔn C«ng NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn Quang §ång ThÞ Thu Lª Xu©n NguyÔn V¨n TuÊn Hoµng V¨n Vò Duy Ph¹m ThÞ B¹ch M¹nh TrÇn V¨n Bïi §×nh Hoµng V¨n Page 3 of 213 Tªn HiÖp Huy LÜnh Minh Quang Thµnh Tïng TiÕn Trung ViÖt D­¬ng §«ng §oµn Hïng Hoµng HuyÒn KÕ Loan NghiÖp Dòng §iÓn Hïng Hoµng Kho¸i NghiÖp Ph­¬ng Th­¬ng To¶n Trang Tr­êng Anh Chung §oµn H»ng Hïng T¹o ThuÇn Tïng Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TBHK 2.77 2.87 2.87 2.45 1.62 2.76 2.94 2.6 2.58 2.78 1.95 3.1 1.87 2.71 2.83 3.67 3.07 3.13 2.52 2.43 2.57 2.53 3.64 2.75 2.63 2.5 3.67 2.12 3 2.93 2.67 2.08 2.33 3 3.18 1.65 2.35 3.13 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.83 2.16 2.15 2.51 1.74 2.55 2.33 2.48 2.07 2.07 2.02 2.57 2.13 2 2.34 3.1 2.41 2.73 1.99 2.07 2.23 2.14 2.47 2.1 2.16 2.12 3.07 1.91 2.78 2.65 1.89 1.87 1.95 2.43 2.53 2.03 1.99 2.38 134 138 149 143 140 146 153 153 136 144 148 148 140 148 148 153 148 153 142 146 148 146 148 148 153 152 153 130 153 153 133 131 135 148 153 144 137 153 18 23 23 11 21 17 18 15 19 23 19 10 15 21 18 15 17 16 21 14 14 19 11 12 16 18 15 17 18 15 15 12 18 19 17 17 17 16 13 23 23 10 20 17 18 15 18 23 19 10 12 20 18 15 14 16 21 13 13 17 11 11 16 18 15 16 18 15 14 11 17 11 17 16 16 16 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 KÕt qu¶ Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Líp M· sinh viªn Hä ®Öm K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K46HT§.02 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 DTK1051020680 DTK1051020683 DTK1051020685 DTK1051020687 974060003 1141100029 DTK0951020072 DTK1051020010 DTK1051020017 DTK1051020090 DTK1051020165 DTK1051020179 DTK1051020340 DTK1051020352 DTK1051020409 DTK1051020419 DTK1051020523 DTK1051020619 DTK1051020636 DTK1151020007 DTK1151020018 DTK1151020021 DTK1151020031 DTK1151020054 DTK1151020098 DTK1151020103 DTK1151020112 DTK1151020114 DTK1151020118 DTK1151020131 DTK1151020142 DTK1151020145 DTK1151020193 DTK1151020194 DTK1151020205 DTK1151020214 DTK1151020231 DTK1151020249 Lª Thanh NguyÔn §øc Tµo V¨n Ph¹m §×nh Tr­¬ng §øc BÕ Träng NguyÔn V¨n NguyÔn TiÕn DiÖp Anh Bïi V¨n Hoµng TuÊn Hµ Sü NguyÔn TiÕn Tèng Thanh Bïi §×nh Bïi Minh D­¬ng V¨n Bïi Anh §ç Minh NguyÔn V¨n Lª Quang Vi ViÖt TriÖu V¨n T¹ §×nh NguyÔn §×nh NguyÔn §¨ng T¹ V¨n NguyÔn Minh Lª V¨n L©m M¹nh TriÖu §øc NguyÔn ThÞ BÝch NguyÔn V¨n L­u Quúnh NguyÔn Xu©n Bïi V¨n Hoµng B¶o NguyÔn ThÞ Page 4 of 213 Tªn Toµn Träng TuÊn TuËn Long Vinh Vò Dòng §øc Ch­ Vò Duy Dòng Hïng V­¬ng ChiÕn §¹t §øc Hoµng D­îc H­ng Hoµng M¹c TuÊn Phóc ThÞnh To¶n Tr­êng §¹t H­ng Minh Ph­îng Hoµng Hoa Quý Thùc An Hång Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 9 9 9 9 11 8 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TBHK 2.23 3.09 2.25 2.3 0 1.65 1.17 1 1.15 2.4 1.81 1.67 1.14 2.15 2.57 2.94 1.41 2.44 1.39 2 2.06 2.78 2.42 1.85 2.41 2.44 2.11 2.12 1.7 2.82 1 2.5 1.89 3 3.06 2.26 3.25 2.95 TBTL TCTL TC§K TC§ 2.18 2.53 2.02 2.03 1.8 1.79 1.78 1.57 1.64 1.81 1.82 1.8 1.82 1.71 2.35 2.16 1.8 2.27 1.8 2.17 1.79 2.2 2.2 1.91 2.36 2.74 1.95 1.91 1.94 1.99 1.86 2.68 2.01 2.43 2.67 2.29 2.26 2.58 151 144 143 148 93 91 114 81 70 102 96 76 104 102 102 118 101 117 104 113 106 115 116 114 107 121 100 108 108 99 91 122 106 112 123 128 121 118 26 11 16 20 11 20 15 20 20 16 20 18 14 20 21 16 22 19 18 20 21 18 19 20 17 16 19 20 20 17 18 16 19 21 17 19 19 20 26 11 16 20 0 16 6 11 12 4 13 15 10 20 21 16 18 16 17 17 17 18 19 17 16 16 19 17 19 17 13 15 16 21 17 19 16 20 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 1 TC1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 KÕt qu¶ CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Líp M· sinh viªn K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 DTK1151020251 DTK1151020256 DTK1151020267 DTK1151020282 DTK1151020298 DTK1151020315 DTK1151020361 DTK1151020368 DTK1151020387 DTK1151020398 DTK1151020409 DTK1151020413 DTK1151020418 DTK1151020419 DTK1151020430 DTK1151020442 DTK1151020452 DTK1151020459 DTK1151020468 DTK1151020484 DTK0951020655 DTK1051020086 DTK1051020270 DTK1051020550 DTK1051020553 DTK1151020279 DTK0951020757 DTK1051020021 DTK1051020059 DTK1051020075 DTK1051020232 DTK1051020293 DTK1051020329 DTK1051020481 DTK1151020047 DTK1151020108 DTK1151020161 DTK1151020164 Hä ®Öm NguyÔn TuÊn Lª V¨n TrÇn Anh NguyÔn §øc Hµ Mai TrÇn Quang Vò Duy NguyÔn Xu©n D­¬ng V¨n Vò Ph­¬ng NguyÔn Hång NguyÔn V¨n NguyÔn §ç NguyÔn ThÕ NguyÔn §øc Ninh V¨n Mai V¨n Ninh Quang TrÞnh Quang Hoµng §×nh Ng« V¨n Ph¹m Xu©n NguyÔn V¨n NguyÔn Trung Tµo V¨n Bïi Duy TrÞnh Thanh NguyÔn V¨n TrÇn TiÕn Bïi V¨n Lª §øc Hµ Duy NguyÔn TuÊn NguyÔn V¨n Høa §øc D­¬ng Quý NguyÔn V¨n NguyÔn Ngäc Page 5 of 213 Tªn HiÖp Huy Nam ThuËn Dòng Long §Ønh HiÕu Ph¸p Thóy ViÖt B¾c Dòng Dòng Hoµng Quang Thanh Tó ViÖt Th¾ng §á ¸nh Hïng Kiªn Long ThiÖn Phong H¶i Thµnh Tr­êng Tïng Ph­¬ng Vò Th¸i Tïng Tïng Tïng Trung Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 9 9 9 9 7 11 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 TBHK 1.6 1.88 1.68 2.88 1.53 2.71 1.4 1.63 2.2 3.37 2.68 2.25 3.05 2.4 1.75 1.5 2.32 2.26 2.52 2.14 0 0.42 1.41 0.8 0 1.73 0.91 0.83 0 0 0.46 0.5 1.4 0.7 1.6 1.22 1.58 1.21 TBTL TCTL TC§K TC§ 2.17 1.72 1.83 2.39 1.8 2.78 1.68 1.85 1.91 3.16 2.01 1.86 2.65 2.23 1.84 1.77 2.22 1.81 2.02 1.92 1.62 1.55 1.49 1.77 1.66 1.67 1.68 1.61 1.71 1.87 1.46 1.56 1.67 1.74 1.62 1.62 1.59 1.55 103 109 94 117 103 117 87 98 98 119 106 101 123 117 105 98 126 102 110 98 66 73 90 75 77 100 96 98 49 47 70 93 102 87 97 98 90 104 18 21 19 16 20 17 18 19 20 19 19 20 19 15 20 22 19 19 21 21 10 19 20 20 0 18 14 18 18 18 13 10 15 20 20 18 18 19 14 17 17 16 16 17 12 17 19 19 19 20 19 15 19 19 19 18 21 21 0 8 16 10 0 14 6 12 0 0 6 5 15 12 17 17 12 18 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3CBLT 3CBLT 3CBLT 3CBLT TC5 3CBLT TC1,TC2 TC1,TC2 TC1 TC1 TC1,TC2 TC1,TC2 TC2 TC1 TC2 TC2 TC2 TC2 KÕt qu¶ BH BH BH BH BH BH CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Líp M· sinh viªn K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K47HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 DTK1151020177 DTK1151020204 DTK1151020208 DTK1151020234 DTK1151020351 DTK1151020417 DTK1151020446 1141100013 1141100014 DTK1051020585 DTK1051020615 DTK1151020306 K125140214002 K125140214004 K125140214009 K125520201011 K125520201013 K125520201024 K125520201026 K125520201028 K125520201030 K125520201031 K125520201032 K125520201033 K125520201047 K125520201052 K125520201058 K125520201064 K125520201067 K125520201071 K125520201074 K125520201080 K125520201088 K125520201090 K125520201091 K125520201096 K125520201097 K125520201099 Hä ®Öm NguyÔn Trung Vò Quang T¹ Hång NguyÔn §¨ng TuÊn NguyÔn TuÊn NguyÔn C«ng Mai Thanh Quµng ThÞ Lß V¨n Vò Minh Hoµng TiÕn §Æng Minh NguyÔn ThÞ Ph¹m ThÞ NguyÔn ThÞ Ch©m Phïng V¨n TrÇn V¨n §inh Quang NguyÔn Huy Hoµng §×nh Mai Minh Lª Thanh §ç ThÞ Ng« V¨n Tr­¬ng ThÞ Ph¹m Xu©n Lª V¨n NguyÔn ThÞ TrÞnh Xu©n Vi V¨n NguyÔn V¨n L¹i TiÕn NguyÔn V¨n Lª ChÊn NguyÔn §¾c NguyÔn §øc Ph¹m Kh¸nh NguyÔn V¨n Page 6 of 213 Tªn §øc Phóc Th¸i Anh Anh Chuyªn S¬n DÇn Diªm Tó §¹t Hoµng H­¬ng HiÒn Anh C«n C­êng Huy Kh¸nh L©m Long Long Lý M¹nh Th¬m ThÞnh Toµn TuyÕn Viªn §¹t §øc C­¬ng H¶i H­ng H­ng L©m L©m Long Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TBHK 1.06 0.92 0 0.94 0.65 1.5 2.32 2.27 1.68 1.05 1.33 1.39 2.57 2.26 2 2.24 2.12 2 2.65 2.16 1 1.24 2.24 1 2.94 2.47 1.83 2.38 1.75 1.44 2.18 1.47 1.79 1.4 1.41 2.25 1.24 1.71 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.61 1.58 1.56 1.68 1.48 1.55 1.68 1.89 1.57 1.64 1.86 1.73 2.23 2.28 2.05 2.12 2.24 2.38 2.84 2.22 1.82 1.88 2.77 1.82 2.64 2.31 1.76 2.3 2.05 1.71 2.44 1.85 2.07 2.38 1.79 2.31 2.01 1.75 96 92 72 90 84 98 105 99 81 56 59 74 81 78 76 77 82 84 93 82 66 73 78 66 80 75 76 73 81 73 78 71 76 78 67 78 70 72 16 13 14 18 17 22 22 25 19 20 15 18 21 19 17 17 17 14 20 19 16 19 17 17 17 17 18 16 20 16 17 17 19 15 17 16 17 17 15 12 0 10 11 18 19 22 19 13 13 16 21 19 17 17 17 14 20 19 12 11 17 11 17 17 18 16 18 16 17 14 19 15 14 16 13 14 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC2 TC1,TC2 TC1 TC1,TC2 TC1,TC2 TC2 TC2 KÕt qu¶ CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Líp M· sinh viªn K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K125520201103 K125520201108 K125520201111 K125520201113 K125520201114 K125520201115 K125520201118 K125520201125 K125520201127 K125520201131 K125520201139 K125520201140 K125520201142 K125520201143 K125520201149 K125520201162 K125520201182 K125520201183 K125520201185 K125520201187 K125520201193 K125520201200 K125520201205 K125520201206 K125520201211 K125520201222 K125520201231 K125520201232 K125520201239 K125520201247 K125520201249 K125520201251 K125520201255 K125520201264 K125520201269 K125520201271 K125520201275 K125520201284 Hä ®Öm NguyÔn Kh¾c Vò §ç Xu©n Høa ThÕ Vò V¨n TriÖu V¨n TrÇn Duy Ph¹m V¨n NguyÔn TiÕn §Æng V¨n NguyÔn Träng NguyÔn Ngäc NguyÔn Quèc Vâ Duy NguyÔn Tr­êng §ç V¨n §Æng V¨n §inh V¨n Vò TiÕn Phan V¨n Ph¹m C«ng Hoµng V¨n L­¬ng Ngäc Vò M¹nh TrÇn V¨n NguyÔn ViÕt Bïi V¨n NguyÔn V¨n Lª TiÕn Phïng V¨n NguyÔn L­¬ng Bïi V¨n TrÇn Hoµng D­¬ng ThÞ NguyÔn ViÖt Tïng NguyÔn Ngäc Vò Xu©n Vò H÷u Page 7 of 213 Tªn Nam Phi S¬n S¬n Tµi Th¸i Th¾ng TiÕn Träng TuÊn Giang H­ng H­ng Léc Giang Chóc HiÕu HiÕu H­ng H­ng KhÈn Nam QuyÒn Ruy Thµnh Tu©n C¶nh C­êng Duy §Þnh Hµ H¶o HiÖp HuyÒn L©m Long Ninh Th¸i Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TBHK 2 2.12 1.59 1.24 2.2 1.55 1.59 2 2.35 1.68 1.47 1.4 2.18 1.88 1.93 1.95 1.83 2.6 2.18 2.06 1.21 2.05 1.58 1.82 1.8 1.75 2.53 2.33 2.05 2.36 1.95 2.06 2.04 2.85 2.53 2.29 2.05 1.65 TBTL TCTL TC§K TC§ 2.2 2.45 1.89 1.66 2.22 2.15 1.93 2.31 2.69 2 1.89 1.78 2.56 1.81 2.16 2.23 2 2.71 2.29 2.19 2.16 2.07 2.03 2.03 2.08 1.81 2.89 2.33 2.22 2.61 1.99 2.15 2.11 3.04 2.64 1.91 2.01 2 79 78 74 71 82 74 74 74 77 77 74 80 78 72 74 77 84 86 89 84 81 92 76 86 73 75 81 81 76 79 82 82 76 79 72 76 72 80 19 17 17 17 20 20 17 19 17 19 17 20 17 17 17 19 18 20 17 16 14 22 19 17 15 16 19 21 19 14 19 17 23 13 17 17 19 17 19 17 17 17 20 20 17 17 17 19 17 20 17 17 12 19 18 20 17 16 11 22 15 17 15 13 19 21 19 14 19 17 23 13 17 17 19 17 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÕt qu¶ Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Líp K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 K48HT§.01 LT13 §§T.01 LT13 §§T.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 M· sinh viªn Hä ®Öm K125520201291 K125520201293 K125520201297 K125520201307 K125520201309 K125520201310 K125520216201 DTK0951020415 DTK1151020064 DTK1151020322 DTK1151020465 K125520201180 K125520201207 K125520201214 11511345001 11511345002 0971020009 DTK0951020088 DTK0951020120 DTK0951020244 DTK0951020277 DTK0951020386 DTK0951020452 DTK0951020674 DTK0951020681 DTK0951020720 DTK1051020065 DTK1051020091 DTK1051020093 DTK1051020103 DTK1051020107 DTK1051020123 DTK1051020137 DTK1051020145 DTK1051020148 DTK1051020191 DTK1051020200 DTK1051020236 Vò M¹nh Th©n §×nh NguyÔn M¹nh §µo Gia NguyÔn V¨n NguyÔn Thu NguyÔn TiÕn NguyÔn V¨n Lª TuÊn Vi Quúnh Hoµng B¸ Quang NguyÔn TuÊn NguyÔn V¨n NguyÔn TrÝ NguyÔn TiÕn NguyÔn V¨n Ph¹m §×nh Chu Ngäc Vò V¨n NguyÔn V¨n NguyÔn Quang NguyÔn H÷u NguyÔn Xu©n NguyÔn B¸ TrÇn Giang TrÞnh Minh NguyÔn Sü NguyÔn Thµnh NguyÔn Ngäc Lª §×nh Lý V¨n NguyÔn V¨n NguyÔn V¨n NguyÔn V¨n §Æng Xu©n NguyÔn V¨n Lª §×nh TrÇn Ngäc Page 8 of 213 Tªn TiÕn Toµn TuÊn Tïng Thµnh Ph­¬ng Thi Tr¸ng Anh Ph­¬ng TuyÕn Hïng Sang Tïng Duy Th¾ng Liªm Hµ T©m L­u Tó Kiªn Khoa Kh­¬ng Nam Biªn ThÞnh Chung D­¬ng Giang HiÒn M¹nh T©m Thä ThÞnh Hîp Léc Tó Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 11 7 7 7 5 5 5 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 TBHK 2.06 2.89 1.46 1.9 2.47 1.95 2.71 0 0 0.25 0.82 0 0.4 0.94 2.94 2.38 2.21 1.57 1.93 2.25 1.33 2.2 2.2 2.05 2 2.64 2.14 2.06 1.95 2.78 2.61 2.1 2.47 1.9 2.68 2.56 2.79 1.2 TBTL TCTL TC§K TC§ 2.14 2.68 1.63 2.19 2.51 2.28 2.51 1.61 1.46 1.53 1.69 2.35 1.53 1.85 3.05 2.56 1.99 1.9 1.78 1.9 1.99 2.16 1.92 1.98 2.1 2.03 1.97 1.81 1.9 1.99 2.02 1.95 2.33 1.93 2.12 2.09 2.03 1.96 79 79 71 80 87 68 80 69 46 53 77 65 59 75 39 39 143 144 144 150 146 148 145 138 153 144 152 134 135 146 149 147 148 148 153 148 148 142 20 19 16 20 17 19 17 0 14 12 19 0 15 17 18 18 17 16 21 19 3 15 14 23 5 14 21 18 20 18 23 21 19 20 19 16 14 15 17 19 13 20 14 16 17 0 0 3 12 0 6 12 16 16 14 13 14 12 3 15 4 18 5 12 21 18 19 18 23 21 19 19 19 16 14 11 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Líp M· sinh viªn K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K46KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 DTK1051020246 DTK1051020285 DTK1051020304 DTK1051020310 DTK1051020322 DTK1051020323 DTK1051020384 DTK1051020401 DTK1051020427 DTK1051020447 DTK1051020538 DTK1051020541 DTK1051020542 DTK1051020546 DTK1051020555 DTK1051020557 DTK1051020579 DTK1051020594 DTK1051020598 DTK1051020601 DTK1051020603 DTK1051020676 0971020005 DTK1051020266 0971020004 0971020006 0971020011 0971020014 0971020016 0971020017 DTK0951020006 DTK0951020067 DTK0951020315 DTK1051020192 DTK1051020241 1141100028 DTK0951020040 DTK0951020457 Hä ®Öm Ph¹m Quang TriÖu B×nh N«ng ViÔn NguyÔn TiÕn Bïi Ngäc §µo TiÕn Ph¹m V¨n Lª Xu©n NguyÔn Vò NguyÔn Duy TrÇn ThÕ Lª Quang Phïng Minh Ph¹m V¨n Lª Ngäc NguyÔn Anh Vò V¨n NguyÔn Anh Hoµng V¨n TrÇn V¨n TrÇn V¨n NguyÔn Duy Lý Duy NguyÔn V¨n Tr­¬ng Trung §Æng Th¸i Quan V¨n Ma Hång Hoµng V¨n Ph¹m Thanh Lª Minh TrÇn Thµnh NguyÔn Quang NguyÔn Quang §µo Ngäc Giµng A NguyÔn V¨n TrÇn ChÝ Page 9 of 213 Tªn Vinh Lùc Th«ng Thao TriÖu Trung Tµi Trµ §¹i H­ng HiÖp H­ng Hoµn Huy M¹nh Minh ThÞnh TuÊn Vui B×nh C«ng Tïng HiÕu Giang Dòng Hßa T©m Thiªn ThuËn Toµn C­êng Tuyªn Huy H­ng Trung Léng Nam Linh Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 8 11 11 TBHK 2.71 1.9 2 1.46 3.22 1.71 2.29 1.88 1.81 1.88 2.05 1.65 2.25 2.16 2.46 2 2 3 2.69 2 1.86 1.88 0.6 1.1 0.21 0 0 2.43 0.47 0.69 0.43 0 0 1.24 0.59 1.5 2.58 1 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.98 1.98 1.89 1.94 2.52 1.85 2.13 1.94 2.11 2.03 1.99 1.72 2.03 2.12 2.14 1.84 2.01 2.65 2.39 2.09 2.23 2.07 1.72 1.65 1.72 1.91 1.8 1.64 1.63 1.67 1.73 1.8 1.84 1.67 1.67 1.59 2.24 1.68 149 126 151 142 148 142 147 142 140 148 153 137 153 153 145 144 145 148 148 148 148 146 107 123 110 77 119 140 135 135 115 100 119 118 108 88 112 80 21 20 23 24 9 21 14 19 21 17 19 20 20 19 24 23 17 9 13 19 14 17 19 21 19 19 16 19 15 18 14 17 16 21 19 18 19 15 21 19 23 19 9 21 14 17 16 17 19 19 20 19 24 21 17 9 13 19 14 17 4 16 3 0 0 7 6 6 3 0 0 15 7 17 19 5 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3CBLT 3CBLT TC1 TC1 TC1 TC2 TC1,TC2 TC1,TC2 TC1 TC1 TC1 TC2 TC1,TC2 KÕt qu¶ BH BH CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Líp M· sinh viªn K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 DTK1051020009 DTK1051020028 DTK1051020069 DTK1051020170 DTK1051020175 DTK1051020176 DTK1051020195 DTK1051020298 DTK1051020347 DTK1051020533 DTK1051020667 DTK1051020684 DTK1151020150 DTK1151020167 DTK1151020262 DTK1151020286 DTK1151020302 DTK1151020313 DTK1151020330 DTK1151020337 DTK1151020366 DTK1151020402 DTK1151020408 DTK1151020475 DTK1151020480 DTK0951020781 DTK1051020064 DTK1051020278 DTK1051020299 DTK1151020159 DTK1051020112 DTK1051020167 DTK1051020212 DTK1051020271 DTK1051020313 DTK1051020490 DTK1051020499 DTK1051020513 Hä ®Öm Vi V¨n Lý V¨n NguyÔn V¨n Lª Minh NguyÔn ViÖt Mai Anh NguyÔn V¨n Ng« V¨n NguyÔn V¨n Phan V¨n §Æng V¨n Ma Tö §inh Th¸i NguyÔn Anh TrÇn B¸ NguyÔn Thµnh NguyÔn §øc Giang Ngäc NguyÔn V¨n NguyÔn §øc TrÇn §¨ng NguyÔn Quý TrÇn §×nh §µo Duy NguyÔn Sü NguyÔn Trung N«ng V¨n TrÇn V¨n §Æng C«ng NÞnh V¨n Vò V¨n NguyÔn TuÊn NguyÔn §¨ng NguyÔn V¨n Hoµng Thanh §µo §øc §oµn V¨n §inh Ngäc Page 10 of 213 Tªn D­¬ng Hoµn Tïng C­êng Dòng Dòng Hu©n QuyÒn §øc H¶i Th¨ng Tr­êng S¬n TuÊn LÜnh Trung §øc KiÖt T­ ThuËn H¶o Tïng Vinh Ph­¬ng Ph­¬ng TuÊn Th­îng Huy S¬n Thøc Hoµng Anh Phong HiÖp Tïng TiÕn TuÊn Chinh Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 TBHK 1.25 3 2 1.36 2.29 1.38 1.55 1.3 1.65 1.53 1.75 1.33 1.29 2.78 2.08 1.54 1.45 2.42 2.24 2.12 1.7 1.53 1.39 1.67 1.08 0 0 1.24 0.9 0 0.94 1.8 1 0.53 0 0.88 0.43 1.05 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.58 1.62 1.79 1.74 1.94 1.71 1.74 1.55 1.61 1.67 1.85 1.78 1.71 2.31 1.81 1.63 1.75 2.11 2 1.98 1.7 1.53 1.5 1.6 1.71 1.62 1.45 1.66 1.49 1.55 1.44 1.68 1.57 1.54 1.72 1.51 1.85 1.49 84 84 96 91 108 98 85 89 72 82 111 100 73 112 89 87 96 105 75 100 100 88 82 65 83 61 64 94 93 51 98 104 102 71 60 59 61 81 15 15 15 14 18 16 20 20 17 15 20 18 17 18 15 13 20 19 21 17 20 15 18 12 19 18 0 17 20 0 19 15 15 20 17 17 14 20 8 3 14 12 15 13 17 17 17 12 20 14 15 18 12 11 17 19 21 15 20 15 17 10 7 0 0 14 16 0 11 12 11 3 0 11 2 12 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3CBLT TC5 3CBLT 3CBLT TC5 TC1,TC2 TC2 TC2 TC1 TC1 TC1 TC1 TC2 KÕt qu¶ BH BH BH BH BH CC CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Líp M· sinh viªn K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K47KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 DTK1151020182 DTK1151020258 DTK1151020305 DTK1151020340 DTK1151020490 K125520201002 K125520201003 K125520201004 K125520201005 K125520201029 K125520201037 K125520201038 K125520201040 K125520201041 K125520201044 K125520201045 K125520201046 K125520201050 K125520201057 K125520201059 K125520201066 K125520201069 K125520201072 K125520201075 K125520201077 K125520201082 K125520201083 K125520201086 K125520201087 K125520201089 K125520201092 K125520201095 K125520201106 K125520201109 K125520201110 K125520201117 K125520201133 K125520201136 Hä ®Öm Hoµng V¨n NguyÔn TrÝ Ph¹m H÷u TrÞnh V¨n NguyÔn §øc Lª ThÕ NguyÔn HuyÒn TrÇn V¨n TrÇn C«ng Hoµng Ngäc NguyÔn ThÞ Gi¸p ThÞ Phæng Chµn NguyÔn M¹nh §inh V¨n Thµo A TriÖu ThÞ D­¬ng V¨n NguyÔn TuÊn Linh V¨n §µo ThÞ §ç ThÞ NguyÔn V¨n Bïi V¨n NguyÔn TuÊn Linh ThÞ §ç V¨n NguyÔn ThÞ NguyÔn V¨n TrÇn V¨n NguyÔn Quang T« Phóc D­¬ng ThÞ Thanh §Æng V¨n Phïng V¨n NguyÔn Kim NguyÔn V¨n Ph¹m §øc Page 11 of 213 Tªn C­êng Kiªn HiÓn Tó Chung §¶m §¹t §é §oµn Lan Nhi Oanh Phin Quúnh S¬n Su Th­ Thä Toµn Tr­êng V©n YÕn §é §øc Anh Chinh D­¬ng H»ng Hµo Hiªn Huy Khiªm Nhung Quang Quýnh Th¾ng TuyÕn ViÖt Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TBHK 0.94 1 0.35 1.25 0 2.84 2.72 1.7 1.83 2.53 2.56 2.68 1.94 2.33 2.5 2.12 3.3 2.29 3.17 1.88 3.05 3 3.12 1.93 1.05 1.41 2.24 2.53 2.94 1.63 1.56 3.07 2.88 2.24 1.27 2.67 2.29 1.76 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.38 1.4 1.77 1.55 1.67 2.83 2.76 2.14 2.09 2.82 2.7 2.74 2.36 2.76 2.09 1.99 3.48 2.66 2.47 1.91 3.02 3.16 3.05 2.33 1.92 1.94 2.6 2.47 2.56 2.12 2.19 2.96 2.62 2.03 2.32 2.83 2.47 1.83 82 81 62 93 58 82 83 76 88 93 82 85 77 93 65 77 84 77 86 82 84 82 82 75 72 71 80 76 78 76 77 77 76 75 76 80 77 77 18 14 20 16 15 19 18 20 18 19 18 19 17 18 12 17 20 17 18 17 20 18 17 15 19 17 17 17 17 16 18 14 17 17 15 18 17 17 15 11 5 12 0 19 18 20 18 19 18 19 17 18 12 17 20 14 18 17 20 18 17 15 14 17 17 17 17 13 18 14 17 17 15 18 17 17 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC1,TC2 TC2 TC1 TC2 TC1 KÕt qu¶ CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K48KT§.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K125520201138 K125520201141 K125520201144 K125520201145 K125520201150 K125520201153 K125520201155 K125520201165 K125520201177 K125520201186 K125520201188 K125520201217 K125520201221 K125520201227 K125520201234 K125520201236 K125520201240 K125520201241 K125520201254 K125520201262 K125520201273 K125520201276 K125520201278 K125520201279 K125520201282 K125520201283 K125520201285 K125520201287 K125520201296 K125520201298 K125520201302 K125520214004 K125520214010 K125140214003 K125520201303 114112006 K125520201014 K125520201023 Hä ®Öm Hoµng ThÞ NguyÔn V¨n Ng« Hång §µo Vò NguyÔn Phóc Vò V¨n Lª TuÊn TrÇn ThÞ Thanh Qu¸ch V¨n NguyÔn V¨n §inh ViÖt NguyÔn V¨n Vò Minh NguyÔn Trung §ç V¨n TrÞnh V¨n Anh NguyÔn ThÞ Tr×nh Hoµng NguyÔn V¨n §ç Träng Ph¹m V¨n Bïi Minh §ç V¨n Vò V¨n §Æng ThÕ Hµ V¨n Hoµng Tr­êng NguyÔn ThÞ §inh V¨n Ph¹m H÷u Ng« V¨n Ma Anh Hoµng V¨n Lª ViÖt Lª Minh Vò H¶i L¨ng V¨n D­¬ng V¨n Page 12 of 213 Tªn YÕn Tho¹i Qu©n Anh Thiªm ThÕ Anh DÞu H¶i H­ng Hoµng TiÕn Trang Vò C­êng D­¬ng Duyªn §¹i Hïng Hoµng N¨m Ph­¬ng Qu¶ng QuyÕt Tam Th¸i Thanh Thu Tu©n TÝnh Th¾ng Quý Khanh Hïng HiÖu Nhi ChØ Hoµng Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TBHK 2.95 1.5 1.89 2.27 1 1.89 1.71 2.73 1.67 2.1 1 2.11 1.71 1.25 1.37 1.53 3 2.25 2.18 2 2.47 1.4 2.53 1.41 2.21 3.11 1.71 2.59 1.82 2.37 1.93 1.59 1.3 0.29 0.68 1.84 1.31 1.08 TBTL TCTL TC§K TC§ 2.58 1.88 1.93 2.48 1.88 1.92 1.99 3.02 2.34 2.35 2.13 1.96 2.44 2.28 1.93 2.04 3.11 2.29 2.45 2.28 2.61 1.98 2 1.93 2.01 3.03 2.04 2.63 1.93 2.42 2.06 2.14 1.97 2.34 2.25 2.26 1.73 1.53 84 75 75 80 68 79 72 82 74 81 71 75 87 57 72 76 84 84 77 82 75 91 77 67 82 75 72 76 80 79 82 72 76 62 57 61 51 40 21 18 18 18 16 19 14 15 12 21 15 19 21 12 19 19 19 19 17 17 17 20 19 17 16 19 17 17 17 19 18 17 20 17 19 19 18 12 21 18 18 15 12 19 14 15 12 21 9 19 21 5 19 19 19 16 17 17 17 20 19 11 14 19 17 17 17 19 15 17 17 5 7 16 14 7 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC1 0 TC1 0 0 0 KÕt qu¶ CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn Hä ®Öm K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K125520201039 K125520201060 K125580205061 K135520201002 K135520201004 K135520201005 K135520201006 K135520201007 K135520201008 K135520201009 K135520201010 K135520201012 K135520201013 K135520201014 K135520201016 K135520201019 K135520201022 K135520201023 K135520201024 K135520201026 K135520201029 K135520201031 K135520201032 K135520201033 K135520201034 K135520201035 K135520201038 K135520201041 K135520201042 K135520201045 K135520201046 K135520201047 K135520201048 K135520201049 K135520201050 K135520201051 K135520201053 K135520201054 Vò Duy M¹c §Ünh Hµ ThÞ Hµ ThÞ Duyªn Hoµng V¨n D­¬ng V¨n TrÇn V¨n T¹ V¨n Vò §×nh NguyÔn Duy NguyÔn V¨n NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn V¨n Lª ThÞ NguyÔn B¸ NguyÔn Quang NguyÔn Duy NguyÔn Quang TrÇn H÷u L­u ThÞ NguyÔn Ngäc LiÒng V¨n TriÖu La Ph¹m Duy Ph¹m C«ng NguyÔn V¨n Ng« V¨n TrÇn ThÞ Ngäc NguyÔn Xu©n §Æng ThÞ Ng« V¨n T¹ ThÞ §ç Hoµng §µo §×nh NguyÔn Träng Bïi Xu©n NguyÔn ThÞ Lª §øc Page 13 of 213 Tªn Ph­¬ng Trung Th¶o Anh C­¬ng C¶nh Ch÷ ChiÒu ChÝnh D­¬ng Danh Dung Duy Duyªn §«ng §¹t §øc §Þnh Giang H­êng HiÕn H­ng Hoµnh Kh¸nh Khang Kiªn KiÒu Mai Minh Nhung Qu¶ng Quyªn S¬n Tµi Thµnh Thµnh Th¶o Thä Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TBHK 2.16 1.95 2 1.38 1.44 1.26 1.31 2 1.13 1 2 1.5 2.5 2.25 1.13 2.05 1.94 1.32 1.88 2.25 3.63 1.16 1.47 2.13 2.05 2.43 3.11 2.06 1.32 1.63 1.63 2.5 1.56 1.44 1.69 1.31 2.21 1.44 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.82 2.02 2.49 1.7 1.72 1.39 1.51 2.07 1.4 1.71 1.84 2 2.44 2.82 1.67 2.19 2.09 1.84 2.4 2.51 3.29 1.63 1.83 1.98 1.94 2.3 2.84 2.4 1.9 2.02 2 2.38 1.88 1.89 1.93 1.38 2.15 1.93 34 41 39 37 47 38 45 45 42 35 38 45 39 45 33 48 45 43 40 43 45 38 46 45 33 43 45 45 40 45 42 45 42 45 45 37 48 45 19 20 20 16 20 19 16 16 16 16 18 16 16 16 16 19 16 19 16 16 16 19 17 16 19 14 19 16 19 16 16 16 16 16 16 16 19 16 19 18 17 16 18 15 16 16 16 11 18 16 16 16 13 19 16 17 16 16 16 12 17 16 19 14 19 16 14 16 16 16 16 16 16 14 19 16 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÕt qu¶ Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.01 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K135520201055 K135520201057 K135520201058 K135520201059 K135520201060 K135520201062 K135520201063 K135520201064 K135520201320 K135520201321 K125520201020 K135520201027 K135520201323 114112003 DTK1151020488 K125520201010 K125520201018 K125520201022 K125520201027 K135520201011 K135520201015 K135520201017 K135520201018 K135520201030 K135520201037 K135520201040 K125520201035 K125520201061 K135520201065 K135520201067 K135520201068 K135520201070 K135520201071 K135520201072 K135520201073 K135520201074 K135520201078 K135520201081 Hä ®Öm NguyÔn Hµ Kh¸nh TrÇn Thanh Lý M¹nh Hoµng V¨n Hå ThÞ Nh÷ Anh §ç Minh Hoµng Thanh Hoµng Ngäc NguyÔn C«ng Ph¹m M¹nh D­¬ng M¹nh NguyÔn ViÕt Quµng V¨n Ph¹m Quúnh Tr­¬ng TuÊn NguyÔn H÷u NguyÔn §×nh NguyÔn Trung §Æng Quèc NguyÔn V¨n Hoµng Thµnh Ng« Quang Hoµng KiÒu §inh Hång NguyÔn Duy NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn Thµnh NguyÔn TuÊn V­¬ng V¨n §ç Quèc N«ng Quèc Ph¹m ThÞ Hµ V¨n NguyÔn LÖ Hoµng Anh NguyÔn Ph­¬ng D­¬ng ThÞ Page 14 of 213 Tªn ThiÖn Tïng TiÕn Toµn Trang TuÊn TuÊn Vinh C­¬ng Danh H¶i Hïng L©m T©m D­¬ng Anh Hµ H­ng Kiªn Doanh §«ng §¹t §¹t H­ng Kiªn L­¬ng Nam Trung Anh B×nh B×nh C­êng Ch©m Chinh ChiÕn ChiÕn §«ng H­¬ng Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 7 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TBHK 1.21 1.74 1.81 1.11 1.74 1.74 1.19 1.44 1.44 1.69 0 0.38 0 0.94 0 0 0 0 0 0.47 0 0.88 0 0.89 0.69 0.63 1 1.79 1.13 1.05 1.88 1.83 2.05 1.56 1.74 1.56 1.37 1.29 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.41 1.6 2.11 1.65 1.73 1.72 1.98 1.47 1.84 1.93 1.21 1 1 1.54 1.75 1.61 1.44 1.21 1.32 1.2 1.46 1.34 1.33 1.85 1.37 1.5 1.72 1.85 1.53 1.65 1.79 2.4 2.28 1.87 2.19 1.77 1.61 1.88 37 48 45 40 45 43 40 32 45 42 24 12 11 26 12 33 25 24 37 25 13 38 18 33 19 30 46 40 32 40 38 43 46 45 43 43 38 43 19 19 16 19 19 19 16 16 16 16 0 16 19 16 17 12 20 16 14 19 16 16 18 19 16 16 18 16 16 19 16 18 19 18 19 18 19 17 14 19 16 14 19 17 11 14 16 16 0 6 0 10 0 0 0 0 0 7 0 14 0 10 7 6 8 11 14 17 16 16 19 18 19 16 14 14 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC5 3CBLT 3CBLT TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ BH BH BH CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K135520201085 K135520201087 K135520201088 K135520201090 K135520201096 K135520201097 K135520201098 K135520201100 K135520201102 K135520201103 K135520201104 K135520201108 K135520201109 K135520201110 K135520201112 K135520201113 K135520201115 K135520201116 K135520201117 K135520201118 K135520201119 K135520201121 K135520201123 K135520201124 K135520201125 K135520201126 K135520201127 K135520201128 K135520201322 K135520201101 K135520201120 K135520201122 K125520201007 K125520201008 K125520201009 K125520201015 K125520201062 K125520201068 Hä ®Öm TrÇn ThÞ DiÖp V¨n Ph¹m V¨n Vò V¨n S»m V¨n Lª V¨n D­¬ng V¨n Hoµng V¨n D­¬ng ThÞ D­¬ng ThÞ Tè NguyÔn Thanh Lª V¨n Lª §¨ng Lª V¨n Vò V¨n Hµ ThÞ Hoµng Thiªn Hoµng Gia §µo V¨n Thµo A NguyÔn Anh Hµ Huy Phan Quèc NguyÔn V¨n Hoµng V¨n NguyÔn V¨n NguyÔn Danh §µo V¨n Phan ThÞ Lª Trung D­¬ng Minh N«ng V¨n Th©n Minh NguyÔn TuÊn TrÇn V¨n Hoµng L­¬ng TrÇn Quèc D­¬ng V¨n Page 15 of 213 Tªn H¶i Hïng Hïng HiÕu KhiÕt Kiªn Linh Ngäc NguyÖt Nh­ Quang Th¾ng Th¾ng Th¹o ThÞnh Thu Tïng Tïng TiÒn Tña Tó Tr­êng TuÊn TuÊn TuÊn Tuyªn TuyÓn TuyÕn NhÞ NghÜa Toµn Tr­êng §øc Anh Anh Dòng TuÊn ViÖt Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 TBHK 2.05 1.26 2.74 1.22 3.58 1.89 1.39 1.11 2.11 1.56 2.06 2.21 2.83 1.89 1.63 2.22 1.33 1.37 2.88 1.33 1.94 1.37 1.19 1.74 2.78 1.44 1.8 1.06 3.16 0 0.5 0.94 0.29 0.89 0.17 0.45 0.5 0.62 TBTL TCTL TC§K TC§ 2.28 1.69 3.02 1.73 3.65 2.11 2.02 1.71 2.24 1.71 2.05 2.24 2.58 2.07 1.76 2.31 1.57 1.61 2.5 1.79 2.16 1.63 1.93 1.83 2.67 1.78 2.38 1.59 3.2 2 2 1.23 2 1.9 1.79 1.24 2.08 1.56 46 39 49 40 46 45 43 42 42 42 42 45 45 43 37 45 28 41 42 38 43 32 40 42 42 40 37 32 46 2 4 30 27 51 42 17 25 36 19 19 19 18 19 18 18 18 18 18 18 19 18 19 16 18 18 19 16 18 18 19 16 19 18 16 15 16 19 16 16 16 17 19 12 11 18 16 19 13 19 13 19 18 16 16 18 18 18 19 18 17 16 18 11 16 16 14 16 14 11 19 15 16 13 11 19 0 4 11 5 9 2 5 3 6 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3CBLT 3CBLT 3CBLT TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ BH BH BH CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn Hä ®Öm K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.02 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K135520201075 K135520201077 K135520201086 K135520201089 K135520201091 K135520201093 K135520201094 K135520201095 K135520201099 K135520201107 K135520201111 K135520201114 K125520201049 K125520201065 K135520201129 K135520201130 K135520201134 K135520201135 K135520201137 K135520201138 K135520201139 K135520201140 K135520201142 K135520201144 K135520201145 K135520201146 K135520201147 K135520201151 K135520201153 K135520201154 K135520201156 K135520201157 K135520201160 K135520201161 K135520201162 K135520201163 K135520201164 K135520201166 §oµn ViÖt L­u V¨n NguyÔn V¨n T¹ §×nh Hoµng M¹nh Vò V¨n L­ Huy Høa V¨n TriÖu ThÞ NguyÔn H÷u Phïng §øc §ç M¹nh NguyÔn H÷u NguyÔn H÷u TrÇn Ngäc Ph¹m Ngäc Lª V¨n NguyÔn V¨n Th©n Nh©n NguyÔn §øc TrÇn V¨n NguyÔn ThÞ Vy TiÕn NguyÔn ThÞ Thu NguyÔn Thanh NguyÔn ThÞ Thu Ma V¨n NguyÔn Huy NguyÔn Minh N«ng ThÞ Kh¸nh Lª Xu©n Ph¹m §¨ng NguyÔn ThÞ NguyÔn Phóc NguyÔn H÷u §Æng Thanh §µo B¸ Hoµng V¨n Page 16 of 213 Tªn Dòng §¨ng H¶o HiÕu H­ng Hoµng Hoµng Hoµng Nga Thµnh ThiÖn T­íc Th¾ng V¨n ¸nh §îi B­ëng C­êng C­êng C­êng Ch­¬ng Chinh Dòng H­¬ng Hµ H­êng Hîi HiÕu Hoµng Hßa Kh¸nh Khoa Ly Minh Nam Ngäc Ngäc Phóc Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TBHK 0.84 0.93 0.63 0 0.94 0.13 0.61 0.61 0.89 0.83 0 0.14 1.27 1.19 3.17 1.06 1.28 1.22 1.37 1 1.72 1.94 1 2.37 2 2 1.07 1.56 2.21 2.78 2.38 1 2.44 1 2.63 2.19 2 1.44 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.3 1.59 1.95 1.88 1.63 1.55 1.52 1.56 1.5 1.91 1.46 2.3 1.74 1.65 3.13 1.72 1.58 1.71 1.57 1.68 1.95 1.95 1.46 2.44 1.62 1.98 1.68 1.97 2.39 3.05 1.98 1.51 2.6 1.45 2.55 2.38 2 1.43 40 34 37 24 38 11 33 36 34 35 24 23 50 43 45 36 33 34 46 28 40 42 28 45 39 42 34 39 46 42 45 39 45 40 40 42 42 42 19 15 19 14 16 16 18 18 18 18 8 14 15 16 18 18 18 18 19 19 18 18 19 19 13 16 15 18 19 18 16 19 16 16 16 16 16 16 16 10 8 0 11 2 9 9 10 9 0 2 13 13 18 13 15 13 19 14 16 18 14 19 13 16 10 18 19 18 16 14 16 14 16 16 13 16 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.03 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K135520201167 K135520201168 K135520201172 K135520201173 K135520201174 K135520201176 K135520201178 K135520201180 K135520201182 K135520201185 K135520201189 LAOS115005 K135520201149 K135520201171 K135520201177 K135520201184 K125520201042 K125520201048 K125520201055 K135520201148 K135520201175 K135520201186 K125520201084 K125520201085 K125520201119 K125520201128 K125520201130 K125520201137 K125520201146 K135520201193 K135520201195 K135520201196 K135520201197 K135520201199 K135520201201 K135520201203 K135520201204 K135520201205 Hä ®Öm Hoµng V¨n §ç V¨n NguyÔn Th¸i Chu V¨n NguyÔn ThÞ Mai QuyÕt NguyÔn Cao §ç ThÞ N«ng ThÞ Ph¹m Ngäc §µo Minh Alavin TrÇn §øc Ph¹m H¶i NguyÔn ViÖt NguyÔn Thanh Bïi Hång NguyÔn TiÕn Hoµng Duy Hoµng V¨n NguyÔn V¨n Hoµng M¹nh Lª TiÕn NguyÔn V¨n Ph¹m Quang NguyÔn C«ng §Æng §×nh Ph¹m V¨n NguyÔn Xu©n NguyÔn Danh TuÊn Nghiªm ViÖt TÈn Kim NguyÔn V¨n Thµo A §ç V¨n L­¬ng Gia Vò Cao NguyÔn V¨n Page 17 of 213 Tªn Qu©n QuyÒn S¬n S¬n Sao Th¾ng Th¾ng Thanh Thoa TiÕn TuÊn Philavong HiÕu S¬n Th¾ng Tïng S¬n Thµnh Tïng Hïng Th¸i TiÕn Dòng Dòng ThiÖn Tr­êng Trung ViÖt Hoµng Anh Anh B×nh B¾c Cë Chung §«ng §­îc §o¹t Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TBHK 1.44 1.26 1.44 1.63 1.58 1 2.13 2.68 2.74 1 2.75 1.9 0.56 0.67 0 1.75 0 0.41 0 0.95 0.79 0.78 1.53 2.6 1.5 1.21 1.83 2.06 1.54 1.47 2.39 2.14 2 2.06 1.78 2.11 2.79 1.19 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.84 1.98 1.6 2.36 2.35 1.52 2.23 2.44 2.67 1.76 2.53 2.05 1 1.33 1.43 1.29 1.4 1.64 1.47 1.33 1.91 1.42 1.73 2.68 1.92 1.51 2.12 2.27 2.06 1.64 2.26 1.89 2.18 1.85 1.82 1.95 2.67 1.43 31 42 25 45 48 23 40 45 48 29 45 61 18 12 7 42 35 33 34 39 32 24 48 69 64 47 50 63 50 45 42 36 45 48 44 44 48 28 18 19 16 16 19 13 16 19 19 16 16 20 16 12 0 16 9 17 17 19 19 18 17 20 18 14 18 18 13 19 18 14 16 16 18 18 19 16 11 16 14 16 19 7 13 19 19 7 16 20 9 4 0 16 0 5 0 13 9 10 14 20 18 14 15 18 11 19 18 14 16 16 18 18 19 10 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3CBLT 3CBLT TC5 3CBLT TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ BH BH BH BH CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K135520201207 K135520201209 K135520201210 K135520201211 K135520201212 K135520201214 K135520201218 K135520201221 K135520201223 K135520201224 K135520201226 K135520201227 K135520201229 K135520201230 K135520201231 K135520201232 K135520201233 K135520201236 K135520201238 K135520201239 K135520201240 K135520201243 K135520201244 K135520201246 K135520201247 K135520201249 K135520201250 K135520201251 K135520201252 K135520201253 K135520201254 K135520201255 K135520201256 K135520201202 K135520201208 K135520201216 K135520201235 K125520201123 Hä ®Öm Ng« V¨n Ng« ThÞ Ph¹m Thanh NguyÔn Ngäc Lª ThÞ NguyÔn ThÞ TrÞnh §¹t D­¬ng V¨n Ph¹m Quang Lý Minh Ph¹m Trung NguyÔn §×nh NguyÔn §øc Bïi ThÞ BÝch D­¬ng V¨n NguyÔn ThÞ Hång TrÇn ThÞ Ng« V¨n Lª ChÝ NguyÔn V¨n NguyÔn Huy Ph¹m B¸ NguyÔn V¨n Hå Anh NguyÔn V¨n Ph¹m V¨n §Æng V¨n NguyÔn Ngäc NguyÔn Gia NguyÔn ThÞ Hång N«ng Th¸i Hoµng Träng §ç ThÞ TriÖu Quang Ph¹m V¨n T« V¨n NguyÔn Kh¾c §µo TiÕn Page 18 of 213 Tªn §øc H­¬ng Hµ H¶i H¹nh Hiªn HiÕu HuÊn Huy Huy Kiªn Kiªn M¹nh Ngäc NghÜa Nhung Ph­îng Sù Thµnh Th¾ng Th¾ng Thøc Tïng Tïng Toµn Trung TuÊn TuÊn Tuyªn V©n V­¬ng Vinh Xu©n Dòng Giang Hïng S¬n Tïng Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 TBHK 1.69 1.95 1.32 1.56 2.13 1.94 1.13 2.06 1.19 1.13 1.56 1.63 1.67 2.75 1.16 2.68 2.63 1.84 1.37 1.79 1.16 1.11 1.25 1.44 1.37 2.05 1.44 1.81 1.74 2.42 1.24 2.28 1.68 1 0.38 0.63 0 0 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.68 2.16 1.76 1.95 2.31 2.28 1.47 1.87 1.47 1.38 1.65 1.93 1.43 2.31 2.02 2.88 2.54 1.7 1.78 2.07 1.83 1.55 1.55 1.61 1.76 2.51 1.68 1.78 2.02 1.98 1.52 1.98 2.07 1.16 1.25 1.4 1 1.4 37 45 45 38 42 40 38 45 30 37 40 45 40 45 41 48 46 46 40 41 40 38 38 38 37 41 41 40 43 46 33 42 43 31 8 25 8 30 16 19 19 16 16 16 16 16 16 16 19 16 18 16 19 19 19 19 19 19 19 19 16 16 19 19 16 16 19 19 17 18 19 16 16 19 12 12 13 19 16 14 16 16 14 16 14 13 16 16 18 16 14 19 19 19 16 17 13 14 14 11 13 17 14 16 19 19 11 18 19 14 4 8 0 0 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 3CBLT 3CBLT 3CBLT 3CBLT TC1 KÕt qu¶ BH BH BH BH CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.04 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K125520201124 K125520201129 K125520201134 K125520201148 K135520201194 K135520201200 K135520201217 K135520201220 K135520201222 K135520201228 K135520201234 K135520201241 K125520201076 K125520201174 K125520201286 K125520201300 K135520201257 K135520201259 K135520201260 K135520201261 K135520201263 K135520201264 K135520201265 K135520201266 K135520201269 K135520201271 K135520201273 K135520201274 K135520201275 K135520201276 K135520201281 K135520201282 K135520201283 K135520201287 K135520201288 K135520201289 K135520201291 K135520201292 Hä ®Öm Lª Thanh §inh Quang NguyÔn §×nh TrÇn §øc NguyÔn Tïng §µo V¨n DÞp M¹nh Lý Quèc Vò Quèc Lôc V¨n Ma V¨n NguyÔn §øc NguyÔn H÷u TrÇn Ngäc NguyÔn §øc Khæng TiÕn D­¬ng Kú NguyÔn V¨n NguyÔn V¨n NguyÔn H÷u Tr­¬ng V¨n NguyÔn Hång NguyÔn Xu©n TriÖu S¬n Nh÷ Trung Ph¹m ThÞ NguyÔn V¨n Ph¹m ThÞ NguyÔn Duy NguyÔn Phi TrÇn V¨n NguyÔn Duy NguyÔn V¨n M¹c V¨n D­¬ng ThÞ Mü NguyÔn V¨n TrÇn NhËt NguyÔn Quang Page 19 of 213 Tªn Tïng Trung V¨n Chung Anh C­êng Hïng Hoµn Huy M¹nh Qu©n Th¾ng An H÷u Thao ViÖt Anh B¸ch C«ng Ch­¬ng ChÝnh D­¬ng D­¬ng Dòng §øc H»ng H¶i H¶i H¶i Hå Hîp H­ng H­ng Linh Linh M¹nh Minh Minh Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TBHK 0.13 0 0.38 0 0.11 0.77 0.95 0.81 0.94 0.94 0.75 0.94 1.35 1 1.14 1.47 1.53 1.17 1.5 1.06 2.33 2.42 1.11 2.53 1.67 2.11 2.56 2.89 1.56 1.16 1.56 1.94 1.89 2.35 2.84 2.33 2.63 2.39 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.34 2.31 1.55 1 1.38 1.34 1.29 1.98 1.38 1.49 1.32 1.9 1.69 1.35 1.56 1.65 1.71 1.57 1.97 1.71 2.42 2.49 1.42 2.7 1.6 2.42 2.31 2.55 1.71 1.69 1.33 2.33 1.98 2.05 2.96 2.47 2.62 2.16 32 39 42 11 16 29 34 40 37 37 22 30 52 23 52 48 41 42 39 34 45 45 31 43 45 43 42 42 45 45 39 43 42 44 46 45 45 45 15 15 16 12 18 13 19 16 16 16 16 16 20 10 14 19 19 18 18 18 18 19 18 19 18 18 18 18 16 19 18 16 18 17 19 18 19 18 2 0 3 0 2 10 14 11 13 11 8 9 15 5 14 16 19 15 15 13 18 19 10 19 18 18 18 18 16 19 18 16 18 17 19 18 19 18 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 TC1 TC1 TC1 TC1,TC2 TC1 TC1 TC1,TC2 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Ghi chó: - TBHK: ®iÓm trung b×nh chung häc kú; - TBTL: ®iÓm trung b×nh chung tÝch lòy; - TCTL: tÝn chØ ®¹t tich lòy; - TC§K: TÝn chØ ®¨ng ký; - TC§: TÝn chØ ®¹t; - TC1: vi ph¹m ®iÒu 16.1.a sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn häc kú); - TC2: vi ph¹m ®iÒu 16.1.b sè 515/Q§-§HKTCN (®iÒu kiÖn tÝch lòy); - TC5: vi ph¹m ®iÒu 16.3.a sè 515/Q§-§HKTCN (tù ý bá häc); - TC6: vi ph¹m ®iÒu 16.3.b sè 515/Q§-§HKTCN (qu¸ thêi gian häc); - CC: c¶nh b¸o häc tËp; - 3CBLT: ba lÇn c¶nh b¸o liªn tiÕp; - BH: buéc th«i häc; - BÞ c¶nh b¸o häc tËp nÕu: vi ph¹m TC1 hoÆc TC2; - BÞ buéc th«i häc nÕu: bÞ c¶nh b¸o qu¸ 2 lÇn liªn tiÕp, hoÆc vi ph¹m TC5, hoÆc vi ph¹m TC6. Khoa §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn §iÖn Ngµnh, chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö Líp M· sinh viªn K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K49§§T.05 K50§§T.01 K50§§T.01 K50§§T.01 K50§§T.01 K50§§T.01 K135520201294 K135520201295 K135520201297 K135520201298 K135520201299 K135520201302 K135520201306 K135520201307 K135520201311 K135520201312 K135520201313 K135520201316 K135520201318 K135520201319 DTK1051030198 K125520201078 K125520201081 K125520201272 K135520201268 K135520201277 K135520201285 K135520201308 DTK1151030193 K125520201093 K125520201161 K125520201192 K125520201244 K125520201306 K135520201279 K135520201296 K135520201303 K135520201314 K135520201315 K145520201001 K145520201002 K145520201003 K145520201004 K145520201006 Hä ®Öm §oµn KiÒu TriÖu A Hµ Nam TrÇn Xu©n Bïi V¨n NguyÔn ViÖt NguyÔn Thanh §ång Phóc M¹c §øc §ç ThÕ Hoµng §×nh NguyÔn ThÞ Ph¹m TuÊn TrÇn V¨n N«ng V¨n §inh Tïng Hoµng §øc Do·n V¨n L­¬ng Xu©n D­¬ng V¨n NguyÔn Huy Tr­¬ng TrÇn NguyÔn V¨n Ngäc V¨n Ph¹m V¨n TrÇn ThÕ TrÇn V¨n TrÇn TuÊn NguyÔn Trung Cao Hïng Ph¹m Xu©n NguyÔn Anh Ng« Thïy NguyÔn H¶i NguyÔn V¨n Ng« Quang Hoµng V¨n Lý Trung Page 20 of 213 Tªn Oanh Pï T­ T×nh T­ëng Th¸i Thñy ThÕ Tïng TiÕn TiÕn Trang Vò XÕp ThÞnh Anh C­êng M¹nh §¹t HËu Hoµng ThÕ H­ng Huy ChiÕn Khang §øc Vò HiÕu S¬n Thµnh Tó Trang §¨ng §¹i §¹t §iÖp §øc Sinh Häc viªn kú n¨m thø thø 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 5 5 5 3 3 3 3 7 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 TBHK 1.89 1.39 3.22 2.5 1.88 2.06 2.63 1.69 1.61 2.06 2.22 2.06 2.06 1.65 0 0 0 0 0.64 0 0.92 0.83 0 0.17 0 0 0 0 1 0.77 0.22 0.44 0.75 3.67 3 3.83 3.5 2.17 TBTL TCTL TC§K TC§ 1.74 1.43 3.24 2.44 1.81 2.19 2.84 1.97 1.95 2.48 2.21 2.03 2.09 1.76 1.4 0 1.67 1.64 1 1.21 1.19 1.39 1.25 1.31 1.35 1.18 1.6 1.2 1.28 1.77 2.04 1.24 1.83 3.67 3 3.83 3.5 2.17 43 40 42 43 32 37 45 33 37 42 42 40 45 38 20 0 9 25 9 14 27 23 12 29 31 17 30 15 40 30 25 25 40 12 12 12 12 12 19 18 18 16 16 16 16 16 18 16 18 16 18 17 0 0 0 0 14 16 12 18 15 14 12 13 16 15 18 13 18 9 16 12 12 12 12 12 19 16 18 16 14 13 16 14 13 16 18 16 18 14 0 0 0 0 9 0 9 9 0 2 0 0 0 0 16 6 4 4 8 12 12 12 12 12 Sè lÇn Vi ph¹m tiªu CC chÝ tr­íc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC5 TC5 TC5 TC5 3CBLT 3CBLT 3CBLT 3CBLT TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC1 TC2 TC1 TC1 TC1 TC1 KÕt qu¶ BH BH BH BH BH BH BH BH CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
- Xem thêm -