Tài liệu 14-dns-ubuntu

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 154 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DNS-Ubuntu Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn DNS-Ubuntu Cài đặt DNS • Cài đặt Name Server ● sudo apt-get install bind9 • Cài đặt các công cụ hỗ trợ ● 28/12/2009 sudo apt-get install dnsutils Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ DNS-Ubuntu Các tập tin cấu hình • Thư mục chứa tập tin cấu hình: /etc/bind • Tập tin cấu hình chính: named.conf, • Các tập tin include vào named.conf gồm có: ● named.conf.options: Mô tả các thư mục chứa các tập tin dữ liệu ● db.root: Chứa các name server ở gốc ● named.conf.local: Mẫu để định nghĩa một ZOA • Tự tham kham khảo tài liệu: ● 28/12/2009 TL2-Ubuntu Server Guide, Chương 7 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ DNS-Ubuntu Caching Name Server (1) • Hãy cấu hình mạng để server của bạn sử dụng name server của Khoa CNTT có địa chỉ là 172.16.99.2 ● Sửa đổi tập tin /etc/resolv.conf • Thử ping đến proxy 28/12/2009 ● Sử dụng địa chỉ IP 172.16.1.100 ● Sử dụng tên proxy.cit.ctu.edu.vn Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ DNS-Ubuntu Caching Name Server (2) • Hãy cài đặt name server cho Ubuntu Server của bạn • Hãy cấu hình mạng để server của bạn sử dụng name server chính là máy Ubuntu Server của bạn ● Sửa file /etc/resolv.conf chứa địa chỉ IP máy server của bạn • Thử ping đến proxy 28/12/2009 ● Sử dụng địa chỉ IP 172.16.1.100 ● Sử dụng tên proxy.cit.ctu.edu.vn Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ DNS-Ubuntu Caching Name Server (3) • Hãy cấu hình để name server trên Ubuntu Server của bạn là một caching cho Name server của Khoa CNTT ( IP 172.16.99.2) - Tham khảo tài liệu trang TL2, Phần 2.2 ● https://help.ubuntu.com/10.10/serverguide/C/index.html • Thử ping đến proxy 28/12/2009 ● Sử dụng địa chỉ IP 172.16.1.100 ● Sử dụng tên proxy.cit.ctu.edu.vn Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ DNS-Ubuntu Tiện ích nslookup 28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ DNS-Ubuntu Primary Name Server • Hãy cấu hình để name server của bạn là một Primary server có thẩm quyền trên domain MayX.com (X là số thứ tự máy tính của bạn) • Đặt các tên sau ánh xạ đến địa chỉ IP của máy server của bạn: www.MayX.com, mail.MayX.com, ns.MayX.com; Ping đến các tên vừa đặt • Thử cấu hình một máy trạm sử dụng DNS server của bạn. Ping đến các tên vừa đặt từ máy trạm này • Đặt tên cho các máy tính bên cạnh bạn 28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ DNS-Ubuntu Kiểm tra cấu hình • Sử dụng tiện ích named-checkconf của gói tiện ích 28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ
- Xem thêm -