Tài liệu 139 thực trạng sxkd tại cty cp xe khách thái bình

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Môc lôc Ch¬ngI: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ SXKD trong doanh nghiÖp. 1. C¹nh tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh …………………………… 6 1.1.C¹nh tranh.....................................................................6 1.2.Lîi thÕ c¹nh tranh …………………………………………… ..6 1.2.1. Kh¸i niÖm lîi thÕ c¹nh tranh ……………………………… 6 1.2.2. Nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh chñ yÕu ………………………… 6 1.3.T¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp ……………………8 1.3.1.C¸c lo¹i lîi thÕ vµ thñ ®o¹n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong thÞ trêng ……………………………………………… 8 1.4.C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh..10 1.4.1. Kh«ng khÝ trong doanh nghiÖp …………………………… .10 1.4.2.Søc sinh lêi vèn ®Çu t …………………………………… ...10 1.4.3.N¨ng suÊt lao ®éng ………………………………………… .10 1.4.4.ChÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô ……………………………… .10 1.4.5.Kinh nghiÖm kinh doanh …………………………………… 11 1.4.6.Sù linh ho¹t ………………………………………………… ..11 1.4.7.VÞ trÝ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ……………………… ..11 1.5.Lùa chän lîi thÕ c¹nh tranh ………………………………… ..11 1.6.C¸c m« h×nh t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ……………………….11 1.6.1.Lîi thÕ liªn quan ®Õn chÊt l îng SP ……………………… 11 1.6.2.Lîi thÕ liªn quan ®Õn Marketing ………………………… ..12 1.7.ChiÕn lîc theo vÞ thÕ c¹nh tranh …………………………… 12 1.7.1.Doanh nghiÖp thñ lÜnh ……………………………………… 12 1.7.2.C¸c doanh nghiÖp th¸ch ®Êu ……………………………… .13 1.7.3..C¸c doanh nghiÖp ®i sau ………………………………… ..13 1.8.§èi thñ c¹nh tranh …………………………………………… 13 1.9.Qu¶n lý ®èi thñ c¹nh tranh ………………………………… ..14 1.9.1.Ph¸t tÝn hiÖu gi¸ …………………………………………… .14 1.9.2.L·nh ®¹o gi¸ …………………………………………… ......14 1.9.3.C¹nh tranh phi gi¸ c¶ ……………………………………… 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2.HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ……………………………… .15 2.1. Kh¸i niÖm: …………………………………………………… .15 2.2. HiÖu qu¶ chung ……………………………………………… .16 2.3. HiÖu qu¶ thµnh phÇn ………………………………………… .16 2.3.1. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh …………………………… .16 2.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn l u ®éng ………………………… ..17 2.4. Nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh..17 2.4.1. Nh©n tè bªn trong ………………………………………… ..17 2.4.2.Nh©n tè bªn ngoµi: ………………………………………… ..19 Ch¬ngII: Thùc tr¹ng SXKD t¹i C«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh 1. Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh ……..22 1.1. Sù ra ®êi, quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn …22 1.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý …………………………………… 23 1.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô ……………………………………… ..23 1.2.2.Ho¹t ®éng SXKD ………………………………………… ...23 1.3.Bé m¸y qu¶n lý ……………………………………………… .25 2. Thùc tr¹ng SXKD cña C«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh nh÷ng n¨m qua (2001-2004) ………………………… ..28 2.1. §¸nh gi¸ chung …………………………………………… ..28 2.2.KÕt qu¶ kinh doanh ………………………………………… ...29 3.Ph¬ng híng nhiÖm vô …………………………………… ..35 3.1.C«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt ……………………… ..35 3.2.S¶n xuÊt vËn t¶i ……………………………………………… ..36 3.3.S¶n xuÊt c«ng nghiÖp ………………………………………… .37 3.4.DÞch vô ………………………………………………………… .38 3.5.§Çu t c¬ b¶n ………………………………………………… ..38 Ch¬ngIII: nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña doanh nghiÖp 1. Gi¶i ph¸p 1: …………………………………………………… .40 2. Gi¶i ph¸p 2: …………………………………………………… .41 3. Gi¶i ph¸p 3: …………………………………………………… .42 4. Gi¶i ph¸p 4 : …………………………………………………… 43 5. Gi¶i ph¸p 5: …………………………………………………… .43 6.Gi¶i ph¸p 6: …………………………………………………… ..44 Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi më ®Çu C¹nh tranh trong kinh doanh lµ tÊt yÕu mang tÝnh quy luËt cña kinh tÕ thÞ trêng, ë c¸c níc ph¬ng T©y, c¸c cuéc c¹nh tranh lu«n diÔn ra gay g¾t vµ khèc liÖt. HËu qu¶ cña nã thêng lµ sù ph¸ s¶n cña hµng lo¹t c¸c c«ng ty, khñng ho¶ng kinh tÕ... GÇn hai m¬i n¨m chuyÓn híng theo nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c cuéc c¹nh tranh ®· vµ ®ang diÔn ra hÕt søc gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong níc, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô. Kh«ng ph¶i bÊt cø c«ng ty nµo tham gia c¹nh tranh còng ®Òu cã nguy c¬ bÞ thÊt b¹i. Th¾ng lîi trong c¹nh tranh còng chÝnh lµ thµnh c«ng trong kinh doanh cña hä. Nhng ®Ó dµnh ®îc th¾ng lîi trong c¹nh tranh hay thµnh c«ng trong kinh doanh lµ vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m h¬n c¶ v× nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc míi chuyÓn sang Cæ phÇn ho¸ ®îc bèn n¨m nhng ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, C«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, mµ khã kh¨n lín nhÊt lµ c¹nh tranh quyÕt liÖt trong kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch, ®Æc biÖt lµ trªn tuyÕn vËn t¶i träng ®iÓm Thµnh phè Th¸i B×nh- Gi¸p B¸t Hµ Néi, vÝ dô nh khã kh¨n vÒ sù c¹nh tranh gi¸ c¶, chÊt lîng phôc vô... víi c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i kh¸c. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i ph¸p c¹nh tranh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD vËn t¶i ë C«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh” Do ph¹m vi ®Ò tµi réng vµ thêi gian cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. RÊt mong ®îc sù ®ång ý vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh. §Ò tµi sö dông kiÕn thøc ë c¸c gi¸o tr×nh : “ Qu¶n trÞ chiÕn lîc” , “Qu¶n trÞ kinh doanh” , “Marketing c¨n b¶n”, “ Kinh tÕ vÜ m«” , “ Kinh tÕ vi m«” , “Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp” , … Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ SXKD trong doanh nghiÖp. 1. C¹nh tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh 1.1.C¹nh tranh: Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ trêng , lµ n¨ng lùc ph¸t triÓn cña KTTT . C¹nh tranh lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.C¹nh tranh cßn cã thÓ hiÓu lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp trong viÖc dµnh mét nh©n tè SX hoÆc kh¸ch hµng nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng , ®Ó ®¹t mét môc tiªu cô thÓ : lîi nhuËn , doanh sè hoÆc thÞ phÇn . 1.2.Lîi thÕ c¹nh tranh: 1.2.1. Kh¸i niÖm lîi thÕ c¹nh tranh: Nh÷ng lîi thÕ ®îc doanh nghiÖp t¹o ra vµ sö dông cho c¹nh tranh th× dîc gäi lµ lîi thÕ c¹nh tranh. Lîi thÕ c¹nh tranh cßn ®îc hiÓu lµ c¸c ®Æc ®iÓm hay c¸c biÕn sè cña s¶n phÈm hoÆc nh·n hiÖu mµ nhê chóng doanh nghiÖp t¹o ra mét sè tÝnh tréi h¬n , u viÖt h¬n so víi ngêi c¹nh tranh trùc tiÕp Ngµy nay qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®ang chuyÓn môc ®Ých c¹nh tranh tõ phÝa ngêi tiªu dïng sang c¹nh tranh víi ®èi thñ . Cèt lâi cña viÖc c¹nh tranh hiÖn nay lµ t¹o u thÕ cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ. 1.2.2. Nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh chñ yÕu: 1.2.2.1.C¹nh tranh b»ng s¶n phÈm : C¹nh tranh vÒ tr×nh ®é cña s¶n phÈm : chÊt lîng ,tÝnh h÷u dông , bao b× . doanh nghiÖp sÏ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh nÕu lùa chän tr×nh ®é s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu thÞ trêng . C¹nh tranh vÒ chÊt lîng : Tuú theo tõng s¶n phÈm kh¸c nhau ®Ó ta lùa chän chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng s¶n phÈm kh¸c nhau. NÕu t¹o ra nhiÒu lîi thÕ cho chØ tiªu nµy th× s¶n phÈm cµng cã nhiÒu c¬ héi chiÕn th¾ng . C¹nh tranh vÒ bao b× : thiÕt kÕ bao b× phï hîp , c¬ cÊu s¶n phÈm , c¬ cÊu hµng ho¸ , c¬ cÊu chñng lo¹i C¹nh tranh nh·n m¸c , uy tÝn s¶n phÈm ®Ó ®¸nh trùc tiÕp vµo trùc gi¸c cña ngêi tiªu dïng . C¹nh tranh do khai th¸c hîp lý chu kú sèng cña s¶n phÈm : Doanh nghiÖp cÇn s¸ng suèt quyÕt ®Þnh ®Ó ®a ra mét s¶n phÈm míi hä¨c dõng cung cÊp mét s¶n phÈm ®· lçi thêi. 1.2.2.2.C¹nh tranh vÒ gi¸ : Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸ lµ mét trong c¸c c«ng cô quan träng trong c¹nh tranh thêng ®îc sö dông trong giai ®o¹n ®Çu khi míi bíc vµo thÞ trêng . C¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ cã c¸c biÖn ph¸p sau: -Kinh doanh víi chi phÝ thÊp -B¸n víi møc gi¸ h¹ vµ gi¸ thÊp . Møc gi¸ thÊp cã vai trß cùc kú quan träng trong c¹nh tranh,NÕu chªnh lÖch vÒ gi¸ gi÷a doanh nghiÖp vµ ®èi thñ lín h¬n chªnh lÖch vÒ gi¸ gi÷a gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ th× doanh nghiÖp ®· ®em l¹i lîi Ých cho ngêi tiªu dïng lín h¬n . §Ó cã møc gi¸ thÊp cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng h¹ gi¸ thµnh :Chi phÝ vÒ kinh tÕ thÊp , kh¶ n¨ng b¸n hµng tèt , khèi lîng b¸n lín ,kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt . Doanh nghiÖp cÇn sö dông thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó sö dông gi¸ c¶ lµm vò khÝ c¹nh tranh. 1.2.2.3.C¹nh tranh vÒ ph©n phèi b¸n : Kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ kªnh b¸n vµ chän ®îc kªnh chñ lùc T×m ®îc nh÷ng ngêi ®iÒu khiÓn ®ñ m¹nh , xem xÐt søc m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµm ®¹i lý, t×m ®îc kªnh ph©n phèi chñ ®¹o : -Cã hÖ thèng b¸n hµng phong phó -KÕt dÝnh c¸c kªnh l¹i víi nhau, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ngêi b¸n -Hîp t¸c gi÷a nh÷ng ngêi b¸n trªn thÞ trêng -DÞch vô b¸n hµng vµ sau b¸n hµng hîp lý -KÕt hîp hîp lý gi÷a ph¬ng thøc b¸n vµ thanh to¸n 1.2.2.4.C¹nh tranh vÒ thêi c¬ thÞ trêng : Doanh nghiÖp nµo dù b¸o vµ n¾m ®îc thêi c¬ thÞ trêng th× sÏ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. Thêi c¬ thÞ trêng xuÊt hiÖn do c¸c yÕu tè sau: -Sù thay ®æi cña m«i trêng c«ng nghÖ -Sù thay ®æi d©n c , ®iÒu kiÖn tù nhiªn -C¸c quan hÖ ®îc t¹o lËp cña tõng doanh nghiÖp C¹nh tranh vÒ thÞ trêng thÓ hiÖn ë chç doanh nghiÖp dù b¸o ®îc nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng tõ ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch khai th¸c hîp lý vµ sím h¬n c¸c ®èi thñ . Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2.2.5.C¹nh tranh vÒ kh«ng gian vµ thêi gian : Thêi c¬ vµ thêi gian cã vai trß quan träng vµ nã quyÕt ®Þnh viÖc bu«n b¸n , nh÷ng doanh nghiÖp nµo cã qu¸ tr×nh bu«n b¸n thuËn tiÖn , nhanh nhÊt sÏ dµnh chiÕn th¾ng . Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: -Ký kÕt hîp ®ång nhanh vµ thuËn tiÖn -§iÒu kiÖn b¸n hµng nhanh -Thñ thôc thanh to¸n nhanh -C¸c ho¹t ®éng sau b¸n phong phó 1.3.T¹o lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp: êng: 1.3.1.C¸c lo¹i lîi thÕ vµ thñ ®o¹n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong thÞ tr- Thø nhÊt , chÊt lîng cña hµng ho¸ . NÕu nhiÒu hµng ho¸ cã c«ng dông , gi¸ c¶ nh nhau th× ngêi tiªu dïng sÏ chän mua hµng ho¸ nµo cã chÊt lîng cao h¬n .Do ®ã ®ay lµ c«ng cô ®Çu tiªn vµ quan träng mµ ®Ó chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Thø hai, gi¸ c¶ hµng ho¸ .Hµng ho¸ cã cung c«ng dông, chÊt lîng th× ngêi tiªu dïng sÏ mua hµng ho¸ rÎ h¬n. Gi¸ c¶ hµng ho¸ quyÕt ®Þnh bëi gi¸ trÞ hµng ho¸ , song sù vËn ®éng cña gi¸ c¶ cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n . Thø ba, ¸p dông qu¶n lý b»ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i . Søc c¹nh tranh hµng ho¸ cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn khi gi¸ c¶ hµng ho¸ c¸ biÖt cña hä thÊp h¬n gi¸ c¶ trung b×nh trªn thÞ trêng .C¸c doanh nghiÖp ph¶i tËp trung t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , h¹ thÊp chi phÝ ®Çu vµo, n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ lµm cho gi¸ trÞ hµng ho¸ c¸ biÖt cña m×nh thÊp h¬n gi¸ trÞ x· héi. Thø t, lîi thÕ vÒ th«ng tin: lµ mét c«ng cô c¹nh tranh lîi h¹i cña doanh nghiÖp .Cã ®ñ th«ng tin vµ xñ lÝ ®óng th«ng tin gióp doanh nghiÖp h¹n chÕ rñi ro , t¹o ra lîi thÕ so s¸nh . Thø n¨m,ph¬ng thøc phôc vô vµ thanh to¸n trong s¶n xuÊt kinh doanhph¶i t¹o ®îc sù thuËn lîi cho kh¸ch hµng . Thø s¸u ,tÝnh ®éc ®¸o cña s¶n phÈm. Mäi s¶n phÈm trªn thÞ trêng ®Òu mang mét chu k× sèng nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ vßng ®êi cña nã sÏ rót ng¾n khi xuÊt hiÖn sù c¹nh tranh. §Ó kÐo dµi chu k× sèng cña s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp thêng c¶i tiÕn mäi mÆt cña s¶n phÈm , t¹o ra nÐt ®éc ®¸o riªng , liªn tiÕp t¹o ra s¶n phÈm míi . Thø bÈy ,ch÷ tÝn cña doanh nghiÖp.Trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp thêng sö dông nhiÒu biÖn ph¸p nh»m giµnh giËt kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh . Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ch÷ tÝn gióp qu¸ tr×nh bu«n b¸n diÔn ra nhanh chãng, t¹o c¬ héi cho ngêi Ýt vèn cã ®iÒu kiÖn kinh doanh Thø t¸m, lîi thÕ cña c¸c yÕu tè míi s¸ng t¹o vµ sù m¹o hiÓm, rñi ro. Nhµ kinh doanh cã xu híng ®Çu t vµo nh÷ng hµng ho¸, lÜnh vùc mµ rñi ro cao ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cao trong t¬ng lai, gi¶m ®îc ¸p lùc tõ phÝa ®èi thñ c¹nh tranh.ViÖc sö dông c«ng cô nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cã b¶n lÜnh, tµi n¨ng. *Thùc tiÔn cho thÊy nhiÒu doanh nghiÖp cßn dïng c¸c thñ ®o¹n c¹nh tranh ®Ó t¹o lîi thÕ vµ u thÕ kinh doanh. trêng -Dïng tµi chÝnh ®Ó thao tóng, lo¹i ®èi thñ ra khái cuéc ch¬i, ®éc chiÕm thÞ -Sö dông mèi liªn kÕt ®Ó thao tóng thÞ trêng : liªn kÕt vÒ gi¸ bãp chÑt ngêi tiªu dïng, liªn kÕt vÒ chÊt lîng, cïng nhau gi¶m chÊt lîng ®Ó gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, liªn kÕt vÒ cung cÊp nh»m g©y ¸p lùc vÒ gi¸ . -Mãc ngoÆc víi c¬ quan nhµ níc ®Ó lòng ®o¹n thÞ trêng -Lîi dông kÏ hë cña luËt ph¸p, t¹o ra lîi nhuËn, lîi thÕ nh»m th¸o gì khã kh¨n cho doanh nghiÖp -Sö dông c¸c thñ ®o¹n phi kinh tÕ kh¸c:th«ng tin sai lÖch, s¶n phÈm gi¶, gi¸n ®iÖp kinh tÕ, dïng b¹o lùc. 1.4.C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh: 1.4.1.BÇu kh«ng khÝ trong doanh nghiÖp: ThÓ hiÖn sù ph¶n øng chung cña nh©n viªn víi c«ng viÖc. Nã h×nh thµnh phong c¸ch vµ lÒ lèi lµm viÖc mµ nh©n viªn ph¶i tu©n theo, nh÷ng ®iÒu nµy sÏ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ lîi nhuËn chña doanh nghiÖp. BÊt k× doanh nghiÖp nµo kh«ng gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò néi bé th× kh«ng thÓ cã søc m¹nh trong c¹nh tranh. 1.4.2.Søc sinh lêi cña vèn ®Çu t: ThÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh»m ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ phi vËt chÊt cña doanh nghiÖp .NÕu doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ th× sÏ ®em l¹i lîi nhuËn cao tõ ®ã t¸i s¶n xuÊt më réng, më réng thÞ phÇn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhê vµo quy m« s¶n xuÊt më réng. 1.4.3.N¨ng suÊt lao ®éng: Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ph¶n ¸nh tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt c«ng nghÖ cho s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý .NÕu m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i, tr×nh ®é qu¶n lý vµ tæ chøc tèt th× c«ng viÖc kinh doanh sÏ su«n sÎ, t¹o ra nhiÒu lîi thÕ víi ®èi thñ. Ph¶i kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn ba yÕu tè : thiÕt bÞ, lao ®éng, qu¶n lý . 1.4.4.ChÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô: cung cÊp cho kh¸ch hµng, chÊt lîng s¶n phÈm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ngêi tiªu dïng nªn nã quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp më réng thÞ phÇn ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh. 1.4.5.Kinh nghiÖm kinh doanh: C¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kinh nghiÖm chiÕn thuËt ®Ó tËn dông c¬ héi cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, ph¶i b¾t c¸c th«ng tin trong m«i trêng kinh doanh tõ ®ã t×m ra c¬ héi kinh doanh hiÖu qu¶. Trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t doanh nghiÖp ph¶i sö dông c¸c tiÓu x¶o ®Ó cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 1.4.6.Sù linh ho¹t: Muèn thµnh c«ng doanh nghiÖp ph¶i dù ®o¸n ®îc c¸c biÕn ®éng cña thÞ trêng, ®i tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Ph¶i t×m ra lo¹i s¶n phÈm míi thay thÕ s¶n phÈm cña ®èi thñ ®ang b¸n trªn thÞ trêng thËm chÝ cßn ph¶i thêng xuyªn thay ®æi chñng lo¹i s¶n phÈm theo xu híng tèt vÒ chÊt lîng vµ rÎ vÒ gi¸. 1.4.7.VÞ trÝ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng: BiÓu hiÖn lµ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp chiÕm lÜnh, uy tÝn cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. Nh©n tè nµy ®îc tÝch luü trong suèt qu¸ tr×nh SXKD cña doanh nghiÖp. 1.5.Lùa chän lîi thÕ c¹nh tranh: -TËp trung vµo c¸c nh©n tè then chèt ®Ó giµnh th¾ng lîi -Dùa vµo viÖc ph¸t huy lîi thÕ t¬ng ®èi -Dùa trªn c¬ së nh÷ng nh©n tè s¸ng t¹o -Trªn c¬ së khai th¸c kh¶ n¨ngcña c¸c nh©n tè bao quanh nh©n tè then chèt -HiÖu qu¶ cao h¬n, chÊt lîng cao h¬n -§æi míi nhanh h¬n, ®¸p øng kh¸ch hµng nhanh nh¹y 1.6.C¸c m« h×nh t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh: Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.6.1.Lîi thÕ liªn quan ®Õn chÊt lîng SP: ChÊt lîng s¶n phÈm lµ tæng thÓ nh÷ng chØ tiªu, thuéc tÝnh cña s¶n phÈm thÓ hiÖn møc tháa m·n nhu cÇu trong ®iÒu kiÖn tiªu dïng x¸c ®Þnh. ChÊt lîng s¶n phÈm ®· trë thµnh mét vò khÝ c¹nh tranh quan träng cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng bëi nã biÓu hiÖn sù tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng cña s¶n phÈm. Kinh nghiÖm cho thÊy c¸c c«ng ty thµnh ®¹t trong kinh doanh ®Òu coi träng chÊt lîng s¶n phÈm . 1.6.2.Lîi thÕ liªn quan ®Õn Marketing: Kh¸ch hµng lµ nh©n vËt quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp, nÕu kh¸ch hµng a chuéng s¶n phÈm th× c«ng ty Êy ®øng v÷ng .V× vËy c¸c doanh nghiÖp lu«n quan t©m tíi vÊn ®Ò marketing.Thùc tÕ cho thÊy c¸c doanh nghiÖp ¸p dông marketing ®óng ®¾n ®ªu ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. 1.7.ChiÕn lîc theo vÞ thÕ c¹nh tranh: 1.7.1.C¸c doanh nghiÖp thñ lÜnh : mét doanh nghiÖp ®îc c«ng nhËn lµ thñ lÜnh sÏ chi phèi n¾m thÕ lùc trong nghµnh t¹o ra nhiÒu lîi thÕ vµ cã vÞ thÕ c¹nh tranh. Cã thÓ chän mét trong hai môc tiªu t¨ng trëng marketing. Thø nhÊt , t×m c¸ch më réng qui m« thÞ trêng nh thu hót thªm kh¸ch hµng , t¨ng sè lîng s¶n phÈm . Thø hai lµ t¨ng thÞ phÇn nh»m ®¹t môc tiªu t¨ng trëng nhanh. C¸c doanh nghiÖp ®øng ®Çu thÞ trêng khi ®· chän môc tiªu t¨ng trëng æn ®Þnh vµ chiÕn lîc tËp trung th× ph¶i chän môc tiªu marketing sao cho cã thÓ b¶o vÖ ®îc thÞ trêng hiÖn t¹i . B¶o vÖ thÞ trêng kh«ng cã nghÜa lµ chän ph¬ng c¸ch thô ®éng mµ ph¶i liªn tôc c¶nh gi¸c tríc sù tÊn c«ng cña ®èi thñ th¸ch thøc m¹nh h¬n. C¸c bíc chiÕn thuËt ®ãng gãp cho viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ngêi ®øng ®Çu : -§Çu t vµo c¸c ho¹t ®éng c¹nh tranh khèc liÖt vÒ gi¸ , tiÕp thÞ hoÆc c¸c lÜnh vùc kh¸c ®Ó x©y dùng thÞ phÇn cña m×nh vµ lµm cho c¸c c«ng ty kh¸c nhanh chãng rêi bá thÞ trêng . -Mua thÞ phÇn b»ng c¸ch mua l¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña hä víi gi¸ cao h¬n, lµm gi¶m hµng rµo c¶n trë rót lui cho c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. -Mua l¹i vµ dõng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµm gi¶m c¸c c¶n trë rót lui cña nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ®ã vµ ®¶m b¶o r»ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña hä kh«ng bÞ b¸n l¹i trong t¬ng lai. Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp -S¶n xuÊt c¸c phô kiÖn cho nh÷ng s¶n phÈm cña ®ãi thñ, tiÕp qu¶n nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n, s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ mang nh·n hiÖu cña hä ®Ó c¸c ®èi thñ cã thÓ ®ãng cöa nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña hä . - ThÓ hiÖn râ søc m¹nh qua c¸c níc ®i c¹nh tranh, ®Èy lïi mäi nç lùc cña ®èi thñ trong c¹nh tranh. 1.7.2.C¸c doanh nghiÖp th¸ch ®Êu: §©y cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp lín nhng kh«ng ph¶i lµ sè mét trªn thÞ trêng .Mét trong c¸c ph¬ng c¸ch lµ tÊn c«ng vµo ®èi thñ ®øng ®Çu thÞ trêng mét c¸ch trùc tiÕp vµ chÝnh diÖn. Ph¬ng c¸ch thø hai lµ thu tãm thÞ phÇn tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhá vµ yÕu h¬n. Ph¬ng c¸ch thø ba lµ t×m c¸ch tr¸nh ®èi thñ ®èi ®Çu trùc tiÕp. N¨m chiÕn lîc nh»m giµnh ®îc thÞ phÇn : -Gi÷ gi¸ thÊp h¬n so víi ®èi thñ -§æi míi s¶n phÈm hoÆc kÝch thÝch c¸c nhu cÇu míi. -C¶i thiÖn dÞch vô -Bè trÝ lùc lîng b¸n hµng tèt h¬n vµ réng h¬n -T¨ng cêng, c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i. 1.7.3.C¸c doanh nghiÖp ®i sau: C¸c doanh nghiÖp nµy thêng kh«ng th¸ch thøc víi c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Çu trong thÞ trêng 1.8.§èi thñ c¹nh tranh cã kh¶ n¨ng: Kh¶ n¨ng cña ®èi thñ c¹nh tranh trong viÖc b¾t chíc ®æi míi cña c«ng ty tiªn phong phô thuéc chñ yÕu vµo hai yÕu tè : -C¸c kü n¨ng nghiªn cøu ph¸t triÓn -Khai th¸c c¸c tµi s¶n bæ sung Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng ®æi , cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn trªn th× ®æi míi cµng dÔ bÞ b¾t chíc nhanh chãng.C¸c kü n¨ng nghiªn cøu ph¸t triÓn lµ kh¶ n¨ng cña ®èi thñ c¹nh tranh vÒ viÖc kh¸m ph¸ ra kü thuËt ®æi míi nh»m ph¸t hiÖn ra nã ho¹t ®éng nh thÕ nµo vµ nhanh chãng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 1.9.Qu¶n lý ®èi thñ c¹nh tranh: Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ngoµi viÖc t×m c¸ch ®Ó ng¨n c¶n sù gia nhËp thi trêng , c¸c c«ng ty còng sö dông c¸c chiÕn lîc ®Ó qu¶n lý sù phô thuéc lÉn nhau vÒ c¹nh tranh vµ gi÷ møc c¹nh tranh trong nghµnh v× c¹nh tranh kh«ng giíi h¹n vÒ gi¸ hay vÒ s¶n lîng sÏ gi¶m møc lîi nhuËn cña c«ng ty còng nh cña ngµnh. Cã mét sè chiÕn lîc c«ng ty cã thÓ sö dông ®Ó qu¶n lý mèi quan hÖ ngµnh. Nh÷ng chiÕn lîc quan träng nhÊt lµ ph¸t tÝn hiÖu vÒ gi¸, l·nh ®¹o vÒ gi¸, c¹nh tranh phi gi¸ c¶, kiÓm so¸t n¨ng lùc s¶n xuÊt. 1.9.1.Ph¸t tÝn hiÖu vÒ gi¸: Ph¸t tÝn hiÖu vÒ gi¸ lµ biÖn ph¸p ®Çu tiªn c¸c c«ng ty sö dông ®Ó kiÕn t¹o c¹nh tranh nh»m kiÓm so¸t c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh. §ã lµ mét qu¸ tr×nh c«ng ty sö dông ®Ó chuyÓn t¶i ý ®Þnh cña hä tíi nh÷ng c«ng ty kh¸c vÒ chiÕn lîc ®Þnh gi¸ vµ hä sÏ c¹nh tranh nh thÕ nµo trong t¬ng lai. 1.9.2. L·nh ®¹o gi¸ : L·nh ®¹o gi¸ lµ sù ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ h×nh thµnh gi¸ c¶ cho nghµnh cña mét c«ng ty. §ã lµ mét c¸ch ph¸t tÝn hiÖu vÒ gi¸ cho nghµnh cña mét c«ng ty, nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng sinh êi cña chÝnh s¸ch thÞ trêng gi÷a c¸c c«ng ty. Th«ng qua viÖc ®Æt gi¸ c¶ , c«ng ty ®Çu nghµnh ngÇm ®Æt ra c¸c tiªu chuÈn vÒ gi¸ mµ c¸c c«ng ty kh¸c sÏ lµm theo. C«ng ty ®øng ®Çu vÒ gi¸ lµ c«ng ty m¹nh nhÊt trong ngµnh, c«ng ty nµy cã kh¶ n¨ng nhÊt ®Ó ®e do¹ c¸c c«ng ty kh¸c khi hä c¾t gi¶m gi¸ hay t¨ng s¶n lîng ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng nhiÒu h¬n. L·nh ®¹o gi¸ chÝnh thøc hay viÖc c¸c c«ng ty cïng ®Þnh gi¸ lµ tr¸i víi quy ®Þnh cña nhµ níc, do vËy quy tr×nh l·nh ®¹o gi¸ thêng lµ rÊt tinh tÕ .L·nh ®¹o gi¸ cã thÓ lµm æn ®Þnh c¸c mèi quan hÖ cña ngµnh b»ng c¸ch ®Ò phßng sù c¹nh tranh cña nh÷ng ngêi ®øng ®Çu, vµ nã lµm t¨ng lîi nhuËn cña ngµnh. 1.9.3.C¹nh tranh phi gi¸ c¶: -Th©m nhËp thÞ trêng: khi mét c«ng ty tËp trung vµ viÖc më réng thÞ phÇn trªn thÞ trêng hiÖn t¹i th× nã ®ang tham gia vµo mét chiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng . Th©m nhËp thÞ trêng liªn quan ®Õn viÖc qu¶ng c¸o ®Ó hç trî vµ t¹o ra mét sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm. Mét c«ng ty cã thÓ t¨ng thÞ phÇn cña nã b»ng c¸ch l«i kÐo kh¸ch hµng cña c¸ ®èi thñ c¹nh tranh. -Ph¸t triÓn s¶n phÈm: lµ viÖc s¸ng t¹o ra mét s¶n phÈm míi hoÆc c¶i tiÕn s¶n phÈm ®Ó thay thÕ s¶n phÈm hiÖn hµnh .Ph¸t triÓn s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng ®Ó duy tr× sù k¸ch biÖt cña s¶n phÈm vµ t¨ng thÞ phÇn. -Ph¸t triÓn thÞ trêng: cã liªn quan ®Õn viÖc t×m ra ph©n ®o¹n thÞ trêng cho s¶n phÈm cña c«ng ty. -Ph¸t triÓn nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm : cã thÓ sö dông ®Ó khèng chÕ c¸c ®èi thñ trong ngµnh còng nh ®Ó ng¨n c¶n sù gia nhËp thÞ trêng. Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2.HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1. Kh¸i niÖm: Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã quan ®iÓm cho r»ng: “HiÖu qu¶ lín nhÊt diÔn ra khi x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n lîng mét lo¹i hµng ho¸ mµ kh«ng c¾t gi¶m s¶n lîng cña mét lo¹i s¶n phÈm kh¸c”. NhiÒu nhµ qu¶n trÞ häc ®· quan niÖm : “HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã”. HoÆc : “HiÖu qu¶ lµ mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a chi phÝ kinh doanh chi ra trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt vµ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh”. Nh vËy cã thÓ ®i ®Õn mét kh¸i niÖm chung nh sau: “HiÖu qu¶ lµ ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra” . Cã thÓ m« t¶ hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c«ng thøc chung nhÊt : H=K/C H : hiÖu qu¶ kinh doanh K: KÕt qu¶ ®¹t ®îc C: Hao phÝ nguån lùc cÇn thiÕt. 2.2. HiÖu qu¶ chung: HiÖu qu¶ kinh doanh chung ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t vµ cho phÐp kÕt luËn vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 2.3. HiÖu qu¶ thµnh phÇn: HiÖu qu¶ thµnh phÇn lµ hiÖu qu¶ chØ xÐt ®Õn tõng ho¹t ®éng ( sö dông vèn, lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu) cô thÓ cña doanh nghiÖp. 2.3.1. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh:  *Møc sinh lêi vèn cè ®Þnh : H(TSC§)=(R)/TSC§(g) Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TSC§(g): Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ H(TSC§): HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. (R):L·i rßng thu ®îc ë kú tÝnh to¸n. TSC§(g)=(D ®Çu kú + D cuèi kú)/2 *Søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh: -Sè vßng quay vèn cè ®Þnh: SV(VC§)=TR/Vc® TR: Tæng doanh thu -Sè ngµy mét vßng quay:SN(vc®)=Thêi gian cña kú ph©n tÝch/SV(vc®). 2.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng: *Møc sinh lêi vèn lu ®éng: H(vl®)=(R)/V(l®G) V(l®G): Nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n lu ®éng * Søc s¶n xuÊt vèn lu ®éng: Sè vßng quay vèn lu ®éng: SV(vl®)=TR/V(l®) Sè ngµy mét vßng quay: SN(vl®)=Thêi gian kú ph©n tÝch / SV(vl®). 2.4. Nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2.4.1. Nhãm c¸c nh©n tè bªn trong: 2.4.1.1.Nh©n tè con ngêi : Ngµy nay, khoa häc kü thuËt ®· trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp, nhng chóng ta vÉn kh«ng thÓ phñ nhËn mét thùc tÕ lµ : m¸y mãc dï tèi t©n ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ thay thÕ ®îc vai trß cña con ngêi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. M¸y mãc dï hiÖn ®¹i ®Õn ®©u còng ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é tæ chøc, tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é sö dông m¸y mãc cña ngêi lao ®éng. Tr×nh ®é lao ®éng kh«ng phï hîp víi lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®îc còng kh«ng thÓ cao ®îc. V× vËy cã thÓ nãi lao ®éng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, lùc lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp cã thÓ s¸ng t¹o ra nh÷ng c«ng nghÖ, kü thuËt phï hîp víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty v× vËy mµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc n©ng cao. Còng chÝnh ngêi lao ®éng cã thÓ s¸ng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm víi tÝnh n¨ng, c«ng dông míi phï hîp víi ngêi Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tiªu dïng, tõ ®ã më réng thÞ trêng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh vai trß cña con ngêi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ cùc kú quan träng, nã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. 2.4.1.2.Vèn: Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh quy m« cña doanh nghiÖp. Kh«ng ph¶i cø quy m« lín míi cã hiÖu qu¶ cao mµ nã tuú thuéc vµo vµo vÞ trÝ ®Þa lý, ngµnh nghÒ kinh doanh,…Mçi doanh nghiÖp ph¶i lùa chän quy m« vèn phï hîp ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo kinh doanh, kh¶ n¨ng ph©n phèi, ®Çu t, qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn. ViÖc sö dông, qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶ chÝnh lµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. thuËt: 2.4.1.3.Tr×nh ®é ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tiÕn bé khoa häc kü Sù ph¸t triÓn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ t¹o thuËn lîi cho sù t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, s¶n lîng, chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh tõ ®ã t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ thÊp k×m h·m sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp. C«ng nghÖ ngµy cµng ®ãng vai trß to lín trong viÖc n©ng cao n¨ng suÊt, n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. Mçi doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ®Çu t c«ng nghÖ ®óng ®¾n, chuyÓn giao c«ng nghÖ hîp lý, ®µo t¹o nh©n lùc sao cho hä cã thÓ lµm chñ ®îc kü thuËt hiÖn ®¹i . 2.4.1.4.Qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp: HiÖu qu¶ lµ c«ng cô ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ qu¶n lý doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ cao hay thÊp phô thuéc vµo ph¬ng thøc chÊt lîng cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ x¸c ®Þnh híng ®i ®óng ®¾n cho doanh nghiÖp trong mét m«i trêng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng. ChiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, hoµn h¶o sÏ mang l¹i cho doanh nghiÖp mét hiÖu qu¶ cao. §Þnh híng ®óng lµ c¬ së thùc hiÖn hiÖu qu¶ l©u dµi cña doanh nghiÖp. §éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp l·nh ®¹o b»ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña m×nh cã vai trß quan träng nhÊt ¶nh hëng tíi sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. CÇn tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ sao cho phï hîp víi yªu cÇu doanh nghiÖp. 2.4.1.5.HÖ thèng th«ng tin: Khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn ®· lµm thay ®æi h¼n nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt trong ®ã cã c«ng nghÖ th«ng tin. NÒn kinh tÕ ngµy nay ®· ®îc th«ng tin ho¸, th«ng tin ®îc coi lµ hµng ho¸, ®èi tîng kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt, Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng, mçi doanh nghiÖp cÇn cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ thÞ trêng, hµng ho¸, ®èi thñ c¹nh tranh …®Ó n¾m lÊy c¬ héi, tr¸nh c¸c nguy c¬, rñi ro. Muèn dµnh ®îc th¾ng lîi trong c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i hiÓu râ m×nh, ®èi thñ c¹nh tranh, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin, biÕt c¸ch xö lý, sö dông th«ng tin mét c¸ch hîp lý chÝnh x¸c. Nh÷ng th«ng tin nµy còng lµ c¬ së cho viÖc ®Þnh híng kinh doanh, x©y dùng chiÕn lîc. V× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng th«ng tin hîp lý díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh m¹ng líi th«ng tin néi bé, m¹ng líi th«ng tin liªn l¹cvíi c¸c ®¬n vÞ trong níc vµ quèc tÕ. 2.4.2.Nhãm nh©n tè bªn ngoµi : 2.4.2.1.M«i trêng kinh doanh: C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng kiÓm so¸t ®îc. *§èi thñ c¹nh tranh: Bao gåm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ lµ nÕu nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh h¬n th× viÖc n©ng cai hiÖu qu¶ kinh doanh cµng lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp, song còng l¹i cµng khã kh¨n cho doanh nghiÖp. Bëi v×, doanh nghiÖp chØ cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ cña m×nh b»ng c¸ch n©ng cao chÊt lîng , gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm…§Ó ®Èy m¹nh tiªu thô t¨ng doanh thu, t¨ng vßng quay vèn nhng ph¶i c¹nh tranh víi mét ®èi thñ cã u thÕ h¬n m×nh nªn qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp diÔn ra khã kh¨n. Nh vËy ®èi thñ c¹nh tranh cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi t¹o sù tiÕn bé trong kinh doanh, t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. *ThÞ trêng: Bao gåm thÞ trêng c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng ®Çu vµo quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. §èi víi thÞ trêng ®Çu vµo, nã cung cÊp c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh : nguyªn liÖu, vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ …V× vËy nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh, chÊt lîng, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cßn ®èi víi thÞ trêng ®Çu ra ,nã quy ®Þnh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn doanh thu, tèc ®é chu chuyÓn vèn kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. *TËp qu¸n d©n c vµ thu nhËp b×nh qu©n :T¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã t¸c ®éng ®Õn tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm tõ ®ã ¶nh hëng gi¸n tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp *Mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp :Lµ nh÷ng tiÒm lùc v« h×nh mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp, t¹o søc m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, ¶nh hëng ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Sù t¸c ®éng nµy lµ phi lîng ho¸: mét h×nh ¶nh tèt uy tÝn tèt vÒ doanh nghiÖp lµ c¬ së t¹o ra sù quan t©m cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c doanh nghiÖp còng cã uy tÝn trong viÖc t¹o nguån vèn quan hÖ víi b¹n hµng vµ nh thÕ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc n©ng cao. 2.4.2.2. M«i trêng tù nhiªn. * Tµi nguyªn thiªn nhiªn: chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng khai th¸c tµi nguyªn. *VÞ trÝ ®Þa lý: VÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp n»m trªn nh÷ng vïng ®Þa lý kh¸c nhau sÏ t¸c ®éng ®Ðn chi phÝ kinh doanh vµ qua ®ã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2.4.2.3. M«i trêng ph¸p lý: Gåm luËt, c¸c v¨n b¶n díi luËt, chÝnh s¸ch… m«i trêng ph¸p lý t¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸c doanh nghiÖp hµnh ®éng. Mét hµng lang ph¸p lý th«ng tho¸ng sÏ gióp doanh nghiÖp thu hót ®Çu t n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. M«i trêng ph¸p lý chÆt chÏ sÏ t¹o ra mét m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh. 2.4.2.4.M«i trêng kinh tÕ: Gåm c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t, ph¸t triÓn kinh tÕ, kinh tÕ vÜ m« t¸c ®éng ®Õn c¸c doanh nghiÖp cña tõng ngµnh trong lÜnh vùc. Nhµ níc ph¶i ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng ®Çu t vµ chÝnh s¸ch vÜ m« phï hîp víi m«i trêng hiÖn t¹i, tr¸nh ph¸t triÓn theo híng vît cÇu, h¹n chÕ ®éc quyÒn, t¹o ra c¹nh tranh b×nh ®¼ng, tr¸nh ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp. 2.4.2.5. H¹ tÇng c¬ së: HÖ thèng giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, ®iÖn níc…còng nh sù ph¸t triÓn cña gi¸o dôc ®µo t¹o ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. Doanh nghiÖp kinh doanh ë vïng cã giao th«ng thuËn tiÖn ®©n c ®«ng ®óc ®iÖn níc ®Çy ®ñ d©n trÝ cao sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¨ng doanh thu gi¶m chi phÝ do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng II: Thùc tr¹ng SXKD t¹i C«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh 1.Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh 1.1.Sù ra ®êi, quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 1767/Q§-UB ngµy 25/12/2000 cña ñy ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh, lµ mét C«ng ty mµ tiÒn th©n cña nã lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u Nhµ níc sang h×nh thøc së h÷u C«ng ty cæ phÇn víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 14.125.054.000 ®. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ XÝ nghiÖp Xe kh¸ch Th¸i B×nh ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 12/TC ngµy 16/03/1974, sau ®ã ®æi tªn thµnh C«ng ty VËn t¶i « t« kh¸ch Th¸i B×nh theo QuyÕt ®Þnh sè 84/ Q§- UB ngµy 20/03/1993 cña UBND TØnh Th¸i B×nh. §ã lµ nh÷ng dÊu hiÖu ®Çu tiªn trªn chÆng ®êng x©y dùng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn tù hoµn thiÖn trªn mét tÇm cao míi, vÞ thÕ míi, t¹o nªn mét ®éng lùc hÕt søc quan träng ®èi víi ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ ë mét tØnh ®ång b»ng cã mËt ®é d©n sè ®«ng nhÊt nh× cña c¶ níc mµ kh«ng cã giao th«ng ®êng s¾t. C«ng ty Cæ phÇn Xe kh¸ch Th¸i B×nh cã trô së chÝnh n»m trªn ®êng NguyÔn §øc C¶nh ThÞ x· Th¸i B×nh. DiÖn tÝch lµ 10.377 m2 bao gåm : Khu v¨n phßng, ph©n xëng söa ch÷a vµ s©n ®ç xe. Tr¶i qua 4 n¨m ho¹t ®éng theo m« h×nh qu¶n lý míi C«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. Lµ mét ®¬n vÞ ®i ®Çu trong c«ng t¸c cæ phÇn hãa mäi h×nh thøc qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD ®Òu míi mÎ cha hÒ cã tiÒn lÖ trong lÞch sö ph¸t Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp triÓn cña nÒn kinh tÕ níc nhµ. Víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn. ViÖc c¹nh tranh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ngµy cµng trë lªn gay go quyÕt liÖt, cã nh÷ng thêi ®iÓm trªn mét luång tuyÕn cã tíi 17 ®¬n vÞ tham gia c¹nh tranh cha kÓ tíi c¸c xe ch¹y dï bÊt hîp ph¸p. VÒ mÆt ph¬ng tiÖn sau khi chuyÓn ®æi sang C«ng ty cæ phÇn, phÇn lín ph¬ng tiÖn ®Òu cò r·o s¾p hÕt niªn h¹n sö dông theo con sè thèng kÓ cã 75/114 ®Çu xe ®· hÕt h¹n sö dông theo QuyÕt ®Þnh 890 cña Bé giao th«ng vËn t¶i ph¶i thay thÕ trong khi tiÒn vèn cña C«ng ty v« cïng h¹n hÑp. VÒ lao ®éng sau khi cæ phÇn hãa s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp mét sè lao ®éng d«i d kh«ng bè trÝ vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt nhng còng kh«ng ®îc gi¶i quyÕt theo chÕ ®é cña NghÞ ®Þnh 41 do vËy còng ¶nh hëng phÇn nµo ®Õn t tëng cña ngêi lao ®éng trong toµn C«ng ty. Cã thÓ nãi r»ng trong 4 n¨m kÓ tõ khi thµnh lËp dÕn nay C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Th¸i B×nh lu«n gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nghiÖt ng· cña thÞ trêng. Nhng ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña l·nh ®¹o UBND tØnh, Së giao th«ng vËn t¶i Th¸i B×nh cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ CBCNV trong C«ng ty t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh, mäi mÆt ®êi sèng cña ngêi lao ®éng ®îc ®¶m b¶o, trËt tù an ninh trong C«ng ty ®îc gi÷ v÷ng. 1.2.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô: Lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp, cã nhiÖm vô kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i mµ tØnh vµ ngµnh giao th«ng giao cho nh sau: - VËn chuyÓn nh©n d©n ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi. - VËn chuyÓn phôc vô c¸c nhu cÇu ®i l¹i, tham quan du lÞch. -VËn chuyÓn c¸c yªu cÇu ®ét xuÊt cña tØnh nh phßng chèng b·o lôt. Ngoµi nhiÖm vô chÝnh lµ kinh doanh phôc vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, C«ng ty cßn më mang kinh doanh thªm mét sè ngµnh nghÒ nh»m phôc vô ngµy mét tèt h¬n cho c«ng t¸c vËn t¶i nh söa ch÷a, b¶o dìng, ®ãng míi bÖ xe, kinh doanh dÞch vô ®¹i lý b¸n phô tïng vËt t kü thuËt «t«, x¨ng dÇu. 1.2.2.Ho¹t ®éng SXKD: Do sè lîng xe cña C«ng ty t¬ng ®èi lín nªn ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty rÊt réng víi 43 tuyÕn tõ Th¸i B×nh ®i 26 tØnh thµnh trong c¶ níc. §ã lµ Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Th¸i Nguyªn, B¾c C¹n, V¨n ChÊn, L¹ng S¬n, Hoµ B×nh, Lµo Cai, Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lai Ch©u, §iÖn Biªn, CÈm Ph¶, Cöa ¤ng, Hßn Gai, Mãng C¸i, M«ng D¬ng, Thanh Ho¸, NghÖ An, §¾c L¾c, L©m §ång, Vòng Tµu, Kiªn Giang, Sµi Gßn, Hµ Néi vµ c¸c tuyÕn trong néi tØnh. Víi c¸c luång tuyÕn trªn cïng víi sù biÕn ®éng cña d©n c (di d©n ®Õn vïng kinh tÕ míi, di chuyÓn n¬i lµm viÖc ®Õn c¸c trung t©m kinh tÕ, chuyÓn ®æi n¬i sèng....). C«ng ty lu«n cã sù ®¸p øng kÞp thêi víi nh÷ng sù biÕn ®éng nµy ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n vµ ®¹t môc tiªu lµ kinh doanh cã l·i. Lu«n lu«n cã ph¬ng híng lµm lín m¹nh doanh nghiÖp cña m×nh. Víi c¬ chÕ qu¶n lý chung ë c¶ níc hiÖn nay ®èi víi Doanh nghiÖp vËn t¶i « t« nãi chung vµ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña tØnh cïng víi ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng t×nh h×nh ph¬ng tiÖn hiÖn nay C«ng ty ®ang cã biÖn ph¸p vÒ tæ chøc qu¶n lý cã hiÖu qu¶. VÒ mÆt ph¬ng tiÖn: Tríc ®©y chia ra thµnh 2 ®éi xe, ®éi I sÏ phô tr¸ch c¸c tuyÕn Hµ Néi vµ néi tØnh, ®éi II phô tr¸ch c¸c tuyÕn liªn tØnh phÝa B¾c, phÝa Nam vµ c¸c tØnh l©n cËn, cho nªn khi lËp kÕ ho¹ch bè trÝ cho tõng ®éi xe ch¹y theo c¸c tuyÕn ®· quy ®Þnh th× ph¶i lËp thµnh 2 b¶ng bè trÝ cho tõng ®éi xe. Sau khi C«ng ty chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn th× kh«ng cßn ®éi xe mµ ®îc chia thµnh c¸c tæ xe vµ chÞu sù qu¶n lý, ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, phßng KÕ ho¹ch kü thuËt C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty cã 5 tæ xe lµ: - Tæ 1: TuyÕn Hµ Néi - Tæ 2: TuyÕn Néi tØnh - Tæ 3: TuyÕn §«ng B¾c - Tæ 4: TuyÕn T©y B¾c - Tæ 5: TuyÕn PhÝa Nam - Lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi th× C«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n : + ThuËn lîi : - C«ng ty ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña UBND tØnh, Së GTVT Th¸i B×nh, sù gióp ®ì cña c¸c ®¬n vÞ, ban ngµnh trong vµ ngoµi tØnh vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã bÒ dµy kinh nghiÖm, c«ng t¸c qu¶n lý ®· tæ chøc, chØ ®¹o mét c¸ch phï hîp, ®¶m b¶o th«ng suèt trong vËn t¶i. - Víi ®éi ngò l¸i phô xe trÎ khoÎ, cã tay nghÒ v÷ng vµng vµ th¸o v¸t ngµy ®ªm b¸m s¸t luång tuyÕn, ®¶m b¶o biÓu ®å ch¹y xe, gi÷ æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn ®êng. Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 20
- Xem thêm -