Tài liệu 132 tiêu thụ sp tại cty dad

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Tiªu thô lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ quan träng cña mçi doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt khi c¸c doanh nghiÖp ®ã ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ còng lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, theo ®ã c¸c doanh nghiÖp sau mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tiÕn hµnh viÖc b¸n s¶n phÈm ®Ó thu l¹i nh÷ng g× ®· bá ra vµ cã l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Ta thÊy r»ng kh«ng cã tiªu dïng th× kh«ng cã s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph¶i c¨n cø vµo viÖc tiªu thô ®îc s¶n phÈm hay kh«ng. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ hµng sang tiÒn, nh»m thùc hiÖn ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ hµng ho¸ s¶n phÈm trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tiªu thô bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau vµ cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau: nh ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ trêng, x©y dùng m¹ng líi tiªu thô, tæ chøc vµ qu¶n lý hÖ thèng kho tµng, x©y dùng ch¬ng tr×nh b¸n,... Muèn cho c¸c ho¹t ®éng nµy cã hiÖu qu¶ th× ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o cho hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp xóc mét c¸ch tèi ®a víi c¸c kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vµ ®a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. Trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c tiªu thô cha ®îc c¸c doanh nghiÖp chó ý mét c¸ch ®óng møc, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp nhµ níc vÉn cha hoµn toµn xo¸ bá ®îc c¸c ý niÖm vÒ tiªu thô tríc ®©y, viÖc tiªu thô hoµn toµn do Nhµ níc thùc hiÖn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ dùa vµo Nhµ níc gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh x©y dùng cho m×nh ch¬ng tr×nh thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o cho tiªu thô ®îc tèi ®a s¶n phÈm mµ m×nh s¶n xuÊt. Mét trong c¸c ch¬ng tr×nh ®ã chÝnh lµ ch¬ng tr×nh vÒ x©y dùng c¸c biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, ®îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña ThÇy gi¸o - TiÕn sü : NguyÔn Ngäc HuyÒn` vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ c¸c phßng chøc n¨ng trong c«ng ty víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DAD ” lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng, v× vËy trong luËn v¨n nµy em chØ ®i vµo kh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty DAD. Tõ ®ã rót ra mét sè tån t¹i, nguyªn nh©n vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn v¨n phßng C«ng ty DAD ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì Em trong thêi gian thùc tËp vµ thùc hiÖn khãa luËn tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, th¸ng 06 n¨m 2005 Sinh viªn : NguyÔn H¶i Anh 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty DAD 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty DAD lµ mét c«ng ty TNHH cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ h¹ch to¸n ®éc lËp. * Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty DAD: - Tªn tiÕng Anh : Discovery and Development Company - Tªn viÕt t¾t : DAD - §Þa chØ : 121 Thanh Nhµn- Q. Hai Bµ Trng - TP Hµ Néi. - §iÖn tho¹i : 04.678 4288 - Fax : 04. 678 4289 1.1. Sù h×nh thµnh C«ng ty DAD ®îc thµnh lËp n¨m 1996 theo luËt C«ng ty (víi tiÒn th©n lµ C«ng ty in Hµng kh«ng thuéc Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam). N¨m 1996, C«ng ty ®îc chÝnh thøc thµnh lËp do Côc trëng Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ký quyÕt ®Þnh. QuyÕt ®Þnh sè 862/Q§ - CHK, ban hµnh ngµy 23/4/1996 vÒ viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ níc. M· sè kü thuËt: 29 §îc phÐp ®Æt trô së t¹i: K10 - S©n bay Gia L©m – TP ha noi C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc vÒ ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt. Do c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng nªn Côc Hµng kh«ng cho phÐp C«ng ty ®îc t¸ch ra thµnh doanh nghiÖp t nh©n, ho¹t ®éng ®éc lËp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, - QuyÕt ®Þnh sè 2765/Q§-CHK ngµy 19/10/1998 cña Côc hµng kh«ng C«ng ty in hµng kh«ng ®æi tªn thµnh C«ng ty DAD. Së KÕ ho¹ch §Çu t Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh + Bæ sung c¸c nhiÖm vô sau ®©y: Cã tr¸ch nhiÖm in Ên t¹p chÝ hµng kh«ng, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch b¸o tuyªn truyÒn 1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn : KÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh sè 862/Q§-CHK ban hµnh ngµy 23/4/1996 ®Õn nay ®· ®îc 9 n¨m. Kho¶ng thêi gian ®ã C«ng ty cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ - ®¹t ®îc kÕt qu¶ to lín gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp V× ®©y lµ doanh nghiÖp Nhµ níc chuyÓn ho¸ thµnh doanh nghiÖp t nh©n nªn cã nh÷ng tån t¹i cÇn ®îc kh¾c phôc. 2. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty DAD C«ng ty ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tiÕp nhËn sè c¸n bé c«ng nh©n cña C«ng ty Hµng Kh«ng chuyÓn giao cïng víi mét sè m¸y in Ti p« vµ ch× ch÷. §Õn nay C«ng ty cã 72CBCNV trong ®ã n÷ chiÕm 40% vµ cã 70% lµ ngêi c¸c tØnh, thµnh miÒn B¾c. C«ng ty cã c¸c Phßng - Ban - Ph©n xëng sau: * Ban gi¸m ®èc: - Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt - Phßng kÕ to¸n - Phßng hµnh chÝnh tæ chøc - Phßng nghiÖp vô - Ph©n xëng ChÕ b¶n (Kh©u tríc in) - Ph©n xëng m¸y in (Kh©u in) - Ph©n xëng s¸ch (Kh©u sau in) - Ph©n xëng in thñ c«ng (in líi) gåm 5 c¬ së: + C¬ së in sè 2 + C¬ së in sè 3 + C¬ së in sè 4 + C¬ së in sè 5 + C¬ së in sè 6 Cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm in. C«ng ty cã 1 gi¸m ®èc vµ 14 ®/c Trëng, Phã c¸c bé phËn trong ®ã 4 trëng phßng qua ®µo t¹o §¹i häc = 28,6% (Sè c¸n bé qu¶n lý ) cßn l¹i lµ qua ®µo t¹o trung cÊp. Trong tæng sè 72CBCNV cña C«ng ty: cã 38 ®/c ®· qua ®µo t¹o trung cÊp = 53% (Trong ®ã cã 32 ®/c ®îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh in cßn l¹i lµ chuyªn ngµnh kh¸c.) 2.1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty KiÓm tra tæ chøc thùc hiÖn Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc PT.SX P.Hµnh chÝnh Tæ chøc P. KH§§SX P.NghiÖp vô P. KÕ to¸n c¸c ph©n x ëng s¶n xuÊt PX chÕ b¶n - kh©u tríc in - - PX in - PX in thñ c«ng (bao gåm c¸c c¬ së in). (- Kh©u in -) PX s¸ch - kh©u sau in- 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh 2.1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc : bao gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô chØ ®¹o trùc tiÕp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc: lµ ngêi qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn bé c¸c ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ c¬ quan chñ qu¶n. Lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty, cã quyÒn h¹n cao nhÊt trong C«ng ty. Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung, trùc tiÕp chØ ®¹o, ®iÒu hµnh phßng ban chuyªn m«n, phßng kÕ ho¹ch, phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt… Phã gi¸m ®èc: Do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ cã nhiÖm vô hç trî gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh C«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc vµ nhiÖm vô theo chøc n¨ng. Lµ ngêi tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. 2.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c phßng ban * Phßng hµnh chÝnh tæ chøc : Tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc c¸n bé gåm: tuyÓn dông lao ®éng, ph©n c«ng ®iÒu hµnh c«ng t¸c, bæ nhiÖm c¸n bé, khen thëng kû luËt. - Tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng nh: chÕ ®é tiÒn l¬ng, n©ng l¬ng, n©ng bËc, chÕ ®é b¶o hiÓm. - Qu¶n lý vµ lu tr÷ hå s¬ c¸n bé theo ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé, b¶o vÖ an ninh trËt tù trong c¬ quan. - Tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c c«ng v¨n giÊy tê, in Ên tµi liÖu, qu¶n lý ph¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ v¨n phßng, xe « t«, trô së lµm viÖc vµ c«ng t¸c lÔ t©n cña C«ng ty theo ®óng qui ®Þnh cña C«ng ty vµ Nhµ níc. - Thanh tra kiÓm tra mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, ng¨n chÆn vµ kiÓm tra tµi liÖu tríc khi lu tr÷. * Phßng kÕ to¸n: - Tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong toµn C«ng ty theo ®óng ®iÒu lÖ thèng kª kÕ to¸n, quy chÕ tµi chÝnh vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. - Tham mu ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc ban hµnh c¸c quy chÕ vÒ tµi chÝnh phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc chi phÝ, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶. - Thêng xuyªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cã ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ kÞp thêi nh»m t¹o nÒn t×nh h×nh tµi chÝnh tèt nhÊt cho C«ng ty. - Ph¶n ¸nh trung thùc vÒ tÝnh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty vµ kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o theo qui ®Þnh lËp kÕ ho¹ch thu chi ng©n s¸ch nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu cña C«ng ty. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty, tæ chøc kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ quyÕt ®Þnh niªn ®é kÕ to¸n hµng n¨m. - KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thu chi, thanh to¸n c¸c kho¶n nî, theo dâi t×nh h×nh c«ng nî víi kh¸ch hµng * Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt : - Tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc ®iÒu ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, t×m kiÕm kh¸ch hµng phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt còng nh ®¶m b¶o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. - Cã nghÜa vô t×m kiÕm, khai th¸c thÞ trêng, lËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu thÞ trêng ®Ó tr×nh b¸o lªn ban gi¸m ®èc phª duyÖt. * Phßng nghiÖp vô: Tham mu cho gi¸m ®èc nhng phßng nµy chÞu tr¸ch nhiÖm riªng m¶ng ®Ò tµi vÒ kü thuËt còng nh qu¶n lý trang thiÕt bÞ nhµ xëng mua s¾m m¸y mãc (chñ yÕu lµ thÞ trêng níc ngoµi). * C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt: trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm mçi khi nhËn lÖnh s¶n xuÊt tõ phßng kÕ ho¹ch. 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh Nh×n vµo s¬ ®å tæ chøc ta cã thÓ nhËn thÊy c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp nhµ níc . Theo ®ã, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty DAD theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng - c¬ cÊu tæ chøc ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay. Víi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý nµy, nã ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ, xo¸ bá viÖc 1 cÊp (mét bé phËn) qu¶n trÞ ph¶i nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh qu¶n trÞ kh¸c nhau, nã gióp cho qu¶n lý c«ng ty kh«ng bÞ chång chÐo, m©u thuÉn mÆt kh¸c nã còng cã nhîc ®iÓm : ®ßi Thñ trëng c¸c cÊp ph¶i cã tr×nh ®é tæng hîp, ra quyÕt ®Þnh thêng phøc t¹p, hao phÝ lao ®éng lín. Ngêi thñ trëng (Gi¸m ®èc) ®îc sù tham mu vµ gióp viÖc cña c¸c phßng ban chøc n¨ng ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña toµn C«ng ty theo h×nh thøc mÖnh lÖnh vµ ®îc ¸p dông tõ trªn xuèng díi theo c¸c tuyÕn ®· quy ®Þnh. C¸c phßng chøc n¨ng cña C«ng ty, kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp cho c¸c c«ng ty thµnh viªn, mµ chØ cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c Ph©n xëng cÊp díi theo ®óng chuyªn m«n cña m×nh. C«ng ty thêng ¸p dông m« h×nh nµy trong viÖc nghiªn cøu, x©y dùng chiÕn lîc, ph¬ng híng, dù ¸n, ph¬ng ¸n vµ ch¬ng tr×nh trong tõng lÜnh vùc cô thÓ. Nh D ¸n ®Çu t d©y truyÒn c«ng nghÖ míi; Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng khi chuyÓn c«ng Ých,…. C«ng ty DAD ®· ®¹t ®îc thµnh c«ng ®¸ng kÓ c¸c n¨m qua kÓ tõ ngµy thµnh lËp. §îc sù gióp ®ì cña Ngµnh hµng kh«ng nãi chung vµ côc hµng kh«ng nãi riªng, vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng vÒ mäi mÆt tõ quan t©m chó träng gióp ®ì vÒ ®Çu t vèn ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ sù gióp ®ì vÒ chÕ ®é b¶o hé viÖc lµm, kÕt hîp víi sù nh¹y bÐn trong c«ng t¸c n¾m b¾t xu thÕ ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe vÒ chÊt lîng s¶n phÈm do ®ã C«ng ty ®· t¹o ®îc niÒm tin n¬i kh¸ch hµng vÒ nh÷ng s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra. Nhê biÕt vËn dông khai th¸c nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu giê ®©y C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn cña m×nh ®èi víi kh¸ch hµng. HiÖn nay, quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn theo híng ®a d¹ng ho¸ c«ng nghÖ, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh kÕt hîp ®Çu t cho dÞch vô sau nµy: - Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng nhµ xëng cña c«ng ty lµ 639 m2 . Trong n¨m 2002 C«ng ty ®· dïng quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó mua thªm gÇn 60 m2 ®Ó cho c¸c c¬ së in ho¹t ®éng. 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh - Sè lîng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn nay cña c«ng ty ®· t¨ng lªn nhiÒu so víi tríc. HiÖn t¹i c«ng ty ®· t¨ng thªm 01 d©y chuyÒn s¶n xuÊt (nh vËy hiÖn nay c«ng ty cã 3 d©y truyÒn) do ®ã n¨ng suÊt ®· t¨ng lªn 1,5 lÇn. - Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty hiÖn cã lµ 72 ngêi, t¨ng gÊp ®«i so víi ngµy míi thµnh lËp. Nh vËy trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp C«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: - Gi¶i quyÕt ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. - T¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn, . - T¹o ®îc uy tÝn cña C«ng ty trong ®Þa bµn vµ trong m¾t kh¸ch hµng. 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty: 3.1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ thÞ trêng: S¶n phÈm cña C«ng ty ®a d¹ng vÒ kÝch thíc (quy khæ chuÈn 13 x 19), mÉu m· nhng M¹ng líi tiªu thô ng¾n: - §èi víi s¶n phÈm kinh doanh: Nhµ s¶n xuÊt  Ngêi tiªu dïng (gåm nh÷ng mÆt hµng: BiÓu mÉu c¸c lo¹i, c¸c hîp ®ång kh«ng thuéc nhµ níc ®Æt hµng). - §èi víi s¶n phÈm c«ng Ých: Nhµ níc ®Æt hµng  Nhµ s¶n xuÊt  Ngêi tiªu dïng (gåm nh÷ng mÆt hµng: B¸o, T¹p chÝ hµng kh«ng, t¹p trÝ c¸c lo¹i, S¸ch gi¸ khoa, c¸c mÆt hµng do nhµ níc ®Æt hµng). KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ trêng cã gÆp khã kh¨n do phô thuéc chñ yÕu vµo khèi lîng hîp ®ång ký kÕt ®îc nªn C«ng ty kh«ng cã ®îc thÞ trêng æn ®Þnh dÉn ®Õn kh«ng chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh 3.2. §Æc ®iÓm vÒ mÊy mãc thiÕt bÞ §Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× m¸y mãc thiÕt bÞ còng lµ mét phÇn rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo. ChÊt lîng, sè lîng cña m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶n ¸nh ®óng n¨ng lùc hiÖn cã cña C«ng ty, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, møc hiÖn ®¹i chÊt lîng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt - h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. BiÓu sè 1 danh môc m¸y mãc thiÕt bÞ (§Õn hÕt n¨m 2004) sè tt 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn M¸y Mãc thiÕt bÞ D©y truyÒn in OPSET D©y truyÒn in OPSET M¸y xÐn giÊy M¸y l¸ng bãng M¸y quÐt ¶nh M¸y Scaner M¸y KOMORI M¸y vµo hå nãng Níc sx NhËt NhËt T.Q T.Q NhËt NhËt NhËt H.Q NhËp Nguyªn gi¸ 10/1994 11/1994 1/2002 5/2000 5/1997 3/1999 4/2000 4/2003 229.966 214.377 91.428 23.100 56.500 9.950 386.300 265.400 Luü kÕ khÊu hao 229.966 187.942 9.143 5.300 47.860 4.670 106.300 20.000 Gi¸ trÞ cßn l¹i 26.435 82.285 17.800 8.640 5.280 280.000 245.400 (Nguån: Phßng KÕ to¸n) (Trong sè m¸y kÓ trªn cã mét sè m¸y cã gi¸ trÞ lín nh: M¸y KOMORI do NhËt s¶n xuÊt, M¸y vµo hå nãng do Hµn quèc s¶n xuÊt…. cã c«ng nghÖ phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n) Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè lîng lín m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®· cò, tæng møc hao mßn tõ 47% - 48% cho nªn c«ng suÊt s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng cao lµm gi¶m søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy nªn C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn mét sè dù ¸n n©ng cÊp trang thiÕt bÞ m¸y mãc nhµ xëng, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. HiÖn nay do khèi lîng nguån hµng trong ngµnh cßn h¹n chÕ do bÞ chi phèi ®i nhiÒu n¬i nªn kh¶ n¨ng khai th¸c c«ng xuÊt cña m¸y cha hÕt nªn hiÖn t¹i C«ng ty chØ ®Çu t nh÷ng thiÕt bÞ c«ng xuÊt võa ph¶i, kü thuËt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i phï hîp víi kh¶ n¨ng khai th¸c nguån hµng vµ tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n trong C«ng ty. VÝ dô: HiÖn nay tèc ®é m¸y in hiÖn ®¹i nÕu khai th¸c hÕt n¨ng lùc cña m¸y th× sÏ ®¹t 24.000 tê/h. T¹i C«ng ty ®ang sö dông lo¹i m¸y KOMORI 16 trang do NhËt s¶n xuÊt víi c«ng xuÊt 8.000tê/h. Víi lo¹i m¸y nµy kü n¨ng sö dông cña nã ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn vµ phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n. * Ho¹t ®éng s¶n xuÊt, bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y truyÒn s¶n xuÊt. M¸y mãc thiÕt bÞ d©y truyÒn cña C«ng ty ®îc bè trÝ trªn mÆt b»ng cã diÖn tÝch 440 m2. Nhµ xëng thuËn tiÖn cho c«ng viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm in. §éi ngò 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, ®ã lµ nh÷ng thuËn lîi trong viÖc bè trÝ s¾p xÕp s¶n xuÊt cña C«ng ty. §îc sù quan t©m gióp ®ì vÒ ®Çu t vèn trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t mua s¾m thªm trang bÞ phôc vô s¶n xuÊt lµ mét d©y truyÒn c«ng nghÖ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt t¹i thµnh phè Hµ Néi. Ngµnh in lµ mét ngµnh ®Æc thï muèn hoµn thµnh s¶n phÈm ph¶i tr¶i nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau, do ®ã chÊt lîng s¶n phÈm còng nh tiÕn ®é s¶n xuÊt kh«ng chØ phô thuéc vµo c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt mµ cßn phô thuéc vµo kü thuËt c«ng nghÖ, bªn c¹nh ®ã nã cßn ®ßi hái sù kÕt hîp ®ång bé tõ ban Gi¸m ®èc ®Õn c«ng nh©n ®øng m¸y. s¬ ®å 2: quy tr×nh m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm in Hîp ®ång s¶n xuÊt P.KÕ ho¹ch ®iÒu ®é SX Kü thuËt in (B¶n mÉu) ChÕ b¶n ®iÖn tö In Tiªu thô NhËp kho KCS Hoµn thiÖn thµnh phÈm Nh×n chung thiÕt bÞ ®îc ¸p dông t¹i C«ng ty ®Òu trongs¶n t×nhphÈm tr¹ng l¹c hËu kh«ng ®ång bé, c¸c chØ tiªu vËn hµnh kÐm. C¸c nh©n tè trªn (ThÞ trêng, Nh©n lùc, C«ng nghÖ) ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn SXKD. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®· ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. 3.3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty C«ng ty lu«n chó träng víi viÖc ®µo t¹o nh©n lùc. C«ng ty ®· cho ®i ®µo t¹o t¹i trêng vµ häc tËp kinh nghiÖm vÒ kü thuËt in ë c¸c C«ng ty In trong ®Þa bµn thµnh phè nh»m bæ trî kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trong kü thuËt in cho c«ng nh©n. Víi m« h×nh s¶n xuÊt theo d©y truyÒn nªn ë tõng c«ng ®o¹n mçi bé phËn ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm t¹i c«ng ®o¹n ®ã. Trong c¬ chÕ thÞ trêng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng t¨ng lªn, hä cã nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp. V× vËy viÖc n¾m b¾t thÞ trêng vµ kh¸ch hµng ®îc C«ng ty quan t©m xem ®ã lµ mét tiªu chÝ ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®· nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña yÕu tè lao ®éng còng nh tæ chøc lao ®éng ®Ó sö dông lao ®éng sao cho cã kÕ ho¹ch vµ hîp lý nhÊt. Ph©n c«ng, ph©n bæ lao ®éng lµ nh©n tè cùc kú quan träng quyÕt ®Þnh c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh hiÖu qu¶ hay kh«ng. §Ó phèi hîp tèi ®a gi÷a c¸c phßng ban, ph©n xëng s¶n xuÊt ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt, hiÖn nay sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 72 ngêi víi c¬ cÊu thÓ hiÖn qua b¶ng sau: BiÓu sè 2 Tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty tÝnh ®Õn n¨m 2005 ChØ tiªu Sè lao ®éng Tû lÖ % Tæng sè lao ®éng 72 100 §¹i häc 4 5,55 Trung cÊp 38 52,78 Trung cÊp chuyªn ngµnh In 32 (44,44) Trung cÊp chuyªn ngµnh kh¸c 6 (8,33) C¸c lo¹i kh¸c 30 41,67 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh tæ chøc lao ®éng - Phßng TCHC) Nh×n chung chÊt lîng ®éi ngò ngêi lao ®éng trong c«ng ty lµ kh«ng cao. §éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ qu¶n lý cã ®é tuæi trung b×nh cao l¹i Ýt ® îc cËp nhËt c¸c th«ng tin míi, tèc ®é trÎ ho¸ ®éi ngò ngêi lao ®éng chËm. Tû lÖ c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn thÊp. T×nh tr¹ng ®éi ngò ngêi lao ®éng nh vËy sÏ khiÕn cho C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiÕp thu c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi còng nh vËn dông c¸c ph¬ng thøc kinh doanh míi. MÆc dï sè lîng lao ®éng trong C«ng ty kh«ng t¨ng nhng so víi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ, sè lîng lao ®éng trªn vÉn cßn lµ lín. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty In theo d©y truyÒn tuy kh«ng phøc t¹p l¾m nhng ®ßi hái ngêi lao ®éng ph¶i n¾m b¾t ®îc nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n cña c«ng viÖc. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ chÊt lîng s¶n phÈm, C«ng ty c¨n cø vµo ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ®Ó ph©n c«ng cho phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng. Tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 5,55%, trung cÊp chiÕm 52,78%. §Æc biÖt sè lao ®éng lµ nh÷ng ngêi trÎ khoÎ chiÕm 70%, ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n , nhng C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vÒ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, chÕ ®é khen thëng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4. Mét sè thµnh tùu C«ng ty ®¹t ®îc trong thêi gian qua 4.1. Thu nhËp b×nh qu©n cña CB - CNV Trong nh÷ng n¨m qua, thu nhËp trung b×nh cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®îc n©ng cao ®Òu ®¹t møc trung b×nh kh¸ so víi nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ë møc trung b×nh hiÖn nay lµ 570.000 ®ång/ngêi/th¸ng. Tuy nhiªn thu nhËp cña ngêi lao ®éng cha cao v× mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh  Sè lîng lao ®éng t¬ng ®èi lín so víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt céng thªm t×nh tr¹ng sö dông ngêi lao ®éng cha hîp lý dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n kh«ng cao.  ThiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, c«ng suÊt nhá dÉn ®Õn c¸c chØ tiªu tiªu hao lín, n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm thÊp khã c¹nh tranh. Nh÷ng ®iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ë C«ng ty. VÒ nguån lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ ngêi ë c¸c tØnh, thµnh l©n cËn vµ con em c¸n bé trong c«ng ty. Tuú theo tr×nh ®é mµ s¾p xÕp c«ng viÖc t¹i c¸c ph©n xëng. BiÓu sè 3 Sè lîng lao ®éng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng cña C«ng ty DAD trong c¸c n¨m qua ChØ tiªu Sè lao ®éng b×nh qu©n Thu nhËp b×nh qu©n §¬n vÞ Ngêi ®/ng/th¸ng 2001 72 501.000 2002 72 502.000 2003 2004 72 72 559.000 565.000 C«ng ty còng ®· bíc ®Çu quan t©m ®Õn c«ng t¸c båi dìng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé vµ lao ®éng. C«ng ty còng ®· ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn khÝch ®Ó thu hót nh÷ng ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é vÒ lµm viÖc. HiÖn nay, ngoµi nh÷ng yÕu tè s¶n xuÊt truyÒn thèng nh : thiÕt bÞ c«ng nghÖ, m¸y mãc kü thuËt, nguyªn vËt liÖu, n¬i lµm viÖc… nh©n tè con ngêi cµng ®îc coi träng ®Æc biÖt. Muèn s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lîi nhuËn t¨ng… doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch nh»m kÝch thÝch c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn. Cô thÓ lµ C«ng ty ph¶i cã mét møc thu nhËp hîp lý sao cho ngêi lao ®éng cã thÓ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu cña m×nh trong hiÖn t¹i vµ cã mét phÇn nhá nh»m ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä sau nµy. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy nh»m chuÈn bÞ lùc lîng lao ®éng cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp trong thêi gian tíi. 4.2. Doanh thu cña C«ng ty S¬ ®å 3: BiÓu ®å minh häa doanh thu qua c¸c n¨m 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh 4.000 ii 3.800 3.500 3.300 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 (§¬n vÞ: TriÖu ®ång) Qua biÓu ®å trªn ta thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng chËm nhng rÊt ®Òu qua c¸c n¨m ®iÒu ®ã lµm cho thu nhËp cña CB-CNV còng t¨ng theo tõng n¨m. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty dad I. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty DAD 1. Ph©n tÝch vÒ sè lîng s¶n phÈm - tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DAD Ngµnh in lµ bé phËn quan träng phôc vô cho ho¹t ®éng truyÒn b¸ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc. Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc nay in ®· trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp nhng s¶n phÈm cña nã l¹i phôc vô c«ng t¸c t tëng v¨n ho¸, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ vµ cßn liªn quan ®Õn an ninh quèc gia. V× vËy cµng s¶n xuÊt ®îc nhiÒu 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh s¶n phÈm in cã chÊt lîng cao ®Ó phôc vô cho ®Þa ph¬ng lµ v« cïng cÇn thiÕt nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm mang tÝnh thêi sù, tuyªn truyÒn. S¶n phÈm cña C«ng ty t¬ng ®èi ®a d¹ng vÒ kÝch thíc, mÉu m· nhng ®îc chia thµnh c¸c nhãm chÝnh nh sau: T¹p chÝ: - T¹p chÝ hµng kh«ng - T¹p chÝ c¸c lo¹i S¸ch gi¸o khoa BiÓu mÉu c¸c lo¹i. Cã thÓ thÊy r»ng nhãm: T¹p chÝ hµng kh«ng, t¹p chÝ c¸c lo¹i thuéc nhãm s¶n phÈm c«ng Ých phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng. Lo¹i s¶n phÈm nµy C«ng ty s¶n xuÊt khi cã lÖnh cña cÊp trªn, thêng s¶n xuÊt theo kú, ®Þnh kú vµ thêng lµ sè lîng lín. Nhãm s¸ch gi¸o khoa, biÓu mÉu c¸c lo¹i. Lo¹i s¶n phÈm nµy kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm c«ng Ých mµ do Ban l·nh ®¹o C«ng ty tù t×m kiÕm thÞ trêng bªn ngoµi nh»m t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng cña c¸n bé, CNV trong C«ng ty ®Ó t¹n dông tèi ®a c«ng suÊt ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh BiÓu sè 4 sè lîng s¶n phÈm tiªu thô qua 4 n¨m tõ n¨m 2001 - 2002 - 2003- 2004 (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu trang khæ 13 x 19) C¸c chØ tiªu Tæng trang in (13 x 19) T¹p chÝ hµng kh«ng T¹p chÝ c¸c lo¹i B¸o S¸ch gi¸o khoa C¸c lo¹i giÊy tê BiÓu mÉu c¸c lo¹i 2001 44,8 7,795 7,603 0,192 13,640 10,545 12,820 2002 48 7,795 7,603 0,192 14,880 10,666 14,659 2003 50,6 7,795 7,603 0,192 16,120 12,381 14,304 2004 53,7 7,795 7,603 0,192 17,200 13,150 15,560 (Nguån: B¸o c¸o Phßng KÕ ho¹ch - Phßng KÕ to¸n) Qua b¶ng & biÓu ®å trªn ta thÊy r»ng: Nh×n chung s¶n phÈm tiªu thô qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng b×nh qu©n tõ 5 - 7% trong ®ã c¸c s¶n phÈm c«ng Ých chiÕm tõ 69 - 70 %/ tæng s¶n lîng, ®Æc biÖt s¸ch gi¸o khoa chiÕm tõ 42 - 44% sè lîng s¶n phÈm c«ng Ých (n¨m 2001 chiÕm 30,44%; n¨m 2002 chiÕm 31%; n¨m 2003 - 2004 chiÕm 32% trªn tæng s¶n lîng nh vËy s¶n lîng s¶n phÈm t¨ng ®Òu hµng n¨m) . s¸ch gi¸o khoa nµy lµ do C«ng ty ký kÕt hîp ®ång víi Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Hµ néi ®iÒu ®ã chøng tá sù nh¹y bÐn, n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm vµ khai th¸c nguån hµng cña Ban L·nh ®¹o C«ng ty. Tuy nhiªn s¶n phÈm s¸ch gi¸o khoa cã ®Æc thï lµ in theo thêi vô nªn viÖc khai th¸c nguån hµng kh¸c nh t¹p chÝ c¸c lo¹i, biÓu mÉu c¸c lo¹i còng ph¶i tiÕn hµnh song song, do vËy s¶n phÈm vÒ t¹p chÝ còng chiÕm tõ 22 - 23% trªn tæng s¶n lîng (N¨m 2001 chiÕm 23,53%; N¨m 2002 chiÕm 22,22%; N¨m 2003 chiÕm 24,46%; N¨m 2004 chiÕm 24,49% trªn tæng s¶n lîng). Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm tõ t¹p chÝ cha cao qua c¸c n¨m vÉn kh«ng cã sù biÕn ®éng do sè lîng ph¸t hµnh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®ã còng lµ mét phÇn nguyªn nh©n dÉn ®Õn tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty h¹n chÕ. §èi víi c¸c s¶n phÈm kinh doanh c¸c s¶n phÈm nµy chiÕm tû träng kh¸ cao trong tæng s¶n lîng vµ lµ s¶n phÈm kinh doanh nªn kh«ng theo khung gi¸ quy ®Þnh cña nhµ níc vµ l¹i lµ mÆt hµng dÔ khai th¸c. Do ®ã trong chiÕn lîc kinh doanh C«ng ty ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn thÕ m¹nh cña lo¹i s¶n phÈm nµy ®ång thêi ph¶i cã chiÕn lîc, chÝnh s¸ch cho c¸c s¶n phÈm c«ng Ých nhÊt lµ t¹p chÝ v× s¶n lîng cña s¶n phÈm nµy cã tû träng thÊp nhÊt trong tæng s¶n lîng tiªu thô cña 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh C«ng ty. Tõ ®ã ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. 2. Ph©n tÝch mÆt hµng tiªu thô Tiªu thô tèt lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra mét c¸ch b×nh thêng: liªn tôc, nhÞp nhµng vµ ®Òu ®Æn. §iÒu nµy kh¸c víi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa, c¸c doanh nghiÖp chØ cÇn tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cßn c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®· cã c¸c c¬ quan kh¸c lµm cho. ViÖc mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo ë ®©u, khèi lîng bao nhiªu, s¶n xuÊt bao nhiªu vµ s¶n phÈm lµm ra b¸n ë ®©u ®Òu ®îc chØ ®Þnh râ bëi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cÊp trªn. Do vËy, trong c¬ chÕ nµy doanh nghiÖp kh«ng bao giê ph¶i lo l¾ng ®Õn viÖc tiªu thô vµ tån kho. VËy cã thÓ nãi ho¹t ®éng tiªu thô lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña mçi doanh nghiÖp khi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. MÆt kh¸c ®Ó ho¹t ®éng tiªu thô ®îc diÔn ra tr«i ch¶y, liªn tôc C«ng ty ph¶i nhËn ®Þnh ®îc râ rµng tõng lo¹i s¶n phÈm nµo chiÕm u thÕ, chÊt lîng s¶n phÈm ra sao ®Ó tõ ®ã cã c¸c kÕ ho¹ch & chiÕn lîc cho s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng ®îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sè liÖu sau: 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh BiÓu sè 5 mÆt hµng tiªu thô qua 5 n¨m tõ n¨m 2001 - 2002 - 2003 vµ 2004 (®¬n vÞ tÝnh TriÖu ®ång) C¸c chØ tiªu 2001 2002 2003 2004 Tæng doanh thu 3.370,097 3.626,077 3.834,077 4.082,5 T¹p chÝ 409,697 409,697 409,697 409,697 T¹p chÝ c¸c lo¹i 383,117 383,117 383,117 383,117 B¸o 26,580 26,580 26,580 26,580 S¸ch gi¸o khoa 1.091,2 1.190,4 1.289,6 1.376 C¸c lo¹i giÊy tê 843,600 853,280 990,480 1.052 BiÓu mÉu c¸c lo¹i 1.025,6 1.172,7 1.144,3 1.244,8 (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh - Phßng KÕ to¸n) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: S¶n phÈm cña C«ng ty DAD bao gåm nhiÒu lo¹i: B¸o, tµi liÖu tuyªn truyÒn, t¹p trÝ c¸c lo¹i, biÓu mÉu Ên phÈm kh¸c. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh më réng vµ ph¸t triÓn thªm nhËn in s¸ch gi¸o khoa cho Nhµ XuÊt b¶n gi¸o dôc Hµ néi ®ång thêi cã ph¬ng ¸n khai th¸c nh÷ng s¶n phÈm nh in nh·n m¸c, bao b× cho c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi thµnh phè Hµ Néi. Nh×n chung doanh thu c¸c mÆt hµng t¨ng ®Òu hµng n¨m tõ 8 10% trong ®ã c¸c s¶n phÈm c«ng Ých chiÕm tõ 67 - 70 %/ Tæng doanh thu. * §èi víi s¶n phÈm c«ng Ých: + T¹p chÝ hµng kh«ng: Doanh thu kh«ng t¨ng do h¹n chÕ ph¸t hµnh v× vËy cÇn cã chÝnh s¸ch cho s¶n phÈm nµy. + S¸ch gi¸o khoa: Lu«n ®ãng gãp tû träng lín nhÊt vµo doanh thu c«ng Ých chiÕm tõ 45 - 50% doanh thu c«ng Ých (n¨m 2001 chiÕm 32,37%; n¨m 2002 chiÕm 32,82%; n¨m 2003 chiÕm 33,63%; N¨m 2004 chiÕm 33,70% trªn tæng doanh thu). 3. Ph©n tÝch vÒ thÞ trêng tiªu thô Nh©n tè thÞ trêng bao gåm c¶ thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra cña Doanh nghiÖp. ThÞ trêng ®Çu vµo (cung cÊp c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ…) cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. cßn ®èi víi thÞ trêng ®Çu ra quyÕt ®Þnh doanh thu cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chÊp nhËn hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp; thÞ trêng ®Çu ra sÏ quyÕt ®Þnh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¹o vßng quay vèn nhanh hay chËm tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo, viÖc ph©n tÝch thÞ trêng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Ph©n tÝch thÞ trêng lµ ®Ó t×m ra nh÷ng thÞ trêng m¹nh yÕu cña C«ng ty: Nh÷ng thÞ trêng míi, nh÷ng thÞ trêng tiÒm n¨ng, cÇn ®Çu t vµo thÞ trêng nµo… 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn H¶i Anh ViÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng cã mét nhiÖm vô vµ kh¶ n¨ng t¨ng cêng doanh sè b¸n. NÕu ®Ó mÊt bÊt cø mét thÞ trêng nµo th× ngoµi viÖc gi¶m lîi nhuËn th× C«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n lín trong trêng hîp muèn th©m nhËp trë l¹i thÞ trêng. Do vËy, ®Ó më réng thÞ trêng C«ng ty ph¶i chó ý ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng thóc ®Èy b¸n hµng, kÝch thÝch nhu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng. §èi víi c¸c s¶n phÈm kinh doanh ®ã lµ biÓu mÉu c¸c lo¹i C«ng ty ®· rÊt chó träng th«ng qua c¸c ho¹t ®éng: H×nh thøc gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng mua sè lîng nhiÒu, lËp kÕ hoach më thªm mét sè c¬ së in nhá t¹i c¸c HuyÖn v× ®©y sÏ lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng ®èi víi s¶n phÈm biÓu mÉu c¸c lo¹i. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng sau b¸n hµng, nh»m duy tr×, cñng cè vµ më réng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm còng nh thÞ trêng cña m×nh. T¹i c¸c quËn, huyÖn, nguyªn t¾c chung lµ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, kh«ng ®îc g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng, xö lý c¸c khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng sau b¸n hµng cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ nh C«ng ty chØ gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng ký kÕt nh÷ng hîp ®ång lín mµ cha cã c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn khÝch kh¸ch hµng cã hîp ®ång nhá lÎ. C«ng ty DAD s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm víi ®a d¹ng kÝch thíc, mÉu m·. C«ng ty DAD x¸c ®Þnh thÞ trêng chÝnh cña m×nh lµ ë thµnh phè Hµ Néi, n¬i tËp chung nhiÒu c¬ quan ®¬n vÞ cã nhu cÇu vÒ in, ph¸t hµnh s¸ch b¸o, t¹p chÝ, giÊy tê. 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp BiÓu sè 6 NguyÔn H¶i Anh KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty (®¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång) thÞ trêng N¨m Doanh thu C«ng Ých % Kinh doanh % 1 2 3 4 2001 3.370 2.344,4 69,57 1.025,6 30,43 2002 3.626 2.453,3 67,65 1.172,7 32,35 2003 3.834 2.689,7 70,15 1.144,3 29,85 2004 4.082,5 2.859,78 70,05 1.222,72 29,95 (Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh - Phßng KÕ to¸n) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy viÖc tiªu thô s¶n phÈm tõ c«ng Ých chiÕm tû träng cao h¬n trong tæng doanh thu, do C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých. S¶n phÈm chñ yÕu lµ do ®¬n ®Æt hµng cña ngµnh theo khung gi¸ nhµ níc quy ®Þnh vµ doanh thu ph¶i ®¹t tõ 67 - 70% trªn tæng doanh thu.(NghÞ ®Þnh 56/CP cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ). HiÖn nay C«ng ty ®ang ho¹t ®éng trªn c¸c m¶ng thÞ trêng kh¸c nhau. Mçi m¶ng thÞ trêng cã nh÷ng sè lîng, lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau: T¹i thµnh phè Hµ Néi n¬i tËp trung nhiÒu c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp còng nh c¸c doanh nghiÖp nªn nhu cÇu vÒ in Ên c¸c tµi liÖu, biÓu mÉu, t¹p chÝ, b¸o … lµ rÊt lín; Víi m¶ng thÞ trêng t¹i c¸c quËn, huyÖn th× sè lîng in cã gi¶m so víi t¹i thµnh phè do nhu cÇu sö dông kh«ng lín. Nhê viÖc nhanh chãng tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i nªn s¶n phÈm in cña C«ng ty ngµy cµng ®a d¹ng. C«ng ty ®· thu hót ®îc sù chó ý cña kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña C«ng ty ®îc trùc tiÕp giao cho kh¸ch hµng chø kh«ng theo h×nh thøc tiªu thô gi¸n tiÕp. T×nh h×nh tiªu thô theo thÞ trêng cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: 20
- Xem thêm -