Tài liệu 120 nâng cao hiệu quả kd nk hàng hoá tại cty cp thiết bị xăng dầu petrolimex

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Tõ khi níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng mµ cßn ®a ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña níc nhµ. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt t thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña toµn C«ng ty do ®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex em xin chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex" lµm ®Ò tµi cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS.TS. Hoµng V¨n Ch©u, ngêi trùc tiÕp híng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó trong C«ng ty cæ phÇn x¨ng dÇu Petrolimex, nh÷ng ngêi ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ thêi gian nghiªn cøu nªn b¶n thu ho¹ch ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. ch¬ng I Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty - Ngµy 28/12/1968: Tæng côc trëng tæng côc vËt t ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 412/VT cho phÐp thµnh lËp chi côc vËt t, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc vËt t. §Õn ngµy 20/12/1972: Bé trëng Bé vËt t ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 719/ VT ®æi tªn chi côc vËt t thµnh c«ng ty vËt t sè 1 . - Ngµy 12/4/1977: C¨n cø quyÕt ®Þnh Q§ 233/ VTQ§, kho tÝch hiÖu cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®îc x¸c nhËp vµo c«ng ty vËt t sè 1 . Hai ®¬n vÞ míi x¸c nhËp nµy lÊy mét c¸i tªn chung vµ tªn c«ng ty vËt t chuyªn dïng x¨ng dÇu ra ®êi. Còng tõ ®ã c«ng ty trë thµnh thµnh viªn cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex. NhiÖm vô ban ®Çu cña c«ng ty lµ mua b¸n , xuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vËt t liªn quan ®Õn nghµnh x¨ng dÇu , khÝ ®èt , khÝ ho¸ láng . - Ngµy 30/11/2000: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè Q§ 1642/2000/Q§ - BTM cña Bé trëng Bé th¬ng m¹i, c«ng ty vËt t chuyªn dïng x¨ng dÇu ®îc chuyÓn ®æi tªn thµnh c«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex trùc thuéc tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. + Tªn giao dÞch quèc tÕ: Petrolimex equipment company + Tªn viÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch: Sè 6 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Lóc nµy, c«ng ty ®îc bæ xung thªm nhiÖm vô míi: §ãng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c lo¹i xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu, ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng . - Ngµy 19/12/2001: Theo chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc do §¶ng vµ ChÝnh Phñ ®Ò ra, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 1437/2001/ Q§ - BTM quyÕt ®Þnh ®æi tªn c«ng ty thµnh C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex . + Tªn gäi ®Çy ®ñ b»ng tiÕng ViÖt: C«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex + Tªn tiÕng anh: Petrolimex equipment joint stock company + ViÕt t¾t: Peco + Trô së giao dÞch : 419 Ngäc Kh¸nh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi Nh vËy, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®· tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn víi nhiÒu sù thay ®æi. Trong qu¸ tr×nh ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c¬ cÊu qu¶n lý ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra. Qua ®ã c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi vµ gi÷ v÷ng thÕ chñ ®¹o cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Petrolimex trªn thÞ trêng . - VÒ vèn kinh doanh cña c«ng ty: Tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 10 tû VN§ ®îc chia thµnh 100.000 cæ phÇn lu th«ng, mçi cæ phÇn trÞ gi¸ 100.000 VN§ . Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp b»ng tiÒn hoÆc tµi s¶n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ cæ ®«ng chi phèi cña c«ng ty , cã sè vèn gãp tíi 30% tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty, 70% cßn l¹i lµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c cæ ®«ng kh¸c ®ãng gãp. C«ng ty cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸c h×nh thøc ®îc ph¸p luËt cho phÐp. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®îc sö dông nh»m ho¹t ®éng kinh doanh vµ kh«ng ®em chia cho c¸c cæ ®«ng díi bÊt kú h×nh thøc nµo , trõ trêng hîp c«ng ty ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ . Cæ phiÕu cña c«ng ty lµ chøng chØ x¸c nhËn quÒn së h÷u mét hay nhiÒu cæ phÇn cña cæ ®«ng do c«ng ty ph¸t hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . + Cæ phiÕu ghi danh : - Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ chñ së h÷u phÇn vèn nhµ níc cña c«ng ty. - Cæ ®«ng lµ thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) c«ng ty, c¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t c«ng ty, c¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t c«ng ty, Gi¸m ®èc c«ng ty (nÕu lµ cæ ®«ng cña c«ng ty). - Lao ®éng nghÌo ®îc mua tr¶ chËm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ níc vµ cha tr¶ hÕt nî cho nhµ níc . - ViÖc h¹ch to¸n vµ ph©n phèi lîi nhuËn: C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n phï hîp víi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n thèng kª . L¬ng phô cÊp héi häp , thï lao chi phÝ ho¹t ®éng cña Héi §ång Qu¶n TrÞ vµ ban kiÓm so¸t, tæ gióp viÖc Héi §ång Qu¶n TrÞ (nÕu cã) ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty theo møc do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng (§H§C§) quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng sö dông TK 642 (chi phÝ qu¶n lý) v× ®©y lµ mét quy ®Þnh cña ngµnh. C¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty h¹ch to¸n phô thuéc vµ thùc hiÖn theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty do Héi §ång Qu¶n TrÞ ban hµnh . C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é lËp, nép, c«ng khai b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. B¸o c¸o nµy ®îc kiÓm to¸n bëi mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n nµy ®îc tr×nh §¹i Héi §ång Cæ §«ng . Cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, Héi §ång Qu¶n TrÞ xem xÐt, th«ng qua quyÕt to¸n tr×nh §¹i Héi §ång Cæ §«ng gåm : + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + B¸o c¸o lu©n chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - TrÝch lËp vµ ph©n phèi lîi nhuËn: TrÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña c«ng ty tríc khi nép thuÕ ®îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh do Nhµ Níc quy ®Þnh. Khi kÕt qu¶ kinh doanh cuèi n¨m bÞ lç, §¹i Héi §ång Cæ §«ng cã thÓ quyÕt ®Þnh trÝch tõ quü dù tr÷ ®Ó bï hoÆc chuyÓn toµn bé hay mét phÇn bæ sung sang n¨m sau theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . II. Ph¹m vi kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i chuyªn kinh doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p, l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x¨ng dÇu vµ nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c trªn thÞ trêng c¶ níc . Khai th¸c më réng thÞ trêng kinh doanh trong c¶ níc, ®a d¹ng ho¸ ngµnh hµng kinh doanh phôc vô vµ ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh x¨ng dÇu nãi riªng còng nh ®¸p øng, phôc vô cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung. MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ x¨ng dÇu, èng thÐp vµ èng cao su dÉn x¨ng dÇu, bÓ chøa dÇu c¸c lo¹i, van, v¶i thuû tinh, m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng dông … X¸c ®Þnh ® îc vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh lµ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng nªn môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty lµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, cô thÓ lµ kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®îc vèn, hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc, chÊp hµnh nghiªm ph¸p lÖnh kÕ to¸n – thèng kª, t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, cñng cè x©y dùng c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. C«ng ty cßn cã chøc n¨ng: - Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn tån chøa vËn chuyÓn, b¬m rãt cña ngµnh dÇu khÝ . - §ãng míi s÷a ch÷a, c¶i t¹o nh÷ng xe vËn chuyÓn x¨ng dÇu ho¸ chÊt, khÝ ho¸ láng. - Thi c«ng, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh dÇu khÝ. - T vÊn dÞch vô kü thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. - Tæng ®¹i lý kinh doanh x¨ng dÇu Ngoµi ra c«ng ty cßn ®îc phÐp kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm . C«ng ty ho¹t ®éng trªn toµn bé l·nh thæ ViÖt Nam vµ c¶ níc ngoµi khi cã ®iÒu kiÖn.  C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc Phßng nh©n sù – Hµnh chÝnh Phßng kinh doanh XNK Cöa hµng vËt t TBÞ XD XN c¬ khÝ vµ ®iÖn tö XD §éi dÞch vô kü thuËt Chi nh¸nh Phßng tæng hîp Nhµ m¸y thiÕt bÞ ®iÖn tö §éi x©y l¾p c«ng tr×nh Xëng c¬ khÝ  Héi ®ång qu¶n trÞ: Do ChÝnh phñ bæ nhiÖm lµ c¸c thµnh viªn chuyªn tr¸ch. H§QT thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.  Ban kiÓm so¸t: §îc Héi ®ång qu¶n trÞ lËp ra ®Ó kiÓm so¸t gi¸m s¸t gi¸m ®èc vµ gióp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong mäi ho¹t ®éng.  Gi¸m ®èc: Do H§QT bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vÒ quyÒn h¹n, nhiÖm vô ®îc qiap vµ ®îc uû nhiÖm ®Çy ®ñ quyÒn h¹n cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn cña c«ng ty tríc ph¸p luËt. Chøc n¨ng c¸c phßng ban: + Phßng nh©n sù hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ mÆt lao ®éng vµ tr¶ l¬ng cña c«ng ty, dù kiÕn thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh theo hîp ®ång phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ, søc lao ®éng hiÖn cã. ®ång thêi phßng cßn cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch, trang bÞ ®å dïng cho phong ban vµ toµn c«ng ty. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã tr¸ch nhiÖm ho¹ch to¸n theo dâi c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh ®Ó ph¶n ¸nh c¸c tµi kho¶n liªn quan, theo dâi sù h×nh thµnh biÕn ®éng cña tµi s¶n, nguån vèn trong c«ng ty, ho¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh: chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp… Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n x¸c ®inh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«nng ty. §ång thêi sau mét thêi gian quy ®Þnh kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh göi gi¸m ®èc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó phßng kÕ ho¹ch thùch hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. + Phßng kinh doanh XNK: Cã chøc n¨ng tham mu gi¸m ®èc, chØ ®¹o qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Ngoµi ra cßn tham mu cho gi¸m ®èc c¸c ph¬ng híng kinh doanh, ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh vµ cã l·i. Tæng hîp kÕ ho¹ch (tµi chÝnh, lao ®éng, tiÒn l¬ng, x©y dùng c¬ b¶n, b¶o qu¶n…) trùc tiÕp thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng tæng hîp: cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt lîng cña c¸c s¶n phÈm xem cã phï hîp víi tiªu chuÈn vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng hay kh«ng ? ChÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸ cña c«ng ty cã ®¸p øng tèt vÒ kiÓu d¸ng chÊt lîng, küthuËt… + Ngoµi ra cßn 5 ®¬n vÞ trùc thuéc: - XÝ nghiÖp c¬ khÝ vµ x©y l¾p x¨ng dÇu. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 1 VÜnh Ngäc. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 2 Yªn Viªn. - Cöa hµng b¸n lÎ sè 6 Ngäc Kh¸nh. - Cöa hµng x¨ng dÇu sè 4 Sµi §ång. Mçi phßng ban nghiÖp vô ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô liªn quan song tÊt c¶ ®Òu tËp trung vµo viÖc tham mu, gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh tøc lµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ph¶i mang l¹i ®îc lîi nhuËn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. * Nguån nh©n lùc vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex - Nguån nh©n lùc: Sè lîng lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 127 ngêi, tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 49,3 %, trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 17,7% vµ c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 33%. C«ng ty lu«n bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, tõng bíc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý b»ng c¸ch tæ chøc l¹i lao ®éng ë c¸c kh©u, gi¶m biªn chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n tiÒn l¬ng t¹i c¸c cöa hµng, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé trong c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt x¨ng dÇu. HiÖn nay, c«ng ty ®· cã mét lùc lîng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi nhanh chãng víi sù thay ®æi cña thÞ trêng. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt C«ng ty cã c¬ së vËt chÊt lín, t¹o thµnh mét hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cho kinh doanh, ®îc bè trÝ ë c¸c trung t©m kinh tÕ, vïng tiªu thô nh ë Gi¶ng Vâ, Ngäc Kh¸nh, Yªn Viªn Gia L©m, khu c«ng nghiÖp Sµi §ång v.v...HÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i cña NhËt, TiÖp, Italia ®¶m b¶o ®óng, ®ñ chÊt lîng hµng ho¸ kinh doanh. - TiÒn vèn: Trªn c¬ së vèn cña c«ng ty víi môc tiªu tËp trung tiÒm lùc vÒ vèn t¹i c«ng ty nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh doanh vµ ®Çu t, c«ng ty ®· rµ xÐt vµ nhiÒu lÇn x¸c ®Þnh l¹i møc sö dông vèn trong tõng giai ®o¹n, tr¸nh ø ®äng vèn, t¨ng n¨ng suÊt sö dông vèn. II. HiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ vµ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n nh vËy song c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c¬ së vËt chÊt c¬ cÊu tæ chøc ®iÒu hµnh phï hîp víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ sù l·nh ®¹o cña ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty ®· cã kÕt qu¶ theo chiÒu híng tèt. Lîi nhuËn thu ®îc t¬ng ®èi cao. ThÞ phÇn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng, kh«ng chØ ®¬n thuÇn ë thÞ trêng miÒn B¾c mµ cßn x©m nhËp vµo thÞ trêng ë miÒn Trung vµ miÒn Nam. ChÝnh nhê vµo viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty hoµn thµnh tèt nghÜa vô víi nhµ níc. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· t×m ®îc cho m×nh híng ®i ®óng vµ cã hiÖu qu¶ biÓu hiÖn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch¬ng II T×nh h×nh kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex I. T×nh h×nh nhËp khÈu x¨ng dÇu cña C«ng ty 1. ThÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu chñ yÕu ho¹t ®éng kinh trªn lÜnh vùc c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh cho toµn ngµnh x¨ng dÇu. Trong ®ã nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp lµ: Cét b¬m x¨ng, thiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, «t« si tÐc zil zo, èng cao su c¸c lo¹i… Ngoµi ra C«ng ty cßn söa ch÷a l¾p ®Æt c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ x¨ng dÇu vµ khÝ ®èt, cßn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ kinh doanh (kho, bån, cöa hµng). ThÞ trêng nhËp khÈu cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt níc ngoµi: C¸c c«ng ty cña NhËt B¶n, Trung Quèc, EU, Mü, §«ng ¢u, ý… vÝ dô nh: - TËp ®oµn Nomura NhËt B¶n: gåm cã cét b¬m ®iÖn tö TATSUNO - Céng hoµ TiÖp (Cét b¬m ®iÖn tö) - Mü (c¸c dông cô dïng ®o cho ngµnh x¨ng dÇu) B¶ng 1: ThÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) STT ThÞ trêng N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 NhËt B¶n 6.500 6.975 8.762 2 §«ng ¢u 5.443 6.005 5.892 3 Mü 2.389 3.796 6.027 4 Trung Quèc 2.009 2.334 2.128 5 ASEAN 4.200 4.124 4.932 6 ý 1.798 1.032 1.457 7 C¸c thÞ trêng kh¸c 1.308 1.475 1.988 8 Tæng céng 19.447 25.741 31.186 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty) §èi víi thÞ trêng NhËt B¶n. §©y thÞ trêng C«ng ty ®· cã quan hÖ xuÊt nhËp khÈu tõ kh¸ l©u. Hµng nhËp khÈu tõ thÞ trêng nµy cét b¬m ®iÖn tö. ChÊt lîng hµng nhËp tõ NhËt B¶n lu«n rÊt cao. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ cña chóng còng lu«n cao h¬n h¼n so víi c¸c lo¹i hµng cïng lo¹i tõ c¸c thÞ trêng kh¸c. Tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ hµng nhËp tõ NhËt B¶n kh¸ ®Òu qua nh÷ng n¨m qua. ThÞ trêng §«ng ¢u còng lµ mét thÞ trêng lín mµ C«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n. §©y còng lµ thÞ trêng C«ng ty nhËp khÈu kh¸ nhiÒu. C¸c lo¹i mÆt hµng mµ C«ng ty nhËp khÈu chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ cã chÊt lîng cao. Bªn c¹nh NhËt B¶n vµ §«ng ¢u, gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu tõ thÞ trêng Hoa Kú t¨ng rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §©y lµ kÕt qu¶ cña HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ®îc ký kÕt gi÷a hai níc. Ch¾c ch¾n trong t¬ng lai, ®©y sÏ lµ thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, cã rÊt nhiÒu khã kh¨n khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ trêng nµy. Cßn ®èi víi nhËp khÈu th× mäi viÖc dêng nh rÊt thuËn lîi. Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËp khÈu tõ Trung Quèc, ASEAN, vµ nhiÒu níc kh¸c trªn thÕ giíi. Trong khèi ASEAN, Singapore lµ níc cã kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lín nhÊt ®èi víi C«ng ty. 2. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty B¶ng 2: C¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 1. èng cao su c¸c lo¹i 2.200 1.730 2. ThiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ 2.820 2.950 2. X¨ng 2.947 9.800 3. èng thÐp c¸c lo¹i 4.300 5.150 4. Cét b¬m x¨ng 5.200 5.300 5. Hµng ho¸ kh¸c 1.980 811 Tæng sè 19.447 25.741 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) N¨m 2003 6.636 3.400 7.700 4.700 5.400 3.350 31.186 Cét b¬m x¨ng, èng thÐp c¸c lo¹i lu«n gi÷ vai trß chñ chèt trong c¬ cÊu hµng nhËp cña C«ng ty. II. T×nh h×nh ph©n phèi hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex C«ng ty ph©n phèi hµng ho¸ chñ yÕu lµ b¸n cho c¸c c«ng ty thuéc ngµnh x¨ng dÇu nh: C«ng ty x¨ng dÇu B12 Qu¶ng Ninh; C«ng ty x¨ng dÇu H¶i D¬ng… ngoµi ra cßn mét sè ngµnh, c«ng ty ngoµi ngµnh x¨ng dÇu lµ: ngµnh than, C«ng ty th¬ng m¹i An Khª ®Ó b¸n cét b¬m… HÖ thèng c¸c cöa hµng cña C«ng ty chiÕm mét phÇn lín trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C¸c cöa hµng nµy chñ ®éng tæ chøc x©y dùng vµ vËt t thiÕt bÞ th«ng dông kh¸c, giíi thiÖu s¶n phÈm víi sù chØ ®¹o theo tuyÕn däc tõ trªn xuèng díi: tõ Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp ®Õn c¸c cöa hµng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, ®óng ph¸p luËt cña Nhµ níc quy ®Þnh cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex. H×nh thøc b¸n hµng t¹i phßng kinh doanh cña C«ng ty lu«n chiÕm tû träng h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H×nh thøc nµy chñ yÕu lµ b¸n víi sè lîng lín. Khi mua hµng kh¸ch hµng sÏ ®îc ngêi b¸n hµng híng dÉn tØ mØ vÒ kü n¨ng, kü thuËt, c¸ch sö dông vËn hµnh, h×nh thøc thanh to¸n, ph¬ng thøc vµ ®Þa ®iÓm nhËn hµng. Kh¸ch sau khi tr¶ tiÒn vµ nhËn ®îc ho¸ ®¬n lÊy hµng th× phßng kinh doanh sÏ b¸o cho kü thuËt phèi hîp víi kho ®Ó chuÈn bÞ hµng, ®¶m b¶o cho kh¸ch lÊy ®ñ hµng víi chÊt lîng tèt. C«ng ty thùc hiÖn viÖc lªn kÕ ho¹ch cung cÊp khèi lîng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh cho c¸c cöa hµng víi møc gi¸ nhÊt ®Þnh. C¸c cöa hµng cã nhiÖm vô giao nép cho C«ng ty kho¶n tiÒn tÝnh theo khèi lîng hµng cung cÊp cho m×nh víi møc gi¸ trªn. C¸c nh©n viªn cöa hµng vÉn chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty vµ nhËn møc l¬ng theo cÊp bËc cña C«ng ty. Ngoµi c¸c kho¶n nép cña C«ng ty, nh©n viªn cßn ®îc phÇn hoa hång do C«ng ty thëng khi lµm ®¹i lý x¨ng dÇu cho ngµnh. III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty HiÖu qu¶ lµ tiªu chuÈn quan träng (cã thÓ lµ nguån quan träng nhÊt) ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i th¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù cè g¾ng nç lùc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra, C«ng ty cã quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, C«ng ty cha c©n nh¾c ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn tõng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh (c¶ chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ sè lîng, c¶ chØ tiªu vÒ chÊt lîng) ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu nµo ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, chØ tiªu nµo cha ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu. Trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. Lµ mét c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kim ng¹ch nhËp khÈu chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nhËp khÈu cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty. 1.1. ChØ tiªu lîi nhuËn nhËp khÈu vµ tû suÊt lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho chi phÝ nhËp khÈu. Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc mét ®ång chi phÝ bá ra mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu lîi nhuËn theo chi phÝ cña ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®îc ph¶n ¸nh ë b¶ng sau: B¶ng 3: Tû suÊt lîi nhuËn nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu Doanh thu nhËp khÈu Chi phÝ nhËp khÈu Lîi nhuËn nhËp khÈu Tû suÊt lîi nhuËn (%) N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 19822,3 21105,9 27345,7 19.765 21.037 27.231 57,3 68,9 114,7 0,29 0,33 0,42 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh) N¨m 2003 33179,2 32.987 192,2 0,58 Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh lîi nhËp khÈu cña C«ng ty liªn tôc t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. N¨m 2003 ®¹t 192.200 USD t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 77.500 USD. Tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng qua tõng n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cao h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. N¨m 2003, tû suÊt lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 0,58, gÊp 2 lÇn tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2000. §©y lµ mét tû suÊt t¬ng ®èi cao so víi nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam. Cïng víi thêi gian, c¸c h×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty thay ®æi theo híng tÝch cùc khiÕn cho tû suÊt lîi nhuËn t¨ng nhanh. H×nh thøc kinh doanh nhËp khÈu uû th¸c gi¶m dÇn trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng tû suÊt nhËp khÈu. MÆt kh¸c, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ cíc phÝ (chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸) theo híng tÝch cùc còng khiÕn cho l¬Þ nhuËn cña C«ng ty thu ®îc nhiÒu h¬n. C«ng ty ®· biÕt tËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, lao ®éng vµ kinh nghiÖm kinh doanh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ra c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng, t¹o uy tÝn trªn trêng quèc tÕ. 2.2. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty. Tû suÊt doanh lîi doanh thu ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho doanh thu nhËp khÈu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ víi mét ®ång doanh thu nhËp khÈu th× sÏ t¹o ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn nhËp khÈu. Cã thÓ thÊy kh¸i qu¸t vÒ chØ tiªu nµy cña C«ng ty qua b¶ng sau. Doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty nh×n chung t¨ng liªn tôc trong vµi n¨m võa qua thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh ngµy cµng t¨ng, doanh thu t¨ng thÓ hiÖn sù më réng thÞ trêng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng. Doanh thu nhËp khÈu n¨m 2003 lµ 33.179.200 USD t¨ng 5.833.500 USD. Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu ®Òu t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m 2001, 2002, 2003 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty rÊt tèt. C¶ doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu t¨ng lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 2001, tû suÊt doanh lîi doanh thu cña C«ng ty lµ 0,289% nhng n¨m 2003, tû suÊt nµy t¨ng ®Õn con sè 0,62%. §©y lµ mét tû suÊt rÊt cao. B¶ng 4: Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 Tû suÊt doanh lîi 0,289 0,326 0,42 doanh thu N¨m 2003 33179,2 192,2 0,62 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) 1.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu. ChØ tiªu tæng hîp cña C«ng ty lµ sù tæng hîp tõ hai nguån vèn c¬ b¶n lµ vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Vèn lu ®éng giµnh cho nhËp khÈu ®îc ph©n ®Þnh râ rµng. Vèn cè ®Þnh ngoµi viÖc phôc vô ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn phôc vô ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ChØ tiªu doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh lµ vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty rong n¨m. Sè vßng lu©n chuyÓn cña C«ng ty ®¹t møc cao vµ cã sù biÕn ®æi kh«ng ®Òu ë c¸c n¨m. N¨m 2000 ®¹t 3,87 vßng, n¨m 2001 ®¹t 3,96 vßng, t¨ng 2,3% so víi n¨m 2000. C¸c n¨m 2002 vµ 2003 sè vßng quay vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn, so víi nhiÒu c«ng ty th¬ng m¹i kh¸c, sè vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ cha cao. §iÒu nµy chøng tá trong ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cßn nh÷ng trë ng¹i, sù chËm trÔ, sù thiÕu thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn kinh doanh. B¶ng 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn kinh doanh nhËp khÈu 5.122 5.324 5.988 7.233 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn 1,12% 1,3% 1,92% 2,66% kinh doanh nhËp khÈu Doanh thu nhËp khÈu/Vèn 3,87 3,96 4,567 4,58 kinh doanh nhËp khÈu (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n) ChØ tiªu lîi nhuËn/Vèn kinh doanh còng cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao trong c¸c n¨m trë l¹i ®©y. N¨m 2002, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cao gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2000. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn t¨ng rÊt nhanh trong khi vèn kinh doanh t¨ng kh«ng nhiÒu trong suèt qu¸ tr×nh 4 n¨m liªn tiÕp. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng 6: HiÖu qu¶ sö dông Vèn lu ®éng cña C«ng ty (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn lu ®éng 2.845 2.907 3.179 3.908 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn lu 2% 2,4% 3,6% 4,9% ®éng Doanh thu nhËp khÈu/Vèn lu 6,967 7,26 8,602 8,49 ®éng (Nguån: Phßng Tæ chøc hµng chÝnh) Nh×n vµo b¶ng trªn cã thÓ thÊy râ sù tiÕn bé nhanh chãng trong hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty thêi gian gÇn ®©y. N¨m 2000 møc doanh lîi trªn vèn lu ®éng chØ ®¹t møc 2% th× ®Õn n¨m 2003, møc doanh lîi ®· t¨ng lªn 4,9%. §©y lµ chØ tiªu t¬ng ®èi cao so víi nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nhËp khÈu. KÕt qu¶ nµy cã ®îc lµ do C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vèn kinh doanh còng ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn thu ®îc vµ nh÷ng kho¶n kh¸c lµm cho kh¶ n¨ng vÒ vèn cña C«ng ty lµ t¬ng ®èi v÷ng m¹nh. Còng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ níc, C«ng ty ®ang ngµy cµng chøng tá ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp rÊt nhiÒu cho sù t¨ng trëng chung cña c¶ níc. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng còng ®îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. Sù tr× trÖ trong kinh doanh gi¶m xuèng ®ång nghÜa víi viÖc vèn lu ®éng lu©n chuyÓn nhiÒu vßng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. N¨m 2003, vèn lu ®éng lu©n chuyÓn 8,49 vßng trong mét n¨m, t¨ng 1,523 vßng/n¨m. N¨m 2003, C«ng ty ®Çu t thªm nhiÒu vèn h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Sù chËm trÔ trong mét vµi kh©u khi vèn t¨ng lªn ®ét ngét khiÕn sè vßng lu©n chuyÓn gi¶m sót h¬n so víi n¨m 2002. 1.4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, nã còng chØ lµ mét khÝa c¹nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, cÇn ph¶i ®Æt nã trong hoµn mèi t¬ng quan víi c¸c chØ tiªu vÒ vèn, vÒ lîi nhuËn, vÒ doanh thu... ®Ó cã c¸i nh×n chÝnh x¸c. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®îc biÓu hiÖn b»ng b¶ng díi ®©y: B¶ng 7: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu tr.USD 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 Lîi nhuËn nhËp khÈu tr.USD 57,3 68,9 114,7 192,2 Sè lao ®éng ngêi 99 105 113 117 Doanh thu b×nh qu©n mét USD 66,295 73,540 89,953 104,666 lao ®éng Lîi nhuËn b×nh qu©n mét 0,192 0,24 0,377 0,606 lao ®éng (Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch) Nh×n vµo b¶ng trªn, cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh tiÕn triÓn râ rÖt qua c¸c n¨m. C¶ hai chØ tiªu ®Òu thÓ hiÖn sù t¨ng trëng nhanh chãng. §iÒu nµy chøng tá ngêi lao ®éng trong C«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong còng lÜnh vùc còng nh trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c th× cã thÓ thÊy r»ng doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng hay lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng nµy lµ kh¸ thÊp. Trong rÊt nhiÒu n¨m qua, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp cã sè lao ®éng cao. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò ®èi víi Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù c¶i tæ toµn C«ng ty, vÊn ®Ò sö dông nh©n lùc ®óng ngêi, ®óng viÖc ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 2003 so víi n¨m 2000 cã sù thay ®æi râ rµng. Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng t¨ng gÊp 1,579 lÇn. Cßn chØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng cßn t¨ng h¬n n÷a, t¨ng 3,156 lÇn. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho nh÷ng nç lùc mµ C«ng ty ®· bá ra nh»m hoµn thiÖn hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh. 2. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn nh×n chung hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ lu«n t¨ng víi tèc ®é cao, chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh æn ®Þnh vµ lu«n ®îc chó t©m thay ®æi c¬ cÊu sao cho phï hîp víi thÞ trêng, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®êng lèi chÝnh s¸ch Nhµ níc. Cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ do sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé, Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt cã sù ®ãng gãp lín cña Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §ång thêi ®ã lµ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®· ®îc n©ng cao râ rÖt. Nguån vèn ®îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn ë lîi nhuËn trªn tæng nguån vèn vµ ë vßng quay vèn. HiÖu qu¶ sö dông con ngêi còng ®ùoc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Nh mét tÊt yÕu, khi mµ tr×nh ®é ngêi lao ®éng ®îc n©ng cao vµ hä cã nhiÒu c¬ héi ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng cña m×nh h¬n th× hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ ®îc n©ng cao. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· nhËp khÈu ®îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng tèt vÒ chÊt lîng, mÉu m· ®èi víi c¸c b¹n hµng trong níc. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c nghiªn cøu b¹n hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. C«ng ty còng ®· chó träng t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng kh«ng ngõng n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu, doanh sè b¸n hµng nhËp khÈu vµ kh¶ n¨ng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty trªn thÞ trêng trong níc ngµy cµng ®îc n©ng cao. ViÖc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång: C«ng ty ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®îc ký kÕt, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt vÒ nghiÖp vô giao vµ nhËn hµng, ®¶m b¶o gi¶i phãng hµng sím, kh«ng ®Ó lu kho lu b·i l©u lµm t¨ng chi phÝ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh kinh doanh, cè g¾ng t¹o u thÕ trªn thÞ trêng, ngµy cµng më réng thªm thÞ trêng nhËp khÈu, thÞ trêng tiªu thô, ph¸t triÓn thªm c¶ nh÷ng b¹n hµng c¶ trong níc vµ quèc tÕ. NÕu nh tríc ®©y thÞ trêng nhËp khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c níc §«ng ¢u, ch©u ¸ th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng sang nhËp khÈu ë nh÷ng thÞ trêng cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao nh NhËt B¶n, Hoa Kú,.... Trong thêi gian qua C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp khÈu ®îc hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t cña nhiÒu níc, t¹o ®îc mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi víi nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi, tõ ®ã ®· ®îc hëng u ®·i cña b¹n hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng tÝch luü kinh nghiÖm n©ng cao uy tÝn cña m×nh còng nh n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· chøng tá kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· t¹o cho m×nh híng ®i ®óng ®¾n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh, ®Æc biÖt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Sù linh ho¹t vµ nh¹y bÐn trong qu¶n lý kinh doanh: C«ng ty lu«n nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vÒ sù kh¸c biÖt vÒ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp vµ c¬ chÕ thÞ trêng, chÊp nhËn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh ®Ó x©y dùng môc tiªu, ph¬ng híng kinh doanh hîp lý. §éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c marketing nh»m ®¸p øng ®îc hai môc tiªu: Kinh doanh ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tù häc tËp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc, tr×nh ®é qu¶n lý phï hîp víi c«ng viÖc, x©y dùng ý thøc d©n chñ tËp trung thùc hiÖn tèt mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tãm l¹i hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex ®· vµ ®ang ®îc cñng cè. MÆc dï kinh nghiÖm th¬ng trêng cña C«ng ty ®îc tÝch luü qua tõng n¨m. Cïng víi sù l·nh ®¹o, qu¶n lý gi¸m s¸t cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty, víi ®éi ngò c¸n bé kinh doanh trÎ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô ngo¹i th¬ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty ch¾c ch¾n sÏ ngµy cµng lín m¹nh, c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc sÏ ngµy cµng ®ùoc t¹o lËp vµ cñng cè. 2.2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty trong thêi gian võa qua, bªn c¹nh viÖc chØ ra ®îc nh÷ng thµnh tùu cña C«ng ty ®· ®¹t ®îc, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n vÉn cßn tån t¹i ®Ó tõ ®ã t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Tõng bíc hoµn thiÖn h¬n n÷a hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty ®Ó thóc ®Èy C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong sù c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng. Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cßn kh¸ cao. NhiÒu ph¬ng ¸n kinh doanh chi phÝ (trõ vËn t¶i) lªn ®Õn gÊp 3-4 lÇn l·i rßng. Thêi gian thùc hiÖn mét hîp ®ång lµ kh¸ dµi thêng ph¶i tõ 3 ®Õn 6 th¸ng. §iÒu nµy lµm ¶nh hëng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Mét sè mÆt hµng khi nhËp vÒ ®îc ®Õn trong níc th× nhu cÇu ®· bÞ h¹ xuèng rÊt thÊp, ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty còng nh g©y mÊt uy tÝn cña C«ng ty víi c¸c b¹n hµng trong níc, ®ång thêi ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc theo dâi, qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Mét sè c¸n bé kinh doanh ®ang c«ng t¸c trong lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕu kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô, thiÕu nh¹y bÐn trªn th¬ng trêng g©y ¶nh hëng kh«ng tèt trong bu«n b¸n vµ qu¶n lý hµng ho¸. Gi¸ hµng nhËp khÈu mµ C«ng ty mua tõ níc ngoµi vÒ kh«ng ph¶i lµ møc gi¸ thÊp nhÊt ngoµi thùc tÕ. §ång tiÒn tÝnh to¸n thêng lµ tiÒn cña níc ®èi t¸c do ®ã C«ng ty kh«ng thÓ dù ®o¸n tríc ®îc sù biÕn ®éng vÒ ®ång tiÒn Êy trªn thÞ trêng ra sao, nªn nhiÒu khi C«ng ty ®· ph¶i chÞu nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸ lín cho sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ gi÷a ®ång tiÒn tÝnh to¸n vµ ®ång tiÒn thanh to¸n. §iÒu ®ã dÉn ®Õn lîi nhuËn kinh doanh kh«ng phï hîp víi lîi nhuËn ®¸ng ra ph¶i cã. Mét tån t¹i n÷a mµ C«ng ty còng cÇn ph¶i quan t©m vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt lµ gi¸ mua hµng cña C«ng ty thêng lµ gi¸ CIF c¶ng ®Õn, tøc lµ quyÒn thuª tµu thuéc vÒ b¹n hµng níc ngoµi (Mµ trong kinh doanh ngo¹i th¬ng, ngêi giµnh ®îc quyÒn thuª tµu lµ ngêi cã u thÕ, lu«n chñ ®éng trong kinh doanh) do ®ã C«ng ty lu«n ë thÕ thô ®éng phô thuéc vµo b¹n hµng. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. ThÞ trêng th«ng tin ViÖt nam cha ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ thÞ trêng níc ngoµi cßn bÞ nhiÒu h¹n chÕ, c¸c dù b¸o thiÕu chÝnh x¸c,... do ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ th«ng tin cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy ®· lµm cho viÖc mua b¸n kÐm hiÖu qu¶, ®©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc doanh nghiÖp bÞ mua hµng ho¸ ë níc ngoµi víi gi¸ cao h¬n gi¸ thùc tÕ. C¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o hiÓm, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¶ nh÷ng c«ng ®o¹n nh chuyªn chë bèc dì, giao nhËn hµng ho¸ ë ViÖt nam cßn nhiÒu h¹n chÕ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng. HÖ thèng kho tµng, bÕn b·i, vËn chuyÓn trong néi ®Þa cña níc ta cßn yÕu kÐm,... g©y nhiÒu tæn thÊt, lµm t¨ng chi phÝ cho hµng nhËp khÈu, dÉn tíi gi¶m bít kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. Sù thiÕu ®ång bé trong c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt, quy chÕ, quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng nh sù thiÕu ®ång bé cña c¸c quy ®Þnh h¶i quan, thuÕ vô, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu g©y ra nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸. Nh÷ng c¸n bé trÎ trong C«ng ty ®· phÇn ®îc ®µo t¹o chÝnh quy nhng l¹i cha cã ®ñ bÒ dµy kinh nghiÖm nªn dÔ bÞ s¬ hë trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång,... C«ng t¸c kh¾c phôc nhîc ®iÓm ph¸t huy thÕ m¹nh ë tõng c¸n bé trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi thÕ hÖ nµy lµ mét khã kh¨n kh¸ lín. C¬ chÕ thÞ trêng lµ tÊt yÕu kh¸ch quan, nã khuyÕn khÝch lao ®éng thùc sù, song kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng ®iÓm tiªu cùc, g©y khã kh¨n ®èi víi viÖc ®µo t¹o, g×n gi÷ vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. MÆt kh¸c c¸c yÕu tè c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ trêng nh vÊn ®Ò qu¶n lý hµng ho¸ nhËp khÈu kinh doanh tr¸i ph¸p luËt, thiÕu sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng nhµ níc, còng nh vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®· g©y khã kh¨n kh«ng nhá ®èi víi C«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. Tãm l¹i, cã thÓ nãi r»ng trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong lÜnh vùc nhËp khÈu hµng ho¸, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Nhng bªn c¹nh ®ã C«ng ty vÉn cßn mét sè khã kh¨n tån t¹i cÇn ph¶i ®îc kh¾c phôc. NhiÖm vô cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ lµm sao ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh cña m×nh, kh¾c phôc khã kh¨n, ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao phã, ®ång thêi C«ng ty ph¶i linh ho¹t, n¨ng ®éng trong kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng còng nh viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu petrolimex I. Ph¬ng híng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1. §Þnh híng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex g¾n liÒn víi chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng XNK nãi riªng, g¾n viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty víi chñ tr¬ng chung cña §¶ng vµ Nhµ níc trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Môc tiªu chung trong giai ®o¹n tõ n¨m 2000-2005 lµ ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸, duy tr× tû lÖ t¨ng trëng vÒ XNK hµng n¨m lµ 20%. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty víi quyÕt t©m ®a C«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn, v÷ng ch¾c, thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch ®· vµ ®ang thùc hiÖn. §Ò ra chÝnh s¸ch gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ trêng mµ c«ng ty ®· cã, kh«i phôc l¹i c¸c mèi quan hÖ ®Ó khai th¸c më réng thªm c¸c thÞ trêng míi. T¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c céng t¸c viªn, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong níc vµ ngoµi níc ®Ó ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i hµng xuÊt nhËp khÈu. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu trªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t thÞ trêng, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nhËp khÈu hµng ho¸ vµ nhu cÇu vèn ®Ó thùc hiÖn. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2004-2006. (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) C¸c kho¶n môc N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 NhËp khÈu, trong ®ã: 30,500.00 33,800.00 37,000.00 1. èng cao su c¸c lo¹i 1,000.00 2,500.00 3,7000.00 2. ThiÕt bÞ an toµn, m¸y nÐn khÝ 1,500.00 4,700.00 6,300.00 3. Cét b¬m x¨ng 23,600.00 24,500.00 21,000.00 4. èng thÐp c¸c lo¹i 3,000.00 3,500.00 4,000.00 5. X¨ng 1,400.00 1,500.00 2,000.00 (Nguån: Phßng kinh doanh XNK) §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· ®a ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ thÞ trêng: - Tæ chøc tèt viÖc cung cÊp, thu thËp xö lý th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c. T¨ng cêng ®Çu t vµ ®a c«ng t¸c th«ng tin ph¸t triÓn ®Ó thÞ trêng ®i tríc mét bíc so víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kinh doanh. - Th«ng qua c¬ quan ®¹i diÖn Th¬ng m¹i ViÖt Nam ë níc ngoµi, còng nh c¸c ®¹i diÖn Th¬ng m¹i níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Ó khai th¸c vµ thu thËp th«ng tin. - ThiÕt lËp c¸c v¨n phßng vµ chi nh¸nh t¹i níc ngoµi. - Tæ chøc tèt hÖ thèng céng t¸c viªn. - Víi c¸c thÞ trêng míi cã thÓ th«ng qua c¸c C«ng ty m«i giíi. - T¨ng cêng c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o. - Tæ chøc vµ tham gia c¸c triÓn l·m vµ héi chî Th¬ng m¹i Quèc tÕ. - §¶m b¶o hµng ho¸ xuÊt khÈu ®óng tiªu chuÈn, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c hîp ®ång mua b¸n, dÞch vô x©y dùng vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng Quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex sÏ tËp trung vµo nh÷ng thÞ trêng ®· vµ ®ang cã quan hÖ víi C«ng ty, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng Mü vµ thÞ trêng c¸c níc ASEAN. Tuy nhiªn, ®Ó x¸c ®Þnh ®óng híng ®i vµ t×m ®óng ®èi t¸c ta còng cÇn ph¶i tËp trung nghiªn cøu mét sè kh¶ n¨ng, nhu cÇu thÞ hiÕu vµ nhu cÇu kinh doanh cña tõng thÞ trêng vµ tõng khu vùc thÞ trêng. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex 1. §Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ trêng nhËp khÈu vµ thÞ trêng xuÊt b¸n trong níc 1.1. §èi víi thÞ trêng nhËp khÈu: Trong c¬ chÕ thÞ trêng bÊt kú mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng cÇn ph¶i g¾n víi thÞ trêng. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp g¾n liÒn víi sù n¾m v÷ng thÞ trêng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu th× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ph¶i ®îc quan t©m tho¶ ®¸ng. Trong kinh doanh ph¶i n¾m v÷ng ®îc c¸c yÕu tè cña thÞ trêng, hiÓu biÕt ®îc c¸c quy luËt vËn ®éng cña chóng ®Ó øng xö kÞp thêi, mçi chñ thÓ kinh doanh nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng v× nã rÊt cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶, nhÊt lµ trong c«ng t¸c kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh quan s¸t vµ nghiªn cøu ë c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex cho thÊy C«ng ty ®· thùc sù coi träng vÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ trêng nh lµ mét ®éng lùc, tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh. Trªn thùc tÕ cho thÊy mäi ho¹t ®éng giao dÞch, t×m kiÕm b¹n hµng C«ng ty ®· thùc sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch, marketing quèc tÕ, t×m kiÕm nguån hµng tõ c¸c thÞ trêng trªn thÕ giíi. Trong nghiªn cøu thÞ trêng x¸c ®Þnh mÆt hµng nhËp khÈu, mét nh©n tè rÊt quan träng cÇn ph¶i xem xÐt ®ã lµ tû suÊt ngo¹i tÖ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu. Tû suÊt ngo¹i tÖ sÏ ®îc so s¸nh víi tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó quyÕt ®Þnh xem cã nªn nhËp khÈu hay kh«ng. Nh vËy, yªu cÇu míi ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i lu«n b¸m s¸t gi¸ c¶ thÞ trêng, xu híng vËn ®éng cña gi¸ c¶ còng nh viÖc tiÕp cËn víi nhiÒu nguån hµng. C«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vµ nguån hµng mét c¸ch thùc tÕ, kÓ c¶ lîng dù tr÷, xu híng biÕn ®éng trong tõng thêi ®iÓm, tõng vïng, tõng khu vùc. Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh n¾m b¾t nhu cÇu lµ viÖc n¾m b¾t kh¶ n¨ng
- Xem thêm -