Tài liệu 12 đề kiểm tra 1 tiết chương 3. đại số 10

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
haodinh1467654

Tham gia: 28/11/2018

Mô tả:

Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 1 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phương trình: x2 = 4 là phương trình hệ quả của phương trình: A. x = 2. B. (x- 1)(x- 3) = 0. Câu 2: Giải phương trình: A. S = { 0} . C. x +1= 2. D. (x + 2)(x- 1) = 0. C. S = { 2} . D. S = { 0,2} . æ 17 5ö ;- ÷ ÷ C. S = ç ç ÷. ç 2 2ø è æ 17 5ö ;- ÷ ÷ D. S = ç ç ÷. ç 2 2ø è x - 7 = x - 2. B. S = Æ. ïì x - y = 6 Câu 3: Giải hệ phương trình: ïí ïïî x - 3y = 1 æ 17 5ö ; ÷ ÷ A. S = ç ç ÷. ç 2 2ø è æ 17 5ö ; ÷ ÷ B. S = ç ç ÷. ç 2 2ø è 2 Câu 4: Giải phương trình 4+ A. S = Æ. x - 6x - 18 - 27 = . x- 3 x- 3 B. S = { - 3} . C. S = { - 1} . D. S = { 1} . C. S = { - 2,2} . D. S = { - 4,4} . Câu 5: Giải phương trình: x4 + 2x2 + 5= 0. A. S = Æ. B. S = { - 5,4} . ïìï x + 2y + 2z = 1 ï Câu 6: Giải hệ phương trình: ïí 2x + 3y + 5z =- 2 . ïï ïïî - 4x - 7y + z =- 4 ïì æ ïü 20 13 1ö ïý. ; ;- ÷ ÷ A. S = ïí ç ç ÷ ç 3 3 3ø ïîï è ïïþ ïì æ 20 13 1ö ïü ïý. ; ; ÷ ÷ B. S = ïí ç ç ÷ ç 3 3 3ø ïîï è ïþ ï öïü ïì æ 20 13 1÷ ïý. ;;- ÷ C. S = ïí ç ç ÷ ç 3 ïîï è ø 3 3 ïþ ï öïü ïì æ 20 13 1÷ ïý. ; ;- ÷ D. S = ïí ç ç ç 3 3 3÷ ïîï è øïïþ 2 Câu 7: Giải phương trình: A. S = ¡ \ { - 1;1} . x 2 + 1 2 x - 1 x - 1 B. S = { 0} . = 0. C. S = { 1} . Câu 8: Tìm điều kiện xác định của phương trình x + Trang -1- D. S = Æ. x +5 = 1. x- 2 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ìïï x ³ - 5 . í B. ïïî x ¹ 2 A. x > 2. C. D. ìïï x >- 5. í ïïî x ¹ 2 x ³ - 5. ïì x +y = 4 Câu 9: Giải hệ phương trình: ïí ïïî 2x + 2y = 8 A. Phương trình có vô số nghiệm. B. Phương trình có 1 nghiệm là: ( 2;2) . C. Phương trình có vô nghiệm. D. Phương trình có 2 nghiệm. Câu 10: Tập nghiệm của phương trình: A. S = { 1;2} . 2 x +1 = 3 là: } { B. S = { - 2;2} . C. S = - 2 2;2 2 . D. S = Æ. II. TỰ LUẬN: Bài 1: Giải các phương trình sau: 2 2 a / x - 3x + 2 = x - 3x 2 b/ x - 1 x +3 19- x = 2 x - 3 x +2 x - x - 6 Bài 2: Cho phương trình bậc hai x - ( m + 2) x + 2m = 0( 1) . Tìm m để phương trình ( 1) 2 có 2 nghiệm x1,x2 thỏa x1 x2 + x2 x1 = 2. ìï x2 - 3x = 2y + 2 ï . Bài 3: Giải hệ phương trình: í 2 ïï y - 3y = 2x + 2 ïî PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 1 A B C D Trang -2- 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 2 I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Tìm tập nghiệm của phương trình: A. S = { 1;2} . B. S = Æ. x +1 = x + 2. C. S = { 2} . D. S = { 1} . ïìï x - y - z =- 5 ï Câu 2: Giải hệ phương trình: ïí 2y + z = 4 ïï ïïî z =- 2 A. S = { (- 4;3;2)} . B. S = { (- 4;- 3;- 2)} . C. S = { (4;3;2)} . D. S = { (- 4;3;- 2)} . Câu 3: Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là phép biến đổi tương đương: B. x + x - 2 = x2 + x - 2 Û x = x2. A. x + x2 + 3 = x2 Û x = x2. C. 2 D. x + x2 - 2 = x2 + x2 - 2 Û x = x2. x - 1 = x Û x - 1= x . ìï x +y = 9 Câu 4: Giải hệ phương trình: ïí ïïî 2x + 2y = 10 A. Vô nghiệm. B. Có1 nghiệm. C. Có vô số nghiệm. D. Có 2 nghiệm. Câu 5: Giải phương trình: x4 - 5x2 + 4 = 0. A. S = { - 2;2} . B. S = { - 1;1} . C. S = { - 2;- 1;1;2} . D. S = { 1;2} . 2 Câu 6: Giải phương trình 3+ A. S = { 1} . x - 6x - 18 - 27 = . x- 3 x- 3 B. S = { 0} . C. S = Æ. D. S = { - 1} . C. S = { (2,5)} . D. S = { (0,9)} . C. S = { 0;2} . D. S = { 0;1} . ìï x +y = 9 . Câu 7: Giải hệ phương trình: ïí ïïî 2x +y = 9 A. S = Æ. B. S = { (4,4)} . 2 Câu 8: Giải phương trình: A. S = { 2} . Trang -3- x x = 0. 2- x 2- x B. S = Æ. Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 9: Tìm điều kiện xác định của phương trình x + ïì x >- 4 . B. ïí ïïî x ¹ 2 A. x >- 4. ïì x ³ - 4 . C. ïí ïïî x ¹ 2 Câu 10: Tìm tập nghiệm của phương trình: B. S = { 8} . A. S = Æ. x +4 = 1. x- 2 D. x ³ - 4. x +1 = 3. C. S = { 1;2} D. S = { 2} . II. TỰ LUẬN: Bài 1: Giải các phương trình sau: 2 a / 2x - 5x + 4 - 2+ x = 0. 2 b/ x +2 x - 1 3- 2x + = 2 . x + 3 2- x x + x - 6 2 ( 2 ) Bài 2: Cho phương trình: ( m- 1) x - m +1 x +m( m +1) = 0. Tìm mÎ ¢ để phương trình trên có 2 nghiệm nguyên phân biệt. ïì x +y + xy = 5 . Bài 3: Giải hệ phương trình: ïí 2 ïï x +y2 + x +y = 8 î PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 1 A B C D Trang -4- 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 3 TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình x + A. x ³ 2 và x ¹ 4. B. x ¹ 4. Câu 2: Tập nghiệm của phương trình: A. S = { 3} . 1 2x - 4 + = 0. x- 4 x- 1 C. x > 1 và x ¹ 4. 1 1 - 2 = 0 là: x +6 x B. S = { 2} . C. S = { - 2} . 2 Câu 3: Tập nghiệm của phương trình 4+ A. S = { 2} . B. S = Æ. D. x > 2 và x ¹ 4. D. S = { - 2;3} . 2 x - 4x - 14 x là : = x- 2 x- 2 C. S = { 0;2} . D. S = { 0} . ïì x +y = 10 Câu 4: Tập nghiệm của hệ phương trình: ïí là: ïïî 2x + 3y = 24 A. S = { (10,0)} . B. S = { (2,8)} . Câu 5: Số nghiệm của phương trình: A. 1. B. 0. C. S = { (5,5)} . D. S = { (6,4)} . 2 x + 2x +1 = 1 là: C. 2. D. 3. Câu 6: Phương trình: x2 - 4 = 0 là phương trình hệ quả của phương trình: A. x2 - 2 = 0. B. (x +1)(x - 2) = 0. C. (x + 2)(x - 1) = 0. D. x + 4 = 2. Câu 7: Tập nghiệm của phương trình: x4 + 3x2 - 4 = 0 là: A. S = { 1} . B. S = { - 4,1} . C. S = { - 1,1} . D. S = { - 2,- 1,1,2} . ìï 3x - 3y = 6 Câu 8: Hệ phương trình: ïí ïïî 2x - 2y = 12 A. Chỉ có1 nghiệm là: ( 10,4) . B. Có vô số nghiệm. C. Có 2 nghiệm. D. Vô nghiệm. Trang -5- Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH 2 2 Câu 9: Nghiệm của phương trình: 3x y - 4xy - 2x + 2y + 26 = 0 có nghiệm: A. ( 2;- 1) . B. ( - 2;1) . C. ( - 2;- 1) . Câu 10: Tập nghiệm của phương trình: B. S = { - 1,1} . A. S = Æ. D. ( 2;1) . 2 2 2x +1 = x + 2 là: C. S = { 2} . D. S = { 1;2} . TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình sau: 2 a / 3x - 5x +7 + 2x - 1= 0. b/ 13 2 2x + x - 21 + 1 6 = 2 . 2x + 7 x - 9 2 Bài 2: Cho phương trình: ( m +1) x - 4m( m +1) x - m = 0 . Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó. ìï x2 +y = 4x ï . Bài 3: Giải hệ phương trình: í 2 ïï y + x = 4y ïî ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 1 A B C D Trang -6- 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM ïì 3x - y - 10 = 0 Câu 1: Tập nghiệm của hệ phương trình: ïí là: ïïî 2x - 3y - 9 = 0 A. S = { (3;- 1)} . B. S = { (- 3;1)} . C. S = { (10,0)} . 2 Câu 2: Tập nghiệm của phương trình: A. S = { 0} . 2 x +2 B. S = { - 1,1} . Câu 3: Tập nghiệm của phương trình: A. S = { 3} . x B. S = { - 3;3} . + 2 2 x +2 - 1= 0 là: C. S = ¡ . 3 2 x - 2 2 x - 3 D. S = { (15,5)} . D. S = { 1} . = 0 là: C. S = Æ. D. S = { - 3} . C. Có 2 nghiệm. D. Có vô số nghiệm. ïìï 4x +y = 20 Câu 4: Hệ phương trình: ïí ïï x + 1y = 5 4 îï A. Có 1 nghiệm. B. Vô nghiệm. Câu 5: Tập nghiệm của phương trình: A. S = Æ. B. S = { 7} . 2x +11 = x - 2 là: C. S = { - 1;7} . Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình: A. x ¹ - 1. B. x >- 2. D. S = { 2} . 1 6- 3x + = 0 là: x +1 x +2 C. ( - 2;2] \ { - 1} . D. x £ 2 và x ¹ - 1. Câu 7: Phương trình x2 = 3x tương đương với phương trình : A. x2 + x2 - 1 = 3x + x2 - 1. B. x2 - 4x + 3 = 0. C. x2. x2 + 3 = 3x. x2 + 3. D. x + Câu 8: Số nghiệm của phương trình: A. 3. Trang -7- B. 2. 2 1 1 = 3x + . x- 3 x- 3 2 x - 8x + 3 = 10- 2x là: C. 1. D. 0. Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 9: Tập nghiệm của phương trình: x4 - 4x2 + 4 = 0 là: { A. S = - } B. S = { - 1;- 2;1;2} . 2; 2 . C. S = { 1;2} . D. S = { - 2;2} . ïìï x + 3y + 2z = 8 ï Câu 10: Hệ phương trình: í 2x + 2y + z = 6 có tập nghiệm: ïï ïïî 3x +y + z = 6 A. S = { (1;1;- 2)} . B. S = { (- 1;1;2)} . D. S = { (1;1;2)} . C. S = { (1;- 1;2)} . TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình sau: b/ 2 a / x - 6x + 5 = 3 x - 5. x +2 1 x- 7 = 2 . x +1 x - 3 2x - 4x - 6 Bài 2: Cho phương trình: x2 - 4x +m- 1= 0 . Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1,x2 3 3 thỏa: x1 + x2 = 40. ïì x +y - 2xy =- 12 . Bài 3: Giải hệ phương trình: ïí 2 ïï 2x - x2y2 + 2y2 =- 45 î ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 5 6 7 A B C D ----------------------- Trang -8- 8 9 1 0 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 5 I. TRẮC NGHIỆM : ( 5 ĐIỂM) Câu 1: Tập nghiệm của phương trình: A. S = Æ 2 x + 2x + 4 = 2- x là: B. S = { - 2;- 1} C. x £ 2 D. S = { - 1} Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình: 3- x = 4x . A. 3- x = 16x2 B. x +1= 0 C. 16x = 9 D. 2x = 4 ìï 6 5 ïï + = 3 ïx y Câu 3 : Nghiệm của hệ phương trình ïí là: ïï 9 10 =1 ïï ïî x y æ ö 1 1÷ ; ÷ D. ç ç ç è5 3÷ ø x 2x - 3 + = 0 là: Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình x + x +6 x +6 3 A. x ¹ 6 B. x > ; x ¹ - 6 C. x ¹ - 6 2 x =- 6 2 x +5 = - 1 là : Câu 5: Tập nghiệm của phương trình x + x +3 x +3 A. S = { 0;- 3} B. S = { 0} C. S = { - 3} D. Æ A. ( 3;5) B. ( 5;3) æ 1 1ö ; ÷ C. ç ÷ ç ÷ ç è3 5ø Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình x + A. x£ 2 B. ïìï x ³ 2 í ïïî x ¹ 9 D. 2- x = 1là : x- 9 A. B. x£ 9 x¹ 9 ïìï 2x - 3y + 2z - 4 = 0 ï Câu 7 : Nghiệm của hệ phương trình ïí - 4x + 2y + 5z + 6= 0 là: ïï ïïî 2x + 5y + 3z - 8 = 0 æ 9 17 8 ö A. ç ; ; ÷ ÷ ç ÷ ç è4 38 19ø æ 9 17 8 ö ÷ B. ç - ;;÷ ç ÷ ç è 4 38 19ø æ ö 9 17 8 ÷ C. ç ;; ÷ ç ç è4 38 19÷ ø æ 9 17 8 ö ÷ D. ç - ; ;÷ ç ÷ ç è 4 38 19ø Câu 8: Số nghiệm của phương trình: x4 - 8x2 + 7 = 0 là: A.1 B.2 C.3 2 Câu 9: Phương trình 3x = 4x tương đương với phương trình : Trang -9- D.4 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH 2 A. 3x2 + x - 2 = 4x + x - 2 B. 3x + 1 1 = 4x + 3x - 4 3x - 4 C. 3x2. x - 3 = 4x. x - 3 D. 3x2 + x2 + 7 = 4x + x2 + 7 Câu 10: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm: A. ìïï x - 3y - 4 = 0 B. ìïï x - 3y - 4 = 0 C. ìïï - 9x - 6y + 3= 0 D. ìïï x - 3y - 4 = 0 í í í í ïïî 2x - 6y - 7 = 0 ïïî 2x - 6y - 8 = 0 ïïî 3x + 2y - 1= 0 ïïî 3x + 2y - 1= 0 II.TỰ LUẬN: ( 5 ĐIỂM ) Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a. 2 4x + 2x +10 = 3x +1 b. 1+ 4 1 2 = + 2 x - 2 x x - 2x ïì x +y = 3 c. ïí 3 ïï x +y3 = 9 î Câu 2: Định tham số m để phương trình : x2 - ( 2m + 3) x +m2 + 4 = 0 2 có hai nghiệm 2 phân biệt thoả : x1 + x2 = 15 . 1 B Trang -10- 2 A 3 A 4 C 5 B 6 A 7 A 8 D 9 D 10 A Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 6 I.TRẮC NGHIỆM : (5 ĐIỂM) Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình 2x + x +1 phương trình: A. 8- x = 4x2 8- x = 2x . B. x +1= 0 + 2x - 3 = 0 là: 2 x - 4x x - 4x A. x ¹ 4 B. x ¹ 0; x ¹ 4 C. x ¹ 0 D. x = 0; x = 4 Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của 2 C. 2x = 8 D. 2x = 4 Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình 5x + x + 3 = 6 là : A. B. ìïï x ³ 3 í ïïî x ¹ - 3 x³ 3 C. x³ - 3 B. x¹ - 3 ïìï xz - 3yz - z = 5 ï Câu 4 : Nghiệm của hệ phương trình ïí 2xz +yz + 3z =- 1 là: ïï ïïî 3xz - 2yz - 4z = 2 æ 2 38 1ö - ;; ÷ ÷ A. ç ç ÷ ç è 7 7 3ø æ 2 38 1ö ;; ÷ ÷ B. ç ç ÷ ç è 21 21 3ø æ ö 2 38 1÷ ; ;- ÷ C. ç D. ç ç è7 7 3÷ ø x- 4 5x 2x + 4 + 2 = 1+ 2 Câu 5 : Tập nghiệm của phương trình 2 x - 4 x - 4 x - 4 A. { 2} B. { 3} C. Æ D. { 4} 2 Câu 6: Phương trình 3x = 4x tương đương với phương trình : æ 2 38 1÷ ö ç - ; ; ÷ ç ç è 7 7 3÷ ø là : 1 1 = 4x + 3x - 4 3x - 4 2 D. 3x + x - 2 = 4x + x - 2 B. 3x2 + A. 3x2 + x2 + 9 = 4x + x2 + 9 C. 3x2. x - 3 = 4x. x - 3 Câu 7 : Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm: A. ïìï x - 3y - 4 = 0 í ïïî 3x + 2y - 1= 0 B. ïìï x - 3y - 4 = 0 í ïïî 2x - 6y - 8 = 0 C. ïìï - 9x - 6y + 3= 0 í ïïî 3x + 2y - 1= 0 D. Cả 3 câu trên Câu 8: Số nghiệm của phương trình: 5x4 - x2 = 0 là: A.1 B.2 Câu 9 : Tập nghiệm của phương trình Trang -11- C.3 2 3x - 9x + 7 = x - 2 là: D.4 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ì 7ü C. S = ïí ïý ïîï 3ïþ ï ïì 3x - y + 7 = 0 Câu 10 : Nghiệm của hệ phương trình ïí là: ïïî x + 5y - 11= 0 æ 3 5ö æ 3 5ö æ 3 5ö ÷ A. ç B. ç C. ç D. - ; ÷ ; ;- ÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ÷ ÷ ÷ ç ç ç è 2 2ø è 2 2ø è2 2ø II.TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM ) Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a. ì 3ü D. S = ïí ïý ïîï 2ïþ ï B. S = { 1} A. S = Æ æ ö 3 5÷ ç ; ÷ ç ç è2 2÷ ø 2 3x - 5x +7 = 1- 2x b. 2+ 3 3- 2x = 2 x - 3 x - 7x +12 ìï x2 +y = 3x c. ïí ïï y2 + x = 3y ïî Câu 2: Định tham số m để phương trình : ( m + 2) x2 - 2mx + m- 1= 0 có hai nghiệm là hai số đối nhau . 1 B Trang -12- 2 A 3 C 4 A 5 A 6 A 7 D 8 C 9 A 10 A Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM ïì 5x - 4y = 3 Câu 1: Hệ phương trình ïí có nghiệm là: ïïî 7x - 9y = 8 A. æ 5 19ö ÷ ç ;÷ ç ÷. ç è 17 17ø B. æ 5 19ö ç ; ÷ ÷ ç ÷. ç è 17 17ø æ5 19ö ÷ ;÷ C. ç ç ÷. ç è17 17ø Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình A. ¡ \ { - 1} . ïì 5 ïü B. ¡ \ í - ;- 1;3ý. ïîï 3 ïïþ Câu 3: Tập nghiệm của phương trình A. { 3; 7} . æ5 19ö ; ÷ ÷ D. ç ç ÷. ç è17 17ø 3x + 5 x- 3 = là 2 x +1 x +1 C. ( - 1;+¥ ) . D. [ - 1;+¥ ) . 2x - 5 = x - 4: B. { 7} . C. { 2; 5} . D. { 5} . Câu 4: Tập nghiệm của phương trình x4 + x2 - 6= 0: { A. - } 2; 2 . B. { - 3;2} . Câu 5: Số nghiệm của phương trình 2x + A. 2. B. ìï x2 +x +y +y2 = 8 C. ïí D. Æ. ïï x + xy +y = 5 î 3 3x = là: x- 1 x- 1 2 x + 3x +1 = 2x +13. 2x + 3 4 24 = 2 + 2. x - 3 x +3 x - 9 C. D. 1. Câu 6: Tập nghiệm của phương trình x + 4- x = 1+ 4- x : A. Æ. Trang -13- B. ( - ¥ ;4) . C. { 1} . D. ¡ \ { 4} . Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH 2 ( ) 2 Câu 7: Với giá trị nào của tham số m để phương trình 2x - 5 m +m- 8 x + 2m- 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu? 3 A. m> . 2 B. m= 0. 3 D. m< . 2 C. m¹ 2. ïìï 4x - 2y +z = 6 ï Câu 8: Nghiệm của hệ phương trình ïí 2x + 3y =- 1 : ïï ïïî 2y - z =- 3 æ ö 3 5 4÷ ;- ; ÷ . A. ç ç ç è4 6 3÷ ø æ5 1 ö - ; ;12÷ ÷ C. ç ç ÷. ç è 42 ø B. ( 1;- 1; 1) . æ 3 15 ö ; ;12÷ ÷ D. ç ç ÷. ç è8 4 ø Câu 9: Cặp số ( x;y) = ( 2;1) là nghiệm của phương trình nào? A. x - 2y = 1. B. 2x - y = 3. C. x +y = 2. D. 3x +y = 5. ( 2 ) Câu 10: Với giá trị nào của tham số thực m để phương trình m - 2 x - mx = 2( mx - 4) có nghiệm x = 2 ? B. mÎ { 1} . A. mÎ { 1;2} . C. mÎ { 2} . D. m tuøy yù (m Î ¡ ). TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình sau: a) 2x + 3 4 24 = 2 + 2. x - 3 x +3 x - 9 b) x + 3x +1 = 2x +13. 2 2 Bài 2: Cho phương trình: x +( m- 1) x - m = 0 Tìm giá trị của tham số m để phương trình trên có hai nghiệm đều dương. Bài 3: Giải hệ phương trình sau: ìï x2 +x +y +y2 = 8 ïí ïï x + xy +y = 5 î 1 A Trang -14- 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B C D ĐỀ 8 TRẮC NGHIỆM ìï 3x - 2y - 11= 0 Câu 1: Hệ phương trình ïí có nghiệm là: ïïî x + 5y + 2 = 0 A. ( - 3;- 1) . B. ( 3;- 1) . C. ( 3;1) . Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình 2x +1= x + A. ¡ \ { 9} . B. ¡ \ { - 3;2;3} . C. ¡ \ { - 3;3} . Câu 3: Tập nghiệm của phương trình x - 4x + 3 = x - 2: ïì 1ïü A. í ý. ïîï 8ïþ ï B. Æ. D. ( - 3;1) . x- 2 2 9- x là D. ¡ \ { 3} . 2 C. { 2} . D. { 4} . Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 3x4 +11x2 - 4 = 0 là: ìï 1 1 ü ï ; ïý. A. ïí ïïî 3 3ïïþ ìï 1ü B. í - 4; ïý. ïîï 3ïïþ Câu 5: Tập nghiệm của phương trình A. { 1} . B. ( 2;+¥ ) . ìï 1ü D. í ïý. ïîï 3ïþ ï C. { - 2;2} . x 1 = là x- 2 x- 2 C. ¡ \ { 2} . D. Æ. 2 2 2 Câu 6: Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình m x + 3mx +1= x +( m- 2) x là phương trình bậc nhất? A. m= ±1. Trang -15- B. m=- 1. C. m= 1. D. m= 0. Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 7: Với giá trị nào của tham số m để phương trình x2 + 2x + 4- m = 0 nghiệm trái dấu? A. m> 4. B. m> 0. C. m< 0. có hai D. m< 4. ïìï x +y + z = 11 ï Câu 8: Nghiệm của hệ phương trình ïí 2x - y + z = 5 là: ïï ïïî 3x + 2y + z = 24 æ 1 9 5ö - ;- ; ÷ ÷ A. ç ç ÷. ç è 4 2 4ø æ 3 3ö ;- 2; ÷ ÷ C. ç ç ÷. ç è2 2ø B. ( 10;7;9) . D. ( 4;5;2) . Câu 9: Cặp số ( x;y) = ( 1;2) là nghiệm của phương trình nào? A. 3x + 2y = 7. B. x - 2y = 5. C. 3x - y = 2. D. 0x + 3y = 3. Câu 10: Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là phép biến đổi tương đương? A. x + x - 2 = x2 Û x = x2 - 2 x - 2. 2 B. 2x x - 3 = x D. 2 C. 3x + x - 2 = x + x - 2 Û 3x = x . 2 x - 3 Û 2x = x . 2 x - 1 = 2x Û x - 1= 4x . TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình sau: a) b) x- 1 3 8 = 2 . x +1 x - 3 x - 2x - 3 2 3x - 7x + 8 = x - 3. 2 2 Bài 2: Cho phương trình: x - 2( m- 1) x +m - 3m + 2= 0 Tìm giá trị của tham số m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao 2 2 cho x1 + x2 = 12. Bài 3: Giải hệ phương trình sau: ìï 2x2 - 3x = y2 - 2 ï í 2 ïï 2y - 3y = x2 - 2 ïî 1 A B Trang -16- 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH C D ĐỀ 9 II. Trắc nghiệm 2 Câu 1: Tìm m để phương trình ( 2m- 1) x - 2( m +1) x + 3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt A. m¹ 4. B. m¹ 2. C. m= 2. D. m= 4. Câu 2: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là tương đương A. 2 2 2x - 4x +5 = 3x +1 Û 2x - 4x + 5= 3x +1 2 3x 5x B. 3x = 5x Û = 2 x - 1+1 2 x - 1+1 2 2 C. x - 2x + 3 2 + 5x = 0 Û x - 2x + 3+ 5x ( x +1) = 0 x +1 3 3 D. 2x + x - 2 = 4x Û 2x - 2 x + 2 + x - 2 = 4x - 2 x + 2 Câu 3: Phương trình x3 - 4x = 0 là phương trình hệ quả của phương trình B. x ( 2x + 3) ( 3x - 6) = 0. A. x3 - 3x + 6 = 0. ( 2 ) C. ( x - 2) ( x + 2) x +1 = 0. ( 2 ) D. x - 4 ( x +1) = 0. ïìï x +y + x = 3 ï Câu 4: Hệ phương trình ïí 2x - y + z =- 3 có nghiệm là? ïï ïïî 2x - 2y + z =- 2 A. ( - 8;- 1;12) . Trang -17- B. ( - 4;- 1;8) . C. ( - 8;- 1;2) . . D. ( - 4;- 1;- 6) . Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ìï 5x - 4y = 2 Câu 5: Nghiệm của hệ phương trình ïí là? ïïî 7x - 9y = 8 æ 14 26ö ; ÷ ÷ A. ç ç ÷. ç è 17 17ø æ 14 26÷ ö ; ÷ .. B. ç ç ç è 17 17÷ ø 3 2 æ 14 26÷ ö ;. ÷ C. ç ç ç è 17 17÷ ø æ 14 26ö ; ÷ ÷ D. ç ç ÷. ç è17 17ø 2 Câu 6: Phương trình 2x - 5x y - 7z x +163 = 0 có nghiệm là: B. ( 1;- 2;15) . A. ( - 1;- 2;5) . Câu 7: Phương trình 2x C. ( 1;2;5) . D. ( 1;- 2;- 5) . 5 = 5 có mấy nghiệm x - 1 x- 1 2 A. 3. - C. 0. B. 2. 2 ( D. 1. ) 2 Câu 8: Phương trình x 3x + 2 = 5 có số nghiệm là B. 3. A. 2. C. 4. D. 1. Câu 9: Xác định m để phương trình m2x - 3 = 9x +m vô nghiệm : A. m= 3. B. m=- 3. C. m¹ 3. D. m= 2. 2 x 3x 2x - 4 Câu 10: Số nghiệm của phương trình là = x +1 x - 1 1- x2 A. 0 B. 1. D. 3. C. 2. II. Tự Luận Bài 1. Giải các phương trình sau 2 a. 5x - 1- 3x 2 2x - 5x + 2 = 3x - 5 + 2. 1- 2x b. x + 2 2x - x2 + 3 = 1. 2 Bài 2. Cho phương trình 2x - ( 3+ 3m) x + 6m- 2= 0 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1,x2 thỏa: x1 = x22 ìï ïï x ï Bài 3. Giải hệ phương trình ïí ïï ïï y ïî 1 A Trang -18- 2 3 4y = y x 3 4x = x y 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B C D ĐỀ 10 I. Trắc nghiệm ( 2 ) Câu 1: 7. Với điều kiện nào của m thì phương trình 3m - 4 x - 1= m- x có nghiệm duy nhất? A. m = 1;m =- 1. . B. m¹ 1. C. m¹ - 1. D. m¹ 0. Câu 2: Hai phương trình được gọi là tương đương khi : A. Hai phương trình có cùng tập xác định. B. Hai phương trình có cùng tập hợp nghiệm. C. Hai phương trình có cùng dạng. D. Phương trình này là phương trình hệ quả của phương trình kia. 2 Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình A. [ 3;+¥ ) \ { - 3} . B. ( 3;+¥ ) . 2x +1- x 2 x - 9 = x + 3 là : C. ( - 3;+¥ ) \ { 3} . D. [ - 3;+¥ ) æ 75 - 76 - 6÷ ö ; ; ÷ Câu 4: 4. Hệ phương trình nào dưới đây có nghiệm ç ç ç è 49 49 49 ÷ ø ìï x + 2y + 3z=-5 ïï A. ïí 3x - 4y + 5z=1 ïï ïïî 2x - y + 5z = 4 Trang -19- ìï x + 2y + 3z=-5 ïï B. í 3x - 4y + 5z=1 ïï ïïî - 2x - y + 5z = 4 ìï x + 2y + 3z=-5 ïï C. í 3x+4y + 5z=1 ïï ïïî - 2x - y + 5z = 4 ìï x + 2y - 3z=-5 ïï D. í 3x - 4y + 5z=1 ïï ïïî - 2x - y + 5z = 4 Toán 10 TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ìï 5x + 2y + 2 = 0 Câu 5: 3. Nghiệm của hệ phương trình ïí là? ïïî 4x +7y +1= 0 æ 4 1ö ;- ÷ ÷ A. ç ç ÷. ç è9 9ø æ 4 1ö - ; ÷ ÷ B. ç ç ÷. . ç è 9 9ø 3 æ 4 1ö - ;- ÷ ÷ C. ç ç ÷. ç è 9 9ø 2 æ ö 4 1÷ ;- ÷ . D. ç ç ç è9 9÷ ø 2 Câu 6: 5. Phương trình 2x - 5x y - 7z x - 5 = 0 có nghiệm là: A. ( 0;2;- 1) . B. ( 1;- 2;0) . Câu 7: 6. Phương trình A. 3 2x +1 C. ( 2;- 1;2) . D. ( 1;- 2;1) . 3 = 2x - 3 có mấy nghiệm 4x - 1 2x - 1 2 - B. 1 2 C. 0 ( 2 D. 2 ) Câu 8: 10. Phương trình x 6x +1 = 1 có số nghiệm là A. 2 B. 3 Câu 9: Phương trình C. 4 2x - 3 D. 1 5x +1 = 2 biến đổi tương đương về dạng: 12x + 5x - 2 1- 4x 2 - 2 ax +bx +x = 0 . Tính c . B. 9. A. 1. C. 5. Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình A. 35 . 28 B. 1 . 4 C. D. 3. 2x - 1 2 10x - 3- 8x 5 . 4 - 3x - 1 =1 1- 2x D. - 11 . 28 II. Tự Luận Bài 1. Giải các phương trình sau 2 a. 2x - 2x 2 1- x - 2x = 4x - 3 - 6 2x - 1 b. 2 2 - 3x +6x - 2 = 2x +15x - 3 2 Bài 2. Cho phương trình 2x - ( 2+ 3m) x + 9m- 12 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 5. ìï x2 +y2 - 3x - 2y + 2 = 0 ï Bài 3. Giải hệ phương trình í 2 ïï 2y +x2 - 3y - 2x + 2= 0 ïî ----------- HẾT ---------- Trang -20-
- Xem thêm -