Tài liệu 12

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía âáút næåïc laì sæû xuáút hiãûn ngaìy caìng nhiãöu caïc doanh nghiãûp. Nhæng âãø täön taûi, âæïng væîng vaì gàût haïi âæåüc nhæîng thaình cäng täút âeûp trãn thë træåìng laì váún âãö doanh nghiãûp cáön phaíi giaíi quyãút. Chênh vç thãú maì báút kç doanh nghiãûp naìo cuîng phaíi xáy dæûng cho mçnh kãú hoaûch hoaût âäüng täút vaì coï hiãûu quaí, trong âoï coï sæû âoïng goïp khäng nhoí cuía bäü pháûn kãú toaïn. Kãú toaïn âæåüc coi laì ngän ngæî kinh doanh, laì phæång tiãûn giao tiãúp giæîa doanh nghiãûp våïi caïc âäúi tæåüng coï quan hãû. Kãú toaïn ghi cheïp këp thåìi chênh xaïc nhæîng nghiãûp vuû phaït sinh, tæì âoï cung cáúp nhæîng thäng tin nhàòm xáy dæûng kãú hoaûch hoaût âäüng chàût cheî, xaïc thæûc. Våïi viãûc chuyãøn biãún cuía âáút næåïc theo hæåïng cäng nghiãûp hoaï- hiãûn âaûi hoaï âaî taûo ra sæû caûnh tranh gay gàõt giæîa caïc doanh nghiãûp vaì sæû täön taûi Nåü- Coï trong kinh doanh laì âiãöu táút yãúu , nhæng doanh nghiãûp phaíi biãút sæí duûng âäöng väún cuía mçnh nhæ thãú naìo âãø phaït huy thãú maûnh cho cäng ty. Xeït trãn khaí nàng thanh toaïn vaì tçnh hçnh cäng nåü cuía doang nghiãûp seî phaín aïnh roî neït vãö cháút læåüng cäng taïc quaín lyï taìi chênh noïi chung, cäng taïc hoaût âäüng vaì sæí duûng väún læu âäüng noïi riãng. Nháûn thæïc âæåüc táöm quan troüng cuía cäng taïc haûch toaïn, cuìng våïi quaï trçnh tçm hiãøu thæûc tãú taûi Cäng Ty Kim Khê Miãön Trung, em âaî choün viãút âãö taìi:’’ Kãú toaïn phaíi thu khaïch haìng, phaíi traí ngæåìi baïn’’ âãø laìm baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp cho mçnh. Näüi dung âãö taìi gäöm 4 pháön: PháönI: Nhæîng váún âãö chung vãö cäng ty Kim Khê Miãön Trung Pháön II: Näüi dung baïo caïo cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn phaíi thu khaïch haìng- phaíi traí cho ngæåìi baïn Pháön III: Âaïnh giaï caïc chè tiãu trãn baïo caïo taìi chênh Pháön IV: Nháûn xeït vaì yï kiãún âãö xuáút Do thåìi gian thæûc táûp coï haûn vaì kiãún thæïc coìn haûn chãú nãn âãö taìi khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, em ráút mong nháûn âæåüc sæû giuïp âåî vaì âoïng goïp yï kiãún cuía tháöy vaì caïc anh chë, cä chuï phoìng kãú toaïn âãø âãö taìi âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån. Âaì Nàông, thaïng 9 nàm 2004 Hoüc sinh thæûc hiãûn Nguyãùn Lã Häöng Uyãn HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh PHÁÖN I NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ CÄNG TY KIM KHÊ MIÃÖN TRUNG I. Sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía Cäng ty Kim Khê Miãön Trung 1. Sæû ra âåìi cuía cäng ty Cäng ty Kim Khê Miãön Trung âæåüc thaình láûp trãn cå såí håüp nháút giæîa cäng ty Kim Khê Âaì Nàông vaì cäng ty Váût Tæ Thæï Liãûu Âaì Nàông theo quyãút âënh säú 1065QÂ/TCCBDT ngaìy 20/12/1994 cuía Bäü cäng nghiãûp. Cäng ty laì mäüt doang nghiãûp nhaì næåïc coï âáöy âuí tæ caïch phaïp nhán, thæûc hiãûn chãú âäü haûch toaïn kinh tãú âäüc láûp, âæåüc pheïp måí caïc taìi khoaín ngán haìng trong næåïc . Truû såí chênh âàût taûi:16 Thaïi Phiãn Âaì Nàông Tãn giao dëch: Central Vietnam Metal and Gennaral Materials Company, viãút tàõt laì CEVIMETAL. 2. Quaï trçnh phaït triãøn cuía cäng ty Kãø tæì ngaìy thaình láûp vaì âi vaìo hoaût âäüng cho âãún nay, doanh säú hoaût âäüng cuía cäng ty ngaìy caìng tàng, thë pháön âæåüc duy trç vaì måí räüng. Tuy nhiãn trong 2 nàm 1995199, trãn thë træåìng coï nhiãöu biãún âäüng, bäü maïy täø chæïc vaì cå cáúu quaín lyï cuía cäng ty chæa âæåüc hoaìn thiãûn... nãn hoaût âäüng cuía cäng ty gàûp nhiãöu khoï khàn.Tæì nhæîng nàm 1997 tråí âi, Ban laînh âaûo cuía cäng ty âaî khàõc phuûc âæûåc nhæîng âiãøm yãúu âoï, tçm ra phæång phaïp quaín lyï vaì âiãöu haình thêch håüp, thãm vaìo âoï laì sæû cäú gàõng näù læûc cuía táút caí caïn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty âaî giuïp âæa hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty âi vaìo äøn âënh vaì phaït triãøn maûnh. Cäng ty coï täøng säú väún kinh doanh taûi thåìi âiãøm thaình láûp laì 31973 triãûu âäöng vaì säú cäng nhán viãn hiãûn nay laì 400 ngæåìi, 17 âån vë træûc thuäüc trãn caí 3 miãön âáút næåïc. II.Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía Cäng ty Kim Khê Miãön Trung 1. Chæïc nàng cuía cäng ty Täø chæïc kinh doanh caïc màût haìng kim khê, phãú liãûu kim khê, váût liãûu xáy dæûng, váût tæ täøng håüp, nháûp kháøu phäi theïp. Täø chæïc gia cäng chãú biãún caïc loaûi theïp tæì nháûp kháøu phäi theïp, tæìng bæåïc âæa saín pháøm tiãúp cáûn thë træåìng trong næåïc. Täø chæïc kinh doanh dëch vuû nhaì haìng, khaïch saûn. 2. Nhiãûm vuû Nháûn vaì sæí duûng coï hiãûu quaí nguäön väún do nhaì næåïc cáúp. HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh Täø chæïc kinh doanh caïc màût haìng theo chæïc nàng cuía cäng ty vaì kinh doanh coï låüi, âaím baío âåìi säúng cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong cäng ty. Xáy dæûng kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh, thæûc hiãûn kãú hoaûch âiãöu âäüng haìng hoaï cho caïc âån vë træûc thuäüc. Thæûc hiãûn täút caïc chênh saïch, caïc quy âënh, täø chæïc quaín lyï caïn bäü, sæí duûng lao âäüng vaì baío vãû taìi saín, an ninh tráût tæû chênh trë näüi bäü, baío vãû mäi træåìng. III. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï vaì cäng taïc kãú toaïn taûi cäng ty 1. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï cuía cäng ty 1.1. Så âäö Giaïm âäúc PGÂ phuû traïch âáöu tæ XDCB P.täø chæïc haình chênh Chi nhaïnh træûc thuäüc PGÂ kiãm giaïm âäúc nhaì maïy P.KD thë træåìng PGÂ phuû traïch TC& haìnhchênh P.kãú toaïn taìi chênh Caïc XN træûc thuäüc P. kãú hoaûch âáöu tæ NM caïn theïp miãön trung P. thanh tra Cæía haìng træûc thuäüc Caïc kho, cæía haìng træûc thuäüc Chuï thêch: Quan hãû chè âaûo Quan hãû chæïc nàng 1.2.Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn Giaïm âäúc: laì ngæoìi træûc tiãúp âiãöu haình moüi hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty, chëu traïch nhiãûm vãö kãút quaí cuäúi cuìng cuía hoaût âäüng saín xuáút. HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh Caïc phoï giaïm âäúc: laì ngæåìi giaíi quyãút cäng viãûc trong phaûm vi âæåüc giaïm âäúc giao, âäöng thåìi tham mæu cho giaïm âäúc vãö kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh Phoìng täø chæïc- haình chênh: täø chæïc håüp lyï bäü maïy hoaût âäüng cuía cäng ty, tham mæu caïc váún âãö vãö täø chæïc nhán sæû. Phoìng kinh doanh thë træåìng: tham mæu cho giaïm âäúc vãö nhæîng biãún âäüng thë træåìng, vaûch ra chiãún læåüc kinh doanh, tiãúp thë âáøy maûnh quaï trçnh mua baïn. Phoìng kãú toaïn taìi chênh: láûp kãú hoaûch taìi chênh cho cäng ty thäng qua hãû thäúng säø saïch kãú toaïn, haûch toaïn täút caïc cäng taïc, giao dëch våïi ngán haìng vaì caïc täø chæïc taìi chênh tên duûng khaïc. Phoìng kãú hoaûch âáöu tæ: thu tháûp säú liãûu täøng håüp vaì phán têch säú liãûu. 2.Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn taûi cäng ty 2.1.Täú chæïc bäü maïy kãú toaïn Cäng ty Kim khê miãön trung coï maûng læåïi kinh doanh räüng, âãø phaín aïnh tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh, cäng ty âaî aïp duûng mä hçnh täø chæïc kãú toaïn væìa táûp trung væìa phán taïn. Så âäö: Kãú toaïn træåíng Phoï phoìng phuû traïch KHTC&XDCB Kãú toaïn TM& caïc khoa ín than h toaïn Kãú toaïn mua haìng &caïc khoaí n phaíi traí Phoï phoìng phuû traïch cäng nåü Kãú toaïn baïn haìng vaì caïc khoaí n phaíi thu Kãú toaïn TSCÂ nguäö n väún & chi phê Phoï phoìng phuû traïch pháön haình täøng håüp Kãú toaïn täøng håüp vàn phoìn g Kãú toaïn ngán haìn g Thuí quyî Kãú toaïn caïc âån vë træûc thuäüc Chuï thêch: Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng * Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn Kãú toaïn træåíng: coï nhiãûm vuû täø chæïc, chè âaûo cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn toaìn cäng ty, tham mæu cho giaïm âäúc HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh kê kãút caïc håüp âäöng kinh tãú xáy dæûng caïc kãú hoaûch taìi chênh. Phoï phoìng kãú toaïn taìi chênh vaì xáy dæûng cå baín: coï nhiãûm vuû xáy dæûng caïc kãú hoaûch taìi chênh cuîng nhæ caïc kãú hoaûch cå baín åí cäng ty. Phoï phoìng kãú toaïn phuû traïch cäng nåü: quaín lyï, theo doîi vaì âãö xuáút caïc biãûn phaïp thu häöi cäng nåü cuía cäng ty âäúi våïi khaïch haìng vaì láûp kãú hoaûch traí nåü cho nhaì cung cáúp. Phoìng kãú toaïn phuû traïch täøng håüp: táûp håüp caïc säú liãûu kãú toaïn åí vàn phoìng cäng ty vaì åí âån vë træûc thuäüc gåíi lãn âãø täøng håüp vaì láûp baïo caïo kãú toaïn toaìn cäng ty. Kãú toaïn tiãön màût vaì caïc khoaín thanh toaïn: phuû traïch theo doîi tiãöìn màût vaì kiãøm tra caïc baïo caïo tæì âån vë træûc thuäüc gåíi lãn, theo doîi viãûc thanh toaïn læång cäng nhán viãn. Kãú toaïn mua haìng vaì caïc khoaín phaíi traí: theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn nhaì cung cáúp vaì viãûc mua haìng cuía cäng ty, láûp baïo caïo tçnh hçnh nháûp xuáút täön haìng hoaï. Kãú toaïn baïn haìng va caïc khoaín phaíi thu: theo doîi doanh thu cuía cäng ty vaì caïc khoaín nåü cuía khaïch haìng. Kãú toaïn taìi saín cäú âënh, nguäön väún vaì chi phê: theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng taìi saín cäú âënh , tçnh hçnh tàng giaím nguäön väún kinh doanh, táûp håüp chi phê phaït sinh. Kãú toaïn täøng håüp vàn phoìng: täøng håüp säú liãûu phaït sinh taûi vàn phoìng âãø lãn baïo caïo. Kãú toaïn ngán haìng: giao dëch våïi ngán haìng, theo doîi tçnh hinh biãún âäüng cuía tiãön gåíi vaì tiãön vay cuía cäng ty åí ngán haìng caí Viãût Nam âäöng vaì ngoaûi tãû. Thuí quyî: theo doîi vaì âaím baío quyî tiãön màût taûi cäng ty, phuû traïch kháu thu tiãön theo chæïng tæì håüp lã, theo doîi vaì phaín aïnh viãûc cáúp phaït, nháûn tiãön vaìo säø. Kãú toaïn caïc âån vë træûc thuäüc: theo doîi vaì phaín aính caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh lãn säø saïch coï liãn quan, cuäúi kç gåíi baïo caïo kãú toaïn vãö vàn phoìng cäng ty. 2.2. Hçnh thæïc säø kãú toaïn Tæì mä hçnh täø chæïc kãú toaïn âæåüc læûa choün vaì âàûc âiãøm saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty, cäng ty âaî aïp duûng hçnh thæïc chæïng tæì coï sæí duûng pháön mãöm kãú toaïn. * Så âäö hçnh thæïc täø chæïc kãú toaïn HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh Chæïng tæì gäúc hoàûc baíng täøng håüp chæïng tæì gäúc Säø quyî Baíng kã Säø chi tiãút Nháût kê chæïng tæì Säø caïi Baíng täøng håüp chi tiãút Baïo caïo kãú toaïn Chuï thêch: Ghi haìng ngaìy Ghi âënh kç hoàûc cuäúi thaïng, cuäúi quê Quan hãû âäúi chiãúu * Trçnh tæû ghi cheïp Hàòng ngaìy hoàûc âënh kç, càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc kãú toaïn phaín aïnh vaìo säø quyî, baíng kã, nháût kê chæïng tæì tuyì theo tæìng nghiãûp vuû coï liãn quan. Âäúi våïi caïc âäúi tæåüng cáön haûch toaïn chi tiãút thç ngoaìi viãûc phaín aïnh vaìo caïc loaûi säø nhæ trãn, kãú toaïn tiãún haình ghi vaìo caïc loaûi säø (theí) chi tiãút tæång æïng coï liãn quan. Cuäúi thaïng, cuäúi quê càn cæï vaìo säú liãûu cuía mäüt säú baíng kã, kãú toaïn lãn mäüt säú loaûi nháût kê chæïng tæì tæång æïng vaì càn cæï vaìo caïc sä ø(theí)chi tiãút âãø lãn baíng täøng håüp chi tiãút. Tæì nháût kê chæïng tæì âãø lãn säø Caïi. Sau âoï kãú toaïn càn cæï vaìo säú liãûu åí säø Caïi vaì baíng täøng håüp chi tiãút âãø lãn baïo caïo kãú toaïn. IV. Nhæîng thuáûn låüi vaì khoï khàn cuía cäng ty Kim Khê Miãön Trung 1. Thuáûn låüi Cäng ty âæåüc sæû häù tråü vãö nhiãöu màût cuía cäng ty Theïp Viãût Nam, coï mäúi quan hãû täút våïi ngán haìng laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho huy âäüng väún. Bäü maïy quaín lyï linh hoaût vaì cuìng våïi sæû cäú gàõng näù læûc cuía âäüi nguî cäng nhán HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh viãn giaìu kinh nghiãûm,ü âæåüc âaìo taûo càn baín. Bãn caûnh âoï cäng ty coï quan hãû våïi nhiãöu nhaì cung cáúp nãn âaím baío âæåüc tênh këp thåìi vaì thuáûn tiãûn trong viãûc âiãöu âäüng nguäön haìng kinh doanh taûi caïc thë træåìng khaïc nhau. 2. Khoï khàn Do sæû caûnh tranh quyãút liãût trãn thë træåìng nãn viãûc baïn haìng hoaï cuía cäng ty gàûp nhiãöu khoï khàn. Vaì tçnh traûng khaïch haìng nåü keïo daìi âaî laìm cho cäng ty thiãúu väún, tæì âoï laìm giaím hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty. Thäng tin trãn thë træåìng âãø häüi tuû nhu cáöu cuîng nhæ dæû baïo thë træåìng coìn haûn chãú, âäöng thåìi thäng tin phaín häöi cho khaïch haìng khäng këp thåìi. V. Kãút quía hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty Kim Khê Miãön Trung 1. Biãøu máùu Âvt: âäöng So saïnh Chè tiãu Nàm 2002 Nàm 2003 2003/2002 Säú tiãön Tyí lãû( %) 1. Täøng 1.245.150.847 1.167.075.272 - -6,27 doanh thu .721 .694 78.075.575.0 2. Täøng 27 -33,9 låüi nhuáûn 94.306.443.88 6234..000.579 3. Näüp - -31,3 ngán saïch 90.177.960.09 61.943522.92 3.196.643.80 nhaì næåïc 6 3 9 28.234.437.1 73 Qua baíng säú liãûu trãn, cho tháúy: Täøng doanh thu nàm 2003so våê nàm 2002 giaím 78075575027 âäöng våïi tyí lãû giaím 6,27%. Täøng låüi nhuáûn nàm 2003 so våïi nàm 2002 giaím 3196643809 âäöng våïi tyí lãû giaím 33,9%. Nhæ váûy laì do nàm 2003 haìng hoaï tiãu thuû êt hån nàm 2002. Vç thãú khoaín näüp ngán saïch nhaì næåïc nàm 2003 êt hån nàm 2002 laì 28234437173 âäöng våïi tyí lãû laì 31,3%. HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh PHÁÖN HAI NÄÜI DUNG BAÏO CAÏO CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN PHAÍI THU KHAÏCH HAÌNG- PHAÍI TRAÍ NGÆÅIÌ BAÏN TAÛI CÄNG TY KIM KHÊ MIÃÖN TRUNG I. Nhæîng váún âãö lê luáûn chung 1. khaïi niãûm Kãú toaïn phaíi thu khaïch haìng, phaíi traí ngæåiì baïn laì caïc khoaín phaíi thu vaì caïc khoaín phaíi traí phaït sinh trong âån vë hay giæîa âån vë våïi caïc täø chæïc kinh tãú khaïc khi xaíy ra mäúi quan hãû mua, baïn trao âäøi haìng hoaï, lao âäüng dëch vuû. 2.Âàûc âiãøm Kãú toaïn phaíi thu khaïch haìng thç khoaín väún cuía doanh nghiãûp bë caïc âån vë, täø chæïc, caï nhán khaïc chiãúm duûng vaì doanh nghiãûp coï traïch nhiãûm phaíi thu häöi. Taìi khoaín âæåüc sæí duûng laì TK 131. Kãú toaïn phaíi traí ngæåìi baïn thç doanh nghiãûp âi chiãúm duûng väún cuía caïc âån vë, täø chæïc, caï nhán khaïc vaì doanh nghiãûp coï traïch nhiãûm phaíi hoaìn traí sau mäüt khoaíng thåìi gian nháút âënh. Taìi khoaín âæåüc sæí duûng laì TK 331. TK 133, 331 coï thãø dæ nåü, dæ coï nãn thuäüc nhoïm taìi khoaín häùn håüp, laì taìi khoaín væìa phaín aïnh taìi saín væìa phaín aïnh nguäön hçnh thaình taìi saín. Kãút cáúu chung cuía noï seî laì sæû pha träün giæîa kãút cáúu cuía taìi khoaín phaín aïnh taìi saín vaì kãút cáúu cuía taìi khoaín phaín aïnh nguäön väún. 3. Näüi dung caïc nghiãûp vuû thanh toaïn cäng nåü mua vaì baïn Thanh toaïn våïi ngæåìi baïn (cäng nåü mua): Quan hãû thanh toaïn phaït sinh khi mua taìi saín cäú âënh, váût tæ haìng hoaï, lao âäüng dëch vuû cuía caïc täø chæïc kinh tãú khaïc nhæ caïc nhaì maïy, xê nghiãûp, caïc täø chæïc cung æïng vátû tæ... chæa thanh toaïn hoàûc caïc khoaín tiãön æïng træåïc cho ngæoìi baïn. Trong quaï trçnh mua haìng, sæû váûn âäüng cuía caïc haìng hoaï vaì tiãön haìng thæåìng coï khoaíng caïch våïi thåìi gian nãn seî coï phaït sinh cäng nåü våïi ngæåìi baïn. Thanh toaïn våïi khaïch haìng (cäng nåü baïn): Quan hãû thanh toaïn våïi khaïch haìng phaït sinh khi doanh nghiãûp baïn váût tæ haìng hoaï, cung æïng lao vuû cho caïc täø chæïc kinh tãú, caïc cå quan khaïc nhæng laûi chæa thu âæåüc tiãön. Cuîng nhæ caïc doanh nghiãûp nháûn træåïc tiãön mua haìng vaì cung cáúp lao vuû cho khaïch haìng âaî âàût. Trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, táút yãúu seî phaït sinh caïc quan hãû thanh toaïn, caïc quan hãû thanh toaïn naìy phaït sinh åí caïc xê nghiãûp cuía doanh nghiãûp ráút nhiãöu vaì coï tênh cháút cäng nåü khaïc nhau. Vç váûy khi kãú toaïn cáön phán biãût roî raìng tæìng quan hãû thanh toaïn âãø phaín aïnh âuïng âàõn HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh trong säø saïch kãú toaïn. Kãú toaïn phaíi theo doîi chàût cheî caïc thanh toaïn dæït âiãøm tæìng khoaín cäng nåü phaït sinh âaî âãún thåìi haûn thanh toaïn. Thæåìng xuyãn kiãøm tra âäúi chiãúu våïi cäng nå übaïn haìng vaì caïc bäü pháûn kinh doanh træûc thuäüc cäng ty nhàòm coï thäng tin chênh xaïc vãö diãùn biãún cäng nåü trong quaï trçnh kinh doanh, âän âäúc caïc bäü pháûn thu häöivaì traí nåü âuïng haûn, traïnh thiãût haûi cho cäng ty, giæî âæåüc uy tên våïi nhaì cung cáúp haìng haïo cho cäng ty. Kãú toaïn cäng nåü luän luän theo doîi chi tiãút caïc khoaín cäng nåü cho khaïch nåü, chuí nåü vaì khäng buì træì caïc khoaín nåü våïi nhau. Nhçn chung, caïc quan hãû thanh toaïn coï thãø phán thaình 3 loaûi: - Thanh toaïn váût tæ haìng haïo vaì cung cáúp lao vuû. - Thanh toaïn caïc nghiãûp vuû phi haìng hoaï. - Thanh toanï trong näüi bäü ngaình vaì näüi bäü doanh nghiãûp. Âäúi våïi âãö taìi naìy, em chè nghiãn cæïu viãûc thanh toaïn vãö mua - baïn haìng hoaï. II. Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn 1. Caïc chæïng tæì chuí yãúu (coï máùu keìm theo åí pháön phuû luûc) Âãø haûch toaïn caïc khoaín thanh toaïn taûi cäng ty Kim Khê, kãú toaïn sæí duûng caïc chæïng tæì sau: * Hoaï âån giaï trë gia tàng Cäng duûng: hoaï âån giaï trë gia tàng laì loaûi hoaï âån sæí duûng cho caïc täø chæïc, caï nhán tênh thuãú theo phæång phaïp kháúu træì, baïn haìng hoaï, dëch vuû våïi säú læåüng låïn. Hoaï âån do ngæåìi baïn láûp khi baïn haìng hoaï hay cung æïng lao vuû, dëch vuû thu tiãön. Hoaï âån laì càn cæï âãø ngæåìi baïn ghi vaìo säø doanh thu vaì caïc säø kãú toaïn coï liãn quan vaì laì chæïng tæì cho ngæåìi mua váûn chuyãøn haìng hoaï trãn âæåìng, láûp phiãúu nháûp kho, thanh toaïn tiãön mua haìng. Phæång phaïp ghi hoaï âån giaï trë gia tàng: - Nhæîng doìng phêa trãn ghi roî hoü tãn, âëa chè, maî säú thuãú täø chæïc, caï nhán baïn haìng vaì mua haìng, hçnh thæïc thanh toaïn cheque, tiãön màût. - Caïc cäüt tiãúp theo: . Cäüt A, B : ghi säú thæï tæû , tãn haìng hoaï, dëch vuû . Cäüt C : âån vë tênh ghi theo âån vë quäúc gia qui âënh . Cäüt 1 : ghi roî säú læåüng cuía tæìng saín pháøm haìng hoaï . Cäüt 2 : ghi roî âån giaï cuía tæuìng saín pháøm haìng hoaï . Cäüt 3 : ghi roî säú tiãön baïn haìng ( (3)=(2) * (1)) . Caïc doìng coìn thæìa phêa dæåïi caïc cäüt A, B, C,1,2,3 âæåüc gaûch cheïo tæì trãn xuäúng. . Doìng cäüng tiãön haìng: ghi säú tiãön cäüng âæåüc åí cäüt 3. HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh . Doìng thuãú suáút GTGT: ghi thuãú suáút cuía haìng hoaï, dëch vuû theo luáût thuãú. . Doìng tiãön thuãú GTGT: ghi säú tiãön thuãú cuía haình hoaï, saín pháøm ghi trong hoaï âån bàòng cäüng tiãön haìng * thuãú suáút GTGT%. . Doìng täøng cäüng tiãön thanh toaïn: ghi bàòng säú tiãön haìng cäüng säú tiãön thuãú GTGT. .Doìng säú tiãön viãút bàòng chæí: ghi bàòng chæî säú tiãön täøng cäüng tiãön thanh toaïn * Phiãúu thu: Cäng duûng: phiãúu thu duìng âãø phaín aïnh caïc nghiãûp vuû kãú toaïn thu tiãön vaìo quyî. Phæång phaïp ghi phiãúu thu: - Phêa trãn goïc traïi ghi roî âån vë vaì âëa chè âån vë thu tiãön. - ÅÍ goïc phaíi ghi roî säú phiãöu, taìi khoaín ghi nåü ghi coï. - Doìng hoü tãn: ghi roî hoü tãn âån vë näüp tiãön. - Doìng âëa chè : ghi roî âëa chè cuía ngæåìi näüp hoaûc âån vë näüp tiãön. - Tiãúp theo, phaíi ghi roî lyï do näüp tiãön. - Doìng säú tiãön: ghi roî säú tiãön bàòng säú âaî thu, sau âoï phaíi viãút bàòng chæî säú tiãön âaî thu vaì coï keìm theo chæïng tæì gç phaíi ghi roî. Phiãúu thu naìy åí cäng ty láûp thaình 2 liãn: mäüt liãn giao cho khaìch haìng ( ngæåìi näüp tiãön ), mäüt liãn cäng ty giæî laûi. * Phiãúu chi: Cäng duûng: phiãúu chi duìng âãø phaín aïnh caïc nghiãûp vuû chi tiãön tæì quyî. Phæång phaïp ghi: . - Phêa trãn goïc traïi ghi roî âån vë vaì âëa chè âån vë chi tiãön. - ÅÍ goïc phaíi ghi roî säú phiãöu, taìi khoaín ghi nåü ghi coï. - Doìng hoü tãn: ghi roî hoü tãn âån vë nháûn tiãön. - Doìng âëa chè : ghi roî âëa chè cuía ngæåìi nháûn tiãön. - Tiãúp theo, phaíi ghi roî lyï do chi tiãön. - Doìng säú tiãön: ghi roî säú tiãön bàòng säú âaî chi, sau âoï phaíi viãút bàòng chæî säú tiãön âaî chi vaì coï keìm theo chæïng tæì gç phaíi ghi roî. Phiãúu chi âæåüc láûp thaình 2 liãn: mäüt liãn læu taûi nåi láûp phiãúu, mäüt liãn chuyãøn cho thuí quyî âãø ghi vaìo säø quyî. Phiãúu chi duìng âãø ghi säø phaíi âaím baío tênh håüp phaïp cuía chæïng tæì. * Uyí nhiãûm chi: Cäng duûng: laì lãûnh chi tiãön duìng âãø phaín aïnh viãûc chi traí tiãön cho khaïch haìng. Näüi dung: uyí nhiãûm chi do cäng ty láûp âãø phaín aïnh säú tiãön cuía âån vë traí tiãön chuyãøn âãún âån vë nháûn tiãön thäng HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh qua ngán haìng vaìo säú taìi khoaín cuû thãø âãø coï thãø giao vaì nháûn tiãön âaím baío tênh an toaìn, hiãûu quaí cao. 2. YÏ kiãún vãö caïc chæïng tæì Trong thåìi gian thæûc táûp, tçm hiãøu thæûc tãú taûi cäng ty Kim khê miãön trung, em nháûn tháúy ràòng cäng ty sæí duûng caïc chæïng tæì våïi caïch láûp vaì phæång phaïp ghi giäúng nhæ lyï thuyãút maì em âaî hoüc vaì caïc chæïng tæì âãöu håüp lyï. Tæì âoï coï thãø giuïp cho em tham khaío vaì tçm hiãøu säú liãûu âæåüc dãø daìng âåî täún thåìi gian. Tuy nhiãn, phiãúu thu åí cäng ty chè láûp 2 liãn maì lyï thuyãút âæåüc hoüc laì 3 liãn. III. Täø chæïc haûch toaïn trãn taìi khoaín kãú toaïn 1. Caïc taìi khoaín chuí yãúu cäng ty sæí duûng * Taìi khoaín 131’’ phaíi thu khaïch haìng ‘’ Cäng duûng: Taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh vaì theo doîi caïc khoaín nåü phaíi thu khaìch haìng vãö säú tiãön baïn haìng hoaï hoàûc cung cáúp dëch vuû maì doanh nghiãûp âaî thæûc hiãûn vaì tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín phaíi thu. Kãút cáúu: TK 131 ‘’ phaíi thu khaïch haìng ‘’ - Caïc khoaín phaíi thu tæì khaïch - Khaïch haìng thanh toaïn nåü cho haìng vãö baïn haìng, cung cáúp doanh nghiãûp dëch vuû - Säú tiãön thæìa traí laûi cho khaïch - Säú tiãön khaïch haìng æïng træåïc haìng cho doanh nghiãûp SD: khoaín phaíi thu khaïch haìng haìng æïng træåïc SD:säú tiãön khaïch * Taìi khoaín 331 “phaíi traí ngæåìi baïn” Cäng duûng: taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aính vaì theo doîi säú tiãön maì doanh nghiãûp phaíi traí cho cho ngæåìi baïn hoàûc cung cáúp dëch vuû vaì tçnh hçnh thanh toaïn cuía doanh nghiãûp âäúi våïi nhaì cung cáúp. Kãút cáúu: TK 331” phaíi traí ngæåìi baïn” - Säú tiãön doanh nghiãûp âaî traí -Säú tiãön phaíi traí ngæåìi baïn haìng cho ngæåìi baïn , cung cáúp dëch vuû - Säú tiãön âæåüc ngæåìi baïn cháúp nháûn - Säú tiãön doanh nghiãûp âaî æïng træåïc cho ngæåìi baïn HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh SD: Säú tiãön doanh nghiãûp doanh nghiãûp coìn phaíi coìn æïng træåïc SD: Säú tiãön traí ngæåìi baïn * Caïc taìi khoaín coï liãn quan : TK 111, TK 112 ... 2. Haûch toaïn mäüt säú nghiãûp vuû cuû thãø phaït sinh taûi cäng ty 2.1. Haûch toaïn caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng Âãø theo doîi caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng, kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 131. Taûi mäüt doanh nghiãûp haûch toaïn haìng täön kho theo phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn, tênh thuãú giaï trë gia tàng kháúu træì coï tçnh hçnh sau: * Nghiãûp vuû 1: Càn cæï vaìo hoaï âån GTGT 27910 ngaìy 4/3/2004, cäng ty Kim Khê Miãön Trung xuáút mäüt lä haìng theïp táúm cho cäng ty cäø pháön Phæång Nam våïi säú læåüng18790 kg, âån giaï 3380 â/kg. Trë giaï baïn chæa thuãú cuía lä haìng laì 63.510.200 âäöng, thuãú GTGT 5%. Bãn mua kê nhán nåü. Giaï xuáút kho lä haìng laì 60.128.000 âäöng. Kãú toaïn âënh khoaín: - Kãút chuyãøn giaï väún : Nåü TK 632: 60.128.000 Coï TK 156: 60.128.000 - Haìng hoaï âæåüc xaïc âënh tiãu thuû nhæng chæa thu âæåüc tiãön. Nåü TK 131: 66.685.710 Coï TK 511: 63.510.200 Coï TK 3331: 3.175.510 * Nghiãûp vuû 2: Ngaìy 10/1/2004 cäng ty Kim Khê Miãön Trung xuáút giao cho cäng ty Xáy Dæûng Âä Thë Quaíng Nam mäüt lä haìng theïp :phi 10, phi 12, phi 14 våïi trë giaï väún cuía lä haìng theo phiãúu xuáút kho säú 90 laì 4.650.000 âäöng. Trë giaï baïn theo håüp âäöng laì 5.500.000 âäöng, thuãú VAT 5%. Haìng xuáút baïn âæåüc tiãu thuû nhæng chæa thu âæåüc tiãön. Cuäúi thaïng bãn mua thanh toaïn cho cäng ty næía säú tiãön cuía lä haìng trãn bàòng tiãön màût. Våïi säú læåüng laì 2500 kg, dån giaï xuáút kho 1860 â/kg , dån giaï baïn 2200â/kg. kãú toaïn âënh khoaín: - Kãút chuyãøn giaï väún: Nåü TK 632: 4.650.000 Coï TK 156: 4.650.000 - Haìng hoaï âæåüc xaïc âënh tiãu thuû nhæng chæa thu âæåüc tiãön: Nåü TK 131: 5.775.000 Coï TK 511: 5.500.000 Coï TK 3331: 275.000 HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh - Vaìo cuäúi thaïng nháûn dæåüc næía säú tiãön haìng: Nåü TK 111: 2.887.500 Coï TK 131: 2.887.500 * Nghiãûp vuû 3: Ngaìy 12/3/2004 cäng ty Kim Khê Miãön Trung nháûn âæåüc säú tiãön baïn haìng ngaìy 4/3/2004 do cäng ty Cäø Pháön Phæång Nam thanh toaïn bàòng tiãön màût laì 66.685.710 âäöng (phiãúu thu säú 56). Kãú toaïn âënh khoaín : Nåü TK111: 66.685.710 Coï TK 131: 66.685.710 * Nghiãûp vuû 4: Ngaìy 18/3/2004 cäng ty Kim Khê miãön trung xuáút gæíi haìng âi baïn cho doanh nghiãûp tæ nhánThuyï hàòng, trë giaï theo hoaï âån GTGT säú 27924 laì 45.000.000 âäöng, thuãú VAT 5%, giaï xuáút kho theo phiãúu xuáút kho säú 97 laì 40.000.000 âäöng. Chi phê váûn chuyãøn haìng âi baïn traí bàòng tiãön màût theo phiãúu chi säú 414 laì 2.000.000 âäöng. 3 ngaìy sau Ngán Haìng gæíi giáúy baïo Coï vãö säú tiãön nháûn âæåüc (næía säú tiãön haìng). Kãú toaïn âënh khoaín: - Khi xuáút kho haìng gæíi baïn: Nåü TK 157: 40.000.000 Coï TK 156: 40.000.000 - Khi haìng hoaï xaïc âënh tiãu thuû Kãút chuyãøn giaï väún Nåü TK 632: 40.000.000 Coï TK 157: 40.000.000 Phaín aïnh doanh thu Nåü TK 131: 47.250.000 Coï TK 511: 45.000.000 Coï TK 3331: 2.250.000 Chi phê váûn chuyãøn haìng âi baïn Nåü TK 641: 2.000.000 Coï TK 111: 2.000.000 Khi cäng ty nháûn giáúy baïo coï cuía ngán hanìg gæíi vãö Nåü TK 112: 23.625.000 Coï TK 131: 23.625.000 * Nghiãûp vuû 5 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung nháûn säú tiãön æïng træåïc tiãön mua haìng cuía cäng ty Xáy Làõp Âaì Nàông theo phiãúu thu säú 132 vaìo ngaìy 23/3/2004 laì 10.500.000 âäöng. Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 111: 10.500.000 Coï TK 131: 10.500.000 * Nghiãûp vuû 6 Ngaìy 25/3/2004 cäng ty xuáút baïn cho cæía haìng Kim Khê Thanh Tám theo chæïng tæì säú 28372 theïp D6MN våïi säú læåüng HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh 310 kg, âån giaï xuáút kho 7780 â/kg, âån gêa baïn laì 8100 â/kg, thuãú VAT 5%. Bãn mua nháûn âæåüc haìng vaì kê nháûn nåü trong thåìi haûn 30 ngaìy. Kãú toaïn âënh khoaín: . Kãút chuyãøn giaï väún Nåü TK 632: 2.411.800 Coï TK 156: 2.411.800 . Phaín aïnh doanh thu Nåü TKK 131: 6.636.550 Coï TK 511: 2.511.000 Coï TK 3331: 125.550 * Nghiãûp vuû 7 Ngaìy 27/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung giao haìng liãn quan âãún säú tiãön æïng træåïc vaìo ngaìy 23/3/2004, trë giaï haìng baïn chæa thuãú laì 10.000.000 âäöng, thuãú VAT 5%. Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 131: 10.500.000 Coï TK 511: 10.000.000 Coï TK 3331: 500.000 2.2.Haûch toaïn caïc khoaín phaíi traí ngæåìi baïn Taìi khoaín âæåüc sæí duûng âãø phaín aïnh khoaín phaíi traí nguåìi baïn laì taìi khoaín 331. Taûi Cäng ty Kim Khê Miãön Trung haûch toaïn haìng täön kho theo phæång phaïp kã khai thæåìng xyuãn tênh thuãú GTGT kháúu træì coï tçnh hçnh sau: * Nghiãûp vuû 1: Ngaìy 2/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung mua theïp cuía cäng ty gang theïp Thaïi Nguyãn, giaï mua chæa thuãú 100.000.000â, thuãú GTGT 5 %. Haìng vãö âaî kiãøm tra vaì nháûp kho âuïng säú liãûu cuía bãn baïn. Tiãön haìng cäng ty cháúp nháûn thanh toaïn qua ngán haìng. Sau nghiãûp vuû láûp phiãúu nháûp kho säú 82, cuäúi thaïng phoìng kãú toaïn láûp chæïng tæì ngán haìng, sau âoï chuyãøn tiãön gæíi ngán haìng theo uyí nhiãûm chi säú 32 âãø chi traí tiãön mua haìng cho bãn baïn (ngán haìng gæíi giáúy baïoNåü). Càn cæï vaìo hoaï âån GTGT säú 0052 vaì phiãúu nháûp kho cuía cäng ty, kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 156 100.000.000 Nåü TK 133 5.000.000 Coï TK 331 105.000.000 Càn cæï vaìo giáúy baïo nåü cuía ngán haìng: Nåü TK 331 105.000.000 Coï TK 112 105.000.000 * Nghiãûp vuû 2: Ngaìy 5/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung mua mäüt lä haìng cuía cäng ty thæång maûi Haíi Phoìng theo phæång thæïc traí cháûm, trë giaï mua chæa thuãú cuía lä haìng naìy 400.000.000 â, chi phê váûn chuyãøn haìng nháûp kho traí bàòng tiãön màût HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh 3.000.000 â, thuãú GTGT 5%, haìng âaî nháûp kho âuí theo phiãúu nháûp kho säú 85. Càn cæï chæïng tæì trãn, kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 1561 400.000.000 Nåü TK 1331 20.000.000 Coï TK 331 420.000.000 Chi phê váûn chuyãøn Nåü TK 1562 3.000.000 Nåü TK 1331 150.000 Coï TK 111 3.150.000 * Nghiãûp vuû 3: Ngaìïy 9/3/2004 cäng ty traí tiãön mua haìng thaïng træåïc cho cäng ty Thæång maûi Quaíng Trë säú tiãön laì 20.000.000â theo phiãúu chi säú 98. Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 331 20.000.000 Coï TK 111 20.000.000 * Nghiãûp vuû 4: Cäng ty Kim Khê Miãön Trung mua mäüt xe håi cuía doanh nghiãûp Viãût Hoaìng vaìo ngaìy 12/3/2004 theo hoaï âån GTGT säú 0147 våïi täøng säú tiãön thanh toaïn laì 220.000.000â trong âoï thuãú GTGt 10%, tiãön mua xe chæa thanh toaïn. Âãún 20/3/2004 cäng ty chuyãøn traí tiãön mua xe theo uyí nhiãûm chi säú 40 (ngán haìng âaî baïo nåü). Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK 211 200.000.000 Nåü TK 1332 20.000.000 Coï TK 331 220.000.000 Khi chuyãøn traí tiãön mua xe Nåü TK 331 220.000.000 Coï TK 112 220.000.000 * Nghiãûp vuû 5: Ngaìy 15/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung traí nåü håüp âäöng cäng ty theïp Hoaì Khaïnh. Kãú toaïn âënh khoaín Nåü TK 331 94.700.000 Coï TK 112 94.700.000 * Nghiãûp vuû 6: Ngaìy 17/3/2004 Cäng ty Kim Khê Miãön Trung æïng træåïc tiãön cho Xê nghiãûp Minh Huìng 30.000.000â âãø mua theïp cuäün phi 6 vaì phi 8. Âãún 25/3/2004 cäng ty nháûn âæåüc haìng hoaï våïi säú læåüng vaì âån giaï nhæ sau: theïp cuäün phi 6 4466Kg * 6720â/kg, theïp cuäün phi 8: 10020kg* 6740â/kg, thuãú suáút thuãú GTGT 5%. Cäng ty cháúp nháûn thanh toaïn. Täøng säú tiãön mua haìng chæa thuãú: (4466x 6720 +10020x6740) = 97.546.320 Tiãön thuãú suáút cuía lä haìng: 97.546.320x5% = 4.877.316 Kãú toaïn âënh khoaín. - Khi doanh nghiãûp æïng træåïc tiãön mua haìng Nåü TK 331 30.000.000 HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh Coï TK 111 30.000.000 - Khi doanh nghiãûp nháûn âæåüc haìng hoaï Nåü TK 156 97.546.320 Nåü TK 133 4.877.316 Coï TK 331 102.423.636 * Trçnh tæû haûch toaïn trãn taìi khoaín bàòng så âäö: - Phaíi thu khaïch haìng TK511 TK131 Doanh thu baïn haìng tiãön TK111,112 Ngæåìi mua traí cung cáúp dëch vuû TK13331 TK811,531,532 Thuãú GTGT cuía haìng baïn laûi, Haìng baïn bë traí giaím giaï haìng baïn TK711 Thu nhæåüng baïn TSCÂ âoìi TK642 Xæí lyï xoaï caïc khoaín nåü phaíi thu khoï vaìo chi phê TK111,112 khaïch TK635 Chi häü cho ngæåìi mua vãö chiãút kháúu cho Cp váûn chuyãøn bäúc vaïc haìng hæåíng HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh - Phaíi traí ngæåìi baïn: TK111,112 TK331 TK152,153,156 Traí nåü bàòng tiãön mua haìng hoaï váût tæ Chæa thanh TK1331 toaïn TK156 TK211,213 Haìng mua traí laûi mua TSCÂ TK133 Thuãú TK1332 TK241 khäúi læåüng XDCB Baìn giao TK331,341 Traí nåü bàòng tiãön vay TK641,642 chi phê kinh doanh TK515 Chiãút kháúu thanh toaïn Âæåüc hæåíng TK711 Nåü khäng tçm ra chuí hoàûc chuí nåü khäng âoìi âæåüc xæí lyï TK111,112 Æïng træåïc tiãön cho Ngæåìi baïn Nháûn xeït: Trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty luän phaït sinh caïc nghiãûp vuû liãn quan âãún viãûc saín xuáút, tiãu thuû vaì thanh toaïn caïc khoaín thu mua haìng hoaï. Våïi viãûc haûch toaïn vaì sæí duûng caïc taìi khoaín liãn quan âãöu giäúng nhæ lyï thuyãút maì em âaî âæåüc hoüc. Hãû thäúng säø saïch ghi cheïp cuû thãø, roî raìng, âån giaín. Quaï trçnh haûch toaïn caïc khoaín thanh toaïn goün nheû, âaím baío âæåüc tênh chênh xaïc, phaín aïnh këp thåìi tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh nhàòm phuûc vuû täút cäng taïc quaín lyï. * Lyï do nhæîng nghiãûp vuû kinh tãú khäng phaït sinh. HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh Trong thaïng khäng coï phaït sinh nhæîng nghiãûp vuû baìn giao tay ba, haìng baïn bë traí laûi, giaím giaï haìng baïn, xæí lyï säú dæ cäng nåü, chiãút kháúu thanh toaïn âæåüc hæåíng, thu tiãön haìng cuía khaïch dæ vaì säú coìn thæìa traí laûi cho khaïch laì do haìng hoaï âaím baío cháút læåüng, viãûc thanh toaïn vaì thu tiãön luän chênh xaïc nãn cäng ty khäng haûch toaïn nhæînh nghiãûp vuû kãø trãn. III. Täø chæïc hãû thäúng säø kãú toaïn. 1.Caïc loaûi säø cuía cäng ty Kim Khê Miãön Trung aïp duûng 1.1. Säø chi tiãút - Säø chi tiãút phaíi thu khaïch haìng - Säø chi tiãút phaíi traí ngæåìi baïn - Baíng kã säú 11 1.2. Säø täøng håüp - Säú caïi TK131, TK331 - Baíng täøng håüp nåü phaíi thu, phaíi traí. - Nháût kyï chæïng tæì säú 5, säú 8 2. Giåïi thiãûu phæång phaïp ghi säø Säø chi tiãút laì nhæîng loaûi säø kãú toaïn duìng âãø phaín aïnh caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh cho tæìng âäúi tæåüng kãú toaïn mäüt caïch chi tiãút, tè mé. * Säø chi tiãút cäng nåü TK131 - ÅÍ Cäng ty Kim Khê Miãön Trung , säø naìy âæåüc måí chi tiãút cho tæìng khaïch haìng ghi cheïp caïc nghiãûp vuû theo trçnh tæû thåìi gian phaït sinh trãn cå såí caïc chæïng tæì gäúc coï liãn quan. Säú dæ cuäúi kyì cuía thaïng naìy seî âæåüc chuyãøn sang laìm säú dæ âáöu kyì trãn tåì säø chi tiãút thaïng tiãúp theo. - Säø naìy duìng âãø phaín aính tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü cuía khaïch haìng khi cäng ty baïn chëu saín pháøm ,haìng hoaï . - Âãø âaím baío coï väún hoaût âäüng trong cäng ty cáön thiãút phaíi âän âäúc viãûc thu häöi nåü vaì váûn duûng phæång phaïp quaín lyï âån giaín håüp lyï. * Säø chi tiãút cäng nåü TK331 - Säø naìy theo doîi tæìng khoaín nåü phaït sinh vaì tçnh hçnh chi traí cuía cäng ty kãú toaïn phaín aïnh vaì haûch toaïn vaì säø chi tiãút cäng nåü TK 331. Mäùi âån vë caï nhán cäng ty âæåüc theo doîi trãn mäüt säú trang âãún cuäúi thaïng kãú toaïn cäng nåü cäüng täøng säú phaït sinh, lãn nháût kê chæïng tæì vaì vaìo säø caïi . - Caïc khoaín phaíi traí cho ngæåìi baïn laì nhæîng khoaín giaï trë haìng hoaï, saín pháøm , lao vu,û dëch vuû cäng ty mua nhæng chæa traí tiãön cho ngæåìi baïn. - Säø naìy chè haûch toaïn khi cháúp nháûn thanh toaïn våïi haìng váût tæ âaî mua * Trãn säø chi tiãút âæåüc keí thaình caïc cäüt - Haìng trãn goïc bãn phaíi säú dæ nåü âáöu kyì - Cäüt 1:Ghi ngaìy thaïng vaìo säø chæïng tæì kãú toaïn ghi säø HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh - Cäüt 2:Näüi dung nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh. - Cäüt 3:Säú hiãûu taìi khoaín âäúi æïng. - Cäüt 4,5:Ghi säú phaït sinh bãn Nå ü(Coï) cuía taìi khoaín. - Nhæîng haìng bãn dæåïi ghi cäüng säú phaït sinh nåü, säú phaït sinh coï, dæû nåü cuäúi kyì. * Nháût kyï chæïng tæì säú5 - Duìng âãø täøng håüp hçnh thaình thanh toaïn vaì cäng nåü våïi ngæåìi cung æïng váût tæ haìng hoaï lao vuû, dëch vuû cho doanh nghiãûp (TK 331 ’’Phaíi traí cho ngæåìi baïn’’. Nháût kyï chæïng tæì säú 5 gäöm coï 2 pháön: pháön mäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn Coï TK 331 âäúi æïng Nåü våïi caïc taìi khoaín coï liãn quan vaì pháön theo doîi thanh toaïn ( ghi Nåü TK 331 âäúi æïng våïi caïc taìi khoaín coï liãn quan) - Kãút cáúu vaì phæång phaïp ghi säø : . Nháût kyï chæïng tæì säú 5 gäöm coï caïc cäüt säú thæï tæû , tãn âån vë, ngæåìi baïn , säú dæ âáöu thaïng , caïc cäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn coï cuía TK 331 âäúi æïng nåü våïi caïc taìi khoaïn coï liãn quan vaì caïc cäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn Nåü cuía TK 331 âäúi æïng Coï våïi caïc taìi khoaín coï liãn quan. . Cå såí âãø ghi vaìo nháût kê chæïng tæì säú 5 laì säø theo doîi thanh toaïn ( TK 331 ” phaíi traí cho ngæåìi baïn” ). Cuäúi mäùi thaïng sau khi âaî hoaìn thaình viãûc ghi säø chi tiãút TK 331, kãú toaïn láúy säú liãûu cäüng cuäúi thaïng cuaí tæìng säø chi tiãút âæåüc måí cho tæìng âäúi tæåüng âãø ghi vaìo nháût kê chæïng tæì säú 5 (säú liãûu täøng cäüng cuía mäùi säø chi tiãút âæåüc ghi vaìo nháût kê chæïng tæì säú 5 mäüt doìng). Cuäúi thaïng hoàûc cuäúi quê khoaï säø nháût kê chæïng tæì säú 5, xaïc âënh täøng säú phaït sinh bãn Coï cuía TK 331 âäúi æïng Nåü caïc taìi khoaín coï liãn quan vaì láúy säú liãûu täøng cäüng cuía nháût kê chæïng tæì säú 5 âãø ghi vaìo säú caïi ( Coï TK 331, Nåü caïc taìi khoaín liãn quan). * Baíng kã säú 11 - Duìng âãø phaín aïnh tçnh hçnh thanh toaïn tiãön haìng våïi ngæåìi mua vaì ngæåìi âàût haìng ( TK 131). - Kãút cáúu vaì phæång phaïp ghi: baíng säú 11 gäöm coï caïc cäüt säú thæï tæû, tãn ngæåìi mua , säú dæ caïc cäüt phaín aïnh säú phaït sinh bãn Nåü, bãn coï cuía TK 13, Coï hoàûc Nåü våïi caïc taìi khoaín liãn quan. - Cå såí âãø ghi baíng kã säú 11: càn cæï vaìo säú liãûu täøng cäüng cuäúi thaïng cuía säø theo doîi thanh toaïn ( TK 131- phaíi thu khaïch haìng) måí cho tæìng ngæåìi mua vaì ghi 1 láön vaìo 1 doìng cuaí baíng kã vaì láúy täøng cäüng cuía baíng kã säú 11 âãø ghi nháût kê chæïng tæì säú 8 ( ghi Coï TK 131, Nåü caïc taìi khoaín liãn quan). * Säø Caïi: Säø caïi laì säøì täøng håüp duìng måí cho caí nàm, mäùi tåì säø duìng cho 1 taìi khoaín, trong âoï säú phaït sinh Nåü, säú phaït HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh sinh Coï cuía mäùi taìi khoaín âæåüc phaín aïnh trãn säø Caïi theo täøng säú láúy tæì nháût kê chæïng tæì ghi Coï taìi khoaín naìo âoï, säú phaït sinh Nåü âæåüc phaín aính chi tiãút theo tæìng taìi khoaín âäúi æïng Coï láúy tæì caïc nháût kê chæïng tæì coï liãn quan. Säø Caïi chè ghi 1 láön vaìo ngaìy cuäúi thaïng hoàûc cuäúi quê sau khi âaî khoaï säø vaì kiãøm tra, âäúi chiãúu säú liãûu trãn caïc nháût kê chæïng tæì. 3. Så âäö haûch toaïn trãn säø * Trçnh tæû haûch toaïn âäúi våïi phaíi thu khaïch haìng Chæïng tæì gäúc (hoaï âån GTGT, phiãúu thu, phiãúu nháûp kho) säú chi tiãút cäng nåü TK 131 baíng kã säú 11 nháût kê chæïng tæì säú 8 säú caïi TK 131 baïo caïo kãú toaïn. * Trçnh tæû haûch toaïn âäúi våïi phaíi traí cho ngæåìi baïn Chæïng tæì gäúc( phiãúu chi,uyí nhiãûm chi, phiãúu xuáút kho) säú chi tiãút cäng nåü TK331 nháût kê chæïng tæì säú5 säú caïi TK 331 baïo caïo kãú toaïn. HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn
- Xem thêm -