Tài liệu 117 quản lý tiêu thụ sp tại cty xnk thái nguyên

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tù c¬ chÕ quan lý tËp chung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i nhng c¬ chÕ nµy còng t¹o ra nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho nh÷ng nhµ kinh doanh cã tµi t¹o ra nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho s¶n xuÊt kinh doanh tèt. VËy c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i tËp chung mäi trÝ lùc tiÕp cËn th«ng tin nhanh ®Ó sím ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèt cã lîi cho doanh nghiÖp cña m×nh. HiÖn nay mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn cã lîi nhuËn cao vµ g©y ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng, tríc hÕt ph¶i ®ßi hái qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi lÊy thu bï chi cã l·i. Trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu vÒ ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, thµnh phÈm ®Õn kh©u tiªu thô, lµm sau cã l·i, thùc hiÖn tèt tiªu thô thµnh phÈm doanh nghiÖp sÏ hoµn thµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ cña s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªu tôc, sp tiªu thô nhanh, tho¶ m·n nhu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò cÊp b¸ch ®îc ®Æt ra hiÖn nay mçi doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng n©ng cao chÊt lîng t¨ng cêng sè lîng sp hµng ho¸, mµ cßn t×m biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· më réng thÞ trêng ¸p dôn réng r·i c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cã nh vËy doanh nghiÖp míi thu håi vèn nhanh h¹n chÕ nh÷ng rñi ro kinh doanh, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nhng lµm tèt c«ng viÖc ®ã kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, bë c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã tÝnh tæng hîp vµ phøc t¹p, nã ®ßi hái nhiÒu c«ng viÖc tõ chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc thÞ trêng ®Õn tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc mÆt hµng ®ã. XuÊt ph¸t tõ mÆt lý luËn vµ thùc hiÖn ®Æt ra cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, sau khi ®i s©u vµo kh¶o s¸t nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c nµy, ë ct em ®· chän ®Ò tµi cho b¸o c¸c thùc ctËp tèt nghiÖp "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Th¸i Nguyªn” Néi dung cña b¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn chÝnh. PhÇn Mét: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. PhÇn Hai: T×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty. PhÇn Ba: Mét sè ph¬ng híng nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ xuÊt nhËp khÈu. 3. Tæ chøc qu¶n lý. Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp 1. 4. Qu¶n trÞ Marketing. Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp. 5. Gi¸o tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc s¶n phÈm 6. Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¶n lý. Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª Hµ Néi. 7. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh. Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp1. PhÇn Thø NhÊt. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. I. Kh¸i niÖm Trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Æc trng lín cña s¶n phÈm lµ ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n trong qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ th× tiªu thô lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn lµ s¶n xuÊt, ph©n phèi víi mét bªn lµ tiªu dïng. Kh¸i niÖm tiªu thô s¶n phÈm ë ®©y cã thÓ xÐt díi hai gãc ®é. XÐt vÒ gãc ®é gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ th× b¸n hµng lµ sù chuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña hµng ho¸ tõ hµng sang tiÒn nh»m tho¶ m·n tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Nh vËy qu¸ tr×nh b¸n hµng kÕt thóc khi ngêi b¸n nhËn ®îc tiÒn, ngêi mua nhËn ®îc hµng vµ thùc hiÖn chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ ®ã. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña kinh doanh nh»m thùc hiÖn lîi Ých kinh tÕ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ ho¸. XÐt díi gãc ®é thÞ trêng th× b¸n hµng lµ tæng thÓ c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kinh tÕ, kÕt ho¹ch, thùc hiÖn nghiªn cøu vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiÕp nhËn s¶n phÈm. ChuÈn bÞ hµng ho¸ vµ xuÊt b¸n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ chi phÝ nhá nhÊt. II. Môc tiªu cña tiªu thô hµng ho¸. Còng nh ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng tiªu thô còng cã môc tiªu cña nã, c¸c môc tiªu nµy ph¶i phï hîp voÝ môc tiªu chung cña doanh nghiÖp ®ã lµ lîi nhuËn, thÕ lùc vµ an toµn trong kinh doanh nh vËy tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nh÷ng môc tiªu sau: - Th©m nhËp thÞ trêng míi - T¨ng s¶n lîng. - T¨ng doanh sè b¸n hµng. - T×m kiÕm tèi ®a lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh vµ nguån lùc cña doanh nghiÖp. - N©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. - Phôc vô kh¸ch hµng. C¸c môc tiªu nµy lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng tiÖu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt môc tiªu t×m kiÕm lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ c¸i ®Ých ®Ó doanh nghiÖp theo ®uæi vµ b»ng mäi biÖn ph¸p cè g»ng cña m×nh ®Ó ho¹t ®éng tiªu thô ®îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý vµ ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. III. Vai trß cña ho¹t ®éng tiÖu thô hµng ho¸. 1. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®èi víi doanh nghiÖp. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, giai ®o¹n ngù trÞ tuyÖt ®èi cña b¸n hµng viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Cã ®¶m b¶o ®îc ho¹t ®éng tiªu thô doanh nghiÖp míi ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng lµ thu ®îc lîi nhuËn tõ ®ã c¬ së tÝch luü vµ t¸i s¶n xuÊt më réng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Tiªu thô hµng ho¸ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng, duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®îc ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm, kh«ng nh÷ng chØ b¸n ®îc ë thÞ trêng hiÖn t¹i mµ cßn ph¶i t×m c¸ch më réng thÞ trêng, t×m kiÕm, x©m nhËp thÞ trêng míi, ë ®©y c«ng t¸c tiªu thô ®ãng vai trß rÊt lín. Tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i gi÷ ®îc kh¸ch hµng råi míi tÝnh ®Õn viÖc më réng thÞ trêng do ®ã cÇn ph¶i c¶i thiÖn mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. Hä ph¶i t×m hiÓu vÒ kh¸ch hµng, biÕt ®îc kh¸ch muèn g× ë doanh nghiÖp ®Ó cã chiÕn lîc kinh doanh phï hîp t¹o niÒm tin, uy tÝn vµ kh¶ n¨ng t¸i t¹o nhu cÇu cña con ngêi tiªu dïng ®èi víi doanh nghiÖp. B¸n hµng lµ nghiÖp vô c¬ b¶n thùc hiÖn môc ®Ých kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng ph¶n ¸nh sù ®óng ®¾n cña môc tiªu, chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc vµ n¨ng lùc ®iÒu hµnh còng nh thÕ lùc cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. Do ®ã, nã ph¶n ¸nh mét c¸ch chËn thùc vµ hoµn thiÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn c¸c mÆt. Khi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®îc cñng cè cµng nhiÒu cïng cã ®iÒu kiÖn tÝch luü t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua viÖc tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp cã thÓ bï ®îc chi phÝ ho¹t ®éng, gi¶m thêi gian dù tr÷ hµng ho¸, gi¶m hao hôt, mÊt m¸t …tõ ®ã thùc hiÖn môc tiªu t×m kiÕm vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt ®îc c¸c mÉu thuÉn c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ c¸c lîi Ých c¬ b¶n gi÷a nhµ níc, doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n ngêi lao ®éng. 2. §èi víi x· héi. Ho¹t ®éng b¸n hµng ph¸t triÓn cã t¸c ®éng ®Èy nhanh søc mua cña hµng ho¸ trªn thÞ trêng tõ ®ã lµm cho nÒn s¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng b¸n hµng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, phôc vô tiªu dïng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Ho¹t ®éng b¸n hµng ¶nh hëng nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ nh: + LÜnh vùc tµi chÝnh. + LÜnh vùc tiÒn tÖ. + §êi sèng v¨n ho¸ x· héi. IV. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. 1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. - T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng ph¶i chØ cã mét m×nh doanh nghiÖp kinh doanh mµ bªn c¹nh còng cã nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c cïng kinh doanh c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vµ c¹nh tranh gay g¾t víi doanh nghiÖp. Muèn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh, doanh nghiÖp ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp dùa trªn u thÕ riªng cña m×nh nh: Nh÷ng u thÕ vÒ vèn, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt…®©y lµ yÕu tè cã ¶nh hëng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - C¸c nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸ch hµng ®îc coi lµ " Thîng ®Õ" bëi vËy sù ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo ngêi tiªu dïng vµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Trong c¸c nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng th× thÞ hiÕu lµ nh©n tè mµ nhµ kinh doanh ph¶i quan t©m thêng xuyªn, ®ßi hái c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vµ tõ ®ã lµm ®éng lùc quan träng kÝch thÝch mÆt mÏ ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp. Mét yÕu tè ®Æc biÖt quan träng lµ møc thu nhËp vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã tÝnh quets ®Þnh ®Õn sè lîng hµng ho¸ tiªu thô cña doanh nghiÖp. Khi thu nhËp t¨ng th× nhu cÇu t¨ng, khi thu nhËp gi¶m th× nhu cÇu gi¶m nªn doanh nghiÖp cÇnp h¶i cã chÝnh s¸ch hîp lý. - C¸c nh©n tè kh¸c. + ChÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« nhµ níc. C¸c chÝnh s¸ch thuÕ, luËt ph¸p, chÝnh s¸ch b¶o trî, chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña nhµ níc ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn møc s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Nhµ níc sö dông c¸c c«ng cô tµi chÝnh nh thuÕ, l·i suÊt ®Ó khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ s¶n xuÊt kinh doanh tiªu dïng hµng ho¸. V× c¸c nh©n tè nµy t¬ng ®èi réng nªn c¸c doanh nghiÖp cÇn lùa chän ®Ó nhËn biÕt t¸c ®éng cô thÓ sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp. §Ó thÊy râ ®iÒu nµy cÇn nhËn biÕt râ sù biÕn ®æi cña m«i trêng kinh doanh vµ ¶nh hëng cña nã ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt. + C¸c yÕu tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh b·o lôt, thiªn tai, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Æc ®iÓm ®Þa lý. 2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp. - Uy tÝn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kinh doanh s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng ®Ó ®¹t môc tiªu lîi nhuËn, nhng ®Ó duy tr× ®iÒu nµy th× mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ ph¶i gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng vµo s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tõ ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹o h×nh ¶nh tèt vÒ doanh nghiÖp trong kh¸ch hµng. - Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña bé m¸y qu¶n trÞ. §©y lµ mét nh©n tè quan träng, t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp. Nã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chiÕn lîc vµ c¸c ph¬ng ¸n tiªu thô mµ bé m¸y qu¶n trÞ ®a ra cã hiÖu qu¶ kh«ng? Cã huy ®éng ®Õn møc tèi ®a nguån lùc phôc vô b¸n hµng kh«ng? Trong vÊn ®Ò nh©n sù ®Æc biÖt quan t©m ®Ón viÖc khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt ®èi víi ngêi lao ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó hä quan t©m h¬n ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng cña m×nh gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt b¸n hµng chung cña doanh nghiÖp. Trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña doanh nghiÖp nãi chung vµ n¬i b¸n hµng nãi riªng còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp. V. Ph¬ng thøc tiÖu thô. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tiªu thô s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn theo mét sè ph¬ng thøc sau. a. Ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp: TiÖu thô trùc tiÕp lµ ph¬ng thøc giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho, t¹i c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt (kh«ng qua kho cña doanh nghiÖp). b. Ph¬ng thøc tiªu thô theo hîp ®ång: Theo ph¬ng thøc nµy bªn b¸n chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm ghi trong hîp ®ång. VI C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. 1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, dù b¸o thÞ trêng. 1.1 Nghiªn cøu thÞ trêng Trong c¬ chÕ thÞ trêng, thÞ trêng t¹o nªn m«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo thÝch øng cao thÞ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Bëi vËy, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng lîi trong c¹nh tranh, tr¸nh rñi ro th× mçi doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt râ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng trªn thÞ trêng, nghÜa lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, trªn c¬ së ®ã ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Nghiªn cøu thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch thÞ trêng vÒ mÆt lîng vµ mÆt chÊt ®Ó tr¶ lêi c©u hái sau. + ThÞ trêng cÇn g×? + Sè lîng cÇn bao nhiªu? + ChÊt lîng nh thÕ nµo? + Thêi gian cÇn? + Gi¸ c¶ cã thÓ chÊp nhËn lµ bao nhiªu? + Nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng cung øng vµ thÕ lùc cña hä? Ngoµi doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu c¸c yÕu tè kh¸c cña m«i trêng doanh nghiÖp nh: M«i trêng kinh tÕ, m«i trêng c«ng nghÖ, m«i trêng v¨n ho¸. §ã lµ nh÷ng th«ng tin cùc kú quan träng ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp sÏ s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cung øng vµ b¸n ra cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ph¶i lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p thu nhËp vµ xö lý th«ng tin sao cho phï hîp víi quy m« kinh doanh ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt trong ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2 Dù b¸o thÞ trêng. Dù b¸o thÞ trêng lµ nghÖ thuËt khoa häc tiªn ®o¸n cña sù viÖc x¶y ra trong t¬ng lai. Nã cã thÓ lÊy d÷ liÖu ®· qua ®Ó lµm kÕ ho¹ch cho t¬ng l¹i nhê mét m« h×nh nµo ®ã. Nã cã thÓ lµ m« h×nh, c¸ch dïng chñ quan hay trùc quan ®Ó tiªn ®o¸n t¬ng lai. §Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm, cÇn dù b¸o ®îc triÓn väng mua hµng cña kh¸ch hµng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p sau: - Dù b¸o ®Þnh tÝnh: lµ sù kÕt hîp gi÷a nh÷ng yÕu tè quan träng nh trùc gi¸c, kinh nghiÖm cña nhµ qu¶n trÞ. + Th«ng thêng c¸c nhµ qu¶n trÞ thêng lÊy ý kiÕn hçn hîp cña lùc lîng b¸n hah vµ thÈm ®Þnh nã trªn c¬ së ®ã lµ ®i ®Õn mét dù b¸o tæng qu¸t. + Nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô b»ng c¸ch lÊy ý kiÕn cña kh¸ch hµng hiÖn t¹i còng nh kh¸ch hµng tiÒm tµng cho kÕ ho¹ch t¬ng lai cña hä. C¸ch lµm nµy gióp doanh nghiÖp c¶i tiÕn kÜ thuËt, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. - Dù b¸o ®Þnh lîng: Lµ m« h×nh to¸n häc trong viÖc sö dông nh÷ng d÷ liÖu ®· qua hay c¸c biÓu ®å sè liÖu ®Ó b¸o nhu cÇu. ViÖc dù b¸o thÞ trêng cã vai trß quan träng trong kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n trong ph¬ng ¸n kinh doanh ®îc ®a ra. 2. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm 2.1 Tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm kh«ng ®¬n gi¶n ch× lµ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm mµ cßn cã t¸c dông híng dÉn nhu cÇu, t¹o uy tÝn vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ trêng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc tæ chøc c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cµng tá ra quan träng. ViÖc t¨ng cêng quÇy hµng, cöa hµng ë vÞ trÝ, ®Þa ®iÓm thuËn lîi sÏ gãp phÇn tÝch cùc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 2.2 Tham gia héi chî triÓn l·m. Héi chî triÓn l·m lµ h×nh thøc tæ chøc ®Ó c¸c doanh nghiÖp giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o cã thÓ n¾m b¾t nhu cÇu tiªu dïng, nhËn biÕt nh÷ng u thÕ, nhîc ®iÓm còng nh thÕ m¹nh cña s¶n phÈm C«ng ty, lµm c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn mÆt hµng míi, thÞ trêng míi. V× vËy, héi chî triÓn l·m thùc sù cÇn thiÕt cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 2.3 Tham gia c¸c ho¹t ®éng hiÖp héi. Trong sù c¹nh tranh khèc liÖt cña m×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tham gia c¸c hiÖp héi lµ viÖc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã thÓ qu¶ng c¸o, khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm cña m×nh mµ cßn b¶o vÖ ®îc thÞ trêng cña m×nh, ®îc vÖ ®îc gi¸ c¶ chèng l¹i sù ®éc quyÒn cña c¹nh tranh. 2.4 Qu¶ng c¸o. Môc ®Ých cña qu¶ng c¸o lµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm, giíi thiÖu s¶n phÈm míi tung ra thÞ trêng, t¸c ®éng mét c¸ch cã ý thøc ®Õn kh¸ch hµng ®Ó hä mua nh÷ng s¶n phÈm ®îc qu¶ng c¸o. V× thÕ ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ph¶i tæ chøc tèt viÖc qu¶ng c¸o. §©y lµ mét trong nh÷ng "vò khÝ" lîi h¹i ®Ó thu hót kh¸ch hµng. 2.5 Chi phÝ dÞch vô §Ó t¨ng cêng tiÕp thÞ tiªu thô s¶n phÈm nh»m s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o bao quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng C«ng ty ®· x©y dùng nh÷ng quy chÕ chi phÝ do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh nh chi phÝ hoa hång m« giíi, chi phÝ giao dÞch, víi møc chi tõ 1 - 30% doanh sè cña nh÷ng s¶n phÈm sau khi trõ ®i vÉn cã l·i. Chi phÝ hoa hång ¸p dông víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh÷ng ngêi doanh nghiÖp (trõ c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp, nh÷ng nh©n viªn lµm cung øng vµ kh¸ch hµng ®îc chØ ®Þnh.) Chi phÝ giao dÞch ®îc tÝnh ®Ó tÝnh cho nh÷ng kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. VÝ dô: ¤ng NguyÔn Thµnh mua cña C«ng ty víi sè lîng 8525 hßm víi gi¸ b¸n 4250 ®ång/ c¸i ®îc hëng chiÕt khÊu 1%. 3. C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi mÆt hµng kinh doanh. 3.1 Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng trªn c¬ së ®ã ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. ViÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi thêng diÔn ra theo hai con ®êng: §æi míi s¶n phÈm C¶i tiÕn s¶n phÈm 3.2 C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm §Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau ®©y: - YÕu tè con ngêi: QuyÕt ®Þnh chÊt lîng qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc - M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt - Nguyªn vËt liÖu. Ngoµi ra ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ viÖc t«n träng qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng nh©n, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho hä cung cÊp vËt t ®óng quy c¸ch phÈm chÊt ®óng chñng lo¹i theo yªu cÇu s¶n xuÊt. ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®¶m b¶o cho m¸y mãc ho¹t ®éng chÝnh x¸c. 3.3 H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm MÆc dï hiÖn nay c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ gi÷ vÞ trÝ kh«ng quan träng so víi c¹nh tranh vÒ mÉu m·, kiÓu d¸ng chÊt lîng nhng gi¸ thµnh vÉn cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh lµ yÕu tè quan träng trong viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, muèn vËy ph¶i tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ. Môc ®Ých nh»m b¶o ®¶m viÖc x¸c ®Þnh hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cho mét lo¹i ®¬n vÞ s¶n phÈm sö dông triÖt ®Ó c¸c nguån tiÒm tµng trong doanh nghiÖp vÒ lao ®éng vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn vèn nh»m gi¶m cho phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng tÝch luü cho s¶n phÈm, kÕ ho¹ch nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ nãi lªn chÊt lîng s¶n phÈm 4 thùc hiÖn dÞch vô sau b¸n. Trong kinh tÕ thÞ trêng, muèn tiªu thô ®îc nhiÒu hµng ho¸ ph¶i biÕt chiÒu lßng kh¸ch hµng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt lîng phôc vô t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu sö dông, t¸i t¹o nhu cÇu cña hä b»ng hÖ thèng c¸c dÞch vô sau: §Ó t¨ng cêng gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp ®· coi kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ C«ng ty thùc hiÖn b»ng nhiªï h×nh thøc vµ biÖn ph¸p nh ®· thùc hiÖn ®óng víi kh¸ch hµng: ®óng sè lîng, ®óng chÊt lîng vµ ®óng tiÕn ®é thêi gian giao hµng, c¸c thñ tôc giÊy tê thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét cña ®Ó phôc vô kÞp thêi, chë hµng ®Õn ®óng ®Þa ®iÓm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu, nh÷ng s¶n phÈm mµ cã nh÷ng vÊn ®Ò C«ng ty sÏ ®Õn tËn nîi ®Ó cïng th¸o gì vµ gi¶i quyÕt nh÷ng s¶n phÈm chøa ®ñ tiªu chuÈn , mÉu m· hoÆc bÞ h háng mét sè s¶n phÈm. PhÇn thø Hai T×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty vËt t vµ xuÊt nhËp khÈu I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh Th¸I Nguyªn thµnh lËp th¸ng 4 n¨m 1961 ®Õn th¸ng 7 n¨m 1965 s¸t nhËp víi c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh B¾c C¹n vµ ®¬c gäi lµ c«ng ty kinh doanh hµng xuó©t khÈu B¾c Th¸I. Qua c¸c thêi k× lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty co nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau nh :c«ng ty kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty liªn hîp xuÊt khÈu , c«ng ty ngo¹i th¬ng ®Õn nay la c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 388 cñ Héi §ång Bé Trëng vµ quyÕt ®Þnh sè 639 ngµy 28-12-1992 cña uû ban nh©n d©n tØnh B¾c Th¸I , ®Õn th¸ng 4-1997 ®îc ®æi thµnh c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh Th¸I Nguyªn ho¹t ®éng ®Õn 31/3/2001 theo quyÕt ®Þnh sè 35601/UBNDTT-N c«ng ty ®îc s¸t nhËp vÒ së th¬ng m¹i va du lÞch tinh Th¸I Nguyªn Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo luËt doanh ngiÖp cã t c¸nh ph¸p nh©n h¹ch to¸n kinh tÕ ®Çy ®ñ cã ta× kháan tiÒn ViÖt Nam vµ tµI kho¶n ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng nhµ níc ,cã con dÊu riªng mang tªn giao dÞch c«ng ty XuÊt NhËp KhÈutØnh Th¸I Nguyªn ,tªn giao dÞch quèc tÕ BATIMEX ®Æt díi sù quan lÝ trc tiÕp toµn diÖn cñÕnë th¬ng m¹i vµ du lÞch tØnh Th¸I Nguyªn chÞu sù qu¶n lÝ cña nhµ níc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.Trô së ®ãng t¹i sè 25 ®êng Hoµng V¨n Thô thµnh phè Th¸I Nguyªn Qua 40 n¨mho¹t ®éng vµ trëng thµnh c«ng ty lu«n phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc giao, thùc hiÖn tãt nghÜa vô nép ng©n s¸ch cho nhµ níc,tõng bíc n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty lu«n b¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty.Tæng sè vèn s¶n xó©t kinh doanh cña c«ng ty ®Õn ngµy 31-12-2000 lµ 22.868.000.000 ® trong ®ã +vèn cè ®Þnh :21.279.000.000 +vèn lu ®éng:1.589.000.000 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tinh TN *Chøc n¨ng cña c«ng ty : C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh Th¸I nguyªn la ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, trong ho¹t ®éng kinh doanh tù chiô tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng cam kÕt cña m×nh.C¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ níc kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ nh÷ng cam kÕt cña c«ng tyvµ ngîc l¹i c«ng ty kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt víi nhng cam kÕt cña c¸c c«ng ty nµy, c«ng ty xuÊt khÈu tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch do nhµ níc ta ban hµnh vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt quèc tÕ. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu , c«ng ty t¨ng kim ngh¹ch xuÊt khÈu, kinh doanh co l·I , thu ngaäi tÖ nh»m ph¸t triÓn ngµnh ngo¹i th¬ng cña tinh nhµ . §ång thêi cã thÓ t¹o ®îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n lao ®«ng , n©ng cao ®êi s«ng v¹t chÊt cho nh©n d©n trong vïng . Ngoµi ra c«ng ty còng thùc hiÖn nhËp c¸c mÆt hµng t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng kh¸c nhau theo yªu cÇu cña nh©n d©n vµ thÞ trêng , vµ c«ng ty cßn lµm t¨ng thu ng©n s¸ch cho nhµ níc th«ng qua nép thuÕ cho nhµ níc vµ lµm trßn nghÜa vô cña mét doanh nghiÖp ®èi víi x· héi. *nhiÖm vô cña c«ng ty : x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doang vµ dÞch vô, kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kÕ ho¹ch kh¸c cã liªn quan dµI h¹n, tõng n¨m d¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô cña c«ng ty tù t¹o nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty, qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ã ®¶m b¶o ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi trang thiÕt bÞ, bï ®¸p c¸c chi phÝ c©n ®èi gi÷a suÊt vµ nhËp lµm trßn nghÜa vô ng©n s¸ch ®èi víi nhµ níc thùc hiÖn kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng cao. Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý tµI s¶n, tµI chÝnh, lao ®éng tiÒn l¬ng do c«ng ty qu¶n lý thùc hµnh ph©n phèi theo lao ®éng, c«ng b»ng x· héi, ®µo t¹o båi dìng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé an toµn lao ®éng, trËt tù x· héi, b¶o vÖ m«I trêng, b¶o vÖ tµI s¶n x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ an ninh quèc phßng. Qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong ho¹t ®éng mua b¸n , vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. Nghiªn có thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trong s¶n xuÊt còng nh trong qu¶n lý ®Ó n©ng cao chÊt lîng, gia t¨ng khèi lîng hµng xuÊt khÈu, më réng thÞ trêng quèc tÕ nh»m gãp phÇn thu hót thªm ngo¹i tÖ ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu vµ kinh tÕ quèc d©n. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý tµI chÝnh, lao ®éng tiÒn l¬ng…. Ngµnh nghÒ kinh doanh lµ: trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh chÕ biÕn hang xuÊt khÈu n«ng s¶n, l©m s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ. Thu mua hµng kho¸ng s¶n, thuû s¶n, h¶I s¶n ®Ó xuÊt khÈu ra níc ngoµi. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®îc giao cho nhiÖm vô suÊt khÈu lao ®éng trùc tiÕp ra níc ngoµi. 3. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty VËt t vµ xuÊt nhËp khÈu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc, mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng. Toµn bé, bé m¸y hµnh chÝnh qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tæng hîp Phßng kÕ to¸n Phßng nghiÖp vô kinh doanh Chøc n¨ng nghiÖp vô cña c¸c phßng ban. Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh toµn bé c¸c chuyªn viªn, bé phËn nghiÖp vô, võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho C«ng ty võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho CBCNV, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan ph¸p luËt, tríc tËp thÓ CBCNV vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phô tr¸ch chung trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, tµi chÝnh C«ng ty. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc nh thay mÆt gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. Phßng nghiÖp vô kinh doanh: Cã nhiÖm vô tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý chÊt lîng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. X©y dùng kÕ ho¹ch mua b¸n hµng th¸ng, quý, trùc tiÕp ký c¸c hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm vµ b¸o c¸o víi gi¸m ®èc t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nogµi ra phßng nghiÖp vô kinh doanh cßn khai th¸c t×m hµng, tæ chøc tiªu thô vµ xuÊt nhËp khÈu. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cã nhiÖm vô gióp ban gi¸m ®èc lËp kÕ hµnh s¶n xuÊt, tæng hîp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh phôc vô cho gi¸m ®èc khi cÇn thiÕt, lËp kÕ ho¹ch VËt t, chÞu tr¸ch nhiÖm kÜ thuËt trong C«ng ty, cã th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi, chÝnh x¸c cho kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc vÒ tµi chÝnh theo dâi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh hµng ngµy cña C«ng ty th«ng qua h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu mua, nhËp, xuÊt, vËt liÖu, hµng ho¸, c¸c chi phÝ ph¸t sinh doanh thu cña C«ng ty, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thanh to¸n víi kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, c¬ quan thuÕ quan ®ång thêi theo dâi c¬ cÊu vèn vµ nguån vèn h×nh thµnh nªn tµi s¶n cña C«ng ty. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c v¨n th tiÕp ®¬n kh¸ch, tæ chøc c¸c cuéc häp. 4. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty. C¬ cÊu s¶n xuÊt lµ nh©n tè quan träng, lµ c¬ së kh¸ch quan cña c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Muèn tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý th× c¬ cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¶i hoµn thiÖn. XuÊt ph¸t tõ nhiÖn vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ tØnh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®îc tæ chøc nh sau: C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty Ph©n xëng xeo giÊy Ph©n xëng carton Kho thµnh phÈm Theo s¬ ®å c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc tæ chøc thµnh 2 ph©n xëng Ph©n xëng xeo giÊy: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n chÕ t¹o tõ c¸c bét gâ hoÆc c¸c lo¹i giÊy t¹p ho¸ nghiÒn nhá tr¶i qua qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt thµnh giÊy. Ph©n xëng carton sãng cã nhiÖm vô chuyªn s¶n xuÊt ra b×a carton sãng 3 líp vµ 5 líp, thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n c¾t, d¸n, dËp ®inh, dùng thµnh hßm. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu TN Víi C«ng ty s¶n xuÊt b×a carton sãng vµ lµm hßm carton. Môc tiªu hµng ®Çu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt bµu ®¾p ®îc chi phÝ vµ mang l¹i lîi nhuËn, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã ®ßi hái s¶n phÈm cña C«ng ty sau khi xuÊt kho ph¶i ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Do vËy C«ng ty ®· x©y dùng mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh doanh nghiÖp trong ®ã ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµm sao ®Ó më réng thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm nhanh. 1.1 §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt Cïng víi khã kh¨n chung cña ngµnh s¶n xuÊt b×a carton sãng vµ s¶n xuÊt hßm carton víi chñng lo¹i kh¸c nhau, khi thÞ trêng bÞ thu hÑp chñ yÕu lµ thÞ trêng §«ng ¢u nh÷ng C«ng ty ®· nç lùc kh«ng ngõng, cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n t×m kiÕm thÞ trêng míi, s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng míi ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, t¨ng ®é t¨ng trëng ®¶m b¶o nghÜa vô víi nhµ níc. Nh÷ng sè liÖu sau sÏ ph¶n ¸nh phÇn nµo chøng minh cho bíc ph¸t triÓn cña C«ng ty
- Xem thêm -