Tài liệu 105 tiêu thụ sp gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm lương mỹ - chương mỹ - hà tây

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 PhÇn I. §Æt vÊn ®Ò 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ®îc coi lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ba vÊn ®Ò chÝnh lµ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? HiÖn ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së nguån lùc s½n cã cña m×nh. §ã chÝnh lµ c¶ mét qu¸ tr×nh mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®Ó ®a ra nh÷ng s¶n phÈm, hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng, ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c. NhiÖm vô quan träng cña c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c nhu cÇu vÒ thÞ trêng tõ ®ã cã ®Þnh híng cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ thÞ trêng cÇn phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng trong tõng kho¶ng thêi gian, kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, cïng víi ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i cña níc ta ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. §ã lµ sù khëi ®Çu trong viÖc triÒn khai ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ®a ngµnh ch¨n nu«i trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hµnh Tr¬ng ¬ng §¶ng kho¸ VIII vµ nghÞ quyÕt 06 NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ. Trong ®ã ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Ch¨n nu«i gia cÇm lµ mét lo¹i h×nh ch¨n nu«i phæ biÕn trong hé gia ®×nh ViÖt Nam lµ mét sè m« h×nh trang tr¹i, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp . Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt lµ nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn x· héi, tù nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa lý... cña níc ta. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 Ch¨n nu«i gµ lµ mét nghÒ ®· cã tõ l©u trong c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n. Thùc tÕ ®· chøng minh ch¨n nu«i gµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, chu kú s¶n xuÊt thÞt vµ trøng nhanh h¬n nhiÒu so víi nhiÒu vËt nu«i kh¸c. Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng thÊp vµ nã t¹o ra nguån thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh dìng cao. Nã cung cÊp phÇn lín s¶n lîng thÞt cho ngµnh ch¨n nu«i nãi chung vµ ngµnh gia cÇm nãi riªng. H¬n n÷a chu kú s¶n xuÊt gµ ng¾n do ®ã nã ®¸p øng ®îc nhu cÇu thùc phÈm ngµy cµng cao trong x· héi c¶ vÒ sè lîng còng chÊt lîng s¶n phÈm. Ngµnh ch¨n nu«i gµ ph¸t triÓn cßn gãp phÇn bæ trî ®¸ng kÓ vµo viÖc ph¸t triÓn ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, lµm t¨ng nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· tõng bíc ®îc Nhµ níc chó ý h¬n ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c gièng. Nhµ níc chó träng ®Çu t nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm gµ gièng vµ nã ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ khèi lîng thÞt, trøng cña nh©n d©n. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ khèi lîng nµy vÉn cßn khiªm tèn so víi nhu cÇu thùc phÈm cña nh©n d©n vµ nhu cÇu lµm nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm bëi lÏ mét sè xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp cho ra s¶n phÈm gièng tèt nhng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp. C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü trùc thuéc tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp theo nghÞ quyÕt sè 160-NNTCQD ngµy 24/09/1976 cña Bé trëng bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n) do s¶n phÈm gµ gièng cña c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ phÝa ®Çu ra (thÞ trêng tiªu thô vµ gi¸ c¶) s¶n xuÊt kinh doanh gµ chØ cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn khi cã mét thÞ trêng æn ®Þnh vµ chiÕm thÞ phÇn lín. §Ó gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña C«ng ty trong thêi gian tíi, ®îc sù ph©n c«ng cña khoa Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, ®îc sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 Mü, díi sù híng dÉn cña thÇy §Æng V¨n TiÕn chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: "Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng th¬ng phÈm t¹i C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü- Ch¬ng mü - Hµ T©y". 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi 1.2.1. Môc tiªu chung Trªn c¬ së nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó ®Ò ra gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cho C«ng ty. 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ + HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ trêng vµ tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng + T×m hiÓu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. + Ph©n tÝch c¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. + §Þnh híng vµ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶. 1.3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1.3.1. §èi tîng nghiªn cøu Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü -Ch¬ng Mü - Hµ T©y. 1.3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu Néi dung nghiªn cøu: Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü. Thêi gian nghiªn cøu: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña c«ng ty qua 3 n¨m (2000-2001-2002). Kh«ng gian nghiªn cøu: Nghiªn cøu t¹i C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü - Ch¬ng Mü- Hµ T©y. 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 PhÇn II. c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn nghiªn cøu ®Ò tµi 2.1. C¬ së lý luËn 2.1.1. Mét sè lý luËn vÒ thÞ trêng 2.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng ThÞ trêng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®îc h×nh thµnh trong lÜnh vùc lu th«ng ngêi cã hµng ho¸ ®em ra trao ®æi gäi lµ bªn b¸n, ngêi cã nhu cÇu cha ®îc tho¶ m·n vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gäi lµ bªn mua. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi ®· h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ quan hÖ gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua víi nhau. V× vËy theo c¸c nhµ Marketing th× thÞ trêng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng cã mét nhu cÇu hay mong muèn cô thÓ, s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng tham gia trao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã. Theo lý thuyÕt kinh tÕ häc: ThÞ trêng lµ n¬i ngêi b¸n vµ ngêi mua gÆp nhau ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh b»ng viÖc trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Theo gãc ®é ®Þa lÝ: ThÞ trêng lµ vÞ trÝ kinh tÕ mµ qua ®ã cung cÇu ®îc tho¶ m·n. Theo c¸c nhµ kinh tÕ: ThÞ trêng lµ sù biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh mµ trong ®ã thÓ hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp vÒ sè lîng vµ chÊt lîng vµ mÉu m· hµng ho¸. §ã lµ mèi quan hÖ gi÷a tæng sè cung vµ tæng sè cÇu víi c¬ cÊu cung cÇu cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ. Tãm l¹i quan ®iÓm cèt lâi cña thÞ trêng: ThÞ trêng bao gåm toµn bé qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, nã ®îc diÔn ra trong mét thêi gian vµ mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. 2.1.1.2. Vai trß cña thÞ trêng víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ThÞ trêng cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 + ThÞ trêng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng chÝnh lµ n¬i h×nh thµnh vµ gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp, doanh nghiÖp víi Nhµ níc, doanh nghiÖp víi ngêi tiªu dïng. +ThÞ trêng lµ ®èi tîng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp + ThÞ trêng lµ kh©u tÊt yÕu lµ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt hµng ho¸, thÞ trêng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. + Th«ng qua thÞ trêng cã thÓ nhËn biÕt ®îc sù ph©n phèi cña c¸c nguån lùc s¶n xuÊt, th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. + ThÞ trêng lµ m«i trêng kinh doanh, nã gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt nhËn biÕt nhu cÇu x· héi vÒ thÕ m¹nh kinh doanh cña m×nh ®Ó cã c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi ®ßi hái cña thÞ trêng + ThÞ trêng lµ n¬i cung cÊp th«ng tin quan träng trªn c¬ së ®ã nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh riªng cho doanh nghiÖp m×nh. + ThÞ trêng cã vai trß quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ, ®ã lµ ®èi tîng c¨n cø ®Ó kÕ ho¹ch ho¸. ThÞ trêng lµ c«ng cô bæ sung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ níc. 2.1.1.3. Chøc n¨ng cña thÞ trêng ThÞ trêng lµ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n do ®ã nã cã c¸c chøc n¨ng nhÊt ®Þnh vµ tÇm quan träng cña tõng chøc n¨ng ®îc thÓ hiÖn nh sau: + Chøc n¨ng thõa nhËn : ThÞ trêng lµ n¬i gÆp gì gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng trong qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, thÞ trêng víi mong muèn chñ quan b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸ víi gi¸ c¶ sao cho bï ®¾p ®îc mäi chi phÝ bá ra vµ cã lîi nhuËn, cßn ngêi tiªu dïng t×m ®Õn thÞ trêng ®Ó mua nh÷ng hµng ho¸ ®óng c«ng dông, hîp thÞ hiÕu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n theo mong muèn cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh diÔn ra sù trao ®æi, mÆc c¶ trªn thÞ trêng gi÷a ®«i bªn vÒ mét mÆt nµo ®ã sÏ cã 2 kh¶ n¨ng xÈy ra lµ thõa nhËn hoÆc kh«ng thõa 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 nhËn, tøc lµ cã thÓ lo¹i hµng ho¸ ®ã kh«ng phï hîp víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt sÏ bÞ ¸ch t¾c, kh«ng thùc hiÖn ®îc. Ngîc l¹i trong trêng hîp thÞ trêng thùc hiÖn chøc n¨ng chÊp nhËn tøc lµ ®«i bªn ®· thuËn mua võa b¸n th× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc gi¶i quyÕt. + Chøc n¨ng thùc hiÖn: Khi mµ thÞ trêng ®· thõa nh©n sù cã mÆt cña hµng ho¸ nµo ®ã trªn thÞ trêng th× chøc n¨ng thùc hiÖn ®îc h×nh thµnh vµ hµng ho¸ ®ã sÏ ®îc lu th«ng (b¸n) nh mäi hµng ho¸ kh¸c trªn thÞ trêng. + Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt, kÝch thÝch: Nh chóng ta ®· biÕt lîi nhuËn lµ môc ®Ých cao nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong khi ®ã lîi nhuËn l¹i chØ h×nh thµnh khi th«ng qua ho¹t ®éng cña thÞ trêng. Do vËy thÞ trêng võa lµ môc tiªu, võa t¹o ra ®éng lùc ®iÒu tiÕt kÝch thÝch ®îc thÓ hiÖn ë chç th«ng qua nhu cÇu thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng ®iÒu chØnh hoÆc di chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c, hoÆc s¶n phÈm nµy sang s¶n phÈm kh¸c nh»m môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn cao h¬n. Th«ng qua qui luËt ho¹t ®éng cña thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp m¹nh mÏ tËn dông kh¶ n¨ng, lîi thÕ cña m×nh trong c¹nh tranh ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ngîc l¹i, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã lîi thÕ còng t×m c¸ch v¬n lªn ®Ó tr¸nh khái bÞ ph¸ s¶n. §ã chÝnh lµ ®éng lùc do thÞ trêng t¹o ra. Gi¸ c¶ s¶n phÈm ngoµi thÞ trêng lµ thíc ®o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ møc ®é chi tiªu trong tiªu dïng cña ngêi mua, nã chØ chÊp nhËn chi phÝ ë møc thÊp h¬n hoÆc b»ng møc x· héi cÇn thiÕt. Do ®ã thÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi kÝch thÝch, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ tiÕt kiÖm søc lao ®éng. + Chøc n¨ng th«ng tin: Chøc n¨ng th«ng tin cña thÞ trêng sÏ gãp phÇn ®¾c lùc cho sù hiÓu biÕt gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n, gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng. Th«ng tin thÞ trêng cho biÕt tæng sè cung, tæng sè cÇu, c¬ cÊu cung cÇu, quan hÖ cung cÇu gi¸ c¶, chÊt lîng s¶n phÈm... Do vËy th«ng tin thÞ trêng cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi qu¶n lý kinh tÕ, nhiÒu khi nã quyÕt ®Þnh c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 Trong c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ trêng, vai trß tiÕp nhËn th«ng tin tõ thÞ trêng ®· quan träng, song viÖc chän läc vµ xö lý th«ng tin l¹i lµ c«ng viÖc quan träng h¬n nhiÒu. §Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m thóc ®Èy sù v¹n hµnh mäi ho¹t ®éng kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ trêng, tuú thuéc vµo sù chÝnh x¸c cña viÖc sµng läc vµ xö lý th«ng tin. Tãm l¹i: 4 chøc n¨ng cña thÞ trêng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Thùc tÕ mét hiÖn tîng kinh tÕ diÔn ra trªn thÞ trêng ®Òu thÓ hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®an xen lÉn nhau gi÷a 4 chøc n¨ng. Tuy nhiªn còng ph¶i thÊy râ lµ chØ khi thùc hiÖn chøc n¨ng thõa nhËn th× c¸c chøc n¨ng kh¸c míi ph¸t huy t¸c dông. 2.1.1.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng C¸c nh©n tè kinh tÕ: Cã vai trß trùc tiÕp ®Õn cung, cÇu c¬ së vËt chÊt kü thuËt, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, gi¸ c¶, thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. C¸c nh©n tè x· héi: MËt ®é ph©n bæ d©n c, phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é v¨n ho¸... Chóng cã ¶nh hëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng cña thÞ trêng. C¸c nh©n tè vÒ chÝnh trÞ: T×nh h×nh chÝnh trÞ trong vµ ngoµi níc, hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n díi luËt, c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. C¸c nh©n tè thuéc vÒ kinh tÕ vÜ m«: ThÓ hiÖn b»ng c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc nh : ChÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch dù tr÷ vµ ®iÒu hoµ, chÝnh s¸ch trî gi¸... C¸c chÝnh s¸ch ®Òu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn thÞ trêng. Nhµ níc lu«n cã xu híng qu¶n lý vµ b×nh æn gi¸ c¶. C¸c nh©n tè thuéc vÒ kinh tÕ vi m«: Lµ chiÕn lîc chÝnh s¸ch biÖn ph¸p cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh sö dông trong kinh doanh nh: chiÕn lîc s¶n phÈm míi, chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, chiÕn lîc gi¸, ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp. C¸c chiÕn lîc t¸c ®éng trùc tiÕp chñ quan vµo thÞ trêng. 2.1.1.5. Ph©n khóc thÞ trêng Khi quyÕt ®Þnh tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i x¸c ®Þnh ®îc thÞ trêng. Cô thÓ lµ x¸c ®Þnh nhu 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 cÇu cña kh¸ch hµng mµ m×nh cã kh¶ n¨ng cung øng. Híng vµo thÞ trêng lµ híng vµo kh¸ch hµng chÝnh, ®ã lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy mµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thêng ph©n thÞ trêng thµnh nh÷ng khóc, nh÷ng ®o¹n riªng biÖt nh»m cã nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch cô thÓ ®èi víi nh÷ng khóc thÞ trêng ®ã. + C¨n cø vµo thu nhËp cña ngêi tiªu dïng chia thµnh thÞ trêng dµnh cho nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao, thÞ trêng dµnh cho nh÷ng ngêi cã thu nhËp trung b×nh, vµ thÞ trêng dµnh cho nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp. + C¨n cø vµo khu vùc cã thÓ chia thµnh, thÞ trêng thµnh thÞ, thÞ trêng n«ng th«n, thÞ trêng vïng ®ång b»ng, thÞ trêng vïng cao. +C¨n cø vµo sè lîng d©n c cã thÓ chia thµnh thÞ trêng dµnh cho nh÷ng vïng ®«ng d©n, thÞ trêng dµnh cho nh÷ng vïng Ýt d©n. + C¨n cø vµo tr×nh ®é v¨n ho¸ cã thÓ chia thµnh thÞ trêng dµnh cho nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cao vµ thÞ trêng cho nh÷ng cã tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp. Tuú theo lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô kh¸c nhau mµ c¸c ph¬ng thøc ph©n khóc thÞ trêng kh¸c nhau. 2.1.2. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm 2.1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm Theo nghÜa réng : Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒu kh©u cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh: Nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tiªu thô, xóc tiÕn b¸n hµng... nh»m môc ®Ých ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Theo nghÜa hÑp: Tiªu thô (b¸n hµng) lµ viÖc chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng, ®ång thêi thu ®îc tiÒn hµng ho¸ hoÆc ®îc quyÒn thu tiÒn Tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, th«ng qua tiªu thô mµ hµng ho¸ ®îc chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (tiÒn tÖ) vµ vßng chu chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ®îc hoµn thµnh. Tiªu thô s¶n phÈm ®¬n gi¶n ®îc cÊu thµnh tõ ngêi b¸n ngêi mua hµng ho¸, tiÒn tÖ, kh¶ n¨ng thanh to¸n, sù s½n sµng mua vµ b¸n... Nh»m tèi da ho¸ lîi nhuËn mçi bªn 2.1.2.2. Vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. T H S¶n xuÊt H' T' Tiªu thô S¬ ®å 1. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm S¬ ®å cho thÊy: KÕt qu¶ tiªu thô cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña c¸c giai ®o¹n tríc, trong chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, cô thÓ: Tiªu thô s¶n phÈm nh»m thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®a s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Nãi c¸ch kh¸c tiªu thô ®ãng vai trß lµ kh©u lu th«ng hµng ho¸, lµ trung gian mua b¸n gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng. Tiªu thô s¶n phÈm lµm cho ngêi s¶n xuÊt hiÓu cô thÓ kh¸ch hµng mong muèn vÒ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i, mÉu m· hµng ho¸ mµ m×nh s¶n xuÊt ra, ®Ó tõ ®ã th¶o m·n nhu cÇu cña hä. Tiªu thô s¶n phÈm lµm cho ngêi tiªu dïng tiÕp cËn s¶n phÈm hµng ho¸ mµ hä cÇn vµ chÊp nh©n ®îc tÝnh h÷u Ých cña mçi s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã. Khi s¶n phÈm ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp míi thu håi ®îc c¸c chi phÝ cã liªn quan vµ x¸c ®Þnh ®îc møc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra . 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 §èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n tiªu thô cã vai trß lµm c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu ®Ó t¹o nªn sù æn ®Þnh x· héi nãi chung vµ tõng khu vùc nãi riªng víi mçi s¶n phÈm hµng ho¸. C¨n cø vµo mçi dù ®o¸n ®ã mµ mçi doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng cho m×nh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao. 2.1.2.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm ThÞ trêng tiªu thô nghiªn cøu: ThÞ trêng tiªu thô chÝnh lµ nghiªn cøu mèi quan hÖ cung - cÇu, gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ trong mét kh«ng gian, thêi gian nhÊt ®Þnh. ThÞ trêng tiªu thô lµ nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp bëi c¸c quy luËt c¹nh tranh, qui luËt cung cÇu. ThÞ trêng lµ ®èi tîng s¶n xuÊt ®ång thêi còng lµ ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt. ChÊt lîng s¶n phÈm: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng chÊt lîng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn khi chÊt lîng s¶n phÈm ®¶m b¶o. ChÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng n©ng cao sÏ lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông, thêi gian sö dông cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng c¹nh tranh, s¶n phÈm tiªu thô réng h¬n, nhiÒu h¬n vµ ngîc l¹i sÏ mÊt dÇn søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng, sÏ bÞ ®¸nh b¹i vµ nhanh chãng dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Gi¸ s¶n phÈm: §©y còng lµ yÕu tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm bëi ngêi tiªu dïng quyÕt ®Þnh xem gi¸ c¶ cña mÆt hµng cã phï hîp víi ý tëng cña hä hay kh«ng? Do ®ã khi ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt vÊn ®Ò nµy kÜ cµng ®Ó ®a ra møc gi¸ thÝch hîp, thuyÕt phôc ngêi tiªu dïng, ph¶n ¸nh ®óng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Nh©n tè vèn: Lµ mét nh©n tè quan träng trong qu¸ tr×nh më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Nh©n tè con ngêi: Con ngêi hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ®èi víi kh©u tiªu thô nãi riªng. §èi víi doanh nghiÖp thÓ hiÖn qua tr×nh ®é qu¶n lý, ®iÒu hµnh. 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 Nh©n tè chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc: M«i trêng chÝnh s¸ch cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp nµy ph¸t triÓn song k×m h·m doanh nghiÖp kh¸c, tõ ®ã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tiªu thô. M«i trêng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ë níc ta cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cã sù can thiÖp cña §¶ng. C¸c c«ng cô cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Ò ra nh : ChÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu... ®· trùc tiÕp, gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.1.2.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ tiªu thô Khèi lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tiªu thô ®îc thÓ hiÖn díi hai h×nh thøc lµ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. H×nh thøc hiÖn vËt cã u ®iÓm lµ biÓu hiÖn cô thÓ khèi lîng ®ang tiªu thô, tõng lo¹i hµng, song h×nh thøc nµy kh«ng tæng hîp vµ kh«ng so s¸nh ®îc. Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô trong mét n¨m hoÆc trong mét kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Lîng tån kho ®Çu n¨m + Lîng s¶n xuÊt trong n¨m - Lîng tån cuèi n¨m Sè lîng tån kho ®Çu n¨m tiªu thô trong n¨m h×nh thøc hiÖn vËt lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh b»ng tiÒn cña khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra vµ doanh nghiÖp ®· thu ®îc doanh thu hoÆc lÊy giÊy b¸o cña ng©n hµng. Doanh sè (doanh thu) = khèi lîng tiªu thô trong n¨m x gi¸ b¸n n Kt = Trong ®ã:  QiGi i 1 Kt: gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ thùc hiÖn Qi: Lîng hµng ho¸ lo¹i i ®îc tiªu thô Gi: Gi¸ b¸n hµng ho¸ i ChØ tiªu so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña tõng mÆt hµng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. HÖ sè tiªu thô = Khèi lîng tiªu thô trong n¨m Khèi lîng s¶n xuÊt trong n¨m + tån kú tríc chuyÓn sang HÖ sè nµy ®¸nh gi¸ møc ®é tiªu thô s¶n phÈm vµ cho biÕt møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 (HÖ sè nµy cµng gÇn 1 th× qu¸ tr×nh tiªu thô cµng cã hiÖu qu¶) 2.2. C¬ së thùc tiÔn nghiªn cøu ®Ò tµi 2.2.1. Vai trß cña ch¨n nu«i nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng trong ph¸t triÓn kinh tÕ 2.2.1.1. Vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i + §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ch¨n nu«i ®ãng vai trß kh¸ quan träng, nã gãp phÇn lµm t¨ng trëng nÒn kinh tÕ vµ gãp mét lîng hµng ho¸ cho xuÊt khÈu. Tuú theo lîi thÕ so s¸nh cña m×nh, mçi níc cã thÓ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp mµ trong ®ã cã mét phÇn lµ s¶n phÈm ch¨n nu«i ®Ó thu ngo¹i tÖ hay trao ®æi ®Ó lÊy c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Çu t l¹i cho ngµnh n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. V× thÕ sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i sÏ ¶nh hëng tíi ph©n bæ vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Ch¨n nu«i kh«ng nh÷ng cung cÊp nguån s¶n phÈm hµng ho¸ cho thÞ trêng trong níc vµ cho xuÊt khÈu mµ nã cßn gióp sö dông mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ hîp lÝ lùc lîng lao ®éng nhµn rçi trong n«ng nghiÖp n«ng th«n. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô cao, h¬n n÷a lao ®éng trong n«ng nghiÖp l¹i chiÕm mét tØ träng kh¸ lín trong tæng sè lao ®éng cña níc ta vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn kh¸c. Lùc lîng lao ®éng nµy cã mét thêi gian nhµn rçi qu¸ lín do tÝnh chÊt thêi vô trong s¶n xuÊt sinh ra. Do ®ã viÖc ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i ®· gióp t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho n«ng d©n vµ gióp hä t¨ng thu nhËp. + §èi víi ngµnh n«ng nghiÖp §èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ch¨n nu«i cã mét vai trß rÊt quan träng. Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× hai ngµnh chÝnh cÊu thµnh nªn nã lµ ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i. Hai ngµnh nµy cã sù liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, thóc ®Èy nhau cïng ph¸t triÓn. 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 Mét nÒn n«ng nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®îc mét c¸ch bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh th× cÇn ph¶i cã sù ph¸t triÓn mét c¸ch c©n ®èi gi÷a hai ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i. Trång trät cung cÊp thøc ¨n cho ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn, mÆt kh¸c ch¨n nu«i cung cÊp ph©n bãn, søc kÐo cho ngµnh trång trät. Nguån ph©n h÷u c¬ mµ ch¨n nu«i cung cÊp cho ngµnh trång trät cã vai trß hÕt søc quan träng. V× thÕ ®Ó cã mét nÒn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng th× kh«ng bao giê ®îc phÐp coi nhÑ vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. + §èi víi hé n«ng d©n ë níc ta hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hé n«ng d©n ®· ®îc coi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ th× vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i cµng ®îc coi träng. Mét thùc tÕ kh«ng thÓ chèi c·i ®îc ®ã lµ ngµnh ch¨n nu«i chiÕm mét vai trß quan träng trong thu nhËp cña ngêi n«ng d©n, s¶n phÈm hµng ho¸ cña n«ng hé chñ yÕu lµ s¶n phÈm thu ®îc tõ qu¸ tr×nh ch¨n nu«i. Ch¨n nu«i ®· g¾n bã mËt thiÕt ®èi víi ®êi sèng cña ngêi d©n, gióp tËn dông nh÷ng s¶n phÈm d thõa trong sinh ho¹t hµng ngµy, tËn dông lao ®éng nhµn rçi vµ lµm t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn b÷a ¨n hµng ngµy cña n«ng hé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy ch¨n nu«i cã mét vai trß rÊt to lín kh«ng chØ trong n«ng nghiÖp mµ cßn kÓ c¶ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh trong ®êi sèng x· héi. Nã kh«ng ngõng ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo tæng thu nhËp quèc d©n mµ nã cßn sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nh©n lùc, tõ ®ã lµm t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng gãp phÇn æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸c hé n«ng d©n nãi riªng vµ x· héi nãi chung. 2.2.1.2. Vai trß cña ch¨n nu«i gµ trong ph¸t triÓn kinh tÕ Ngµnh ch¨n nu«i lµ mét trong hai ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn m¹nh ngµnh ch¨n nu«i gµ cã ý nghÜa quan träng: + Ch¨n nu«i gµ cung cÊp thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh dìng cao, rÊt cÇn thiÕt cho nhu cÇu cña con ngêi, cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Ch¨n nu«i ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn cho trång trät ph¸t triÓn c©n ®èi vµ 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 toµn diÖn, cã t¸c dông thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n. + Gµ lµ gièng gia cÇm t¬ng ®èi dÔ nu«i so víi c¸c lo¹i gia cÇm vßng ®êi ng¾n, quay vßng nhanh nªn cã thÓ ¸p dông nu«i ë c¸c hé gia ®×nh, c¸c trang tr¹i vµ c¶ c¸c xÝ nghiÖp doanh nghiÖp, nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ®ång thêi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.2.2. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng tiªu thô gµ gièng - Gµ gièng lµ mét lo¹i s¶n phÈm cã tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm riªng. V× lµ gµ gièng th¬ng phÈm nªn s¶n xuÊt ph¶i ®îc tiªu thô ngay trong ngµy, nÕu kh«ng sÏ bÞ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng con gièng - Gµ gièng s¶n xuÊt trong qui tr×nh 21 ngµy nhng ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng con gièng b¸n ra. - Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®Õn ngêi ch¨n nu«i ph¶i ®¶m b¶o gµ ®îc che ch¾n cÈn thËn kh«ng bÞ ma, n¾ng. 2.2.3. T×nh h×nh ch¨n nu«i gia cÇm ë ViÖt Nam Tríc n¨m 1974 nh×n chung ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ë níc ta ph¸t triÓn theo h×nh thøc ch¨n th¶ tù nhiªn lµ chñ yÕu. Sau n¨m 1974 ®îc sù gióp ®ì cña Cu Ba, Bungari vµ sù quan t©m cña Nhµ níc ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng ®· vµ ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng. Hµng lo¹t xÝ nghiÖp gµ gièng ®îc x©y dùng nh xÝ nghiÖp gµ gièng L¬ng Mü, Tam D¬ng, Phóc ThÞnh, Hµ Néi, Nh©n LÔ. C¸c xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu thÓ hiÖn nhiÒu c«ng thøc lai t¹o nh»m t¹o ra con lai thÝch hîp cho hoµn c¶nh cô thÓ ë níc ta, phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu con gièng cho ch¨n nu«i ë níc ta c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm gµ. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, ®Æc biÖt tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y ch¨n nu«i gia cÇm nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ. 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 BiÓu 01. Sè lîng vµ s¶n lîng thÞt, trøng cña c¶ níc qua 10 n¨m N¨m Tæng sè gia cÇm (ngh×n con) 1990 103820,1 80184,0 167,9 1896,4 1991 105258,7 80578,2 146,4 2016,9 1992 117875,6 89704,9 154,4 2269,0 1993 126399,4 95087,2 169,9 2346,9 1994 131668,3 99627,1 186,4 2672,1 1995 140004,0 107958,4 197,1 2825,0 1996 151405,6 112788,7 212,9 3083,8 1997 160550,1 120567,0 226,1 3168,6 1998 167890,0 126361,0 250,1 3226,7 1999 179323,0 135760,0 261,8 3442,8 2000 196164,0 147050,0 286,5 3708,6 6,3 6,1 5,7 6,8 Tèc ®é t¨ng BQ (%) Gµ S¶n lîng thÞt (ngh×n con) (ngh×n tÊn) S¶n lîng trøng (ngh×n qu¶) Nguån: TÝnh to¸n dùa theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª Theo sè liÖu thèng kª biÓu 01 cho thÊy sè lîng gia cÇm ë níc ta kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 1999 sè lîng gia cÇm lµ 179323,0 ngh×n con t¨ng 11433,0 ngh×n con so víi n¨m 1998 vµ ®Õn n¨m 2000 lµ 196164,0 t¨ng 16871,0 ngh×n con, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 6,3% qua c¸c n¨m. Cïng víi sè lîng gia cÇm t¨ng lªn th× sè lîng gµ còng t¨ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m b×nh qu©n lµ t¨ng 6,1% cô thÓ n¨m 2000 sè lîng gµ lµ 147050.0 ngh×n con t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 11290 ngh×n con. S¶n lîng thÞt cã t¨ng nhng chËm h¬n chØ t¨ng b×nh qu©n 5,7% qua c¸c n¨m, n¨m 1999 ®¹t 261,8 ngh×n tÊn th× ®Õn n¨m 2000 lµ 286,5 ngh×n tÊn t¨ng 24,7 ngh×n tÊn. 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 S¶n lîng trøng gia cÇm t¨ng t¬ng ®èi cao b×nh qu©n qua c¸c n¨m t¨ng 6,8%, ®Õn n¨m 2000 ®¹t 3708,6 ngh×n tÊn. BiÓu 02: Sè lîng gia cÇm vµ s¶n lîng thÞt gia cÇm ë c¸c vïng sinh th¸i (2000) Tæng ®µn gia cÇm ChØ tiªu Tæng ®µn gia cÇm S¶n lîng thÞt gia cÇm Trong ®ã gµ S¶n lîng Tû lÖ(%) Tæng ®µn Tû lÖ Tæng ®µn Tû lÖ (tr.con) (%) (tr.con) (%) C¶ níc 196,2 100,0 147,1 100,0 286,5 100,0 MiÒn B¾c 112,8 57,5 94,9 64,5 146,1 51,0 MiÒn Nam 83,3 42,5 52,2 35,5 140,4 49,0 §B s.Hång 44,8 22,8 37,4 25,4 67,4 23,5 §«ng B¾c 39,9 20,3 34,4 23,4 47,0 16,4 T©y B¾c 5,0 2,5 4,5 3,1 4,2 1,5 B¾c Trung Bé 23,0 11,7 18,6 12,6 27,5 9,6 DH miÒn Trung 13,9 7,1 9,2 6,3 13,7 4,8 T©y Nguyªn 4,9 2,5 4,4 3,0 5,6 2,0 §«ng Nam Bé 20,3 10,3 15,8 10,7 42,9 14,0 §B s. Cöu Long 44,2 22,5 22,8 15,5 78,2 27,2 (1000 tÊn) Nguån: TÝnh to¸n dùa theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª Nh×n chung ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ë níc ta trong ®ã cã gµ vÉn chñ yÕu lµ ph¬ng thøc nu«i tËn dông tù nhiªn, tËn dông thøc ¨n gia ®×nh, ch¨n nu«i theo kiÓu c«ng nghiÖp, chuyªn m«n ho¸ ph¸t triÓn cßn chËm. Sè lîng gia cÇm ®îc ph©n bæ ë c¸c vïng trong níc ®îc ph¶n ¸nh qua biÓu 2. Tæng ®µn gia cÇm cña c¶ níc lµ 196, 2 triÖu con. §µn gia cÇm chñ yÕu tËp trung ë phÝa B¾c vµ phÝa Nam, phÝa B¾c cã 112,8 triÖu con chiÕm 57,5% vµ phÝa Nam lµ 42,5%. Trong ®ã ®µn gµ ë phÝa B¾c lµ 94,9 triÖu con, chiÕm 64,5%, vµ miÒn nam lµ 52,2 triÖu con, chiÕm 35,5%. T©y Nguyªn tû lÖ ®µn gµ thÊp nhÊt trong c¶ níc 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 chØ cã 4,4 triÖu con chiÕm 3,0% trong tæng sè ®µn gµ cña c¶ níc. Riªng s¶n lîng thÞt gia cÇm còng tËp trung ë miÒn B¾c vµ miÒn Nam chiÕm gÇn 50,0% tû lÖ thÞt gia cÇm cña c¶ níc v× ®©y lµ hai n¬i tËp trung ®«ng d©n nhÊt trong c¶ níc. 2.2.4. ThÞ trêng gµ c«ng nghiÖp trong mÊy n¨m gÇn ®©y t¹i ViÖt Nam Níc ta mÊy n¨m gµn ®©y ch¨n nu«i gia cÇm ph¸t triÓn kh¸ m¹nh trong ®ã cã gµ c«ng nghiÖp chiÕm tõ 30 - 32% tæng ®µn gµ c¶ níc. N¨m 2000 tæng ®µn gµ c«ng nghiÖp lµ 39,5 triÖu con. Theo sè liÖu Côc khuyÕn n«ng - Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n n¨m 1999 c¶ níc cã tæng ®µn gµ c«ng nghiÖp bè mÑ lµ 420.000 con, m¸i ®Ó s¶n xuÊt kho¶ng 32 triÖu con gµ gièng mçi n¨m, sang n¨m 2001 c¶ níc cã kho¶ng 460.000 con m¸i ®Ó vµ cung cÊp ra thÞ trêng gÇn 42 triÖu gµ gièng thÞt. Do ®ã nhu cÇu gµ gièng t¨ng lªn, ngoµi c¸c tr¹i s¶n xuÊt gµ con cña liªn hiÖp ch¨n nu«i gia cÇm vµ c¸c c«ng ty liªn doanh cßn cã c¸c tr¹i s¶n xuÊt c¸c gµ con gièng víi quy m« nhá. HiÖn nay ë níc ta ®· h×nh thµnh hµng v¹n hé ch¨n nu«i gia ®×nh víi qui m« kh¸c nhau võa ph©n t¸n, võa tËp trung t¹o thµnh lµng gµ, x· gµ nh: x· Lª Lîi, Thêng TÝn - Hµ T©y... Riªng ngo¹i thµnh Hµ Néi cã kho¶ng 4000 hé nu«i gµ víi qui m« lín nhá. ë miÒn Nam nghÒ nu«i gµ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh ph¸t triÓn ra c¸c tØnh §ång Nai, B×nh D¬ng, B×nh Phíc riªng c«ng ty gia cÇm ViÖt Th¸i cã m¹ng líi gia c«ng h¬n 420 hé gia ®×nh nu«i tõ 25 triÖu con gµ thÞt/n¨m. TËp ®oµn CP Group tæ chøc ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp ë nh÷ng hé gia ®×nh ë c¸c tØnh S«ng BÐ, §ång Nai, ë miÒn Nam vµ Hµ T©y ë miÒn B¾c víi qui m« tõ 4000- 6000/ hé. Tõ n¨m 1998 ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp b¾t ®Çu cã 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 sù khã kh¨n tõ phÝa ®Çu ra nhÊt lµ ë miÒn Nam, ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp cã sè lîng lín vµ qui m« lín h¬n so víi miÒn B¾c. Cô thÓ ë thµnh phè Hå ChÝ Minh gµ thÞt khã tiªu thô dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hµng lo¹t gµ xuÊt khÈu bÞ ø ®äng do vËy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gµ con gièng kh«ng tiªu thô ®îc, trøng gièng ph¶i ®em b¸n thµnh trøng th¬ng phÈm. §Õn n¨m 2000 th× thÞ trêng gµ trong níc cã phÇn tèt h¬n song ®Çu ra cña s¶n phÈm ngµnh vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n xu híng cung vît qu¸ cÇu, ngêi ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp vÉn bÞ lç. Nh vËy vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm cña ngµnh gµ hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp b¸ch, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c chiÕn lîc, s¸ch lîc kÞp thêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §ång thêi Nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch bæ trî. HiÖn nay níc ta chØ dõng l¹i ë c«ng ®o¹n ®Çu, c¸c kh©u cuèi cïng cha ®îc chó träng ®óng møc, nhÊt lµ kh©u chÕ biÕn s¶n phÈm cña ta cùc kú yÕu kÐm. Thùc tÕ cho thÊy ch¨n nu«i gµ cã lîi nhuËn cha cao, tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. L©u nay viÖc tiªu thô gµ thÞt xuÊt chuång chñ yÕu lµ do c¸c nhµ b¸n bu«n trùc tiÕp b¸n lÎ cho c¸c lß mæ, c¸c nhµ hµng... MÆc dï níc ta cã mét sè c¬ së chÕ biÕn nhng vÉn ho¹t ®éng cÇm chõng, Ýt coi träng kh©u tiÕp thÞ, th«ng tin qu¶ng c¸o - qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh ®ã còng chÝnh lµ mét nguyªn nh©n. Cha ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lo ng¹i dïng thÞt, trøng trong níc. Hµng n¨m chóng ta vÉn cßn nhËp thÞt vµ trøng phôc vô cho kh¸ch s¹n. 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 PhÇn III: ®Æc ®iÓm ®Þa bµn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1. §Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu 3.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü trùc thuéc c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam. Lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh, c«ng ty ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 160-NN/TCQD ngµy 24/9/1976 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n), ®îc ChÝnh phñ Cu Ba gióp ®ì x©y dùng vµ ®îc lÊy tªn lµ XÝ nghiÖp Gµ sinh s¶n 2/12. Sau ®ã ®îc ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp gµ GRAMMA, ®Õn n¨m 1993 XÝ nghiÖp chuyÓn sang h¹ch to¸n ®éc lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 114NN ngµy 02/03/1993 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp Gµ gièng L¬ng Mü thuéc Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam - Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. Tõ ngµy 20/3/2002 XÝ nghiÖp ®æi tªn lµ C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô ch¨n nu«i c¸c ®µn gµ gièng «ng bµ, ®µn gµ gièng bè mÑ, s¶n xuÊt gµ con gièng cung cÊp cho thÞ trêng c¶ níc ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n vÒ con gièng, chuyÓn giao kü thuËt ch¨n nu«i cho d©n, gióp cho d©n ph¸t triÓn ch¨n nu«i, cung cÊp thùc phÈm cho toµn x· héi nh»m c¶i thiÖn cuéc sèng cho ngêi d©n vµ tiÕn lªn lµm giÇu. 3.1.2. VÞ trÝ ®Þa lý C«ng ty gièng gia cÇm L¬ng Mü n»m trªn ®Þa bµn x· Hoµng V¨n Thô huyÖn Ch¬ng Mü - tØnh Hµ T©y, mét phÇn nhá n»m trªn ®Þa bµn x· Thµnh LËp - huyÖn L¬ng S¬n - tØnh Hoµ B×nh. PhÝa Nam gi¸p x· Thµnh LËp - huyÖn L¬ng S¬n - tØnh Hoµ B×nh. PhÝa T©y gi¸p N«ng trêng chÌ L¬ng Mü - huyÖn Ch¬ng Mü - Hµ T©y PhÝa §«ng gi¸p x· H÷u V¨n - huyÖn Ch¬ng Mü - tØnh Hµ T©y PhÝa B¾c gi¸p x· Hoµng V¨n Thô - huyÖn Ch¬ng Mü - tØnh Hµ T©y 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44 Trung t©m cña C«ng ty n»m trªn trôc ®êng 21A, c¸ch thñ ®« Hµ Néi 40 km vÒ phÝa T©y B¾c. HÖ thèng giao th«ng ®êng bé t¬ng ®èi thuËn lîi. Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña c«ng ty qu¶n lý lµ 53,5 ha, ®Þa h×nh t¬ng ®èi dèc, trung t©m vµ hai khu vùc s¶n xuÊt chÝnh ®îc n»m trªn 3 qu¶ ®åi. KhÝ hËu ë c«ng ty mang tÝnh chÊt khÝ hËu vïng nói trung du, ph©n chia thµnh 4 mïa râ rÖt, nhiÖt ®é trung b×nh 1 n¨m lµ 23,5 0C, mïa ®«ng rÊt l¹nh, mïa hÌ l¹i qu¸ nãng bøc. 3.1.3. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc P.TC-HC VP§D P. Tµi vô PX s¶n xuÊt Tæ ch¨n nu«i P. Kü thuËt PX Êp PX vi sinh Tæ chÕ biÕn thøc ¨n S¬ ®å 2. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Trong ®ã: Quan hÖ trùc tuyÕn Quan hÖ kiÓm tra gi¸m s¸t Quan hÖ tham mu gióp viÖc 20 P. TiÕp thÞ Chi nh¸nh Qu¶ng nam §µ n½ng
- Xem thêm -