Tài liệu 104 nâng cao hiệu quả sxkd chi nhánh hoá dầu hải phòng

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Tõ khi ®¶ng vµ nhµ níc ta chñ tr¬ng chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp b¾t kÞp víi c¬ chÕ míi lµm ¨n ph¸t ®¹t vµ kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th¬ng trêng. Tuy nhiªn, còng cã nhiÒu doanh nghiÖp do kh«ng thÝch øng víi c¬ chÕ nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh thua lç, gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ dÉn ®Õn ®µo th¶i. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ hä kh«ng t×m ®îc cho m×nh mét con ®êng ®i ®óng ®ã lµ hä cha ph©n tÝch ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ ®· ®¹t ®îc, ®Ó tõ ®ã cã sù ®Çu t qu¶n lý ®óng ®¾n ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n trong t¬ng lai. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®¹t ®îc sau mçi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ thíc ®o ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ ...) cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®· gi¶i thÝch lý do mét sè doanh nghiÖp mÆc dï cã ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nguån vèn lín nhng vÉn kh«ng s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Do ®ã, viÖc sö dông c¸c nguån lùc ph¶i ®îc xem lµ c«ng t¸c quan träng trong c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay ®Çu vµo vµ ®Çu ra thêng xuyªn biÕn ®éng, viÖc sö dông thêng xuyªn c¸c nguån lùc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh x¸c hîp lý míi b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Nh vËy, cã thÓ xem tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c, Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng ra ®êi trong c¬ chÕ bao cÊp, bíc sang c¬ chÕ thÞ trêng trong nh÷ng n¨m ®Çu chi nh¸nh tëng chõng nh kh«ng thÓ ®øng v÷ng l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n. Song trong qu¸ tr×nh ®æi míi chi nh¸nh dÇn thay ®æi bé mÆt æn ®Þnh dÇn vµ ®Õn nay ®· t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng, quy m« cña chi nh¸nh ngµy cµng ®îc më réng h¬n, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao, chi nh¸nh ®· t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng. V× vËy, viÖc nghiªn cøu t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh ®Ó t×m ra biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh tÕ lµ vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm nµy vµ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o híng dÉn vµ víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh 1 cña ®¬n vÞ thùc tËp em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng “ lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi nãi ®Çu ®îc tr×nh bµy ë 3 ch¬ng chÝnh: Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Ch¬ng 2: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng . Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng . Víi thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu vµ víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cã h¹n nh÷ng thiÕu xãt trong bµi viÕt nµy lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, em mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®îc tèt h¬n. Qua ®©y em xin ®îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o Hoµng ThÞ Thanh V©n còng nh c¸c c« chó, anh chÞ trong Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Ch¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp 1.1- Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp : 1.1.1- Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh : C¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Mét sè c¸ch hiÓu ®îc diÔn ®¹t nh sau : - HiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét møc ®é ®¹t ®îc lîi Ých tõ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cöa nã (HoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi 2 nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh ). Quan ®iÓm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh . - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÓ hiÖn sù t¨ng trëng kinh tÕ ph¶n ¸nh qua nhÞp ®é t¨ng cña chØ tiªu kinh tÕ ,c¸ch hiÓu nµy cßn phiÕn diÖn v× chØ ®øng trªn møc ®é biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu nµy theo thêi gian . - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ so víi møc t¨ng kÕt qu¶ . §©y lµ biÓu hiÖn cña c¸c sè ®o chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ víi chi phÝ. §Þnh nghÜa nh vËy lµ chØ muèn nãi vÒ c¸ch x¸c lËp c¸c chØ tiªu chø kh«ng to¸t nªn ý niÖm cña vÊn ®Ò . - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc t¨ng cña kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn mçi lao ®«ng hay møc danh lîi cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh .Quan ®iÓm nµy muèn quy hiÖu qu¶ vÒ mét sè chØ tiªu tæng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ nµo ®ã . Bëi vËy cÇn cã mét sè kh¸i niÖm cÇn bao qu¸t h¬n : HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u , ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh . Nã lµ thíc ®o ngµy cµng quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp . B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh : Thùc chÊt lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi . §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c , tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc . §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i , ph¸t huy n¨ng lùc , hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ . V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu , hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh v¬Ý chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua hay lµ gi¸ trÞ cña viÖc hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh nµy. chi phÝ 3 c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n thùc sù. C¸ch hiÒu nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng cã hiÖu qu¶. 1.1.2- ý nghÜa : §èi víi doanh nghiÖp ,hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nh÷ng lµ thíc ®o chÊt lîng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ®· thùc sù chñ ®éng trong kinh doanh , n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng, qua ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng , thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ , gi¶m ®îc c¸c chi phÝ vÒ nh©n lùc vµ tµi lùc. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ång nghÜa víi ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo chiÒu s©u , n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng , gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ ®Êt níc . Tãm l¹i c¬ chÕ thÞ trêng vµ ®Æc trng cña nã ®· khiÕn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nÕu kh«ng doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i . Do vËy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. 1.2- C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh : Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng víi c¬ chÕ lÊy thu bï chi , c¹nh tranh trong kinh doanh ngµy cµng t¨ng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu søc Ðp tõ nhiÒu phÝa . §Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp cña níc ta khi bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n , s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ , ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ lµ do chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè . Song nh×n mét c¸ch tæng qu¸t cã 2 nh©n tè chÝnh t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp : 1.2.1- Nhãm nh©n tè chñ quan: Mçi biÕn ®éng cña mét nh©n tè thuéc vÒ néi tai doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , lµm cho møc ®é hiÖu qña cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp thay ®æi theo cïng xu híng cña nh©n tè ®ã . Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ta thÊy næi lªn t¸m nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , møc ®é ho¹t ®éng hiÖu qu¶ kinh doanh cao hay thÊp lµ tuú thuéc vµo sù t¸c ®éng cña t¸m nh©n tè 4 nµy . §Ó thÊy râ ®îc møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè chñ quan ta ®i ph©n tÝch chi tiÕt tõng nh©n tè . 1.2.1.1- Nguån nh©n lùc vµ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng : Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng cho qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . Nã lµ tæng hîp c¸c kü n¨ng, møc ®é ®µo t¹o, tr×nh ®é gi¸o dôc cã s½n t¹o cho mét c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng. Nh vËy, nguån vèn nh©n lùc cña Doanh nghiÖp lµ lîng lao ®éng hiÖn cã, cïng víi nã lµ kü n¨ng, tay nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o, tÝnh s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng khai th¸c cña ngêi lao ®éng. Nguån nh©n lùc kh«ng ph¶i lµ c¸i sÏ cã mµ lµ ®· cã s½n t¹i Doanh nghiÖp, thuéc sù qu¶n lý vµ sö dông cña Doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh th× Doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc lu t©m tíi nh©n tè nµy. V× nã lµm chÊt x¸m, lµ yÕu tè trùc tiÕp t¸c ®éng lªn ®èi tîng lao ®éng vµ t¹o ra s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , cã ¶nh hëng mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ hng thÞnh cña Doanh nghiÖp. Trong ®ã, tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng trùc tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm, do ®ã víi tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc sÏ n©ng cao ®îc n¨ng suÊt lao ®éng. §ång thêi tiÕt kiÖm vµ gi¶m ®îc ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh . Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cña c¸n bé l·nh ®¹o, nghiÖp vô, t¹i ®©y yªu cÇu mçi c¸n bé l·nh ®¹o, nghiÖp vô ph¶i cã kiÕn thc, cã n¨ng lùc vµ n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng. CÇn tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c bé phËn, c¸ nh©n trong Doanh nghiÖp; sö dông ®óng ngêi, ®óng viÖc sao cho tËn dông ®îc n¨ng lùc, së trêng, tÝnh s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn. Nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt hîp lý trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña Doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, Doanh nghiÖp còng cÇn ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ thëng ph¹t nghiªm minh ®Ó t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng nç lùc h¬n trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh, t¹o ra ®îc søc m¹nh tæng hîp nh»m thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh . 1.2.1.2- C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý: §©y lµ nh©n tè liªn quan tíi viÖc tæ chøc, s¾p xÕp c¸c bé phËn, ®¬n vÞ thµnh viªn trong Doanh nghiÖp. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh th× nhÊt thiÕu yªu cÇu mçi Doanh nghiÖp ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ 5 chøc qu¶n lý phï hîp víi chøc n¨ng còng nh quy m« cña Doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Qua ®ã nh»m ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao chÕ ®é tr¸ch niÖm ®èi víi nhiÖm vô ®îc giao cña tõng bé phËn, tõng ®¬n vÞ thµnh viªn trong Doanh nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®i s¸t thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh , nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng “khËp khiÔng”, kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a qu¶n lý (kÕ ho¹ch) vµ thùc hiÖn. H¬n n÷a, sù gän nhÑ vµ tinh gi¶m cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . 1.2.1.3- Qu¶n lý vµ sö dông nguyªn liÖu : NÕu dù tr÷ nguyªn liÖu, hµng ho¸ qu¸ nhiÒu hay qu¸ Ýt ®Òu cã ¶nh hëng kh«ng tèt tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i dù tr÷ mét lîng nguyªn liÖu hîp lý sao cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Bëi v×, khi thu mua hay dù tr÷ qu¸ nhiÒu nguyªn liÖu, hµng ho¸ sÏ g©y ø ®äng vèn vµ thñ tiªu tÝnh n¨ng ®éng cña vèn lu ®éng trong kinh doanh. Cßn dù tr÷ qu¸ Ýt th× kh«ng ®¶m b¶o sù liªn tôc cña qóa tr×nh s¶n xuÊt vµ thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ trêng. §iÒu nµy dÜ nhiªn ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn qóa tr×nh s¶n xuÊt còng nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. H¬n n÷a, vÒ b¶n chÊt th× nguyªn liÖu lµ mét bé phËn cña tµi s¶n lu ®éng, vËy nªn tÝnh n¨ng ®éng vµ tÝnh linh ho¹t trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt cao. Do vËy tÝnh hîp lý khi sö dông nguyªn liÖu ë ®©y ®îc thÓ hiÖn qua: Khèi lîng dù tr÷ ph¶i n»m trong møc dù tr÷ cao nhÊt vµ thÊp nhÊp nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh s¶n xuÊt còng nh lu th«ng hµng ho¸ ®îc th«ng suèt ; c¬ cÊu dù tr÷ hµng ho¸ ph¶i phï hîp víi c¬ cÊu lu chuyÓn hµng ho¸, tèc ®é t¨ng cña s¶n xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi tèc ®é t¨ng cña møc lu chuyÓn hµng ho¸. Ngoµi ra, yªu cÇu vÒ tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh còng cÇn ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi Doanh nghiÖp. Qua ®ã nh»m gi¶m bít chi phÝ cung trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, mµ chi phÝ vÒ nguyªn liÖu thêng rÊt lín chiÕm 60 - 70% (®èi víi c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt). Nh vËy ta thÊy, viÖc tiÕt kiÖm nguyªn liÖu trong qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh . 1.2.1.4- Nguån vèn vµ tr×nh ®é qu¶n lý , sö dông vèn : Nguån vèn lµ mét nh©n tè biÓu thÞ tiÒm n¨ng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh hiÖn cã cña Doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc huy ®éng vèn, sö dông vµ b¶o toµn vèn cã mét vai trß quan träng ®èi víi mçi Doanh nghiÖp. §©y lµ mét nh©n tè hoµn toµn n»m trong tÇm kiÓm so¸t cña Doanh nghiÖp v× vËy Doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ngay tõ viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn lµm c¬ së cho viÖc lùa chän 6 ph¬ng ¸n kinh doanh, huy ®éng c¸c nguån vèn hîp lý trªn c¬ së khai th¸c tèi ®a mäi nguån lùc s½n cã cña m×nh. Tõ ®ã tæ chøc chu chuyÓn, t¸i t¹o nguån vèn ban ®Çu, ®¶m toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn hiÖn cã t¹i Doanh nghiÖp. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc th× viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn trong c¸c Doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng. §©y lµ yªu cÇu t¬ th©n cña mçi Doanh nghiÖp, v× ®ã lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc duy tr×, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh . Bëi v×, muèn ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn nguån vèn hiÖn cã th× tríc hÕt c¸c Doanh nghiÖp ph¶i b¶o toµn ®îc vèn cña m×nh. XÐt vÒ mÆt tµi chÝnh th× b¶o toµn vèn cña Doanh nghiÖp lµ b¶o toµn søc mua cña vèn vµo thêi ®iÓm ®¸nh gi¸, møc ®é b¶o toµn vèn so víi thêi ®iªm c¬ së (thêi ®iÓm gèc) ®îc chän. Cßn khi ta xÐt vÒ mÆt kinh tÕ, tøc lµ b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp so víi thêi ®iÓm c¬ së, vÒ khÝa c¹nh ph¸p lý th× lµ b¶o ®am t c¸ch kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Tõ viÖc huy ®éng sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng vµ søc m¹nh tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña Doanh nghiÖp. 1.2.1.5- Nh©n tè c¬ së vËt chÊt kü thuËt: Thùc tÕ c¬ së vËt chÊt kü thuËt thÓ hiÖn quy m« vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. §ã lµ toµn bé nhµ xëng, kho tµng, ph¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ... nh»m phôc cô cho qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Doanh nghiÖp. Nh©n tè nµy còng cã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh , v× nã lµ yÕu tè vËt chÊt ban ®Çu cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . T¹i ®©y, yªu cÇu ®Æt ra lµ ngoµi viÖc khai th¸c triÖt ®Ó c¬ së vËt chÊt ®· cã, cßn ph¶i kh«ng ngõng tiÕn hµnh n©ng cÊp, tu bæ, s÷a ch÷a vµ tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸, ®æi míi c«ng nghÖ cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Tõ ®ã n©ng cao s¶n lîng, n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng ®îc n©ng cao. 1.2.1.6- HiÓu biÕt vÒ thÞ trêng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp chØ cã thÓ kinh doanh hµng ho¸ cña m×nh th«ng qua thÞ trêng. ThÞ trêng thõa nhËn hµng ho¸ ®ã chÝnh lµ ngêi mua chÊp nhËn nã phï hîp víi nhu cÇu cña x· héi. Cßn nÕu ngêi mua kh«ng chÊp nhËn tøc lµ s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp cha ®¸p øng ®óng nhu cÇu cña ngêi mua vÒ chÊt lîng, thÞ hiÕu, gi¸ c¶... vµ nh vËy tÊt nhiªn Doanh nghiÖp sÏ bÞ lç. Bëi vËy ®Ó ho¹t ®éng tèt h¬n, tiªu thô ®îc nhiÒu hµng ho¸, 7 t¨ng lîi nhuËn th× c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ b¾t buéc ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng, nghiªn cøu kh¶ n¨ng cung cña thÞ trêng, cÇu cña thÞ trêng vÒ hµng ho¸ bao gåm c¬ cÊu, chÊt lîng, chñng lo¹i. T¸c dông cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ c¬ së ®Ó dù ®o¸n, cho phÐp Doanh nghiÖp ®Ò ra híng ph¸t triÓn, c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®èi thñ, sö dông tèt c¸c nguån lùc cña Doanh nghiÖp, gióp Doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng ¸n tèi u cña m×nh vµ biÕt ®îc thÕ ®øng trong x· héi, t×m ra vµ kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm cßn tån t¹i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh . 1.2.1.7- V¨n minh phôc vô kh¸ch hµng: ViÖc n©ng cao v¨n minh phôc vô kh¸ch hµng lµ yªu cÇu cÇn kh¸ch quan cña m«i trêng c¹nh tranh, còng nh sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nhng chÝnh nhu cÇu kh¸ch quan nµy thÓ hiÖn quan ®iªm vµ v¨n ho¸ riªng cña mçi Doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh , còng nh nÐt ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. V¨n minh phôc vô kh¸ch hµng ®îc biÓu hiÖn th«ng qua viÖc tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi nh÷ng ph¬ng tiÖn phôc vô hiÖn ®¹i vµ víi th¸i ®é nhiÖt t×nh, lÞch sù... Tõ ®ã gãp phÇn thu hót kh¸ch hµng, t¨ng nhanh doanh sè tiªu thô vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh . 1.2.1.8 Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña kü thuËt c«ng nghÖ: Ngµy nay, mäi ngêi, mäi ngµnh, mäi cÊp ®Òu thÊy ¶nh hëng cña khoa häc kü thuËt ®èi víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc (nhÊt lµ lÜnh vùc kinh tÕ). Tríc thùc tr¹ng ®ã ®Ó tr¸nh tôt hËu, mét trong sù quan t©m hµng ®Çu cña Doanh nghiÖp lµ nhanh chãng n¾m b¾t ®îc vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nh»m ®¹t hiÖu qu¶ chÝnh trÞ - x· héi cao. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, Doanh nghiÖp muèn th¾ng thÕ trong c¹nh tranh th× mét yÕu tè c¬ b¶n lµ ph¶i cã tÝnh tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cao, tháa m·n nhu cÇu cña thÞ trêng c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy yªu cÇu cÇn ®Æt ra lµ ngoµi viÖc khai th¸c triÖt ®Ó c¬ së vËt chÊt ®· cã (toµn bé nhµ xëng, kho tµng, ph¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ) cßn ph¶i kh«ng ngõng tiÕn hµnh n©ng cÊp, tu söa, s÷a ch÷a vµ tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ m¸y mãc, thiÕt bÞ tõ ®ã n©ng cao s¶n lîng, n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. 1.2.2- Nhãm nh©n tè kh¸ch quan: 1.2.2.1- Sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ, cña ngµnh: §©y lµ mét nh©n tè cã nh÷ng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mçi Doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ. Do vËy doanh nghiÖp muèn tån t¹i, ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao th× nhÊt thiÕt ph¶i cã mét m«i trêng kinh doanh lµnh m¹nh . 8 Tuy nhiªn, trong mét nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng cao th× mçi ngµnh, mçi Doanh nghiÖp chØ lµ mét m¾t xÝch trong mét hÖ thèng nhÊt. Nªn khi chØ cã sù thay ®æi vÒ lîng vµ chÊt ë bÊt kú m¾t xÝch nµo trong hÖ thèng còng ®ßi hái vµ kÐo theo sù thay ®æi cña c¸c m¾t xÝch kh¸c, ®ã lµ sù ¶nh hëng gi÷a c¸c ngµnh, c¸c Doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ chung. Thùc chÊt mét Doanh nghiÖp, mét ngµnh muèn ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¬n lÎ mét m×nh lµ mét ®iÒu kh«ng tëng. Bëi v×, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ viÖc ®Çu t - s¶n xuÊt - tiªu thô lµ liªn tôc vµ cã mèi quan hÖ t¬ng øng gi÷a c¸c ngµnh cung cÊp t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ c¸c ngµnh tiªu thô s¶n phÈm. Do vËy ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn g¾n víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, cña c¸c ngµnh vµ c¸c ngµnh cã liªn quan. 1.2.2.2- Møc sèng vµ thu nhËp cña d©n c, kh¸ch hµng. Thùc chÊt, nh©n tè nµy xÐt vÒ mét khÝa c¹nh nµo ®ã còng thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn do møc ®é quan träng vµ tÝnh ®Æc thï cña nh©n tè nµy nªn ta cã thÓ t¸ch ra vµ xem xÐt kü h¬n. §ã lµ, s¶n phÈm hay dÞch vô t¹o ra ph¶i ®îc tiªu thô, tõ ®ã Doanh nghiÖp míi cã thu nhËp vµ tÞch luü. NÕu nh thu nhËp t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cao th× cã thÓ tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm hay thùc hiÖn dÞch vô cña Doanh nghiÖp lµ cao vµ ngîc l¹i. §©y lµ mét mèi quan hÖ tØ lÖ thuËn, tuy nhiªn mèi quan hÖ nµy l¹i phô thuéc vµo ý muèn tù th©n cña kh¸ch hµng, hay gi¸ c¶ còng nh chÝnh s¸ch tiªu thô cô thÓ cña Doanh nghiÖp. H¬n n÷a, viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ thùc hiÖn dÞch vô lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã mang l¹i thu nhËp cho c¸c Doanh nghiÖp vµ trùc tiÕp t¸c ®éng lªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . Do vËy, khi ph©n tÝch vµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc lu ý ®Õn nh©n tè nµy. 1.2.2.3- C¬ chÕ qu¶n lý vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc: T¹i mçi mét quèc gia ®Òu cã mét c¬ chÕ chÝnh trÞ nhÊt ®Þnh, g¾n víi nã lµ c¬ chÕ qu¶n lý vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Bé m¸y Nhµ níc ¸p ®Æt lªn quèc gia ®ã. Sù ¶nh hëng cña nh©n tè nµy rÊt réng, mang tÝnh bao qu¸t kh«ng nh÷ng t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ nã cßn ¶nh hëng (th«ng qua sù qu¶n lý gi¸n tiÕp cña Nhµ níc) tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c¸c Doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp ®îc tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh díi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc th× hiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua mèi t¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc vµ chi phÝ bá ra, víi môc tiªu lµ 9 cùc ®¹i c¸c kho¶n thu nhËp vµ gi¶m tæi thiÓu møc chi phÝ ®Çu t, chø kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ hoµn thµnh hay vît møc kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. G¾n víi tõng c¬ chÕ qu¶n lý th× cã tõng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nhÊt ®Þnh. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ níc cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp, qua ®ã nã còng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh . Ngoµi ra, Nhµ níc cßn t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp th«ng qua mét lo¹i c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. 1.2.2.4- Nguån cung øng vµ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu: Nguyªn liÖu cã vai trß tham gia cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, do ®ã nguyªn vËt liÖu trong SXKD thêng chiÕm tØ träng lín, mµ hÇu hÕt nguyªn liÖu chÝnh ®Òu cã nguån gèc do mua ngoµi. Trong khi tÝnh s½n cã cña nguån cung øng nguyªn vËt liÖu thêng ¶nh hëng phÇn nµo lªn kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp, gi¸ c¶ nguyªn liÖu chÝnh cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, sù quan t©m tíi gi¸ c¶ vµ nguån cung øng nguyªn vËt liÖu cã vai trß vµ ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch hËu qu¶ kinh tÕ. §©y lµ mét nh©n tè kh¸ch quan vµ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña Doanh nghiÖp. 1.2.2.5- M«i trêng c¹nh tranh vµ quan hÖ cung cÇu. Ngµy nay, trong c¬ chÕ thÞ trêng th× sù c¹nh tranh lµ rÊt gay g¾t vµ quyÕt liÖt. Nã mang tÝch ch¾t läc vµ ®µo th¶i cao. Do vËy nã ®ßi hái mçi Doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng nç lùc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh , qua ®ã nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp m×nh vµ ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng. §iÒu nµy buéc c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi ph¬ng ¸n nh»m gi¶m bít chi phÝ, n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm nÕu kh«ng muèn ®i ®Õn bê vùc cña sù ph¸ s¶n vµ gi¶i thÓ. Dï muèn hay kh«ng, mçi Doanh nghiÖp ®Òu bÞ cuèn vµo sù vËn ®éng cña m«i trêng kinh doanh. Do vËy, ®Ó kh«ng bÞ cuèn tr«i th× nhÊt ®Þnh c¸c Doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh . Bªn c¹nh ®ã mèi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng còng cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®èi víi c¶ “®Çu vµo” vµ “®Çu ra” cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i Doanh nghiÖp, mµ cô thÓ lµ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. NÕu sù lªn xuèng cña gi¸ c¶ nguyªn liÖu ®Çu vµo kh«ng ®ång nhÊt víi s¶n phÈm b¸n ra sÏ g©y lªn nhiÒu bÊt lîi cho Doanh nghiÖp. Khi ®ã thu nhËp cña Doanh nghiÖp kh«ng ®îc ®¶m b¶o, t¬ng øng sÏ lµm gi¶m sót hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . Dï ®©y lµ nh÷ng 10 nh©n tè kh¸ch quan nhng Doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i theo dâi vµ nghiªn cøu kü lìng ®Ó cã nh÷ng s¸ch lîc phï hîp. 1.3- HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.3.1- Yªu cÇu c¬ b¶n trong ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch cô thÓ vµ cã hiÖu qu¶ th× ta ph¶i: X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TÝnh to¸n tæng hîp c¸c chØ tiªu. §¸nh gi¸ chung vµ ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thu nhËp ®Çy ®ñ: chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt, gi¸ trÞ gia t¨ng, chi phÝ trung gian, doanh thu, lîi nhuËn, lao ®éng b×nh qu©n, vèn ®Çu t, vèn s¶n xuÊt kinh doanh.... Dù b¸o xu híng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3.2- HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp : §Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch tæng thÓ ta dùa trªn c¸c chØ tiªu sau : 1.3.2.1- C¸c chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp : Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp sö dông nhiÒu yÕu tè nh : nguyªn vËt liÖu , t liÖu lao ®éng ,søc lao ®éng , tiÒn vèn . HiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®îc khi sö dông c¸c yÕu tè ®ã cã hiÖu qu¶ . V× vËy , ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cÇn sö dông hÖ thèng chØ tiªu: khi tÝnh to¸n (tõng chØ tiªu cô thÓ ) ngêi ta dùa vµo c«ng thøc : K H= (1) Trong ®ã: C H: Lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. K: Lµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®¹t ®îc. C: Lµ chi phÝ s¶n xuÊt bá ra. VÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®¹t ®îc hiÖn nay ngêi ta thêng dïng chØ tiªu vÒ doanh thu hoÆc lîi nhuËn. VÒ chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ sö dông toµn bé chi phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ hoÆc lao ®éng sèng ( thêng tÝnh theo sè lîng lao ®éng b×nh qu©n n¨m) hoÆc vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n n¨m. 11 Tõ c«ng thøc (1) ta cã thÓ vËn dông vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp theo chØ tiªu sau: Doanh thu, doanh thu thuÇn, lîi nhuËn H= Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n n¨m Trong ®ã: Vèn s¶n xuÊt bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng. §©y lµ chØ tiªu ph¸n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt. Th«ng qua c¸c chØ tiªu nµy thÊy ®îc mét ®ång vèn bá vµo s¶n xuÊt t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång tæng thu nhËp, thu nhËp thuÇn tuú. Nã cho ta thÊy ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng chØ ®èi víi lao ®éng vËt ho¸ mµ cßn c¶ lao ®éng sèng. Nã cßn ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña ngµnh còng nh cña c¸c doanh nghiÖp. Môc tiªu s¶n xuÊt cña ngµnh còng nh cña doanh nghiÖp vµ toµn x· héi kh«ng ph¶i chØ quan t©m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm b»ng mäi chi phÝ mµ ®iÒu quan träng h¬n lµ s¶n phÈm ®îc t¹o ra trªn mçi ®ång vèn bá ra nhiÒu hay Ýt. ChØ tiªu doanh thu, doanh thu thuÇn, lîi nhuËn, tiÒn vèn lµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt, tr×nh ®é sö dông nguån vèn vËt t, lao ®éng, tµi chÝnh. Khèi lîng s¶n phÈm t¹o ra trªn tõng ®ång vèn còng lín còng t¹o ®iÒu kiÖn tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n vµ më réng h¬n n÷a qui m« s¶n xuÊt. 1.3.2.2 - C¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi: Doanh lîi lµ ph¹m trï kinh tÕ quan träng nhÊt vèn cã cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, ho¹t ®éng trªn c¬ së h¹ch to¸n kinh tÕ. Nã ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông yÕu tè s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh chÊt lîng s¶n phÈm tiªu thô. a) Møc doanh lîi theo vèn: §©y lµ chØ tiªu th«ng dông vµ quan träng nhÊt ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch tæng qu¸t, thÓ hiÖn ®óng môc ®Ých cña c¸c doanh nghiÖp. Lµm thÕ nµo ®Ó ®ång vèn khi ®îc huy ®éng vµo kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn cao? §©y còng chÝnh lµ vÊn ®Ò c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh lu«n tr¨n trë t×m kiÕm c©u tr¶ lêi nã chi phèi mäi hµnh ®éng vµ quyÕt ®Þnh sù nghiÖp cña nhµ kinh doanh. Cã 2 kh¸i niÖm: Møc doanh lîi tæng vèn vµ møc doanh lîi vèn sö dông, mµ c¸c doanh gia cÇn ph©n biÖt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÓu qu¶ trong 1 kú h¹n ho¹t ®éng vµ dïng lµm c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh trong kú tíi. + Møc doanh lîi tæng vèn: ChØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng sinh lîi cña mét ®¬n vÞ tiÒn vèn nãi chóng khi ®îc ®Çu t vµo kinh doanh, kh«ng phô thuéc vµo viÖc thùc hiÖn nã cã ®îc huy ®éng trong n¨m hiÖn t¹i hay kh«ng. TTDN rßng (2) DLTV = Tæng vèn kinh doanh Trong ®ã: DLTV: Doanh lîi tæng vèn. TTDN rßng: Lîi nhuËn dau thuÕ 12 ý nghÜa chØ tiªu: 1 ®ång vèn kinh doanh trong kú th× lµm ra bao nhiÒu ®ång lîi nhuËn. Mét c¬ sè vèn cho 1 n¨m cã thÓ tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, nghÜa lµ 1 c¬ sè vèn trong n¨m cã thÓ chÞu hiÖn nhiÒu vßng quay gäi lµ tèc ®i chu chuyÓn vèn. Tèc ®é chu chuyÓn vèn (SV) lµ sè vßng tÝnh b×nh qu©n cho c¶ kú kinh doanh cña tæng vèn. C«ng thøc tÝnh cña nã nh sau: Doanh thu (3) SV = Tæng vèn kinh doanh Trong ®ã: SV - Tèc ®é chÞu chuyÓn vèn. ý nghÜa chØ tiªu: B×nh qu©n trong kú vèn kinh doanh quay ®îc mÊy vßng. b). Møc doanh lîi chi phÝ: Møc doanh lîi chi phÝ ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn 2 ph¹m vi toµn doanh nghiÖp vµ cho 1 chñng lo¹i s¶n phÈm. Møc doanh lîi tÝnh cho tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: DLCF  rong TTDN x100% Z (4) Trong ®ã: DL: Doanh lîi theo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Z: Gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô. rßng TT DN: Lîi nhuËn sau thuÕ. 1.3.2.3 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bé phËn: a) HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. Vèn cè ®Þnh lµ bé phËn lín nhÊt, chñ yÕu nhÊt trong t liÖu lao ®éng vµ quyÕt ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh kÕt qu¶ kinh doanh víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n, tÝnh theo nguyªn gi¸ hoÆc tÝnh theo gi¸ trÞ kh«i phôc trong kú ®îc xÐt, thêng gäi lµ hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh. Gäi tæng gi¸ trÞ cña vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú lµ tµi s¶n cè ®Þnh ( TSC§ ) vµ chØ tiªu hiÖu suÊt TSC§ lµ HTSC§ th×: HTSC§ = KÕt qu¶ (6). TSC§ Trong ®ã: KÕt qu¶ ®îc x¸c ®Þnh theo chØ tiªu tæng doanh thu hoÆc lîi nhuËn. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông TSC§ biÓu hiÖn 1 ®ång TSC§ trong kú s¶n xuÊt ra b×nh qu©n bao nhiªu ®ång cña chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh t¬ng øng. HiÖu qu¶ sö dông TSC§ cã thÓ biÓu hiÖn theo c¸ch ngîc l¹i, tøc lµ lµ nghÞch ®¶o cña c«ng thøc ( 6 ), gäi lµ suÊt TSC§ (STSC§). STSC§ = TSC§ KÕt qu¶ (7) Nã cho biÕt 1 ®ång kÕt qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i cã bao nhiªu ®ång TSC§. 13 b) HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. Vèn lu ®éng lµ vèn ®Çu t vµo TSL§ cña doanh nghiÖp. Nã lµ sè tiÒn øng tríc vÒ TSL§ nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc. §Æc ®iÓm cña lo¹i vèn nµy lµ lu©n chuyÓn kh«ng ngõng, lu«n lu«n thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn gi¸ trÞ toµn bé ngay 1 lÇn vµ hoµn thµnh 1 vßng tuÇn hoµn trong 1 chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn lu ®éng thêng bao gåm vèn dù tr÷ s¶n xuÊt (nguyªn vËt liÖu chÝnh, b¸n thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, c«ng cô lao ®éng thuéc TCL§), vèn trong qu¸ tr×nh trùc tiÕp s¶n xuÊt (s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o, phÝ tæn ®îi ph©n bæ vµ vèn trong qu¸ tr×nh th«ng tin), vèn thµnh phÇm, vèn thanh to¸n. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng (ký hiÖu lµ HVL§) còng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ kinh doanh (KQ) chia cho vèn lu ®éng b×nh qu©n trong n¨m (ký hiÖu lµ VL§). HVL§ = KQ VL§ (8) NÕu kÕt qu¶ kinh doanh tÝnh b»ng lîi nhuËn, th× ta cã: HVL§ = LN VL§ (9) ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn lu ®éng lµm ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. HiÖu qu¶ sö dông VL§ cßn ®îc ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp qua chØ tiªu sè vßng lu©n chuyÓn cña VL§ trong n¨m (kú hiÖu lµ SV LC) hoÆc sè ngµy b×nh qu©n 1 vßng lu©n chuyÓn VL§ (ký hiÖu lµ SNLC) trong n¨m: Doanh thu (10) SVLC = Vèn lu ®éng 365 SNLC = (11) SVLC VL§ b×nh qu©n trong n¨m ®îc tÝnh b»ng c¸ch céng møc VL§ cho 365 ngµy trong n¨m råi chia cho 365 (n¨m nhuËn, tÊt nhiªn lµ céng møc vèn cña 366 ngµy råi chia cho 366). §Ó ®¬n ph©n, trong thùc tÕ thêng tÝnh nh sau: VL§ bq th¸ng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n Vèn lu ®éng b×nh qu©n + cuèi th¸ng ®Çu th¸ng 2 Céng 12 møc VL§ bq cña 12 th¸ng VL§ bq n¨m = 12 c). HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng: 14 Sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt, gãp phÇn quan träng trong n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®îc biÓu hiÖn ë n¨ng suÊt lao ®éng hoÆc hiÖu suÊt tiÒn l¬ng. N¨ng suÊt lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cho sè lù¬ng lao ®éng b×nh qu©n trong kú. Do kÕt qu¶ kinh doanh ®îc ph¶n ¸nh b»ng 3 chØ tiªu: Tæng gi¸ trÞ kinh doanh, gi¸ trÞ gia t¨ng vµ lîi nhuËn nªn cã 3 c¸ch biÓu hiÖu cña NSL§ tÝnh b×nh qu©n cho 1 ngêi (lao ®éng). Trong kú (thêng tÝnh theo n¨m). Gäi sè lîng lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m lµ lao ®éng vµ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m lµ NSL§, ta cã: NSL§ = KQ L§ N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo n¨m chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña viÖc sö dông thêi gian cô thÓ lµ nã phô thuéc vµo sè ngµy b×nh qu©n lµm viÖc trong n¨m, sè giê b×nh qu©n lµm viÖc mçi ngµy cña 1 lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ NSL§ b×nh qu©n mçi giê ®iÒu ®ã ®îc thÓ trong c«ng thøc sau: NSLD = n x g x NSg Trong ®ã: n - Sè ngµy lµm viÖc b×nh qu©n trong n¨m. g - sè giê lµm viÖc b×nh qu©n mçi lao ®éng. NSg - N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mçi giê lµm viÖc cña mét lao ®éng. NSg = KQ n x g x L§ Trong khi ®ã KQ lµ kÕt qu¶ kinh doanh tÝnh theo tæng gi¸ trÞ kinh doanh, gi¸ trÞ gia t¨ng. Ngoµi chØ tiªu vÒ NSL§ dïng ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp, cßn cã c¸c chØ tiªu kh¸c nh chØ tiªu vÒ hiÖu suÊt tiÒn l¬ng… 1.3.2.4 - Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh quan träng: a) C¸c tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n: C¸c tû sè ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ®¸nh gi¸ trùc tiÕp kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cña 1 doanh nghiÖp, cung cÊp nh÷ng dÊu hiÖu liªn quan víi viÖc xem xÐt liÖu doanh nghiÖp cã thÓ tr¶ ®îc nî ng¾n h¹n khi ®Õn h¹n hay kh«ng. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu: 15 + HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n (K). HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n thÓ hiÖn mèi quan hÖ t¬ng ®èi gi÷a tµi s¶n lu ®éng víi nî ng¾n h¹n. C«ng thøc tÝnh hÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n: HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n Tµi s¶n lu ®éng = (lÇn) Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n cã gi¸ trÞ cµng cao chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp cµng lín. Tuy nhiªn nÕu gi¸ trÞ cña hÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n qu¸ cao th× ®iÒu nµy l¹i kh«ng tèt v× nã ph¶n ¸nh sù viÖc doanh nghiÖp ®· ®Çu t qu¸ møc vµo tµi s¶n lu ®éng so víi nhu cÇu doanh nghiÖp vµ tµi s¶n lu ®éng d thõa thêng kh«ng t¹o thªm doanh thu. Do vËy, nÕu doanh nghiÖp ®Çu t qu¸ ®¸ng vèn cña m×nh vµo tµi s¶n lu ®éng, sè vèn ®ã sÏ kh«ng ®îc sö dông cã hiÖu qu¶. HÖ sè thanh to¸n ng¨n h¹n ®îc c¸c chñ nî chÊp nhËn lµ K 2. Nhng ®Ó ®¸nh gÝ hÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n cña mét doanh nghiÖp tèt hay xÊu th× ngoµi viÖc dùa vµo hÖ sè k cßn ph¶i xem xÐt ba yÕu tè sau: - B¶n chÊt ngµnh kinh doanh. - C¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng. - HÖ sè quay vßng cña mét sè lo¹i tµi s¶n lu ®éng nh hÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸c hµng, hÖ sè quay vßng hµng tån kho, hÖ sè quay vßng vèn lu ®éng. + HÖ sè thanh to¸n nhanh (tøc thêi) (Kn). HÖ sè thanh to¸n nhanh thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i tµi s¶n lu ®éng cã kh¶ n¨ng chuyÓn nhanh thµnh tiÒn ®Ó thanh to¸n nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. C¸c lo¹i tµi s¶n lu ®éng ®îc xÕp vµo lo¹i chuyÓn nhanh thµnh tiÒn lµ tiÒn, CK ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. C«ng thøc tÝnh hÖ sè thanh to¸n nhanh nh sau: HÖ sè thanh to¸n nhanh Kn TiÒn + = §Çu t CK ng¾n+ h¹n Nî ng¾n h¹n 16 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (lÇn) HÖ sè thanh to¸n nhanh lµ mét tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kh¾t khe h¬n ®èi víi kh¶ n¨ng chi tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n so víi hÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n. Kn cµng lín ,kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp cµng cao. b) C¸c tû sè kÕt cÊu cña nguån vèn: NÕu ta chia c¸c nguån vèn thµnh 2 nhãm: Nguån vèn tõ chñ nî vµ nguån vèn tõ chñ së h÷u ®ãng gãp ta sÏ tÝnh ®îc c¸c tû sè kÕt cÊu theo ®èi tîng cung cÊp vèn. - C¸c tû sè nµy ngoµi viÖc ph¶n ¸nh tû lÖ vèn ®îc cung cÊp theo tõng nhãm ®èi tîng cßn cã ý nghÜa ph¶n ¸nh tû lÖ rñi ro mµ chñ nî ph¶i chÞu nÕu doanh nghiÖp thÊt b¹i. C«ng thøc tÝnh c¸c chØ sè kÕt cÊu cña nguån vèn: Nî ph¶i tr¶i *Tû sè vèn vay/nguån vèn = Tæng nguån vèn *Tû sè vèn së h÷u/nguån vèn = x 100% Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn x 100% NÕu doanh nghiÖp ®Çu t vµo TSC§ lµ chñ yÕu th× doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch lîi dông t¸c ®éng cña ®ßn c©n nî vµ phÇn lín nguån vèn vay ph¶i lµ vay dµi h¹n. Vay dµi h¹n 1 n¨m lµ gi¶m nhu cÇu vèn thêng xuyªn cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c tiÒn l·i ph¶i tr¶ ®îc thõa nhËn nh mét kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt cã doanh thu. Ngoµi c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh quan träng ®· nªu ë trªn cßn nhiÒu chØ tiªu ®anh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. Nhng do gíi h¹n cña bµi luËn v¨n nµy nªn chóng t«i kh«ng sö dông ®Ó ph©n tÝch nh c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh lµ: Tû lÖ l·i gép, tû lÖ l·i thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh… 17 Ch¬ng II T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i chi nh¸nh ho¸ dÇu h¶i phßng 2.1. Vµi nÐt s¬ lîc vÒ chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Chi nh¸nh dÇu H¶i Phßng, nay lµ chi nh¸nh Ho¸ dÇu H¶i Phßng ® îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 412/X D – Q§ ngµy 28/7/ 1994 cña Tæng gi¸m ®èc, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam. Chi nh¸nh dÇu nhên H¶i Phßng trùc thuéc C«ng ty DÇu nhên, trªn c¬ së t¸ch c¸c bé phËn lµm nhiÖm vô cung cÊp dÇu mì nhên thuéc c«ng ty X¨ng dÇu khu vùc III. NhiÖm vô cña chi nh¸nh lµ tæ chøc chuyªn kinh doanh dÇu mì nhên. Toµn bé c¬ së vËt chÊt cña chi nh¸nh ®Òu cò, kh«ng sö dông ® îc ngay do ®ã c¸c kho b·i ®Òu ph¶i thuª mîn. Tæng sè lao ®éng bµn giao lµ 34 ngêi, ®îc thµnh lËp thµnh 3 phßng 1 kho Th¸ng 9/1995, Tæng c«ng ty giao tiÕp nhiÖm vô cho chi nh¸nh dÇu nhên H¶i Phßng, tæ chøc kinh doanh thªm mÆt hµng dung m«i ho¸ chÊt. Lao ®éng ®îc bæ xung thªm 4 ngêi, nh×n chung c¬ cÊu lao ®éng cha cã g× thay ®æi. N¨m 1996, c«ng ty dÇu nhên Tæng C«ng ty x¨ng dÇu, cho chi nh¸nh dÇu nhên H¶i Phßng ®Çu t c«ng nghÖ kho bÓ nhËp nhùa ®êng láng 18 ®Ó tæ chøc kinh doanh. Sè lao ®éng t¨ng thµnh 69 ng êi, bé m¸y qu¶n lý t¨ng thªm mét phßng kü thuËt s¶n xuÊt, trªn c¬ së t¸ch nhãm dÞch vô kü thuËt ë phßng kinh doanh ra, vµ t¨ng thªm x ëng nhùa ®êng. M« h×nh nµy ®îc æn ®Þnh ®Õn n¨m 1997. Do c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh tiªn tôc ph¸t triÓn, ®Ó phï hîp víi nhiÖm vô ®îc giao, n¨m 1998 Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn chi nh¸nh dÇu nhên H¶i Phßng thµnh chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng. Trªn c¬ së nhiÖm vô, chi nh¸nh ®· t¸ch phßng kinh doanh thµnh 3 phßng: - Phßng kinh doanh dÇu mì. - Phßng kinh doanh ho¸ dÇu. - Phßng kinh doanh nhùa ®êng. Tæng sè lao ®éng ®Õn cuèi n¨m 1998 lµ 74, nh vËy c¬ cÊu tæ chøc l¹i thay ®æi chñ yÕu ë phßng kinh doanh, nhng sè lao ®éng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 1999 ®Õn nay, c«ng ty ho¸ dÇu Tæng C«ng ty x¨ng dÇu, cho chi nh¸nh ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y dÇu nhên Thîng Lý ®Ó chuÈn bÞ cho nhµ m¸y pha chÕ dÇu nhên ®i vµo ho¹t ®éng. Trªn c¬ së m« h×nh s¶n xuÊt hiÖn t¹i, chi nh¸nh ®· quyÕt ®Þnh t¸ch kho dÇu nhên Thîng Lý thµnh hai kho mét nhµ m¸y ®ã lµ: - Nhµ m¸y dÇu nhên Thîng Lý . - Kho ho¸ chÊt. - Kho nhùa ®êng Thêng Lý. Chi nh¸nh Ho¸ dÇu H¶i Phßng míi ®îc thµnh lËp cha ®îc bao l©u nhng ®· æn ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc, lÊy ®îc uy tÝn cña nhiÒu kh¸ch hµng. * Chøc n¨ng + nhiÖm vô kinh doanh cña chi nh¸nh: - Kinh doanh dÇu nhên ( c¸c lo¹i) - S¶n xuÊt nhùa ®êng phôc vô cho nhu cÇu ®êi sèng cña con ngêi. - Ngoµi ra chi nh¸nh cßn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kh¸c nh : tói nhùa, … ChÊt lîng s¶n phÈm cña chi nh¸nh ®îc b¶o ®¶m vµ ngµy cµng ®îc n©ng cao víi sù phong phó vÒ chñng lo¹i , kiÓu d¸ng , mÉu m·, gi¸ c¶ l¹i 19 hîp lý ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu cho ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi khu vùc. Cã ®îc nh vËy lµ kÕt qu¶ cña sù ®æi míi trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm viªc, chÝnh s¸ch ®Çu t theo chiÒu s©u. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, chi nh¸nh ®· béc lé nh÷ng yÕu ®iÓm sau: - Do nguån lùc cßn h¹n hÑp nªn ®Çu t thiÕt bÞ kh«ng ®ång bé, d©y chuyÒn s¶n xuÊt c«ng nghÖ vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cò, ch a ®æi míi nªn cã nhiÒu h¹n chÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh. - §éi ngò nh©n viªn trÎ ®îc bæ sung song cßn Ýt ®îc ®µo t¹o hoÆc cha ®îc hoµn chØnh. Sè c«ng nh©n lín tuæi kh¸ ®«ng nªn h¹n chÕ vÒ søc khoÎ vµ tr×nh ®é cha theo kÞp ®îc yªu cÇu ®ßi hái cña nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. MÆc dï gÆp nh÷ng khã kh¨n song s¶n phÈm ®îc t¹o ra vÉn ®ñ søc c¹nh tranh víi thÞ trêng vµ lÊy ®îc uy tÝn cña kh¸ch hµng. §Æc biÖt trong n¨m 2002, doanh nghiÖp ®· chó träng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ã lµ ®a c¸n bé ë chi nh¸nh sang lµm viÖc vµ nghiªn cøu ë níc ngoµi ®Ó hä cã thÓ tiÕp cËn ®îc víi c«ng nghÖ d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi vµ ph¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý hiÖn ®¹i ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ cña doanh nghiÖp m×nh. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ë chi nh¸nh: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë chi nh¸nh. 20
- Xem thêm -