Tài liệu 1000 bài tập trắc nghiệm hoá học - thpt.

  • Số trang: 185 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 307 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

1000 Bµi tËp tr¾c nghiÖm ho¸ häc - THPT. 3 PhÇn mét : Ho¸ häc líp 10 Ch­¬ng 1 Nguyªn tö C©u 1. Nhµ b¸c häc ®Çu tiªn ®­a ra kh¸i niÖm nguyªn tö lµ : A. Men-®ª-lª-Ðp. B. La-voa-di-ª. C. §ª-m«-crit. D. R¬-d¬-pho. C©u 2. Electron ®­îc t×m ra n¨m 1897 do c«ng lao chñ yÕu cña : A. R¬-d¬-pho. B. T«m-x¬n. C. Chat-wich. D. Cu-l«ng. C©u 3. ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ : A. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t . B. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt kho¶ng 0,001mmHg). C. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®­êng ®i cña h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 4. §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ : A. Trªn ®­êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. B. D­íi t¸c dông cña ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng. C. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc ©m. D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. C©u 5. Trªn ®­êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. §iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ : 4 A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi l­îng. B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín. C. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m. D. Chïm h¹t cã khèi l­îng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh. C©u 6. Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu, tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d­¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t A. cã khèi l­îng. B. cã ®iÖn tÝch ©m. C. cã vËn tèc lín. D. C¶ A, B vµ C. C©u 7. ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ (15 kV) trong ch©n kh«ng. B. Dïng chïm h¹t  b¾n ph¸ mét l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®­êng ®i cña h¹t . C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 8. Tõ kÕt qu¶ nµo cña thÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö, ®Ó rót ra kÕt luËn: “Nguyªn tö ph¶i chøa phÇn mang ®iÖn tÝch d­¬ng cã khèi l­îng lín” ? A. HÇu hÕt c¸c h¹t  ®Òu xuyªn th¼ng. B. Cã mét sè Ýt h¹t  ®i lÖch h­íng ban ®Çu. C. Mét sè rÊt Ýt h¹t  bÞ bËt l¹i phÝa sau. D. C¶ B vµ C. C©u 9. ThÝ nghiÖm t×m ra proton lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 10. Cho s¬ ®å ph¶n øng h¹t nh©n sau : 4 2H + 14 7N  17 8O + X X lµ : A. Electron. B. Proton. C. N¬tron. 5 D. §¬teri. C©u 11. ThÝ nghiÖm t×m ra n¬tron lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . D. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C©u 12. Trong mäi nguyªn tö, ®Òu cã : A. sè proton b»ng sè n¬tron. B. sè proton b»ng sè electron. C. sè electron b»ng sè n¬tron. D. tæng sè proton vµ n¬tron b»ng tæng sè electron. C©u 13. Trong mäi nguyªn tö ®Òu cã : A. proton vµ electron. B. proton vµ n¬tron. C. n¬tron vµ electron. D. proton, n¬tron vµ electron. C©u 14. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau, cã thÓ gièng nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 15. Mäi nguyªn tö ®Òu trung hoµ vÒ ®iÖn do : A. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè electron. B. h¹t n¬tron kh«ng mang ®iÖn. C. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè n¬tron. D. C¶ A vµ B. C©u 16. Trong mäi h¹t nh©n cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ®Òu cã A. proton. B. electron. C. n¬tron. D. proton vµ n¬tron. C©u 17. C¸c nguyªn tö cña cïng mét nguyªn tè cã thÓ kh¸c nhau vÒ A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 18. Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè proton nh­ng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron, gäi lµ 6 A. ®ång l­îng. B. ®ång vÞ. C. ®ång ph©n. D. ®ång ®¼ng. C©u 19. Khi phãng chïm tia  qua mét l¸ vµng máng ng­êi ta thÊy cø 108 h¹t  th× cã mét h¹t bÞ bËt ng­îc trë l¹i. Mét c¸ch gÇn ®óng, cã thÓ x¸c ®Þnh ®­êng kÝnh cña nguyªn tö lín h¬n ®­êng kÝnh cña h¹t nh©n kho¶ng : A. 1016 lÇn. B. 108 lÇn. C. 104 lÇn. D. 102 lÇn. C©u 20. Mét u (®¬n vÞ khèi l­îng nguyªn tö) cã khèi l­îng tÝnh ra kilogam gÇn b»ng : A. 1,66.10–27 B. 1,99.10–27 C. 16,61.10–27 D. 1,69.10–27 C©u 21. §ång vÞ nµo cña cacbon ®­îc sö dông trong viÖc quy ­íc ®¬n vÞ khèi l­îng nguyªn tö : A. 11 6C B. 12 6C C. 13 6C D. 14 6C C©u 22. Sè khèi lµ : A. Khèi l­îng cña h¹t nh©n nguyªn tö. B. Khèi l­îng cña nguyªn tö. C. Tæng khèi l­îng c¸c proton vµ c¸c n¬tron trong h¹t nh©n nguyªn tö. D. Tæng sè h¹t proton vµ sè h¹t n¬tron cña h¹t nh©n nguyªn tö. C©u 23. §¹i l­îng ®Æc tr­ng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ : A. Sè electron. B. Sè proton. C. Sè n¬tron. D. Sè khèi. C©u 24. Cho sè khèi A cña mét nguyªn tö th× ch­a x¸c ®Þnh ®­îc : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. C¶ A, B vµ C. C©u 25. Cho c¸c nguyªn tö : 14 15 17 17 18 6 C , 7 N , 8 N , 9 F , 10 Ne . Cã bao nhiªu nguyªn tö cã cïng sè n¬tron ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 26. §¹i l­îng kh«ng ®Æc tr­ng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ : A. Sè n¬tron. B. Sè proton. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. 7 D. Sè hiÖu nguyªn tö. C©u 27. ChØ ra néi dung ®óng: A. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 proton. B. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 n¬tron. C. ChØ cã nguyªn tè oxi míi cã 8 electron ë vá electron. D. C¶ A, B, C. C©u 28. Cã bao nhiªu lo¹i ph©n tö n­íc, biÕt r»ng oxi vµ hi®ro cã c¸c ®ång vÞ sau : 1 2 3 16 17 18 1H , 1H , 1H , 8 O , 8 O , 8 O . A. 9 B. 15 C. 18 D. 21 C©u 29. Nguyªn tè hi®ro trong tù nhiªn cã bao nhiªu ®ång vÞ ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 30. Nguyªn tè ho¸ häc nµo cã mét ®ång vÞ mµ h¹t nh©n cã sè n¬tron b»ng proton ? A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Oxi. D. Brom. C©u 31. Nguyªn tè ho¸ häc duy nhÊt cã 3 kÝ hiÖu ho¸ häc lµ : A. B. C. D. Hi®ro. Oxi. Cacbon. S¾t. C©u 32. C¸c ®ång vÞ cã sè khèi kh¸c nhau lµ do kh¸c nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 33. Nguyªn tö khèi cã ®¬n vÞ lµ : A. g. B. kg. C. u. D. g/mol. C©u 34. §¬teri lµ : 8 2 lÇn sè A. 1 1H B. 2 1H C. 3 1H D. 4 1H C©u 35. §ång trong tù nhiªn cã 2 ®ång vÞ 63Cu vµ 65Cu, cã khèi l­îng nguyªn tö trung b×nh lµ 63,54. VËy hµm l­îng phÇn tr¨m 63Cu trong ®ång tù nhiªn lµ : A. 50% B. 10% C. 70% D. 73% C©u 36. Nguyªn ®ång vÞ, biÕt tö 79 35 Br khèi trung b×nh cña brom lµ 79,91. Brom cã hai chiÕm 54,5%. VËy sè khèi cña ®ång vÞ thø hai lµ : A. 80 B. 81 C. 82 D. 81,5 C©u 37. Nguyªn tö khèi vµ khèi l­îng mol nguyªn tö cã cïng A. trÞ sè. B. gi¸ trÞ. C. ®¬n vÞ. D. c¶ A, B, C. C©u 38. Sù chuyÓn ®éng cña electron trong nguyªn tö cã tÝnh chÊt A. theo nh÷ng quü ®¹o trßn. B. theo nh÷ng quü ®¹o h×nh bÇu dôc. C. kh«ng theo quü ®¹o x¸c ®Þnh. D. theo nh÷ng quü ®¹o x¸c ®Þnh nh­ng quü ®¹o cã h×nh d¹ng bÊt k×. C©u 39. Trong nguyªn tö, mçi electron cã khu vùc tån t¹i ­u tiªn cña m×nh, do mçi electron cã mét A. vÞ trÝ riªng. B. quü ®¹o riªng. C. n¨ng l­îng riªng. 9 D. ®¸m m©y riªng. C©u 40. Ph©n líp d chøa tèi ®a A. 2 electron. B. 6 electron. C. 10 electron. D. 14 electron. C©u 41. Líp electron M b·o hoµ khi líp ®ã chøa A. 8 electron. B. 18 electron. C. 32 electron. D. 36 electron. C©u 42. C¸c electron ë líp nµo liªn kÕt víi h¹t nh©n chÆt chÏ nhÊt ? A. Líp N. B. Líp M. C. Líp L. D. Líp K. C©u 43. S¾t 26 Fe lµ nguyªn tè A. s. B. p. C. d. D. f. C©u 44. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö Fe (Z = 26) lµ : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2. C©u 45. CÊu h×nh electron cña ion Fe3+ (Z = 26) lµ : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. C©u 46. Ion A3+ cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3d2. CÊu h×nh electron cña A lµ : A. [Ar]3d5. B. [Ar]4s2 3d3. 10 C. [Ar]3d3 4s2. D. TÊt c¶ ®Òu sai. C©u 47. CÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch cña nguyªn tö cacbon (Z = 6) lµ : A.    B.    C.      D.       C©u 48. C¸c nguyªn tö khÝ hiÕm (trõ He) cã sè electron ë líp ngoµi cïng lµ : A. 1, 2, 3 B. 4 C. 5, 6, 7 D. 8 C©u 49. Trong nguyªn tö 26Fe, c¸c electron ho¸ trÞ lµ c¸c electron ë : A. Ph©n líp 4s vµ 4p. B. Ph©n líp 3d vµ 4s. C. Ph©n líp 3d. D. Ph©n líp 4s. C©u 50. Nguyªn tö cã Z = 17, ®ã lµ nguyªn tö cña nguyªn tè : A. kim lo¹i. B. phi kim. C. ¸ kim. D. khÝ hiÕm. C©u 51. Cho c¸c h¹t vi m« cã thµnh phÇn nh­ sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e. Cã bao nhiªu h¹t trung hoµ vÒ ®iÖn ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 11 Ch­¬ng 2 B¶ng tuÇn hoµn vµ ®Þnh luËt tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc C©u 52 : Trong b¶ng tuÇn hoµn, c¸c nguyªn tè ho¸ häc ®­îc s¾p xÕp d­íi ¸nh s¸ng cña A. thuyÕt cÊu t¹o nguyªn tö. B. thuyÕt cÊu t¹o ph©n tö. C. ThuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc. D. ®Þnh luËt tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. C©u 53 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®­îc s¾p xÕp theo nguyªn t¾c : A. C¸c nguyªn tè cã cïng sè líp electron trong nguyªn tö ®­îc xÕp cïng mét hµng. B. C¸c nguyªn tè cã cïng sè electron ho¸ trÞ trong nguyªn tö ®­îc xÕp thµnh mét cét. C. C¸c nguyªn tè ®­îc s¾p theo theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö. D. C¶ A, B vµ C. C©u 54 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña A. sè n¬tron trong h¹t nh©n. B. sè proton trong h¹t nh©n. C. sè electron ë líp ngoµi cïng. D. c¶ B vµ C. C©u 55 : Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã bao nhiªu chu k× nhá ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 56 : Nguyªn tè canxi thuéc chu k× A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 12 C©u 57 : Hai nguyªn tè A vµ B cïng mét nhãm, thuéc hai chu k× nhá liªn tiÕp nhau (ZA < ZB). VËy ZB – ZA b»ng : A. B. C. D. 1 6 8 18 C©u 58 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm : A. Cã tÝnh chÊt ho¸ häc gÇn gièng nhau. B. Nguyªn tö cña chóng cã cÊu h×nh electron t­¬ng tù nhau. C. Nguyªn tö cña chóng cã sè electron ho¸ trÞ b»ng nhau. D. §­îc s¾p xÕp thµnh mét hµng. C©u 59 : Khèi c¸c nguyªn tè p gåm c¸c nguyªn tè : A. nhãm IA vµ IIA. B. nhãm IIIA ®Õn nhãm VIIIA (trõ He). C. nhãm IB ®Õn nhãm VIIIB. D. xÕp ë hai hµng cuèi b¶ng. C©u 60 : Nguyªn nh©n cña sù biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè lµ sù biÕn ®æi tuÇn hoµn A. cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. B. cña sè hiÖu nguyªn tö. C. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. D. cÊu tróc líp vá electron cña nguyªn tö. C©u 61 : Sè thø tù cña nhãm A cho biÕt : A. sè hiÖu nguyªn tö. B. sè electron ho¸ trÞ cña nguyªn tö. C. sè líp electron cña nguyªn tö. D. sè electron trong nguyªn tö. C©u 62 : Nguyªn nh©n cña sù gièng nhau vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A lµ sù gièng nhau vÒ A. sè líp electron trong nguyªn tö. B. sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. C. sè electron trong nguyªn tö. D. C¶ A, B, C. C©u 63 : Electron ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm IA, IIA lµ c¸c electron A. s B. p C. d 13 D. f C©u 64 : Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× : A. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn. B. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, tÝnh phi kim gi¶m dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu gi¶m dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu t¨ng dÇn. C©u 65 : ChØ ra néi dung ®óng, khi nãi vÒ sù biÕn thiªn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong cïng chu k× theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n : A. TÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn. B. TÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. B¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. D. Sè líp electron trong nguyªn tö t¨ng dÇn. C©u 66 : C¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× : A. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn. B. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi t¨ng dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi gi¶m dÇn. C©u 67 : D·y nµo kh«ng ®­îc xÕp theo quy luËt tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn ? A. Li, Na, K, Rb. B. F, Cl, Br, I. C. Al, Mg, Na, K. D. B, C, N, O. C©u 68 : S¾p xÕp c¸c kim lo¹i Na, Mg, Al, K theo quy luËt tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn : A. Na, Mg, Al, K. B. K, Na, Mg, Al. C. Al, Mg, Na, K. D. Na, K, Mg, Al. C©u 69 : Nguyªn tè phi kim m¹nh nhÊt lµ : A. Oxi. B. Flo. C. Clo. D. Nit¬ C©u 70 : Pau-linh quy ­íc lÊy ®é ©m ®iÖn cña nguyªn tè nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®é ©m ®iÖn t­¬ng ®èi cho c¸c nguyªn tè kh¸c ? 14 A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Flo. D. Clo. C©u 71 : D·y nguyªn tè ®­îc xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn lµ : A. C, N, O, F. B. F, Cl, Br, I. C. Li, Na, K, Rb. D. Cl, S, P, Si. C©u 72 : Trong mét chu k×, khi ®i tõ tr¸i sang ph¶i, b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn do : A. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron t¨ng dÇn. B. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron gi¶m dÇn. C. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron kh«ng ®æi. D. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron kh«ng ®æi. C©u 73 : §¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng hót electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè khi h×nh thµnh liªn kÕt ho¸ häc lµ : A. TÝnh kim lo¹i. B. TÝnh phi kim. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. D. §é ©m ®iÖn. C©u 74 : ChØ ra néi dung sai : TÝnh phi kim cña nguyªn tè cµng m¹nh th× A. kh¶ n¨ng thu electron cµng m¹nh. B. ®é ©m ®iÖn cµng lín. C. b¸n kÝnh nguyªn tö cµng lín. D. tÝnh kim lo¹i cµng yÕu. C©u 75 : Trong mét chu k× nhá, ®i tõ tr¸i sang ph¶i th× ho¸ trÞ cao nhÊt cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt víi oxi A. t¨ng lÇn l­ît tõ 1 ®Õn 4. B. gi¶m lÇn l­ît tõ 4 xuèng 1. C. t¨ng lÇn l­ît tõ 1 ®Õn 7. D. t¨ng lÇn l­ît tõ 1 ®Õn 8. C©u 76 : Trong mét chu k×, tõ tr¸i sang ph¶i theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n A. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t­¬ng øng yÕu dÇn. 15 B. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t­¬ng øng m¹nh dÇn. C. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ yÕu dÇn vµ tÝnh axit m¹nh dÇn. D. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ m¹nh dÇn, tÝnh axit yÕu dÇn. C©u 77 : TÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè vµ ®¬n chÊt, còng nh­ thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè ®ã : A. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña khèi l­îng nguyªn tö. B. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña khèi l­îng nguyªn tö. C. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. D. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. C©u 78 : TÝnh chÊt kh«ng biÕn ®æi tuÇn hoµn cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn lµ : A. B¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. B. Sè electron trong nguyªn tö, sè líp electron. C. TÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim cña c¸c nguyªn tè. D. Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè. C©u 79 : BiÕt vÞ trÝ cña mét nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn, kh«ng suy ra ®­îc : A. tÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim. B. c«ng thøc oxit cao nhÊt, hîp chÊt víi hi®ro. C. b¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. D. tÝnh axit, baz¬ cña c¸c hi®roxit t­¬ng øng cña chóng. C©u 80 : Cho nguyªn tè cã Z = 17, nã cã ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi lµ : A. 3 B. 5 C. 7 D. 8 C©u 81 : Nguyªn tè X cã Z = 15, hîp chÊt cña nã víi hi®ro cã c«ng thøc ho¸ häc d¹ng : A. HX B. H2X C. H3X D. H4X C©u 82 : Nguyªn tè cã tÝnh chÊt ho¸ häc t­¬ng tù canxi : A. Na B. K C. Ba D. Al C©u 83 : CÆp nguyªn tè ho¸ häc nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau nhÊt ? A. Na, Mg 16 B. Na, K C. K, Ag D. Mg, Al C©u 84 : Sè hiÖu nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn kh«ng cho biÕt A. sè proton trong h¹t nh©n. B. sè electron trong nguyªn tö. C. sè n¬tron. D. sè thø tù cña chu k×, nhãm. C©u 85 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh baz¬ t¨ng dÇn : A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4. B. Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2. C. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3. D. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH. C©u 86 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh axit t¨ng dÇn : A. H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4. B. H2SO4, H3PO4, HClO4, H4SiO4. C. HClO4, H2SO4, H3PO4, H4SiO4. D. H3PO4, HClO4, H4SiO4, H2SO4. C©u 87 : §¬n chÊt cña c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc t­¬ng tù nhau ? A. As, Se, Cl, I. B. F, Cl, Br, I. C. Br, I, H, O. D. O, Se, Br, Cl. C©u 88 : Nguyªn tö nguyªn tè nµo trong nhãm VIIA cã b¸n kÝnh nguyªn tö lín nhÊt ? A. Flo. B. Atatin. C. Iot. D. Clo. C©u 89 : Trong 20 nguyªn tè ®Çu tiªn cña b¶ng tuÇn hoµn, cã bao nhiªu nguyªn tè khÝ hiÕm ? A. 2 17 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 90 : D·y nguyªn tè nµo sau ®©y s¾p xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn ? A. I, Br, Cl, F. B. C, Si, P, N. C. C, N, O, F. D. Mg, Ca, Sr, Ba. 18 Ch­¬ng 3 Liªn kÕt ho¸ häc C©u 91 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ion : A. Ion lµ phÇn tö mang ®iÖn. B. Ion ©m gäi lµ cation, ion d­¬ng gäi lµ anion. C. Ion cã thÓ chia thµnh ion ®¬n nguyªn tö vµ ion ®a nguyªn tö. D. Ion ®­îc h×nh thµnh khi nguyªn tö nh­êng hay nhËn electron. C©u 92 : Cho c¸c ion : Na+, Al3+, SO24  , NO3 , Ca2+, NH 4 , Cl–. Hái cã bao nhiªu cation ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 93 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö kim lo¹i cã khuynh h­íng A. nhËn thªm electron. B. nh­êng bít electron. C. nhËn hay nh­êng electron phô thuéc vµo tõng ph¶n øng cô thÓ. D. nhËn hay nh­êng electron phô thuéc vµo tõng kim lo¹i cô thÓ. C©u 94 : Trong ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö natri kh«ng h×nh thµnh ®­îc A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion ®¬n nguyªn tö natri. C©u 95 : Trong ph¶n øng : 2Na + Cl2  2NaCl, cã sù h×nh thµnh A. cation natri vµ clorua. B. anion natri vµ clorua. C. anion natri vµ cation clorua. D. anion clorua vµ cation natri. 19 C©u 96 : Hoµn thµnh néi dung sau : “B¸n kÝnh nguyªn tö...(1) b¸n kÝnh cation t­¬ng øng vµ ... (2) b¸n kÝnh anion t­¬ng øng”. A. (1) : nhá h¬n, (2) : lín h¬n. B. (1) : lín h¬n, (2) : nhá h¬n. C. (1) : lín h¬n, (2) : b»ng. D. (1) : nhá h¬n, (2) : b»ng. C©u 97 : Trong tinh thÓ NaCl, xung quanh mçi ion cã bao nhiªu ion ng­îc dÊu gÇn nhÊt ? A. 1 B. 4 C. 6 D. 8 C©u 98 : Liªn kÕt ion lµ liªn kÕt ®­îc h×nh thµnh bëi A. sù gãp chung c¸c electron ®éc th©n. B. sù cho – nhËn cÆp electron ho¸ trÞ. C. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion mang ®iÖn tr¸i dÊu. D. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion d­¬ng vµ electron tù do. C©u 99 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ tÝnh chÊt chung cña hîp chÊt ion : A. Khã nãng ch¶y, khã bay h¬i. B. Tån t¹i d¹ng tinh thÓ, tan nhiÒu trong n­íc. C. Trong tinh thÓ chøa c¸c ion nªn dÉn ®­îc ®iÖn. D. C¸c hîp chÊt ion ®Òu kh¸ r¾n. C©u 100 : Hoµn thµnh néi dung sau : “C¸c .... th­êng tan nhiÒu trong n­íc. Khi nãng ch¶y vµ khi hoµ tan trong n­íc, chóng dÉn ®iÖn, cßn ë tr¹ng th¸i r¾n th× kh«ng dÉn ®iÖn”. A. B. C. D. hîp chÊt v« c¬ hîp chÊt h÷u c¬ hîp chÊt ion hîp chÊt céng ho¸ trÞ C©u 101 : Trong ph©n tö nµo sau ®©y chØ tån t¹i liªn kÕt ®¬n : N2, O2, F2, CO2 ? A. N2 B. O2 C. F2 D. CO2 C©u 102 : Cho c¸c ph©n tö : H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Bao nhiªu ph©n tö cã liªn kÕt ba trong ph©n tö ? 20 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 103 : Liªn kÕt ®­îc t¹o nªn gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron chung, gäi lµ A. liªn kÕt ion. B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. liªn kÕt hi®ro. C©u 104 : Trong ph©n tö amoni clorua cã bao nhiªu liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. 1 B. 2 C. 4 D. 5 C©u 105 : Trong m¹ng tinh thÓ NaCl, c¸c ion Na+ vµ Cl– ®­îc ph©n bè lu©n phiªn ®Òu ®Æn trªn c¸c ®Ønh cña c¸c A. h×nh lËp ph­¬ng. B. h×nh tø diÖn ®Òu. C. h×nh chãp tam gi¸c. D. h×nh l¨ng trô lôc gi¸c ®Òu. C©u 106 : ChØ ra néi dung sai khi xÐt ph©n tö CO2 : A. Ph©n tö cã cÊu t¹o gãc. B. Liªn kÕt gi÷a nguyªn tö oxi vµ cacbon lµ ph©n cùc. C. Ph©n tö CO2 kh«ng ph©n cùc. D. Trong ph©n tö cã hai liªn kÕt ®«i. C©u 107 : Cho c¸c ph©n tö : H2, CO2, HCl, Cl2, CH4. Cã bao nhiªu ph©n tö cã cùc ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 108 : Liªn kÕt nµo cã thÓ ®­îc coi lµ tr­êng hîp riªng cña liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc. B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. C. Liªn kÕt ion. 21 D. Liªn kÕt kim lo¹i. C©u 109 : Trong ph©n tö sÏ cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc nÕu cÆp electron chung A. ë gi÷a hai nguyªn tö. B. lÖch vÒ mét phÝa cña mét nguyªn tö. C. chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö. D. nh­êng h¼n vÒ mét nguyªn tö. C©u 110 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Nãi chung, c¸c chÊt chØ cã ë mäi tr¹ng th¸i”. .. kh«ng dÉn ®iÖn A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc C. liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc D. liªn kÕt ion C©u 111 : Trong liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö, nÕu cÆp electron chung chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö, ta sÏ cã liªn kÕt A. céng ho¸ trÞ cã cùc. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. C. ion. D. cho – nhËn. C©u 112 : §Ó ®¸nh gi¸ lo¹i liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt, ng­êi ta cã thÓ dùa vµo hiÖu ®é ©m ®iÖn. Khi hiÖu ®é ©m ®iÖn cña hai nguyªn tö tham gia liªn kÕt  1,7 th× ®ã lµ liªn kÕt A. ion. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cùc. C. céng ho¸ trÞ cã cùc. D. kim lo¹i. C©u 113 : ë c¸c nót m¹ng cña tinh thÓ natri clorua lµ A. ph©n tö NaCl. B. c¸c ion Na+, Cl–. C. c¸c nguyªn tö Na, Cl. D. c¸c nguyªn tö vµ ph©n tö Na, Cl2. C©u 114 : Trong tinh thÓ nguyªn tö, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau b»ng A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. B. liªn kÕt ion. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. lùc hót tÜnh ®iÖn. 22
- Xem thêm -