Tài liệu 100 bài tập số liền trước liền sau

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1353 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62597 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Lª H÷u Tr¸c L¹i Quèc Dòng Bài tập số liền trước liền sau của LẠI ANH MINH. 1. Số liền trước số 32 là số nào. 2. Số liền trước số 65 là số nào. 3. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 27. 4. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 54. 5. Số liền trước số 86 là số nào. 6. Số liền trước số 72 là số nào. 7. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 16. 8. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 22. 9. Số liền sau của số 35 là số nào 10. Số liền sau số 52 là số nào. 11. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 48. 12. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 32. 13. Số liền sau của số 66 là số nào 14. Số liền sau số 55 là số nào. 15. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 18. 16. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 83. 17. Số liền trước số 41 là số nào. 18. Số liền trước số 67 là số nào. 19. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 23. 20. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 74. 21. Số liền trước số 62 là số nào. 22. Số liền trước số 76 là số nào. 23. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 34. 24. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 29. 25. Số liền sau của số 35 là số nào 26. Số liền sau số 64 là số nào. 27. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 37. 28. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 48. 29. Số liền sau của số 64 là số nào 30. Số liền sau số 36 là số nào. 31. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 92. 32. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 46. 33. Số liền trước số 28 là số nào. 34. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 33. 35. Số liền trước số 81 là số nào. 36. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 25. 37. Số liền sau của số 19 là số nào 38. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 34. 39. Số liền sau của số 95 là số nào 40. Tìm một số biết số liền sau của số đó là 87. 33. Số liền trước số 64 là số nào. 34. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 31. 35. Số liền trước số 74 là số nào. 36. Tìm một số biết số liền trước của số đó là 58. 1
- Xem thêm -