Tài liệu 10 điểm cần lưu ý về đề thi thpt qg 2018 môn sinh học

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 493 |
  • Lượt tải: 0
oanhoanh1233520

Tham gia: 05/06/2018

Mô tả:

21h00: LIVESTREAM => 10 ĐIỂM MỚI BẠN CẦN BIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 – MÔN SINH HỌC => Share ngay về tƣờng. Sau buổi livestream thầy sẽ ẩn video 1. ĐỀ THI CÓ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH (Có 20 câu hỏi liên quan đến thực hành: Thầy sẽ chia sẻ qua buổi livestream tiếp theo 20 câu hỏi sẽ có trong bài học của khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018, tại Hoc24h.vn) 2. CÁC CÂU HỎI ĐẾM MỆNH ĐỀ ĐỀU CÓ 4 MỆNH ĐỀ Ví dụ câu 103 – Đề đặc biệt số 5, khóa luyện đề đặc biệt Câu 103: Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây: I. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm. II. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng. III. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn. IV. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng. Có bao nhiêu mối quan hệ mà có ít nhất một loài có lợi? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 3. CÓ TỚI 99,99% KHẢ NĂNG RA VÀO DẠNG BÀI TỶ LỆ GIAO TỬ Ví dụ câu 3, đề 9: luyện tập vận dụng cao phần hoán vị gen; Khóa Super-3: Tổng ông cấp tốc Câu 3: Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AB DdEe giảm phân hình thành giao tử, ab không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo. Theo lí thuyết, tỷ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là I. 1:1. II. 3:3:1:1. III. 1:1:1:1. IV. 1:1:1:1:1:1:1:1. Số phương án đúng là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 4. CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ĐẾM MỆNH ĐỀ ĐA SỐ LÀ BÀI TẬP Ví dụ câu 16, đề 8: luyện tập công thức tính nhanh hoán vị gen; Khóa Super-3: Tổng ông cấp tốc Câu 16 ( ID:94342 ): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F 1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 16%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM. II. Ở F1, kiểu hình cây thấp, quả ngọt có 3 kiểu gen quy định. III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, quả chua ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/9. IV. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, quả ngọt ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 8/33. A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 5. CÂU SINH THÁI HỌC Ở MỨC VẬN DỤNG CÓ 1 CÂU SƠ ĐỒ LƢỚI THỨC ĂN Ví dụ câu 106, đề đặc biệt số 7 – Khóa Super-2+: luyện đề đặc biệt 2018 Câu 106: Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới nước trong hệ sinh thái như sau: Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng ? I. Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn. II. Giả sử môi trường bị ô nhiễm, mức độ nhiễm độc cao nhất là loài B1. III. Loài A3 tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau, trong đó có 1 chuỗi loài A 3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 3, 2 chuỗi loài A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 2. IV. Loài B1 tham gia nhiều chuỗi thức ăn hơn loài A2. A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 6. ĐỀ KHẢ NĂNG CAO CÓ 4 CÂU CÓ HÌNH ẢNH HOẶC SƠ ĐỒ (Theo cấu trúc: 1 câu phả hệ, 1 câu lớp 11, 1 câu lớp 11, 1 câu về sinh thái, 1 câu về di truyền và biến dị) Ví dụ câu 107, đề đặc biệt số 7 – Khóa Super-2+: luyện đề đặc biệt 2018 Câu 107 ( ID:56845 ): Biểu đồ dưới đây ghi lại sự biến động hàm lượng glucôzơ trong máu của một người khỏe mạnh bình thường trong vòng 5 giờ: Từ biểu đồ trên, hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cơ thể cố gắng duy trì hàm lượng glucôzơ xấp xỉ 1 mg/ml. II. Glucagôn được giải phóng ở các thời điểm A và C. III. Người này ăn cơm vào thời điểm D. IV. Insulin được giải phóng vào các thời điểm B và E. A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 7. CÂU HỎI RA THEO BẢN CHẤT SINH HỌC, KHÔNG NẶNG NỀ TÍNH TOÁN Ví dụ câu 27, đề 4, chuyên đề 2: cơ chế di truyền và biến dị Khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018 Câu 27: Người ta chuyển một số phân tử ADN của vi khuẩn Ecôli chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Tất cả các ADN nói trên đều thực hiện tái bản 5 lần liên tiếp tạo được 512 phân tử ADN. Số phân tử ADN còn chứa N15 là A. 10 B. 5 C. 16 D. 32 8. PHẦN SINH HỌC 11: CÓ 8 CÂU TRONG ĐỀ (Chỉ ra vào kiến thức chƣơng I: Chuyển hóa vật chất và năng lƣợng) (4 câu mức nhận biết, 2 câu mức thông hiểu, 2 câu mức vận dụng, 0 câu vận dụng cao) Lƣu ý: Ôn thật kĩ 11 bài thuộc chuyên đề 1; Khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018 Link vào học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quocgia-2018-mon-sinh-hoc.142.html 9. PHẦN SINH THÁI HỌC: CÓ 7 CÂU TRONG ĐỀ (2 câu mức nhận biết, 2 câu mức thông hiểu, 3 câu mức vận dụng, 0 câu vận dụng cao) Lƣu ý: Ôn thật kĩ 4 bài thuộc chuyên đề 6; Khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018 Link vào học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quocgia-2018-mon-sinh-hoc.142.html 10. ĐỀ THI CÓ 12 CÂU VẬN DUNG CAO (4 câu phần cơ chế di truyền và biến dị, 6 câu phần quy luật di truyền 1 câu di truyền học quần thể, 1 câu di truyền học ngƣời) Lưu ý: Để kịp làm bài các em cần học thật kĩ và nhuần nhuyễn phương pháp giải nhanh từng dạng bài. Tổng hợp tất cả các dạng bài thường hay xuất hiện trong đề và công thức giải nhanh các em bám sát khóa Khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018 Nếu thời điểm này học cảm thấy không đủ thời gian thì ưu tiên số 1 cho việc học khóa Super-3; Ưu tiên 2 khóa Super-2+: Luyện đề đặc biệt Nếu làm đề mà hay sai bài tập thì ôn tập lại khóa chinh phục các dạng bài tập - Link khóa Super-3: Tổng ôn cấp tốc 2018, môn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-tong-on-nang-cao-thpt-quoc-gia-2018-monsinh-hoc.142.html - Link khóa Super-2+: Luyện đề 2018, môn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-monsinh-hoc.44.html - Link khóa Super-2+: Luyện đề đặc biệt 2018, môn Sinh học https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.super-2-luyen-de-dac-biet-thpt-qg-2018-mon-sinhhoc.235.html => Khóa Super-Plus: Luyện thi nâng cao + Link khóa Super-Plus: Chinh phục các dạng bài tập sinh học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-thi-nang-cao-2018-mon-sinh-hoc.43.html + Link khóa Super-Plus: Chinh phục lí thuyết Sinh học: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-nang-cao-2018-chinh-phuc-li-thuyet-sinhhoc.199.html
- Xem thêm -