Tài liệu 10 đề kiểm tra chương 3 hình học 7 hay

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 14985 |
  • Lượt tải: 4
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Đề kiểm tra chương III HH7 Năm học 2012 – 2013 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 1 Bài 1: ( 3 đ) So sánh các cạnh của tam giác MNP, biết: M = 65o ; N = 70o. Bài 2: ( 7 đ) Cho  ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC ở E. a) So sánh AE và DE. b) Chứng minh tia AD là phân giác của góc HAC. c) Vẽ DK vuông góc với AC tại K. Chứng minh rằng AK = AH. d) Chứng minh rằng AB + AC < BC + AH. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 2 � = 570. So sánh các cạnh của tam giác. Bài 1 : Cho  ABC vuông tại B và A Bài 2 : Cho  ABC vuông tại A ; BM là đường phân giác. Vẽ MH  BC, MH cắt AB tại E. Chứng minh : a)  ABM =  HBM b) So sánh: AM và CM . c) BM  EC . Bài 3: Cho  ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng : �  MAC � MAB ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 3 Bài 1 Cho tam giác ABC có góc A = 100; góc B bằng 3 lần góc C. So sánh 3 cạnh của tam giác. Bài 2 Cho tam giác ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại E. Qua E kẻ EH  BC . 1) Chứng minh ABE = HBE 2) Chứng minh EA < EC Bài 3 :Cho tam giác ABC có AB < AC, vẽ trung tuyến AD. Trên tia đối DA lấy điểm E sao cho DA = DE. Chứng minh rằng : a) Tam giác ABD bằng tam giác ECD. b) EC < AC. c) Góc DAB > góc DAC. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 4 Bài 1 : Cho  ABC, có chu vi là 24cm và ba cạnh AB; AC; BC tỉ lệ với 3; 5; 4 a) So sánh ba góc của  ABC ( 2 đ) b)  ABC là tam giác gì ? Tại sao ? ( 2đ) c) Gọi M là một điểm nằm trong  ABC . Chứng minh MB + MC < AB + AC. (1đ). Nguyễn Thành Chung 1 Trường THCS Kỳ Ninh Đề kiểm tra chương III HH7 Năm học 2012 – 2013 Bài 2 : Cho  ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho DM = BM a) Chứng minh  BMC =  DMA. Suy ra AD // BC. b) Chứng  ACD là tam giác cân. c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CA = CE. Chứng minh DC đi qua trung điểm I của BE. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH7 Đề 5 Bài 1: Cho ∆ABC có góc A bằng 100˚ và góc B gấp 3 lần góc C. a) So sánh 3 cạnh của ∆ABC. b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HB và HC Bài 2: Cho ∆ABC vuông tại A. Vẽ phân giác BM (M thuộc AC). Từ M vẽ MH vuông góc với BC tại H. a) Chứng minh: ∆ABM = ∆HBM b) Tia HM cắt BA tại E. So snh MC v ME c) Gọi O là trung điểm của EC. Chứng minh 3 điểm B; M; O thẳng hàng. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 6 Bài 1 : ( 2đ) Cho tam giác ABC cân tại A có số đo góc A bằng 400. a) Tính số đo các góc còn lại của tam giác ABC? b) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC? Bài 2: (3đ) Cho  ABC cân tại B có B̂ tù. a/ So sánh độ dài 2 cạnh AC và AB? b/ Biết số đo góc A bằng 250. Tính số đo góc C và góc B? Bài 3 : (5 đ) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC), đường cao AH. Trên HC lấy điểm M sao cho BH = HM. a/ Chứng minh rằng  AHB=  AHM. Từ đó suy ra  ABM cân tại A ? b/ Biết rằng AH = 3 cm; AC = 5cm. Tính độ dài cạnh HC ? c/ Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AE = AF. Chứng tỏ EF // BC ? ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 7 Bài 1: (2 đ) �  3.C � . So sánh 3 cạnh của tam giác. Cho tam giác ABC có Â = 100; B Bài 2: (4 đ) Cho tam giác ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại E. Qua E kẻ EH  BC . a) Chứng minh ABE = HBE b) Chứng minh EA < EC Bài 3: (4 đ) Cho tam giác ABC có AB < AC, vẽ trung tuyến AD. Trên tia đối DA lấy điểm E sao cho DA = DE. Chứng minh rằng : a) ABD = ECD. b) EC < AC. c) Góc DAB > góc DAC. Nguyễn Thành Chung 2 Trường THCS Kỳ Ninh Đề kiểm tra chương III HH7 Năm học 2012 – 2013 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 8 Bài 1: (5đ). Cho ABC, AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. a) So sánh ba góc của  ABC (2đ) b) ABC là tam giác gì? Vì sao? (2đ) c) Vẽ đường cao AH, lấy điểm M trên AH, so sánh MB và MC . Bài 2: (5đ ) Cho  ABC vuông tại A ; phân giác BD. Kẻ DE  BC (E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh : a)  ABD =  EBD b) BD là đường trung trực của AE c) DF = DC d) AD < DC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 9 Bài 1: ( 3 đ) Cho tam giác ABC (AB > AC). Gọi AD là phân giác của góc A . Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = AC. Chứng minh: a)  ADM =  ADC . b) � ADB  � ADC Bài 2: (6 đ) Cho tam giác DEF có Ê = 900, tia phân giác DH. Qua H kẻ HI vuông góc với DF. Chứng minh: a)  DHE =  DHI b) DH là đường trung trực của EI . c) EH < HF . d) Gọi K là giao điểm của DE và IH.Chứng minh DH  KF Bài 3: (1đ) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Chứng minh: AB + AC > 2AM . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7 Đề 10 Câu 1:Cho ABC cân tại A; AB = 10 cm, BC = 12 cm, M là trung điểm của BC. a) Chứng minh ABM là tam giác vuông, tính AM. b) So sánh các góc của ABM. Câu 2: Cho ABC vuông tại A, D là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AB = AE. �  350 , So sánh 2 cạnh AB và AC. a) Cho B b) Chứng minh ABD = AED. c) Trung tuyến AF của ABC cắt BD tại G; trung tuyến AK của AEC cắt ED tại H. Chứng minh: GDH là tam giác cân. Nguyễn Thành Chung 3 Trường THCS Kỳ Ninh
- Xem thêm -