Tài liệu 10

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng PHÁÖN I LYÏ LUÁÛN CHUNG VÃÖ HAÛCH TOAÏN VAÌ QUAÍN LYÏ NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU TRONG DOANH NGHIÃÛP SAÍN XUÁÚT A/ LYÏ LUÁÛN ÂÀÛC ÂIÃØM VAI TROÌ, NHIÃÛM VUÛ HAÛCH TOAÏN VAÌ QUAÍN LYÏ VÁÛT TÆ TAÛI DOANH NGHIÃÛP SAÍN XUÁÚT I/ Khaïi niãûm vaì âàûc âiãøm : 1/ Khaïi niãûm : Váût tæ laì tæì duìng goüi chung cho NVL & CCDC. Trong 1 doanh nghiãûp saín xuáút naìo muäún tiãún haình saín xuáút phaíi coï TSL vaì TSCÂ, váût tæ âæåüc xãúp vaoì loaûi TSL vaì duìng dæû træî cho saín xuáút kinh doanh, noï phán ra thaình NL, VL vaì CCDC laì do âàûc âiãøm khaïc nhau cuía chuïng trong quaï trçnh tham gia saín xuáút 2/ Âàûc âiãøm : a/ Âàûc âiãøm NVL: NVL Thuäüc âäúi tæåüng lao âäüng noï laì cå såí âãø hçnh thaình saín pháøm. Trong quaï trçnh saín xuáút chè tham gia vaìo mäüt chu kyì saín xuáút, bë tiãu hao toaìn bäü, thay âäøi hçnh thaïi ban âáöu âãø cáúu thaình mäüt thæûc thãø saín pháøm. vãö màût giaï trë nguyãn váût liãûu dëch chuyãøn toaìn bäü vaìo giaï trë saín pháøm muäún taûo ra. b/ Âàûc âiãøm cäng cuû duûng cuû : CCDC ( cäng cuû duûng cuû ) laì nhæîng tæ liãûu lao âäüng khäng âuí tiãu chuáøn vãö giaï trë hay thåìi haûn sæí duûng do nhaì næåïc quy âënh cho TSCÂ. CCDC tham gia vaìo nhiãöu chu kyì saín xuáút khaïc nhau nhæng váùn giæî nguyãn hçnh thaïi váût cháút ban âáöu cho âãún khi hæ hoíng. Khi tham gia vaìo chu kyì saín xuáút nãúu CCDC nhoí thç giaï trë cuía noï vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh. Nãúu giaï trë låïn thç aïp duûng phæång phaïp phán bäø hoàûc trêch træåïc giaï trë CCDC. II/ VAI TROÌ NHIÃÛM VUÛ Cuía HAÛCH TOAÏN VÁÛT TÆ Trong DOANH NGHIÃÛP SAÍN XUÁÚT : * Vai troì : Trong nãön kinh tãú thë træåìng âãø âaím baío cho doanh nghiãûp täön vaì phaït triãøn nhaì quaín lyï cáön phaíi coï nhæîng quyãút âënh âuïng âàõn âãø náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp. Do âoï vë trê cuía haûch toaïn kãú toaïn laì cpäng cuû âàõc læûc giuïp nhaì quaín lyï âiãöu haình doanh nghiãûp Haûch toaïn váût tæ âuïng, chênh xaïc coï yï nghéa låïn trong cäng taïc täø chæïc kiãøm tra tçnh hçnh sæí suûng váût tæ cuía doanh nghiãûp theo tæìng bäü pháûn vaì âäúi tæåüng. Tæì âoï, goïp pháön quaín lyï vaì sæí suûng váût tæ coï hiãûu quaí HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng âäöng thåìi baïo caïo thäng tin cho laînh âaûo vãö säú læåüng váût tæ nháûp, xuáút täön âãø coï kãú hoaûch cung æïng dæû træî håüp lyï âãø âaím baío cho saín xuáút . Váût tæ chiãúm tyí troüng låïn trong saín pháøm nãn viãûc haûch toaïn chênh xaïc goïp pháön tênh âuïng vaì âuí giaï thaình pháøm. Tæì âoï seî coï kãú hoaûch tiãút kiãûm váût tæ phuì håüp hoàûc tçm váût tæ thay thãú taûo âiãöu kiãûn haû giaï thaình saín pháøm náng cao cháút læåüng saín pháøm . ngoaìi ra cäng taïc haûch toaïn váût tæ coìn giæî vai troì quan troüng trong viãûc chi phäúi âãún cháút læåüng cäng taïc haûch toaïn cuía caïc pháön haình khaïc . + Ghi cheïp phaín aính täøng håüp chênh xaïc këp thåìi säú læåüng vaì giaï trë váût tæ hiãn coï tçnh hçnh tàng giaím cuía váût tæ cuîng nhæ tiãu hao cho saín xuáút vaì váût tæ täön kho cuía doanh nghiãûp. + Aïp duûng caïc phæång phaïp vaì kyî thuáût haûch toaïn váût tæ måí säø, theí kãú toaïn chi tiãút, thæûc hiãûn haûch toaïn theo âuïng chãú âäü, âuïng phæång phaïp quy âënh + Thäng qua viãûc ghi cheïp âãø tênh toaïn, kiãøm tra, giaïm saït tçnh hçnh thu mua baío quaín dæû træî aì sæí suûng váût tæ. Qua âoï nhàòm phaït hiãûn vaì sæí lyï këp thåìi váût tæ thæìa thiãúu, æï âoüng, keïm pháøm cháút, ngàn ngæìa viãûc sæí suûng laîng phê, ghi phaïp. + Kãú toaïn cuìng bäü quaín lyï váût váût tæ khaïc taûi doanh nghiãûp tiãún haình kiãøm kã, âaïnh giaï váût tæ theo âuïng chãú âäü nhaì næåïc quy âënh. Kãú toaïn láûp baïo caïo cung cáúp thäng tin vãö váût tæ, tham gia phán têch kinh tãú, tçnh hçnh thu mua, dæû træî, baío quaín, sæí suûng váût tæ nhàòm phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï vaì khäng ngæìng náng cao hiãûu quaí sæí suûng váût tæ III/ Yãu cáöu âäúi våïi quaín lyï váût tæ 1/ Yãu cáuì âäúi våïi phoìng kãú hoaûch váût tæ Cung æïng váût tæ : trong nãön kinh tãú thë træåìng caïn bäü thu mua váût tæ phaíi laì ngæåìi nàng âäüng, nhaûy beïn, nàõm bàõt thë træåìng . cäng taïc thu mua tiãún haình theo yãu cáöu saín xuáút nãn âoìi hoíi caïn bäü thu mua phaíi nàõm chàõc vãö säú læåüng täön kho, säú læåüng cáön mua cuîng nhæ sæû biãún âäüng cuía giaï caí, ngàn ngæìa taïc âäüng cuía laûm phaït, traïnh båït caïc kháu trung gian khi thu mua âãø giaím chi phê váût tæ Cáúp phaït váût tæ : viãûc cáúp phaït phaíi âuïng säú læåüng, cháút læåüng theo yãu cáöu saín xuáút. Nàõm roî tçnh hçnh saín xuáút âãø cáúp âuïng váût tæ, traïnh laîng phê váût tæ. Hãû thäúng caïc âënh mæïc tiãu hao váût tæ laì nhán täú quyãút âënh cháút læåüng cuía cäng taïc quaín lyï, haûch toaïn. HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Do âo moüi doanh nghiãûp naìo cuîng phaíi xáy dæûng hãû thäúng âënh mæïc tiãu hao váût tæ vaì caíi tiãún âënh mæïc nhàòm aïp duûng âënh mæïc tiãn tiãún, phuì håüp våïi âiãöu kiãûn saín xuáút. Dæû træî váût tæ : tuìy theo doanh nghiãûp maì váût tæ cuía doanh nghiãûp âoï täön kho vaì täön bao nhiãu. Viãûc täön kho váût tæ laì yãu cáöu táút yãúu âãø âaím baío saín xuáút. Dæû træî váût tæ âãø âaím baío saín xuáút mäüt khi 1 loaûi váût tæ naìo âoï khan hiãúm traïnh âæåüc viãûc aính hæåíng âãún taìi chênh vaì tiãún âäü saín xuáút. Âäöng thæoìi dæû træî váût tæ laìm sao traïnh trçnh traûng æï âoüng vaì váût tæ dæ træî duìng saín xuáút thuäüc VL nãn phaíi dæû træî êt thç tàng nhanh voìng quay väún taûo hiãûu quaí kinh tãú cao . 2/ Yãu cáöu âäúi våïi thuí kho vaì hãû thäúng kho baîi : Thuí kho laì ngæåìi theo doîi, baío quaín nháûn cáúp váût tæ. Do âoï âoìi hoíi thuí kho phaíi coï kinh nghiãûm trong täø chæïc, nàõm roî âàûc âiãøm, cháút læåüng tæìng loaûi, kinh nghiãûp baío quaín váût tæ vaì tinh tháön traïch nhiãûm cao Kho laì nåi dæû træî váût tæ âoìi hoíi phaíi bäú trê sao cho cán bàòng täúi æu giæîa chi phê quaín lyï vaì chi phê täön træî váût tæ. Kho phaíi âæåüc täúi âa hoïa vãö màût diãûn têch sæí suûng. Viãûc bäú trê kho baîi sao cho täúi thiãøu hoïa vãö chi phê hæ hoíng, máút pháøm cháút váût tæ trong phaûm vi kho, giaím hao phê vãö nguäön læûc trong viãûc tçm kiãúm vaì di chuyãøn váût tæ. Do âoï phaíi bäú trê kho dæû træîa håüp lyï âãø giuïp kháu dæû træî täút hån. 3/ Yãu cáöu kãú toaïn váût tæ : Laì ngæåìi theo doîi váût tæ vãö säú læåüng vaì giaï trë,thäng tin kãú toaïn âæa ra giuïp nhaì quaín lyï coï quãút âënh âuïng trong quaín trë doanh nghiãûp. Âãø âaím baío cung cáúp thäng tin nhanh cho nhaì quaín lyï vãö chi tiãút váût tæ âoìi hoíi phán nhoïm váût tæ âãø tiãûn cho viãûc quaín lyï. Phán loaûi phaíi dæûa trãn tênh nàng lyï hoïa ... trong tæìng nhoïm cáön tiãún haình theo doîi chi tiãút vãö tçnh hçnh biãún âäüng cuía tæìng loaûi váût tæ B/ NÄÜI DUNG CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VÁÛT TÆ TRONG DOANH NGHIÃÛP SAÍN XUÁÚT 1/ Phán loaûi : a/ Càn cæï vaìo vai troì vaì cäng duûng trong saín xuáút Váût tæ gäöm NVL & CCDC. Hai nhoïm naìy coï âàûc âiãøm khaïc nhau nãn viãûc phán loaûi dæûa trãn sæû phán loaûi tæìng nhoïm a.1/ Phán loaûi NVL : HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng NVL chênh ( gäöm táút caí thaình pháøm mua ngoaìi ) laì âäúi tæåüng lao âäüng chuí yãúu cáúu thaình nãn thæûc thãø saín pháøm. Vd: Bäng trong cäng keïo såüi ... Váût liãûu phuû : laì váût liãûu chè coï taïc duûng phuû trong quaï trçnh saín xuáút. Noï coï taïc duûng laìm tàng cháút læåüng NVL chênh, laì thay âäøi maìu sàõc, muìi vë cuía saín pháøm , phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï, nhu cáöu cäng nghãû, cho viãûc baío quaín ... Vê duû : Dáöu bäi trån maïy moïc saín xuáút, thuäúc nhuäüm, thuäúc táøy ... + Nhiãn liãûu coï taïc duûng cung cáúp nhiãût læåüng cho saín xuáút kinh doanh nhæ xàng dáöu, khê âäút, cuíi... + Váût liãûu thiãút bë cå baín gäöm thiãút bë phæång tiãûn làõp âàût vaìo caïc cäng trçnh xáy dæûng cå baín cuía doanh nghiãûp + Phuû tuìng thay thãú sæîa chæîa laì caïc chi tiãút phuû tuìng maïy moïc thiãút bë phuûc vuû cho viãûc sæîa chæîa hoàûc thay thãú nhæîng bäü pháûn, chi tiãút maïy moïc thiãút bë nhæ voìng bi, voìng âãûm ecru caïc loaûi + Phãú liãûu laì loaûi váût liãûu loaûi ra trong quaï trçnh saín xuáút saín pháøm nhæ gäù vuûn, sàõt theïp vuûn, phãú liãûu thu häöi trong quaï trçnh thanh lê taìi saín a.2/ Phán loaûi cäng cuû duûng cuû : Cäng cuû duûng cuû sæí suûng cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp nhæ giaìy deïp, cuäúc xeíng trang bë cho cäng nhán laìm viãûc Bao bç luán chuyãøn laì loaûi bao bç chæïa âæûng caïc NVL, haìng hoïa trong quaï trçnh thu mua, baío quaín, tiãu thuû saín pháøm haìng hoïa. Noï âæåüc sæí suûng nhiãöu láön. Âäö duìng cho thuã laì nhæîng cäng cuû duûng cuû duìng âãø cho thuã b/ Càn cæ svaìo quyãön såí hæîu váût tæ coï 2 loaûi + Váût tæ tæû coï + Váût tæ do doanh nghiãûp nháûn giæî häü. Gia cäng Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc quaín lyï traïnh nháöm láùn váût tæ. Kãú toaïn måí “ säø danh âiãøm váût tæ “ trong säø âoï váût tæ, säø danh âiãøm váût tæ laì 1 nhán täú quan troüng trong viãûc täø chæïc âuïng âàõn váût tæ laì âiãöu kiãûn quan troüng âãø tiãún haình cå giåïi hoïa tênh toaïn váût tæ 2/ Tênh giaï váût tæ : Tênh giaï váût tæ laì duûng tiãön âãø biãøu thë giaï trë cuía váût tæ theo nguyãn tàõc nháút âënh. Mäüt trong nhæîng nguyãn tàõc cå baín cuía haûch toaïn váût tæ laì phaíi ghi säø HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng tênh giaï cuía noï. Coï 2 caïch tênh laì : tênh theo giaï thæûc tãú vaì tênh theo giaï haûch toaïn . a/ Tênh giaï thæûc tãú váût tæ nháûp kho : Nguyãn tàõc chung : âäúi våïi cå såí kinh doanh näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì thç giaï trë váût tæ mua vaìo laì giaï thæûc tãú khäng tênh thuãú VAT âáöu vaìo. Coìn âäúi våïi cå såí näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp træûc tiãúp trãn GTGT thç váût tæ mua vaìo laì täøng giaï thanh toaïn ( gäöm thuãú GTGT âáöu vaìo ) Näüi dung giaï thæûc tãú váût tæ nháûp tênh theo tæìng nguäön nháûp + Âäúi våïi váût tæ mua ngoaìi giaï thæûc tãú váût tæ bao gäöm: giaï mua thæûc tãú ghi trãn hoïa âån kãø caí thuãú nháûp kháøu, vaì caïc thuãú khaïc nãúu coï cäüng våïi caïc chi phê thæûc tãú ( chi phê kho baîi, váûn chuyãøn , bäc dåî) + Âäúi våïi váût tæ thuã ngoaìi chãú biãún: giaï thæûc tãú váût tæ bao gäöm giaï xuáút váût tæ vaì chi phê gia cäng chãú biãún. + Âäúi våïi váût tæ tæû gia cäng chãú biãún gia thæûc tãú váût tæ bao gäöm: giaï xuáút váût tæ vaì chi phê gia cäng chãú biãún + Âäúi våïi váût tæ nháûn goïp väún liãn doanh giaï thuûc tãú cuía váût tæ laì giaï thoía thuáûn âæåüc caïc bãn tham gia goïp väún cháúp nháûn. Giaï thæûc tãú cuía phãú liãûu âæåüc âaïnh giaï theo giaï trë æåïc tênh coìn coï thãø sæí suûng âæåüc b/ Tênh giaï thæûc tãú váût tæ xuáút kho : Âäúi våïi váût tæ xuáút kho tuìy theo âàûc biãût hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp dæûa trãn yãu cáöu quaín lyï maì caïn bäü kãú toaïn aïp duûng 1 trong caïc phæång phaïp theo phæång phaïp nháút quaïn trong niãn âäü kãú toaïn + Tênh theo giaï thæûc tãú bçnh quán : Gêa thæûc tãú váût tæ bçnh quán sau mäùi láön nháûp phaíi tênh laûi âån giaï bçnh quán. Giaï thæûc tãú bçnh quán cuäúi thaïng : Âån giaï thæûc tãú bçnh quán = trë giaï thæûc tãú váût tæ täön âáöu kyì + täøng giaï trë thæûc tãú váût tæ nháûp trong kyì Säú læåüng váût tæ täön âáöu kyì + täøng säú læåüng váût tæ nháûp + Tênh theo giaï nháûp træåïc, xuáút træåïc: theo phæång phaïp naìy ta xaïc âënh âæåüc âån giaï thæûc tãú cuía tæìng láön nháûp. Sau âoï càn cæï vaìo säú læåüng xuáút kho thuäüc láön nháûp træåïc. Säú coìn laûi tênh theo âån giaï cuía láön nháûp HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng sau. Váûy giaï thæûc tãú váût tæ täön cuäúi kyì laì giaï thæûc tãú váût tæ nháûp kho thuäüc láön mua sau cuìng + Tênhtheo giaï nháûp sau xuáút træåïc ( LIFO): Theo phæång phaïp naìy vaût tæ thuäüc láön nháûp sau cuìng âæåüc xuáút træåïc váût tæ nháûp træåïc tiãn. Phæång phaïp naìy ngæåüc våïi phæång phaïp LIFO + Phæång phaïp giaï thæûc tãú âêch danh : phæång phaïp naìy aïp duûng våïi loaûi váût tæ coï giaï trë cao vaì âàûc chuíng. Giaï thæûc tãú váût tæ xuáút kho càn cæï vaìo âån giaï thæûc tãú nháûp kho theo tæìng lä haìng. Tæìng láön nháûp vaì säú læåüng xuáút kho theo tæìng láön . Træåìng håüp nháûp xuáút váût tæ nhiãöu, âãø phaín aïnh këp thåìi, kãú toaïn duìng giaï haûch toaïn , cuäúi kyì âiãöu chènh giaï haûch toaïn thaình giaï thæûc tãú theo phæång phaïp hãû säú giaï . Phæång phaïp hãû säú giaï : Hãû säú giaï = Gêa T. tãú V. tæ täön âáöu kyì + giaï H. toaïn V. tæ nháûp trong kyì Giaï H toaïn Väún. Tæ täön âáöu kyì + giaï H. toaïn V. nháûp trong kyì Giaï thæûc tãú váût tæ xuáút trong kyì = giaï HTVT xuáút trong kyì x hãû säú giaï c. Haûch toaïn täøng håüp xuáút váût tæ Kãú toaïn täøng håüp váût liãûu táûp håüp caïc phãúu xuáút kho hoàûc phiãúu xuáút váût tæ theo haûn mæïc theo tæìng bäü pháûn xaïc âënh giaï thæûc tãú tæìng loaûi váût tæ âaî xuáút duûng cho caïc bäü pháûn ghi. Nåü TK 621 : Giaï thæûc tãú váût tæ duìng âãø chãú biãún saín pháøm. Nåü TK 627 : Giaï thæûc tãú váût tæ duìng âãø saín xuáút. Nåü TK 641 : Giaï thæûc tãú váût tæ xuáút duìng phuûc vuû baïn haìng Nåü TK 642: Giaï thæûc tãú váût tæ xuáút duìng phuûc vuû quaín lyï doanh nghiãûp Nåü TK 241 : Giaï thæûc tãú váût tæ xuáút duìng XDCB hoàûc sæîa chæîa TSCÂ. Træåìng håüp doanh nghiãûp xuáút váût tæ goïp väún liãn doanh våïi âån vë khaïc, trë giaï váût tæ seî âæåüc caïc bãn tham gia âaïnh giaï xaïc nháûn vaì âæåüc xaïc âënh laì goïp väún. Säú chãnh lãûch giæîa giaï thæûc tãú cuía váût tæ xuáút kho vaì giaï trë cuía váût tæ xaïc âënh laì goïp väún liãn doanh phaín aïnh vaìo TK 421. càn cæï vaìo phiãúu xuáút váût tæ, biãn baín håüp âäöng liãn doanh giaï trë thæûc tãú váût tæ xuáút kho âaî tênh âæåüc kãú toaïn ghi: HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng + Nãúu giaï trë váût tæ ghi roî trãn säø < giaï trë váût tæ âaïnh giaï laûi xaïc âënh goïp väún, ghi : Nåü TK 222, 128 Coï TK 412 Coï TK 152, 153 + Nãúu giaï trë váût tæ ghi trãn säø > giaï trë váût tæ âaïnh giaï laûi, xaïc âënh goïp väún ghi: Nåü TK 222 Nåü TK 412 Coï TK 152, 153 Træåìng håüp doanh nghiãûp xuáút váût tæ âãø gia cäng chãú biãún thãm træåïc khi sæí duûng, càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho (nãúu doanh nghiãûp tæû chãú biãún) hoàûc phiãúu xuáút kho kiãm váûn chuyãøn näüi bäü (nãúu doanh nghiãûp thuã ngoaìi chãú biãún) vaì giaï thæûc tãú xuáút kho ghi: Nåü TK 154 Coï TK 152, 153 Træåìng håüp váût tæ di chuyãøn näüi bäü giæîa âån vë chênh våïi âån vë phuû thuäüc, càn cæï vaìo phiãúu di chuyãøn váût tæ näüi bäü kãú toaïn tênh giaï trë thæûc tãú cuía váût tæ di chuyãøn vaì ghi ssäø kãú toaïn âãø phaín aïnh gia tàng. Åí âån vë giao ghi giaím váût tæ: Nåü TK 136 Coï TK 152, 153 Åí âån vë nháû ghi tàng váût tæ: Nåü TK 152,153 Coï TK 336 Træåìng håüp doanh nghiãûp xuáút baïn thç ghi hoïa âån kiãm phiãúu xuáút kho. Càn cæï giaï thæûc tãú xuáút baïn ghi: Nåü TK 632 Coï TK 152 Træåìng håüp giaï trë váût tæ âæåüc âaïnh giaï laûi < giaï trë âaî ghi trãn säø kãú toaïn (theo quyãút âënh cuía ngæåìi nhaì næåïc vãö âaïnh giaï laûi váût tæ) ghi: Nåü TK 412 Coï TK 152 (säú chãnh lãûch giaím) 3) Haûch toaïn kiãøm kã kho váût tæ Âënh kyì hoàûc âäüt xuáút doanh nghiãûp coï thãø kiãøm kã taìi saín bàòng caïch hoüp ban kiãøm kã âãø kiãøm tra tçnh hçnh taìi saín hiãûn coï cuía váût tæ noïi riãng. Trong quaï trçnh kiãøm kã phaíi láûp biãn baíng kiãøm kã, saín pháøm haìng hoïa xaïc âënh taìi saín hiãûn coï âäúi chiãúu våïi säú liãûu kãú toaïn xaïc âënh säú thæìa thiãúu, hæ hoíng, keïm pháøm cháút. Biãn baín kiãøm kã laì chæïng tæì chuí yãúu âãø haûch toaïn kiãøm kã. HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Træåìng håüp kiãøm kã phaït hiãûn váût tæ bë thiãúu huût, keïm pháøm cháút doanh nghiãûp phaíi truy tçm nguyãn nhán vaì ngæåìi phaûm läùi âãø coï biãûn phaïp xæí lyï kiûp thåìi. Tuy theo nguyãn nhán cuû thãø hoàûc quyãút âënh xæí lyï c cáúp coï tháøm quyãön kãú toaïn tiãún haình ghi nhæ sau: + Nãúu váût tæ thiãúu do cán, âong,âo, , âãúm, sai... Nåü TK 621, 627, 641, 642 Coï TK 152, 153 + Nãúu giaï trë váût tæ thiãúu nàòm trong hao huût cho pheïp hoàûc coï quyãút âënh xæí lyï säú thiãúu huût âæåüc tênh vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh “: Nåü TK 642 Coï TK 152, 153 + Nãúu quyãút âënh ngæåìi phaûm läùi bäöi thæåìng kãú toaïn ghi: Nåü TK 111, 334, 138 (1388) Coï TK 152, 153 + Træåìng håüp chæa xaïc âënh nguyãn nhán chåì xæí lyï Nåü TK 138 (1381) Coï TK 152, 153 Khi kiãøm kã phaït hiãûn váût tæ thæìa doanh nghiãûp phaíi xaïc âënh váût liãûu thæìa laì cuía mçnh hay traí cho caïc âån vë caï nhán khaïc + Nãúu váût tæ thæìa xaïc âënh cuía doanh nghiãûp kãú toaïn ghi: Nåü TK 152 Coï TK 338(3388) + Nãúu váût tæ xaïc âënh laì traí cho âån vë khaïc, kãú toaïn ghi vaìo bãn nåü TK002 HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng PHÁÖN II TÇNH HÇNH THÆÛC TÃÚ VAÌ HAÛCH TOAÏN TAÛI Cäng ty IN Âaì Nàông A. KHAÏI QUAÏT CHUNG VÃÖ CÄNG TY IN ÂAÌ NÀÔNG I. Quaï trçnh hçnh thaình cuía Cäng ty in Âaì Nàông Sau ngµy miªn nam gi¶i phãng cïng víi c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp c«ng t¸c c¶i t¹o nghµnh in ®îc tiÕn hµnh t nam 1977 trªn c¬ s¬ hîp thµnh 21 nhµ in trong tØnh .Ngµy 22 th¸ng 4 nam 1978 ,uû ban nhan dan tØnh ra quyÕt ®Þnh sè 325 / QDUB vÒ viÖt thµnh lËp xÝ nghiÖp in quèc doanh ®Çu tiªn do sù qu¶n lý cña ty v¨n ho¸- th«ng tin tØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng(cò) .Víi sè vèn ban ®Çu gåm : Vèn cè ®Þnh : 5186984 VN§ Vèn lu ®éng : 6124803 VN§ Lao ®éng : 64 ngêi Ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1978 ,UBND TØnh ra quyÕt ®Þnh 545/ QD-UB cho thµnh lËp xÝ nghiÖp in thø hai cã tªn lµ xÝ nghiÖp in c«ng t hîp danh víi sè vèn ban ®Çu gåm : Vèn cè ®Þnh : 8606700 VN§ Vèn lu ®éng : 1875137 VN§ Lao ®éng : 64 ngêi Ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 1979, UBND TØnh ra quyÕt ®Þnh sè 152/ QD-UB vÒ viÖc hîp nhÊt hai xÝ nghiÖp in quèc doanh vµ xÝ nghiÖp in c«ng t hîp doanh thµnh mét xÝ nghiÖp on c«ng t hîp doanh Qu¶ng Nam §µ N½ng víi sè vèn : Vèn cè ®Þnh : 13793684 VN§ Vèn lu ®éng : 7999940 VN§ Lao ®éng : 137 ngêi Ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 1980 xÝ nghiÖp ®îc ®ái tªn thµnh xÝ nghiÖp In Quèc Doanh Qu¶ng Nam §µ N½ng Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1992 xÝ nghiÖp In Quèc Doanh Qu¶ng Nam §µ N½ng ®îc chuyÓn thµnh doanh nghiÖp nhµ níc theo quyÕt ®Þnh sè 3017/Q§-UB cña UBND TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng gåm ba c¬ së sau.: C¬ së In sè 14 Lª DuÈn ( sè cò ) nay lµ 84 Lª DuÈn C¬ së In sè 07 Lª DuÈn ( sè cò ) nay lµ 17 Lª DuÈn C¬ së In Tam Kú Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1997 ,UBND Thµnh Phè ra quyÕt ®Þnh sè 5436/QDUB ®Ó ®¨ng ký l¹i doanh nghiÖp thµnh c«ng ty In §µ N½ng vµ c«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng vµo ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 1998 1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty In §µ N½ng : Ngµy míi thµnh lËp ,c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty cßn nghÌo nµn ,l¹c hËu ,m¸y mãc cò kü ,c«ng nghÖ In l¹c hËu ,c«ng xuÊt m©y mãc thÊp chØ ®¹t 140000000 trang in ( khæ in 13*19 cm ) .V× vËy tõ n¨m 1979 ®Õn 1982 c«ng ty ®· ®Çu t mua s¾m thiÕt bÞ ,söa ch÷a l¹i c¸c m¸y mãc cò .§Çu n¨m 1982 c«ng ty ®· cho ra ®êi s¶n phÈm in b»ng c«ng nghÖ In Offset ®Çu tiªn ë §µ N½ng .S¶n lîng trang in 1982 ®¹t 500 triÖu trang in HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng N¨m 1984 c«ng ty ®· c¶i t¹o l¹i c¬ së s¶n xuÊt sè 07 Lª DuÈn ( sè cò ) thµnh ph©n xëng in Typ« .N¨m 1986 c«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng vµ c¶i t¹o l¹i toµn bé nhµ in sè 14 Lª DuÈn ( sè cò ) thµnh ph©n xëng in Offset B»ng nguån vèn tù cã ,vèn vay ng©n hµng vµ nguån vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ,c«ng ty ®· trang bÞ ®îc hÖ thèng in Offset .§©y lµ bíc tiÕn vît bËc cña c«ng ty Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty qua c¸c n¨m tõ 2001- 2003 STT Chè tiãu ÂVT 2001 2002 01 - Doanh thu Âäö 15099107 12484056 ng 772 538 03 - täøng taìi saín Âäö 77609339 80067382 ng 91 58 04 - Giaï trë coìn laûi Âäö 47131595 42782366 TSC ng 76 40 05 - Nåü phaíi traí Âäö 53439936 55092718 ng 60 14 06 + Nåü ngàõn haûn Âäö 42465259 43778618 ng 60 14 07 + Nåü vay ngàõn Âäö 10974677 16134521 haûn NH ng 00 27 08 - Väún chuí såí hæîu Âäö 24169403 24974664 ng 31 44 09 - Låüi nhuáûn træåïc Âäö 10803580 15057743 thuãú ng 4 1 10 - Låüi nhuáûn sau Âäö 73464347 10239265 thuãú ng 4 11 - Chi phê laîi vay Âäö 16681509 24502599 ng 0 2 II. §Æc ®iÓm tæ chøc t¹i c«ng ty In §µ N½ng : 1. §Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty : N¨m 1989-1991 c¬ cÊu s¶n phÈm cha æn ®Þnh , s¶n phÈm chñ yÕu ®îc s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ in Typ« ,mµu s¸c ®¬n gi¶n nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cha ®ñ m¹nh ,thÞ trêng tiªu thô cha nhiÒu .Bíc chuyÓn quan trong cña c«ng ty vÒ c¶ s¶n lîng lÈn gi¸ trÞ lµ tõ n¨m 1992 ®Õn nay víi c¸c s¶n phÈm mang tÝnh chiÕn lîc lµ vÐ sè vµ s¸ch gi¸o khoa ,cã khèi lîng in lín vµ cã tÝnh thêng xuyªn æn ®Þnh cao .Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c chuÈn lo¹i s¶n phÈm kh¸ phong phó ,®a d¹ng nh tËp sang ,tËp chÝ ,thiÖp cíi .... §Æc biÖt do sù xuÊt hiÖn cña c«ng nghÖ in Offset ,c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®· ra ®êi nh lÞch ,catalogue vµ cac s¶n phÈm tranh ¶nh cao cÊp kh¸c 2.Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xu¸t s¶n phÈm : Do ®Æc ®iÓm cña nghµnh In lµ s¶n s¶n xuÊt s¶n phÈm ra bao gåm nhiÒu lo¹i ,tr¶i qua nhiÒu kh©u gia c«ng liªn tiÕp theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh míi trë thµnh s¶n phÈm .S¶n phÈm cña c«ng ty ®îc t¹o ra tõ mét trong hai quy tr×nh c«ng nghÖ :c«ng nghÖ in Typ« vµ c«ng nghÖ in Offset.Cã thÓ biÓu diÓn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty nh sau : HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Taìi liãûu cáön in Quy trçnh cäng nghãû in Offset Quy trçnh cäng nghãû in Typo Sàõp chæî trãn maïy vi tênh Sàõp chæî thuí cäng Laìm phim (dæång baín) Taûo baín keîm, phåi baín In Offset Âuïc baín chç In Typo Kháu saïch, âoïng bça Càõt xeïn, âoïng ghim, kiãøm tra bao goïi Quy tr×nh cña c«ng nghÖ in bao gåm : *. Quy tr×nh c«ng nghÖ In Offset : Nháûp kho thaình pháøm _ S¾p ch÷ trªn m¸y vi tÝnh :nhiÖm vô cña c«ng ®o¹n nµy lµ s¾p ch÷ ,t¹o mÉu m· ,chon kiÓu ch÷ phï hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®· ®îc nªu trong hîp ®ång .Méu in ®îc thiÕt lËp vµ in b»ng m¸y laze sau ®ã ®îc chuyÓn sang phßng lµm phim _ Lµm phim ( d¬ng b¶n ) c¨n cø vµo mÉu m· ®îc thiÕt kÕ ,tiÕn hµnh bè trÝ d¬ng b¶n hîp lý nh»m tiÕt kiÖm giÊy in sau ®ã chuyÓn c¸c d¬ng b¶n vµo phßng ph¬i b¶n . _ T¹o b¶n kÏm ,ph¬i b¶n :tõ d¬ng b¶n ,ngêi ta t¹o ra b¶n kem ,b¶n kÏm ®îc ®a vµo m¸y chôp ,Ðp ,ph¬i b¶n råi chuyÓn sang ph©n xëng in . _ In trªn m¸y Offset : b¶ng kÏm ®¬c cµi vµo trôc l« trªn m¸y vµ tiÕn hµnh in ra s¶n phÈm . Sau khi thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n trªn ,tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm mµ bè trÝ c¸c c«ng ®o¹n tiÕp theo nh : + §èi víi vÐ sè :in xong sÏ ®îc chuyÓn sang ph©n xëng in Typ« ®Ó dËp sè råi chuyÓn sang kh©u c¾t ,xÐn ,kiÓm tra vµ ®ãng gãi + §èi víi c¸c lo¹i s¸ch gi¸o khoa :in xong sÏ ®îc chuyÔn sang kh©u s¸ch ,®ãng b×a råi míi c¾t ,xÐn ,kiÓm tra vµ ®ãng gãi + §èi víi c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c :in xong chuyÓn th¼ng sang kh©u c¾t ,xÐn ,kiÓm tra vµ ®ãng gãi . HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng * Quy tr×nh c«ng nghÖ in Typ« :tr×nh tù tiÕn hµnh in nh in thñ c«ng ,mét mÈu in ®îc ®a ®i s¾p ch÷ thñ c«ng thµnh c¸c b¸t ch÷ ,sau ®ã ®îc ®a lªn m¸y in Typ« ®Ó in ,råi chuyÓn qua c¾t ,xÐn ,kiÓm tra ®Ó nhËp kho thµnh phÈm 3.Âàûc âiãøm täø chæïc saín xuáút cuía Cäng ty Âãø phuì håüp våïi yãu cáöu saín xuáút cå cáúu täø chæïc saín xuáút cuía Cäng ty Âæåüc triình baìy nhæ sau: SÅ ÂÄÖ TÄØ CHÆÏC SAÍN XUÁÚT CUÍA CÄNG TY Cäng ty Bäü pháûn saín xuáút phuû Täø maìi dao keîm Bäü pháûn saín xuáút chênh Bäü pháûn phuûc vuû Täø sæía chæî a cå âiãûn Phán Phán Phán Täø Täø xæåí xæåí xæåí cung cáúp ng ng ng æïng phaït Offset TYPÄ TYPÄ NVL NVL 84 Lã 17 Lã Nam Låüi chênh Duáølaì bäükyì Bäü pháûn saín xuáút pháûn træûc tiãúp, taûo ra saín pháøm cho Cäng ty bao ngäöm phán xæåíng in Offset säú 84 Lã Duáøn, phán xæåíng in Typä 17 Lã Duáøn, Phán xæåíng in Typä Tam Kyì Bäü pháûn saín xuáút phuû tråü: Bäü pháûn naìy hoaût GIAÏM ÂÄÚC âäüng phuûc vuû bäü pháûn saín xuáút chênh. Bäü pháûn pc saín xuáút thæûc hiãûn cäng viãûc phuûc vuû saín xuáút cho bäü pháûn saín xuáút chênh nhæ váûn chuyãøn giáúy mæûc tæì kho Phoï Giaïm saínGiao thaình pháøm cho Phoï khaïch Giaïm âäúc kinhcung âãún nåi saínâäúc xuáút. haìng, xuáút doanh cáúp NVl këp thåìi cho saín xuáút III. Täø chæïc bäü maïy quaín lyï taûi Cäng ty in Âaì Nàông 1. Så âäö bäü maïy täø chæïc cuía Cäng ty Bäü maïy täø chæïc cuía Cäng ty âæåüc täø chæïc theo cå Phoìng haình taìi vuûtiãúp chè âaûo cáúu træûc tuyãún chæïc nàng, GiaïmPhoìng âäúc træûc chênh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty vaì hoaût âäüng cuía caïc phoìng ban. Caïc phoìng ban coï nhiãûm vuû tham mæu theo caïc pháön haình âaî phán cäng. Phoìng kyîmaïy thuáût Phoìng trçnh kinh baìy Cå cáúu bäü quaín lyï cuía Cäng ty âæåüc KCS doanh qua så âäö sau Phán xæåíng in Offset Phán xæåíng in Typä HVTH: Âàûng Thë Thàõm Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc Phán xæåíng in Tam Kyì Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng 2. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía caïc bäü pháûn a. Bäü pháûn laînh âaûo cuía Cäng ty + Giaïm âäúc : Laì ngæåìi quaín lyï toaìn bäü Cäng ty coï tháøm quyãön cao nháút vaì chëu traïch nhiãûm vãö moüi màût hoaût âäüng cuía Cäng ty træåïc cå quan quaín lyï cáúp trãn + Phoï Giaïm âäúc saín xuáút: laì ngæåìi chëu trach nhiãûm vãö quaï trçnh saín xuáút , vãö kyî thuáût, vãö täø chæïc nghiãn cæïu æïng duûng cäng nghãû måïi vaìo saín xuáút, coï tháøm quyãön quaín lyï caïc phoìng ban, phán xæåíng thuäüc quyãön quaín lyï træûc tiãúp + Phoï Giaïm âäúc kinh doanh: laì ngæåìi tham mæu cho Giaïm âäúc, thæåìng xuyãn chè âaûo viãûc tiãu thuû saín pháøm , kyï kãút håüp âäöng mua baïn NVL, håüp âäöng saín xuáút saín pháøm våïi khaïch haìng âãø âaím baío quaï trçnh saín xuáút kinh doanh b. Caïc phoìng ban: + Phoìng kyî thuáût KCS: theo doîi kiãøm tra tçnh hçnh sæí duûng maïy moïc thiãút bë, täø chæïc sæía chæîa kyî thuáût åí caïc phán xæåíng khi coï sæû cäú. Cuìng våïi phoìng kinh doanh , phoìng kyî thuáût tiãún haình âënh mæïc sæí duûng NVL, chëu traïch nhiãûm vãö máùu maî, cháút læåüng saín pháøm. + Phoìng kinh doanh: thæûc hiãûn caïc nghiãûp vuû... nguäön cung cáúp váût tæ, phuû tuìng thiãút láûp quan hãû våïi khaïch haìng + Phoìng taìi vuû: chëu traïch nhiãûm vãö cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn toaìn Cäng ty, cung cáúp thäng tin kinh tãú, taìi chênh cho ban laînh âaûo vaì bãn liãn quan. HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng + Phoìng haình chênh: laì nåi læu træî vàn baín, chè thë liãn quan âãún caïc chênh saïch vãö tiãön læång, håüp âäöng lao âäüng , cac thäng tin vãö âaìo taûo tuyãøn duûng cuîng nhæ quaín lyï vãö nhán sæû trong Cäng ty. IV. Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn taûi Cäng ty 1. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn a. Cå caïu bäü maïy kãú toaïn Cäng ty in Âaì Nàông thuäüc loaûi hçnh doanh nghiãûp Nhaì næåïc coï tæ caïch païhp nhán âáöy âuí, laì doanh nghiãûp coï quy mä khäng låïn, hoaût âäüng theo cå chãú 1 cáúp quaín lyï, khäng coï sæû phán taïn quyãön læûc quaín lyï hoaût âäüng kinh doanh vaì hoaût âäüng taìi chênh. Do âoï âãø âaím baío sæû laînh âaûo táûp trung thäúng nháút âäúi våïi cäng taïc kãú toaïn, xæí lyï thäng tin këp thåìi cuîng nhæ bäü maïy kãú toaïn goün nheû Cäng ty aïp duûng loaûi hçnh täø chæïc haûch toaïn kãú toaïn theo mä hçnh táûp trung. Âäúi våïi phán xæåíng åí Tam Kyì seî coï mäüt bäü pháûn kãú toaïn træûc thuäüc laìm nhiãûm vuû ghi cheïp ban âáöu vaì säø ghi cheïp trung gian theo yãu cáöu quaín lyï cuía Cäng ty Så âäö täø chæïc bäü maïy kãú toaïn Kãú toaïn træåíng Kãú toaïn täøng håüp kiãm váût tæ TSC Kãú toaïn tiãu thuû Kãú toaïn thanh toaïn kiãm tiãön màût Kãú toaïn thaình pháøm SPDD Kãú toaïn tiãön læång Thuí quyî kiãm thuí kho thaình pháøm b. Chæïc nàng caïc pháön haình: Quan hãû træûc - Kãú toaïn træåíng: laì ngæåìi phuû traïch chè âaûo chung tuyãún cäng taïc kãú toaïn cho toaìn Cäng ty , kiãøm tra tçnh hçnh haûch Quan hãû chæïc toaïn vaì baïo caïo taìi chênh . laì ngæåìi tæ váún cho Giaïm âäúc nàng vãö cäng taïc chuyãn män cuîng nhæ phæång hæåïng biãûn phaïp váûn duûng cac chãú âäü quaín lyï. - Kãú toaïn täøng hiæûp kiãm vaût tæ TSCÂ: coï nhiãûm vuû theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng TSCÂ, trêch phán bäø kháúu hao. Theo doîi tçnh hçnh nháûp , xuáút, täön váût tæ cho tæìng loaûi, âäöng thåìi thæûc hiãûn viãûc täøng håüp säú liãûu tæì caïc pháön haình khaïc âãø táûp håüp chi phê, vaìo säø saïch täøng håüp, xaïc âënh kãút quaí kinh doanh láûp baïo taìi chênh. HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng - Kãú toaïn thu chi kiãm thanh toaïn: theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn våïi caïc täø chæïc caï nhán, nhaì cung cáúp, theo doîi vãö giaï trë vaì sæû biãún âäüng trong kyì cuía tiãön màût, tiãön gæíi ngán haìng, caïc khoaín taûm æïng cho caïn bäü CNV trong Cäng ty. - Kãú toaïn thaình pháøm saín pháøm dåí dang: thäúng kã toaìn bäü håüp âäöng âaî kyï trong thaïng, theo doîi, lãûnh saín xuáút, phiãúu xuáút váût tæ âãø tênh giaï thaình pháøm vaì hiãûu quaí mang laûi cuía tæìng lãûnh saín xuáút. - Thuí quyî kiãm thuí kho thaình pháøm: Coï nhiãûm vuû theo doîi viãûc giao thaình pháøm cho khaïch haìng, càn cæï vaìo hoïa âån trong kiãm phiãúu xuáút kho thaình pháøm âäöng thåìi quaín lyï säú tiãön màût taûi taûi Cäng ty theo doîi thu chi hàòng ngaìy âãø ghi cheïp vaìo säø quyî láûp baïo caïo quîy hàòng ngaìy - Thäúng kã kho laìm nhiãûm vuû ghi phiãúu xuáút kho vaì laì ngæåìi træûc tiãúp âi mua haìng. 2. Hçnh thæïc kãú toaïn taûi Cäng ty Hiãûn nay Cäng ty in Âaì Nàông âang täø chæïc cäng taïc kãú toaïn theo hçnh thæïc chæïng tæì ghi säø nhæng coï caíi biãn cho phuì håüp våïi tçnh hçnh cuía Cäng ty HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Quaï trçnh ghi cheïp säø kãú toaïn âæåüc thãø hiãûn qua så âäö sau: Chæïng tæì gäúc Säø quyî Chæïng tæì ghi säø Säø , theí chi tiãút Säø caïi säø täøng håüp Baíng cán âäúi phaït sinh Baïo caïo taìi chênh Ghi chuï Ghi hàòng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Ghi cuäúi quê Quanph¸p hãû kÕ âäúi T¹i c«ng ty ,ph¬ng to¸n ®îc ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng chiãúu xuyªn H»ng ngµy ,khi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ,c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ,kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan .C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ngoµi viÖc ghi vµo sæ chi tiÕt cßn ph¶i ghi vµo sæ quü Cuèi th¸ng ,tõ chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra sÏ lªn chøng tõ ghi sæ cho tõng lo¹i tµi kho¶n .Tuy nhiªn kh«ng ph¶i phÇn hµnh kÕ to¸n nµo còng ghi vµo chøng tõ ghi sæ .Ch¼ng h¹n ,phÇn hµnh tiÒn l¬ng kh«ng ghi vµo chøng tõ ghi sæ mµ cuèi quý ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i .Chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®îc lµm c¨n cø ®Ó lªn sæ c¸i c¸c tµi kho¶n .Sæ c¸i sÏ ®îc ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp Cuèi quý ,c¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh cña c¸c tµi kho¶n tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh . HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng B. NÄÜI DUNG CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN TAÛI CÄNG TY IN ÂAÌ NÀÔNG 1. Cäng ty quaín lyï váût tæ taûi Cäng ty in Âaì Nàông Cäng taïc cung æïng váût tæ do caïn bäü thäúng kã kho âaím nhiãûm, càn cæï vaìo kãú hoaûch saín xuáút do phoìng kinh doanh láûp dæûa trãn kãú hoaûch saín xuáút cuía Cäng ty in giao xuäúng. Phoìng kinh doanh, phoìng kyî thuáût KCS âënh mæïc NVL sau âoï láûp kãú hoaûch mua sàõm váût tæ. Læåüng váût tæ nháûp vaìo Cäng ty do nhiãöu nguäön khaïc nhau, âãø âaím baío cung æïng këp thåìi Cäng ty phaíi coï uy tên vaì mäúi quan hãû räüng. Váût tæ chuí yãúu cuía Cäng ty sæí duûng laì giáúy. - Âäúi våïi giáúy thç nguäön cung cáúp cuía Cäng ty laì caïc Cäng ty cung æïng giáúy trong ngaình nhæ giáúy baîi bàòng... - Âäúi våïi mæûc thç læåüng nháûp êt hån so våïi giáúy chuí yãúu laì mæûc Tán Bçnh... thæåìng thç læåüng mæïc do Cäng ty maïy vi tênh T&Q, DNTNHH Phong, Cäng ty Siãu Thanh, viãûc giao haìng âæåüc âæåüc âem tåïi táûn kho cuía Cäng ty. Nhåì âoï giaím båït chi phê trong khau mua haìng, giaï caí äøn âënh, cháút læåüng âaím baío... Ngoaìi ra caïc loaûi váût tæ khaïc Cäng ty linh âäüng trong phæång thæïc mua haìng nhàòm âaím baío mua våïi giaï reí 2. Cäng taïc dæû træî Váût tæ mua cho saín xuáút kinh doanh thuäüc väún læu âäüng nãn dæû træî váût tæ håüp lyï seî tàng nhanh voìng quay väún vaì hiãûu quaí cao. Taûi Cäng ty in âäúi våïi loaûi váût tæ mua åí xa thç Cäng ty dæû træî tæång âäúi låïn âãø âaím baío cho saín xuáút . coìn caïc loaûi váût tæ khaïc thç dæû træî våïi khäúi læåüng êt coï thãø hoàûc cung æïng theo tiãún âäü khi naìo cáön måïi tiãún haình mua, traïnh træåìng håüp æï âoüng väún goïp pháön giaím chi phê baío quaín maì váùn âaím baío cung cáúp âáöy âuí theo yãu cáöu saín xuáút Váût tæ cuía Cäng ty chuí yãúu laì giáúy vaì mæûc do âoï caïch baío quaín khaïch nhau. Hiãûn nay Cäng ty coï kho dæû træî chênh laì: kho 84 Lã Duáùn vaì kho 17 Lã Duáøn kho naìy âaî dåìi lãn Hoìa Khaïnh vaìo âáöu nàm 2003 Hai kho naìy xáy dæûng theo quy caïch hiãûn âaûi giuïp cho viãûc baío quaín ælu træî giáúy mæûc ráút an toaìn. 3. Tçnh hçnh sæí duûng váût tæ Taûi Cäng ty, váût tæ giáúy mæûc duìng cho saín xuáút âæåüc càn cæï vaìo lãûnh saín xuáút do phoìng kyî thuáût KCS vaì phoìng kinh doanh âæa xuäúng thäng qua caïc håüp âäöng kinh tãú âaî kyï hoàûc càn cæï vaìo phiãúu âãö nghë xuáút cuía caïc phán xæåíng coï xaïc nháûn cuía phoìng kyî thuáût II. Âàûc âiãøm phán laûi vaì tênh giaï váût tæ 1. Phæång phaïp tênh thuãú Cäng ty aïp duûng HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Taûi Cäng ty in Âaì Nàông aïp duûng tênh thuãú theo phæång phaïp kháúu træì Thuãú VAT âáu ra = giaï tênh thãú x thuãú xuáút Thuãú Vat âáöu vaìo bàòng täøng säú thuãú VAT ghi trãn hoïa âån GTGT mua vaìo cæía haìng hoïa, váût tæ, dëch vuû ... Thuãú VAT phaíi näüp = Thuãú VAT âáöu ra - thuãú VAT âáöu vaìo 2. Âàûc âiãøm vaì phán loaûi - NVL åí caïc âån vë saín xuáút âãø tiãûn theo doîi vaì quaín lyï ngæåìi ta càn cæï vaìo âàûc âiãøm hoaût âäüng cuía âån vë âoï. Âäúi våïi Cäng ty in ngæåìi ta cuîng phán loaûi váût tæ nhæng chuí yãúu laì NVL coìn cäng cuû duûng cuû thç chè gäöm mäüt säú âån giaín, chiãúm tyí lãû nhoí trong täøng giaï trë nãn khäng cáön phán loaûi NVl åí Cäng ty in Âaì Nàông âæåüc phán laìm caïc loaûi sau: - Váût tæ chênh: chuí yãúu duìng cho saín xuáút saín pháøm bao gäöm giáúy vaì mæûc: giáúy coï caïc loaûi giáúy sau: giáúy Tán Mai, Baîi Bàòng, Viãût Trç, Couche, Pelure Trung Quäúc - Mæûc gäöm: âoí, âen, vaìng - Váût liãûu phuû: chuí yãúu chè khau, keo daïn, dáöu... Ngoaìi ra coìn coï phuû tuìng thay thãú nhæ äúc, vêt, äø bi... Bãn caûnh âoï coìn âaím baío cho sæïc khoíe cäng nhán, Cäng ty coìn trang bë baío häü lao âäüng, noï, kháøu trang, gàng tay... 3. Tênh giaï váût tæ taûi Cäng ty a. Âäúi våïi váût tæ nháûp kho: Trong quaï trçnh hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh váût tæ Cäng ty liãn tuûc tàng giaím âãø phaín aïnh váût tæ nháûp kho Cäng ty duìng giaï thæûc tãú Váût tæ Cäng ty mua chuí yãúu laì thë træåìng trong næåïc, nguäön cung cáúp chuí yãúu caïc âån vë nhæ Cäng ty giáúy Baîi Bàòng, tán Maum Viãût Trç... Giaï thæûc tãú nháûp kho bao gäöm: - Giaï mua ghi trãn hoïa âån (chæa thuãú GTGT) - Chi phê thu mua (váûn chuyãøn, bäúc dåî, kho baîi) * Âäúi våïi váût tæ nháûp kho laì phãú liãûu thu häöi thç giaï thæûc tãú nháûp kho chuí yãúu daïnh giaï theo æåïc tênh coìn thãø sæí duûng hay baïn âæåüc b. Âäúi våïi váût tæ xuáút kho Váût tæ cuía Cäng ty âæåüc nháûp tæì nhiãöu nguäön khaïc nhau, do âoï coï thãø xaïc âënh giaï thæûc tãú xuáút kho Cäng ty tênh theo phæång phaïp giaï bçnh quán, cuäúi thaïng càn cæï vaìo säú læåüng giaï trë váût tæ täön âáöu thaïng, säú læåüng nháûp trong thaïng âãø tênh âån giaï xuáút bçnh quán. HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng Âån giaï bçnh quán tæìng loaûi váût tæ Giaï trë thæûc tãú váût tæ xuáút kho Trë giaï váût tæ âáöu thaïng + trë giaï váût tæ nháûp trong thaïng SLVT täön âáöu thaïng + SLVT nháûp trong thaïng = = Âån giaï tæìng loaûi váût tæ xuáút kho x Säú læåüng tæìng loaûi váût tæ xuáút kho Viãûc tênh toaïn naìy âæåüc thæûc hiãûn vaìo cuäúi thaïng. Cuäúi thaïng kãú toaïn váût tæ xaïc âënh âån giaï bçnh quán vaì tênh ra giaï trë xuáút kho cuía tæìng váût liãûu vaì ghi vaìo säø chi tiãút váût liãûu. Coìn hàòng ngaìy, kãú toaïn váût tæ chè ghi säú læåüng thæûc xuáút vaìo phiãúu xuáút kho. Vê duû: giáúy couche âënh læåüng 80g khäø 79x109 coï giaï trë thæûc tãú täön âáöu kyì theo säø chi tiãút váût liãûu laì 28.265 x 847,45â = 23.953.174â Trong 3 thaïng loaûi giáúy naìy chè nháûp 1 láön & giaï trë nháûp cuía noï laì: 18.143tåì x 847,45 = 15.375.285â Âån giaï giáúy couche khäng biãún âäüng trong thåìi gian ngàõn tæì thaïng 2 - 3/2003. Do âoï âån giaï couche cuîng khäng thay âäøi Âån giaï bçnh quán giáúy couche = 23.953.174 + 15.375.285â 28.265 + 18.143 Âäúi våïi giáúy, chi phê giáúy chiãúm tyí troüng låïn trong giaï thaình saín pháøm giaï giáúy trãn thë træåìng laûi êt thay âäøi, âãø âån giaín caïch haûch toaïn Cäng ty theo doîi mäùi loaûi giáúy trãn thë træåìng theo tæìng håüp âäöng theo giaï bçnh quán âaî xaïc âënh trãn säø chi tiãút váût liãûu vaì CCDC. III. Haûch toaïn chi tiãút vát tæ taûi Cäng ty in Âaì Nàông 1. Phæång phaïp haûch toaïn chi tiãút váût tæ taûi Cäng ty Âãø haûch toaïn chi tiãút váût tæ , taûi Cäng ty sæí duûng phæång phaïp theí song song. Viãûc theo doîi váût tæ âäöng thåìi tiãún haình taûi kho phoìng kãú toaïn. Thuí kho måí theí kho theo doîi vãö màût säú læåüng kãú toaïn váût tæ måí säø chi tiãút cho tæìng loaûi váût tæ vaì chuí yãúu theo doîi vãö màût trë giaï. Taûi kho sau khi nháûn caïc chæïng tæì xuáút nháûp, thuí kho tiãún haình kiãøm tra tênh håüp phaïp cuía chæïng tæì räöi tiãún haình nháûp, xuáút váût tæ. Âäöng thåìi ghi chãúp säú læåüng thæûc xuáút nháûp vaìo theí kho coï liãn quan theí kho âæåüc måí cho tæìng âàûc âiãøm váût tæ. Cuäúi thaïng kãú toaïn HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguyãùn Âàûng Quäúc Hæng säú dæ trãn theí kho âæåüc tênh ra säú læåüng täön trong ngaìy. Cuäúi thaïng thuí kho tênh säú dæ trãn theí kho räöi âäúi chiãúu våïi säø chi tiãút váût liãûu. Âënh kyì thuí kho chuyãøn caïc chæïng tæì nháûp xuáút váût tæ cho kãú toaïn váût tæ laìm càn cæï ghi säø. Viãûc chuyãøn chæïng tæì tiãún haình hàòng ngaìy hoàûc âënh kyì theo thoía thuáûn cuía thuí kho vaì kãú toaïn váût tæ. Taûi phoìng kãú toaïn Hàòng ngaìy càn cæï vaìo phiãúu yãu cáöu, kãú toaïn láûp phiãúu xuáút kho. Âäúi våïi caïc hoïa âån mua váût tæ, kãú toaïn tiãún haình láûp phiãúu nháûp kho kãú toaïn vaìo säø chi tiãút váût liãûu cho tæìng theí, tæìng loaûi váût tæ. Cuäúi thaïng hoàûc haìng tuáön kãú toaïn âäúi chiãúu så bäü giæîa säø chi tiãút NVL våïi theí kho âãø nàõm âæåüc læåüng váût tæ nháûp, xuáút täön. Cuäúi thaïng kãú toaïn âäúi chiãúu säø saïch cuía thuí lho sau khi khoïa säø. Säú liãûu trãn säø chi tiãút NVL vaì theí kho theo nguyãn tàõc phaíi khåïp nhau. Sau âoï tiãún haình lãn chæïng tæì ghi säø caïc taìi khoaín coï liãn quan, tênh giaï cho tæìng loaûi váût tæ xuáút kho trong kyì vaì tæì säø chi tiãút NVL, âãø nàõm täøng säú NVL. SÅ ÂÄÖ HAÛCH TOAÏN VÁÛT TÆ COÏ THÃØ MINH HOÜA Chæïng tæì ghi säø Chæïng tæì nháûp Theí kho Säø chi tiãút NVL Säø täøng håüp NVL Chæïng tæì xuáút Chæïng tæì ghi säø Ghi hàòng ngaìy Ghi tæì hàòng thaïng toaïn vaì caïc thuí tuûc xuáút 2.Caïc chæïng haûch nháûp kho a. Chæïng tæì haûch toaïn Âãø haûch toaïn xuáút nháûp kho duûng cac loaûi chæïng tæì sau âáy: + Hoaï âån GTGT + Phiãúu nháûp váût tæ + Phiãúu xuáút váût tæ + Säø kãú toaïn chi tiãút NVL gäöm: HVTH: Âàûng Thë Thàõm váût tæ Cäng ty sæí
- Xem thêm -