Tài liệu 1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh cơ khí việt

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi më ®Çu Ng©n hµng lµ mét ngµnh cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi cña níc ta hiÖn nay. B»ng c¸c ho¹t ®éng cña m×nh Ng©n hµng cã thÓ huy ®éng ®îc nhiÒu vèn ë trong níc vµ ngoµi níc ®Ó t¨ng nguån vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay hÖ thèng Ng©n hµng th¬ng m¹i gi÷ vai trß quan träng nhÊt trong viÖc lµm trung gian gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t, gi÷a c¸c t¸c nh©n thõa vèn vµ c¸c t¸c nh©n thiÕu vèn. MÆt kh¸c, thÞ trêng chøng kho¸n cha ph¸t triÓn cµng lµm cho vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i t¨ng thªm. Vèn lµ mét trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n ®èi víi mäi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Víi Ng©n hµng, vai trß cña nguån vèn cµng trë nªn quan träng do tÝnh ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ kinh doanh quyÒn sö dông tiÒn tÖ. Vèn huy ®éng chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng nguån vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, lµ nguån vèn chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng. V× lý do nµy, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn quy m« nguån vèn, ®Æc biÖt lµ nguån vèn huy ®éng lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua, hÖ thèng Ng©n hµng ®· huy ®éng ®îc mét lîng lín nguån vèn nhµn rçi, ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nguån vèn huy ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng cßn chiÕm tû träng nhá so víi tæng nguån vèn trong x· héi. Do vËy, viÖc më réng vµ ph¸t triÓn quy m« nguån vèn huy ®éng, ®Æc biÖt lµ nguån vèn nhµn rçi trong d©n c lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. ChÝnh v× lý do ®ã trong thêi gian thùc tËp em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn quy m« nguån vèn huy ®éng trong d©n c t¹i Së Giao DÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Néi dung cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Tæng quan vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ nguån vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn trong d©n c cña Së Giao DÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ ph¸t triÓn quy m« nguån vèn huy ®éng trong d©n c cña Së Giao DÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. Nh©n dÞp nµy em xin bµy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c c«, c¸c chó ë Së Giao DÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam cïng c¸c anh chÞ phßng KÕ ho¹ch nguån vèn vµ ®Æc biÖt lµ ThÇy gi¸o - TS. §ç QuÕ Lîng ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt luËn v¨n nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng I Tæng quan vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i vµ nguån vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹i. I. Tæng quan vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i. 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i, vai trß vµ chøc n¨ng cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng tÊt yÕu dÉn ®Õn viÖc h×nh thµnh thÞ trêng tµi chÝnh vµ sù ra ®êi cña trung gian tµi chÝnh, trong ®ã lùc lîng nßng cèt lµ c¸c NHTM. Sù ra ®êi cña hÖ thèng NHTM ®· ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t triÓn trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi loµi ngêi. HÖ thèng Ng©n hµng hiÖn nay lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi, phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®îc xem lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ tån t¹i nh mét tÊt yÕu lÞch sö trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i. ë c¸c níc kh¸c nhau, quan niÖm vÒ NHTM còng cã mét sè ®iÓm kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®iÓm chung lµ ®Òu coi NHTM lµ mét doanh nghiÖp chuyªn nghÒ kinh doanh tiÒn tÖ vµ cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ë ViÖt Nam theo ph¸p lÖnh “Ng©n hµng, Hîp t¸c x· tÝn dông vµ C«ng ty tµi chÝnh” ban hµnh th¸ng 5 n¨m 1990 ®· ghi: “ Ng©n hµng lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n”. “LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông” ®îc Quèc héi th«ng qua th¸ng 12 n¨m 1997 x¸c ®Þnh “Ng©n hµng lµ tæ chøc tÝn dông ®îc thùc hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng Ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã liªn quan”, trong ®ã “ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, sö dông tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n”. Theo tÝnh chÊt vµ môc tiªu ho¹t ®éng, Ng©n hµng gåm cã c¸c lo¹i: Ng©n hµng th¬ng m¹i, Ng©n hµng ph¸t triÓn, Ng©n hµng ®Çu t, Ng©n hµng chÝnh s¸ch, Ng©n hµng hîp t¸c vµ c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng kh¸c. 1.2. Vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, Ng©n hµng cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tríc hÕt Ng©n hµng ®ãng vai trß to lín trong viÖc thu hót, huy ®éng tÝch tô vµ tËp trung c¸c nguån tµi chÝnh nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, gãp phÇn tµi trî nhu cÇu vÒ vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t. Ng©n hµng thu hót nh÷ng kho¶n tiÕt kiÖm trong ph¹m vi toµn x· héi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t më réng n¨ng lùc ho¹t ®éng. Ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng thóc ®Èy n©ng cao sö dông c¸c nguån tµi chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, dÔ dµng cho viÖc lu©n chuyÓn vèn vµ sù di chuyÓn vèn tõ lÜnh vùc kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ sang lÜnh vùc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ng©n hµng ®· rót ng¾n tèc ®é lu th«ng hµng ho¸ - tiÒn tÖ. HÖ thèng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña Ng©n hµng gãp phÇn rót ng¾n thêi gian vµ chi phÝ thanh to¸n. Ng©n hµng gãp phÇn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc, kh«ng bÞ ®øt qu·ng th«ng qua viÖc cung cÊp vèn ®Çu t. Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ cÇu nèi ,thu hót vèn tõ nh÷ng thùc thÓ thõa vèn chuyÓn sang nh÷ng thùc thÓ thiÕu vèn, tõ ®ã ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc. Ng©n hµng gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh - tiÒn tÖ cña Nhµ níc, ®iÒu tiÕt vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña thÞ trêng tiÒn tÖ vµ thÞ trêng vèn, ®iÒu hoµ ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Ch¼n h¹n NHNN cã thÓ thay ®æi tû lÖ tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi NHTM ®Ó thay ®æi lîng tiÒn cung øng, thùc hiÖn ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ. 1.3. Chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i: - T¹o tiÒn: Mét trong nh÷ng chøc n¨ng chñ yÕu cña NHTM lµ t¹o tiÒn vµ huû tiÒn. Chøc n¨ng t¹o tiÒn xuÊt ph¸t tõ chÝnh nhu cÇu bªn trong cña mçi NHTM riªng lÎ vµ sù t¨ng trëng béi sè theo tèc ®é t¨ng trëng cña toµn hÖ thèng, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tÝn dông, ®Çu t vµ thanh to¸n. Trong mçi NHTM riªng lÎ, kh¶ n¨ng t¹o tiÒn chØ ®¹t tõ trªn mét lÇn, ®Õn d íi 2 lÇn tuú theo tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc. Mét kho¶n tiÒn mÆt kh¸ch hµng göi vµo ng©n hµng ®îc ng©n hµng lu gi÷ t¹i quü nghiÖp vô cña ng©n hµng, ®ång thêi ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. Sau ®ã kh¸ch hµng trÝch tµi kho¶n thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Th«ng qua c¸c bót to¸n nµy, dïng “tiÒn ghi sæ” vµ thanh to¸n chuyÓn kho¶n, ®Ó t¹o ra mét kho¶n tiÒn míi. §èi víi toµn hÖ thèng NHTM th× béi sè t¹o tiÒn cßn lín ®Õn møc kinh ng¹c. Chøc n¨ng t¹o tiÒn lµm cho c¸c NHTM cã kh¶ n¨ng ®Èy 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn qu¸ nãng, ngîc l¹i huû tiÒn g©y thiÓu ph¸t, g©y khã kh¨n cho t¨ng trëng kinh tÕ. Chøc n¨ng t¹o tiÒn cã liªn quan ®Õn tæng khèi lîng tiÒn cung øng cho nÒn kinh tÕ phï hîp víi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. V× vËy c¸c nhµ khoa häc coi chøc n¨ng nµy lµ chøc n¨ng sè mét cña NHTM. - Thanh to¸n: Sù vËn ®éng vèn trong ph¹m vi toµn quèc vµ ph¹m vi toµn cÇu lµ ®ßi hái cña sù thèng nhÊt vµ quèc tÕ ho¸ cao ®é chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ, chøc n¨ng ph¬ng tiÖn lu th«ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. V× vËy chøc n¨ng thanh to¸n cña NHTM ph¸t huy víi tèc ®é cao cã liªn quan ®Õn viÖc cung øng tæng khèi lîng thanh to¸n cho toµn x· héi, mét t¸c nh©n cña t¨ng trëng kinh tÕ. Chøc n¨ng thanh to¸n lµ chøc n¨ng cæ truyÒn cña NHTM. Ngµy nay nh÷ng s¶n phÈm hiÖn ®¹i cña nã lµ nh÷ng tÊm c¸c ®iÖn tö, nh÷ng tÊm mica thay cho vµng b¹c ch©u b¸u, thay cho tiÒn tÖ, lµ do sù ph¸t triÓn cña chøc n¨ng nµy. - TÝn dông: Ph¹m trï tÝn dông ®îc trë thµnh chøc n¨ng cña NHTM ngay tõ thuë Ng©n hµng chµo ®êi. TÝn dông bao hµm ý nghÜa huy ®éng vèn, thu hót tiÒn göi vµ cho vay. C¸c nhµ khoa häc kinh tÕ ®· coi Ng©n hµng lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp, th× viÖc cung øng tÝn dông ®îc coi nh viÖc thùc hiÖn mét trong c¸c “s¶n phÈm” chñ yÕu, mét “s¶n phÈm gi¸n tiÕp”. S¶n phÈm nµy ®em ra tiªu dïng sÏ t¹o ra viÖc lµm, t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi do khai th¸c tµi nguyªn. - Cung øng dÞch vô Ng©n hµng: Mét x· héi v¨n minh ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ thèng cung øng dÞch vô. Mét chøc n¨ng quan träng cña Ng©n hµng hiÖn ®¹i còng ®îc ph¸t triÓn theo sù tiÕn bé cña nÒn v¨n minh, ®ã lµ dÞch vô Ng©n hµng. Ng©n hµng th¬ng m¹i cung cÊp dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp, nhµ xuÊt khÈu vµ kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n nh÷ng lo¹i dÞch vô th«ng thêng vµ thanh to¸n chuyÓn tiÒn uû th¸c, t vÊn ®Çu t mua tr¶ gãp, c¸c dÞch vô l÷ hµnh...Ngµy nay hiÖn ®¹i h¬n lµ c¸c lo¹i thÎ ®iÖn tö, m¸y rót tiÒn tù ®éng, dÞch vô chøng kho¸n, c¸c dÞch vô Ng©n hµng t¹i gia, sÐc...Chøc n¨ng nµy trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t huy h¬n bao giê hÕt. 2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ, ho¹t ®éng trªn c¬ së huy ®éng vèn vµ ®Çu t vèn. NHTM ®i vay ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n. ViÖc NHTM ®i vay ®Ó cho vay còng nh»m môc ®Ých träng yÕu nhÊt lµ t×m kiÕm lîi nhuËn. §· lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn thÞ trêng tµi chÝnh, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nghiÖp vô tÝn dông, thanh to¸n vµ c¸c nghiÖp vô kinh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh kh¸c lµ ph¶i huy ®éng vèn, sö dông vèn huy ®éng ®ã lµm nguån vèn ®Ó kinh doanh. B¶n chÊt cña nguån vèn huy ®éng lµ tµi s¶n cña c¸c chñ së h÷u kh¸c, kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña Ng©n hµng nhng Ng©n hµng cã quyÒn sö dông trong thêi gian ho¹t ®«ng vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i. Doanh thu cña NHTM cã ®îc tõ c¸c nguån thu chÝnh lµ l·i suÊt cho vay, hoa hång dÞch vô vµ doanh lîi hèi ®o¸i... C¸c kho¶n chi phÝ bao gåm chi phÝ cho nguån vèn huy ®éng, chi l¬ng vµ phô cÊp, chi phÝ nghiÖp vô, khÊu hao tµi s¶n, thuÕ...PhÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ lµ lîi nhuËn cña Ng©n hµng; ®©y lµ chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng. II. Nguån vèn huy ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM 1. C¸c lo¹i nguån vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹i: 1.1. Nguån vèn tù cã: Vèn tù cã chØ chiÕm tû träng nhá trong tæng nguån vèn kinh doanh cña Ng©n hµng nhng nã cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín. Nguån vèn nµy cã ®îc nhê chñ së h÷u ®ãng gãp vµ bæ sung tõ lîi nhuËn. Nã kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng tµi chÝnh ban ®Çu cña Ng©n hµng, lµ c¬ së ®Ó Ng©n hµng huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c, nã quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, v× vËy Ng©n hµng lu«n ph¶i quan t©m ®Ó t¨ng tû träng nguån vèn nµy. 1.2. Nguån vèn huy ®éng: §©y lµ nguån vèn chñ yÕu, chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng nguån vèn cña Ng©n hµng. §Ó gia t¨ng tiÒn göi trong m«i trêng c¹nh tranh vµ ®Ó cã ®îc nguån tiÒn cã chÊt lîng ngµy cµng cao, c¸c Ng©n hµng ®· ®a ra vµ thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc huy ®éng kh¸c nhau. Nguån vèn huy ®éng bao gåm: tiÒn göi thanh to¸n (hay tiÒn göi giao dÞch); tiÒn göi cã kú h¹n cña doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi; tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c; tiÒn göi cña c¸c Ng©n hµng kh¸c. 1.3. Nguån vèn vay: Ng©n hµng cã thÓ ®i vay Ng©n hµng Nhµ níc, c¸c Ng©n hµng vµ c¸c trung gian tµi chÝnh kh¸c. Nguån vèn nµy cã tÝnh æn ®Þnh cao nhng ®æi l¹i l·i suÊt ph¶i tr¶ kh¸ cao. Mét sè Ng©n hµng còng vay mîn b»ng c¸ch ph¸t hµnh c¸c giÊy nî (kú phiÕu, tr¸i phiÕu) trªn thÞ trêng vèn. 1.4. C¸c nguån vèn kh¸c: Bao gåm nguån vèn trong thanh to¸n (sÐc trong qu¸ tr×nh chi tr¶, ký quü ®Ó më L/C...), nguån uû th¸c vµ c¸c nguån kh¸c nh thuÕ cha nép, l¬ng cha tr¶... 2. C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng vµ ®Æc ®iÓm cña chóng: 2.1. TiÒn göi thanh to¸n (tiÒn göi giao dÞch). §©y lµ tiÒn göi cña doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n göi vµo Ng©n hµng ®Ó nhê Ng©n hµng gi÷ vµ thanh to¸n hé. Trong ph¹m vi sè d cho phÐp, c¸c nhu cÇu chi tr¶ cña 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n ®Òu ®îc Ng©n hµng thùc hiÖn. Nh×n chung, l·i suÊt cña kho¶n tiÒn nµy rÊt thÊp (hoÆc b»ng kh«ng), thay vµo ®ã chñ tµi kho¶n cã thÓ ®îc hëng c¸c dÞch vô Ng©n hµng víi møc phÝ thÊp. Ng©n hµng më tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n (tµi kho¶n cã thÓ ph¸t hµnh sÐc) cho kh¸ch hµng. 2.2. TiÒn göi cã kú h¹n cña doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi. Lµ lo¹i tiÒn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. Ngêi göi kh«ng ®îc sö dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®èi víi lo¹i tiÒn göi nµy. NÕu cÇn chi tiªu, ngêi göi ph¶i ®Õn Ng©n hµng ®Ó rót tiÒn ra, tuy kh«ng thuËn lîi cho tiªu dïng song tiÒn göi cã kú h¹n ®îc hëng l·i suÊt cao h¬n tuú theo ®é dµi cña kú h¹n. Lo¹i tiÒn göi nµy cã tÝnh æn ®Þnh t¬ng ®èi cao, v× kh¸ch hµng göi vµo Ng©n hµng víi c¸c thêi h¹n ®· x¸c ®Þnh cô thÓ ®Ó hëng l·i nªn Ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng lªn kÕ ho¹ch ®Ó sö dông lo¹i vèn nµy. 2.3. TiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c. C¸c tÇng líp d©n c ®Òu cã c¸c kho¶n thu nhËp t¹m thêi cha sö dông (c¸c kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm). Trong ®iÒu kiÖn cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi Ng©n hµng, hä ®Òu cã thÓ göi tiÕt kiÖm nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu b¶o toµn vµ sinh lêi (l·i suÊt lo¹i tiÒn göi nµy cao h¬n tiÒn göi thanh to¸n) ®èi víi c¸c kho¶n tiÕt kiÖm. Ng©n hµng cã thÓ më cho mçi ngêi tiÕt kiÖm nhiÒu ch¬ng môc tiÕt kiÖm (hoÆc lµ sæ tiÕt kiÖm) cho mçi kú h¹n vµ mçi lÇn göi kh¸c nhau. Sæ tiÕt kiÖm kh«ng dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng vµ dÞch vô song cã thÓ thÕ chÊp ®Ó vay vèn nÕu ®îc Ng©n hµng cho phÐp. 2.4. TiÒn göi cña c¸c Ng©n hµng kh¸c. Nh»m môc ®Ých nhê thanh to¸n hé vµ mét sè môc ®Ých kh¸c, NHTM nµy cã thÓ göi tiÒn t¹i NHTM kh¸c. Tuy nhiªn quy m« nguån nµy thêng kh«ng lín. 2.5. C¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c: Ngoµi c¸c lo¹i tiÒn göi nãi trªn, Ng©n hµng cßn huy ®éng díi h×nh thøc b¸n c¸c lo¹i phiÕu nî nh tr¸i phiÕu, kú phiÕu, chøng chØ tiÒn göi. Môc ®Ých cña viÖc ph¸t hµnh nh÷ng phiÕu nî nµy lµ ®Ó thu hót c¸c kho¶n tiÒn ®Ó dµnh cña c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n. §Æc ®iÓm cña vèn huy ®éng díi h×nh thøc nµy lµ l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt tiÕt kiÖm vµ ®©y lµ h×nh thøc chñ ®éng cña Ng©n hµng ë thÞ trêng vèn. Tãm l¹i, ®Æc ®iÓm chung cña vèn huy ®éng lµ tµi s¶n cña c¸c chñ së h÷u kh¸c nhng lµ kh¸ch hµng cña Ng©n hµng nªn Ng©n hµng ®îc phÐp sö dông vµo c¸c nghiÖp vô cho vay, ®Çu t, tiÒn göi, chiÕt khÊu nhng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh an toµn vèn vµ thùc hiÖn dù tr÷ theo quy ®Þnh. Nguån vèn huy ®éng lµ nguån vèn kinh doanh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quan träng nhÊt cña NHTM, v× vËy Ng©n hµng lu«n t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng nguån vèn nµy. 3. Vai trß cña nguån vèn huy ®éng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM. Nguån vèn huy ®éng chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng nguån vèn cña Ng©n hµng, nã quyÕt ®Þnh quy m« kinh doanh, ®Þnh híng kinh doanh, kh¶ n¨ng sinh lîi vµ c¸c rñi ro ®èi víi Ng©n hµng bëi v×: - Nguån vèn lµ c¬ së ®Ó Ng©n hµng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. - Nguån vèn cña Ng©n hµng sÏ quy ®Þnh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, nguån vèn lín th× thÞ trêng tÝn dông sÏ ®îc më réng, t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. - Nguån vèn lín sÏ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng, tõ ®ã t¹o uy tÝn cho Ng©n hµng trªn thÞ trêng tµi chÝnh. - Nguån vèn lín sÏ gãp phÇn æn ®Þnh lu th«ng tiÒn tÖ, thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng. III. §Æc ®iÓm cña nguån vèn huy ®éng trong d©n c. 1. Nguån h×nh thµnh. 1.1. TiÒn tÝch luü vµ tiÕt kiÖm cña d©n: Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, møc thu nhËp cña ngêi d©n t¨ng lªn, hä kh«ng nh÷ng ®ñ chi tiªu cho hµng ho¸ thiÕt yÕu mµ cßn cã cña ¨n, cña ®Ó. Hä cã thÓ tù cÊt gi÷ sè tiÒn tÝch luü ®îc hoÆc göi vµo Ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c hay ®Çu t tuú theo thãi quen, môc ®Ých tiªu dïng vµ sù æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. V× vËy Ng©n hµng cã thÓ khai th¸c ®Æc ®iÓm nµy ®Ó t¨ng nguån vèn huy ®éng. 1.2. Nguån di chuyÓn tõ níc ngoµi vµo níc ta: §ã lµ lîng tiÒn cña ViÖt kiÒu göi vÒ cho ngêi th©n; ngêi ®i lao ®éng níc ngoµi, c¸n bé chuyªn gia, lu häc sinh vµ céng ®ång ngêi ViÖt ë c¸c níc trªn thÕ giíi göi vµ mang vÒ níc. Tõ nh÷ng nguån nµy ngêi d©n cã thÓ tiªu dïng hoÆc tÝch luü theo híng cã lîi nhÊt cho m×nh tuú thuéc vµo hoµn c¶nh gia ®×nh, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ sù æn ®Þnh cña ®ång tiÒn. 2. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn trong d©n c. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng cµng phong phó, ®a d¹ng vµ linh ho¹t bao nhiªu th× kh¶ n¨ng thu hót vèn lín bÊy nhiªu. HiÖn nay Ng©n hµng ®ang ¸p dông c¸c h×nh thøc sau: 2.1. Tµi kho¶n c¸ nh©n: §©y lµ nh÷ng tµi kho¶n ë Ng©n hµng, ngêi sö dông cã quyÒn ®îc ph¸t hµnh sÐc. §èi víi tµi kho¶n nµy, chñ tµi kho¶n ®îc toµn quyÒn sö dông sè tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi, tuú theo yªu cÇu chi tr¶, chñ tµi kho¶n cã thÓ thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh to¸n qua Ng©n hµng hoÆc rót tiÒn mÆt ®Ó sö dông. §èi tîng më tµi kho¶n c¸ nh©n lµ tÊt c¶ c¸c tÇng líp d©n c bao gåm Doanh nghiÖp t nh©n, hé s¶n xuÊt kinh doanh, nh÷ng ngêi bu«n b¸n hµng ho¸. Môc ®Ých cña ngêi më tµi kho¶n lo¹i nµy lµ ®Ó thanh to¸n chi tr¶. ë c¸c níc kh¸c, kh¸ch hµng chØ ®îc hëng dÞch vô Ng©n hµng chø kh«ng ®îc hëng l·i, nhng ë níc ta do h×nh thøc nµy míi ph¸t triÓn nªn Ng©n hµng ®Ó ngêi göi ®îc hëng mét møc l·i suÊt thÊp vµ kh«ng ph¶i tr¶ lÖ phÝ cho Ng©n hµng ®Ó khuyÕn khÝch ngêi d©n sö dông tµi kho¶n c¸ nh©n. 2.2. TiÒn göi tiÕt kiÖm: §©y lµ nguån quan träng ®èi víi Ng©n hµng, cã møc l·i suÊt cao h¬n møc l·i suÊt cña tµi kho¶n c¸ nh©n bëi v× ngêi göi tiÕt kiÖm kh«ng ®îc hëng nhiÒu dÞch vô nh ®èi víi c¸c tµi kho¶n sÐc. Môc ®Ých cña kh¸ch hµng khi göi tiÒn lµ b¶o qu¶n vµ sinh lîi. TiÒn göi tiÕt kiÖm bao gåm tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n vµ tiÕt kiÖm cã kú h¹n. Ngoµi ra cßn cã tiÕt kiÖm cã ®¶m b¶o gi¸ trÞ theo vµng vµ USD - §©y lµ h×nh thøc kh¸ hÊp dÉn ®Ó huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n bëi v× nã lo¹i bá t©m lý lo sî ®ång tiÒn mÊt gi¸ cña ngêi d©n. Theo h×nh thøc nµy sè tiÒn kh¸ch hµng göi vµo Ng©n hµng ®îc quy ra gi¸ trÞ vµng hoÆc USD t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm göi tiÒn, hÕt h¹n sÏ nhËn l¹i sè tiÒn t¬ng ®¬ng vµng hoÆc USD t¹i thêi ®iÓm ®ã céng thªm phÇn l·i tÝnh trªn sè vµng hoÆc USD. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm ®¶m b¶o gi¸ trÞ vèn gèc vµ vÉn cã l·i, kh¸ thÝch hîp víi ngêi d©n ViÖt Nam xa nay cã thãi quen tÝch luü tµi s¶n díi d¹ng vµng vµ USD. TiÕt kiÖm x©y dùng nhµ ë lµ mét h×nh thøc tiÕt kiÖm cña c¸c tÇng líp d©n c do Ng©n hµng ¸p dông nh»m hç trî cho ngêi d©n sím cã nhµ ë trong thêi gian ng¾n gãp phÇn vµo chÝnh s¸ch nhµ ë cña §¶ng vµ Nhµ níc. Víi h×nh thøc nµy, ngêi d©n cã nhu cÇu mua s¾m, c¶i t¹o, n©ng cÊp nhµ ë ®Òu cã thÓ göi tiÒn tiÕt kiÖm víi thêi h¹n Ýt nhÊt mét n¨m trë lªn vµ ®îc Ng©n hµng cho vay thªm vèn ®Ó cïng víi sè tiÒn tiÕt kiÖm ®îc ®Ó lµm nhµ ë. TiÒn göi tiÕt kiÖm ®îc Ng©n hµng tr¶ l·i, tiÒn vay ngêi vay ph¶i tr¶ l·i ®¶m b¶o lîi Ých cña ngêi göi vµ chi phÝ cña Ng©n hµng. Møc vèn tèi ®a ngêi göi tiÕt kiÖm cã thÓ vay ®îc b»ng sè d tiÕt kiÖm t¹i thêi ®iÓm xin vay. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. Kú phiÕu: Ng©n hµng ph¸t hµnh kú phiÕu nh»m huy ®éng vèn trong d©n c mét c¸ch linh ho¹t, ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt, mét sè ch¬ng tr×nh, mét sè dù ¸n kinh tÕ hoÆc kinh doanh cña Ng©n hµng. Kú phiÕu gåm c¸c lo¹i cã ghi tªn, kh«ng ghi tªn b»ng VND hoÆc USD víi c¸c mÖnh gi¸ kh¸c nhau vµ cã thÓ chuyÓn nhîng ®îc. H×nh thøc huy ®éng nµy rÊt cã hiÖu qu¶ v× nã cã l·i suÊt u ®·i cña Ng©n hµng. 2.4. Tr¸i phiÕu: Tr¸i phiÕu lµ lo¹i giÊy nhËn nî cña Ng©n hµng víi kh¸ch hµng. Kh¸c víi kú phiÕu ®îc sö dông linh ho¹t víi khung l·i suÊt, thêi gian ph¸t hµnh riªng biÖt ë tõng chi nh¸nh, tr¸i phiÕu thêng ®îc ph¸t hµnh víi thêi h¹n dµi (trªn mét n¨m) víi quy m« lín vµ ®ång lo¹t trong c¶ hÖ thèng Ng©n hµng. MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu lµ sè tiÒn Ng©n hµng c«ng bè trªn bÒ mÆt tr¸i phiÕu ®Ó cam kÕt tr¶ cho ngêi së h÷u tr¸i phiÕu. Tr¸i phiÕu cã thÓ mua b»ng VND hoÆc USD víi nh÷ng thêi h¹n kh¸c ®Ó ®îc Ng©n hµng mua l¹i theo thÓ thøc chiÕt khÊu. Kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu cã ®iÓm kh¸c so víi göi tiÕt kiÖm lµ tuú thuéc t×nh h×nh c©n ®èi nguån vèn vµ cho vay t¹i thêi kú víi mét tû lÖ l·i suÊt ®ñ hÊp dÉn, Ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng huy ®éng ®îc lîng vèn mong muèn trong thêi gian ng¾n. ViÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i kú phiÕu, tr¸i phiÕu ngoµi môc ®Ých huy ®éng cßn cã t¸c dông kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng chøng kho¸n. 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn nguån vèn huy ®éng trong d©n c. 3.1. Nh©n tè chñ quan: - ChÝnh s¸ch l·i suÊt: ViÖc duy tr× l·i suÊt tiÒn göi c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng kh¸c ®· trë nªn cùc kú quan träng trong viÖc thu hót c¸c kho¶n tiÒn göi míi vµ duy tr× tiÒn göi hiÖn cã. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ c¹nh tranh trong nghiÖp vô huy ®éng vèn gi÷a c¸c Ng©n hµng cµng trë nªn gay g¾t th× viÖc ¸p dông mét chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, u ®·i lµ v« cïng cÇn thiÕt. §Æc biÖt trong c¸c giai ®o¹n khan hiÕm tiÒn tÖ, dï cho nh÷ng kh¸c biÖt t¬ng ®èi nhá vÒ l·i suÊt còng sÏ thóc ®Èy ngêi d©n göi tiÕt kiÖm vµo Ng©n hµng m×nh. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ®a ra mét møc l·i suÊt cao lµ cã thÓ thu hót ®îc nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, vÊn ®Ò lµ møc l·i suÊt cô thÓ Ng©n hµng ®a ra sÏ ®em l¹i cho ngêi göi tiÒn møc lîi nhuËn thùc tÕ lµ bao nhiªu, møc ®é tho¶ m·n thÕ nµo, ®Æc biÖt lµ khi cã l¹m ph¸t ph¶i ®¶m b¶o møc l·i suÊt ®Çu vµo, ®Çu ra ®Ó Ng©n hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶. V× vËy, khi ®a ra mét møc l·i suÊt huy ®éng cô thÓ Ng©n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, chÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng Trung ¬ng, chÝnh s¸ch tÝn dông vµ xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng tµi chÝnh. - M¹ng líi huy ®éng vµ h×nh thøc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng: M¹ng líi huy ®éng réng kh¾p sÏ huy ®éng ®îc tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong d©n c. Ng©n hµng ¸p dông c¸c h×nh thøc huy ®éng cµng phong phó, ®a d¹ng, linh ho¹t, thuËn tiÖn bao nhiªu th× kh¶ n¨ng thu hót vèn cµng lín bÊy nhiªu. ViÖc ¸p dông nhiÒu h×nh thøc tiÕt kiÖm víi c¸c thêi h¹n kh¸c nhau sÏ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tho¶ m·n ®îc mong muèn cña hä. - C¸c dÞch vô Ng©n hµng cung cÊp: Ngµy nay, khi x· héi ph¸t triÓn, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i th× nhu cÇu ®îc phôc vô ngµy cµng cao. Nh÷ng dÞch vô ®a d¹ng phong phó cña Ng©n hµng sÏ gãp phÇn th¾ng lîi cho Ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt. DÞch vô Ng©n hµng qua th, m¸y rót tiÒn tù ®éng hay dÞch vô t vÊn kinh doanh...sÏ gióp Ng©n hµng thu hót ®îc lîng lín kh¸c hµng, bao gåm kh¸ch hµng sö dông mét dÞch vô vµ ®ång thêi sö dông nhiÒu dÞch vô. ë níc ta hiÖn nay Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ®· thùc hiÖn ch¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ trªn toµn quèc nªn rÊt ®îc kh¸ch hµng a chuéng. NH§T&PTVN còng ®· b¾t ®Çu tiÕn hµnh hiÖn ®¹i ho¸ vµo cuèi n¨m 2003. - Uy tÝn cña Ng©n hµng: Khi göi vèn vµo Ng©n hµng hay mét tæ chøc tÝn dông, ngêi göi tiÒn lu«n muèn ®ång tiÒn cña m×nh ®îc sinh lîi vµ an toµn nªn hä ph¶i chän n¬i nµo ®¸ng tin cËy nhÊt. Uy tÝn, sù næi tiÕng v÷ng m¹nh cña Ng©n hµng lµ tµi s¶n v« cïng quý gi¸ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng, nã cßn t¹o mèi quan hÖ l©u dµi kh«ng chØ víi c¸c kh¸ch hµng hiÖn cã mµ cßn víi c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Uy tÝn cña Ng©n hµng cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ qua c¸c ®Æc ®iÓm nh: Th©m niªn cña Ng©n hµng, quy m« vèn tù cã, c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é vµ nhiÖt t×nh. - ChiÕn lîc kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng ngµy cµng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän c¸c s¶n phÈm dÞch vô do c¸c Ng©n hµng kh¸c nhau cung cÊp, cho nªn viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®óng ®¾n sÏ gióp Ng©n hµng thu hót ®îc kh¸ch hµng, l«i kÐo hä giao dÞch víi Ng©n hµng m×nh. C¸c Ng©n hµng cã thÓ x©y dùng chiÕn lîc b»ng c¸ch nghiªn cøu thÞ trêng, 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®a ra c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §©y còng lµ mét nh©n tè quan träng ®Ó gi÷ kh¸ch hµng hiÖn cã, ®ång thêi thu hót ®îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. 3.2. Nh©n tè kh¸ch quan: - M«i trêng kinh doanh chung: Ho¹t ®éng cña NHTM nãi chung vµ ho¹t ®éng nguån vèn nãi riªng kh«ng thÓ tho¸t ly m«i trêng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ m«i trêng kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p. Ng©n hµng lµ mét tæ chøc kinh doanh ®Æc biÖt chÞu rÊt nhiÒu c¸c chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh ®iÒu chØnh cña chÝnh phñ vµ cña NHNN. NHNN thay ®æi chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ, tÝn dông, l·i suÊt sÏ ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thu hót vèn còng nh chÊt lîng nguån vèn cña NHTM. Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ hay chÝnh s¸ch quan hÖ ngo¹i giao t¸c ®éng ®Õn quan hÖ nguån vèn cña mét Ng©n hµng víi c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi. V¨n ho¸ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn tËp qu¸n, t©m lý, thãi quen trong viÖc sö dông tiÒn cña d©n c. Møc ®é chÊp nhËn rñi ro cña x· héi, thãi quen tÝch luü ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh cña nh÷ng thµnh viªn trong x· héi vÒ ph¬ng thøc tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm, gi÷ tiÒn ë nhµ, göi tiÒn ë Ng©n hµng, ®Çu t chøng kho¸n hay bÊt ®éng s¶n. øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®Ó tån t¹i cña mét Ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhê sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin, chóng ta ®· chøng kiÕn sù ra ®êi cña c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng míi liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nguån vèn cña Ng©n hµng nh dÞch vô Ng©n hµng t¹i nhµ, m¸y rót tiÒn tù ®éng...Víi nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô míi, tû lÖ göi tiÒn vµ thanh to¸n qua Ng©n hµng ngµy cµng t¨ng. Giíi h¹n vÒ ph¹m vi thÞ trêng ®ang dÇn mÊt ®i ý nghÜa nhê m¹ng th«ng tin toµn cÇu. - Thu nhËp cña d©n c: D©n c cã thu nhËp cµng cao th× møc tiÕt kiÖm cµng t¨ng bëi lÏ tû lÖ tiªu dïng hµng thiÕt yÕu trong tæng thu nhËp ngµy cµng gi¶m. §Æc biÖt khi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh th× tû lÖ tiÕt kiÖm kh«ng t¨ng t¬ng quan víi thu nhËp n÷a mµ sÏ t¨ng lªn víi mét tû lÖ rÊt lín nh»m tho¶ m·n nhu cÇu thiÕt yÕu cao h¬n. Ch¬ng II: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn trong d©n c cña Së giao dÞch I ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn vn. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Së giao dÞch I NH§T & PTVN. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Së giao dÞch I NH§T & PTVN. Së giao dÞch I Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam cã trô së t¹i sè 53, ®êng Quang Trung, quËn Hai Bµ Trng, thµnh phè Hµ Néi. Lµ ®¬n vÞ thµnh viªn lín nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam (Bank for Investment and Development of VietNam - BIDV) ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 76/Q§-TCCB ngµy 28/03/1991 cña tæng gi¸m ®èc NH§T&PTVN. Nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp, Së giao dÞch I (SGDI) gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc t×m híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh, do thêi gian nµy Nhµ níc ta ®ang bíc ®Çu thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi, chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, t×nh h×nh kinh tÕ cha æn ®Þnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ cßn nghÌo nµn, l¹c hËu. Tõ n¨m 1998 ®Õn nay, SGDI ®îc tæ chøc nh mét chi nh¸nh vµ lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn lín nhÊt trong toµn hÖ thèng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®Æc biÖt cña ngµnh, thö nghiÖm thµnh c«ng c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ míi. Ho¹t ®éng cña SGDI ®· ®îc ®a d¹ng ho¸, nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hµng lu«n ®îc ®æi míi vµ n©ng cao chÊt lîng ®· t¹o nªn tèc ®é t¨ng trëng cao. SGDI trë thµnh ®¬n vÞ chñ lùc, ®¬n vÞ thµnh viªn ®Æc biÖt thuéc héi së chÝnh, phôc vô ®¾c lùc ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®i¹ bµn thñ ®« vµ vïng kinh tÕ träng ®iÓm khu vùc phÝa B¾c, t¹o ra mét hµnh trang v÷ng ch¾c cïng toµn ngµnh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi. 2. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. HiÖn nay, SGDI NH§T&PTVN cã 14 phßng ban víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn: Tham mu, gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i SGDI. Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng huy ®éng vèn, c©n ®èi vèn. Nghiªn cøu, ph¸t triÓn lùa chän, øng dông s¶n phÈm míi vÒ huy ®éng vèn. Thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o ®Ò xuÊt ph¶n håi vÒ biÖn ph¸p huy ®éng vèn. Thùc hiÖn c¸c giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp gåm giao ngay, kú h¹n, quyÒn lùa chän SWAP theo quyÕt ®Þnh vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ngo¹i tÖ cña gi¸m ®èc. - Phßng tÝn dông 1,2: ThiÕt lËp, duy tr× vµ më réng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Ph©n tÝch kh¸ch hµng cho vay, ®¸nh gi¸ tµi s¶n b¶o ®¶m nî vay. QuyÕt ®Þnh h¹n møc cho vay, b¶o l·nh, tµi trî th¬ng m¹i. Thùc hiÖn cho vay, thu nî, xö lý gia h¹n nî, 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®èn ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî ®óng h¹n, chuyÓn nî qu¸ h¹n, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu nî. LËp b¸o b¸o phôc vô qu¶n lý néi bé SGDI vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. - Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Trªn c¬ së c¸c h¹n møc, kho¶n vay, b¶o l·nh L/C ®· ®îc phª duyÖt, thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp trong tµi trî th¬ng m¹i phôc vô c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cho kh¸ch hµng. Më c¸c L/C cã ký quü 100% vèn cña kh¸ch hµng. Lµ ®Çu mèi trong viÖc cung cÊp dÞch vô th«ng tin ®èi ngo¹i. - Phßng tiÒn tÖ kho quü: Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tiÒn tÖ, kho quü nh qu¶n lý quü nghiÖp vô cña chi nh¸nh, thu chi tiÒn mÆt, qu¶n lý vµng b¹c, kim lo¹i quý, ®¸ quý , qu¶n lý chøng chØ cã gi¸, hå s¬ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, thùc hiÖn xuÊt nhËp tiÒn mÆt ®Ó ®¶m b¶o thanh kho¶n tiÒn mÆt cho chi nh¸nh, thùc hiÖn c¸c dÞch vô tiÒn tÖ, kho quü cho kh¸ch hµng. - Phßng dÞch vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp: ChÞu tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c giao dÞch ®èi víi kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kh¸c nh thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n vèn vay trªn c¬ së hå së gi¶i ng©n ®îc duyÖt. Më tµi kho¶n tiÒn göi vµ xö lý c¸c yªu cÇu vÒ tµi kho¶n hiÖn t¹i vµ tµi kho¶n míi. Thùc hiÖn c¸c giao dÞch nhËn vµ rót tiÒn göi b»ng néi, ngo¹i tÖ, tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng. - Phßng dÞch vô kh¸ch hµng c¸ nh©n: ChÞu tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c giao dÞch ®èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n nh thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n vèn vay trªn c¬ së hå s¬ gi¶i ng©n ®îc duyÖt. Thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, b¸n thÎ ATM, thÎ tÝn dông...cho kh¸ch hµng. - Phßng thÈm ®Þnh, qu¶n lý tÝn dông: ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n cho vay, b¶o l·nh. ThÈm ®Þnh ®Ò xuÊt vÒ h¹n møc tÝn dông, giíi h¹n cho vay,®¸nh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸, xÕp h¹ng chÊt lîng kh¸ch hµng, xÕp lo¹i rñi ro tÝn dông. - Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n: Tæ chøc, híng dÉn thùc hiÖn vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c phßng vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Thùc hiÖn kÕ to¸n chi tiªu néi bé, nép thuÕ vµ trÝch lËp c¸c quü, qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c phßng, ®¬n vÞ trùc thuéc toµn Së. LËp vµ ph©n tÝch c¸c lo¹i b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n cña Së. - Phßng ®iÖn to¸n: Qu¶n lý m¹ng, qu¶n trÞ, kiÓm so¸t hÖ thèng ph©n quyÒn truy cËp theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc, qu¶n lý hÖ thèng m¸y mãc, thiÕt bÞ tin häc ®¶m b¶o an toµn, th«ng suèt mäi ho¹t ®éng cña Së. Híng dÉn, ®µo t¹o, hç trî c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vËn hµnh hÖ thèng tin häc phôc vô kinh doanh, qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña Së. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phßng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé: KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ, chÕ ®é t¹i Së giao dÞch I. Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé theo quy chÕ, ®«n ®èc viÖc tu©n thñ ph¸p luËt vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong Së giao dÞch. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh, tæ chøc. Tham mu cho Gi¸m ®èc vµ híng dÉn c¸n bé thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng, tham mu viÖc tæ chøc, s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù. LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tuyÓn dông nh©n sù theo yªu cÇu ho¹t ®éng cña Së.Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm cña c¸n bé nh©n viªn, qu¶n lý lao ®éng, ngµy c«ng lao ®éng, viÖc thùc hiÖn néi quy cña Së. - Phßng giao dÞch 1,2: Më tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay, c¸c giao dÞch nhËn tiÒn göi vµ rót tiÒn b»ng néi, ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. Cho vay, ph¸t hµnh b¶o l·nh, thu nî theo quy ®Þnh. Xö lý gia h¹n nî, ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî ®óng h¹n, chuyÓn nî qu¸ h¹n vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu nî qu¸ h¹n. Thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®æi vµ mua b¸n ngo¹i tÖ giao ngay ®èi víi kh¸ch hµng, c¸c giao dÞch thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, b¸n thÎ ATM, thÎ tÝn dông. M« h×nh tæ chøc cña SGDI Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®îc tr×nh bµy qua s¬ ®å ë trang sau: II. KÕt qu¶ mét sè mÆt ho¹t ®éng chñ yÕu cña Së giao dÞch I Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn viÖt Nam. 1. T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ huy ®éng vèn. B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng cña SGDI tõ 2001 - 2003 §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 ChØ tiªu ST TT(% ST TT(% ST TT(%) ) 100 7.626.796 ) 100 10.050.000 100 Tæng NVH§ 6.650.133 1. TiÒn göi TCKT - TiÒn göi KKH - TiÒn göi CKH 2. TiÒn göi d©n c 2.073.133 643.032 1.430.101 4.492.226 31,17 2.288.372 9,67 616.279 21,50 1.672.093 67,55 5.187.652 30 8,08 21,92 68,02 3.015.320 956.359 2.058.961 6.891.567 30 9,51 20,49 68,57 2.349.607 35,33 32,89 3.216.246 32 - TiÕt kiÖm 15 2.508.236 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kú phiÕu - Tr¸i phiÕu 3. Huy ®éng kh¸c 1.003.629 1.138.990 15,09 17,13 1.670.934 1.008.482 21,91 13,22 1.952.685 1.722.636 19.43 17,14 84.774 1,28 150.772 1,98 143.113 1,43 Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhê x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh, kh¸ch hµng ®óng ®¾n, nguån vèn huy ®éng cña SGDI NH§T&PTVN kh«ng ngõng t¨ng lªn. Tæng nguån vèn huy ®éng cña n¨m 2003 ®¹t 10.050.000 triÖu ®ång, t¨ng 2.423.204 triÖu ®ång (31,77%) so víi n¨m 2002 vµ vît 9,62% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. TiÒn göi d©n c lu«n chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, n¨m 2001 chiÕm 67,55% tæng nguån vèn huy ®éng, n¨m 2002 chiÕm 68,02% tæng nguån vèn huy ®éng, vµ n¨m 2003 chiÕm 68,57% tæng nguån vèn huy ®éng. §©y lµ nguån vèn kh¸ æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ lo¹i tiÕt kiÖm cã kú h¹n do biÕt tríc l·i suÊt vµ kú h¹n c¸c mãn vay. B¶ng 2: Sù t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng qua c¸c n¨m §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu Tæng NVH§ N¨m 2002 7.626.796 1. TiÒn göi TCKT 2.288.372 3.015.320 726.948 131,76 - TiÒn göi KKH 616.279 956.359 340.080 155,18 - TiÒn göi CKH 1.672.093 2.058.961 386.868 123,14 2. TiÒn göi d©n c 5.187.652 6.891.567 1.703.915 132,85 - TiÕt kiÖm 2.508.236 3.216.246 708.010 128,23 - Kú phiÕu 1.670.934 1.952.685 281.751 116,86 - Tr¸i phiÕu 1.008.482 1.722.636 714.154 170,81 150.772 143.113 -7.659 94,92 3. Huy ®éng kh¸c N¨m So s¸nh 2003/2002 2003 T¨ng(+) Gi¶m (-) 2003/2002 10.050.000 2.423.204 131,77 TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2003, tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 10.050.000 trong ®ã tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ ®¹t 3.015.320 triÖu ®ång, t¨ng 31,77% so víi n¨m 2002, tiÒn göi d©n c ®¹t 6.891.567 triÖu ®ång t¨ng 32,85% so víi n¨m 2002. TiÒn göi tæ chøc kinh tÕ lµ vèn cã chi phÝ thÊp, h¬n n÷a tiÒn göi cã kú h¹n n¨m 2003 t¨ng 386.868 triÖu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ång (23,14%) so víi n¨m 2002, ®iÒu nµy cã nghÜa SGDI kh«ng nh÷ng huy ®éng ®îc nhiÒu h¬n nguån vèn cã chi phÝ rÎ, gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu vµo cho SGDI mµ nguån vèn cã kú h¹n æn ®Þnh h¬n, gióp SGDI chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh. Víi møc t¨ng trëng nh vËy, chøng tá SGDI ®· sö dông ngµy cµng hiÖu qu¶ c¸c chÝnh s¸ch, c«ng cô huy ®éng vèn cña m×nh trong viÖc thu hót vèn nhµn rçi cña nÒn kinh tÕ. Ngoµi viÖc ®a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, SGDI ®· tËp trung khai th¸c nh÷ng kh¸ch hµng cã nguån tiÒn æn ®Þnh, thùc hiÖn ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý. Giao chØ tiªu huy ®éng cho tõng quý, tõng n¨m ®Õn tõng chi nh¸nh trùc thuéc, m¹ng líi huy ®éng ®îc më réng vµ ho¹t ®éng tiÕp thÞ qu¶ng c¸o ®îc quan t©m chó träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn. 2. C«ng t¸c tÝn dông. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi gÆp nhiÒu khã kh¨n ®· t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Tuy nhiªn, SGDI ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc, t¨ng cêng cung øng dÞch vô kh¸ch hµng víi chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm dÎo, c«ng t¸c tÝn dông cña SGDI vÉn ®¹t tèc ®é t¨ng trëng cao. ChØ tiªu 1. Tæng doanh sè cho vay 2. Tæng doanh sè thu nî B¶ng 3: KÕt qu¶ cho vay vèn t¹i SGDI §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m N¨m So s¸nh 2003/2002 2002 2003 T¨ng(+) Tû lÖ (%) Gi¶m(-) 10.456.823 14.128.231 3.671.408 135,11 4.796.437 13.377.206 8.580.769 278,89 5.660.386 6.411.411 751.025 113,27 4. Nî qu¸ h¹n 23.774 42.315 18.541 177,99 5. Tû lÖ nî qu¸ h¹n (%) 0,42 0,66 0,24 157,14 3. Tæng d nî TÝnh ®Õn 31/12/2003, tæng doanh sè cho vay ®¹t 14.128.231 triÖu ®ång t¨ng 3.671.408 triÖu ®ång (35,11%) so víi n¨m 2002, tæng d nî ®¹t 6.411.411 triÖu ®ång t¨ng 751.025 triÖu ®ång (13,27%) so víi n¨m 2002 . Trong khi ®ã tæng doanh sè thu nî cña 2003 ®¹t 13.377.206 triÖu ®ång t¨ng 8.580.769 triÖu ®ång (178,89%) so víi n¨m 2002, ®©y lµ doanh sè thu nî lín nhÊt tõ tríc ®Õn nay cña SGDI do trong n¨m ®· thu nî ®îc tõ c¸c kho¶n vay trung, dµi h¹n cña c¸c kh¸ch hµng lín: Tæng c«ng ty x©y 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dùng S«ng §µ, Tæng c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng LILANA, PETROLIMEX, nhµ m¸y xi m¨ng CHINFON H¶i Phßng... ChØ tiªu Tæng d nî B¶ng 4: C¬ cÊu d nî tÝn dông cña SGDI §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh 2003/2002 Sè tiÒn TT Sè tiÒn TT T¨ng(+) Tû lÖ (%) (%) Gi¶m(-) (%) 5.660.386 100 6.411.411 100 751.025 113,27 1. D nî 830.339 14,66 996.635 15,54 166.296 120,02 ng¾n h¹n 2. D nî trung, dµi 2.265.679 40,03 3.273.152 51,05 1.007.473 144,47 h¹n( th¬ng m¹i) 3. D nî cho vay theo 1.012.176 17,88 832.684 12,99 -179.492 82,27 kÕ ho¹ch nhµ níc 4. D nî cho vay uû 432.392 7,64 484.259 7,55 51.867 111,99 th¸c ®Çu t 5. D nî cho vay tæ 687.408 12,15 512.134 7,99 -175.274 74,50 chøc tÝn dông kh¸c 6. D nî cho vay 432.392 7,64 312.547 4,88 -119.845 72,28 ®ång tµi trî D nî ng¾n h¹n n¨m 2003 ®¹t 996.635 triÖu ®ång, t¨ng 20.02% so víi n¨m 2002. D nî trung vµ dµi h¹n n¨m 2003 ®¹t 3.273.152 triÖu ®ång, t¨ng 44,47% so víi n¨m 2002 vµ lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng d nî (n¨m 2001: 34,71%; n¨m 2002: 40,03%; n¨m 2003: 51,05%). Qua ®ã ta thÊy ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¨ng lªn râ rÖt, SGDI kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß lµ thµnh viªn hµng ®Çu cña hÖ thèng NH§T&PTVN, lµ Ng©n hµng hµng ®Çu trong lÜnh vùc ®Çu t vµ ph¸t triÓn. 3. KÕt qu¶ kinh doanh cña SGDI. Víi tinh thÇn tÝch cùc, næ lùc phÊn ®Êu theo ®Þnh híng cña ngµnh, kÕ ho¹ch ®Ò ra cña ®¬n vÞ, n¨m 2003 ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch I ®¹t kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn, cô thÓ: - Tæng tµi s¶n ®¹t: 12.320 tû ®ång t¨ng 20,78% so víi n¨m 2002. - Lîi nhuËn tríc thuÕ ®¹t 108 tû ®ång, trong khi ®ã n¨m 2002 chØ ®¹t 82 tû ®ång. - Trong n¨m SGDI cßn tËp trung thu nî, xö lý c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò, nî khã ®ßi, ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p linh ho¹t ®Ó cã thÓ thu ®îc c¸c kho¶n nî tån ®éng n¨m cò chuyÓn sang, trong n¨m ®· thu ®îc 18,5 tû nî qu¸ h¹n vµ 700 triÖu nî khã ®ßi. Thêng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuyªn xem xÐt thùc tr¹ng tµi s¶n thÕ chÊp, t×m biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xö lý nî tån ®éng. III III. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn trong d©n c cña SGDI NH§T & PTVN. 1. KÕt qu¶ huy ®éng vèn trong d©n c cña SGDI NH§T&PTVN N¨m 2003, tæng nguån vèn huy ®éng cña SGDI t¨ng 2.423.204 triÖu ®ång, trong ®ã huy ®éng d©n c t¨ng 1.703.915 triÖu ®ång. KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: B¶ng 5: KÕt qu¶ huy ®éng vèn trong d©n c ChØ tiªu N¨m 2002 §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2003 So s¸nh 2003/3002 ST ST TT(% ) 5.187.652 100 TT(% ) 6.891.567 100 2.508.236 48,35 3.216.246 953.260 18,38 - Cã kú h¹n 1.554.976 2. Kú phiÕu 1.670.934 3. Tr¸i phiÕu 1.008.482 19,44 TiÒn göi d©n c 1. TiÕt kiÖm - Kh«ng kú h¹n (+)(-) Tû lÖ(%) 1.703.915 132,85 46,67 708.010 128,23 1.127.294 16,36 174.034 118,26 29,97 2.088.952 30,31 533.976 134,34 32,21 1.952.685 28,33 281.751 116,86 1.722.636 25 714.154 170,81 §Õn ngµy 31/12/2003, tæng nguån vèn huy ®éng d©n c t¨ng 32,85% so víi n¨m 2002.Trong ®ã tiÕt kiÖm t¨ng 28,23%; kú phiÕu t¨ng 16,86%; vµ tr¸i phiÕu t¨ng 70,81% so víi n¨m 2002. §èi víi mét Ng©n hµng, tiÕt kiÖm vÉn lµ nguån vèn chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín do nhu cÇu chñ yÕu cña kh¸ch hµng lµ hëng l·i, Ng©n hµng cã thÓ yªn t©m sö dông nguån nµy cho ho¹t ®éng kinh doanh. §èi víi SGDI, nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm vÉn chiÕm tû träng lín nhÊt ,chiÕm tíi 46,67% (n¨m 2003) trong tæng nguån vèn huy ®éng d©n c vµ t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. N¨m 2003 tæng sè tiÒn göi tiÕt kiÖm ®¹t 3.216.246 triÖu ®ång t¨ng 28,23% so víi n¨m 2002, trong ®ã tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n lµ 1.127.294 triÖu ®ång vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n lµ 2.088.952 triÖu ®ång. §iÒu nµy cho thÊy nguån vèn nhµn rçi trong d©n c cßn tiÒm tµng, c«ng t¸c huy ®éng vèn d©n c cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a trong n¨m tíi nÕu c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn hÊp dÉn. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kú phiÕu cña SGDI NH§T&PTVN lµ mét lo¹i giÊy nhËn nî do SGDI ph¸t hµnh nh»m huy ®éng vèn trong d©n c mét c¸ch linh ho¹t, ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña SGDI hoÆc ®Ó tµi trî cho c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn, dù ¸n kinh tÕ. Kú phiÕu lµ nghiÖp vô huy ®éng vèn kh¸ hiÖu qu¶ cña SGDI, hÊp dÉn ngêi mua v× cã møc l·i suÊt cao h¬n tiÒn göi tiÕt kiÖm cïng kú h¹n. Qua b¶ng 5 ta thÊy nÕu nh n¨m 2002 huy ®éng kú phiÕu ®¹t 1.670.934 triÖu ®ång th× n¨m 2003 víi 5 ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu, tæng sè huy ®éng ®¹t 1.952.685 triÖu ®ång, chiÕm 28,33% trong tæng nguån vèn huy ®éng d©n c vµ t¨ng 281.751 triÖu ®ång so víi n¨m 2002. Tr¸i phiÕu Ng©n hµng lµ mét c«ng cô vay nî dµi h¹n trªn thÞ trêng vèn díi h×nh thøc giÊy nhËn nî do NH§T&PTVN ph¸t hµnh giao nhiÖm vô cho chi nh¸nh vµ SGDI ®Ó huy ®éng vèn. Víi khÈu hiÖu: “Mua tr¸i phiÕu NH§T&PTVN lµ gãp phÇn thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc”, “Mua tr¸i phiÕu NH§T&PTVN lµ h×nh thøc ®Çu t an toµn vµ hiÖu qu¶” vµ sù ®a d¹ng cña h×nh thøc huy ®éng: tr¸i phiÕu VND cã 2 lo¹i mÖnh gi¸ lµ 5 triÖu ®ång vµ 10 triÖu ®ång, tr¸i phiÕu USD cã 2 lo¹i mÖnh gi¸ lµ 500 USD vµ 1000 USD th× nguån vèn huy ®éng b»ng tr¸i phiÕu cña SGDI ®· cã chuyÓn biÕn tÝch cùc. NÕu nh n¨m 2002 tæng nguån vèn huy ®éng b»ng tr¸i phiÕu ®¹t 1.008.482 triÖu ®ång th× n¨m 2003 ®· t¨ng lªn ®¹t 1.722.636 triÖu ®ång, chiÕm 25% trong tæng nguån vèn huy ®éng d©n c. 20
- Xem thêm -