Tài liệu 1. lịch sử hình thành và phát triển của bhxh thị xã bỉm sơn.

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Ký hiÖu vµ viÕt t¾t ........................................................................................................................... 7 Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................... 8 Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 10 I. Kh¸i qu¸t vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 10 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 10 2. TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh ........................................................................................................................... 10....................................................................................................................... 3. Sù cÇn thiÕt cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: ........................................................................................................................... 11 3.1. §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 11 3.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t ........................................................................................................................... 12 3.3. §èi víi c¸c ®èi tîng cho vay ........................................................................................................................... 12 3.4. §èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc ........................................................................................................................... 12 3.5. §èi víi c¸c ®èi tîng kh¸c ........................................................................................................................... 13 4. Môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 14....................................................................................................................... 5. Th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ........................................................................................................................... 15 5.1. Th«ng tin néi bé doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 15 5.1.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ........................................................................................................................... 15 5.1.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ........................................................................................................................... 18 5.1.3. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ........................................................................................................................... 19 5.1.4. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ........................................................................................................................... 21 5.2. Th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 21 II. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 22 1. Ph¬ng ph¸p so s¸nh ........................................................................................................................... 23 2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ ........................................................................................................................... 23 3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont ........................................................................................................................... 24 III. Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 26 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ........................................................................................................................... 26 1.1. Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn ........................................................................................................................... 26 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ........................................................................................................................... 26 1.3. Ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn ........................................................................................................................... 28 1.4. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian ........................................................................................................................... 28 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh theo c¸c nhãm chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu ........................................................................................................................... 28 2.1. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ........................................................................................................................... 28....................................................................................................................... 2.2. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn ........................................................................................................................... 30 2.3. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ........................................................................................................................... 31 2.4. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi ........................................................................................................................... 33 Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 35 I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 35....................................................................................................................... 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp ........................................................................................................................... 35 2. C¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ........................................................................................................................... 36 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña C«ng ty ........................................................................................................................... 39 3.1. Chøc n¨ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ........................................................................................................................... 39 3.2. NhiÖm vô ........................................................................................................................... 39 3.3. QuyÒn h¹n ........................................................................................................................... 40 4. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ........................................................................................................................... 40 4.1. T×nh h×nh c¹nh tranh ........................................................................................................................... 40 4.2. Kh¸ch hµng cña C«ng ty ........................................................................................................................... 41 4.3. ThÞ trêng ........................................................................................................................... 41 4.4. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m (19972001) ........................................................................................................................... 41 II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 45 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 46 1.1. Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn ........................................................................................................................... 46 1.2. Ph©n tÝch t×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ........................................................................................................................... 50 1.3. Ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn kinh doanh ........................................................................................................................... 53 1.4. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ........................................................................................................................... 55 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi theo c¸c chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh ®Æc trng ........................................................................................................................... 57 2.1. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ........................................................................................................................... 57 2.1.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n chung ........................................................................................................................... 57 2.1.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh ........................................................................................................................... 58 2.1.3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ........................................................................................................................... 59 2.1.4. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi ........................................................................................................................... 59 2.1.5. Tû lÖ dù tr÷ trªn vèn lu ®éng rßng ........................................................................................................................... 61 2.2. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn ........................................................................................................................... 62 2.2.1. HÖ sè nî ........................................................................................................................... 62 2.2.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay ........................................................................................................................... 63 2.2.3. Kh¶ n¨ng tù tµi trî ........................................................................................................................... 64 2.2.4. Kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh ........................................................................................................................... 64 2.3. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ........................................................................................................................... 65 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.1. Vßng quay tiÒn ........................................................................................................................... 66 2.3.2. Vßng quay dù tr÷ ........................................................................................................................... 68 2.3.3. Kú thu tiÒn b×nh qu©n ........................................................................................................................... 68 2.3.4. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ........................................................................................................................... 69 2.3.5. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n lu ®éng ........................................................................................................................... 70 2.3.6. HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n ........................................................................................................................... 70 2.3.7. Vßng quay kho¶n ph¶i thu ........................................................................................................................... 71 2.4. C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi ........................................................................................................................... 72 2.4.1. Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm ........................................................................................................................... 73 2.4.2. Doanh lîi vèn chñ së h÷u ........................................................................................................................... 74 2.4.3. Doanh lîi vèn ........................................................................................................................... 74 3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch Dupont ........................................................................................................................... 76 III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 77 1. §iÓm m¹nh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ........................................................................................................................... 77 2. §iÓm yÕu ........................................................................................................................... 78 3. Nguyªn nh©n ........................................................................................................................... 79 3.1. Nguyªn nh©n chñ quan ........................................................................................................................... 79 3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan ........................................................................................................................... 80 Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 83 I. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ngµnh v¨n ho¸ vµ cña C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ........................................................................................................................... 83 II. Mét sè gi¶i ph¸p c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 85 1. Gi÷ v÷ng thÞ trêng hiÖn t¹i, t×m kiÕm thÞ trêng tiÒm n¨ng vµ ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ........................................................................................................................... 85 2. Khai th¸c huy ®éng vèn tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ........................................................................................................................... 87 3. Qu¶n lý tµi s¶n lu ®éng ........................................................................................................................... 89 3.1. §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu ........................................................................................................................... 90 3.2. §èi víi dù tr÷ ........................................................................................................................... 91 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ........................................................................................................................... 91 III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ........................................................................................................................... 92 1. KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ........................................................................................................................... 93 2. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ níc ........................................................................................................................... 93 KÕt luËn ........................................................................................................................... 96 Tµi liÖu tham kh¶o ........................................................................................................................... 97 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ký hiÖu vµ viÕt t¾t CCDC CNV Chi phÝ chê k/c DT EBIT EBT KD KH LNST NVL NWC ROA ROE TS TSL§ TSC§ TT Stt SXKDDD VCSH VL§ XDCBDD C«ng cô dông cô C«ng nh©n viªn Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Doanh thu Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i Lîi nhuËn tríc thuÕ Kinh doanh Kh¸ch hµng Lîi nhuËn sau thuÕ Nguyªn vËt liÖu Vèn lu ®éng thêng xuyªn Doanh lîi vèn chñ së h÷u Doanh lîi vèn Tµi s¶n Tµi s¶n lu ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh Tû träng Sè thø tù S¶n xuÊt kinh doanh dë dang Vèn chñ së h÷u Vèn lu ®éng X©y dùng c¬ b¶n dë dang 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè nh m«i trêng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh. V× vËy, cã thÓ nãi qu¶n lý tµi chÝnh lµ chøc n¨ng cã tÇm quan träng sè mét trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh tÝnh ®éc lËp, sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong cuéc ®êi kinh doanh. §Æc biÖt, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®ang diÔn ra khèc liÖt trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, ®iÒu chØnh kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, t¨ng trëng kinh tÕ cßn chËm th× qu¶n lý tµi chÝnh lµ mét vÊn ®Ò quan träng h¬n bao giê hÕt. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ ho¹t ®éng tèt mang l¹i sù giµu cã cho chñ së h÷u khi nã ®îc qu¶n lý tèt vÒ mÆt tµi chÝnh. ChÝnh v× tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh nh vËy nªn chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh thêng thuéc vÒ c¸c nhµ l·nh ®¹o cÊp cao cña doanh nghiÖp nh Phã tæng Gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc tµi chÝnh. Trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, chøc n¨ng nµy thuéc vÒ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh hoÆc kÕ to¸n trëng. Nhµ qu¶n lý tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thêng ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trªn c¬ së c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh thêng ngµy do c¸c nh©n viªn cÊp thÊp h¬n phô tr¸ch. C¸c quyÕt ®Þnh vµ ho¹t ®éng cña nhµ ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n lý tµi chÝnh ®Òu nh»m vµo c¸c môc tiªu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: ®ã lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, tr¸nh ®îc c¨ng th¼ng vÒ tµi chÝnh vµ ph¸ s¶n, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ chiÕm ®îc thÞ phÇn tèi ®a trªn th¬ng trêng, tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ t¨ng trëng thu nhËp mét c¸ch v÷ng ch¾c. Trong thùc tÕ, hiÖn nay, ë ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn xem nhÑ viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh. Do ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp vÉn cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc ®a ra quyÕt ®Þnh phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng, hiÖu qu¶ sö dông vèn cha cao, ®ång thêi viÖc khai th¸c c¸c nguån vèn vÉn cßn chËm trÔ, cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®øng v÷ng ®îc trong m«i trêng c¹nh tranh hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vµ ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p, chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh phï hîp, mang l¹i nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh chÝnh x¸c, bæ Ých. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, qua mét thêi gian häc tËp, nghiªn cøu t¹i trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ thùc tËp t¹i C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi, em nhËn thÊy: “ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cã ý nghÜa to lín kh«ng chØ trong lý luËn mµ c¶ trong 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc tiÔn qu¶n lý doanh nghiÖp”. V× nh÷ng lý do trªn, em ®· chän ®Ò tµi: “Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi” cho luËn v¨n cña m×nh. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o Th¹c sü NguyÔn Quang Ninh cïng sù gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n C«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2002. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 tæng quan vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp I. Kh¸i qu¸t vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ néi dung quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së khoa häc ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Th«ng tin cña viÖc ph©n tÝch cã ý nghÜa kh¸c nhau ®èi víi c¸c ®èi tîng sö dông vµ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch. 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm, ph¬ng ph¸p vµ c¸c c«ng cô cho phÐp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp , ®¸nh gi¸ rñi ro, møc ®é vµ chÊt lîng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã.Nã lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu, so s¸nh sè liÖu tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø, hiÖn t¹i víi t¬ng lai (sè liÖu kÕ ho¹ch). 2.TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh: Sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp , c¸c ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ trêng chøng kho¸n lµm cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi riªng vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung. Thø nhÊt, th«ng qua viÖc tÝnh to¸n c¸c mèi quan hÖ chiÕn lîc, ph©n tÝch tµi chÝnh cho ta biÕt nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cã thÓ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp trong t¬ng lai b»ng c¸ch dù b¸o vµ lËp ng©n s¸ch. Nh÷ng th«ng tin nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t, c¬ quan thuÕ, d©n chóng vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Thø hai, qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh ngµy cµng ®îc ¸p dông réng r·i trong mäi ®¬n vÞ qu¶n lý kinh tÕ ®îc tù chñ nhÊt ®Þnh vÒ tµi chÝnh nh c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi h×nh thøc, c¸c tæ chøc x· héi, tËp thÓ vµ c¸c c¬ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quan qu¶n lý, tæ chøc c«ng céng. §iÒu ®ã chøng tá ph©n tÝch tµi chÝnh thùc sù lµ cã Ých vµ v« cïng cÇn thiÕt. Thø ba, ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó dù ®o¸n tµi chÝnh – mét trong c¸c híng dù ®o¸n doanh nghiÖp. Hay nãi c¸ch kh¸c, ph©n tÝch t¸i chÝnh lµ ®¸nh gi¸ rñi ro ph¸ s¶n t¸c ®éng tíi c¸c doanh nghiÖp mµ biÓu hiÖn cña nã lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn, n¨ng lùc ho¹t ®éng còng nh kh¶ n¨ng sinh l·i cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng dù ®o¸n vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng nãi chung vµ møc doanh lîi nãi riªng cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. 3. Sù cÇn thiÕt cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Trong c¬ chÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ trë thµnh ®èi tîng quan t©m cña rÊt nhiÒu ngêi. V× thÕ viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp trë nªn v« cïng cÇn thiÕt kh«ng chØ ®èi víi b¶n th©n néi bé doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.1. §èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp: Th«ng tin cña viÖc ph©n tÝch lµ c¬ së cho viÖc ®Þnh híng c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña ban gi¸m ®èc, héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc ®Çu t, tµi trî nguån tµi chÝnh, ph©n chia lîi nhuËn cho c¸c môc ®Ých. §Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø, ®Ó ®a ra c¸c dù ®o¸n tèt ®Ñp cho t¬ng lai. Lµ c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong kú tíi; kÕ ho¹ch huy ®éng, sö dông vèn; kÕ ho¹ch thu, chi tiÒn mÆt; kÕ ho¹ch ®©ï t; kÕ ho¹ch ph©n chia thu nhËp… Ph©n tÝch tµi chÝnh cßn lµ c«ng cô kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh néi bé tõ ®ã t¨ng cêng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý. 3.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t: Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ lµ doanh nghiÖp hoÆc c¸ thÓ, nhãm ngêi…c¸c nhµ ®Çu t lµ nh÷ng ngêi bá vèn vµo ®Ó kinh doanh, do vËy hä mong muèn kiÕm ®îc nhiÒu lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng rñi ro thÊp nhÊt. Do 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vËy th«ng tin tµi chÝnh gióp cho hä ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi cña doanh nghiÖp, tû suÊt lîi nhuËn cña c«ng ty nµo cao. C¸c cæ ®«ng thêng dùa vµo c¸c th«ng tin tµi chÝnh do c¸c chuyªn gia ph©n tÝch ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t hay thu håi vèn trong thêi gian tíi. 3.3. §èi víi c¸c ®èi tîng cho vay: Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c ®èi tîng cho vay cã thÓ lµ ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, kho b¹c, doanh nghiÖp, c¸ nh©n…c¸c th«ng tin tµi chÝnh gióp Ých cho hä biÕt ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ hoµn tr¶ nî cña c¸c ®èi tîng vay. §èi víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n hä thêng quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay. §èi víi c¸c kho¶n nî dµi h¹n hä thêng quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh, bëi v× viÖc hoµn tr¶ phô thuéc vµo sè l·i thu vÒ sau mét kú kinh doanh. Th«ng tin tµi chÝnh phôc vô cho c¸c ®èi tîng cho vay ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh: Cho vay ng¾n h¹n hay dµi h¹n? Vay bao nhiªu? §Çu t vµo lÜnh vùc g×? 3.4. §èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc: Trong c¬ chÕ thÞ trêng viÖc phô thuéc vµo c¸c c¬ quan chøc n¨ng tuú thuéc vµo quan hÖ tµi chÝnh vµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Th«ng thêng c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp phô thuéc vµo c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan thuÕ, c¬ quan thèng kª. Th«ng tin tµi chÝnh gióp cho c¬ quan chñ qu¶n ®¸nh gi¸ ®îc tæng thÓ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh chÊp hµnh chÕ ®é tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kho¶n thu nép…®¶m b¶o c¸c quan hÖ tµi chÝnh cho néi bé doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t¸c kh¸c. Tõ ®ã cÊp trªn ®¸nh gi¸ ®îc viÖc hoµn thµnh hay kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô. C¬ quan thuÕ th«ng qua th«ng tin tµi chÝnh biÕt ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kho¶n thuÕ ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc vÒ sè ph¶i, ®·, cha nép. Tõ ®ã biÕt ®îc doanh nghiÖp chÊp hµnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, luËt kinh doanh. C¬ quan kiÓm to¸n nhµ níc th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin t vÊn cho c¸c l·nh ®¹o ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¸c quyÕt to¸n, dù to¸n kinh phÝ. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ quan thèng kª th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó tæng hîp c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña toµn ngµnh, toµn bé nÒn kinh tÕ ®Ó ph©n tÝch ë tÇm vÜ m« ®a ra c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ dµi h¹n cña mét quèc gia. 3.5. §èi víi c¸c ®èi tîng kh¸c: C¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp hä c¨n cø vµo c¸c th«ng tin tµi chÝnh do c¸c chuyªn gia cung cÊp ®Ó biÕt ®îc søc m¹nh thùc sù cña doanh nghiÖp m×nh, t×nh h×nh ph©n chia lîi nhuËn, t×nh h×nh sö dông c¸c quü, c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh trong t¬ng lai ®Ó x©y dùng niÒm tin ®èi víi doanh nghiÖp m×nh. C¸c nhµ cung cÊp biÕt ®îc ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó cã kÕ ho¹ch cung øng ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho doanh nghiÖp. KiÓm to¸n ®éc lËp th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn cña m×nh ®èi víi kh¸ch thÓ nh»m cung cÊp cho c¸c ®èi tîng quan t©m. Tãm l¹i, trong c¬ chÕ thÞ trêng th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp h÷u Ých cho mäi ®èi tîng, c¸c ®èi tîng kh¸c nhau sö dông c¸c th«ng tin ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phôc vô cho lîi Ých cña m×nh. Tõ ®ã nguån tµi liÖu vµ kü thuËt ph©n tÝch còng phô thuéc vµo môc ®Ých cña th«ng tin. 4. Môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp: Môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh lµ nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó ®a ra c¸c nh÷ng chuÈn ®o¸n. C¸c chØ sè lµ c«ng cô cña ph©n tÝch tµi chÝnh. V× vËy, nhµ ng©n hµng, tríc khi chÊp nhËn cho vay thêng nghiªn cøu kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Nhµ ®Çu t hiÖn nay vµ sau nµy quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng sinh lîi. Mäi khÝa c¹nh ph©n tÝch tµi chÝnh ®Òu liªn quan ®Õn nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Do ®ã, môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh bao gåm: 1. Cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ trung thùc c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh cÇn thiÕt cho chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t, nhµ cho vay, c¸c ®èi tîng quan t©m kh¸c ®Ó gióp hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi quyÕt ®Þnh mét vÊn ®Ò nµo ®ã trong kinh doanh, trong quan hÖ kinh tÕ. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn, c¸c tû suÊt vÒ ®Çu t, tû suÊt tù tµi trî, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, kh¶ n¨ng sinh lêi vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, gióp doanh nghiÖp thÊy râ nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt tån t¹i, nguyªn nh©n tån t¹i vµ ®Ò ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu kh¾c phôc hoÆc ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc. 3. Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh c«ng nî, kh¶ n¨ng thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu, kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶…còng nh nh÷ng ¶nh hëng cña nh÷ng nh©n tè lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, gióp doanh nghiÖp dù ®o¸n chÝnh x¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; gióp c¸c c¬ quan qu¶n lý vÜ m« n¾m ch¾c t×nh h×nh vµ kiÓm tra doanh nghiÖp ®îc hiÖu qu¶. 5. Th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: Trong ph©n tÝch tµi chÝnh, mäi th«ng tin ®Òu cã thÓ ®îc sö dông ®Ó lµm râ môc tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ dù ®o¸n tµi chÝnh. Tõ nh÷ng th«ng tin néi bé ®Õn nh÷ng th«ng tin bªn ngoµi, tõ th«ng tin sè lîng ®Õn th«ng tin gi¸ trÞ ®Òu gióp cho nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®a ra ®îc nhËn xÐt, kÕt luËn tinh tÕ vµ thÝch ®¸ng. 5.1. Th«ng tin néi bé doanh nghiÖp: Th«ng tin kÕ to¸n lµ mét nguån th«ng tin ®Æc biÖt cÇn thiÕt. Víi nh÷ng ®Æc trng hÖ thèng, ®ång nhÊt vµ phong phó, kÕ to¸n ho¹t ®éng nh mét nhµ cung cÊp quan träng nh÷ng th«ng tin ®¸ng gi¸ cho ph©n tÝch tµi chÝnh. MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp còng cã nghÜa vô cung cÊp nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n cho c¸c ®èi t¸c bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. Th«ng tin kÕ to¸n ®îc ph¶n ¸nh kh¸ ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. 5.1.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o kÕ to¸n chñ yÕu, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh díi h×nh th¸i tiÒn tÖ theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®îc x©y dùng trªn c¬ së quan hÖ c©n ®èi kÕ to¸n (Tµi s¶n cè ®Þnh + Tµi s¶n lu ®éng = Nî ph¶i tr¶ + Nguån vèn chñ së h÷u). KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gåm hai phÇn: Tµi s¶n vµ Nguån vèn, ®îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 STT ChØ tiªu I. Tµi s¶n lu ®éng 1. TiÒn - TiÒn mÆt t¹i quü - TiÒn göi ng©n hµng 2. C¸c kho¶n ph¶i thu - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 3. Tån kho - NVL tån kho - Hµng ho¸ tån kho 4. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c II. Tµi s¶n cè ®Þnh - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - Chi phÝ XDCBDD Tæng tµi s¶n STT ChØ tiªu I. Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n - Vay ng¾n h¹n - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NS - Ph¶i tr¶ CNV - Ph¶i tr¶ kh¸c 2. Nî dµi h¹n - Vay dµi h¹n - Nî dµi h¹n II. Vèn chñ së h÷u - Nguån vèn kinh doanh - Quü ®Çu t ph¸t triÓn - Lîi nhuËn cha ph©n phèi - Quü khen thëng Tæng nguån vèn Tµi s¶n lu ®éng lµ tµi s¶n cã thêi gian sö dông, thu håi vµ lu©n chuyÓn vÒ h×nh th¸i tiÒn tÖ nhanh (trong vßng 1 n¨m hoÆc 1 chu kú s¶n xuÊt kinh doanh b×nh thêng cña doanh nghiÖp). Tµi s¶n lu ®éng bao gåm: - Tµi s¶n lu ®éng díi d¹ng vèn b»ng tiÒn: tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn… - Tµi s¶n lu ®éng dù tr÷ cho s¶n xuÊt kinh doanh: nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, hµng mua ®ang ®i ®êng… - Tµi s¶n lu ®éng trong s¶n xuÊt: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang lµ chi phÝ chi ra nhng cha hoµn thµnh nh tiÒn l¬ng c«ng nh©n, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh… - Tµi s¶n lu ®éng dù tr÷ cho lu th«ng: thµnh phÈm, hµng ho¸, hµng ®i göi b¸n… - Tµi s¶n lu ®éng trong thanh to¸n: sè tiÒn kh¸ch hµng cßn nî, sè tiÒn øng tríc cho ngêi b¸n… - Tµi s¶n lu ®éng díi d¹ng ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n: cho vay ng¾n h¹n, gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n… Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n thêng cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian thu håi lu©n chuyÓn l©u dµi trªn 1 n¨m hoÆc trªn 1 chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Qua mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ h×nh th¸i vËt chÊt Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng thay ®æi nhng gi¸ trÞ ®· bÞ hao mßn. Bao gåm: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh: nhµ cöa, m¸y mãc thiÕt bÞ… - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lµ tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nhng nã thÓ hiÖn b»ng mét lîng gi¸ trÞ ®· ®îc ®Çu t chi tr¶ vµ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ l©u dµi nh: quyÒn sö dông ®Êt, chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ mua b»ng s¸ng chÕ… Nî ph¶i tr¶ lµ c¸c kho¶n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ mµ ph¶i cam kÕt thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Nî ng¾n h¹n lµ c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n trong vßng 1 n¨m. Nî dµi h¹n lµ c¸c kho¶n nî cã thêi h¹n thanh to¸n trªn 1 n¨m nh: vay dµi h¹n, nî dµi h¹n vÒ thuª Tµi s¶n cè ®Þnh. Nguån vèn chñ së h÷u lµ sè vèn do chñ doanh nghiÖp ®Çu t vµ doanh nghiÖp tù bæ sung trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng mµ kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n cho c¸c tæ chøc kh¸c. Bao gåm: - Nguån vèn kinh doanh lµ sè vèn cña chñ së h÷u cã ph¹m vi sö dông thêng xuyªn vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Nã ®îc h×nh thµnh tuú theo ph¬ng thøc së h÷u cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn cha ph©n phèi lµ kho¶n t¹o ra tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®¬n vÞ t¹m thêi sö dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh khi cha quyÕt ®Þnh ph©n phèi chÝnh thøc. - C¸c quü chuyªn dïng: dïng ®Ó chi tr¶ cho nh÷ng môc ®Ých chuyªn dïng kh¸c ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thêng xuyªn. - C¸c nguån vèn kh¸c cña chñ së h÷u h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi liÖu quan träng ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 5.1.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh gióp nhµ ph©n tÝch so s¸nh doanh thu vµ sè tiÒn thùc nhËp quü khi b¸n hµng ho¸ dÞch vô víi tæng chi phÝ ph¸t sinh vµ sè tiÒn thùc xuÊt quü ®Ó vËn hµnh doanh nghiÖp. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh STT ChØ tiªu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - Doanh thu thuÇn - Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay (EBIT) L·i tiÒn vay Lîi nhuËn tríc thuÕ (EBT) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh bao gåm: - Doanh thu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· tiªu thô ®îc, cã thÓ ®· thu ®îc tiÒn råi hoÆc cha thu tiÒn. - Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña toµn doanh nghiÖp mµ kh«ng thÓ t¸ch riªng cho bÊt cø mét ho¹t ®éng nµo. - L·i tiÒn vay lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho viÖc sö dông nî. 5.1.3. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông lîng tiÒn ph¸t sinh theo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau trong kú b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ph¶n ¸nh lîng tiÒn thu, chi vµ tiÒn lu©n chuyÓn thuÇn trong kú kinh doanh. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho nh÷ng ngêi sö dông trong viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¹o ra tiÒn; kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp vµ dù ®o¸n ®îc nhu cÇu tµi chÝnh b»ng tiÒn trong c¸c kú kinh doanh tiÕp theo. KÕt cÊu cña b¸o c¸o nµy dùa trªn quan hÖ c©n ®èi cña tiÒn lu©n chuyÓn trong kú: TiÒn hiÖn + TiÒn thu = TiÒn chi + TiÒn hiÖn cã cã ®Çu kú trong kú trong kú cuèi kú B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp th«ng tin vÒ lîng tiÒn thu vµo vµ lîng tiÒn chi ra trong kú. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. B¶n b¸o c¸o nµy cßn cung cÊp chi tiÕt c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh nguån tiÒn h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh chi tiªu sö dông trong kú. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ph©n lo¹i c¸c luång tiÒn vµo, ra theo ba ho¹t ®éng chÝnh: ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bao gåm: - C¸c dßng thu tiÒn mÆt tõ tiÒn thu b¸n hµng, tõ doanh thu phôc vô dÞch vô, c¸c kho¶n thu bÊt thêng b»ng tiÒn mÆt kh¸c. - C¸c dßng chi tiÒn mÆt tr¶ cho ngêi b¸n hµng hoÆc ngêi cung cÊp dÞch vô, tiÒn thanh to¸n cho c«ng nh©n vÒ tiÒn l¬ng vµ BHXH.... c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh chi v¨n phßng phÈm, c«ng t¸c phÝ.... Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp. - §Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho b¶n th©n doanh nghiÖp nh ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. - §Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c díi h×nh thøc gãp vèn liªn doanh, ®Çu t chøng kho¸n, cho vay, kh«ng ph©n biÖt ®Çu t ng¾n h¹n hay dµi h¹n. - Dßng tiÒn thu vµo bao gåm thu tõ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, m¸y mãc thiÕt bÞ, b¸n chøng kho¸n ®Çu t cña c«ng ty kh¸c, thu tiÒn l·i cæ phÇn ®Çu t. - Dßng tiÒn mÆt chi nh tiÒn mua tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ, mua chøng kho¸n ®Çu t cña c«ng ty kh¸c, cho c«ng ty kh¸c vay nî. Lu chuyÓn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh toµn bé dßng tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Dßng thu tiÒn gåm: chñ doanh nghiÖp gãp vèn, vay vèn (kh«ng ph©n biÖt vay dµi h¹n hay ng¾n h¹n), nhËn vèn gãp liªn doanh, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu .... - Dßng tiÒn chi ra gåm: tiÒn chi tr¶ cho c¸c bªn gãp vèn, l·i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu b»ng tiÒn. ViÖc b¸o c¸o lîng tiÒn lu chuyÓn theo 3 mÆt ho¹t ®éng cã t¸c dông gióp doanh nghiÖp n¾m ®îc tõng mÆt ho¹t ®éng ®· t¹o ra c¸c luång tiÒn vµo doanh nghiÖp b»ng c¸ch nµo vµ viÖc chi dïng tiÒn trong tõng ho¹t ®éng, tõ ®ã cã thÓ biÕt ®îc ho¹t ®éng nµo lµ ho¹t ®éng mang l¹i nhiÒu tiÒn nhÊt, ho¹t ®éng nµo sö dông nhiÒu tiÒn nhÊt vµ sù hîp lý cña viÖc sö dông c¸c kho¶n tiÒn ®ã. 20
- Xem thêm -