Tài liệu 1. lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần lilama 10

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC 1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần Lilama 10: .......... 1 1.1. Lịch sử hình thành.............................................................................. 1 1.1.1. Lịch sử hình thành công ty ........................................................ 1 1.1.2. Các lĩnh vực hoạt động ............................................................. 2 1.2. Quá trình phát triển ............................................................................ 3 1.2.1. Các giai đoạn phát triển............................................................ 3 1.2.2. Các thành tích doanh nghiệp đạt được: .................................... 4 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Lilama 10 ..................... 6 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức: ....................................................................... 6 2.2. Các phòng ban trong công ty ............................................................. 7 3. Quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty .......................... 9 3.1. Quy mô công ty .................................................................................. 9 3.2. Phạm vi hoạt động của công ty .......................................................... 9 3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................... 10 4. Các hoạt động quản trị chủ yếu của Công ty Cổ phần Lilama 10 .. 11 4.1. Quản trị nhân lực.............................................................................. 11 4.1.1. Cơ cấu nguồn nhân lực trong công ty ..................................... 11 4.1.2. Khái quát hoạt động quản trị nhân lực trong công ty ............ 12 4.2. Quản trị chất lƣợng .......................................................................... 14 4.2.1. Chính sách chất lượng của công ty ......................................... 14 4.2.2. Khái quát hoạt động quản trị chất lượng trong công ty. ........ 16 4.3. Quản trị tài chính.............................................................................. 19 4.3.1. Cơ cấu nguồn vốn công ty:...................................................... 19 4.3.2. Khái quát hoạt động quản trị tài chính trong công ty: ........... 20 4.5. Quản trị trang thiết bị vật tƣ ............................................................. 22 4.4.1. Chức năng chính của phòng Vật tư – Thiết bị trong công ty .. 22 4.4.2. Các loại Vật tư - Thiết bị chủ yếu công ty cung cấp. .............. 22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.4.3. Hoạt động mua và cung cấp Vật tư - Thiết bị ......................... 23 4.4.4. Hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động quản trị trang thiết bị Vật tư của công ty.......................................................................... 27 5. Ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân ...................................................... 28 5.1. Ƣu điểm............................................................................................ 28 5.2. Hạn chế............................................................................................. 28 5.3. Nguyên nhân: ................................................................................... 28 5.3.1. Các nguyên nhân chủ quan: .................................................... 28 5.3.2. Các nguyên nhân khách quan: ................................................ 29 6. Chiến lƣợc phát triển của công ty tơi năm 2009: ............................... 29 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần Lilama 10: 1.1. Lịch sử hình thành 1.1.1. Lịch sử hình thành công ty Công ty Cổ phần LILAMA 10: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần LILAMA 10 Tên tiếng Anh : LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch: LILAMA 10., JSC Hình thức pháp lý : công ty cổ phần Địa chỉ : 989 đƣờng Giải phóng - Phƣờng Giáp Bát - Quận Hoàng MaiHà Nội - Việt Nam Điện thoại :04.8.649.584 Fax: 04.8.649.581 Email: info@lilama10.com Website: www.lilama10.com.vn ; www.lilama10.com LILAMA 10 là công ty đƣợc thành lập theo chủ trƣơng của Đảng và nhà nƣớc. Công ty cổ phần Lilama 10 tiền thân là Xí nghiệp liên hiệp Lắp máy số 1 Hà Nội, thành lập tháng 12/1960 thuộc công ty lắp máy. Ngày 25/1/1983 chuyển thành xí nghiệp liên hiệp lắp máy 10 theo Quyết định số 101/BXD-TCCB thuộc liên hiệp các xí nghiệp lắp máy (nay là Tổng công ty lắp máy Việt Nam). Công ty đƣợc đổi tên thành Công ty lắp máy và xây dựng số 10 theo Quyết định số 05/BXD-TCLD ngày 2/1/1996 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng. Từ ngày 1/1/2007, Công ty chuyển sang hoạt động dƣới hình thức Công ty cổ phần đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh Công ty cổ phần số 0103015215 ngày 29/12/2006. Ngày 11 tháng 12 năm 2007 Công ty đã nhận đƣợc quyết định niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12 năm 2007 Công ty chính thức niêm yết 9.000.000 cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch L10. 1.1.2. Các lĩnh vực hoạt động Là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, các lĩnh vực hoạt động của LILAMA 10 gồm: - Thiết kế, chế tạo thiết bị - Lắp máy - Xây dựng - lắp đặt đƣờng dây, trạm biến áp Thiết kế, chế tạo thiết bị LILAMA10 nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm nhà thép tiền chế, kết cấu thép cho công trình điện, xi măng, nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt và các cột điện thép 500 KV….. Chế tạo các loại bồn bể chứa xăng dầu, hóa chất, thực phẩm có dung tích lớn đến 60.000m3 chịu áp lực cao, các thiết bị công nghiệp: cầu trục, cổng trục nâng hạ, hệ thống thông gió, cấp nhiệt, lọc bụi, cột vi ba ... hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ tốt nhất đồng bộ hoặc từng phần theo yêu cầu trong lĩnh vực thiết kế - chế tạo - lắp đặt hoặc hƣớng dẫn chuyển giao công nghệ... Về lĩnh vực lắp máy: LILAMA 10 là công ty chuyên lắp đặt các công trình, dây chuyên công nghệ thuộc các nhà máy, công trình lớn. LILAMA10 đã lắp đặt thành công nhiều dây chuyền công nghệ trong các nhà máy lớn thuộc những lĩnh vực về thủy điện, nhiệt điện, hóa chất, công nghiệp thực phẩm vật liệu xây dựng. Điển hình nhƣ: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Vĩnh Sơn, YALY, Sê San3; Nhà máy Nhiệt điện Phải Lại I,II, Na Dƣơng, Uông Bí; Nhà máy Xi măng: Hoàng Thạch, Chinfon, Bút Sơn, Nghi Sơn, nhà máy xi măng KamPot (Campuchia); Nhà máy nƣớc ngọt Coca Cola Ngọc Hồi, nhà máy đƣờng Lam Sơn, nhà máy cán thép SSE Hải Phòng, các nhà máy Bia,… 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Về xây dựng - lắp đặt đƣờng dây, trạm biến áp LILAMA 10 lắp đặt các thiết bị điện một cách chính xác, an toàn đúng tiến độ cho các nhà máy, công trình nhƣ thuỷ điện Hoà Bình, Yali, nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Na Dƣơng, Phú Mỹ… Các nhà máy xi măng: Chinfon, Hoàng Mai, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Nghi Sơn… Bên cạnh đó, LILAMA10 còn xây dựng và lắp đặt các công trình đƣờng dây, trạm biến áp từ 110~500KV nhƣ: Trạm biến áp 500KV Hòa Bình, Hà Tĩnh, Thƣờng Tín; trạm 220KV: Thái Bình, Vĩnh Yên; trạm 110 KV: Thái Bình, Hƣng Hà, Núi Một, Phả Lại – Lai Khê. Ngoài ra LILAMA10 đã chế tạo và lắp dựng nhiều cột điện thép mạ kẽm cho đƣờng dây 500KV Bắc –Nam. 1.2. Quá trình phát triển 1.2.1. Các giai đoạn phát triển Các giai đoạn phát triển của Lilama 10 đƣợc đánh dấu bởi các công trình công ty đã thi công và hoàn thành xuất sắc: * Giai đoạn từ 1983 – 1995 Doanh nghiệp đã hoàn thành tốt các công trình tiêu biểu: - Lắp đặt toàn bộ thiết bị công nghệ 8 tổ máy thuỷ điện Hoà Bình, công suất 1920MW. - Chế tạo và lắp dựng cột điện cao su thế cho đƣờng dây 500 KV Bắc Nam. - Lắp đặt toàn bộ công nghệ 2 tổ máy thuỷ điện Vĩnh Sơn – Bình Định, công suất 66MW. - Lắp đặt nhà máy Apatit – Lào Cai. - Nhà máy nƣớc ngọt Côcacôla – Hà Nội. - Nhà máy bao bì Thƣờng Tín – Hà Tây. * Giai đoạn 1996 – 2006: Lilama 10 đã trực tiếp tham gia chế tạo và lắp đặt thiết bị các nhà máy tiêu biểu là các công trình: - 1995 – 2001: Nhà máy thuỷ điện Yali – Gia Lai, công suất 720MW. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - 1995 – 1996: Dây chuyền II xi măng Hoàng Thạch, công suất 1,3 triệu tấn/năm. - 1996 – 1997: Nhà máy bia Quy Nhơn – Bình Định. - 1997 – 1998: Nhà máy xi măng Bút Sơn – Hà Nam, 1,4 triệu tấn/năm. - 1998 – 2000: Nhà máy xi măng Nghi Sơn – Thanh Hoá 2,1 triệu tấn/năm. - 2000 – 2002: Nhà máy xi măng Hoàng Mai - Nghệ An 1,4 triệu tấn/năm. - 1999 – 2003: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại II- Hải Dƣơng công suất 300 MW. - 2001- 2002: Trạm biến áp 500 KV Hà Tĩnh. - 2000 – 2002: Nhà máy ép sợi MDF – Gia Lai. - 2000 – 2001: Nhà máy cán thép SSE - Hải Phòng. - 2001 – 2003: Cải tạo và mở rộng nhà máy thép Thái Nguyên. - 2003 – 2005 : Nhà máy nhiệt điện Na Dƣơng - Lạng Sơn. - 2001 – 2003: Nhà máy xi măng Tam Điệp – Ninh Bình. - 2005: Nhà máy thuỷ điện Nà Loà – Cao Bằng. - 2005: Lắp đặt thiết bị cống dẫn dòng thi công thuỷ điện Sơn La. - 2004 – 2006: Nhà máy thuỷ điện Sêsan 3 – Gia Lai. - 2004 – 2006: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí II, công suất 300MW. - 2005 – 2006: Gia công chế tạo, lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt thiết bị hệ thống Pin mặt trời – Trung tâm hội nghị Quôc gia - Mỹ Đình – Hà Nội. 1.2.2. Các thành tích doanh nghiệp đạt được: Trong quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp đã giành đƣợc nhiều huân huy chƣơng của các tổ chức trao tặng: 5 huân chƣơng lao động hạng nhất, nhì, ba, 2 lần nhận đƣợc danh hiệu đơn vị anh hùng lao động, các cờ thi đua của Bộ xây dựng, Bộ công an, 19 huy chƣơng vàng Bộ xây dựng trao tặng, nhiều cá nhân trong doanh nghiệp nhận đƣợc bằng khen của Thủ Tƣớng chính phủ. Thành tích trên của Doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 luôn có những cống hiến cho xã hội. Chất lƣợng các công trình đạt chất lƣợng tốt và bộ Xây dựng trao tặng 19 huy chƣơng vàng về chất lƣợng cho doanh nghiệp. Các phong trào thi đua phấn đấu xây dựng đoàn thể, tổ chức Đảng luôn đƣợc doanh nghiệp chú ý và đạt hiệu quả, doanh nghiệp luôn nhận đƣợc cờ thi đua của các bộ Xây dựng, Công an, các danh hiệu và cờ của tổ chức Đảng, Đoàn. 52 Bằng khen của Thủ tƣớng chính phủ cho các cá nhân cho ta thấy rõ sự cống hiến rất lớn của các cá nhân trong Doanh nghiệp cho sự phát triển của đất nƣớc, cũng nhƣ cho doanh nghiệp. Những thành tích trên là những thành tích trong suốt chặng đƣờng doanh nghiệp đã trải qua, trong thời gian tới, đứng trƣớc sự hội nhập, và nền kinh tế gặp nhiều khó khăn doanh nghiệp cần phải duy trì và phát huy những điểm mạnh của mình để đạt đƣợc nhiều thành tích hơn nữa. Bên cạnh những phần thƣởng của nhà nƣớc trao tặng, LILAMA 10 còn nhận đƣợc sự tín nhiệm về chất lƣợng của các nhà đầu tƣ, điều đó thể hiện qua các chứng nhận chất lƣợng LILAMA 10 đƣợc các nhà đâu tƣ cấp: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các công trình đƣờng dây tải điện và trạm biến áp Giấy chứng nhận của ban quản lý công trình điện miền Bắc hai công trình: Trạm 100KV Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, 500KV Thƣờng Tín – Hà Tây. Các công trình thủy điện: Nhà máy thuỷ điện Yaly, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình Cột thu phát sóng: Ban quản lý tháp ăngten V17 Bộ công an, Ban kỹ thuật phát thanh đài tiếng nói Việt Nam. Các công trình xi măng: Chứng nhận của nhà máy xi măng Chinfon - Hải Phòng, nhà máy xi măng Hoàng Mai Các Huy chƣơng vàng chất lƣợng cao nghành xây dựng trao tặng Thuỷ điện, xi măng, các côn trình hệ thống điện lƣới quốc gia đều là những công trình quan trọng ảnh hƣởng rất lớn tới đời sống của nhân dân, sự phát triển của đất nƣớc, ngƣời thi công, xây dựng lên các công trình đó có vai trò hết sức quan trọng. Ý thức đƣợc tầm quan trọng ấy, các công trình trọng điểm quốc gia luôn đƣợc Lilama 10 hoàn thành xuất sắc và nhận đƣợc những chứng nhận chất lƣợng công trình đúng tiến độ, vận hành tốt và đảm bảo chất lƣợng. Các công trình lớn nhƣ Thuỷ điện Hoà Bình, Yaly là các công trình trọng điểm của Quốc gia, Lilama 10 đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo vận hành và chất lƣợng tốt, chứng tỏ năng lực thi công của đội ngũ lao động của công ty đảm bảo rất tốt cho việc thi công các công trình lớn có tầm quan trọng cấp quốc gia. 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Lilama 10 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức: Mô hình tổ chức của công ty là mô hình trực tuyến- chức năng, cao nhất là Đại Hội Đồng cổ đông và đứng đầu là chủ tịch Hội đồng quản trị. Khi hoạt động theo mô hình này, lãnh đạo cấp cao của Công ty đƣợc sự giúp sức của 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngƣời lãnh đạo chức năng để chuẩn bị các quyết định, hƣớng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Mỗi phòng ban chức năng có nhiệm vụ cụ thể, riêng biệt nhằm đảm bảo yêu cầu tham mƣu cho lãnh đạo và thực hiện mục tiêu mà Công ty đã đề ra. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 2.2. Các phòng ban trong công ty * Đại hội Đồng Cổ đông * Hội đồng Quản trị : 05 thành viên * Ban kiểm soát: 03 thành viên * Ban lãnh đạo công ty gồm: - 01 Tổng Giám đốc công ty: - 03 Phó tổng giám đốc : + 01 phó tổng giám đốc phụ trách thi công các công trình thuỷ điện + 01 phó tổng giám đốc phụ trách thi công các công trình Nhiệt điện + 01 phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực lƣới điện, xi măng, mía đƣờng… 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - 01 Kế toán trƣởng * Khối cơ quan Công ty gồm 09 Phòng ban nghiệp vụ: 1- Phòng Hành chính - Y Tế 2- Phòng Tổ chức lao động, bảo vệ 3- Phòng Kinh tế - kỹ thuật 4- Phòng Tài chính - kế toán 5- Phòng Vật tƣ, thiết bị 6- Phòng Đầu tƣ - dự án 7- Ban Quản lý máy. 8- Trung Tâm tƣ vấn, thiết kế công trình 9- Ban dự án thuỷ điện Nậm Công Mới bổ sung năm 2009: - Ban quản lý dự án toà nhà Lilama10 - Ban chuẩn bị các dự án nƣớc ngoài * Khối sản xuất gồm : - 01 Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép (xƣởng mạ kẽm). - Xí nghiệp lắp máy 10-1 tại Thanh Xuân - Hà Nội. -Xí nghiệp lắp máy 10-2 -Xí nghiệp lắp máy 10-4 (nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép) - Văn phòng dự án Xi măng Bút sơn 2 - 01 chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 tại Mƣờng La- Sơn La. - 01 Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Lilama10 tại Pleiku- Gia Lai - 16 Đội công trình trực thuộc Công ty đang thi công tại các công trình. * Khối đoàn thể: -Văn phòng đảng ủy. -Văn phòng Công đoàn. -Đoàn thanh niên. -Ban nữ công. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 3.1. Quy mô công ty - Về vốn : Vốn điều lệ của Công ty là 90.000.000.000VND (Chín mƣơi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty đƣợc chia thành 9.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND (Mƣời nghìn đồng). - Về lao động : Tổng số lao động làm việc là: 2.174 ngƣời, có độ tuổi bình quân là 32. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty CP lilama 10 đã tập hợp đƣợc một tập thể lao động có chất lƣợng cao, kỷ luật đoàn kết, đƣợc đào tạo chính quy, bồi dƣỡng thƣờng xuyên và đã đƣợc chủ đầu tƣ, chuyên gia nƣớc ngoài...đánh giá cao 3.2. Phạm vi hoạt động của công ty Với các lĩnh vực hoạt động của mình, Lilama 10 là công ty lâu năm và có phạm vi hoạt động rộng khắp đất nƣớc từ miền Bắc tới miền Nam và cả ở nƣớc ngoài ( Campuchia ) 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Liên tục trong nhiều năm Công ty luôn hoàn thành vƣợt mức kế hoạch giá trị sản lƣợng đạt từ 105% - 115% với các mục tiêu: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổng giá Tổng doanh trị SX thu (triệu SXKD(triệu đồng) đồng) 2003 136.100 2004 Nộp ngân Lợi Lƣơng bình sách(nghìn nhuận(triệu quân (nghìn đồng) đồng) đồng) 105.127 2.284 1.776 1.350 140.300 112.956 2.829 1.960 1.400 2005 186.500 156000 5.161 3.468 1.655 2006 214.000 180.000 6.500 4.800 2.100 Năm Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán Ta có thể thấy rõ rằng giá trị sản lƣợng của công ty trong mấy năm đều tăng: Nếu lấy năm 2003 làm mốc so sánh thì năm 2006 giá trị sản lƣợng tăng 157,24%, doanh thu tăng 175,22%, lợi nhuận tăng 270.27%, Nộp ngân sách tăng 285,59% và lƣơng bình quân cũng tăng lên 155.56% điều đó cho thấy rằng công ty luôn sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Bên cạnh đó công ty cũng đã hoàn thành rất tốt, đúng tiến độ và đảm bảo vận hành tốt nhiều thiết bị, công trình, và đã tạo đƣợc uy tín rất lớn cho các đối tác, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng. 4. Các hoạt động quản trị chủ yếu của Công ty Cổ phần Lilama 10 4.1. Quản trị nhân lực 4.1.1. Cơ cấu nguồn nhân lực trong công ty Tổng số lao động làm việc là: 2.174 ngƣời, có độ tuổi bình quân là 32. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty CP lilama 10 đã tập hợp đƣợc một tập thể lao động có chất lƣợng cao, kỷ luật đoàn kết, đƣợc đào tạo chính quy, bồi dƣỡng thƣờng xuyên và đã đƣợc chủ đầu tƣ, chuyên gia nƣớc ngoài...đánh giá cao: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 STT Số lƣợng Mô tả (ngƣời) Tổng cộng 2.174 1 Trình độ trên đại học 02 2 Trình độ Đại học 152 - Kỹ sƣ Kỹ thuật 130 - Cử nhân Khối kinh tế, xã hội 32 3 Trình độ Cao đẳng 66 4 Trình độ Trung cấp 60 5 Công nhân có tay nghề cao 615 6 Công nhân Kỹ thuật 1117 Nguồn: Phòng Tổ chức lao động 4.1.2. Khái quát hoạt động quản trị nhân lực trong công ty Số lƣợng công nhân trong công ty có khoảng gần 2000 công nhân, trong đó công nhân bậc 2/7 chiếm khoảng gần 20%, bậc 3/7 chiếm tỷ lệ xấp xỉ 25%, bậc 4/7 chiếm khoảng 35%, còn lại là công nhân bậc 6/7 và 7/7. Với cơ cấu độ tuổi trung bình là 32 tuổi, công ty có một nguồn lao động trẻ và cơ cấu về trình độ trên có thể cho thấy đội ngũ lao động trong công ty có tay nghề kỹ thuật cao, có khă năng tiếp thu những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng nhƣ thích nghi tốt trong thời buổi nền kinh tế hội nhập. Hàng năm công ty luôn tuyển mộ những lao động trẻ và có tay nghề kỹ thuật cao, phục vụ cho các công trình thi công và hoạt động phát triển công ty. Đối tƣợng lao động công ty tuyển dụng phong phú từ lao động nghề bậc thấp tới những công nhân kỹ thuật bậc cao. Công tác đào tạo cũng đƣợc công ty chú ý và phát triển. Trong 10 năm ( 1996 – 2006 ), đội ngũ cán bộ, kỹ sƣ, công nhân kỹ thuật của công ty luôn đƣợc bổ sung những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, tay nghề giỏi để hoàn thành nhiệm vụ trƣớc mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nƣớc. Công ty 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đã cử trên 100 kỹ sƣ, cử nhân có năng lực đi học các lớp bồi dƣỡng, gồm các chƣơng trình: Quản lý dự án, luật đấu thầu, luật đầu tƣ, quản lý mua sắm vật tƣ - thiết bị …. Số cán bộ, kỹ sƣ đƣợc đi học chƣơng trình này đủ điều kiện và trình độ để thực hiện nhiệm vụ các dự án theo hình thức EPC. Công ty cũng đã mở 25 lớp học đào tạo nâng cao kỹ năng trình độ lý thuyết và tay nghề cho trên 1.000 công nhân các nghề. Trong đó công nhân lắp đặt và chế tạo thiết bị là trên 400 ngƣời, công nhân cẩu chuyển là trên 100 ngƣời, công nhân hàn trên 600 ngƣời và cấp chứng chỉ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của từng loại công trình, đáp ứng kịp thời cho nhiều công trình trọng điểm. Các cán bộ Kỹ sƣ, Cao đẳng kỹ thuật sau khi đƣợc tuyển chọn công ty bố trí làm việc tại các công trình, và qua thực tiễn rèn luyện về chuyên môn và thực tế, khẳng định đƣợc năng lực của mình, công ty sẽ bố trí vào các phòng, ban, đơn vị thi công chủ chốt của công ty. Bên cạnh những hoạt động đào tạo, công tác lƣơng thƣởng cũng nhƣ những khen thƣởng khuyến khích cán bộ, lao động luôn đƣợc công ty khen thƣởng kịp thời. Các cá nhân ngƣời lao động mỗi khi có những thành tích đều đƣợc cán bộ công ty khen thƣởng, có thể ngay tại công trƣờng nơi làm việc về mặt vật chất cũng nhƣ động viên về tinh thần. Những món quà mặc dù nhỏ nhƣ bằng tiền hai, ba trăm ngàn, nhƣng những lời khen, động viên đúng lúc tạo động lực không nhỏ cho ngƣời lao động. Hàng năm công ty vẫn tổ chức các lần thi nâng bậc cho cán bộ công nhân viên trong công ty ( 300-400 công nhân mỗi năm ), tạo động lực phát triển và môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh. Các chế độ Bảo hiểm y tê, Bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ ngày lễ tết, thai sản, … công ty đều chấp hành và thanh toan đúng, kịp thời cho cán bộ công nhân viên toàn công ty. Ngoài ra công ty cũng hay tổ chức các buổi đi du lịch, tham quan, tặng quà cho cán bộ công nhân viên trong công ty vào các dịp lễ, tết, nghỉ hè, ốm đau, hiếu, hỉ. Ở những môi trƣờng làm việc độc hại nhƣ cán bộ, công nhân làm việc ngoài công trƣờng ở các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, Công ty hết sức chú ý tới sự an toàn về an toàn lao động cho công nhân cũng nhƣ nơi sinh hoạt của cán bộ, công 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhân, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cũng nhƣ có những nguyên tắc chặt chẽ trong bảo hộ lao động, đồng thời công ty cũng có những chế độ đãi ngộ đặc biệt. Tại 25 công trình trọng điểm ở miền Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, Công ty đã tổ chức phát động 25 đợt ký kết giao ƣớc thi đua giữa Công ty với các xí nghiệp, Nhà máy, đội thi công. Kết quả là các công trình mang tính trọng điềm đều đƣợc hoàn thành đúng tiến độ và vƣợt kế hoạch đặt ra. Qua các đợt thi đua và tổng kết công tác thi đua – khen thƣởng từ năm 1996 tới 2006 Công ty đã trích quỹ khen thƣởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua và đạt danh hiệu thi đua với sô tiền lên tới trên 2,2 tỷ đồng. Lilama 10 một công ty có đội ngũ lao động trẻ trung, sáng tạo và sự chu đáo ấy phần nào thể hiên qua thu nhập bình quân đầu ngƣời qua các năm 2007 là 2.300.000 đ/tháng, 2008 là 2.650.000 đ/tháng. Mức lƣơng gấp 4 lần mức lƣơng tối thiểu nhà nƣớc quy định, có khả năng đảm bảo tốt cuộc sống cho ngƣời lao động, tuy nhiên cũng tạo điều kiện cho những cá nhân xuất sắc có cơ hội phát triển và có những mức lƣơng hấp dẫn hơn đối với những ngƣời đó. Điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo công ty đối với ngƣời lao động trong công ty. Nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao nguồn nhân lực cho công ty. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cũng đƣợc công ty rất quan tâm. Nhu cầu phát triển công ty, việc thi công các công trình trọng điểm đã và đang thi công đòi hỏi công ty có những kế hoạch nguồn nhân lực cụ thể để đảm bảo tiến độ và chất lƣợng các công trình. Trong 5 năm tới (kể từ 2007) công ty có kế hoạch tuyển 500 lao động trong đó 100 lao động trình độ cao, Đại học, trên Đại học, kỹ sƣ, còn lại là công nhân kỹ thuật có tay nghề. 4.2. Quản trị chất lượng 4.2.1. Chính sách chất lượng của công ty “Công ty cổ phần LILAMA 10 với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị các công trình công nghiệp và dân 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dụng. Việc đảm bảo chất lƣợng sản phẩm nhằm thoả mãn và đáp ứng nhu cầu mong đợi cho khách hàng là chính sách chất lƣợng của công ty. Chính vì vậy Ban quản lý công ty đã đƣa ra những chính sách chất lƣợng. 1. Để thực hiện chính sách đó công ty chúng tôi lựa chọn mô hình quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000 làm cơ sở để xây dựng Hệ thống chất lƣợng trong toàn công ty. 2. Một hệ thống văn bản đƣợc xây dựng thống nhất, đƣợc triển khai rộng rãi trong toàn công ty, để mọi thành viên trong công ty cùng thực hiện, tạo nên các quy định làm việc chặt chẽ trong công ty nhằm thoả mãn và đáp ứng nhu cầu mong đợi của khách hàng. Vì vậy chúng ta cam kết với khách hàng rằng chúng ta sẽ: - Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những vật tƣ, thiết bị thoả mãn theo yêu cầu chính đáng của họ. - Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những công trình xây dựng có chất lƣợng cao với thời gian nhanh nhất. 3. Chính sách chất lƣợng này đƣợc phổ biến với tất cả CBCNV trong công ty để mọi ngƣời thấu hiểu, thực hiện và duy trì. Không ngừng cải tiến, đổi mới công nghệ để thoả mãn yêu cầu của khách hàng. 4. Để thực hiện chính sách chất lƣợng này với tƣ cách là Tổng Giám đốc công ty, tôi cam kết sẽ cung ứng đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyết tâm theo đuổi con đƣờng chất lƣợng đồng thời tôi uỷ quyền cho ông Trần Văn TiếnPhó tổng Giám đốc công ty là đại diện lãnh đạo công ty trong việc thực hiện, duy trì chính sách chất lƣợng này.” (Nguồn: Website: Lilama10.com.vn) Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ năm 2003 với những quy định rất chặt chẽ và gắt gao. Đây là một sự phát triển quan trọng trong sự phát triển quan trọng về chất lƣợng của công ty, nó góp phần vào quá trình hoàn thiện không ngừng về chất lƣợng của công ty. Các mục tiêu chất lƣợng cụ thể cũng đƣợc phổ biến bằng văn bản tới từng phòng ban trong công ty, mỗi phòng ban đều có sổ tay về chất lƣợng trong đó 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 có ghi các mục tiêu chất lƣợng của phòng ban mình và những gì đạt đƣợc, chƣa đƣợc cần khắc phục gắn với trách nhiệm từng cá nhân cụ thể trong phòng ban. Đồng thời cũng có mục cho việc ghi những kiến nghị về sự thay đổi để hoàn thiện các mục tiêu, tiêu chí chất lƣợng. Chính sự cụ thể hoá mục tiêu tới từng phòng ban trong công ty, biến mục tiêu chất lƣợng chung cho toàn công ty thành mục tiêu riêng cho từng phòng ban, thậm chí là cá nhân ( thƣờng là ngƣời quản lý các phòng ban ) làm tăng tính khả thi của các mục tiêu. 4.2.2. Khái quát hoạt động quản trị chất lượng trong công ty. Việc đảm bảo chất lƣợng các công trình đƣợc coi là mục tiêu chât lƣợng hàng đầu. Công ty đã xây dựng và áp dụng các quy tắc chất lƣợng, thành lập bộ môn KCS đƣợc trang bị những máy móc, trang thiết bị tiên tiến để kiểm tra hết sức ngặt nghèo ngay từ khi khởi công tới khi hoàn thành công trình. * Các tiêu chuẩn dùng trong lắp đặt Nội dung STT Tiêu chuẩn LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ GIA CÔNG CHẾ TẠO EQUIPMENT ERECTION & FABRICATION 1 Vật liệu Material 2 Lắp đặt thiết bị Equipment erection 3 Lắp đặt đƣờng ống và phụ tùng Pipe and accessory installation 4 Lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió HVAC system installation 5 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt lò hơi và bình chịu áp Designing, Manufacturing, installing boilers and pressured vessels ASME 1995 6 Làm sạch bề mặt chuẩn bị cho sơn phủ ISO, SIS, SSPC ASTM, JIS,DIN, AS JIS 16 ANSI, BS, DIN, JIS ASTM, ANSI, DIN,TCVN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kết cấu Sufface preparing for painting 7 Hàn Welding AWS 8 Mạ kẽm ASTM A-123 LẮP ĐIỆN-ELECTRICAL ERECTION 1 Nối đất và chống sét ANSI, IEC,AS3000, BS, JIS, DIN, TCVN 2 Chiếu sáng, máy biến áp, động cơ điện và phụ kiện Lightings, Transformers, Motors, MCC And accessories ANSI, IEC, AS, BS, JIS, DIN, TCVN 3 Đo lƣờng, điều khiển và bảo vệ rơ le Metering, control and accessories ANSI, IEC, AS1136, BS, JIS, DIN, TCVN Bảng điện hạ thế, thiết bị điện cao thế, thang, máng cáp, ống và phụ kiện 4 Low voltage power distribution board, high voltage equipment, ldders, trays, conduits and accessories 5 Cáp, dây điện và phụ kiện Cables, wirings and accessories 6 Chống cháy Frire protection ANSI, AS, IEC, S, JIS, DIN, TCVN ANSI, AS, 3008, BS, JIS, DIN, TCVN NFPA, ANSI, BS, JIS, TCVN Nguồn : Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty cũng đã áp dụng thành công hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đã đƣợc tổ chức AFAQASCE kiểm tra, đánh giá là đơn vị duy trì thực hiện tốt. Sau hơn 5 năm áp dụng ( từ năm 2003 ) nhiều công trình đã đƣợc hoàn thành tốt, đúng tiến độ, đảm bảo chất lƣợng và đƣợc nhận nhiều chứng nhận của các chủ đầu tƣ. Đó không chỉ đơn giản là sự hoàn thành nhiệm vụ mà còn là cả một sự cố gắng của toàn thể công ty để xây dựng lên một thƣơng hiệu – Lilama 10 cho các công trình. Ngoài việc áp dụng và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về chât lƣợng, kỹ thuật, quản lý, Công ty luôn coi trọng việc phát huy sự sáng tạo, chính vì vậy từ năm 1996 tới nay cán bộ công 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhân viên công ty cổ phần Lilama 10 đã đề xuất và nghiên cứu thành công 30 sáng kiến khoa học kỹ thuật có giá trị, ứng dụng trực tiếp vào công trình thực tiễn. Tổng giá trị làm lợi từ các sáng kiến là hơn 5 tỷ đồng và đƣợc tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng 27 bằng lao động sáng tạo. Tiêu biêu là một vài sáng kiến nhƣ: áp dụng sáng kiến tổ hợp bánh xe công tác tại độ cao 292.000m cùng tổ máy 1 để giải phóng sàn tổ hợp tại độ cao 309 phục vụ cho công tác tổ hợp Rotor máy phát tổ máy 1 nhà máy thuỷ điện Yaly. Nhờ áp dụng sang kiến này đã đẩy nhanh tiến độ lắp đặt toàn bộ tổ máy số 1 từ 10,5 tháng xuống còn 6 tháng đã hoàn thành. Nhƣ sáng kiến gia công và lắp Tó gần trên giàn nâng để lắp xích treo van thƣợng lƣu cống dẫn dòng thi công, thay cho việc thuê cẩu ( mỗi ca thuê cẩu hết 5 triệu đồng ). Việc sử dụng Tó nâng để lắp các thiết bị cửa van cống dẫn dòng đã rút ngắn đƣợc tiến độ thi công, không phụ thuộc vào thuê cẩu, tiết kiệm đƣợc chi phí hàng trăm triệu đồng, chủ động đƣợc công việc và thời gian. Tại nhà máy nhiệt điện Na Dƣơng: Lắp 02 bao hơi mỗi bao nặng 50 tấn, ở độ vao 37,5m so với cột 00, đơn vị đã có sáng kiến lắp bằng biện pháp dùng hệ thống tời điện, múp, cáp có tại công trƣờng thay cho biện pháp dùng tời rút chuyên dùng hàng trăm tấn phải đặt mua ở nƣớc ngoài, với chi phí hàng tỷ đồng, nhƣng phải chờ hàng tháng sau mới có thiết bị, nhƣ vậy sẽ chậm tiến độ hoàn thành nhà máy từ 1 đến 3 tháng. Lắp tháp Ăngten V17(Bộ công an ) tại Vân Hồ 3 – Hà Nội: Tháp có chiều cao 161m, trong lòng tháp có cầu thang máy để vận hành lâu dài và tổng trọng lƣợng thép của tháp là 375 tấn. Do mặt bằng chật hẹp, vƣớng nhà dân, công sở, đƣờng điện, cây cối, tiến độ đặt ra chỉ có 6 tháng ( tháng 6/2003 đến tháng 11/2003) đúng thời điểm hay có mƣa, bão, nắng nóng. Sau khi nghiên cứu biện pháp thi công và toàn mặt bằng, đơn vị đã có sáng kiến chế tạo cẩu leo để lắp tháp Ăngten thay cho biện pháp thuê cẩu tháp cao 100m, nặng 85 tấn và chi phí hết 1,070 tỷ đồng. Cẩu leo có sức nặng 2 tấn, thật đơn giản, gọn nhẹ mà có tính hiệu quả rất cao, giá thành hạ, đạt đƣợc nhiều tiến độ thi công nhanh, đảm bảo an toàn, hoàn thành công việc mà giảm thiểu chi phí; 18
- Xem thêm -