Tài liệu 1 (3)

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc A/ Lêi më ®Çu. B/ Néi dung b¸o c¸o thùc tËp: PhÇn I: Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ doanh nghiÖp. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: - Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh. - C¬ cÊu tæ chøc m¹ng líi kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý. - Mét sè kÕt qu¶ kinh doanh trong hai n¨m gÇn nhÊt. PhÇn II: Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n ë dN PhÇn III: T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. PhÇn IV: Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i V¨n phßng Tæng C«ng ty Muèi. PhÇn V: KÕt luËn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A.Lêi më ®Çu . Thùc hiÖn kÕ ho¹ch môc tiªu ®µo t¹o cña trêng §¹i häc Th¬ng m¹i ®èi víi chuyªn ngµnh KÕ to¸n - Tµi chÝnh trong kho¸ häc 1997 - 2001. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp, ®îc sù ®ång ý cña V¨n phßng Tæng C«ng ty Muèi t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc tÕ vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n kÕ to¸n tµi chÝnh vµ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña V¨n phßng Tæng C«ng ty Muèi nh»m cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc. Víi lîng kiÕn thøc cßn Ýt ái vµ b¶n th©n ®· cè g¾ng vËn dông c¸c kiÕn thøc ®îc nhµ trêng ®µo t¹o còng nh ®îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña c¸c c¸n bé nghiÖp vô phßng KÕ to¸n cña VP Tæng C«ng ty Muèi, tuy vËy kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù quan t©m chØ b¶o cña c¸c ThÇy, C«. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c ThÇy, C« vµ c¸c ®ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô V¨n phßng Tæng c«ng ty Muèi. ----------------------------------------------- 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp PhÇn I Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ Tæng c«ng ty Muèi. I/ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Muèi. - Tæng c«ng ty Muèi lµ 1 Doanh nghiÖp nhµ níc cã tu c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao vèn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c. Doanh nghiÖp cã nhiÖm vô sö dông hiÖu qu¶ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc giao, cã nghÜa vô vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vÞ sè vèn qu¶n lý. - TiÒn th©n cña Tæng C«ng ty Muèi lµ së Muèi trùc thuéc Bé Tµi chÝnh ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1955, sau ®ã lµ Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thµnh phè vµo th¸ng 10 n¨m 1985. - Vµo ngµy 24/4/1995 Tæng C«ng ty Muèi ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 414/Q§- TCCB cña Bé trëng Bé th¬ng m¹i. §Õn th¸ng 12/1997, Thñ tëng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh chyÓn Tæng C«ng ty vÒ Bé n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý . Trô së chÝnh cña Tæng C«ng ty Muèi t¹i sè 7 - Hµng gµ - Ba §×nh- Hµ néi.Tæng C«ng ty bao gåm: 15 C«ng ty, XÝ nghiÖp trùc thuéc n»m r¶i r¸c trong c¶ níc, chñ yÕu tËp trung ë c¸c tØnh ven biÓn cã ®ång muèi. II/ Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty Muèi. A/ Chøc n¨ng nhiÖm vô: - LËp vµ triÓn khai c¸c dù ¸n dµi h¹n toµn quèc vÒ s¶n xuÊt - kinh doanh muèi vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ níc biÓn. - S¶n xuÊt vµ cung øng muèi trén Ièt cho miÒn nói vµ ®ång b»ng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Dù tr÷ muèi Quèc gia. - Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y dùng ®ång muèi cì nhá vµ võa. - ThiÕt kÕ chÕ t¹o, l¾p ®Æt c¸c nhµ m¸y trén Ièt. - Cè vÊn kinh tÕ, kü thËt vÒ s¶n xuÊt muèi vµ liªn quan. - Hîp t¸c liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc vÒ s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n muèi. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp muèi vµ c¸c mÆt hµng kh¸c. B/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp: * §Þa bµn kinh doanh: Ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng C«ng ty Muèi tr¶i réng tõ ®ång b»ng ®Õn miÒn nói. C¸c khu vùc s¶n xuÊt vµ thu mua ph©n t¸n t¹i c¸c ®Þa ph¬ng, cßn c¸c khu vùc tiªu thô cung øng tr¶i ®Õn c¸c ®Þa bµn miÒn nói, vïng s©u vïng xa. - §èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ngoµi b¹n hµng lµ mét sè níc trong khu vùc (Lµo vµ Trung Quèc). Dù kiÕn víi nh÷ng dù ¸n s¶n xuÊt muèi chÊt lîng cao sÏ ®îc më thªm thÞ trëng ë mét sè níc kh¸c. * §èi tîng kinh doanh: - Phôc vô cho c¸c nhu cÇu d©n sinh, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm. *C¸c ®Æc ®iÓm thuËn lîi trong ho¹t ®éng kinh doanh: - Vïng nguyªn liÖu muèi réng lín trªn toµn quèc, ®· vµ ®ang s¶n xuÊt muèi chÊt lîng cao híng tíi xuÊt khÈu. - Nhµ níc hç trî thªm vÒ gi¸ chÕ biÕn vµ gi¸ vËn chuyÓn tiªu thô, hç trî l·i vay vèn cho Dù tr÷ lu th«ng muèi. - Nhµ níc ®· quan t©m ®a ra mét sè chÝnh s¸ch nh»m quy ho¹ch vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nghÒ muèi cã hiÖu qu¶. - Cã chÝnh s¸ch mua muèi cho d©n theo gi¸ sµn. - L·nh ®¹o Tæng C«ng ty cã nh÷ng ®Þnh híng ®óng ®¾n, t¹o c¬ chÕ th«ng tho¸ng ®Ó c¸c Doanh nghiÖp thµnh viªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ c¹nh tranh lµnh m¹nh trong ngµnh. * Khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kinh doanh muèi phô thuéc vµo thêi tiÕt, cã lóc ®îc mïa th× gi¸ h¹ mµ vÉn ph¶i mua muèi theo gi¸ sµn cho d©n. - Tæng C«ng ty thiÕu vèn kinh doanh, lµ mÆt hµng cã gi¸ trÞ thÊp vµ thuéc mÆt hµng chÝnh s¸ch thùc hiÖn nhiÖm vô phôc vô ®ång bµo d©n téc. - T th¬ng c¹nh tranh gay g¾t v× hä cã tæ chøc gän nhÑ, vßng vèn quay nhanh. - M¸y mãc thiÕt bÞ chÞu khÊu hao nhanh v× trong mèi trêng s¶n xuÊt cã sù ¨n mßn cña muèi mÆn. - Mét sè chÝnh s¸ch vÒ muèi cha ®ång bé, qu¶n lý tæng thÓ ngµnh cha vÒ mét mèi nªn cßn cã sù c¹nh tranh cña mét sè ®¬n vÞ kinh doanh mu«Ý t¹i c¸c tØnh vµ Së YtÕ c¸c tØnh. III/ C¬ cÊu tæ chøc m¹ng líi kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý. §Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Doanh nghiÖp nh ®· nªu trªn, bé m¸y qu¶n lý cña V¨n phßng Tæng C«ng ty bao gåm:  Héi ®ång qu¶n trÞ: Gåm 1 Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 4 thµnh viªn. Cã nhiÖm vô ®Ò ra chiÕn lîc, ®êng lèi kinh doanh cho toµn ngµnh Muèi. Gi¸m s¸t sù ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cña Tæng gi¸m ®èc theo c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra còng nh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc.  Ban Gi¸m ®èc: Gåm 1 Tæng gi¸m ®èc vµ 2 Phã Tæng gi¸m ®èc. Ban Gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty.  C¸c phßng ban chøc n¨ng: Gióp viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty theo tõng chøc n¨ng quy ®Þnh: - Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh. - Phßng KÕ ho¹ch - Kinh doanh. - Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n. - Phßng Khoa häc kü thuËt. - Phßng X©y dùng c¬ b¶n. - Phßng Dù tr÷ Quèc gia. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Tæng C«ng ty Muèi Héi ®ång qu¶n trÞ Ban Tæng gi¸m ®èc C¸c phßng ban Chøc n¨ng Ban kiÓm so¸t XÝ nghiÖp vµ Tr¹m trùc thuéc 6 C¸c C«ng ty h¹ch To¸n ®éc lËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæng c«ng ty Muèi gåm cã 15 ®¬n vÞ trùc thuéc (12 C«ng ty, 3 tr¹m). Trong ®ã V¨n phßng Tæng C«ng ty Muèi lµ 1 Doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp. - V¨n phßng Tæng C«ng ty thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®· ®Ò ra, c©n ®èi kÕ ho¹ch cung - cÇu, theo dâi nh÷ng biÕn ®éng ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn bé Tæng C«ng ty. Trùc tiÕp gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý vèn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Trùc tiÕp thùc hiÖn t×m kiÕm ®èi t¸c, më réng thÞ trêng, c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. Hç trî c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ngµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh viÖc b×nh æn gi¸ c¶, ®¶m b¶o dù tr÷ Quèc gia theo nhiÖm vô vµ chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña Nhµ níc. * Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh cña phßng kÕ to¸n (thuéc V¨n phßng Tæng C«ng ty) gåm: 1/ KÕ to¸n trëng (Trëng phßng): Lµ ngêi qu¶n lý vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n. 2/ Phã trëng phßng kÕ to¸n: Lµ ngêi thay thÕ khi kÕ to¸n trëng v¾ng mÆt. 3/ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, tæng hîp. 4/ KÕ to¸n Dù tr÷ Quèc gia. 5/ KÕ to¸n Ng©n hµng. 6/ KÕ to¸n thanh to¸n, c«ng nî. 7/ KÕ to¸n hµng mua. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng (trëng phßng) Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n TSC§ Tæng Hîp KÕ to¸n Dù tr÷ Quèc gia KÕ to¸n Ng©n hµng Thñ quü 8 KÕ to¸n Thanh to¸n, C«ng nî KÕ to¸n Hµng mua Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n - tµi chÝnh: - H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý, kinh tÕ tµi chÝnh cã vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña Doanh nghiÖp. V× vËy víi vai trß cña m×nh, kÕ to¸n ®· thùc hiÖn chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc sö dông vµ qu¶n lý nguån vèn cña Doanh nghiÖp, chÊp hµnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - H×nh thøc kÕ to¸n sö dông: ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ víi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kª khai thêng xuyªn (theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cã 71 tµi kho¶n chia lµm 9 lo¹i). Lo¹i 1 vµ lo¹i 2: Tµi kho¶n ph¶n ¸nh tµi s¶n cña Doanh nghiÖp. Lo¹i 3 vµ 4: Tµi kho¶n ph¶n ¸nh nguån vèn cña Doanh nghiÖp. Lo¹i 5 ®Õn 9: Tµi kho¶n ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. IV/ Mét sè kÕt qu¶ chñ yÕu trong 2 n¨m gÇn nhÊt (N¨m 1999 vµ n¨m 2000). Sè TT 1 2 3 4 5 Tªn chØ tiªu Tæng doanh thu Tæng chi phÝ KD Tæng vèn KD B.qu©n Lîi nhuËn (tríc thuÕ) Lîi nhuËn sau thuÕ N¨m 1999 43.432.026.393 40.248.107.715 7.900.129.340 76.588.192 43.233.506 9 N¨m 2000 54.476.982.816 57.105.559.139 11.471.060.798 69.215.580 38.068.569 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp I/ Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh Doanh nghiÖp: Tæng c«ng ty Muèi cã 15 ®¬n vÞ trùc thuéc, trong ®ã gåm: + 12 C«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp. + 3 tr¹m hµng th¸ng b¸o chøng tõ, sæ s¸ch vÒ phßng kÕ to¸n cña V¨n phßng Tæng C«ng ty. - V¨n phßng Tæng C«ng ty còng lµ 1 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. - C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp ®Òu cã: + HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n - tµi chÝnh riªng. + Cã sè vèn ®Çu t. + Cã t c¸ch ph¸p nh©n. - C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp nµy ph¶i thùc hiÖn viÖc b¶o toµn vµ t¨ng trëng vèn, thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch Nhµ níc. Cuèi kú quyÕt to¸n vµ nép b¸o c¸o kÕ to¸n 6 th¸ng mét lÇn cho Tæng C«ng ty. II/ C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh Doanh nghiÖp: - C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch: x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh lµ x©y dùng chiÕn lîc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý - kinh doanh th¬ng m¹i nh»m thùc hiÖn c¸c chØ tiªu sau: + §¹t doanh thu theo kÕ ho¹ch. + T¨ng lîi nhuËn. + B¶o toµn vµ t¨ng trëng vèn. + C¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh kh¸c: ®Çu t dµi h¹n, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh.v.v.. - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch: §Õn quý 3 cña n¨m (hiÖn t¹i), Tæng C«ng ty ®· ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m sau. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¶i ®îc tËp hîp vµ nghiªn cøu tõ c¸c phßng chøc n¨ng. KÕ ho¹ch nµy chØ lµ sè liÖu dù th¶o vµ ®îc göi lªn Bé chñ qu¶n ®Ó xem xÐt, nghiªn cøu. KÕ ho¹ch ®Ò ra cã tÝnh u viÖt th× sÏ ®îc Bé chñ qu¶n quyÕt ®Þnh cho x©y dùng kÕ ho¹ch. §Õn cuèi n¨m ®ã, Bé sÏ giao chØ tiªu kÕ ho¹ch chÝnh thøc cho n¨m sau. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cuèi n¨m, tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ (trªn tµi liÖu quyÕt to¸n) sÏ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®¹t bao nhiªu % vµ tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm. III/ T×nh h×nh nguån vèn vµ tµi s¶n cña Doanh nghiÖp (V¨n phßng Tæng C«ng ty Muèi ). 1/ Nguån h×nh thµnh cña vèn: Tæng C«ng ty Muèi lµ 1 doanh nghiÖp Nhµ níc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ ®îc Nhµ níc cÊp vèn Ng©n s¸ch ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh - thùc hiÖn ho¹t ®éng c«ng Ých cho x· héi. - VÊn ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn 1 c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶ nguån vèn tiÒm n¨ng lµ nhiÖm vô quan träng trong ho¹ch ®Þnh kinh tÕ cña doanh nghiÖp. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ch¬ng tr×nh phßng chèng c¸c rèi lo¹n do thiÕu Ièt ®îc Nhµ níc quan t©m, cho nªn nhu cÇu muèi Ièt t¨ng nhanh (chñ yÕu phôc vô cho c¸c tØnh miÒn nói). V× vËy, nhu cÇu vÒ vèn cña Doanh nghiÖp còng ®ßi hái cÊp b¸ch ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu nh quy m« s¶n xuÊt - kinh doanh (x©y dùng c¸c nhµ m¸y trén muèi trén muèi Ièt, x©y kho tµng dù tr÷ hµng ho¸, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô c¬ së h¹ tÇng t¹i c¸c ®ång muèi). XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, doanh nghiÖp ®· ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c nguån: vay Ng©n hµng, vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, huy ®éng nguån vèn cña CBCNV (cã tr¶ l·i), vèn tù bæ sung (hÇu nh lµ kh«ng cã) v× ngµnh muèi cã gi¸ trÞ thÊp, lîi nhuËn kh«ng cao. Tuy vËy, ®îc sù quan t©m cña Nhµ níc (hµng n¨m Nhµ níc bæ sung thªm vèn) cho nªn sè vèn cña Tæng C«ng ty ®· ®îc t¨ng lªn. Sè vèn ®îc Nhµ níc bæ sung thªm lµ: + N¨m 1998: 1 tû + N¨m 1999: 500 triÖu. + N¨m 2000: 500 triÖu. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2/ B¶ng c¬ cÊu nguån vèn cña V¨n phßng Tæng C«ng ty Muèi (n¨m 1999 vµ 2000) TT I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 5 6 III IV ChØ tiªu  nguån vèn Nguån vèn chñ së h÷u Nguån vèn kinh doanh Quü ph¸t triÓn K.doanh Quü K.thëng Phóc lîi Nî ph¶i tr¶ Nî ng¾n h¹n Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i Nép cho Nhµ níc Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i Nép kh¸c Nî dµi h¹n Nî kh¸c Chi phÝ ph¶i tr¶ N¨m 1999 Sè tiÒn Tû träng % N¨m 2000 Sè tiÒn Tû träng % 24.362.473.194 100 29.761.396.200 100 7.974.012.086 7.900.129.340 34.990.096 38.982.750 16.388.461.008 16.385.562.768 1.230.456.304 404.797.680 49.706.428 32,73 34,42 0,15 0,16 67,26 66,92 13,25 1,64 0,38 11.508.747.644 11.471.060.798 35.445.095 2.241.751 18.252.648.576 18.252.648.576 3.713.000.000 3.465.763.185 57.762.433 38,67 38,54 0,12 0,0075 61,32 61,32 12,47 11,64 0,28 304.582.922 12.353.194.555 1,25 50,70 258.520.713 10.732.401.890 0,87 36,10 0 2.898.240 2.898.240 100 100 0 0 0 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Qua sè liÖu ë b¶ng trªn cho ta thÊy: - Nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp: ngoµi nguån vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cßn cã nguån vèn chñ yÕu tõ nguån vèn nî ng¾n h¹n, vay ng¾n h¹n. Tæng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ph¶i thanh to¸n cuèi kú: + N¨m 1999: 67,26% + N¨m 2000: 61,32% Tæng nguån vèn DN - Nguån vèn cña DN n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 5.398.923.026®, tèc ®é t¨ng lµ 22,16% vµ nguån vèn chñ së h÷u t¨ng 3.534.735.458® víi tèc ®é t¨ng 44,3%. - Së dÜ nguån vèn vµ nguån vèn chñ së h÷u cña DN t¨ng m¹nh nh vËy lµ do DN sö dông n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ nguån vèn ®i vay. Vµ ®Æc biÖt lµ nguån vèn trong kinh doanh, nguån vèn trong thanh to¸n. §Ó mîn ®ång vèn ®ã lu©n chuyÓn quay vßng vèn (nh»m thùc hiÖn tèt kh©u lu th«ng hµng ho¸). §iÒu ®ã biÓu hiÖn sù phÊn ®Êu më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã V¨n phßng Tæng C«ng ty ®· gi¶m ®îc c¸c kho¶n tiÒn tÝn dông, vay ng©n hµng b»ng ph¬ng ph¸p linh ho¹t tõ nguån vèn t¹m thêi cha thanh to¸n ®Ó gi¶i quyÕt tÊt to¸n c¸c kho¶n nî cã tÝnh chÊt ph¸t sih chi phÝ bÊt thêng tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c. Do vËy mµ kh«ng cã nî dµi h¹n vµ tû träng nî ng¾n h¹n rÊt thÊp chØ cã 13,25% t¬ng ®¬ng víi 8.230.456.304®ång vµ n¨m 2000 cßn 3.713.000.000 ®ång gi¶m cßn 12,47%.B¶ng c¬ cÊu tµi s¶n cña Tæng C«ng ty 3/ B¶ng c¬ cÊu nguån vèn cña V¨n phßng Tæng C«ng ty Muèi (n¨m 1999 vµ 2000) TT A 1 2 3 ChØ tiªu Tæng gi¸ trÞ (A + B) TSL§ vµ §T ng¾n h¹n TiÒn mÆt TiÒn göi Ng©n hµng C¸c kho¶n ph¶i thu - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng N¨m 1999 Sè tiÒn 24.362.473.194 21.786.968.092 556.946.989 2.230.627.408 7.847.004.051 6.459.569.935 13 Tû träng % 100 2,55 10,20 36,00 29,60 N¨m 2000 Sè tiÒn 29.761.396.220 26.382.541.485 487.668.287 683.009.669 13.265.795.232 7.137.522.230 Tû träng % 100 1,85 2,60 50,28 26,05 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4 5 B - Ph¶i thu néi bé - C¸c kho¶n thu kh¸c Hµng tån kho - Nguyªn liÖu, vËt liÖu - C«ng cô, dông cô - Thµnh phÈm - Hµng tån kho Tµi s¶n lu ®éng kh¸c TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n - TSC§ h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - TrÞ gi¸ hao mßn luü kÕ 582.452.838 804.981.278 11.041.001.168 2.380.400 724.077.088 4.565.300 10.309.978.380 101.388.476 2.575.505.102 2.575.505.102 3.451.865.302 867.360.200 14 2,67 3,70 50,70 0,011 3,32 0,021 47,32 0,465 11,82 11,82 15,80 4,02 243.150.199 5.154.410.475 11.790.219.255 10.000.000 1.095.302.965 3.099.300 10.681.816.990 155.755.627 3.378.854.762 3.378.854.762 5.844.498.183 2.465.643.421 0,92 19,54 44,68 0,04 4,15 0,11 40,48 0,59 100 100 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh×n vµo b¶ng c¬ cÊu nguån vèn vµ tµi s¶n cña Tæng C«ng ty th× thùc tÕ b¶n th©n V¨n phßng Tæng C«ng ty nguån vèn tù cã hay tù bæ xung lµ rÊt Ýt. Song V¨n phßng Tæng C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt kh©u khai th¸c vµ sö dông nguån vèn lu ®éng rÊt linh ho¹t. - Khi xÐt vÒ nguån vèn trong thanh to¸n: Ta thÊy c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ rÊt lín chñ yÕu lµ nî ng¾n h¹n (thêng lµ hµng mua vÒ cha thanh to¸n cho ngêi b¸n). N¨m 1999 nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ lµ : 16.385.562.786 ®ång, tû träng lµ 66,92% vµ n¨m 2000 nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ lµ 18.252.648.576 ®ång, tû träng 61,32%/ tæng vèn. Trong khi ®ã nguån vèn kinh doanh lµ: 11.471.060.798®ång, tû träng 38,67% cho n¨m 2000. - Th«ng qua b¶ng c¬ cÊu tµi s¶n cña doanh nghiÖp ta thÊy: hÇu hÕt tiÒn kinh doanh còng nî nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ ®Òu n»m trong hµng tån kho hay á c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. + N¨m 1999 hµng tån kho: 11.041.001.168®ång chiÕm tû träng lµ 50,7%. + N¨m 2000 hµng tån kho: 11.790.210.255®ång chiÕm tû träng 40,48%. - C¸c kho¶n nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng: + N¨m 1999: 6.459.569.935 ®ång, chiÕm tû träng 29,60%. + N¨m 2000: 7.137.522.230 ®ång, chiÕm tû träng 27.50%. - Nãi chung n¨m 2000 thùc hiÖn tèt h¬n trong kh©u thu tiÒn lµm gi¶m tiÒn chi kh¸ch hµng nî xuèng 2,10% trªn tæng sè vèn hiÖn cã so víi cïng kú n¨m ngo¸i. §ång thêi thùc hiÖn tèt h¬n kh©u lu th«ng hµng ho¸, so víi n¨m 1999 th× lîng hµng tån kho gi¶m 6,02%. - Qua t×nh h×nh dù tr÷ tµi s¶n lu ®éng cña Doanh nghiÖp ta thÊy hµng tån kho cña doanh nghiÖp chiÕm tû träng, ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n ø ®äng vèn trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. - T×nh tr¹ng kh¸ch hµng l¹m dông ®ång vèn trong kh©u lu th«ng hµng ho¸ ®îc gi¶i quyÕt phÇn nµo, song vÉn ¶nh hëng rÊt lín ®Ðn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Do vËy khi ký kÕt c¸c hîp ®ång mua, b¸n DN ph¶i x¸c ®Þnh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 râ ph¬ng híng, h×nh thøc thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n ®Ó cã thÓ ra nh÷ng ph¬ng ¸n ®èi phã víi mäi rñi ro xÊu nhÊt x¶y ra. §ång thêi thanh to¸n c¸c kho¶n nî víi kh¸ch hµng ®óng h¹n sÏ ®¶m b¶o cho DN gi÷ ®îc tÝn nhiÖm víi ®èi t¸c, ®¶m b¶o ®îc quan hÖ l©u dµi trong vay vèn, cã nh vËy DN míi ®¶m b¶o ®îc nguån vèn trong kinh doanh æn ®Þnh. 4/ §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. N¨m 2000 t¨ng thªm 2.183.318.481®ång trong viÖc mua m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn ®Çu t vµo TSC§ chñ yÕu lÊy tõ nguån vèn Nhµ níc cÊp. Ngoµi ra, doanh nghiÖp cßn dïng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ó t¸i ®Çu t, mua s¾m thiÕt bÞ míi.  Doanh thu HÖ sè phôc vô cña vèn KD (n¨m 1999) = HÖ sè phôc vô cña vèn KD (n¨m 2000) = Vèn KD b×nh qu©n 7.900.129.340  Doanh thu 54.476.982.816 = = Vèn KD b×nh qu©n =  Vèn KD b×nh qu©n HÖ sè  Lîi nhuËn (tríc thuÕ) (2000) = 5,1 11.471.060.798 76.588.192 = (1999) Sinh lîi =  Lîi nhuËn (tríc thuÕ) HÖ sè Sinh lîi 43.432.026.393 = = 0,0096 7.900.129.340 69.215.580 =  Vèn KD b×nh qu©n 5/ C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra tµi chÝnh. 16 = 0,006 11.471.060.798 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ban kiÓm so¸t cña V¨n phßng Tæng C«ng ty thuéc thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Trong Ban kiÓm so¸t gåm 2 ngêi : Trëng ban vµ kiÓm so¸t viªn. Hµng quý, Ban kiÓm so¸t cïng víi phßng KÕ to¸n tæ chøc ®i kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - Ho¹t ®éng cña c¬ quan cÊp trªn: + Bé Tµi chÝnh: ®Þnh kú cã sù kiÓm tra quyÕt to¸n toµn Tæng C«ng ty vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp. + C¬ quan chñ qu¶n (Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT) thêng xuyªn cã sù kiÓm tra, kiÓm so¸t qua b¸o c¸o kÕ ho¹ch tµi chÝnh quyÕt to¸n quý, n¨m. + Côc thuÕ thµnh phè Hµ Néi qu¶n lý viÖc nép thuÕ. PhÇn III T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. 1/ KÕ to¸n hµng mua: - Do ®Æc thï cña ngµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh muèi lµ kh«ng ¸p dông thuÕ suÊt VAT ®Çu ra cña s¶n phÈm nªn kh«ng h¹ch to¸n khÊu trõ VAT ®Çu ra vµ ®Çu vµo. Toµn bé thuÕ VAT ®Çu vµo ®a vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Qu¸ tr×nh thu mua: DN mua trùc tiÕp cña xëng s¶n xuÊt hoÆc mua cña c¸c HTX t th¬ng. - C¨n cø vµo chøng tõ hîp ®ång, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n tµi chÝnh hîp lÖ, kÕ to¸n lµm thñ tôc nhËp kho víi nguyªn vËt liÖu vµ c¶ bao b×. T¹i V¨n phßng Tæng C«ng ty muèi sö dông tµi kho¶n 156(1561, 1562) theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Khi thanh to¸n tiÒn sö dông tµi kho¶n 111, 112. - Tr×nh tù kÕ to¸n mua b¸n hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu, bao b× ®îc h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 152 (156): Nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, hµng ho¸. Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. Cã TK 111: TiÒn mÆt. Cã TK 112: TiÒn göi Ng©n hµng. - Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®Ó x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh vµ trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ cßn l¹i cuèi kú, kÕ to¸n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ hµng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt kho trong kú vµ hµng tån kho cuèi kú ë V¨n phßng thuéc Tæng C«ng ty ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. §¬n gi¸ b×nh qu©n = TrÞ gi¸ hµng cßn ®Çu kú + TrÞ gi¸ hµng mua trong kú. Sè lîng hµng cßn ®Çu kú + Sè lg hµng mua trong kú. TrÞ gi¸ hµng xuÊt = trong kú. §¬n gi¸ b×nh qu©n x Sè lîng hµng xuÊt trong kú. TrÞ gi¸ hµng cßn = §¬n gi¸ b×nh qu©n x Sè lîng hµng cßn Cuèi kú. Muèi nguyªn liÖu, bao b× ®îc mua vÒ ®Ó ®a vµo qu¸ tr×nh chÕ biÕn: trén, nghiÒn röa, xay, rang, ®ãng gãi... Tõ ®©y cho ra c¸c s¶n phÈm bao gåm c¸c lo¹i: muèi tinh, muèi Ièt. C¸c lo¹i s¶n phÈm nµy ®îc kÕ to¸n theo dâi tõng lo¹i. C¨n cø vµo chøng tõ, sè liÖu cña c¸c mÆt hµng ®Ó më sæ nhËp - xuÊt - tån hµng ho¸ vµ tæng hîp vµo b¶ng kª sè 8 "NhËp - xuÊt - tån kho thµnh phÈm hµng ho¸". Kho hµng dù tr÷ muèi cña Doanh nghiÖp chñ yÕu n»m r¶i r¸c trªn c¸c ®Þa ph¬ng. Do ®Æc ®iÓm cña muèi lµ mét s¶n phÈm dÔ bÞ hao hôt trong ®iÒu kiÖn Èm ít, nhÊt lµ khÝ hËu cña níc ta, cho nªn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸ hoÆc ®Ó trong kho, lîng muèi bÞ hao hôt lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. Hao hôt ®Þnh møc = Khèi lîng s¶n phÈm x §Þnh møc hao hôt (Tõ 1 ÷ 5%). 2/ KÕ to¸n hµng b¸n: - MÆt hµng b¸n chñ yÕu cña V¨n phßng thuéc Tæng C«ng ty lµ c¸c lo¹i mu«i tõ ®ång b»ng ®Õn miÒn nói, tõ miÒn ngîc ®Õn miÒn xu«i. B¸n hµng thêng ®îc b¸n víi sè lîng lín vµ ®îc thùc hiÖn theo 2 ph¬ng thøc b¸n: + B¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 (112): TiÒn mÆt (tiÒn göi Ng©n hµng) 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng. §ång thêi ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho tiªu thô: Nî TK 632: Cã TK 155: TrÞ gi¸ hµng xuÊt kho + B¸n hµng tr¶ chËm: kh¸ch hµng tho¶ thuËn gi¸ c¶ nhng cha thanh to¸n tiÒn hµng ngay, kÕ to¸n ghi Nî TK 131 : Cã TK 511: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Doanh thu b¸n hµng. + Khi cung cÊp hµng ho¸, s¶n phÈm gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng C«ng ty ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô néi bé, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 (112): TiÒn mÆt (tiÒn göi Ng©n hµng) Nî TK 136: Ph¶i thu néi bé. Cã TK 512: Doanh thu b¸n hµng néi bé. 3/ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: - Tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ së vËt chÊt cã ý nghÜa vµ vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong V¨n phßng thuéc Tæng C«ng ty chñ yÕu lµ TSC§ h÷u h×nh. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¨ng, gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh mua s¾m trùc tiÕp, x©y dùng c¬ b¶n. TÊt c¶ c¸c trêng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh ®Òu ph¶i tËp hîp ®Çy ®ñ chøng tõ, hå s¬ vÒ tµi s¶n cè ®iÞnh (biªn b¶n giao nhËn, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§...). + Khi TSC§ h÷u h×nh t¨ng, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 211: Cã TK 111(112): TSC§ h÷u h×nh. Mua TSC§ b»ng tiÒn mÆt (tiÒn göi NH) Cã TK 411: + TSC§ gi¶m: c¨n cø vµo chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n ghi Nî TK 152 (153): Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi. Nî TK 111 (112): TiÒn mÆt (tiÒn göi NH) Cã TK 721: C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trong qu¸ tri×nh sö dông TSC§ (nh ®Êt ®ai) vµ do bÞ t¸c ®éng bëi nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau sÏ bÞ hao mßn. Gi¸ trÞ hao mßn ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú gäi lµ khÊu hao TSC§. Theo quyÕt ®Þnh sè 1062 cña Tæng côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i Doanh nghiÖp ký ngµy 14/11/1996 quy ®Þnh ®èi víi Tæng C«ng ty Muèi ®îc ®¨ng ký khÊu hao liªn tôc trong 3 n¨m. Hµng th¸ng (hoÆc hµng n¨m) kÕ to¸n tÝnh trÝch khÊu hao TSC§, ph©n bæ vµo c¸c ®èi tîng sö dông. C¨n cø vµo møc khÊu hao kÕ to¸n theo dâi ghi: Nî TK 627, 641, 642: Cã TK 214: Møc khÊu hao hµng th¸ng. KhÊu hao TSC§. §ång thêi ghi Nî TK 009. + Khi söa ch÷a TSC§, kÕ to¸n ghi: Nî TK 214: KhÊu hao TSC§ Cã TK 111 (112): TiÒn mÆt (tiÒn göi NH) Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp. 4/ KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm.  Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng: HÖ sè l¬ng (cña tõng c¸ nh©n) x L¬ng c¬ b¶n  Ph¬ng ph¸p trÝch lËp c¸c kho¶n b¶o hiÓm (ngêi lao ®éng ph¶i nép). + B¶o hiÓm X· héi: trÝch 5%. + B¶o hiÓm YtÕ: trÝch 1%. + Kinh phÝ C«ng ®oµn: trÝch 1%.  Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n: + TrÝch BHXH, KPC§, BHYT: Nî TK 641 (642): Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): + TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý. 20
- Xem thêm -