Tài liệu 1

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 12120 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu. KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ®· t¹o ra sù chuyÓn biÕn lín trong nÒn kinh tÕ x· héi .C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty 26-BQP mét c«ng ty lín cña Tæng côc hËu cÇn chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô quèc phßng vµ s¶n xuÊt thªm mét sè mÆt hµng kinh tÕ nãi riªng, khi chuyÓn sang ho¹t ®éng trong c¬ chÕ míi cïng víi viÖc më ra nh÷nh c¬ héi thuËn lîi cho kinh doanh lµ nh÷ng c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng ngoµi qu©n ®éi. Trong thêi gian thùc tËp võa qua t¹i c«ng ty 26-BQP ®îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o PGS.TS Ph¹m QuÝ Thä vµ anh TrÇn Thanh S¬n phã Phßng Tæ chøc s¶n xuÊt, em xin b¸o c¸o tæng qu¸t c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ®îc thÓ hiÖn qua c¸c phÇn nh sau: I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 26-BQP II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m võa qua vµ ph¬ng híng trong nh÷ng n¨m tíi . III. Qui tr×nh s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ . IV. C¸c vÊn ®Ò Lao ®éng ,TiÒn l¬ng, BHXH. V. Nh÷ng vÊn ®Ò næi cém trong Lao ®éng ,TiÒn l¬ng. VI. Dù kiÕn lùa chän ®Ò tµi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 26-BQP. 1. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty 26-BQP. Nhµ níc ra NghÞ ®Þnh 338 chñ tr¬ng gi¶i thÓ, s¸t nhËp doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C«ng ty 26 ®îc thµnh lËp trªn c¬ së s¸t nhËp bëi 2 xÝ nghiÖp :XN26 vµ XN804. XÝ nghiÖp 26 XÝ nghiÖp 804 §îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè §îc thµnh lËp ngµy 26/01/1967 890 ngµy 18/07/1978 do Côc qu©n nhu do côc kinh tÕ –TCHC-BQP phª duyÖt TCHC-BQP phª duyÖt víi nhiÖm vô víi nhiÖm vô chuyªn s©u s¶n xuÊt kinh chuyªn s¶n xuÊt hµng qu©n trang phôc vô doanh vµ phôc vô bå ®éi nh: bµn ghÕ, Quèc phßng nh: mò cøng, qu©n hµm, qu©n giêng tñ b»ng c¸c chñng lo¹i vËt t(s¾t , hiÖu, mò kªpi... thÐp ,gç...). -§¨ng ký thµnh lËp:Doanh nghiÖp nhµ níc. -Tªn c«ng ty:c«ng ty 26. -Tel: 04 8751460/1/2/3/4. -Fax: 04 875140. -Email: X26@hn Vnn-Vn. -Trô së giao dÞch: Khu c«ng nghiÖp Sµi §ång –X· Gia Thuþ-Gia L©mHµ Néi. -QuyÕt ®Þnh thµnh lËp: 422/QP – QP ngµy 17/04/1996. -Sè ®¨ng ký kinh doanh: 110772. C«ng ty 26 lµ DNNN cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®Çy ®ñ, cã tµi kho¶n göi b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ t¹i c¸c Ng©n hµng. C«ng ty cã con dÊu riªng ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty 26 – BQP. Giai ®o¹n 1978-1985: Trong n¨m 1978 xëng qu©n dông 26 ®i vµo s¶n xuÊt.Xëng s¶n xuÊt chñ yÕu mò cøng theo nhiÖm vô ®îc giao trong Q§ 890-KH. TËn dông thiÕt bÞ m¸y may v¶i bé xëng cã bè trÝ may thªm mét sè mÆt hµng nh: quÇn ®ïi, ¸o may «, ba l«, mµn. Cuèi giai ®o¹n nµy míi lµm thªm phï cÊp hiÖu, mò kªpi phôc vô cho duyÖt binh 1895. Trong giai ®o¹n nµy do tÝnh qu¸ ®é cña thêi kú bao cÊp nªn xÝ nghiÖp chØ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®îc cÊp trªn giao. Giai ®o¹n 1986-1990: VÒ c¬ b¶n còng gièng giai ®o¹n 78-85 nhng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n ®Æc biÖt lµ n¨m 1988 xÝ nghiÖp r¬i vµo t×nh tr¹ng hÕt søc khã kh¨n cã lóc tëng trõng nh gi¶i thÓ, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm. Thêi ®iÓm nµy trong c¶ níc cã rÊt nhiÒu Doanh nghiÖp n»m trong t×nh tr¹ng gièng nh xÝ nghiÖp 26. ChÝnh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 v× vËy, Nhµ Níc buéc ph¶i ®æi míi c¬ chÕ xo¸ bá chÕ ®é quan liªu bao cÊp, sÈn xuÊt theo kÕ ho¹ch sang chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng. Giai ®oan 1991-1995: Nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña ®¶ng vµ nhµ níc, víi quyÕt t©m m¹nh d¹n t×m bíc ®i thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña xÝ nghiÖp.L·nh ®¹o chØ huy xÝ nghiÖp ®· biÕt tranh thñ thÕ m¹nh cña c¬ chÕ kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Æc biÖt lµ thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng, tõng bíc n¾m v÷ng c«ng nghÖ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt lîng sÈn phÈm nh c¸c s¶n phÈm: nhùa, giÊy da, ... nh×n chung c¸c s¶n phÈm trong giai ®o¹n nµy ®· dÇn æn ®Þnh vµ chiÕm ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, thu nhËp cña ngêi lao ®éng æn ®Þnhvµ tõng bíc n©ng cao doanh thu, t¨ng trëng râ rÖt. Giai ®o¹n 1996-2000: Theo yªu cÇu s¾p sÕp l¹i mét sè doanh nghiÖp quèc phßng trong néi bé TCHC, xÝ nghiÖp 804 ®· ®îc s¸t nhËp vµo xÝ nghiÖp 26 thµnh c«ng ty 26 nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng réng h¬n, do ®ã ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt ph¶i ë møc ®é cao h¬n. Trong giai ®o¹n nµy thu nhËp b×nh qu©n vµ doanh thu cña c«ng ty t¨ng rÊt nhiÒu so víi giai ®o¹n trø¬c. §Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh v÷ng ch¾c, C«ng ty chñ tr¬ng ®i vµo cñng cè chiÒu s©u n©ng cao chÊt lîng tiÕp tôc ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña ®éi ngò qu¶n lý, n©ng cao tay nghÒ ngêi thî chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn cho nh÷ng n¨m sau 2000. Trong giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp 26.2 ®îc thµnh lËp vµ c«ng ty 26 cã 4 xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4. Giai ®o¹n 2001-2003: N¨m 2001 tiÕp nhËn xÝ nghiÖp 32.4 thµnh xÝ nghiÖp 26.5 t¹i H¶i Phßng vµ s¸t nhËp xÝ nghiÖp 26.2 vµo xÝ nghiÖp 26.1 vµ 26.3. Nh vËy c«ng ty 26 hiÖn cã 4 xÝ nghiÖp lµ 26.1, 26.3, 26.4, 26.5. N¨m 2002 lµ n¨m ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt ®èi víi c«ng ty ,c«ng ty b¾t ®Çu xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng ra níc ngoµi vÝ dô nh :¸o T_shirt, GiÇy da ®©y còng lµ giai ®o¹n mµ sè lao ®éng vµ doanh thu t¨ng lªn ®¸ng kÓ, lao ®éng kinh tÕ vµ s¶n phÈm kinh tÕ còng t¨ng lªn. C«ng ty 26 lµ doanh nghiÖp Nhµ Níc thuéc TCHC_BQP. Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 422_BQP ngµy 17/04/1996 cña Bé trëng Bé Quèc Phßng. 3 . Chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n: a> Chøc n¨ng, nhiÖm vô: - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i hµng may mÆc, giÇy v¶i, giÇy da, mò, ¸o ma, hµng nhùa,... 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ChÕ biÕn gç, s¶n xuÊt kinh doanh bao b×, xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm vËt t, trang bÞ phôc vô s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c«ng ty ®îc phÐp s¶n xuÊt. - Cho thuª v¨n phßng. b> QuyÒn h¹n cña C«ng ty: - §îc tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi quy m«, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty. - §Çu t më réng s¶n xuÊt phï hîp víi yªu cÇu, nhiÖm vô vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty. - Më réng thÞ trêng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm theo ®Þnh híng ph¸t triÓn TCHC. - TiÕp nhËn qu¶n lý sö dông lao ®éng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, møc l¬ng phï hîp víi quy ®Þnh cña BQP, cña Nhµ Níc. - Båi dìng ®Ò nghÞ, s¾p sÕp ®Ò b¹t c¸n bé phï hîp víi c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m võa qua vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong nh÷ng n¨m tíi. 1. Nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty. S¶n phÈm Quèc phßng S¶n phÈm kinh tÕ 1.¸o b¹t g¸c chiÕn sü 1. Bé quÇn ¸o ma kinh tÕ 2 .¸o ma vilinon 2. ¸o phao c¸c lo¹i 3 .B¸t nhùa con 3. ¸o T_shirt xuÊt khÈu 4 .B¹t che bÕp hoµng CÇm 4. Bé quÇn ¸o thÓ thao xuÊt khÈu 5 .Ba l« c¸c lo¹i 5. Bé quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 6 .D©y lng c¸c lo¹i 6. DÐp nhùa kinh tÕ 7 .DÐp nhùa nam n÷ 7. GiÇy v¶i giÇy da c¸c lo¹i 8 .GhÕ nhùa, lång bµn 8. Mò cøng b¶o hé lao ®éng 9 .GiÇy da, giÇy v¶i c¸c lo¹i 9. Nhµ b¹t c¸c lo¹i 10. C¸c lo¹i mò qu©n ®éi 10. S¶n phÈm méc c¸c lo¹i 11. Phï hiÖu, cÊp hiÖu c¸c lo¹i 11. S¶n phÈm may t¹p trang 12. S¶n phÈm gç 12. Bao b× 2. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 26_BQP. KÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu qua 5 n¨m (1998-2002) 5 n¨m qua cïng víi sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp hËu cÇn c«ng ty 26 ®· gi÷ v÷ng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn tõng bíc v÷ng ch¾c. Doanh thu vµ c¸c chØ tiªu chñ yÕu ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô quèc phßng ®îc gÝao lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc vµ quèc phßng. ViÖc lµm vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng æn ®inh ®iÒu nµy ®îc thùc hiÖn qua b¶ng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 1: C¸c chØ tiªu tæng hîp qua 5 n¨m 1998-2002. ChØ tiªu §VT TH1998 TH1999 TH2000 TH2001 TH2002 KH200 3 1. Doanh thu Tr.® 72059 71088 78000 85150 100000 107500 - D. Thu QP 54398 50477 66000 67000 75000 82000 - D. Thu KT 17661 20611 12000 18000 25000 25500 2. Nép N.S Tr. ® 5279 5603 5997 6000 6884 7000 3. Tæng LN Tr. ® 7300 5900 5560 6080 5125 5120 4. Kim ng¹ch USD 0 0 0 0 180000 951000 XK 5. Lao ®éng Ngêi 660 678 800 865 1180 1250 6.B×nh qu©n 1000® 910 960 990 1030 1035 1050 Thu nhËp /ng/th Qua b¶ng ta thÊy doanh thu t¨ng ®Òu tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002 . Nhng n¨m 1999 l¹i gi¶m so víi n¨m 1998, doanh thu n¨m 1999 ®¹t 71 tû gi¶m 1,4% so víi doanh thu n¨m 1998 lµ do c¬ cÊu vÒ chØ tiªu s¶n xuÊt hµng quèc phßng cña côc qu©n khu giao cho c«ng ty cã gi¶m ®¸ng kÓ gÇn 4 tû ®ång. Nhng c«ng ty ®· khai th¸c rÊt tèt tiÒm n¨ng s¶n xuÊt hµng kinh tÕ, tû lÖ doanh thu kinh tÕ trªn tæng doanh thu n¨m 1999 ®¹t 29% vµ n¨m 1998 lµ 24,5% ®iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh thu tõ s¶n phÈm kinh tÕ n¨m 1999 t¨ng h¬n n¨m 1998 lµ 4,5%. B¾t ®Çu tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002 doanh thu t¨ng ®Òu liªn tôc ,n¨m 1999 ®¹t 71 tû ®Õn n¨m 2000 doanh thu ®¹t 78 tû t¨ng 9,7% so víi n¨m 1999. N¨m 2001 doanh thu ®¹t 85,15 tû t¨ng 9,2% so víi n¨m 2000 vµ t¨ng 19,8% so víi n¨m 1999. N¨m 2002 doanh thu ®¹t 100tû t¨ng 17,4% so víi n¨m 2001, t¨ng 28,2% so víi n¨m 2000, t¨ng 40,7% so víi n¨m 1999. Trong c¬ cÊu Tæng Doanh thu th× tõ n¨m 1999-2002 doanh thu quèc phßng t¨ng lªn ®Òu ®Æn. Doanh thu quèc phßng n¨m 2000 lµ 66 tû t¨ng 21,3% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 lµ 67 tû t¨ng 1,5% so víi n¨m 2000 t¨ng 32,7% so víi n¨m 1999 ,n¨m 2002 lµ 75 tû t¨ng 11,9% so víi n¨m 2001 ,t¨ng 48,6% so víi n¨m 1999. MÆc dï doanh thu quèc phßng liªn tôc t¨ng trong c¸c n¨m gÇn ®©y nhng tû träng doanh thu quèc phßng l¹i cã xu híng gi¶m: n¨m 2000 doanh thu quèc phßng chiÕm 84,6% tæng doanh thu, n¨m 2001 lµ 78,7% ,n¨m 2002 lµ 75%.Doanh thu kinh tÕ cã nhiÒu biÕn ®æi bÊt thêng ®Æc biÖt trong 3 n¨m 1998,1999,2000. Doanh thu kinh tÕ n¨m 1999 ®¹t 20,6 tû t¨ng 16,7% so víi n¨m 1998 ,doanh thu kinh tÕ n¨m 2000 chØ ®¹t 12 tû gi¶m 41,8% so víi n¨m 1999, gi¶m 32,1 % so víi n¨m 1998. N¨m 2000 lµ n¨m tr× trÖ trong kinh tÕ níc ta vµ trªn thÕ giíi do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña mét sè níc ph¸t triÓn. Nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm kinh tÕ cña C«ng ty , lµm cho doanh thu kinh tÕ cña c«ng ty gi¶m m¹nh trong n¨m 2000. Ngoµi ra do ®îc sù 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quan t©m cña tæng côc nªn chØ tiªu s¶n xuÊt hµng quèc phßng ®· t¨ng ®¸ng kÓ lµm cho kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng kinh tÕ bÞ gi¶m. V× ®èi víi c«ng ty 26 Bé quèc phßng nhiÖm vô Quèc phßng ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu chØ khi nµo ®¶m b¶o ®îc s¶n phÈm Quèc phßng th× míi ®îc s¶n xuÊt hµng kinh tÕ. Tõ n¨m 2000 cïng víi viÖc gi¶m dÇn tû träng doanh thu quèc phßng trong tæng doanh thu ,doanh thu kinh tÕ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu : n¨m 2000 doanh thu kinh tÕ chiÕm 15,4% tæng doanh thu ,n¨m 2001 lµ 21,1% tæng doanh thu ,n¨m 2002 lµ 25% tæng doanh thu. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng quèc phßng nªn doanh thu chñ yÕu cña c«ng ty tõ hµng quèc phßng chiÕm kho¶ng trªn 70% tæng doanh thu. Doanh thu quèc phßng thÊp nhÊt n¨m 1999 còng chiÕm 71% tæng doanh thu. KÕ ho¹ch n¨m 2003 tæng doanh thu cña c«ng ty tiÕp tôc ®îc ph¸t triÓn nªn doanh thu quèc phßng t¨ng trong n¨m 2003 tû träng doanh thu quèc phßng trong tæng doanh thu lµ 76,3% t¨ng h¬n 1,3% so v¬i n¨m 2002. Hµng n¨m c«ng ty nép c¸c kho¶n ng©n s¸ch nh thuÕ, B¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ...t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. C¸c kho¶n nép chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ nép vÒ bé quèc phßng chiÕm trªn 80%. C¸c kho¶n cho c¬ quan nhµ níc chiÕm mét lîng Ýt díi 20%. N¨m nµo c«ng ty còng hoµn thµnh nghÜa cô ®èi víi nhµ níc vµ Bé Quèc phßng. Tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng ®Òu hµng n¨m nhng do chi phÝ s¶n xuÊt më réng quy m« ngµy cµng t¨ng nªn tæng lîi nhuËn cã nh÷ng biÕn ®æi vµ cã xu híng gi¶m Lîi nhuËn 1999 lµ 5,9 tû gi¶m 19,2% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 lµ 5,56 tû gi¶m 5,8% so víi n¨m 1999, gi¶m 23,8% so víi n¨m 1998. Do trong hai n¨m 1999,2000 lµ n¨m mµ c«ng ty tËp trung ®Çu t cho viÖc më réng s¶n xuÊt :Chi phÝ nh©n c«ng t¨ng do nh©n c«ng tuyÓn dông thªm nhiÒu, chi phÝ ®Çu t mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ph¬ng ¸n ‘X26-TCHC’. V× vËy lîi nhuËn 1999-2000 gi¶m ,n¨m 2001 lîi nhuËn 6,08 tû t¨ng 9,4% so víi n¨m 2000. Do kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ®¬n hµng quèc phßng cña n¨m 2001 ®îc phª duyÖt sím, lîng hµng qu©n nhu chiÕm tû träng lín trong kÕ ho¹ch tæng thÓ nªn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¶ n¨m cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao. H¬n n÷a dù ¸n ‘X26_TCHC’ b»ng nguån vèn nhµ níc vµ c«ng ty ®· ®i vµo giai ®o¹n cuèi c¸c h¹ng môc hoµn thµnh ®îc ®a vµo sö dông ®ång bé vµ thùc sù ®· t¹o ®îc thªm n¨ng lùc s¶n xuÊt cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2002 lîi nhuËn lµ 5,125 tû gi¶m 15,7 % so víi n¨m 2001 do c¸c nguyªn nh©n sau: - Gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quèc phßng vµ s¶n phÈm kinh tÕ) nh×n chung kh«ng thay ®æi tuy nhiªn gi¸ c¸c lo¹i vËt t cã biÕn ®éng lín nhÊt lµ gi¸ c¸c lo¹i ho¸ chÊt nh cao xu nhùa,... do t×nh h×nh xuÊt khÈu - C¸c chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng do c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc nh gi¸ ®iÖn gi¸ nhiªn liÖu ®Òu t¨ng. - §Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ngêi lao ®éng, trong n¨m c«ng ty tËp trung ®Çu t thªm mét sè m¸y mãc chuyªn dïng, c¶i t¹o nhµ xëng trang bÞ an toµn lao ®éng b¶o hé lao ®éng phßng ch¸y ch÷a ch¸y, c¸c thiÕt bÞ qu¶n lý trang bÞ v¨n phßng,... thÓ hiÖn khÊu hao cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng h¬n 2 tû ®ång( b»ng 123%) so víi kÕ ho¹ch. - Dù ¸n 678 c«ng ty ®· thùc hiÖn xong 4 nhµ A2 tuy nhiªn gi¸ thµnh cha ®îc duyÖt do ®ã kh«ng cã c¬ së x¸c ®Þnh l·i. NÕu tÝnh theo gi¸ dù to¸n c«ng ty cã thÓ lç tõ 2-3 tû ®ång do viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dù to¸n cha tÝnh ®Õn yÕu tè ®Æc thï cña s¶n phÈm ®Æc biÖt. KÕ ho¹ch n¨m2003 lîi nhuËn gi¶m 5 triÖu so víi n¨m 2002 do c¬ së s¶n xuÊt míi x©y dùng trang bÞ míi ®i vµo ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cha cao h¬n n÷a tiÒn l¬ng tèi thiÓu nhµ níc t¨ng lªn lµm cho chi phÝ nh©n c«ng t¨ng lªn nhiÒu dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng lªn. MÆc dï vËy nhng c«ng ty vÉn lu«n cè g¾ng ®Ó thu nhËp cña ngêi lao ®éng ®îc t¨ng lªn ®Ó thùc hiÖn tèt chiÕn lîc nh©n lùc cña c«ng ty : ®ã lµ t¹o uy tÝn cho c«ng ty, sù yªn t©m lµm viÖc cña ngêi lµo ®éng vµ thu hót ®ù¬c nhiÒu lao ®éng giái vÒ lµm viÖc. Cïng víi sù t¨ng lªn trong thu nhËp ®ã lµ sù t¨ng lªn nhanh chãng sè lîng lao ®éng trong c«ng ty hµng n¨m. N¨m 2002 lµ 1180 ngêi t¨ng 520 ngêi so víi n¨m 1998 t¬ng øng lµ t¨ng 78,8%. Môc ®Ých cña c«ng ty lµ muèn më réng quy m«, t¹o chç ®øng trªn thÞ trêng vµ lµ mét c«ng ty chñ chèt cña bé quèc phßng. ChÝnh v× vËy mµ n¨m 2002 lµ n¨m ®¸nh dÊu sù thµnh c«ng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty. §ã lµ n¨m ®Çu tiªn c«ng ty cã kim ng¹ch xuÊt khÈu, tuy cßn bÐ chØ 180.000USD ( gÇn 3tû VN§) nhng ®ã còng lµ mét sù thµnh c«ng lín s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ giÇy dÐp c¸c lo¹i vµ may mÆc. Dù kiÕn n¨m 2003 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 951.000 USD trong ®ã s¶n phÈm chñ yÕu còng lµ may mÆc vµ s¶n phÈm gç cña dù ¸n 678 mµ c«ng ty ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ viÖc tËp trung vµo viÖc nhËp khÈu mét sè vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt hµng may mÆc gia c«ng xuÊt khÈu, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt hµng may mÆc theo h×nh thøc gi¸ thµnh toµn bé ®Ó t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 2: KÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cña n¨m 2003 ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: ChØ tiªu §VT TH 2002 KH2003 Tû lÖ I XuÊt khÈu 1. kim ng¹ch USD 2. mÆt hµng chñ yÕu - GiÇy dÐp - Hµng may mÆc - S¶n phÈm gç USD 180000 951000 80000 60000 40000 451000 200000 300000 528.3% II NhËp khÈu 1. Kim ng¹ch USD 468000 831900 177,8% 2. MÆt hµng chñ yÕu USD - M¸y mãc thiÕt bÞ 320000 233400 - C¸c mÆt hµng kh¸c 148000 598500 Nh×n chung t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh c«ng ty lu«n lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm quèc phßng phôc vô qu©n ®éi. ViÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kinh tÕ ngµy cµng phong phó t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. HiÖn nay c«ng ty ®· cã trªn 12 lo¹i mÆt hµng kinh tÕ. §Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi c«ng ty nªn ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®îc vµ kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng xuÊt còng nh hiÖu qu¶ cña nh÷ng mÆt hµng kinh tÕ ®Ó thÞ trêng ngoµi qu©n ®éi cña c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. 3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong nh÷ng n¨m tíi. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong 3 n¨m 2003, 2004, 2005 ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng3: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 3 n¨m 2003-2005 ChØ tiªu §VT KH2003 KH2004 KH2005 1.Tæng doanh thu Tû ®ång 115 130 150 _Doanh thu Quèc phßng 70 75 80 _Doanh thu kinh tÕ 45 55 70 2. Nép ng©n s¸ch Tû ®ång 8.6 9.7 11.5 3. Tæng sè lao ®éng Ngêi 1250 1300 1335 4. Thu nhËp b×nh qu©n 1000/ng 1350 1500 1550 /th. 5. Kim ng¹ch xuÊt khÈu USD 951000 1000000 1550000 Môc tiªu quan träng trong nh÷ng n¨m tíi lµ: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - N©ng cao tû träng mÆt hµng kinh tÕ doanh thu tõ hµng kinh tÕ ph¶i ®¹t 40% tæng doanh thu toµn c«ng ty. N¨m 2003 doanh thu kinh tÕ ®¹t 39,1% Tæng doanh thu, n¨m 2004 ®¹t 42,3% ,n¨m 2005 ®¹t 46,7% Tæng doanh thu - T¨ng cêng c«ng t¸c thÞ trêng vµ c«ng t¸c kü thuËt cã chÝnh s¸ch thu hót ®¬n hµng vµ t¨ng tæng doanh thu ®Æc biÖt lµ doanh thu hµng xuÊt khÈu. - TiÖp tôc vËn hµnh vµ c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 phÊn ®Êu hÕt 2003 ¸p dông cho toµn c«ng ty. - TriÓn khai ®Çu t më réng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp 26.4, nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c dù ¸n tiÕp theo. TiÕp tôc bæ sung s¶n xuÊt hµng giÇy xuÊt khÈu nh»m t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. - TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ triÓn khai cã kÕt qu¶ ph¬ng ¸n kho¸n chi phÝ cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, t¨ng cêng tÝnh chñ ®éng trong h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. III. Quy tr×nh s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ. 1. Quy tr×nh s¶n xuÊt. Nguyªn liÖu Kho chøa N.L P.X S¶n xuÊt Kho thµnh phÈm Tiªu thô Nguyªn liÖu ®îc thu mua qua kiÓm tra ®Õn kho chøa nguyªn liÖu, tõ kho nguyªn liÖu sÏ ®îc ph©n phèi tíi c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. T¹i ®©y sÏ tiÕn hµnh s¶n xuÊt sau ®ã ®îc ®a vÒ kho thµnh phÈm, qua kiÓm tra KCS thµnh phÈm sÏ ®îc ®a ®i tiªu thô. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ qu©n ®éi , s¶n phÈm chñ yÕu ®îc phôc vô quèc phßng. Nªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt_Tiªu thô ®Òu cã nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. C«ng ty s¶n xuÊt theo chØ tiªu tõ trªn xuèng, côc hËu cÇn gi÷a n¨m tríc giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m sau cho c«ng ty vµ dùa vµo kÕ ho¹ch ®ã c«ng ty bè trÝ s¾p sÕp ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra .KÓ c¶ trong viÖc thu mua nguyªn liÖu còng ph¶i theo nguyªn t¾c: nh÷ng nguyªn liÖu quan träng do côc hËu cÇn qui ®Þnh c«ng ty cÇn mua ë ®©u, gi¸ thµnh do côc hËu cÇn quyÕt ®Þnh. Nh÷ng nguyªn liÖu kh¸c cã thÓ do c«ng ty tù liªn hÖ thu mua vµ phßng tæ chøc s¶n xuÊt sÏ ®¶m nhiÖm phÇn nµy .Nh÷ng nguyªn liÖu phæ biÕn th«ng thêng do c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn tù liªn hÖ thu mua nhng gi¸ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh nguyªn liÖu ph¶i qua sù phª duÖt cña c«ng ty.C¸ch qu¶n lý nµy ®· lµm gi¶m tÝnh chñ ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguyªn liÖu dÎ ,phï hîp víi ®Þa bµn xÝ nghiÖp ®ã ®ãng t¹i ®ã. Sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra nguyªn liÖu , nh÷ng nguyªn liÖu ®¹t chÊt lîng ®îc ®a xuèng ph©n xëng s¶n xuÊt, nh÷ng nguyªn liÖu kh«ng ®¹t th× ®îc tr¶ l¹i. S¶n xuÊt xong s¶n phÈm ®îc ®a vÒ kho thµnh phÈm .T¹i ®©y cã mét bé phËn KCS (kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ) chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ph©n lo¹i s¶n phÈm thµnh hai lo¹i A,B. Nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t c¶ hai tiªu chuÈn trªn th× ®a vÒ ph©n xëng t¸i chÕ l¹i hoÆc bÞ lo¹i bá. C¸c s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng sÏ ®îc xuÊt kho tiªu thô. Trong vÊn ®Ò tiªu thô c«ng ty cßn rÊt thô ®éng, c«ng ty thêng s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng tõ tríc.M¹ng líi b¸n hµng cña c«ng ty chØ mang tÝnh chÊt chµo hµng ,giíi thiÖu s¶n phÈm. S¶n phÈm kh«ng ®îc b¸n ®¹i trµ réng r·i trªn thÞ trêng. 2. C«ng nghÖ vµ ®Çu t trang thiÕt bÞ cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty 26_BQP ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®a ®ang ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së ph¸t huy c¸c mÆt hµng truyÒn thèng t¹o thÕ m¹nh h¬n n÷a ®«ng thêi t×m kiÕm ®¬n ®Æt hµng míi. M¸y mãc cña c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i vµ thÕ hÖ kh¸c nhau do ®ã còng ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ kh¸c nhau ®èi víi tõng c«ng nh©n. C¸c trang thiÕt bÞ hiÖn t¹i cña c«ng ty nh sau: - M¸y may: Cña §øc , Cña NhËt, §µi Loan lo¹i míi, Cña Liªn X« lo¹i cò. - M¸y s¶n xuÊt giÊy da: 4 d©y truyÒn thiÕt bÞ cña §µi Loan lo¹i tiªn tiÕn. - M¸y s¶n xuÊt mò cøng bé ®éi vµ giÇy dÐp nhùa ,s¶n xuÊt bao b× hép c¸ct«ng gåm ba d©y truyÒn thiÕt bÞ ®Òu do ViÖt Nam s¶n xuÊt ®· ®îc n©ng cao chÊt lîng. - M¸y chÕ biÕn gç Hunggari vµ §µi Loan. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c phõ¬ng tiÖn vËn t¶i nh: - 4 ¤ t« cã träng t¶i nÆng. - 8 ¤ t« cã träng t¶i nhÑ. - 7 ¤t« 16 chç vµ 12 chç. - 2 xe g¸t 69. Ngoµi ra trang thiÕt bÞ v¨n phßng phôc vô c«ng t¸c tÝnh to¸n h¹ch to¸n nhanh chãng ®¹t hiÖu qña. Mçi xÝ nghiÖp thµnh viªn, mçi phßng c«ng ty tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc trang bÞ tõ 1_3 m¸y vi tÝnh vµ m¸y in. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m qua hÖ sè m¸y mãc c¸c lo¹i cña C«ng ty cßn cha cao( chØ vµo kho¶ng 60_70 %). Lý do chÝnh lµ do cêng ®é vµ n¨ng suÊt lµm viÖc kÐm. C«ng ty vÉn tån t¹i mét sè lo¹i m¸y ®· khÊu hao hÕt nhng vÉn cha thanh lý do ®ã c«ng ty cÇn thanh lý ®Ó t¹o thªm vèn cho viÖc s÷a ch÷a vµ thay thÕ nh÷ng m¸y cò. Víi thÞ trêng ngoµi quèc phßng nh hiÖn nay th× nh÷ng trang bÞ cña c«ng ty kh¸ phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt vµ khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Tuy nhiªn ®Ó phï hîp víi thÞ trêng trong th× mét sè d©y truyÒn c«ng nghÖ cña c«ng ty cÇn thay ®æi vÝ dô nh :M¸y may, mét sè m¸y chÕ biÕn gç ®· lçi thêi,... Nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t x©y dùng mua s¾m mét sè trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô tèt hín cho viÖc ph¸t triÓn ngµy mét m¹nh mÏ thÞ trêng ngoµi quèc phßng nh: Mua thªm m¸y Fax, nèi m¹ng Internet, x©y dùng thªm nhµ xëng ®Ó t¨ng tèi ®a kh¶ n¨ng s¶n xuÊt còng nh tiªu thô nh÷ng mÆt hµng kinh tÕ cña m×nh . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 4 §Çu t x©y dùng c¬ b¶n n¨m 2002: H¹ng môc Tæng céng I. Nguån vèn quèc phßng 1.X©y l¾p 2.ThiÕt bÞ -Xe « t« -d©y chuyÒn giÇy da Italia II. Nguån vèn tù cã 1.X©y l¾p 2.ThiÕt bÞ -D©y chuyÒn giÇy da Italia -D©y chuyÒn thiÕt bÞ T.shirt -M¸y vi tÝnh +in -M¸y ®iÒu hoµ -Xe « t« landcruiser -C¸c thiÕt bÞ kh¸c §VT Tr. ® Tr. ® NT NT C¸i D©y chuyÒn Tr. ® NT NT D©y chuyÒn NT ChiÕc NT NT lîng TH2002 Khèi Kinh phÝ 1 1 11420,4 2898 105 2793 293,4 2500 1 6 5 3 1 8522,4 1726,8 6795,6 2502 2700,4 106,8 138,1 841,5 596,8 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2002 lµ n¨m ®Çu t cho x©y dùng vµ mua s¾m thiÕt bÞ lín nhÊt. Nhµ xëng ngµy cµng ®îc hoµn chØnh, m¸y mãc thiÕt bÞ lµm viÖc tiÖn nghi vµ hiÖn ®¹i . C«ng ty 26 trë thµnh doanh nghiÖp cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i h¬n so víi c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp cïng lÜnh vùc. IV. C¸c vÊn ®Ò lao ®éng tiÒn l¬ng b¶o hiÓm x· héi 1. C«ng t¸c tæ chøc vµ lao ®éng trong c«ng ty 26. a> C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty . - Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc kinh doanh, phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt,phã gi¸m ®èc qu¶n trÞ C¸c phßng chøc n¨ng:phßng tæ chøc s¶n xuÊt, phßng kÕ to¸n_thèng kª, phßng kinh doanh_xuÊt nhËp khÈu , phßng chÝnh trÞ, phßng hËu cÇn qu¶n trÞ, phßng kü thuËt c¬ ®iÖn. - C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn: XÝ nghiÖp 26.1 s¶n xuÊt mò cøng ,may ,nhùa. XÝ nghiÖp 26.3:s¶n xuÊt giÇy c¸c lo¹i. XÝ nghiÖp 26.4 s¶n xuÊt ®å méc bao b×. XÝ nghiÖp 26.5 s¶n xuÊt c¸c lo¹i may. -Xëng trùc thuéc c«ng ty: xëng c¬ ®iÖn. 13 M¤ H×NH Tæ CHøC QU¶N Lý C¤NG TY 26 Gi¸m ®èc C«ng Ty PG§ S¶n XuÊt PG§ Kinh Doanh P. Kinh Doanh-XNK P. Tæ Chøc SX Ban Gi¸m §èc XN26.1 Ban TC_SX Xëng may 1,2 Ban KT_T K Xëng Mò PG§ ChÝnh TrÞ P. KT-Thèng Kª P. HC-QT Ban Gi¸m §èc XN26.3 Ban HC_ QT Ban TC_SX Tæ nhùa Xëng GiÇy da Ban KT_T K Xëng GiÇy v¶i P. KT-C¬ §iÖn Ban Gi¸m §èc XN26.4 Ban HC_ QT Ban TC_SX Xëng may Tæ Méc Ban KT_T K Tæ Trang TrÝ P. ChÝnh TrÞ Ban Gi¸m §èc XN26.5 Ban HC_ QT Ban TC_SX Tæ Bao B× Tæ chuÈn BÞ Ban KT_T K Ban HC_ QT Tæ May 14 Chøc n¨ng c¸c phßng ban trong c«ng ty : 1. Ban gi¸m ®èc c«ng ty : - §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi ®¹i diÖn cho c«ng ty tríc TCHC_BQP vµ nhµ níc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . - C¸c phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty trong c¸c lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng . C¸c phã gi¸m ®èc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n theo uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¶ng uû, vµ tríc c«ng ty . 2. Phßng chÝnh trÞ. - Mäi kÕ ho¹ch cña phßng chÝnh trÞ ®Æt ra cho l·nh ®¹o cña ®¶ng uû mµ trùc tiÕp lµ bÝ th ®¶ng uû , phã gi¸m ®èc c«ng ty. - Cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o víi ®¶ng uû , c«ng ty vÒ néi dung kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶ng , c«ng t¸c chÝnh trÞ trong c«ng ty. Sau ®ã c¨n cø vµo c¸c quyÕt ®Þnh cña ®¶ng uû vµ mÖnh lÖnh cña ban gi¸m ®èc ®Ó tæ chøc tiÕn hµnh c«ng t¸c chÝnh trÞ theo néi dung nghÞ quyÕt ®¶ng uû ®Ò ra . - TËp trung theo dâi tæ chøc gi¸m s¸t , ph¸t ®éng thi ®ua khen thëng trong c«ng ty. 3. Phßng tæ chøc s¶n xuÊt: - Phßng tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®¬n vÞ kÐ ho¹ch gi¸ thµnh , lao ®éng tiÒn l¬ng , nguyªn vÊt liÖu cho phï hîp víi nhiÖm vô cÊp trªn giao cho vµ x©y dùng tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty ®Þnh híng ph¸t triÓn c«ng ty vµ híng dÉn c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn lËp vµ b¶o vÖ kÕ ho¹ch hµng n¨m. - Giao kÕ ho¹ch kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt ®ång thêi qu¶n lý lao ®éng , qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ , qu¶n lý vËt t trªn c¬ së bè trÝ s¾p xÕp c©n ®èi b¶o ®¶m thùc hiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô , ®¹t kÕt qu¶ cao vµ hiÖu qu¶ cao . 15 4. Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. - Cã nhiÖm vô tham mu gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu , kÕ ho¹ch t¹o nguån hµng vµ ®Æc biÕt nguån hµng nguyªn liÖu ®¶m b¶o kÞp thêi ®óng chÊt lîng vµ gÝa c¶ hîp lý , Lµ ®Çu mèi giao dÞch ®Ó c«ng ty ký hîp ®ång víi tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng trong níc vµ ngoµi níc. - Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tríc c«ng ty, ®¶ng uû vµ tríc ph¸p luËt nhµ níc vÒ mäi mÆt ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . - Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. - Qu¶n lý ®iÒu hµnh ®éi xe ®¶m b¶o c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ . 5. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n - Tham mu gióp gi¸m ®èc c«ng ty qu¶n lý sö dông vèn , tµi s¶n vµ mäi chÕ ®é chØ tiªu trong toµn c«ng ty ,®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c chÕ ®é ,chÝnh s¸ch cña Nhµ níc nãi chung vµ bé tµi chÝnh ,côc tµi chÝnh BQP nãi riªng lµm sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Phßng kÕt hîp víi phßng tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng møc chi phÝ trùc tiÕp trong gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Tæ chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo ®óng quy chÕ. - KiÓm tra gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹i c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. - Båi dìng vµ híng dÉn nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n –thèng kª trong phßng vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 5 . Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Qu¶n lý chÆt chÏ c«ng t¸c an toµn trËt tù an ninh ®Æc biÖt lµ c«ng t¾c v¨n th, b¶o mËt ®óng chÕ ®é cña nhµ níc, cña ngµnh ,cña c«ng ty. - B¶o qu¶n sö dông con dÊu theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra theo dâi viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch néi qui ,qui ®Þnh trong toµn c«ng ty. - Tæ chøc thùc hiÖn phôc vô héi nghÞ vµ ®a ®ãn kh¸ch. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch ®· ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt vÒ lÞch c«ng t¸c vµ lµm viÖc trùc cña c«ng ty ,cña c¸c xÝ nghiÑp thµnh viªn vÒ c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn trËt tù vÒ ngêi vµ tµi s¶n trong toµn c«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý xe con phôc vô cho c¸n bé l·nh ®¹o ®i c«ng t¸c. 16 6. Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n theo uû quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¶ng uû vµ ban gi¸m ®èc c«ng ty. Qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt ®¹t kÕt qu¶ cao trªn c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc. - Ngoµi ra ®îc phÐp chñ ®éng t×m t¹o nhuån hµng , tæ chøc ®¹t kÕt 7. Ban tæ chøc s¶n xuÊt c¸c xÝ nghiÖp. qu¶. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ viÖc n¾m b¾t kÕ ho¹ch, tæ chøc triÓn khai kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tíi c¸c xëng. Qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè lîng, chÊt lîng ngµy giê c«ng cña ngêi lao ®éng qua ®ã ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó tham mu cho Gi¸m ®èc tuyÓn chän vµ ký hîp ®ång vÒ lao ®éng. 8. Theo dâi ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é vÒ hîp ®ång lao ®éng. Ban tµi chÝnh kÕ to¸n - Qu¶n lý chi phÝ trùc tiÕp ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Phèi hîp trùc tiÕp víi uû ban tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng chi phÝ trùc tiÕp cho c¸c s¶n phÈm t¹i c¸c xÝ nghiÖp. Ghi chÐp cËp nhËt c¸c sè liÖu chøng tõ thu chi cña xÝ nghiÖp hµng ngµy ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ b¸o lªn cÊp trªn. ChÞu tr¸ch nhiÖm víi phßng tµi chÝnh vµ Gi¸m ®èc vÒ th«ng tin vµ sè liÖu mµ m×nh b¸o c¸o. KiÓm tra gi¸m s¸t theo dâi viÖc thùc hiÖn vµ chÊp hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch chÕ ®é qui ®Þnh cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®· ban hµnh. 9. C¸c xëng s¶n xuÊt Cã nhiÖm vô c¬ b¶n vµ chñ yÕu lµ s¶n suÊt mét hoÆc mét sè lo¹i s¶n phÈm ®îc giao. - S¶n xuÊt ®¹t n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cao. NhËn xÐt: Qua s¬ ®å tæ chøc chóng ta thÊy C«ng ty 26 cã bé m¸y qu¶n lý theo c¬ cÊu trùc tuyÕn. Gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh trùc tiÕp ®Õn c¸c phßng ban ®Õn gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. Tõ ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c xëng s¶n xuÊt. §èi víi mét c«ng ty cã quy m« lín nh c«ng ty 26 víi h¬n 1000 lao ®éng th× c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý nh thÕ lµ kh«ng hîp lý. Gi¸m ®èc c«ng ty chÞu mäi tr¸ch nhiÖm ®èi víi ngêi díi quyÒn tr¸ch nhiÖm qu¸ lín c«ng viÖc qu¶n 17 lý nhiÒu .Ban gi¸m ®èc c«ng ty lu«n lo l¾ng ®Õn tr¸ch nhiÖm mµ hä ph¶i chÞu trø¬c tæng côc nªn c¸ch qu¶n lý ë ®©y rÊt kh¾t khe ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn lµm gi¶m tÝnh tù chñ cña c¸c xÝ nghiÖp nµy .Hä lu«n lu«n thô ®éng chê nh÷ng ®¬n hµng mµ c«ng ty ®a xuèng. Nªn cã t×nh tr¹ng c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm khi hoµn thµnh xong ®¬n hµng. Do cung c¸ch qu¶n lý cøng nh¾c nªn c¸c phßng ban kh«ng ph¸t huy ®îc hÕt chøc n¨ng cña m×nh. §Æc biÖt lµ phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã chøc n¨ng chuyªn viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng nhng ho¹t ®éng nµy cßn rÊt h¹n chÕ do coi nhÑ ho¹t ®éng Marketing, c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu do quen biÕt tõ tríc vµ do tæng côc liªn hÖ. V× vËy c¸c s¶n phÈm kinh tÕ cha cã chç ®øng trªn thÞ trêng. C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng rÊt quan träng nhng cha cã sù quan t©m ®óng møc kh«ng cã c¸n bé cã nghiÖp vô vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng, mäi ho¹t ®éng lao ®éng tiÒn l¬ng ®Òu ®îc quy ®Þnh tõ tríc nªn kh«ng khuyÕn khÝch c«ng nh©n tÝch cùc s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng xuÊt tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Do ®ã ®Ó phï hîp víi yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña thÞ trêng trong t¬ng lai th× c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cÇn cã sù thay ®æi . VÝ dô nh cã thÓ thµnh lËp thªm phßng marketing, phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng. HoÆc cÇn quan t©m h¬n 2 chøc n¨ng :Marketing vµ c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng. b> C¬ cÊu Lao ®éng C¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty ®îc thÓ hiÖn nh sau : Tæng sè lao ®éng :1180 ngêi Sè lîng lao ®éng gi¸n tiÕp: 211 ngêi chiÕm 17,9% tæng sè lao ®éng. Sè lîng lao ®éng trùc tiÕp:969 ngêi chiÕm 82,1% tæng sè lao ®éng . Sè lao ®éng nam :393 ngêi chiÕm 33,3% tæng sè lao ®éng. Sè lao ®éng n÷ : 787 ngêi chiÕm 66,7% tæng sè lao ®éng . Trong sè lao ®éng gi¸n tiÕp : - §¹i häc :117 ngêi chiÕm 55,5% -Cao ®¼ng :23 ngêi chiÕm 11% -Trung cÊp :71 ngêi chiÕm 33,3%. *N÷ :64 ngêi chiÕm 30,5 % *Nam :147 ngêi chiÕm 60,2%. NhËn xÐt vÒ c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty: -Tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp cßn cao lµ 17,9% so tæng sè lao ®éng lµm cho bé m¸y qu¶n lý kång kÒnh, ngêi lao ®éng cha lµm hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. -Theo tû lÖ häc vÊn cña bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty th× t¬ng ®èi cao. Nhng thùc chÊt, chÊt lîng cßn thÊp do mét bé phËn lín c¸n bé qu¶n lý häc ®¹i häc 18 t¹i chøc ®©y lµ nh÷ng ngêi lµm ë c«ng ty l©u n¨m. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y do xu híng n©ng cao chÊt lîng c¸n bé qu¶n lý nªn c«ng ty ®· nhËn mét sè sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc chÝnh qui vÒ lµm. Nhng tû lÖ vÉn cßn thÊp do kh«ng bè trÝ ®îc hÕt c¸n bé l©u n¨m cã tr×nh ®é thÊp lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc cã nh÷ng chÕ ®é kh¸c. -VÒ tû lÖ giíi tÝnh: do ®Æc ®iÓm c«ng ty chñ yÕu lµ may mÆc nªn sè lao ®éng n÷ chiÕm tû träng cao 66,7%. Nhng trong bé m¸y qu¶n lý sè lao ®éng n÷ thÊp h¬n sè lao ®éng nam lµ 30,5%. §iÒu nµy lµm gi¶m tiÕng nãi cña chÞ em phô n÷ , h¬n n÷a phô n÷ cã tr×nh ®é häc vÊn thÊp h¬n nam giíi. Tuy nhiªn trong mÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®æi míi bé m¸y qu¶n lý n©ng cao chÊt lîng cho c«ng nh©n viªn nh: tiÕp tôc cö c¸n bé ,c«ng nh©n viªn tham gia c¸c líp ®µo t¹o nghiÖp vô ng¾n h¹n tËp trung, c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ kü thuËt c«ng nghÖ. Tæ chøc nh÷ng cuéc thi tay nghÒ ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt tiÕp tôc huÊn luyÖn tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn ®Õn kú thi n©ng bËc. N¨m 2002 c«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thi n©ng bËc cho 340 lao ®éng c¸c ngµnh nghÒ néi dung thi gåm 2 phÇn lý thuyÕt, thùc hµnh víi thêi gian 15 ngµy kÕt qu¶ lµ 336 ®ång chÝ ®· n©ng bËc n¨m 2002. Còng trong n¨m c«ng ty ®· tæ chøc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho h¬n 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn tham dù c¸c kho¸ häc ®Ó n©ng cao nghiÖp vô tr×nh ®é chuyªn m«n nh ®µo t¹o vÒ chuÈn mùc kÕ to¸n v¨n phßng tËp huÊn vÒ thuÕ vµ c¸c híng dÉn v¨n b¶n vÒ thuÕ cho c¸c ®èi tîng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc , nh©n viªn tµi chÝnh kÕ to¸n ,nh©n viªn c¸c phßng nghiÖp vô trong toµn c«ng ty 70 ®ång chÝ. Båi dìng c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cho c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c nhËp khÈu trong c«ng ty :40 dång chÝ . Cô thÓ kÕt qu¶ ®µo t¹o ,n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ n¨m 2002 ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 5: KÕt qu¶ ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cho CBCNV §èi tîng Néi dung ®µo t¹o Sè ngêi Thêi gian Kinh (ngµy) phÝ (Tr.®) 1.§µo t¹o båi dìng c¸n -NghiÖp vô qu¶n lý kinh 70 400 200 bé qu¶n lý nghiÖp vô. tÕ. 40 30 5 -NghiÖp vô XNK 2.C¸n bé qu¶n lý khoa -Q.lý HTQLCL ISO 85 425 25 häc c«ng nghÖ 9001:2000 -C«ng nghÖ may 23 416 31 -Ngµnh cao xu, nhùa. 5 560 14 -ThiÕt bÞ ¸p lùc. 3 50 2 3.Båi dìng n©ng cao tay -Ngµnh giÇy da. 25 350 16 nghÒ cho c«ng nh©n lao -Ngµnh cao su ,nhùa. 30 260 16,5 ®éng -Ngµnh mò 10 220 7 19 Tæng -Ngµnh méc 45 336 390 3.101 31,5 348 20
- Xem thêm -