Tài liệu 01.ngu_am_trong_am_dabttl

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 418 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Phương pháp làm bài ngữ âm và trọng âm PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ MAI PHƯƠNG Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Phương pháp làm bài ngữ âm và trọng âm thuộc khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) tại website Hocmai.vn, để giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng làm đầy đủ bài tập sau đó đối chiếu với đáp án trong tài liệu này. 1. C 21 D 41 C 61 C 81 A 101 B 121 C 141 C 161 C 181 B 2. C 22 A 42 A 62 B 82 A 102 A 122 A 142 B 162 A 182 D 3. B 23 A 43 C 63 C 83 D 103 D 123 D 143 D 163 A 183 C 4. A 24 C 44 A 64 A 84 A 104 A 124 B 144 C 164 C 184 D 5. D 25 B 45 C 65 A 85 A 105 D 125 C 145 D 165 A 185 B 6. B 26 A 46 D 66 A 86 D 106 A 126 B 146 C 166 C 186 C 7. A 27 B 47 D 67 B 87 A 107 A 127 A 147 A 167 D 187 B 8. A 28 B 48 A 68 D 88 A 108 D 128 D 148 D 168 A 188 B 9. A 29 B 49 A 69 D 89 C 109 D 129 C 149 A 169 D 189 A 10. C 30 B 50 B 70 C 90 D 110 B 130 D 150 D 170 D 190 B 11. A 31 B 51 B 71 C 91 A 111 D 131 B 151 D 171 C 191 B 12. D 32 D 52 A 72 C 92 D 112 C 132 C 152 B 172 C 192 D 13. D 33 A 53 D 73 D 93 D 113 C 133 A 153 B 173 B 193 A 14. A 34 C 54 C 74 B 94 C 114 D 134 A 154 A 174 D 194 C 15. A 35 A 55 A 75 A 95 C 115 C 135 C 155 C 175 C 195 B 16. B 36 A 56 C 76 A 96 D 116 A 136 C 156 B 176 A 196 D 17. C 37 D 57 A 77 D 97 B 117 D 137 A 157 A 177 B 197 D 18. D 38 B 58 D 78 D 98 D 118 D 138 D 158 D 178 B 198 C 19. B 39 D 59 B 79 B 99 C 119 D 139 D 159 D 179 C 199 A 20. A 40 C 60 C 80 B 100 A 120 D 140 B 160 B 180 A 200 B Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 1 -
- Xem thêm -