Tài liệu 0012168

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Baùo Caùo Moân Hoïc NHAÄP MOÂN COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM Ñeà Taøi QUAÛN LYÙ HOÏC SINH Giaùo vieân höôùng daãn : Th.S: Nguyeãn Tuaán Traàn Minh Khang Sinh vieân thöïc hieän : Nguyeãn Höõu Phong Mssv : 0012168 1 Sô ñoà luoàng döõ lieäu : 1.1 Xöû lyù tieáp nhaän môùi : Nhaäp vaø kieåm tra D1 ( Duøng D3 ) Ghi D2 Sô ñoà Ngöôøi duøng D1 D3 Tieáp nhaän môùi Xöû lyù tham soá D2 D4 D1 : Hoà sô hoïc sinh D3 : Tuoåi toái ña, tuoåi toái thieåu D2 : D1 1.2.Laäp danh saùch lôùp : D1 : Lôùp , só soá , hoà sô hoïc sinh D2 : Hoà sô hoïc sinh D3 : Qui ñònh veà só soá vaø soá khoái lôùp, qui đđịnh về tuổi học sinh D4 =D3 Ngöôøi duøng D1 Laäp danh saùch lôùp D2 D3 Xöû lyù tham soá D4 1.3 Tra cöùu hoïc sinh : Nhaäp maõ hoïc sinh D1 2 Laáy thoâng tin töø boä nhôù phuï (D3) ñöa leân . D1 : Maõ hoïc sinh ( MaHS) D2 : Hoà sô hoïc sinh D3 = D2 Ngöôøi duøng D1 D2 Tra cöùu hoïc sinh D3 1.4 Nhaäp baûng ñieåm moân : Ngöôøi duøng D1 D1 : Lôùp , moân, Hoïc kyø , Hoï teân , Ñieåm 15 phuùt , ñieåm 1 tieát , ñieåm hoïc kyø D2 : = D1 Nhaäp baûng ñieåm moân D2 1.5. Baùo caùo toång keát moân , hoïc kyø : 3 D1 : Lôùp , Moân , Hoïc kyø D2 : Thoâng tin caàn baùo caùo D3 = D2 Ngöôøi duøng D1 D2 Baùo caùo toång keát moân D3 1.6. Thay ñoåi qui ñònh : Ngöôøi duøng D1 D1 : Tuoåi toái thieåu , tuoåi toái ña , só soá toái ña, soá , khoái lôùp …… D2 : = D1 ø Thay ñoåi qui ñònh D2 1. Thieát keá döõ lieäu: 4 2.1 XEÙT NGHIEÄP VUÏ TIEÁP NHAÄN HOÏC SINH  Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: Bieåu maãu lieân quan: BM1. Hoà sô hoïc sinh Hoï vaø teân : Ngaøy sinh : Giôùi tính : Ñòa chæ : QD1 : Tuoåi hoïc sinh töø 15 ñeán 20 -Sô ñoà luoàng döõ lieäu: Ngöôøi duøng D1 Tieáp nhaän môùi D3 Xöû lyù tham soá D2 D4 -Caùc thuộc tính mới:Hohs,Tenlot,Tenhs,ngaysinh,diachi,dienthoai -Caùc thuộc tính trừu tượng:MAHS -Thiết kế dữ liệu với tính ñuùng ñaén: 5 -Sô ñoà logic: HOCSINH  Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa -Qui ñònh lieân quan : QÑ1 Tuoåi hoïc sinh töø 15 ñeán 20 -Các thuộc tính mới :Tuoitoithieu,Tuoitoida -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoaù -Sơ đñồ logic: THAMSO HOCSINH 2.2 Xeùt nghieäp vuï laäp danh saùch lôùp:  Thiết kế dữ liệu với tính ñuùng ñaén: Bieåu maãu lieân quan:BM2 Danh saùch lôùp 6 Lôùp : Só soá : Stt Hoï vaø teân Ngaøy sinh Giôùi tính Ñòa chæ QD2 : Coù 3 khoái lôùp (10,11,12) . Khoái lôùp 10 coù 4 lôùp ( 10A1, 10A2, 10A3, 10A4) . Khoái 11 coù 3 lôùp ( 11A1, 11A2, 11A3) . Khoái 12 coù 2 lôùp ( 12A1, 12A2) . Moãi lôùp khoâng quaù 40 hoïc sinh -Sô ñoà luoàng döõ lieäu: D1 : Lôùp , só soá , hoà sô hoïc sinh D2 : Hoà sô hoïc sinh D3 : Qui ñònh veà só soá vaø soá khoái lôùp, qui đđịnh về tuổi học sinh D4 =D3 Ngöôøi duøng D1 Laäp danh saùch lôùp D2 D3 Xöû lyù tham soá D4 - Caùc thuoäc tính môùi: TENLOP - Caùc thuoäc tính tröøu töôïng: MALOP - Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: -Sô ñoà logic: 7 XEPLOP  LOP Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa -Qui ñònh lieân quan : QÑ2 QD2 : Coù 3 khoái lôùp (10,11,12) . Khoái lôùp 10 coù 4 lôùp ( 10A1, 10A2, 10A3, 10A4) . Khoái 11 coù 3 lôùp ( 11A1, 11A2, 11A3) . Khoái 12 coù 2 lôùp ( 12A1, 12A2) . Moãi lôùp khoâng quaù 40 hoïc sinh -Caùc thuoäc tính môùi:TENKHOI,SOLOPTOIDA,SISOTOIDA -Caùc thuoäc tính tröøu töôïng:MAKHOI -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù: -Sô ñoà logic: LOP KHOI THAMSO 2.3 Xeùt nghieäp vuï tra cöùu hoïc sinh:  Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: -Bieãu maãu lieân quan:BM3 8 Danh saùch hoïc sinh Stt Hoï vaø teân Lôùp TBHK1 TBHK2 -Caùc thuoäc tính môùi: Tracuutheo. -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: -Sô ñoà logic: HOCSINH 2.4 Xeùt nghieäp vuï nhaäp baûng ñieåm moân hoïc: Thiết kế dữ liệu với tính ñuùng ñaén:  -Bieãu maãu lieân quan: BM4 Lôùp : Stt Hoï vaø teân Baûng ñieåm moân hoïc Moân: Hoïc kyø : Ñieåm 15 phuùt Ñieåm cuoái hoïc kyø Ñieåm 1 tieát QÑ4 : coù 2 hoïc kyø (1,2 ) . Coù 9 moân hoïc ( Toaùn , Lyù, Hoùa, Sinh , Söû , Ñòa , Vaên, Ñaïo ñöùc , Theå duïc 9 -Sô ñoà luoàng döõ lieäu: Ngöôøi duøng D1 D1 : Lôùp , moân, Hoïc kyø , Hoï teân , Ñieåm 15 phuùt , ñieåm 1 tieát , ñieåm hoïc kyø D2 : = D1 Nhaäp baûng ñieåm moân D2 - Caùc thuoäc tính môùi:TENMON,DIEM - Caùc thuoäc tính tröøu töôïng: MAMON,MADIEM - Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: -Sô ñoà logic : DIEM  MONHOC Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù : -Qui ñònh lieân quan :QÑ4 : QÑ4 : coù 2 hoïc kyø (1,2 ) . Coù 9 moân hoïc ( Toaùn , Lyù, Hoùa, Sinh , Söû , Ñòa , Vaên, Ñaïo ñöùc , Theå duïc) -Caùc thuoäc tính môùi:LOAIDIEM,HESO -Caùc thuoäc tính tröøu töôïng:MALOAIDIEM 10 -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù: -Sô ñoà logic: DIEM LOAIDIEM 2.5 Xeùt nghieäp vuï baùo caùo toång keát moân,hoïc kì:  Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén : -Bieåu maãu lieân quan :BM5 : BM5.1 Baùo caùo toång keát moân Moân : Stt Hoïc kyø : Lôùp Só soá Soá löôïng ñaït Tyû leä QD5 .1 : Hoïc sinh ñaït neáu moân coù ñieåm trung bình >= 5 QD5.2 : Baùo caùo toång keát hoïc kyø Hoïc kyø : Stt Lôùp Só soá Soá löôïng ñaït 11 Tyû leâ QD5.2 : Hoïc sinh ñaït neáu ñaït taát caû caùc moân -Sô ñoà luoàng döõ lieäu : D1 : Lôùp , Moân , Hoïc kyø D2 : Thoâng tin caàn baùo caùo D3 = D2 Ngöôøi duøng D1 D2 Baùo caùo toång keát moân D3 -Caùc thuoäc tính môùi : Matongketmon, Matongkethocki, soluongdatmon, tiledatmon, soluongdathocki, tiledathocki. -Thieáu keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén : -Caùc thuoäc tính tröøu töôïng: Matongketmon, Matongkethocki. Sô ñoà logic : TONGKETMON TONGKET_HOCKI  Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù : Qui ñònh lieân quan : QÑ5 QD5 .1 : Hoïc sinh ñaït moân neáu moân coù ñieåm trung bình >= 5 QD5.2 : Hoïc sinh ñaït hoïc kì neáu ñaït taát caû caùc moân. -Caùc thuoäc tính môùi :thamsodiemtrungbinh 12 -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoùa : THAMSO Thamsodiemtrungbinh -Sô ñoà logic : TONGKETMON TONGKET_HOCKI THAMSO XEÙT NGHIEÄP VUÏ THAY ÑOÅI QUI ÑÒNH :  Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù : -Qui ñònh lieân quan : QÑ6 QÑ6 : Ngöôøi duøng coù theå thay ñoåi caùc qui ñònh sau : + QD1 : Thay ñoåi tuoåi toái thieåu , tuoåi toái ña. + QD2 : Thay ñoåi só soá toái ña cuûa caùc lôùp. Thay ñoåi soá löôïng vaø teân caùc lôùp trong tröôøng + QD3 : Thay ñoåi soá löôïng vaø teân caùc moân + QD4 : Thay ñoåi ñieåm chuaån ñaùnh giaù ñaït moân -Sô ñoà luoàng döõ lieäu : Ngöôøi duøng D1 D1 : Tuoåi toái thieåu , tuoåi toái ña , só soá toái ña, soá , khoái lôùp …… D2 : = D1 ø Thay ñoåi qui ñònh D2 13 3.Thieát keá maøn hình: 3.1 Thieát keá giao dieän maøn hình chính: -Thíeât keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: 1.Tieáp nhaän hoïc sinh. 2.Xeáp lôùp. 3.Tra cöùu hoïc sinh. 4.Nhaäp ñieåm. 5.Toång keát. 6.Qui ñònh cuûa tröôøng. 7.Theâm moân hoïc môùi 8.Thoaùt -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: Tra cöùu vaø caäp nhaät Nhaäp ñieåm Theâm moân hoïc môùi Xem qui ñònh Xeáp lôùp Toång keát Tra cöùu hoïc sinh Qui ñònh cuûa tröôøng Tieáp nhaän hoïc sinh 3.2 Thieát keá maøn hình tieáp nhaän hoïc sinh: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 14 Thoaùt 3.3 Thieát keá maøn hình tra cöùu hoïc sinh: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 15 3.4 Thieát keá maøn hình nhaäp ñieåm: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 16 3.5 Thieát keá maøn hình caäp nhaät moân hoïc: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 17 3.6 Thieát keá maøn hình qui dònh: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 18 3.7 Thieát keá maøn hình xeáp lôùp: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 19 3.8 Thieát keá maøn hình toång keát: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 20
- Xem thêm -