Xây dựng phiếu học tập và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho bài kiểm tra 15' và 45' thuộc chương IV Sinh sản. Sinh học 11

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15316 tài liệu

Mô tả:

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¹I HäC S¦ PH¹M Hµ NéI 2 khoa sinh – ktnn ----------o0o---------- l-¬ng thÞ kim huÕ x©y dùng phiÕu häc tËp vµ hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm phôc vô cho bµi kiÓm tra 15’ vµ 45’ thuéc ch-¬ng IV. Sinh s¶n. sinh häc 11. ban khoa häc c¬ b¶n khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc Chuyªn ngµnh: Ph-¬ng ph¸p d¹y häc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: Ths. Tr-¬ng ®øc b×nh hµ néi – 2008 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN lêi c¶m ¬n Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy Tr-¬ng §øc B×nh, ng-êi ®· tËn t×nh h-íng dÉn em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong tæ ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khoa Sinh - KTNN tr-êng §¹i häc s- ph¹m Hµ Néi 2 cïng c¸c b¹n sinh viªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn L-¬ng ThÞ Kim HuÕ L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 2 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan mäi kÕt qu¶ nghiªn cøu trong ®Ò tµi ®Òu trung trùc vµ ch-a tõng ®-îc c«ng bè trong bÊt k× c«ng tr×nh nghiªn cøu nµo kh¸c. Sinh viªn L-¬ng ThÞ Kim HuÕ L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 3 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN môc lôc Më §ÇU 1 1. LÝ do chän ®Ò tµi 1 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi 2 3. §èi t-îng nghiªn cøu 2 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 3 5. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi 3 néi dung 4 ch-¬ng 1. tæng quan c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu 4 1.1. L-îc sö nghiªn cøu 4 1.2. C¬ së lÝ luËn 5 Ch-¬ng 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu 13 2.1. Thùc tr¹ng vµ xu h-íng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong tr-êng PTTH hiÖn nay 13 2.2. HÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra ®· x©y dùng ®-îc 14 kÕt luËn 45 1. KÕt luËn 45 2. KiÕn nghÞ 46 Tµi liÖu tham kh¶o L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 47 4 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Më §ÇU 1. LÝ do chän ®Ò tµi ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña khoa häc - c«ng nghÖ, thÕ kû cña nÒn kinh tÕ tri thøc. Nh÷ng thµnh tùu vÒ khoa häc c«ng nghÖ ®· trë thµnh c«ng cô, ph-¬ng tiÖn phôc vô ®¾c lùc cho nhu cÇu, ho¹t ®éng cña mäi mÆt ®êi sèng x· héi cña con ng-êi. Cïng víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña khoa häc kü thuËt th× khèi l-îng tri thøc cña loµi ng-êi t¨ng lªn gÊp béi. Nhu cÇu hiÓu biÕt cña con ng-êi ngµy cµng t¨ng víi thêi gian häc tËp trªn líp lµ cã giíi h¹n cµng trë nªn gay g¾t. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy ngµnh gi¸o dôc nãi chung vµ tr-êng phæ th«ng nãi riªng ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc theo h-íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh. ViÖc ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc cÇn ph¶i ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch toµn diÖn, ®ång bé tõ kh©u nghiªn cøu tµi liÖu míi, cñng cè hoµn thiÖn trÝ thøc tíi kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l-îng lÜnh héi tri thøc. Mét trong nh÷ng ®Æc tr-ng quan träng cña ph-¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, lÊy häc sinh lµm trung t©m lµ ®Ò cao viÖc ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ thµnh qu¶ häc tËp cña häc sinh trong häc tËp, viÖc ®¸nh gi¸ häc sinh kh«ng chØ nh»m môc ®Ých nhËn ®Þnh vµ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña häc trß mµ cßn ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn nhËn ®Þnh thùc tr¹ng vµ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña thÇy. Nh-ng thùc tÕ gi¶ng d¹y hiÖn nay th× kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn ch-a ®-îc coi träng ®óng møc. Bªn c¹nh c¸c gi¸o viªn coi träng vµ thùc hiÖn tèt th× cßn mét sè gi¸o viªn coi nhÑ viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. Hä chØ coi träng d¹y hÕt ch-¬ng tr×nh, ®Çy ®ñ néi dung, khi kiÓm tra ®¸nh gi¸ hä chØ thùc hiÖn cho ®ñ thñ tôc, kiÓm tra chØ ®¬n thuÇn lµ lÊy ®iÓm xÕp lo¹i häc sinh. TÊt c¶ thùc tr¹ng trªn ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng d¹y vµ häc. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ truyÒn thèng nh- thi tù luËn hoÆc vÊn ®¸p, ngoµi nh÷ng -u ®iÓm cßn béc lé nhiÒu nh-îc ®iÓm khã kh¾c phôc nh-: Ch-a t¨ng c-êng ®-îc c¸c k× kiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh, khèi l-îng L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 5 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN kiÕn thøc cã thÓ kiÓm tra ®-îc ë mçi lÇn lµ h¹n chÕ, viÖc chÊm bµi cßn phô thuéc vµo ý kiÕn chñ quan cña ng-êi chÊm. Do ®ã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cßn thiÕu kh¸ch quan vµ ch-a chÝnh x¸c. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn gióp häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ ph¸t huy ý nghÜa cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ thµnh qu¶ häc tËp, ë nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi ®· sö dông ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. §ã lµ ph-¬ng ph¸p sö dông nh÷ng c©u hái , bµi tËp cã s½n ®¸p ¸n, yªu cÇu häc sinh sau khi suy nghÜ, dïng mét sè ý ký hiÖu ®¬n gi¶n quy -íc ®Ó tr¶ lêi. Víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt, tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®ang ®-îc sö dông ngµy cµng phæ biÕn, më réng ph¹m vi t¸c dông b»ng nhiÒu lo¹i h×nh thÝch hîp. Nh-ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan kh«ng ph¶i lµ v¹n n¨ng, kh«ng hoµn toµn thay thÕ ®-îc c¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ truyÒn thèng mµ cÇn ®-îc sö dông phèi hîp chóng mét c¸ch hîp lý. ViÖc sö dông c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®ang ®-îc Bé gi¸o dôc - ®µo t¹o ®-a vµo sö dông trong c¸c kú tuyÓn sinh. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lÝ luËn, yªu cÇu thùc tiÔn cña gi¸o dôc víi mong muèn ®-îc tËp d-ît nghiªn cøu khoa häc, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ: “X©y dùng phiÕu häc tËp vµ hÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm phôc vô cho bµi kiÓm tra 15’ vµ 45’ thuéc ch-¬ng IV . Sinh s¶n. Sinh häc 11. Ban khoa häc c¬ b¶n”. 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi N©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ vai trß cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong d¹y häc. X©y dùng hÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng d¹y vµ häc ch-¬ng IV. Sinh s¶n ( sinh häc 11 ban c¬ b¶n). 3. §èi t-îng nghiªn cøu NhiÖm vô, néi dung, ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ch-¬ng IV. SGK sinh häc 11 - Ban c¬ b¶n. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 6 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN C¸c d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµ phiÕu häc tËp trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. 4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 4.1. Nghiªn cøu lÝ thuyÕt Nghiªn cøu tµi liÖu vÒ ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ x©y dùng c¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi. T×m hiÓu c¸c b-íc, c¸c quy t¾c x©y dùng kiÓm tra. 4.2. §iÒu tra §iÒu tra thùc tr¹ng cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ hiÖn nay ë c¸c tr-êng phæ th«ng tõ ®ã t×m ra c¸ch kh¾c phôc ®æi míi trong kiÓm tra. Tham kh¶o ý kiÕn ph¶n håi tõ gi¸o viªn phæ th«ng khi sö dông c©u hái tr¾c nghiÖm. 5. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi ThÊy ®-îc râ h¬n nh÷ng -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm cña c¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸, ®Æc biÖt lµ ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. Tõ ®ã vËn dông vµo x©y dùng ®Ò kiÓm tra. X©y dùng hÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng d¹y vµ häc ch-¬ng IV. Sinh s¶n (SGK sinh häc 11 - Ban c¬ b¶n). L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 7 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN néi dung ch-¬ng 1. tæng quan c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu 1.1. L-îc sö nghiªn cøu 1.1.1. C©u hái tr¾c nghiÖm C©u hái tr¾c nghiÖm (Test) lµ h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®· vµ ®ang ®-îc sö dông réng r·i trªn thÕ gíi. Tr¾c nghiÖm lµ ph-¬ng ph¸p ®Ó ®o hay th¨m dß mét sè ®Æc ®iÓm n¨ng lùc trÝ tuÖ cña häc sinh nh-: chó ý, t-ëng t-îng, ghi nhí, th«ng minh, n¨ng khiÕu… hoÆc ®Ó ®¸nh gi¸ mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng, kü x¶o hoÆc hµnh vi th¸i ®é. §Çu thÕ kû 19 ë Mü ng-êi ta ®· sö dông ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng khiÕu vµ xu h-íng nghÒ nghiÖp cho häc sinh. §Çu thÕ kû 20 E.Thorndike lµ ng-êi ®Çu tiªn dïng tr¾c nghiÖm nh- mét ph­¬ng ph¸p “Kh¸ch quan vµ nhanh chãng” ®Ó ®o tr×nh ®é kiÕn thøc cña häc sinh vµ b¾t ®Çu dïng víi mét sè m«n häc sau ®ã víi mét sè lo¹i kiÕn thøc kh¸c. Vµo nh÷ng n¨m 20 ë c¸c n-íc ph-¬ng t©y c¸c ®Ò kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®· ra ®êi, ®Õn kho¶ng nh÷ng n¨m 60 ®Ò tr¾c nghiÖm ®· ®-îc sö dông réng r·i trong c¸c k× tuyÓn sinh. ë n-íc ta trong nh÷ng n¨m cña thËp kû 70 thÕ kû 20 ®· cã nh÷ng c«ng tr×nh vËn dông test vµo kiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh. ë miÒn nam: Tõ nh÷ng n¨m 1950 häc sinh ®· ®-îc tiÕp xóc víi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan qua c¸c cuéc kh¶o s¸t kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ do tæ chøc quèc tÕ tµi trî. §Õn 1960 tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®-îc ®-a vµo sö dông kh¸ phæ biÕn trong kiÓm tra vµ thi ë bËc trung häc k× thi tó tµi toµn phÇn n¨m 1974 thi b»ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. ë miÒn B¾c viÖc ¸p dông ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ. Cã thÓ nãi nh÷ng nghiªn cøu sím nhÊt thuéc lÜnh vùc nµy lµ cña gi¸o s- TrÇn B¸ Hoµnh, n¨m 1971 gi¸o s- ®· L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 8 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN so¹n th¶o bé c©u hái thö nghiÖm vµ ¸p dông tr¾c nghiÖm vµo kiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh vµ ®· thu ®-îc kÕt qu¶ kh¶ quan. 1.1.2. PhiÕu häc tËp PhiÕu häc tËp ®· vµ ®ang ®-îc sö dông réng r·i ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng ®éc lËp cho häc sinh trong tiÕt häc. T-¬ng øng víi môc ®Ých cô thÓ th× cã nh÷ng d¹ng phiÕu häc tËp kh¸c nhau nh-: Ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t Ph¸t triÓn kü n¨ng ph©n tÝch Ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh Ph¸t triÓn kü n¨ng quy n¹p diÔn dÞch, kh¸i qu¸t ho¸ Mçi d¹ng phiÕu häc tËp cã -u ®iÓm riªng cña nã vµ th«ng qua ®ã cã thÓ ¸p dông ®-îc trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kü n¨ng cña häc sinh. Vµ nh- vËy viÖc ®-a phiÕu häc tËp vµo sö dông trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ ch¾c ch¾n sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan. 1.2. C¬ së lÝ luËn 1.2.1. Vai trß cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ KiÓm tra lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña bµi häc nh»m cñng cè, bæ sung chÝnh x¸c ho¸ kiÕn thøc ®ång thêi phôc vô trùc tiÕp cho viÖc tiÕp thu bµi míi. §¸nh gi¸ lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh÷ng nhËn ®Þnh ph¸n ®o¸n vÒ kÕt qu¶ c«ng cô viÖc dùa vµo ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin thu ®-îc, ®èi chiÕu víi môc tiªu, tiªu chuÈn ®Ò ra, nh»m ®Ò xuÊt nh÷ng quyÕt ®Þnh thÝch hîp ®Ó c¶i thiÖn thùc tr¹ng ®iÒu chØnh vµ n©ng cao chÊt l-îng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Qua ®©y ta cã thÓ thÊy trong qu¸ tr×nh d¹y häc kiÓm tra ®¸nh gi¸ cã vai trß quan träng ®èi víi gi¸o viªn, nhµ qu¶n lÝ gi¸o dôc, ®èi víi häc sinh. 1.2.1.1. §èi víi gi¸o viªn Th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ gi¸o viªn n¾m ®-îc n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh vµ tù rót ra ®-îc kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y vµ qua ®ã gi¸o viªn tù ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn ho¹t ®éng d¹y häc cña m×nh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 9 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN 1.2.1.2. §èi víi c¸n bé qu¶n lÝ §èi víi nhµ tr-êng, th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ Ban gi¸m hiÖu cã thÓ n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh gi¶ng d¹y cña mçi gi¸o viªn bé m«n vµ t×nh h×nh häc tËp cña mçi khèi, líp. Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn nh- phô ®¹o, båi d-ìng ®èi víi nh÷ng khèi líp kh¸ giái hay yÕu kÐm. §èi víi ngµnh gi¸o dôc th× qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ gióp cho c¸c Bé, Së gi¸o dôc… ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh. Tõ ®ã cung cÊp th«ng tin ph¶n håi cho c¸c nhµ qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ nh÷ng ng-êi thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh. 1.2.1.3. §èi víi häc sinh Th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸, h×nh thµnh “mèÝ quan hÖ ng­îc trong” gióp ng-êi häc cã thÓ tù ®iÒu chØnh ho¹t ®éng häc. MÆt kh¸c ng-êi häc tù ®¸nh gi¸ m×nh xem ®· tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc võa häc ®Õn møc nµo, cßn thiÕu nh÷ng g× cÇn bæ sung. §ång thêi th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng trÝ tuÖ (ghi nhí, t¸i hiÖn, so s¸nh, ph©n tÝch…) nh÷ng tri thøc kü n¨ng, kü x¶o ®· ®-îc häc. KiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn gióp ng-êi häc ph¸t huy tinh thÇn häc tËp, ý thøc tù gi¸c tæ chøc kû luËt. §èi t-îng cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp lµ kiÕn thøc, kü n¨ng kü x¶o cña häc sinh vµ kh¶ n¨ng vËn dông chóng trong thùc tiÔn s¶n xuÊt. 1.2.2. Nh÷ng yªu cÇu cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh 1.2.2.1. §¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan TÝnh kh¸ch quan lµ sù phï hîp gi÷a kÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸ víi chÊt l-îng thùc tÕ viÖc lÜnh héi tri thøc, kü n¨ng kü x¶o cña häc sinh. 1.2.2.2. §¶m b¶o tÝnh toµn diÖn L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 10 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN TÝnh toµn diÖn ®-îc thÓ hiÖn ë nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña mçi gi¸o viªn, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh ®ã lµ: kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é. ThÓ hiÖn ë viÖc kiÓm tra vÒ: sè l-îng, chÊt l-îng tri thøc. Nh- vËy viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i ®-îc kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tõ ®ã thÊy ®-îc néi dung tõng vÊn ®Ò. 1.2.2.3. §¶m b¶o tÝnh th-êng xuyªn hÖ thèng Muèn ph¸t triÓn vµ ®iÒu chØnh nhËn thøc, ®éng c¬ häc tËp, høng thó häc tËp, ph¶n ¸nh thùc tr¹ng ho¹t ®éng lÜnh héi tri thøc th× viÖc kiÓm tra ph¶i ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn vµ cã hÖ thèng cã nh- vËy míi thÊy ®-îc ý nghÜa to lín cña kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.2.2.4. §¶m b¶o tÝnh ph¸t triÓn Th«ng qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc kh¶ n¨ng thùc t¹i cña m×nh vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc, kü n¨ng kü x¶o cña häc sinh. Tuy nhiªn l-îng tri thøc còng nh- qu¸ tr×nh nhËn thøc lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. Tõ ®ã ®ßi hái mét yªu cÇu kh¸ch quan cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ còng ph¶i cã nh÷ng sù ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®éng lùc häc tËp, ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc, n¨ng lùc hµnh ®éng vµ høng thó häc tËp cña häc sinh, tr¸nh khuynh h-íng b¶o thñ tr× trÖ trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.2.2.5. §¶m b¶o tÝnh c¸ biÖt ho¸ KiÓm tra ®¸nh gi¸ thóc ®Èy nhËn thøc c¸ nh©n nªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c¸ biÖt ho¸. ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®-îc thùc hiÖn trªn ®èi t-îng häc sinh vµ nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh, ®éng c¬, høng thó häc tËp cña mçi häc sinh. ViÖc kiÓm tra còng cÇn ph¶i c¨n cø vµo tõng m«n häc, tõng tµi liÖu cô thÓ mµ tõ ®ã cã nh÷ng ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ cho hîp lÝ. 1.2.3. C¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp trong d¹y häc 1.2.3.1. Thùc hµnh kiÓm tra L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 11 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Lµ ph-¬ng ph¸p kiÓm tra kü n¨ng kü x¶o, thùc hµnh, ®o ®¹c, lao ®éng, thÝ nghiÖm… ë trªn líp, trong phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c bµi ngo¹i kho¸. Khi kiÓm tra cÇn theo dâi tr×nh tù, ®é chÝnh x¸c, ®é thµnh th¹o cña c¸c thao t¸c, kÕt hîp kiÓm tra lÝ thuyÕt, c¬ së lÝ luËn cña thao t¸c. 1.2.3.2. Ph-¬ng ph¸p thi vÊn ®¸p H×nh thøc kiÓm tra vÊn ®¸p ®-îc sö dông trong, tr-íc vµ sau khi häc bµi còng nh- cuèi k× hoÆc hÕt n¨m häc. Ph-¬ng ph¸p thi vÊn ®¸p gióp gi¸o viªn thu ®-îc tÝn hiÖu ng-îc nhanh chãng ë nhiÒu lo¹i häc sinh kh¸c nhau. Nã tËp cho häc sinh c¸ch diÔn ®¹t, c¸ch ph¸t biÓu mét vÊn ®Ò vµ cã thÓ ®i s©u vµo mét khÝa c¹nh. Tuy nhiªn ph-¬ng ph¸p nµy l¹i cã nh-îc ®iÓm lµ mÊt nhiÒu thêi gian mµ sè häc sinh kiÓm tra ®-îc Ýt, kh«ng chñ déng ®-îc kÕ ho¹ch dù kiÕn v× nÕu häc sinh chuÈn bÞ bµi kh«ng tèt thÇy ph¶i gîi ý. 1.2.3.3. Ph-¬ng ph¸p thi viÕt Ph-¬ng ph¸p thi viÕt th-êng ®-îc sö dông sau khi häc xong mét ch-¬ng hay nhiÒu ch-¬ng … ph-¬ng ph¸p thi viÕt gåm hai lo¹i tù luËn vµ tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 1.2.3.3.1. Lo¹i tù luËn Lµ lo¹i mµ trong c©u tr¶ lêi cña m×nh häc sinh ®-îc tù do tr¶ lêi theo ý m×nh vµ tù diÔn ®¹t suy nghÜ cña m×nh. ¦u ®iÓm: - §o ®-îc kh¶ n¨ng suy luËn, suy diÔn, so s¸nh. - Ph¸t huy ®-îc tÝnh s¸ng t¹o, khÐo lÐo khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, khuyÕn khÝch c¸c em cã thãi quen suy diÔn, tæng qu¸t, kh¸i qu¸t ho¸, t×m mèi liªn quan gi÷a c¸c sù kiÖn vµ rÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù diÔn ®¹t cña m×nh. - ViÖc so¹n c©u hái ®¬n gi¶n, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian. Nh-îc ®iÓm: - Khã chÊm, chÊm mÊt nhiÒu thêi gian. - TÝnh kh¸ch quan kh«ng cao, ®é tin cËy thÊp. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 12 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN - KiÓm tra ®-îc Ýt néi dung kiÕn thøc trong mét lÇn kiÓm tra. 1.2.3.3.2. Lo¹i tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ¦u ®iÓm: - ChÊm bµi nhanh mÊt Ýt thêi gian. - §¶m b¶o ®-îc tÝnh kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. - Mçi bµi kh¶o s¸t ®-îc giíi h¹n réng vÒ néi dung kiÕn thøc v× vËy tr¸nh hiÖn t-îng häc tñ hoÆc quay cãp trong thi cö. - G©y ®-îc høng thó vµ tÝnh tÝch cùc trong häc tËp cho häc sinh. Nh-îc ®iÓm: - MÊt nhiÒu thêi gian lµm ®Ò. - Kh«ng rÌn ®-îc kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cho häc sinh. - Häc sinh cã thÓ ®o¸n mß khi lµm bµi hoÆc dÔ nh×n bµi nhau. * C¸c d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm - C©u ®óng sai: Trong d¹ng c©u hái nµy häc sinh ®äc nh÷ng c©u dÉn vµ ph¸n ®o¸n néi dung vµ h×nh thøc cña c©u Êy ®óng hay sai. D¹ng c©u hái nµy phï hîp nhÊt cho viÖc kh¶o s¸t trÝ nhí, nh÷ng sù kiÖn hay nhËn biÕt c¸c sù kiÖn, c¸c ®Þnh nghÜa, kh¸i niÖm, néi dung c¸c ®Þnh luËt, c«ng thøc… Tuy nhiªn cã nh-îc ®iÓm lµ khã thiÕt kÕ ®Ó ®o ®-îc c¸c møc ®é trÝ lùc, víi nh÷ng häc sinh l-îng tri thøc cßn Ýt hoÆc ch-a biÕt, víi nh÷ng c©u sai mµ l¹i cã ý na n¸ ®óng hoÆc häc sinh cho lµ ®óng th× cã thÓ khiÕn häc sinh h×nh thµnh nh÷ng tri thøc quan ®iÓm sai lµm mét c¸ch v« ý thøc. - C©u ghÐp ®«i: §èi víi d¹ng c©u hái ghÐp ®«i gåm 2 d·y th«ng tin: mét d·y lµ nh÷ng c©u hái hay c©u dÉn, mét d·y lµ c©u tr¶ lêi hay c©u lùa chän. D¹ng c©u hái ghÐp ®«i ®ßi hái t- duy h¬n d¹ng c©u hái ®óng sai v× häc sinh ph¶i t×m c©u tr¶ lêi t-¬ng øng víi c©u hái trong c©u dÉn ®Ó t¹o thµnh mét L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 13 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN d·y th«ng tin hoµn chØnh. Cã nh-îc ®iÓm lµ häc sinh cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p suy luËn ®Ó tr¶ lêi mµ kh«ng cÇn dùa vµo kiÕn thøc. - C©u ®iÒn khuyÕt: C©u dÉn ®Ó l¹i mét vµi chç trèng cã thÓ ®iÒn vµo mét tõ hay mét côm tõ thÝch hîp. Tõ ®iÒn vµo nªn lùa chän lµ danh tõ cã ý nghÜa nhÊt trong c©u. d¹ng nµy dÔ x©y dùng hÖ thèng c©u hái nh-ng hiÖu qu¶ kh«ng cao v× Ýt ph¸t huy ®-îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. - C©u hái nhiÒu ph-¬ng ¸n lùa chän: D¹ng c©u nµy gåm mét c©u dÉn (hay c©u hái) ®i víi nhiÒu c©u tr¶ lêi (th-êng 3 - 5 c©u) trong ®ã chØ cã mét c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ®óng nhÊt, nh÷ng c©u tr¶ lêi kh¸c ®-îc xem nh- lµ gµi bÉy häc sinh ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc míi cã thÓ tr¶ lêi ®-îc. ¦u ®iÓm: + §o ®-îc møc ®é nhËn thøc kh¸c nhau nh-: nhí, hiÓu, vËn dông, tæng hîp, ph©n tÝch hoÆc ph¸n ®o¸n. + §¸nh gi¸ ®-îc kiÕn thøc cña häc sinh trªn diÖn réng, h¹n chÕ kh¶ n¨ng häc tñ cña häc sinh. + RÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng nhËn biÕt, khai th¸c, xö lÝ th«ng tin, ãc t- duy ph¸n ®o¸n nhanh nhÑn. + Gióp ng-êi häc tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh mét c¸ch kh¸ch quan hoÆc gióp «n tËp ®¹t hiÖu qu¶ cao tr-íc khi b-íc vµo kú thi. + Cã thÓ ¸p dông ph-¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh- m¸y vi tÝnh vµo kh©u chÊm ®iÓm, l-u tr÷ vµ xö lÝ kÕt qu¶ ®¶m b¶o theo tÝnh kh¸ch quan chÝnh x¸c, tiÖn lîi, gi¶m thñ tôc hµnh chÝnh thi cö. Nh-îc ®iÓm: + H¹n chÕ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t, s¾p xÕp ý t-ëng, tù lËp luËn vµ s¸ng t¹o trong viÖc gi¶i quyÕt c©u hái. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 14 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN + §Ó x©y dùng ®-îc ®Ò ®óng theo yªu cÇu ®ßi hái so¹n th¶o c«ng phu vÒ søc lùc vµ trÝ tuÖ. - D¹ng c©u hái b»ng h×nh vÏ D¹ng nµy, bµi tr¾c nghiÖm yªu cÇu häc sinh chó thÝch mét vµi chi tiÕt trèng trªn mét h×nh vÏ, trªn b¶n ®å, s¬ ®å. - D¹ng c©u tr¶ lêi ng¾n nhÊt C©u hái yªu cÇu häc sinh tù t×m mét c©u tr¶ lêi rÊt gän cã thÓ chØ lµ mét tõ, côm tõ hay mét c©u ng¾n. - D¹ng tr¾c nghiÖm hµnh vi, th¸i ®é §Ó th¨m dß hoÆc ®¸nh gi¸ th¸i ®é, xu h-íng hµnh vi cña häc sinh vÒ mét lÜnh vùc nµo ®ã, ng-êi ta dïng thang xÕp h¹ng hoÆc thø bËc. 1.2.4. Nh÷ng yªu cÇu, tiªu chuÈn cña ®Ò kiÓm tra 1.2.4.1. Yªu cÇu - C©u hái, bµi tËp ph¶i râ rµng chÝnh x¸c. - §¶m b¶o tÝnh môc tiªu: kiÓm tra ph¶i h-íng tíi môc tiªu cô thÓ cña tõng bµi, ch-¬ng, phÇn, líp. - §¶m b¶o tÝnh võa søc: ®Ò kiÓm tra kh«ng ®-îc qu¸ dÔ còng kh«ng nªn qu¸ khã ®èi víi häc sinh. - §¶m b¶o tÝnh ph©n ho¸: trong ®Ò kiÓm tra cÇn yªu cÇu ë c¸c møc ®é kh¸c nhau nh- møc ®é hiÓu, biÕt, vËn dông. - §¶m b¶o thêi gian: ®¶m b¶o thêi gian hîp lÝ, kh«ng qu¸ thõa hoÆc qu¸ thiÕu thêi gian lµm bµi. 1.2.4.2. Tiªu chuÈn Tiªu chuÈn néi dung khoa häc: + TÝnh gi¸ trÞ: Ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng ®iÒu kiÖn cÇn ®¸nh gi¸. + TÝnh tin cËy: KÕt qu¶ ph¶i ®-îc lÆp l¹i trong cïng ®iÒu kiÖn. + TÝnh kh¶ thi: Thùc thi trong ®iÒu kiÖn ®· cho. + TÝnh ®Þnh l-îng: KÕt qu¶ biÓu diÔn b»ng c¸c sè ®o. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 15 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN + TÝnh lÝ gi¶i: KÕt qu¶ ph¶i gi¶i thÝch ®-îc. + TÝnh chÝnh x¸c: KiÕn thøc ph¶i chÝnh x¸c, ®óng ®¾n. + TÝnh c«ng b»ng: Toµn bé häc sinh cã c¬ héi nh- nhau ®Ó tiÕp cËn ®Ò kiÓm tra. + TÝnh ®¬n gi¶n dÔ hiÓu: C©u hái ph¶i cã ng«n ng÷ râ rµng. + TÝnh l«gÝc hÖ thèng: Néi dung c©u hái ph¶i n»m trong hÖ thèng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh. Tiªu chuÈn vÒ mÆt s- ph¹m: + TÝnh gi¸o dôc: Ph¶i båi d-ìng trÝ dôc cho häc sinh, g©y ®-îc sù hµo høng, ®éng viªn khÝch lÖ häc sinh v-¬n lªn trong häc tËp tu d-ìng. + TÝnh phï hîp: Ph¶i cã sù phï hîp vÒ tr×nh ®é løa tuæi, ®Æc ®iÓm t©m lÝ cña ®èi t-îng ®-îc kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.2.5. Quy tr×nh x©y dùng c©u hái vµ ®Ò kiÓm tra 1.2.5.1. C¸c b-íc x©y dùng c©u hái tr¾c nghiÖm - X¸c ®Þnh môc ®Ých yªu cÇu. - X©y dùng kÕ ho¹ch cho néi dung cÇn ®-îc tr¾c nghiÖm. - So¹n th¶o c©u hái. - Thùc nghiÖm ®Ó kiÓm tra c©u hái. 1.2.5.2. Quy tr×nh x©y dùng ®Ò kiÓm tra B-íc 1: X¸c ®Þnh môc ®Ých, yªu cÇu cña ch-¬ng tr×nh cÇn kiÓm tra. B-íc 2: Ph©n tÝch néi dung cña bµi, ch-¬ng, phÇn. B-íc 3: T×m c¸c kh¶ n¨ng ®Ó x©y dùng c©u hái bµi tËp. B-íc 4: DiÔn ®¹t kh¶ n¨ng ®ã thµnh c©u hái, bµi tËp. B-íc 5: §-a c©u hái, lµm bµi tËp vµo hÖ thèng ®Ò kiÓm tra. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 16 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN Ch-¬ng 2. KÕt qu¶ nghiªn cøu 2.1. Thùc tr¹ng vµ xu h-íng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong tr-êng PTTH hiÖn nay 2.1.1. Thùc tr¹ng viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong d¹y häc sinh häc ë phæ th«ng hiÖn nay Qua ®iÒu tra thùc tÕ cho thÊy, trong ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc mét sè gi¸o viªn ®· thùc hiÖn ®ång bé ®-îc tõ kh©u nghiªn cøu tµi liÖu míi, cñng cè hoµn thiÖn trÝ thøc tíi kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l-îng lÜnh héi tri thøc. Tr-íc ®©y quan niÖm kiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn phiÕn diÖn, gi¸o viªn gi÷ ®éc quyÒn ®¸nh gi¸, häc sinh lµ ®èi t-îng ®-îc ®¸nh gi¸, thËm chÝ gi¸o viªn coi viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chØ ®¬n thuÇn lµ lÊy ®iÓm xÕp lo¹i häc sinh. HiÖn nay bªn c¹nh viÖc c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p d¹y häc, mét sè gi¸o viªn ®· quan t©m ®Õn viÖc c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸. C¸c gi¸o viªn thùc hiÖn tèt kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ tõ viÖc ra ®Ò, chÊm bµi, gióp viÖc ®¸nh gi¸ ®-îc chÝnh x¸c cã chÊt l-îng cao trong qu¸ tr×nh d¹y häc, nh-ng kh«ng nhiÒu. Bªn c¹nh ®ã l¹i cã nhiÒu gi¸o viªn gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, cã nhiÒu c¶i tiÕn trong ph-¬ng ph¸p d¹y häc nh-ng l¹i ch-a cã c¶i tiÕn trong kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸. Qua ®ît thùc tËp s- ph¹m t«i nhËn thÊy c¸c gi¸o viªn ®· ý thøc rÊt cao vÒ vai trß cña viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc, vµ còng theo ý kiÕn cña gi¸o viªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®-îc kiÕn thøc vµ kü n¨ng … th× trong mçi ®Ò kiÓm tra nªn sö dông c¸c c©u hái ë c¸c møc ®é kiÕn thøc kh¸c nhau nh-: BiÕt - hiÓu - vËn dông… ®Ó ph©n biÖt tr×nh ®é häc sinh, vµ ®Æc biÖt viÖc kÕt hîp sö dông c©u hái tr¾c nghiÖm trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®-îc phÇn lín c¸c thÇy c« ñng hé. 2.1.2. Xu h-íng kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp hiÖn nay L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 17 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN ë mçi x· héi kh¸c nhau th× thÝch øng víi nã lµ mét nÒn gi¸o dôc víi môc ®Ých, néi dung, ph-¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c nhau. Chóng ta ®ang sèng trong mét chÕ ®é x· héi chñ nghÜa víi khoa häc - kü thuËt ph¸t triÓn tõng ngµy. Vµ ®Æc thï cña m«n sinh häc lµ khoa häc thùc nghiÖm nªn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kh«ng chØ dõng l¹i ë yªu cÇu t¸i hiÖn kiÕn thøc mµ cßn ph¶i rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng thùc hµnh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n¶y sinh trong thùc tiÔn cuéc sèng. V× vËy viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kh«ng chØ cÇn kiÓm tra kiÕn thøc ®· ®¹t ®-îc mµ cÇn ph¶i kiÓm tra kü n¨ng, th¸i ®é h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh häc tËp. §Ó ®¸p øng ®-îc nh÷ng tiªu chÝ trªn th× kiÓm tra ®¸nh gi¸ cÇn ph¶i ®-îc ®æi míi. Nh- ta ®· ph©n tÝch ë trªn th× tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cã nhiÒu -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm cã thÓ kh¾c phôc ®-îc khi sö dông kÕt hîp víi phiÕu häc tËp. Do ®ã trong mét ®Ò kiÓm tra cã thÓ kÕt hîp sö dông phiÕu häc víi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, t¨ng dÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. HiÖn nay bé gi¸o dôc - ®µo t¹o ®-a ra h×nh thøc thi ë phÇn lín c¸c m«n häc lµ tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµo x©y dùng ®Ò thi tuyÓn sinh cao ®¼ng, ®¹i häc vµ thi tèt nghiÖp. V× vËy gi¸o viªn nªn ®-a ra c¸c ®Ò kiÓm tra b»ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®Ó häc sinh lµm quen vµ cã ph-¬ng ph¸p häc phï hîp. 2.2. HÖ thèng c¸c ®Ò kiÓm tra ®· x©y dùng ®-îc 2.2.1. §Ò 15 phót ®Ò 1 1. Sinh s¶n lµ: A. Qu¸ tr×nh t¹o ra nh÷ng c¸ thÓ míi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn liªn tôc cña loµi. B. Qu¸ tr×nh sinh ra nh÷ng c¸ thÓ míi lµm t¨ng sè l-îng cña loµi C. Qu¸ tr×nh t¹o ra nh÷ng c©y míi cã ®Æc ®iÓm tiÕn bé h¬n bè mÑ L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 18 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN D. Qu¸ tr×nh ph©n chia tÕ bµo 2. Sinh s¶n gåm c¸c h×nh thøc: A. Sinh s¶n sinh d-ìng vµ sinh s¶n h÷u tÝnh B. Sinh s¶n h÷u tÝnh vµ sinh s¶n v« tÝnh C. Sinh s¶n v« tÝnh vµ trinh s¶n D. Sinh s¶n ph©n ®«i vµ n¶y chåi 3. Sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt lµ h×nh thøc sinh s¶n: A. Kh«ng cã sù hîp nhÊt cña giao tö ®ùc vµ giao tö c¸i B. Cã sù hîp nhÊt gi÷a giao tö ®ùc vµ giao tö c¸i C. C¬ thÓ míi ®-îc h×nh thµnh tõ bµo tö D. C¬ thÓ míi ®-îc h×nh thµnh tõ giao tö c¸i 4. Sinh s¶n v« tÝnh t¹o ra con c¸i: A. Cã ®Æc ®iÓm tiÕn bé h¬n bè mÑ B. Cã ®Æc ®iÓm kÐm tiÕn ho¸ h¬n bè mÑ C. Cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vµ kh¸c c©y mÑ D. Cã ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ gièng c©y mÑ 5. Sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt gåm c¸c h×nh thøc: A. Sinh s¶n v« tÝnh vµ sinh s¶n h÷u tÝnh B. Sinh s¶n sinh d-ìng vµ nh©n gièng v« tÝnh C. Sinh s¶n sinh d-âng vµ sinh s¶n b»ng bµo tö D. Sinh s¶n bµo tö vµ b¶y chåi 6. §iÓm t-¬ng ®ång gi÷a qu¸ tr×nh h×nh thµnh h¹t phÊn vµ tói ph«i lµ: A. C¶ 4 bµo tö ®Òu nguyªn ph©n t¹o giao tö B. Tõ tÕ bµo mÑ l-ìng bé (2n) qua gi¶m ph©n h×nh thµnh bèn tÕ bµo ®¬n béi (n) C. ChØ mét bµo tö nguyªn ph©n t¹o giao tö D. Gièng nhau ë c¶ hai giai ®o¹n gi¶m ph©n vµ sau gi¶m ph©n 7. Sinh s¶n sinh d-ìng tù nhiªn lµ h×nh thøc: L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 19 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Khoa Sinh - KTNN A. C©y míi mäc tõ h¹t ®-îc ph¸t t¸n B. C©y míi mäc tõ bé phËn cña c©y mÑ (l¸, th©n, rÔ) C. C©y míi mäc tõ chåi cña c©y nµy ghÐp lªn th©n c©y kh¸c D. C©y míi mäc tõ bµo tö 8. H×nh thøc sinh s¶n cña c©y Rªu lµ sinh s¶n: A. Bµo tö B. Ph©n ®«i C. N¶y chåi D. Sinh d-ìng. 9. H×nh thøc sinh s¶n b»ng bµo tö thÓ hiÖn ë: A. NÊm, rªu, d-¬ng xØ B. Rªu, d-¬ng xØ C. D-¬ng xØ D. Rªu 10. Nh©n gièng sinh d-ìng nh©n t¹o ë thùc vËt gåm: A. GhÐp cµnh, ghÐp chåi, gieo h¹t t¹o c¬ thÓ míi B. GhÐp, chiÕt, gi©m, nu«i cÊy tÕ bµo vµ m« thùc vËt C. Trång hom, gieo h¹t D. L¸ tù rông xuèng ®Êt Èm mäc thµnh c©y míi 11. Nu«i cÊy tÕ bµo vµ m« ë thùc vËt lµ h×nh thøc: A. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy trong m«i tr-êng thÝch hîp ë trong v-ên. B. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy ë m«i tr-êng thÝch hîp trong ®Êt c¸t. C. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy ë m«i tr-êng thÝch hîp trong n-íc. D. LÊy tÕ bµo tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cñ c¬ thÓ thùc vËt vµ nu«i cÊy ë m«i tr-êng thÝch hîp trong èng nghiÖm. 12. Gi©m cµnh lµ h×nh thøc: A. Dïng mét phÇn c¬ quan sinh d-ìng nu«i trong m«i tr-êng n-íc B. Dïng mét phÇn c¬ quan sinh d-ìng nu«i trong m«i tr-êng ®Êt c¸t. C. Dïng mét phÇn c¬ quan sinh d-ìng ghÐp lªn gèc c©y kh¸c. D. T¹o rÔ t¹i vÕt c¾t tõ mét phÇn cña c¬ quan sinh d-ìng. L-¬ng ThÞ Kim HuÕ 20
- Xem thêm -