Xây dựng hệ luật mờ mamdani từ cơ sở dữ liệu số

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu