Xây dựng cơ chế trả lương theo phương pháp 3p tại trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng - vdc online

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1988 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015

Mô tả:

Xây dựng cơ chế trả lương theo phương pháp 3P tại Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng - VDC online