Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cho thuê tài chính ii chi nhánh cần thơ

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Ths. TRẦN QUỐC DŨNG Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Mến MSSV: 4053941 Lớp: QTKDTH_K31 Cần Thơ - 2009 LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ LỜI CẢM TẠ Được sự giới thiệu của Khoa kinh tế - QTKD trường Đại học Cần Thơ và được sự chấp nhận của Công ty cho thuê tài chính II-chi nhánh Cần Thơ, vừa qua em đã được nhận thực tập ở Công ty. Qua thời gian thực tập tại Công ty em đã được tiếp xúc với thực tế về các hoạt đọng kinh doanh của Công ty. Qua đó em đã học hỏi được nhiều điều, có điều kiện để áp dụng những kiến thức đã học tại trường vào quá trình thực hiện luận văn, để có được bài luận văn hoàn chỉnh như thế này, em thành thật cảm ơn. - Qúi thầy cô Khoa kinh tế - QTKD đã truyền đạt những kiến thức quí báo cho em trong thời gian học ở trường. - Thầy Trần Quốc Dũng đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện luận văn. - Ban lãnh đạo, các anh chị đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập tại Công ty. Em xin gửi đến quí thầy cô Khoa kinh tế & QTKD trường Đại học Cần Thơ và các anh chị tại Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ lời chúc sức khoẻ, chúc thầy cô và anh chị gặp nhiều thuận lọi trong cuộc sống và trong công tác. Ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện Lê Ngọc Mến GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG I SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần thơ, ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện Lê Ngọc Mến GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG II SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Cần thơ, ngày tháng năm 2009 Giám đốc GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG III SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • Họ và tên người hướng dẫn: TRẦN QUỐC DŨNG • Học vị: Thạc sĩ • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh • Cơ quan công tác: Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ • Tên sinh viên: LÊ NGỌC MẾN • Mã số sinh viên: 4053941 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh-Tổng Hợp • Tên đề tài:Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cho thuê tài chính II-chi nhánh Cần Thơ. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ................................................................................................................................. .................................................................................................................................4 . Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ................................................................................................................................... .................................................................................................................................5 . Nội dung và các kết quả đạt được( theo mục tiêu nghiên cứu,...) ................................................................................................................................... ...............................................................................................................................6. Các nhận xét khác: ............................................................................................. 7. Kết luận: .................................................................................................... Cần Thơ, ngày ...... tháng ...... năm 2009 Người nhận xét GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG IV SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 ....................................................................................................... 1 GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU............................................................................. 2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát..................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................... 2 1.3.1. Không gian................................................................................................. 2 1.3.2. Thời gian thực hiện đề tài ......................................................................... 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 2 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI............................ 3 CHƯƠNG 2 ....................................................................................................... 4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................... 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................. 4 2.1.1. Khái niệm về quản trị................................................................................ 4 2.1.2. Khái niệm về chiến lược ............................................................................ 5 2.1.3. Khái niệm về Quản trị chiến lược.............................................................. 6 2.1.4. Các giai đoạn của quản trị chiến lược........................................................ 6 2.1.4.1. Giai đoạn hình thành chiến lược ........................................................ 6 2.1.4.2. Giai đoạn thực thi chiến lược ............................................................. 7 2.1.4.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược ............................................................ 7 2.1.5. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược................................................. 7 2.1.6. Mô hình quản trị chiến lược....................................................................... 8 2.1.7. Ưu và nhược điểm của quản trị chiến lược .............................................. 9 2.1.8. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp ................................ 10 2.1.8.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô để nhận ra cơ hội – đe dọa cho doanh nghiệp.................................................................................... 10 2.1.8.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp trong ngành ....... 11 2.1.8.3. Phân tích hoàn cảnh nội tại doanh nghiệp để nhận ra các điểm mạnh điểm yếu .............................................................................................. 13 2.1.8.4. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược ...................................... 17 GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG V SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ 2.1.8.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược ..................................................... 17 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................. 19 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu................................................................. 19 2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu....................................................................... 19 CHƯƠNG 3..................................................................................................... 26 GIỚI THIỆU CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II -CHI NHÁNH CẦN THƠ ................................................................................................................. 26 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .................... 26 3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ............................................................................. 26 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY .......................................................... 27 3.4. TÌNH HÌNH KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH................................ 28 CHƯƠNG 4..................................................................................................... 30 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA CÔNG TY ................................................... 30 4.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TRONG NỘI BỘ CÔNG TY ......................... 30 4.1.1. Các yếu tố về Công tác Quản trị ............................................................. 30 4.1.1.1. Yếu tố về xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược...................... 30 4.1.1.2. Yếu tố về công tác tổ chức, nhân sự ................................................. 30 4.1.1.3. Yếu tố về công tác lãnh đạo, quản lý................................................ 32 4.1.1.4. Yếu tố về công tác kiểm soát nội bộ ................................................. 32 4.1.2. Các yếu tố về Marketing ......................................................................... 32 4.1.2.1. Yếu tố về tổ chức chiêu thị................................................................ 32 4.1.2.2. Yếu tố về tổ chức hệ thống kênh phân phối ..................................... 33 4.1.2.3. Yếu tố về nghiên cứu và phát triển .................................................. 33 4.1.2.4. Yếu tố về hệ thống thông tin............................................................. 33 4.1.3. Yếu tố về Quy mô, Vốn............................................................................ 34 4.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ.................................. 38 4.2.1. Các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế.................................................. 38 4.2.2. Các yếu tố về chính trị - pháp luật .......................................................... 39 4.2.3. Các yếu tố về văn hoá - xã hội ................................................................. 40 4.2.4. Các yếu tố về tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ ............................. 40 4.2.5. Yếu tố về kinh tế thế giới......................................................................... 41 4.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ ........................................................... 42 4.3.1. Yếu tố về đối thủ cạnh tranh................................................................... 42 4.3.2. Yếu tố về các đối thủ tiềm ẩn .................................................................. 42 GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG VI SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ 4.3.3. Yếu tố về dịch vụ thay thế ....................................................................... 42 4.3.4. Yếu tố về nhà cung cấp............................................................................ 43 4.3.5. Yếu tố về khách hàng............................................................................... 44 4.4. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2014........................................................................................................................ 48 4.4.1.Sứ mạng và mục tiêu đến năm 2014 ........................................................ 48 4.4.1.1. Sứ mạng............................................................................................. 48 4.4.1.2. Nhiệm vụ ........................................................................................... 49 4.4.1.3. Mục tiêu ............................................................................................ 49 4.4.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược........................................................... 50 4.4.2.1. Xây dựng các chiến lược................................................................... 50 4.4.2.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh đến năm 2014 .............................. 58 CHƯƠNG 5..................................................................................................... 61 MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2014........................................................................................................ 61 5.1. Giải pháp về quản trị ..................................................................................... 61 5.2. Giải pháp marketing ...................................................................................... 62 5.3. Giải pháp về tài chính – kế toán .................................................................... 63 5.4. Giải pháp về dịch vụ cho thuê........................................................................ 63 5.5. Giải pháp về nhân sự...................................................................................... 64 5.6. Hệ thống thông tin.......................................................................................... 64 CHƯƠNG 6..................................................................................................... 65 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................. 65 6.1. KẾT LUẬN..................................................................................................... 65 6.2. KIẾN NGHỊ.................................................................................................... 65 6.2.1. Về phía nhà nước..................................................................................... 65 6.2.2. Về phía ngành.......................................................................................... 66 GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG VII SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ DANH MỤC HÌNH Trang Sơ đồ1: Công tác quản trị trong doanh nghiệp.................................................... 4 Hình 1: Mô hình quản trị chiến lược ................................................................... 8 Hình 2: Mô hình mối quan hệ giữa công ty với các ........................................... 10 Hình 3: Mô hình năm tác lực của Michael E. Porter ......................................... 12 Hình 4: Mô hình ma trận bên ngoài – bên trong ............................................... 23 Hình 5 : Mô hình ma trận lược chính ................................................................ 24 Hình 6:Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty .......................................................... 27 Hình 7: Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam (2003-2008)......... 38 Hình 8 : Biểu đồ thể hiện tình hình doanh số cho thuê tài chính theo thành phần kinh tế của công ty.............................................................................................46 Hình 9: Biểu đồ thể hiện tình hình doanh số cho thuê tài chính theo vùng của công ty ..............................................................................................................46 GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG VIII SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2006 – 2008 ..........................................................................................................................28 Bảng 4.2 : TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN VIÊN........................... 31 Bảng 4.3: CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006-2008.....................................34 Bảng 4.4 : MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE)........... 37 Bảng 4.5 : TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM (2003-2008) ... 38 Bảng 4.6 : TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – CẦN THƠ (2007-2008) ..............................................43 Bảng 4.7 : DOANH SỐ CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ GIAI ĐOẠN (2006 – 2008).........................................................................45 Bảng 4.8 : DOANH SỐ CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO VÙNG GIAI ĐOẠN (2006 – 2008)....................................................................................................47 Bảng 4.9 : MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE) ......... 48 Bảng 4.10: MA TRẬN SWOT .......................................................................... 50 Bảng 4.11 : MA TRẬN BÊN TRONG BÊN NGOÀI (IE)................................. 51 Bảng 4.12: MA TRẬN LƯỢC CHÍNH ............................................................. 52 Bảng 4.13: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ ................. 53 Bảng 4.14: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ ................. 54 Bảng 4.15: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ ................. 55 Bảng 4.16: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ ................. 57 GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG IX SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT - NHNo & PTNT : ngân hang nghiệp và phát triển nông thôn. - TNHH TM : trách nhiệm hữu hạn thương mại - ĐBSCL: đông bằng song cữu long GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG X SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chủ yếu trình bày lí do chọn đề tài “Xây dựng chiến lược Công ty cho thuê tài chính II-chi nhánh Cần Thơ”. Cho ta thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược, xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và phạm vi nghiên cứu đề tài. CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận: Đưa ra những cơ sở quan trọng cho việc lý luận đề tài còn là cơ sở cho việc phân tích môi trường nội của Công ty cũng như môi trường vi mô và vĩ mô là cơ sở cho việc hình thành các ma trận: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE), ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE), ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận SWOT, ma trận bên trong – bên ngoài (IE), ma trận lựơc chính. 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Từ những phân tích trên để hình thành được đề tài xây dựng chiến lược tốt hơn phải dựa trên những phương pháp phân tích khác nhau. CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II -CHI NHÁNH CẦN THƠ Trình bày giới thiệu sơ lược về Công ty: Lịch sử hình thành, lĩnh vực hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm và thị trường hoạt động của Công ty từ đó cho ta cái nhìn tổng quát về Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ. CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA CÔNG TY 4.1. Phân tích các yếu tố trong nội bộ Công ty Tập trung vào việc phân tích các yếu tô nội bộ của Công ty như cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, marketing, văn hoá của Công ty để thấy được sự tác động của từng yếu tố đến Công ty. Về vấn đề phân tích tình hình tài chính là khá quan trọng trong việc định sức khoẻ cho Công ty. Trong phần này chủ yếu đi sâu vào phân tích tình hình doanh thu, lợi nhuận qua 3 năm của Công ty và phân tích các tỷ số tài chính. Từ GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG XI SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ những vấn đề phân tích trên ta xác định được đâu là điểm mạnh đâu là điểm yếu của Công ty. 4.2. Phân tích các yếu tô môi trường vĩ mô: Tập trung vào phân tích yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị - pháp luật, yếu tố văn hoá xã hội, yếu tố khoa học kỹ thuật – công nghệ, yếu tố quốc tế. 4.3. Phân tích môi trường vi mô: Phân tích các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty trên địa bàn tỉnh, phân tích đối thủ tiềm ẩn, dịch vụ thay thế, nhà cung cấp, khách hang. Từ những vấn đề phân tích trên ta lập được ma trận các yếu tố bên ngoài để xác định được cơ hội và đe doạ của môi trường bên ngoài đối với Công ty. 4.4. Xây dựng và lựa chon chiến lược kinh doanh đến năm 2014: - Xác định nhiệm vụ và mục tiêu đến năm 2014. - Tiến hành xây dựng và lựa chọn chiến lược Công ty: Tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe doạ của Công ty đi đến hình thành ma trận Swot. Trên cơ sở đó ta xây dựng ma trận bên trong-bên ngoài, ma trận chiến lược chính, từ việc phân tích các ma trận ta đi đến lựa chọn chiến lược. CHƯƠNG V. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2014 Tập trung vào vấn đề quản trị, vấn đề marketing, vấn đề tài chính, dịch vụ cho thuê, nhân sự và hệ thống thông tin, để đi đến việc thực hiện chiến lược cho Công ty đến năm 2014. CHƯƠNG VI. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tổng kết lại quá trình phân tích từ đó kiến nghị đối với Công ty và nhà nước. GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG XII SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong xu thế hội nhập như hiện nay thì chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trước hết chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng đi của mình, đó là cơ sở và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kế đến là trong điều kiện thay đổi và phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm hoạ trên thương trường cạnh tranh. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng cường vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện chiến lược kịnh doanh còn tạo ra căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách và quyết định phù hợp với những biến động của thị trường. Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/03/2002, trụ sở thuê tại số 5/5 đường 30/04 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Từ khi chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, Công ty luôn hoạt động tốt và từng bước đi lên đã đạt được một số kết quả khả quan. Hiện nay, trụ sở Công ty đặt tại số 146 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Luật pháp đã công nhận cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung, dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác. Đối với nền kinh tế, phương thức tài trợ này đã đa dạng hóa hoạt động tín dụng lại có những ưu điểm như: đối với bên đi thuê nhận tài sản (100% vốn vay) mà không phải thế chấp hoặc chỉ cần ký quỹ một số tiền nhỏ tương đương 5-10% giá trị tài sản. Đối với bên cho thuê thì phương thức này hạn chế được rủi ro, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, an toàn. Tuy nhiên trong kinh doanh thì rủi ro luôn có thể xảy ra và là điều khó tránh khỏi, doanh nghiệp cần phải chủ động phòng ngừa và hạn chế những tác động của chúng và cũng cần phải phân tích tìm hiểu để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Để làm được GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG 1 SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ điều đó hầu hết các công ty đều phải để ra các chiến lược kinh doanh để làm nền tảng trong suốt quá trình hoạt động của mình. Xuất phát từ vấn đề trên nên tôi chọn đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ ” làm đề tài nghiên cứu. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cho thuê tài chính II- Cần Thơ đồng thời phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của công ty từ đó mà xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty để có sự phát triển mạnh và bền vững đến năm 2014. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Để thực hiện được mục tiêu tổng quát, đề tài đi vào các mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhằm tìm ra những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của Công ty. - Phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhận thức rõ các cơ hội và đe doạ. - Xây dựng chiến lược. - Lựa chọn chiến lược và đề xuất biện pháp thực hiện thích hợp cho công ty trong việc phát triển. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Do giới hạn về không gian và thời gian nên việc nghiên cứu, phân tích chỉ dừng lại ở thị trường hiện tại của Công ty mà cụ thể là ở Thành phố Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian thực hiện đề tài Phân tích chủ yếu dựa vào số liệu hoạt động của công ty giai đoạn 2006-2008. Và đề ra chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2010- 20014. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Để xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty thì chủ yếu là nghiên cứu về hoạt động cho thuê tài chính của công ty. GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG 2 SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI - Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh 8 _thành phố Hồ Chí Minh_Hà Thanh (2007), ”. Bài luận văn thông qua việc phân tích và sử dụng các phương pháp so sánh: số tương đối, số tuyệt đối giữa các năm để phân tích và sử dụng một số chỉ tiêu như: các tỷ số lợi nhuận, các tỷ số nợ, các tỷ số hoạt động kinh doanh để đưa ra những giải pháp phát triển cho hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh 8 _thành phố Hồ Chí Minh. - Luận văn tốt nghiệp “Xây dựng chiến lược cho công ty TNHH TM NHƠN HOÀ_ Nguyễn Chí Thọ ( 2008)”. Đề tài chủ yếu tập trung phân tích thực trạng hoạt động của công ty nhằm tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của công ty, đồng thời phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty để nhận ra các cơ hội và đe doạ từ đó mà xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty. - Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình cho thuê tài chính cho Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ”. Tác giả sinh viên Trần Thị Như Phượng (2006). Bài luận văn chủ yếu tập trung phân tích để thấy được những khó khăn thách thức trong hoạt động cho thuê, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông cho thuê tại công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ. GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG 3 SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm về quản trị Quản trị là một quá trình nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm này ta thấy rằng, quản trị là những hoạt động liên tục và cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức. Mục tiêu của quản trị là tạo ra giá trị thặng dư, tức là tìm ra phương thức thích hợp để nhất. Do đó có thể nói rằng, lý do tồn tại của hoạt động quản trị chính là vì mong muốn hiệu quả, và chỉ khi nào người ta quan tâm đến hiệu quả thì mới quan tâm đến hoạt động quản trị. Hay nói một cách khác: công tác quản trị trong doanh nghiệp là quá trình lập kế hoạch, tổ chức phối hợp và điều chỉnh các hoạt động của các thành viên, các bộ phận và các chức năng trong doanh nghiệp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đặt ra của tổ chức. Do đó, quản trị có 4 chức năng cơ bản là: lập kế hoạch (hoạch định), tổ chức, lãnh đạo (điều khiển), kiểm tra giám sát trong quá trình kinh doanh. Và mối quan hệ chặt chẽ của chúng được thể hiện trong sơ đồ sau: HOẠCH ĐỊNH Thiết lập các mục tiêu và cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu. TỔ CHỨC KIỂM SOÁT Kiểm tra đánh giá các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu Xác định phân bổ và sắp xếp các nguồn lực LÃNH ĐẠO Gây ảnh hưởng đến người khác, cùng làm việc hướng mục tiêu của tổ chức Sơ đồ1: Công tác quản trị trong doanh nghiệp GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG 4 SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ Ngoài ra quá trình ra quyết định phải trải qua các bước sau: Bước 1: Phân tích cụ thể vấn đề, tìm hiểu bản chất thực sự của vấn đề. Bước 2: Xây dựng các phương án có thể xảy ra, có thể có. Bước 3: So sánh và chọn ra phương án khả thi nhất. Bước 4: Chọn phương án tối ưu. Bước 5: Thực hiện phương án đã chọn. Bước 6: Đánh giá kết quả thực hiện. 2.1.2. Khái niệm về chiến lược Chiến lược là tập hợp các mục tiêu và chính sách đặt ra trong một thời gian dài trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu phát triển. Do đó, chiến lược cần được đặt ra như là kế hoạch hoặc sơ đồ tác nghiệp tổng quát chỉ hướng cho công ty đạt đến mục tiêu mong muốn. Vì thế, chiến lược đề ra phải hội đủ đồng thời các yếu tố sau:  Chiến lược phải được vạch ra trong thời gian tương đối dài.  Chiến lược phải tạo ra sự phát triển cho tổ chức.  Chiến lược phải khai thác tối đa các nguồn lực và sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có.  Chiến lược phải tạo ra một vị thế cạnh tranh tốt nhất. Sau khi đề ra chiến lược thích hợp thì ta phải biến đổi chiến lược thành các chính sách, các chương trình hành động thông qua một cơ cấu tổ chức hữu hiệu nhằm đạt đến mục tiêu đã định. Đặc trưng của việc thực hiện chiến lược là:  Tất cả các nhà quản trị đều là những người tham gia vào việc thực hiện chiến lược trong phạm vi quyền hành và trách nhiệm của mình có được, còn những người thừa hành sẽ là những người tham gia dưới quyền chỉ huy của các nhà quản trị.  Tiến trình thực hiện chiến lược được xem là thành công khi doanh nghiệp đạt được những mục tiêu và thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt trong việc tạo nên các lợi thế hoặc thế lực so với đối thủ cạnh tranh, so với việc thực hiện sứ mạng đã đề ra.  Thực hiện chiến lược là một quá trình kết hợp giữa tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị. GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG 5 SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ 2.1.3. Khái niệm về Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược kinh doanh là quá trình mà trong đó các nhà quản trị xác định mục tiêu trong một thời gian dài và đề ra các biện pháp lớn có tính định hướng để đạt mục tiêu trên cơ sở sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có và những nguồn lực có khả năng huy động của doanh nghiệp. Cụ thể, quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu của công ty đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai. Mục đích của một chiến lược là nhằm tìm kiếm những cơ hội, hay nói cách khác là nhằm gia tăng cơ hội và vươn lên tìm vị thế cạnh tranh. Do đó, quản trị chiến lược là một tiến trình gồm 3 giai đoạn chính:  Giai đoạn hoạch định và xây dựng chiến lược.  Giai đoạn thực hiện chiến lược.  Giai đoạn kiểm soát chiến lược. Để tạo nên một chiến lược hài hoà và hữu hiệu cần xét đến các yếu tố có thể tác động đến chiến lược như: điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, các cơ hội và nguy cơ thuộc môi trường bên ngoài, mục tiêu nhiệm vụ của doanh nghiệp… 2.1.4. Các giai đoạn của quản trị chiến lược Quá trình quản trị chiến lược gồm có 3 giai đoạn: hình thành chiến lược, thực thi thiến lược và đánh giá chiến lược: 2.1.4.1. Giai đoạn hình thành chiến lược Giai đoạn hình thành chiến lược bao gồm các hoạt động chính sau: thực hiện nghiên cứu, hợp nhất trực giác và phân tích, đưa ra các quyết định. Để tiến hành những hoạt động này được tốt, chúng ta phải làm những việc sau: phát triển nhiệm vụ kinh doanh, xác định các cơ hội và nguy cơ đến với tổ chức từ bên ngoài, chỉ rõ điểm mạnh và điểm yếu bên trong, thiết lập các mục tiêu dài hạn, tạo ra chiến lược thay thế và chọn ra chiến lược đặc thù để theo đuổi. Hình thành chiến lược nhằm giải quyết các câu hỏi sau: quyết định ngành kinh doanh mới nào để tham gia, ngành kinh doanh nào nên rút ra? Việc phân bố tài nguyên ra sao? Nên hay không nên phát triển các hoạt động hay mở rộng? Tham gia vào thị trường thế giới hay không?... GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG 6 SVTH:LÊ NGỌC MẾN LVTN:Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II-Cần Thơ 2.1.4.2. Giai đoạn thực thi chiến lược Giai đoạn thực thi chiến lược nó đòi hỏi công ty phải thiết lập mục tiêu hàng năm, đề ra các chính sách khuyến khích nhân viên, và phân phối nguồn tài nguyên để chiến lược lập ra có thể được thực hiện. Thực thi chiến lược gồm có việc phát triển một văn hóa hỗ trợ cho chiến lược tạo một cơ cấu tổ chức hiệu quả, định hướng lại các hoạt động tiếp thị, chuẩn bị các ngân quỹ, phát triển sử dụng các hệ thống thông tin, khuyến khích các cá nhân hoạt động. 2.1.4.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược Giai đoạn đánh giá chiến lược sẽ giám sát các kết quả của hoạt động thiết lập và thực thi chiến lược. Bước này gồm việc đo lường xác định thành tích của cá nhân và tổ chức, đồng thời có những hành động điều chỉnh cần thiết. Để có một chiến lược tốt ngoài việc người chủ hay điều hành cấp cao tham gia và đưa ra các quyết định, đồng thời các quản trị viên và nhân viên thừa hành cũng phải có liên hệ trong các hoạt động thiết lập, thực thi và đánh giá chiến lược. Sự tham gia đó là yếu tố quyết định để đạt được sự gắn bó cho những thay đổi cần thiết. 2.1.5. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược - Giúp cho nhà quản trị biết được những kết quả mong muốn và việc sử dụng tài nguyên hợp lý, tối ưu, khuyến khích được tinh thần, trách nhiệm của mỗi nhân viên. - Trong vấn đề nội bộ của công ty giúp cho việc tạo điều kiện ra quyết định mang tính thống nhất, phối hợp các hoạt động nhịp nhàng, uyển chuyển tạo ra khái niệm về sức mạnh nội bộ. Đó là nguồn động viên lớn nhất. - Giúp nhà quản trị luôn luôn chủ động trước những thay đổi của môi trường như: biết khai thác những cơ hội, giảm bớt những đe doạ. Từ đó nhà quản trị định ra những giải pháp, mục tiêu thích nghi được với môi trường. - Giúp nhà quản trị sử dụng tốt nguồn tài nguyên (nhân lực, vật lực, tài lực …) đưa đến những thành công, những lợi nhuận cao trên con đường kinh doanh. Quản trị chiến lược có những ưu điểm tuyệt vời như thế, nhưng nó vẫn tồn tại những khuyết điểm cần khắc phục : - Thường mất thời gian và chi phí hơn, đối với một công ty có kinh nghiệm và có một quan điểm quản trị chiến lược thích hợp thì khuyết điểm này GVHD:TRẦN QUỐC DŨNG 7 SVTH:LÊ NGỌC MẾN
- Xem thêm -