Website quản lý hội viên hội ngƣời cao tuổi thành phố cần thơ

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC WEBSITE QUẢN LÝ HỘI VIÊN HỘI NGƢỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Sinh viên thực hiện Cán bộ hƣớng dẫn VÕ MINH PHƢƠNG ThS. PHAN PHƢƠNG LAN MSSV: 1081418 MSCB: 1232 Cần Thơ, 2012 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC WEBSITE QUẢN LÝ HỘI VIÊN HỘI NGƢỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Cán bộ hƣớng dẫn Sinh viên thực hiện VÕ MINH PHƢƠNG ThS. PHAN PHƢƠNG LAN MSSV: 1081418 MSCB: 1232 Cán bộ phản biện ThS. Trƣơng Thị Thanh Tuyền ThS. Phan Huy Cƣờng Luận văn đƣợc bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trƣờng Đại học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 05 năm 2012. Mã số đề tài:………….. Luận văn tốt nghiệp CBHD: ThS. Phan Phương Lan LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn của cô Phan Phƣơng Lan – giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm, khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, trƣờng Đại học Cần Thơ. Trong suốt thời gian thực hiện luận văn, mặc dù rất bận rộn trong công việc nhƣng cô vẫn giành rất nhiều thời gian và tâm huyết để hƣớng dẫn em. Cho đến hôm nay, luận văn tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thành cũng chính nhờ sự nhắc nhở, đôn đốc và giúp đỡ nhiệt tình của cô. Em cũng xin cảm ơn thầy, cô trong trƣờng Đại học Cần Thơ nói chung và thầy, cô trong khoa Công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng đã giảng dạy em trong 4 năm học qua. Chính các thầy, cô đã xây dựng cho em kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên môn để em có thể hoàn thành luận văn này, cũng nhƣ công việc sau này. Và em cũng xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến bác Chủ tịch Hội Ngƣời cao tuổi phƣờng Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cung cấp cho em rất nhiều thông tin bổ ích để em thực hiện đề tài này. Cuối lời xin kính chúc thầy, cô sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Cần Thơ, ngày 22 tháng 04 năm 2012. Sinh viên thực hiện Võ Minh Phƣơng SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 1 Luận văn tốt nghiệp CBHD: ThS. Phan Phương Lan MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................1 MỤC LỤC ..................................................................................................................2 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT .........................................................................................5 DANH MỤC HÌNH ...................................................................................................6 TÓM TẮT ..................................................................................................................7 ABSTRACT ...............................................................................................................7 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN.....................................................................................8 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................8 1.2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ...................................................................8 1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI............................................................................................8 1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................9 1.4.1. Về lý thuyết ................................................................................................9 1.4.2. Về công cụ ..................................................................................................9 1.4.3. Phƣơng pháp thu thập thông tin .................................................................9 1.4.4. Kế hoạch thực hiện ...................................................................................10 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ......................................................................11 2.1. MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ...............................................................11 2.2. TIẾN TRÌNH PHẦN MỀM – MÔ HÌNH THÁC NƢỚC..............................11 2.2.1. Tiến trình phần mềm ................................................................................11 2.2.2. Mô hình thác nƣớc....................................................................................12 2.3. NGÔN NGỮ HTML.......................................................................................13 2.3.1. Giới thiệu ..................................................................................................13 2.3.2. Cấu trúc trang HTML ...............................................................................13 2.4. NGÔN NGỮ PHP...........................................................................................14 2.4.1. Giới thiệu ..................................................................................................14 2.4.2. Thẻ PHP ...................................................................................................14 2.4.3. Nhúng mã PHP trong HTML ...................................................................15 2.4.4. Biến trong PHP .........................................................................................15 2.4.5. Kiểu dữ liệu trong PHP ............................................................................15 2.4.6. Hàm trong PHP ........................................................................................16 SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 2 Luận văn tốt nghiệp CBHD: ThS. Phan Phương Lan 2.5. MYSQL ..........................................................................................................16 2.6. NGÔN NGỮ JAVASCRIPT ..........................................................................16 2.6.1. Giới thiệu ..................................................................................................17 2.6.2. Nguyên tắc trong JavaScript.....................................................................17 2.7. KỸ THUẬT AJAX .........................................................................................17 2.7.1. Giới thiệu ..................................................................................................17 2.7.2. Sơ đồ làm việc của Ajax ...........................................................................17 2.8. CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỌC VÀ GHI DỮ LIỆU VÀO TẬP TIN EXCEL .....18 2.8.1. PHP Excel Reader ....................................................................................18 2.8.2. PHPExcel ..................................................................................................18 CHƢƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................21 3.1. THU THẬP THÔNG TIN ..............................................................................21 3.2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU .......................................................................................23 3.2.1. Mục đích ...................................................................................................23 3.2.2. Ngƣời sử dụng ..........................................................................................23 3.2.3. Danh sách các yêu cầu chức năng ............................................................24 3.2.4. Các yêu cầu giao tiếp................................................................................31 3.2.5. Các yêu cầu phi chức năng .......................................................................32 3.2.6. Đặc tả một số chức năng tiêu biểu ...........................................................32 3.3. THIẾT KẾ.......................................................................................................44 3.3.1. Mục đích ...................................................................................................44 3.3.2. Thiết kế kiến trúc ......................................................................................44 3.3.3. Thiết kế dữ liệu .........................................................................................47 3.3.4. Danh sách các thiết kế chức năng ............................................................63 3.3.5. Thiết kế một số chức năng tiêu biểu.........................................................65 3.4. KIỂM THỬ .....................................................................................................80 3.4.1. Mục đích ...................................................................................................80 3.4.2. Môi trƣờng kiểm thử ................................................................................81 3.4.3. Danh sách các kiểm thử............................................................................81 3.4.4. Kiểm thử một số chức năng tiêu biểu.......................................................84 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ...................................................................................114 SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 3 Luận văn tốt nghiệp CBHD: ThS. Phan Phương Lan 4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ...............................................................................114 4.1.1. Về lý thuyết ............................................................................................114 4.1.2. Về chƣơng trình ......................................................................................114 4.1.3. Về kỹ năng ..............................................................................................114 4.2. HẠN CHẾ .....................................................................................................114 4.3. HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI ........................................................114 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................116 SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 4 Luận văn tốt nghiệp CBHD: ThS. Phan Phương Lan KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 5 6 Ký hiệu và viết tắt BĐD CMND CSDL MSHV TB TC Diễn giải Ban Đại diện. Chứng minh nhân dân. Cơ sở dữ liệu. Mã số hội viên. Thất bại. Thành công. SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 5 Luận văn tốt nghiệp CBHD: ThS. Phan Phương Lan DANH MỤC HÌNH Hình 1 – Các giai đoạn trong phát triển phần mềm ..................................................12 Hình 2 – Mô hình thác nƣớc .....................................................................................13 Hình 3 – Sơ đồ làm việc của Ajax ............................................................................17 Hình 4 – Sơ đồ làm việc của PHPExcel ....................................................................19 Hình 5 – Kiến trúc đọc và ghi của PHPExcel ...........................................................19 Hình 6 – Mô hình tổng thể ........................................................................................45 Hình 7 – Kiến trúc phần mềm ...................................................................................46 Hình 8 – Mô hình triển khai ứng dụng ......................................................................47 Hình 9 – Giao diện cập nhật thông tin hội viên ........................................................66 Hình 10 – Giao diện cập nhật hội viên tham gia phong trào ....................................71 Hình 11 – Giao diện thống kê số lƣợng hội viên tham gia phong trào .....................74 Hình 12 – Kết quả thống kê số lƣợng hội viên tham gia phong trào ........................74 Hình 13 – Giao diện in danh sách hội viên tham gia phong trào ..............................77 Hình 14 – Kết quả danh sách hội viên tham gia phong trào .....................................77 SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 6 Luận văn tốt nghiệp CBHD: ThS Phan Phương Lan TÓM TẮT Ngày nay, số lƣợng hội viên Hội Ngƣời cao tuổi thành phố Cần Thơ ngày càng tăng. Cho nên, việc quản lý bằng phƣơng pháp thủ công đã gặp nhiều khó khăn. Nhằm giải quyết vấn đề vừa nêu, giải pháp đƣa ra là xây dựng “Website quản lý hội viên Hội Ngƣời cao tuổi thành phố Cần Thơ”. Website cung cấp các nhóm chức năng: quản trị, quản lý khen thƣởng – kỷ luật, quản lý hoạt động phong trào, thống kê, báo cáo và tìm kiếm cho các nhóm ngƣời dùng: ngƣời quản trị, BĐD cấp thành phố, BĐD cấp quận (huyện), Ban chấp hành cơ sở Hội, lãnh đạo chi hội, lãnh đạo tổ hội, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và hội viên. Website đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ PHP và hệ quản trị CSDL MySQL. Tuy nhiên, Website vẫn chƣa có tính năng quản lý đăng tin và quản lý tài chính. Trong tƣơng lai, sẽ bổ sung các tính năng còn thiếu để Website hoàn thiện hơn. ABSTRACT Currently, the members of the elderly organization in Can Tho have considerably increased. Therefore, managing by the old methods becomes more difficult. The solution carried out is to establish “Website of managing members of the elderly organization in Can Tho city” which aims to solve these problems. The Website provides the groups of functions such as: administration, reward and discipline management, activity management, statistic, report and searching for group of user such as: administrator, urban representative, district representative, chairman staff, chief of leaders, leaders, club leader and members. The Website bases on programming language PHP and MySQL – a system of database administration. However, the Website still lack of the functions the posted information management and financial management. In the future, the missing features will be surely added to perfect this website. TỪ KHÓA: Hội Ngƣời cao tuổi, BĐD, Ban chấp hành, hội viên, chi hội, tổ hội. SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 7 Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Tổng quan CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngƣời cao tuổi là lớp ngƣời có vai trò, vị trí quan trọng đối với gia đình và xã hội. Do vậy, Đảng và Nhà nƣớc ta xác định chăm sóc, phát huy vai trò của Ngƣời cao tuổi luôn là một chính sách quan trọng và nhất quán của Đảng và Nhà nƣớc. Thực hiện chủ trƣơng trên, lãnh đạo thành phố Cần Thơ xem công tác xây dựng Hội Ngƣời cao tuổi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Cho nên, Hội Ngƣời cao tuổi thành phố Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp đông đảo Ngƣời cao tuổi trên địa bàn thành phố tham gia. Do số lƣợng hội viên đông, việc quản lý bằng phƣơng pháp thủ công đã làm phát sinh các vấn đề cần giải quyết sau: - Khó khăn trong việc quản lý thông tin của hội viên. - Công tác báo cáo, thống kê của cán bộ cũng gặp nhiều trở ngại. - Gây lãng phí thời gian, nhân lực. - Không đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc. Đứng trƣớc yêu cầu thực tế đó, giải pháp đƣa ra là xây dựng “Website quản lý hội viên Hội Ngƣời cao tuổi thành phố Cần Thơ” nhằm giải quyết những vấn đề vừa nêu. 1.2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đề tài “Website quản lý hội viên Hội Ngƣời cao tuổi thành phố Cần Thơ” là đề tài mới, chƣa từng đƣợc giải quyết. 1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI Đây là một một Website chạy độc lập, cung cấp các năng: quản trị, cập nhật, báo cáo, thống kê, tìm kiếm cho các nhóm ngƣời dùng sau: - Ngƣời quản trị. - BĐD cấp thành phố. - BĐD cấp quận (huyện). - Ban chấp hành cơ sở Hội. SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 8 Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Tổng quan - Lãnh đạo chi hội. - Lãnh đạo tổ hội. - Ban chủ nhiệm câu lạc bộ. - Hội viên. 1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1. Về lý thuyết - Nắm vững quy trình làm phần mềm. - Tìm hiểu các phƣơng pháp tổ chức, phân tích và thiết kế CSDL. - Nghiên cứu mô hình ứng dụng Web. 1.4.2. Về công cụ - Dùng công cụ PowerDesigner 15.1 để phân tích và thiết kế các mô hình: mô hình quan hệ thực thể, mô hình vật lý,… - Sử dụng ngôn ngữ lập trình Web là PHP để cài đặt chƣơng trình ứng dụng. - Dùng công cụ Macromedia Dreamweaver CS5 để thiết kế Website. - Tạo và quản lý CSDL bằng hệ quản trị CSDL MySQL. - Ngoài ra, còn sử dụng các công cụ: Adobe Photoshop CS5, ngôn ngữ Javascript, kỹ thuật Ajax để Website tăng thêm tính thân thiện với ngƣời dùng. 1.4.3. Phƣơng pháp thu thập thông tin - Thu thập, nghiên cứu các văn bản liên quan đến Ngƣời cao tuổi và Hội Ngƣời cao tuổi. - Phỏng vấn Chủ tịch Hội Ngƣời cao tuổi phƣờng Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. - Tham khảo tài liệu về quy trình phát triển phần mềm và các chuẩn tài liệu cho từng giai đoạn. SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 9 Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Tổng quan - Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thực hiện, thƣờng xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến của cán bộ hƣớng dẫn. 1.4.4. Kế hoạch thực hiện STT THỜI GIAN THỰC HIỆN 1 Tuần 1 (02/01/2012 – 08/01/2012) 2 3 4 5 6 7 8 Tuần 2 (09/01/2012 – 15/01/2012) Tuần 3, 4 (16/01/2012 – 29/01/2012) Tuần 5, 6 (30/01/2012 – 12/02/2012) Tuần 7, 8, 9, 10, 11 (13/02/2012 – 18/03/2012) Tuần 12, 13, 14 (19/03/2012 – 08/04/2012) Tuần 15 (09/04/2012 – 15/04/2012) Tuần 16 (16/04/2012 – 22/04/2012) SVTH: Võ Minh Phương 1081418 NỘI DUNG THỰC HIỆN - Lập kế hoạch thực hiện. - Thu thập thông tin. - Mô tả hệ thống. - Đặc tả yêu cầu phần mềm. - Phân tích. - Cập nhật lại đặc tả yêu cầu phần mềm. - Thiết kế. - Cập nhật lại phân tích. - Cài đặt. - Kiểm thử đơn vị. - Cập nhật lại thiết kế. - Kiểm thử. - Chỉnh sửa cài đặt. - Chỉnh sửa. - Hoàn thành báo cáo. Trang 10 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Cơ sở lý thuyết CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ Mô hình dữ liệu mức quan niệm (Conceptual Data Modeling - CDM): là mô hình chi tiết mô tả toàn bộ cấu trúc dữ liệu tổ chức mà nó không phụ thuộc bất kỳ một hệ quản trị CSDL nào hay sự xem xét việc cài đặt. Một trong những tiếp cận mô tả, diễn đạt hay trình bày mô hình dữ liệu mức quan niệm, ngƣời ta sử dụng mô hình quan hệ thực thể (Entity Relationship Model – ERM). Mô hình quan hệ thực thể biểu diễn đƣợc hai khía cạnh sau: - Biểu diễn một cách chi tiết về mức độ hợp lý, chi tiết về dữ liệu của một tổ chức. - Biểu diễn các thực thể, các quan hệ (hay các sự kết hợp) giữa các thực thể, các thuộc tính của thực thể và các thuộc tính chung (trong mỗi quan hệ giữa các thực thể) của một tổ chức. Sơ đồ quan hệ thực thể: là một cách biểu diễn mô hình quan hệ thực thể dƣới dạng các ký hiệu, hình ảnh trực quan. 2.2. TIẾN TRÌNH PHẦN MỀM – MÔ HÌNH THÁC NƢỚC 2.2.1. Tiến trình phần mềm Tiến trình phần mềm là một chuỗi các bƣớc bao gồm các hoạt động, các ràng buộc và các tài nguyên mà chúng tạo ra kết quả đƣợc mong đợi. Khi một tiến trình liên quan đến việc xây dựng một phần mềm, tiến trình có thể đƣợc xem nhƣ chu kỳ sống của phần mềm. Các giai đoạn trong phát triển phần mềm: SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 11 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Cơ sở lý thuyết Hình 1 – Các giai đoạn trong phát triển phần mềm 2.2.2. Mô hình thác nƣớc Mô hình thác nƣớc là một cách tiếp cận tuần tự, có hệ thống tới việc phát triển phần mềm bắt đầu từ mức hệ thống và tiến dần qua phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và hỗ trợ. Đặc tính của mô hình thác nƣớc: - Các lỗi của giai đoạn trƣớc đƣợc phản hồi bởi các giai đoạn sau. - Mỗi giai đoạn chỉ đƣợc xem là hoàn thành sau khi có đầy đủ tài liệu cho giai đoạn đó và đƣợc nhóm đảm bảo chất lƣợng chấp nhận. SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 12 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Cơ sở lý thuyết Hình 2 – Mô hình thác nƣớc 2.3. NGÔN NGỮ HTML 2.3.1. Giới thiệu HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ cơ bản của Web. Các thông tin trên Web đƣợc tổ chức theo dạng có cấu trúc. HTML định dạng các cấu trúc này thông qua các thẻ. Mỗi cấu trúc đƣợc định nghĩa bằng một hoặc một cặp thẻ. 2.3.2. Cấu trúc trang HTML Tiêu đề trang SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 13 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Cơ sở lý thuyết Nội dung hiển thị của trang. 2.4. NGÔN NGỮ PHP 2.4.1. Giới thiệu PHP (Personal Home Page) là kịch bản trên Server (Server Script), đƣợc thiết kế cho phép xây dựng ứng dụng Web trên CSDL. Mã PHP có thể thực thi trên Web Server (trình chủ Web) để tạo ra trang HTML và xuất ra trình duyệt Web theo yêu cầu của ngƣời dùng. 2.4.2. Thẻ PHP Có 04 loại khác nhau của thẻ PHP đƣợc sử dụng khi thiết kế trang PHP. - Kiểu Short: Đây là thẻ mặc định mà các nhà lập trình PHP thƣờng sử dụng. - Kiểu định dạng XML: thẻ này có thể sử dụng với văn bản định dạng XML, nếu lập trình PHP có sử dụng với XML, thì phải khai báo thẻ PHP nhƣ sau: - Kiểu Script: Nếu muốn sử dụng PHP nhƣ một script có thể khai báo nhƣ sau: - Kiểu ASP: Trong trƣờng hợp khai báo thẻ PHP nhƣ một phần trong trang ASP, nhƣng phải cấu hình trong tập tin php.ini. <% echo “PHP ASP”; %> 2.4.3. Nhúng mã PHP trong HTML Welcome to PHP 2.4.4. Biến trong PHP Biến trong PHP đƣợc bắt đầu bằng ký tự “$” theo sau là tên biến. Tên biến phân biệt chữ hoa, chữ thƣờng, tên biến hợp lệ phải bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu “_” theo sau có thể là số hoặc ký tự. 2.4.5. Kiểu dữ liệu trong PHP PHP hỗ trợ 05 kiểu dữ liệu nhƣ sau: - Integer: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu dữ liệu là số. SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 15 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Double: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu dữ liệu là số thực. - String: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu dữ liệu là chuỗi, ký tự. - Array: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu là mảng có các phần tử cùng kiểu dữ liệu. - Object: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu dữ liệu là đối tƣợng của lớp. 2.4.6. Hàm trong PHP Một hàm đƣợc định nghĩa với từ khóa bắt đầu là function, kế đến là tên hàm và cặp dấu (), bên trong cặp dấu () có thể có một hay nhiều tham số truyền vào. Bên trong hàm đƣợc bao bởi cặp dấu {}. Ví dụ: function my_function($value) { return $value; } 2.5. MYSQL MySQL là một hệ quản trị CSDL mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và đƣợc các nhà phát triển rất ƣa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là CSDL tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên Internet. Và MySQL hoàn toàn miễn phí, nó có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau. MySQL là một trong những ví dụ cơ bản về hệ quản trị CSDL sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. MySQL đƣợc sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl và nhiều ngôn ngữ khác, nó làm nơi lƣu trữ thông tin trên các trang Web viết bằng PHP, Perl,… 2.6. NGÔN NGỮ JAVASCRIPT SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 16 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Cơ sở lý thuyết 2.6.1. Giới thiệu JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản thực thi trên phía Client, thƣờng đƣợc nhúng vào các trang HTML. 2.6.2. Nguyên tắc trong JavaScript - Mỗi câu lệnh trong JavaScript đều kết thúc bằng dấu “;”. Các điều kiện đƣợc khai báo trong cặp dấu ngoặc đơn (). - Mỗi hàm hay phƣơng thức do ngƣời dùng định nghĩa đƣợc bắt đầu với từ khóa function, tham số truyền vào phƣơng thức không cần khai báo kiểu dữ liệu. - Khai báo biến trong JavaScript, cần phải dùng từ khóa var trƣớc biến. Biến có thể khởi tạo giá trị hay không đều đƣợc chấp nhận. - Trong phát biểu điều khiển, nếu có hơn một phát biểu, phải sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn {}. 2.7. KỸ THUẬT AJAX 2.7.1. Giới thiệu Ajax (Asynchronous JavaScript And XML) không phải là một ngôn ngữ lập trình, đây là một kỹ thuật cho phép tạo ra các ứng dụng Website tốt hơn, nhanh hơn và có tính tƣơng tác hơn. Nó sử dụng kiểu truyền dữ liệu bất đồng bộ giữa trình duyệt Web và máy chủ cho phép cập nhật một phần thông tin từ máy chủ thay vì cả trang Web. 2.7.2. Sơ đồ làm việc của Ajax Hình 3 – Sơ đồ làm việc của Ajax SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 17 Luận văn tốt nghiệp Chương 2: Cơ sở lý thuyết 2.8. CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỌC VÀ GHI DỮ LIỆU VÀO TẬP TIN EXCEL 2.8.1. PHP Excel Reader 2.8.1.1. Giới thiệu PHP Excel Reader là một thƣ viện PHP đƣợc dùng để đọc dữ liệu từ tập tin Excel. Nó dựa trên phiên bản Java của Andy Khan. 2.8.1.2. Cú pháp - Khởi tạo đối tƣợng: $data = new Spreadsheet_Excel_Reader(“filename.xls”); + Trƣờng hợp sử dụng UTF-8: $data = new Spreadsheet_Excel_Reader("filename.xls",true,"UTF16"); - Đọc dữ liệu trong cell: $data->val($row,$col); Hoặc $data->val($row,$col,$sheet_index) nếu muốn đọc dữ liệu từ một sheet khác. - Lấy thông tin số dòng hoặc cột trong sheet: $data->rowcount($sheet_index=0) và $data->colcount($sheet_index=0) 2.8.2. PHPExcel 2.8.2.1. Giới thiệu PHPExcel cung cấp một tập hợp các lớp cho ngôn ngữ lập trình PHP, nó cho phép đọc, ghi nhiều định dạng file khác nhau nhƣ: Excel (.xls, .xlsx), CSV, PDF, HTML,… 2.8.2.2. Kiến trúc của PHPExcel SVTH: Võ Minh Phương 1081418 Trang 18
- Xem thêm -