Vmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ g¹ch ®á x©y dùng 1.1. C¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu 1.1.1 §Êt sÐt: Trong s¶n xuÊt g¹ch ngêi ta sö dông chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu ®Êt sÐt dÔ ch¸y; kho¸ng ®Êt sÐt, ®¸ phiÕn sÐt(aciglit), ¸ sÐt( sÐt pha) vµ ®Êt hoang thæ .v..vv Trong kÜ thuËt cÇn hiÓu r»ng ®Êt sÐt lµ lo¹i ®a kho¸ng hîp l¹i, cã ®é ph©n t¸n cao nã ®îc t¹o nªn do sù phong ho¸ cña c¸c m¶nh vì quÆng trÇm tÝch vµ thuéc lo¹i hydr«alum«silic¸t, cã kh¶ n¨ng khi nhµo trén víi níc h×nh thµnh khèi v÷a dÎo, khèi v÷a nµy duy tr× ®îc h×nh d¸ng cña m×nh sau khi ngõng t¸c dông lùc, cã ®îc ®é bÒn nhÊt ®Þnh sau khi sÊy vµ cã c¸c tÝnh chÊt nh ®¸ sau khi nung. Nguyªn liÖu sÐt lµ s¶n phÈm phong ho¸ cña c¸c kho¸ng ®¸ trÇm tÝch; bao gåm chñ yÕu tõ c¸c kho¸ng sÐt nh : caolinnÝt, m«ntm«ril«nhÝt, m«m«termit, thñy mica, galuadÝt v..v.. §Êt sÐt ®îc t¹o nªn do qu¸ tr×nh ph©n huû vá tr¸i ®Êt, lµ s¶n phÈm ph©n huû vµ t¸c ®éng t¬ng hç víi níc cña nhãm kho¸ng fenspat (granÝt, ®¸ nai, focfia) vµ cña mét sè kho¸ng kh¸c( tro nói löa). Sù ph©n huû ®ã x¶y ra do t¸c ®éng nhiÒu n¨m cña t¸c nh©n khi quyÓn( kh«ng khÝ, ma giã, mÆt trêi, b¨ng tuyÕt v..vv), lý ho¸, sinh ho¸ x¶y ra trªn bÒ mÆt qu¶ ®Êt cã thÓ biÓu diÔn ®¬n gi¶n b»ng c«ng thøc: R2O.AL2O3.6SiO2 + CO2 + H2O = AL2O3 .2SiO2.2H2O + R2CO3 + 4.SiO2 FÐnp¸t CaolinnÝt - ®Æc trng cho c¸c líp khãang cã ®é ®ång nhÊt cao. §Êt sÐt cã ®é ph©n t¸n cao vµ cã cÊu tróc ®é xèp lín. Ngêi ta thÊy r»ng thµnh phÇn vËt chÊt cña ®Êt sÐt gåm cã sù tham gia cña vËt chÊt sÐt vµ c¸c t¹p chÊt. + Thµnh phÇn h¹t - cña ®Êt sÐt ®îc gäi lµ phÇn tr¨m hµm lîng c¸c h¹t cã trÞ sè kh¸c nhau trong c¸c kho¸ng ®Êt sÐt. - Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt sÐt thêng sö dông trong c«ng nghÖ gèm sø nãi chung vµ gèm sø x©ydùng nãi riªng bao gåm s¸u lo¹i cì h¹t kÝch thíc khac nhau : tõ cì h¹t nhá h¬n 1m ®Õn cì h¹t 1000m. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thµnh phÇn h¹t cña nguyªn liÖu ®Êt sÐt rÊt ®a d¹ng bao gåm KÝch thíc h¹t Nhá h¬n 5m Tõ 5 ®Õn 50m Tõ 50 ®Õn 250m Lín h¬n 1000m ; : : : 8  60% 6  65% 1  22% 10% - Thµnh phÇn h¹t cña c¸c lo¹i ®Êt sÐt dÔ ch¸y cã quan hÖ mËt thiÕt víi thµnh phÇn kho¸ng nh÷ng h¹t cã kÝch thíc lín h¬n 10m chñ yÕu c¸c s¶n phÈm trÇm tÝch cña kho¸ng nguyªn sinh (qu¾c, trêng th¹ch mi ca v..vv). Cì h¹t 10  5m còng lµ c¸c s¶n phÈm trÇm tÝch cña kho¸ng nguyªn sinh ®ång thêi còng lµ s¶n phÈm trÇm tÝch cña kho¸ng thø sinh víi sè lîng Ýt h¬n ; c¸c cì h¹t nhá h¬n 5m phÇn lín ë d¹ng kho¸ng sÐt (caolinnÝt, m«ntm«ril«nhit) vµ c¸c lo¹i kho¸ng thø sinh kh¸c. Trong ®Êt sÐt phÇn vËt chÊt sÐt thêng lµ kho¸ng thuéc nhãm m«ntm«ril«nhit, chóng cã ®é ph©n t¸n mÞn h¬n so víi caolinnÝt. - NÕu hµm lîng cña Al2O3 vµ Fe2O3 t¨ng th× hµm lîng cña SiO2 gi¶m. NÕu tiÕp tôc ph©n chia c¸c h¹t ®Êt sÐt th× c¸c phÇn h¹t nhá h¬n 1m thêng chøa lîng Al2O3 vµ Fe2O3 víi sè lîng hÇu nh b»ng nhau. Trong nh÷ng nhãm h¹t cã kÝch thíc nhá h¬n n÷a hµm lîng Fe2O3, K2O vµ c¸c chÊt mïn t¨ng lªn do hµm lîng CaO vµ N2O gi¶m. - C¸c h¹t kÝch thíc nhá h¬n 5m lµ phÇn vËt chÊt sÐt, chóng quyÕt ®Þnh c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña nguyªn liÖu sÐt. T¨ng hµm lîng cña nh÷ng h¹t cã kÝch thíc nhá h¬n 1m lµm cho ®Êt sÐt khã tan r÷a trong níc, ®é dÎo vµ ®é nh¹y khi sÊy t¨ng, ®é co kh«ng khÝ vµ co toµn phÇn t¨ng. Víi c¸c lo¹i ®Êt sÐt nµy ngêi ta thêng ®a vµo nh÷ng vËt liÖu gµy - c¸t, samèt ..v..vv. Hµm lîng vËt chÊt sÐt trong nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i khèi ®¸ gèm kh«ng ®îc nhá h¬n 30%. T¨ng hµm lîng cña c¸c nhãm h¹t bôi trong ®Êt sÐt lµm t¨ng ®é nh¹y cña ®Êt sÐt ®èi víi qu¸ tr×nh sÊy vµ nung, lµm gi¶m ®é bÒn cña s¶n phÈm. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Æc trng cña nguyªn liÖu sÐt phô thuéc vµo hµm lîng cña c¸c nhãm h¹t sÐt, h¹t bôi, h¹t c¸t ®îc giíi thiÖu trong b¶ng 5 VËt liÖu Hµm lîng c¸c cì h¹t % H¹t sÐt (< 5m) H¹t bôi vµ c¸t (>5m) Lín h¬n 60 §Õn 40 §Êt sÐt nÆng §Êt sÐt thêng 60  30 ¸ sÐt: nÆng trung b×nh 30  20 nhÑ 20  15 C¸t pha 15  10 10  5 40  70 70  80 80  85 85  90 90  95 - §Êt sÐt hoang thæ, c¸c lo¹i ®Êt sÐt d¹ng hoang thæ vµ c¸c lo¹i ¸ sÐt (sÐt pha) lµ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña nguyªn liÖu sÐt, trong ®ã nhãm h¹t d¹ng bôi chñ yÕu lµ «xyt silic, c¸cbon¸t, canxi, «xyt s¾t. V× cÊu tróc cña c¸c lo¹i ®Êt d¹ng hoang thæ (cÊu tróc h¹t, cÊu tróc tËp hîp vµ cÊu tróc h¹t tËp hîp) phô thuéc vµo thµnh phÇn h¹t, thµnh phÇn ho¸ vµ kho¸ng. C¸c lo¹i ®Êt hoang thæ thêng chøa c¸c phÇn sÐt, chóng ph©n bè thµnh mµng máng (2  30m) trªn bÒ mÆt c¸c h¹t. C¸c lo¹i ®Êt sÐt hoang thæ chøa c¸c phÇn vËt chÊt sÐt lµ caolinnÝt, chóng cã cÊu tróc h¹t, ®é rçng cao khèi lîng thÓ tÝch nhá, dÔ tan ra trong níc, c¸c lo¹i ®Êt hoang thæ phÇn vËt chÊt h¹t sÐt lµ m«ntm«ril«nhÝt, chóng cã cÊu tróc tËp hîp vµ ®«i khi co cÊu tróc h¹t - tËp hîp. ChiÒu dµy cña mµng sÐt lµ 2  10m. C¸c vi tËp hîp kÝch thíc 500  5m bÒn níc h¬n. C¸c lo¹i ®Êt sÐt hoang thæ, phÇn h¹t sÐt chñ yÕu lµ mica, ngoµi ra cßn cã chøa caolinnÝt vµ m«ntm«ril«nhÝt th× cã cÊu tróc h¹t còng nh cÊu tróc h¹t - tËp hîp. C¸c kho¸ng sÐt vµ c¸c «xyt s¾t tham gia vµo thµnh phÇn cña ®Êt hoang thæ vµ c¸c nhãm h¹t mÞn 5  1m. - §é Èm tù nhiªn cña c¸c lo¹i ®Êt hoang thæ vµ c¸c lo¹i ®Êt sÐt d¹ng hoang thæ tõ 6  12%, c¸c lo¹i ®Êt sÐt thêng c¸c lo¹i ¸ sÐt vµ c¸t pha - díi 18%, cña c¸c lo¹i ®Êt sÐt d¹ng d¶i liªn kÕt kÐm chÆt chÏ - díi 35% 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c vËt liÖu sÐt cã kh«i lîng thÓ tÝch dao ®éng lín ®¸ng kª tõ 11000 ®Õn 2000 kg/m3 ®é dÉn nhiÖt tõ 0,2326 ®Õn 0,818 W/m.C, nhiÖt dïng dao ®éng tõ 0,7536 ®Õn 0,9211 KJ/kg.C. - C¸c vËt liÖu sÐt ®Ó s¶n xuÊt g¹ch vµ khèi ®¸ gèm cÇn cã tÝnh t¹o h×nh tèt (trÞ sè dÎo kh«ng nhá h¬n 7), ph¶i ®¶m b¶o sÊy vµ nung kh«ng bÞ biÕn d¹ng vµ nøt cã ®é co kh«ng khÝ kh«ng lín h¬n 6% ®èi víi ®Êt sÐt gÇy, 6  10% ®èi víi ®Êt sÐt dÎo vµ lín h¬n 10% ®èi víi ®Êt dÎo cao (trÞ sè dÎo 1525), ph¶i ®¶m b¶o sau khi nung s¶n phÈm cã ®é rçng xèp theo yªu cÇu vµ c¸c tÝnh chÊt kh¸c cña s¶n phÈm (theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn chÊt lîng. 1.1.2. VËt liÖu phô gia - Trong s¶n xuÊt s¶n g¹ch, ngoµi nguyªn liÖu sÐt, ngêi ta cßn sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu phô gia, chóng ®îc chia ra c¸c lo¹i: + C¸c lo¹i phô gia c¶i thiÖn tÝnh chÊt t¹o h×nh cña phèi liÖu (®Êt sÐt cã ®é dÎo cao, c¸c chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt); + C¸c lo¹i phô gia c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn nung (tro, nhiÖt ®iÖn, xØ, than ®¸) ; + C¸c lo¹i phô gia c¶i thiÖn tÝnh chÊt sÊy (samèt, c¸t, ®Êt sÐt khö níc, mïn ca). + C¸c lo¹i phô gia lµm t¨ng ®é bÒn c¬ cho s¶n phÈm (m¶nh vì thuû tinh, quÆng pyrit, quÆng s¾t. + C¸c lo¹i phô gia cã ý nghÜa chuyªn dïng ®Ó c¶i thiÖn mµu s¾c cña s¶n phÈm, ng¨n c¶n qu¸ tr×nh b¹c mµu, lµm trung hoµ ¶nh hëng cña c¸c t¹p chÊt tù nhiªn cã trong ®Êt sÐt nh÷ng chÊt nhuém mµu thuû tinh láng v..vv..) + C¸c phô gia gÇy kh«ng chøa c¸c h¹t lín (trªn 2 mm) vµ hµm lîng cì h¹t cã kÝch thíc nhá h¬n 0,25mm kh«ng ®îc vît qu¸ 20%. C¸c nhãm h¹t kÝch thíc 0,3  1mm cÇn chiÕm kho¶ng 60%. Tèt nhÊt lµ chÊt lµm gÇy cã bÒ mÆt nh¸m vµ h×nh d¹ng th× kh«ng c©n ®èi. Sö dông c¸c h¹t nhá víi viÖc t¨ng hµm lîng c¸c nhãm h¹t bôi cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng ph©n líp cña phèi liÖu. Khi ®a vµo trªn 25% c¸t th× sÏ lµm gi¶m m¸c cña s¶n phÈm, t¨ng ®é dßn cña chóng vµ ®«i khi kh¶ n¨ng bÞ nøt còng t¨ng lªn. Khi ®a vµo ®Êt sÐt ®é dÎo thÊp trªn 18  0% mïn ca th× ®é bÒn cña s¶n phÈm gi¶m. Khi ®a 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµo nh÷ng vËt liÖu cã ®é Èm thÊp (m¶nh vì viªn méc ®· nghiÒn, ®Êt sÐt sÊy s¬ bé, ®Êt sÐt ®· khö níc ..v..vv..) sÏ lµm gi¶m ®é Èm tù nhiªn cña s¶n phÈm ®em nung. Sè lîng phô gia ch¸y ®a vµo phô thuéc vµo nhiÖt lîng cña chóng vµ cã thÓ chiÕm tíi 60% hay h¬n lîng nhiªn liÖu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh nung (cßn phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña nhiªn liÖu vµ yªu cÇu cña s¶n phÈm). 1.4. Chän ph¬ng ¸n m¸y t¹o h×nh. M¸y ®ïn Ðp ®Ó t¹o h×nh theo ph¬ng ph¸p dÎo cã thÓ ®îc chia ra c¸c nhãm sau (H.1) : a) b) c) d) H.1. S¬ ®å c¸c lo¹i m¸y Ðp t¹o h×nh gèm x©y dùng H.1a - M¸y Ðp kiÓu vÝt xo¾n ( cßn gäi lµ m¸y Ðp Lento ). H.1b - M¸y Ðp kiÓu pÝt t«ng : §Êt sÐt ®îc cho vµo xilanh vµ dïng pÝt t«ng ®Èy ra qua miÖng thu nhá dÇn cña xi lanh. H.1c - M¸y dËp : §îc sö dông chñ yÕu ®Ó lµm ngãi. H.1d - M¸y Ðp Lent« kh«ng vÝt xo¾n : Dïng ma s¸t ®Ó chuyÒn vµ ®ïn ®Êt sÐt qua mét miÖng thu hÑp dÇn thiÕt diÖn. -Trong c¸c lo¹i m¸y kÓ trªn, lo¹i m¸y Ðp vÝt xo¾n ®îc sö dông réng r·i vµ phæ biÕn nhÊt do chóng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ sö dông, cho n¨ng suÊt cao vµ cho phÐp ®a d¹ng ho¸ ®îc nhiÒu s¶n phÈm trªn mét m¸y b»ng c¸ch thay ®æi miÖng ®ïn * Do tÝnh n¨ng u viÖt vµ ®Æc trng chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch nªn em chän thiÕt kÕ m¸y Ðp vÝt xo¾n. 1.5. ThiÕt lËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ chän thiÕt bÞ. - S¬ ®å c«ng nghÖ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt g¹ch theo ph¬ng ph¸p dÎo : 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Êt sÐt Mïn ca P.th¶i lµm giµu than CÊp liÖu thïng Sµng CÊp liÖu thïng B¨ng t¶i B¨ng t¶i M¸y c¸n th« SÊy thïng quay Níc M¸y trén hai trôc M¸y nghiÒn M¸y nghiÒn con l¨n GÇu n©ng B¨ng t¶i Bunke M¸y c¸n mÞn TiÕp liÖu Ðp lent« ch©n kh«ng M¸y c¾t tù ®éng B¨ng t¶i Xe goßng sÊy Lß nung tunen Kho thµnh phÈm 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - S¬ ®å d©y chuyÒn Phèi liÖu B¨ng t¶i 1 ®ïn M¸y c¸n th« B¨ng t¶i 2 M¸y c¸n mÞn B¨ng t¶i 3 M¸y nhµo läc 2 trôc M¸y nhµo ®ïn M¸y c¾t tù ®éng S¶n phÈm - Chän thiÕt bÞ cho d©y chuyÒn : + §Ó chän thiÕt bÞ cho d©y chuyÒn ta ph¶i dùa vµo n¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y Ðp : N¨ng suÊt theo giê cña m¸y lµ: Qh = Qn n.c. N¨ng suÊt lµm viÖc cña m¸y Ðp: Qn = Qh .n.c. n: Sè ngµy lµm viÖc cña m¸y trªn n¨m n = 290 ngµy c: Sè ca lµm viÖc cña m¸y c = 1,5 ca = 12 h : HiÖu suÊt giê  = 0,8 Qn = Qh .n.c. = 5500.290.12.0,8 = 15312000 (vien) -ThÓ tÝch cña mét viªn g¹ch: th«ng sè mÉu g¹ch 2 lç tiªu chuÈn : 220 x 105 x65 Vgach = 0.065 x 0.22 x 0.105 = 1,5015.10-3 - ThÓ tÝch cña ph«i g¹ch: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Vph«i = 1.15.Vgach kφ + k : HÖ sè t¬i xèp cña ®Êt : k = 0.45  Vph«i = 1,15.1,5015.10  3 0,45 = 3,84.10-3 m3  N¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y sÏ lµ: QTT = 7200.3,84.10-3 = 27,6 m3/h Víi n¨ng suÊt tÝnh to¸n nh trªn ta chon lo¹i m¸y CM - 443 - Chän b¨ng t¶i : Víi n¨ng suÊt tÝnh to¸n ë trªn ta chän b¨ng t¶i cho d©y chuyÒn nh sau : +B¨ng t¶i vËn chuyÓn than ®¸ ta chän lo¹i b¨ng t¶i cã : B¨ng t¶i cao su :B = 500 mm ; l = 5000 mm. +B¨ng t¶i gi÷a m¸y cÊp liÖu h×nh hép vµ m¸y nghiÒn th« : B¨ng t¶i cao su :B = 400 mm; l = 20000 mm. +B¨ng t¶i gi÷a m¸y nhµo hai trôc cã líi läc vµ m¸y nghiÒn tinh : B¨ng t¶i cao su :B = 500 mm ; l = 14500 mm. +B¨ng t¶i vËn chuyÓn phèi liÖu gi÷a m¸y nghiÒn tinh vµ m¸y nhµo ®ïn: B¨ng t¶i cao su :B = 400 mm ; l = 11500 mm. +B¨ng t¶i vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ m¸y c¾t g¹ch chuyÓn lªn xe bèc xÕp B¨ng t¶i cao su :B = 300 mm ; l = 11500 mm. Ch¬ng 2: M« t¶ m¸y t¹o h×nh vÝt xo¾n 2.1. s¬ ®å chung, nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y Ðp vÝt xo¾n + S¬ ®å chung m¸y Ðp vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 3 4 5 2 1 8 350 9 10 11 6 H.2. S¬ ®å cÊu t¹o m¸y Ðp g¹ch vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng CÊu t¹o cña m¸y (H.2) cã bé phËn chÝnh sau ®©y: trôc dÉn ®éng (1), ly hîp (2), hép gi¶m tèc (3), thïng trén (4), trôc trén (5), c¸nh trén (6), buång ch©n kh«ng (7), trôc cÊp liÖu (8), vÝt xo¾n (9), th©n m¸y (10), ®Çu Ðp (11), miÖng ®ïn (12) + Nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¸y ®ïn Ðp vÝt xo¾n : §Êt sÐt ®îc nghiÒn vµ trén kü víi ®é Èm thÝch hîp, ®îc b¨ng t¶i cho vµo buång n¹p, t¹i ®©y c¸c trôc n¹p liÖu sÏ cuèn ®Êt vµo trôc c¸nh vÝt. Khi trôc quay sÏ lµm cho ®Êt chuyÓn dÞch vÒ phÝa tríc vµ bÞ Ðp chÆt l¹i t¹i ®Çu Ðp vµ bÞo ®Èy ra khái miÖng ®ïn díi d¹ng mét d¶i ®Êt liªn tôc cã kÝch thíc ®Þnh s½n. 2.2. CÊu t¹o c¸c côm vµ bé phËn cña m¸y Ðp vÝt xo¾n a) CÊu t¹o c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y Ðp vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng : - Bé phËn dÉn ®éng : Gåm mét ®éng c¬ dÉn ®éng tíi trôc trén vµ trôc vÝt th«ng qua bé truyÒn ®ai vµ hép gi¶m tèc. - PhÇn trén : Lµ mét m¸y trén cã bé phËn c¾t ®Êt ra thµnh tõng viªn vµ líp máng - Buång n¹p liÖu: dïng ®Ó høng ®¸t sÐt vµ chuyÓn dÞch tíi th©n m¸y. Trong buång, cã thÓ cã mét hoÆc hai trôc n¹p liÖu nh»m kÐo ®Êt xuèng díi cho c¸nh vÝt. §Ó kÐo ®îc ®Êt, ph¶i ®¶m b¶o gãc α gi÷a ®êng nèi t©m trôc n¹p vµ t©m trôc c¸nh vÝt víi ®êng n»m ngang. Gãc α cã gi¸ trÞ: 10 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 α≤ 2φ φ - Gãc ma s¸t. Thùc tÕ α = 350  500. Kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt cña trôc n¹p víi vµnh ngoµi cña c¸nh vÝt ®îc x¸c ®Þnh kho¶ng 2  3 mm. Khi kho¶ng c¸ch nµy lín hoÆc gãc α nhá, ®Òu cã thÓ gi¶m kh¶ n¨ng kÐo ®Êt xuèng. §êng kÝnh trôc n¹p b»ng 0,7  0,75 ®êng kÝnh ngoµi cña c¸nh vÝt, sè vßng quay c¶u trôc n¹p b»ng 2  3 lÇn sè vßng quay cña trôc c¸nh vÝt. a) b) c) H.3. S¬ ®å cÊu t¹o c¸c buång n¹p liÖu vµ trôc n¹p liÖu H.3a – KiÓu mét trôc n¹p liÖu H.3b – KiÓu hai trôc n¹p liÖu H.3c – KiÓu trôc n¹p liÖu cã c¸nh - Th©n m¸y: lµ bé phËn nèi gi÷a thïng n¹p liÖu vµ ®Çu Ðp. T¹i ®©y ®Êt sÐt ®îc chuyÓn dÞch vµ ®îc tõ tõ lÌn chÆt. a) b) c) H.4. C¸c lo¹i th©n m¸y CÊu t¹o cña th©n m¸y cã thÓ lµ h×nh trô (H.4a); h×nh c«n (H.4b); h×nh c«n bËc thang (H.4c). 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khe hë gi÷a c¸c mÆt trong cña th©n m¸y víi c¹nh ngoµi cïng cña c¸nh vÝt lµ 1  3 mm, nh»m h¹n chÕ sù quay trë l¹i cña ®Êt khi bÞ Ðp. Trong c¸c lo¹i th©n m¸y trªn th× lo¹i h×nh trô lµ phæ biÕn, dïng cho c¸c lo¹i sÐt thêng, cßn c¸c lo¹i kh¸c cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o cho viÖc Ðp ®îc tèt h¬n vµ h¹n chÕ ®îc viÖc quay trë l¹i cña ®Êt, nhng cã cÊu t¹o phøc t¹p, ma s¸t lín vµ tiªu hao n¨ng lîng nhiÒu h¬n. §Ó h¹n chÕ viÖc quay cña ®Êt theo c¸nh vÝt, ë trong th©n m¸y cã líp lãt mµ trªn bÒ mÆt cña chóng ®îc t¹o g©n ch¹y däc theo th©n m¸y. ChÝnh c¸c th©n m¸y ®¶m b¶o cho m¸y cã ®îc n¨ng suÊt cao, gi¶m n¨ng lîng vµ t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm. G©n cã chiÒu réng lµ 10  20 mm; chiÒu cao 5  8 mm. - Trôc c¸nh vÝt: a) c) b) d) H.5. CÊu t¹o c¸c lo¹i c¸nh vÝt Lµ bé phËn rÊt quan träng cña m¸y Ðp vÝt xo¾n. Khi trôc quay, ®Êt ®îc ®Èy vÒ phÝa tríc vµ ®îc lÌn chÆt l¹i. Trôc vÝt cã thÓ c¸c d¹ng: VÝt ®øt ®o¹n (H.5a), vÝt liÒn cã ®êng kÝnh kh«ng ®æi (H.5b), vÝt ®øt ®o¹n theo bËc (H.5c), vÝt liÒn cã ®êng kÝnh c«n nhá dÇn (H.5d). C¸nh vÝt ®îc l¾p víi trôc b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p nh»m truyÒn m« men xo¾n tõ trôc sang c¸nh vÝt: dïng then, bu l«ng, trôc vu«ng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A A-A A H.6. S¬ ®å l¾p c¸nh vÝt víi trôc - §Çu Ðp: Lµ bé phËn gi÷a th©n m¸y vµ miÖng ®ïn, t¹i vïng ®Çu Ðp, ®Êt sÐt ®îc lÌn chÆt víi ¸p lùc cao nhÊt vµ vËn tèc vËn chuyÓn cña c¸c líp ®Êt n»m ë khoang c©n b»ng nh»m h¹n chÕ viÖc r¹n nøt. Còng t¹i ®©y, dßng ®Êt sÐt cã thiÕt diÖn trßn sÏ ®îc thay ®æi thµnh vïng ch÷ nhËt hay c¸c h×nh kh¸c theo yªu cÇu. §Çu Ðp cã d¹ng h×nh c«n vµ diÖn tÝch thiÕt diÖn ë ®¸y lín thêng gÊp 2  2,5 lÇn so víi ®¸y bÐ. ChiÒu dµi ®Çu Ðp lµ 0,15  0,25 m. §Çu Ðp cã thÓ mét hoÆc hai cöa ra. H.7. CÊu t¹o cña ®Çu Ðp mét cöa ra Khi s¶n xuÊt g¹ch cã lç, ta ph¶i l¾p thªm gi¸ t¹o lç ë vïng cuèi ®Çu Ðp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - MiÖng ®ïn: Lµ bé phËn n»m ë phÇn cuèi m¸y Ðp, nh»m t¹o cho s¶n phÈm cã ®îc h×nh d¹ng, kÝch thíc vµ bÒ mÆt theo yªu cÇu vµ nh»m c©n b»ng vËn tèc gi÷a c¸c líp ®Êt sÐt. MiÖng ®ïn cã thÓ lµm b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng gç. Víi môc ®Ých gi¶m ma s¸t vµ t¹o cho bÒ mÆt s¶n phÈm nh½n h¬n, cã thÓ sö dông níc b«i tr¬n liªn tôc bÒ mÆt phÝa trong cña miÖng ®ïn. - Buång ch©n kh«ng: T¹i buång nµy phÇn lín kh«ng khÝ trong ®Êt ®îc hót ra trong qu¸ tr×nh tõng viªn hoÆc líp ®Êt mong r¬i tõ m¸y nhµo xuèng m¸y Ðp. §iÒu nµy cho phÐp ta cã ®îc s¶n phÈm cã ®é lÌn chÆt cao h¬n, kÝch thíc chuÈn h¬n do ®é d·n në cña ph«i khi ra khái miÖng ®ïn Ýt h¬n, do vËy mµ s¶n phÈm sÏ cã chÊt lîng cao h¬n. TÊt nhiªn, n¨ng lîng tiªu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Ðp trªn m¸y ch©n kh«ng lµ lín h¬n. b) CÊu t¹o c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y Ðp vÝt xo¾n kh«ng cã buång ch©n kh«ng : VÒ c¬ b¶n th× gièng víi m¸y Ðp vÝt xo¾n cã buång ch©n kh«ng chØ kh¸c kh«ng cã phÇn trén vµ buång hót ch©n kh«ng Ch¬ng 3 : tÝnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y 3.1. Th«ng sè h×nh häc cña m¸y : - Trong phÇn 1.5 ta ®· tÝnh ®îc n¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y Ðp : QTT = 27,6 m3/h - MÆt kh¸c ta cã n¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y ®îc t×nh gÇn ®óng theo c«ng thøc: QTT = π ( D2 – d2)(S - )(1- a)n.K.3600 4  - ChiÒu dµy c¸nh vÝt (m)  = 0,02 ; S - Bíc c¸nh vÝt, (m) S = 0,35 ; K - HÖ sè kÓ ®Õn lîng ®Êt quay l¹i K = 0,85 ; a - HÖ sè gi¶m thÓ tÝch cña ®Êt khi bÞ Ðp a = 0,45 d - §êng kÝnh trôc vÝt D - §êng kÝnh ngoµi cña c¸nh vÝt Ðp D = 1,4d n - Sè vßng quay cña trôc n = 0,4 v/s  QTT = π ( 4 (1,4d)2 – d2)(S - )(1- a)n.K.3600 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (1,4d)2 – d2 = 0.165  d = 0,4 m D = 1,4d =1,4.0,4 = 0,56 m 3.2. chän ph¬ng ph¸p bè trÝ bé phËn dÉn ®éng : HiÖn nay cã hai ph¬ng ph¸p dÉn ®éng cho may Ðp lµ dÉn ®éng chung va riªng, s¬ ®å nh sau : 4 7 BÓ N¦íC 8 1: §éng c¬ 2: Bé truyÒn ®ai 3: Hé gi¶m tèc 4: Côm trén 2 5 3 5: CÊp liÖu 6: VÝt xo¾n 7: Buång ch©n kh«ng 8: B¬m hót ch©n kh«ng 6 1 H.8. S¬ ®å dÉn ®éng chung cña m¸y Ðp vÝt xo¾n. 1 7 4 BÓ N¦íC 2 8 3 1: §éng c¬ 2: Bé truyÒn ®ai 3: Hé gi¶m tèc 4: Côm trén 5: CÊp liÖu 6: VÝt xo¾n 7: Buång ch©n kh«ng 8: B¬m hót ch©n kh«ng 5 1 3 6 2 H.9. S¬ ®å dÉn ®éng riªng cña m¸y Ðp vÝt xo¾n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DÉn ®éng chung vµ riªng ®Òu cã nh÷ng u vµ nhîc ®iÓm riªng, trong ®å ¸n nµy em chän ph¬ng ph¸p dÉn ®éng chung v× rÊt thuËn lîi cho viÖc chän ®éng c¬, bé truyÒn ®ai, hép gi¶m tèc chØ cÇn chän mét lÇn. 3.3. TÝnh c¸c th«ng sè: N, n, Q. - ¸p lùc Ðp ®Êt sÐt p: p (MPa) 6 5 4 3 2 1 10 14 18 W% H.8. BiÓu ®å ¸p lùc Ðp phô thuéc vµo ®é Èm cña ®Êt sÐt ¸p lùc p phô thuéc vµo rÊt nhiÒu vµo ®é Èm cña ®Êt còng nh c¸c th«ng sè h×nh häc cña m¸y, nh×n vµo biÓu ®å H.8 víi ®é Èm trung b×nh W = 17 % ta lÊy p = 0,8. 3.3.1. TÝnh c«ng suÊt tiªu hao cña m¸y Ðp ch©n kh«ng : a) C«ng suÊt tiªu hao trong qu¸ tr×nh Ðp : C«ng suÊt cña ®éng c¬ dïng trong m¸y Ðp vÝt xo¾n phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh kÕt cÊu cña m¸y, tÝnh chÊt c¬ lý, ®é Èm cña ®Êt ; h×nh d¹ng vµ kÝch thíc s¶n phÈm. NÕu ta coi n¨ng lîng chØ tiªu hao cho viÖc ®Èy ®Êt qua miÖng ®ïn th× theo c¸c ®Þnh luËt c¬ häc, c«ng suÊt ®îc tÝnh : N1 = A.n, (W) + A – C«ng suÊt ®Ó lÌn ®Êt sau mçi vßng quay cña trôc, (J) ; + n – Sè vßng quay cña trôc, (v/s) C«ng A cã thÓ tÝnh A = S.l = p.F.l = p.V, 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + S – Lùc ®Ó di chuyÓn ®Êt, N + l – Qu·ng ®êng mµ ®Êt ®i ®îc sau mçi vßng quay cña c¸nh vÝt, m + P – ¸p lùc , (PA) + F – DiÖn tÝch thiÕt diÖn vßng ®Êt (m2) + V – ThÓ tÝch ®Êt sau mçi vßng quay, c¸nh vÝt ®Èy ®îc, (m3). N¨ng suÊt sau mçi gi©y cña m¸y ra : Qv = V , t + t – Thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét vßng quay cña trôc, (s) t = 60 = 60 = 2,5 (s) n 24 Nh vËy N1 = p.V.n hay N1 = p.Qv Ta cã: - DiÖn tÝch thiÕt diÖn dßng ®Êt sÐt: F = . (D 2  d 2 ) 4 = 3,14. 0.56 2  0.4 2 4 = 0,12 m2 - Qu·ng ®êng mµ ®Êt ®i ®îc sau mçi vßng quay cña c¸nh vÝt : l = S = 0,35 m - ThÓ tÝch sau mçi vßng quay c¸nh vÝt ®Èy ®îc lµ : V = F.l = 0,12.0,35 = 0,042 m3 - N¨ng suÊt sau mçi gi©y cña m¸y ra : Qv = V = t 0,042 2,5 = 0,0168  C«ng suÊt tiªu hao ®Ó ®Èy ®Êt ra khái ®Çu Ðp vµ miÖng ®ïn : N1 = p.Qv = 80000.0,0168 = 1,344 (KW) b) C«ng suÊt tiªu hao do ma s¸t Nms. Ta thÊy ¸p lùc p tõ ®Êt ph¶n l¹i c¸nh cã thÓ ph©n tÝch thµnh: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P  dp P1 R r 2r 2R P2 n H.9. S¬ ®å x¸c ®Þnh c«ng suÊt tiªu hao ®Ó Ðp ®Êt - ¸p lùc ph¸p tuyÕn vu«ng gãc víi mÆt c¸nh vÝt: p1 = p.cos - ¸p lùc tiÕp tuyÕn : p2 = p.sin  : gãc gi÷a chiÒu t¸c dông cña ¸p lùc víi thµnh phÇn ph¸p tuyÕn (gãc n©ng cña c¸nh vÝt) Lùc t¸c dông lªn c¸nh vÝt : Pc = p1.F1 , F1 – H×nh chiÕu cña diÖn tÝch mét bíc c¸nh vÝt F trong mÆt ph¼ng nghiªng. F2 = F cos α Tõ ®ã : p1F1 = p.cos. F cos α = p.F Ta lÊy trªn mÆt c¸nh vÝt mét phÇn tö vßng trßn chiÒu réng d c¸ch t©m mét b¸n kÝnh , lóc nµy thµnh phÇn ¸p lùc d t¸c dông lªn vßng trßn ®ã sÏ lµ dP = p.2..d Lùc ma s¸t dT ®îc x¸c ®Þnh : dT = dP.f = p.f.2..d f : HÖ sè ma s¸t gi÷a ®Êt víi mÆt c¸nh vÝt (0,30,4) chän f = 0,4 M« men ma s¸t : 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dMms = dT. = 2..f.2.d R 2 D Mms = 2.p.f. ρ .dρ = 2p.f. 3 r  d3 3 R, r – B¸n kÝnh cña c¸nh vÝt vµ cña trôc, (m) C«ng suÊt tiªu hao do ma s¸t: Nms = Mms. = 2 π.p.f .( D 3  d 3 ) 3 , (W)  : VËn tèc gãc cña trôc (rad/s).  = 2.n = 2.3,14.0,4 = 2,512 (rad/s)  Nms = 2.3,14.0,8.0,4.(0,56 3  0.4 3 ).2,512 3 = 2,58 (KW) c) C«ng suÊt tiªu hao ®Ó chuyÓn ®Êt ®îc tÝnh t¬ng tù nh trong vÝt t¶i : N2 = . D2 4 .v1 ..L.w hay N2 = Qv..L.w D - §êng kÝnh ngoµi cña c¸nh vÝt D = 0,56 m v1 – VËn tèc däc trôc cña ®Êt (m/s) v1 =. t 2.π 0,35 = 2,512. 2.3,14 = 0,14 (m/s) t: Bíc vÝt t = 0,35 (m) ;  - Träng lîng riªng cña ®Êt, ( = 16000 N/m3) ; L - ChiÒu dµi ®o¹n trôc trong th©n m¸y L = m.t = 4.0,35 = 1,4 (m) m - Sè lîng vÝt Ðp m = 4 w - HÖ sè c¶n chuyÓn ®éng cña ®Êt (w = 4  5) chän w = 5  N2 = 3,14. 0,56 2 4 .0,14.16000.1,4.5 = 29 KW d) C«ng suÊt tiªu hao ®Ó Ðp chÆt ®Êt : N3 = Ae.n Ae – C«ng ®Ó Ðp (N.m) : Ae = .a.V, 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  - øng suÊt nÐn thÓ tÝch : = p.(1  2ξ) , (Pa) 3  - HÖ sè ¸p lùc thµnh bªn  = 0,7 do ®ã  = 0,8 a – HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña sù gi¶m thÓ tÝch ®Êt khi bÞ Ðp, phô thuéc vµo p B¶ng 1 P(Mpa) 0,3 0,4 0,5 A 0,105 0,131 0,152 P(Mpa) 0,9 1,0 1,1 A 0,231 0,250 0,273 Nh×n vµo b¶ng 1 víi p = 0,8  a = 0,208 0,6 0,174 1,2 0,304 0,7 0,185 1,3 0,328 0,8 0,208 1,4 0,346 Nh vËy cã thÓ tÝnh : Ae = 0,8.0,208.0,042 = 7.10-3 Vµ c«ng suÊt : N3 = 7.10-3.0,4 = 2,8 (KW)  C«ng suÊt thùc tÕ cña m¸y Ðp sÏ lµ : N= N 1  N ms  N 2  N 3 η  : HiÖu suÊt m¸y Ðp  = 0,75  N = 42 (KW) 3.3.2. TÝnh c«ng suÊt tiªu hao cña m¸y trén. - M¸y trén sö dông ë ®©y lµ lo¹i m¸y trén cìng bøc - N¨ng suÊt m¸y trén Qmt = Q me  = 27,6 0,75 = 35,2 m3/h - M« men cÇn thiÕt ®Ó quay c¸nh trén : rH 2 2 M = K.b.r.dr = K.b.(rH  rB ) , (N.m) rB 2 - C«ng suÊt ®éng c¬ t¬ng øng : 20
- Xem thêm -