Về một mô hình CSDL quan hệ với thông tin không chắc chắn dạng ngôn ngữ gần tự nhiên

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 8 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu