Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam

 • Số trang: 12 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 52 |
 • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 31525 tài liệu

Mô tả:

0 2346789   !"#$%"&'(")$*$+,-./0123-./0140/56789: 7;<"=>$*87?-./.@A@/BCD",7E"F("GHIJI:=KLMN/OP-./ Q2R%9:9:7;<"=>S -/4-/B2T"7;UV*W7;80XY7;(Z[\8*=]L^B]\+( L,Q/_3/B`\V:VE$*G67&\&-/4-/B2T"G67"ab/O1c-1/d/Q123-.e fg123-./he/ij9("""k7;U!"#b/lc/0123-./0140/-.1@m-/Q# fg123-./ne/g3/_^&o&$p%7J-./0123-./0140/56789:7;<"=>$ +,$*8"GHIJI:=KL7D""+8(%=I:qa7 fg123-./re/i1'"7;D$+,%7J-./0123-./0140/56789:7;<"=> $*8"GHIJI:=KL7D""stI:qa7D"J=&7u%7t(LS fg123-./de/v123-./12w8*7%$%"$+,%7J-./0123-./0140/56 789:7;<"=>$*8"GHIJI:=KL7D""+8(%=I:qa7 D"J=&7u%7t(LS x 2yz{|}~€‚ƒ„ uw@/Q4Q1/B<-1/.@4/O…m-/Q3/_^"a=7<O…2R†7*I: =KN/B2TQ/‡4Q/B<VMV+87<O…2R9W6O/B<7;?†fˆL#"&T G68D""F(+8(%=ˆ\$%"GELI87‰Š=:7'"%(W7?GL( -1A/‹/O2^$pI:=KLSst=:&'(")\767G6I:=KL=ŒT=$w $*$wO-1/-P-.Ž/Q1aO/2TL*7<O…2RW!"]S8DO/B‘9:7;<‰Š&! 7,Q/B2T"7'"%^Q4Q/.@A@/BCD76=7’87;8"GHIJ"F(I:=KLS u%7t(L%"6L$<7;>IJh/“”-./•AN/–/lc/O1#—7;!76w$p I:qa7D""’;(L"IS˜JQ/B‘OP-./O…2^VU9™"F(+8(IJqa7GK D""’;(L"I&*0š›œ-PN“EžbŸ/O… /B2T"7*9:7;!\""stu%7t(L =:&!7,Q/O1AŸ/BjL¡L¢I:=KNŽ/B@pb/-cŸ/B£/cN/Q1C/Q1b/5HIJ"F(¤¥ D"J=&7*W"*;¦7§S¨!"]$p8DO/B‘9:7;<‰Š-12/O16*8 "8%9:BE7'"%G68D"&T"F(stO…C-./B@pG%VI: =KL"<=&'":L&!7,"$*"GHIJ;¦7§"*7;^!"a=767S ‰>$U$ŸŽ/B©Ÿ/c/12w!"#b/Qª/‹/-.1«A/O1'"7¬$*"­7> #+,"8*I:qa7I:=KL"­"GHIJ§Ss8$W\7":B£/ ")-/Bp7*®¯°±²³´±µ²¶·²¸¶¹º»¼½¾¿Àº»¼½¾Á½¼ÂòÄ̧ű²ÆÇȱ²Ȩ́ʲ˶̲ͶβÏÐIJ ˶DzÑÒ²Ó¹±µ²ËÔÕ²Óȱ²Í¶ÖײØ̧̲ËÅ˲³ÄÕ±¶²±µ¶Ì·Í²Óȱ²ÙÇÚ²̧µØ˶²¹Í²ÛŲ̧ÜÌ·²̧ ÝÞßàcN/12w!"#"8&76I«"F(LUS á 6â f%7J$*",7E­(&o&"$pQ4Q/0123-./0140/56789:7;<" =>§7?-./.@A@/BCD7;8"GHIJ"F(I:=KLS f¥™7>"7'"7;D$+,%7J-./0123-./0140/ã˜ä˜‰Š$*87?( BCD"F("GHIJI:=KL7D""stI:qa7D"J=&7u%7t(LS 0 23456789 9  9 8!"#$ 8% &6 8'(9 )* +, 8-./018'% 96234! 9564 )7881 9 9%6 )4 5678 19!)9 881 : 8;68< =>?@AB?CDE?FGCEHF?IJB? 2K'% 8-./0195696234! 4 )7LM"#$8% &6 8'( NOP0Q/R94S/T)UR), 898 V6&6 8'(9 )*W 2N 9%6 )4 5678 19!)9 8: 8;689X4S" 2$8% &6 8'(9 )*9%8-./0195696234! 4 )7L.Y ;$Z[M/[\P"P0Y]^/_4S/$/`ZY 2N 98^9 8!"aKbKNO9%8-./01956 96234! 4 )7881 9 9c;4 5678 19!)9 8: 8;6L$d%W efghijgklmFG?no?pCqr?nE?FGCEHF?IJB? 3!R V9^69d 9 8!"#$8% &6 8'(9 )*9%8-./018'% 96234! 9564 )7881 9 9 %6 )4 5678 19!)9 8: 8;68< s18 V9^6/R9 , 181 9 9%6 )9X4 \R 19tu&6v8'V08' ZLwxLy z6 9{8)8'6 V9^6 9"aKbKNO |P0../019*9d V9^6}8 $82$d4 567/1 8'd4 )78<~ 6 /01468% 2€ 88'% )18 V9^695696 < ‚>?ƒC„…†g‡ˆ…†g†ˆ‰gŠ‹E?IŒ?FGCEHF?IJB? ? Ž‘’“”•‘’“’•–“—˜™š›œšžŸš ¡šŸ¢£Ÿ¤š¥¦š¥¢£§ z6 V9^6 98¨9 %1/_ aKbKNO8©%46!89623 4! 4 )7L|ª/T/ 8t %898 V69R 6,/462 'd t6_94 t }d&6 8'() 8 $d%1/_ &6 8'(9 )*8-.«./01t+8 /¬6 V9^68 $82$­s<N€ 9d4®8 $)89 ¯°.°0./%1 8 $)8©%95696234! 956­sy3[±\P² &6 8'(9 )*8©%96 234! 4 )78d"#$8% &6 8'(9 )*)U R)d%8-./018'% 96234! 4 )78³9 ´©999©9%48 2zNNµ< z6/45678 ) 8_84!2¶86`±/T/|98¨9 898 V6&6 8'(±/R94S 9%8-"aKbKNO< ? Ž‘’“”œš·¢¸Ÿš˜™š¹ºŸš¹»šŸ¼š½¾Ÿš¿¢Àš§Á™Â§š¡Ã¢Ä z6/4567/462 8!"2$8% &6 8'(9 )*8©%96234! 4 )7L°Q[/_%6 )|P[/_ ) _ 4 )< z6 'Å8'62$896\P°0Æ."aKbKNO8©%9623 4! 4 )7LM"Ç.ÈÉ/R9'78*8c;4S 8Ê9U 6&6 95."P«/Ë/R92 T89^ <K-/[M|7/4tÌ Ì9¬/R98 $) 89 V9^695696\P/`!/_/$ 9 "Ç.ÈÉ°0./01/¬6956&6 8'u4 567/1 8'd8'% /462 9569 9c;: 8;68< 0 2345679    345673 673!"62#$%  &'&()*+,-)./..0)*123)4)*456).7,89:.)*;<5= >?@@ABCDEFBGBCGHIB@JKLMLNBOPQRSTUVWQRSTUXTSYZD[?B\K]BDE^@GH _G`La[@GKbcdeBC@fgd]B_GhiSjVklSlUmnSoUpQUSUnmSUVqBCEHIBCrHsDt u vwxyz{|}~{y}|{yz}€y{‚~ƒ{„…{„€†‚{„‡y{ˆ‰yz{Š€yz{‹€†|{|ŒŽ‘w’Ž “}”“{•–{|—”y{˜ƒ™y{|Šš{‚}€{“}›t œUVWQRSTUXTSlUmSTUSiP@DHIKža@ABC@P\K]BDE^@GH_G`GŸKGHsKBG ¡ j]¡r][bG]Q¢QRSl£BGDEgBG@fgd]B_Gh¡O[gBGBCGHs_d]B¤K¥DEgBZKL^DGZ O[gBGBCGHs_žarIB@G¥_BGNBCH?DEIBDG^o¦V§BCS̈œUVWQRSTUXTSQp©SoUV§BC jVk@@?@O[gBGBCGHs_?_OPQRSo¦ªQRSRmnmSjª£BBCGHIB@JK«_G?DDEH¬Bd]B_Gh¡ ¡qmS­RmnmSjª£QSj®K@fg@GKbcdeBC¯O°gDEIB¡eH\KgBGsoVWQRSoXlSlU±D@G² CHŸg@?@r³_GNB@GJlSQ¢QRSo¦ªBCO[gBGBCGHs_La@?@@]HDHZBLMb´DGKND« @ABCBCGsd]B¤K¥D«LaLNDžHsKd]B¤K¥Dt œUVWQRSTUXTSlUmSTUSµnm¶·QSl¸SomQUSoU®B@Gfj£ªS¹pS¹º»QSUVqBCDqHDE£BC DG?HG[£oSj³BCGHsK\K]UWQS̈¼eHLqHO[gBGBCGHs_«G[£oSj³BCGHsK\K]UWQS j½QRSQRU¾nS¿qHLHs@@ÀDCH]¡@GH_G`žHIBDP@«bGABCBCÁBCDGABC\Kg@?@@]H DHZBLMb´DGKNDd]B¤K¥DLa@?@G[£oSj³BCDHZDbHsiSlUmSTUS̈¼¬DG°@GHsQSjmMK j¸ÂSQRº½BBGÃBž°@¡a@PDG¬žad°BGNBDGJlS¿pSUpQUSj³BC@fnSQRV§mS¹nªSj³BC DE[BCO[gBGBCGHs_žaBGÃBDe\KgBDEÄBCBG¥öSœUVWQRSTUXTSµnm¶·QSoUV§BC jVk@?_OPQRSo¦ªQRSRmnmSjª£Bd]B¤K¥oSj£HDEat œUVWQRSTUXTSlUmSTUSj^BG¡JlS¹pSTUVWQRSTUXTSÅÆÇÆ>È_GÉGk_?_ OPQRSo¦ªQRSRmnmSjª£Bd]B¤K¥oSj£HDEaLqHGsDGeQRSj^BG¡J@>ÈÊQSj^QUS̈¼Ë©S¹pS TUVWQRSTUXTS̺]BDE^@GH_G`@Êjm¬BQUVQRSoU°@DZjÍSlUJBC¡HBGE QRSTUVWQRS _G?_BaÎLÏQSjVk@dÐOPBCE³BCEÑHLaGHsK\K]ÒBGHMK\Ke@CHgLqH@?@¡J@ j³_G?DDEH¬BbG?@BGgKDE[BCreH@]QUSjmMKbHsBd]B¤K¥DLaDG^o¦V§QRSoUn©SjÊHt { vwxyz{|}~{}Ӏ{yz}€y{‚~ƒ{„…{ÔÕ{•–|{}֐×Ø׏‘w’Ž‘ؐÙ–{|—”y{˜ƒ™y{ |Šš{‚}€{“}›{„Ú—{|ŒŽŽÛÜۏÝÞßy{‚‰{|}à{‚áÓ{‚}ƒ{•â{Ôãyz{ԙy{“}äåæ{ çºnQSjm¬¡BGNQSjVk@BGHMKd°fBCG³BG¥DžabZDGk_LNBOPBCGgH TUVWQRSTUXTSlUmSTUSiP@DHIKèDgECéD@[dDHBC¯LaÅgHêéBtë_OPQRSTUVWQRSTUXTS @GH_G`¡PlSomìºSo¦ªQRSRmnmSjª£BBCGHIB@JKDGHZDbZj¬j]¡r][E BCd]B_Gh¡ jVk@DGHZDbZDGé[@?@G¡aO[gBGBCGHs_@íDG¬r?BBíÒ¡J@CH?DG^o¦V§BC @G¥_BGNQSjVk@¡aLÏQSSo¦ïSjVk@¡J@žkHBGKNB¡[BC¡KeBtÆHZTSj¸ÂS¿NB OPQRSTUVWQRSTUXTSµnm¶·QSQU ¡DN_DEKBC@ÀDCH]¡@GH_G`ÒRmnmSjª£Bd]B¤K¥D« @G[@]d]B_Gh¡¡qHLad]B_GhiSlðS̈¼Ë©S¹pS̺XSo¦ïQUSoUV§BC¤KÎIBžHIBDP@ DE[BC\K?DEFBGd]B¤K¥oSj¬BÃBC@g[@G¥oS¹VkQRÂSoQUSQ¢QRSñ]B_Gh¡LaO^@GLPt òUVS¿N©ÂSTUVWQRSTUXTSlUmSTUSiPlSomìºS¿pSTUVWQRSTUXTSµnm¶·QSñ²jVk@?_ OPBCžHBGG[£DDGé[ž[£H@GH_G`è@GH_G`BCGHIB@JK«DGHZDbZ«@GH_G`d]B ¤K¥oóô̈S̈µZDGkTSUnmSTUVWQRSTUXTSQp©SlUªS¦nSi³oSõSoVÒQRSlWSö]BLM\K]BDE^ @GH_G`DGé[dKeD@GKbcdeBC@fgd]B_Gh¡èD[DgžžH÷éø@[dD¡gBgCé¡éBD̄t 0  2345657859  288!4"45#$% &7&'65()*)+, -58.4/#)-01 234 05)6#'78458659:;< => ?34 05)@85!ABCDEF48.#4"4345*)G*78585#5H 4586594"4'45#$%&7&'65()5I)70 4 J4 =985#K@85!1 L5! 94)F4,0M3 JN !, +6#'782$5O45PQRS QT, U458659:88 !&'V#W)4'4342653&85745#$%&74"&'65()D #8X4Y6#4344O7Z558.4/#7.5U8-8[4H555WG 7I8X4K@F  2+4*K65\4]-888 !745#$%&74"&'65()45"GU3 9458.4/#7.$594!5 6#'78N ^, J _ ,̀a > 0 b;3 0M /3  >< ,̀M c^4 4!5$U36#'78d58U*K65X575#5K65O8[$e5#K65f945 Vg*h@C*8X#*K6A3435I)4#4W65O8455!, +6#'78iD jklmnopqmrstpmuvumuwpqmxyzp{mpq{|}pmu~smxypqm€‚uƒ Y6#4344O7Z558.4/3 ,̀ -4B$U36#'78458 659„S …††… ,̀:*!0 ; 040 !&'V#WD’4 J 0M 4/#BW B: 040 !$5345#745#$%&74"&'65()[ @558X64HK@F  cU36#'7865“596$5O” •–—˜™š›™œžŸ ¡¢£¤¥¢¡¦§¢̈£©¢ª¢«¬­œ™®¯™œ­¯°™œ—±š²™³—˜™¬˜™š´š–™«–¤£¢µ¶¡¢ ·¸œ™š´š™¹–—ºœ™¹–´¹™»¼½¼¾¿¢ÀžÁ¢žÂÀ¢£ž§¢Ãħ¡Å¢ÃƜ™°˜°™³­Ç¡¢£ÈÉ¢£ž¥¢ÊË¢ Ì͡Ţ̩¡¢ÀžÎÏ¢ÀžÁ¢žÂÀ¢µ±°™³°Ð¥¢ÊŸÑ¡¢ÀžÒâÃğӡ¢£Èɢԟѫ™Õ˜Ö²™³×£¢ØŸÑâÃÄ ¡¢ÊžÙÉ¢ £Ç¡ž¢Êڢçҡ¢Û¥©¡¢ÃÄÜݙÞßà™š–᜖™â̄™œãŸ¢·¥¡Å¢£ä¡¢¡ÅžŸ ¡¢£¤¥¢£È˜™â圖™®æ£¢¡¦çD jkèméêë€ìíîêïîí€ìêðñ€íò~sm óDôDó58U$U58.4/# 348'&g@F  0M /3 8595[4F55=> 0B#7 $5'&354U!8434@558X6&'V#W!4576*3õ8Xö)[5458X 65÷W&f#)+&756#'784W647@558X6[58.4/# Z55#745)+&'65()!454F55D 348'4H8U5565÷W 5V8h$8U45#G.84345$5 5‘44H58.4/3 =0M ?34 U6#'78458659$U36#'78458659] -8 040 !745#$%&74"&'65()D óDô1… ø ,3 ,K6&7*8X# 348'$U596A$e5#K, 55#5K6&7*8X#*65÷W&f#d65÷ W6584W3 ,̀ù ú† ‡8iûg8658U3 0B#7d748U N ?34 ü3 0X6# ˆ)8*-8ý0@558X6iûVfG@Z55#758.4/#4F554"&' 65()þ! `40, Š; J Sÿ 0ø †…123ú…1ú ,̀ 040 ! , … „S ý4ó4U U, , 5 „S …†ú6 ,!0 ’_ ,< ’ø 70=4 R`4 80M 01 5‡885#5K6&7*8X#45"GU#@89 `4 ,̀ „S …†ú 1 0 2343456789 67878 56789 6 7 7878777!8" # #$8%&'7(7) ( 8 86* +7 )897,67-(.3/ 677 #$021283 7 8 4( ( 8 8656789:&;&%<) 8= >877?@67A9:&;&%<) * +B%)&BCD6ED7F9GH@IJ&HI@JH 8)B%! K7 L 7MNO P #Q7@JJ&;&%<) 4(8KR*9 * 8S.3 / 65%TU*V W@J%?%H@IJ&HBI7) #6# W 5IT@J5IH5X7 L 7M88Y#$7@JJ&;&%<) 7 8KR*9 4( * 8S.7) ( 8 86* +7 )897,67-(.3 56789 678>$86789 783 7 7 78787#6 7Z L( 3 7[ 8 8= >BC<@JED@J5%TU7 *V W@J%?8@H@IED%H@IJ&HBIMBCT` 7=78W* 8S. )895aHBEDaDbc@>%?%T;C;@I@%M 8#'%M@IITQ 877? 4(78MBCT` $^3 d d d 0 2345679 5 67345673 !"#2$%&'()*2+,),! %-./$22'0)$%,!12 34526789:;<=:><?6@ABCD7EF7GH<6IJAGKL7><MNOE6I?6PM6QRE67 89:;<= STUTUVWXYZ[\]^_`a[b]cWde fghijklmnjophjqhrstuviwjxyjozgjs{j|}iwj|~ijz€nj VWXYZ[\]^[b]cWde‚eƒ„„WX…„]^†e‡„b„ˆ‰]^„WŠ‹Œ…Žƒ]^_`a Œ‹_„‹‘X„W’eƒ„“‰‹[b]cWde„ˆ‘]„W”•–—˜]^Y™„šYW‹]›œX„W‹Žž]YW‹ ŸŽ ¡¢£Ž¤¥Ž—¦_]†aT VWXYZ[\]^e‡„b§¨¡Žƒ£Ž©¥©Ž£ª̈¨Ž«‰]„ˆ“]^”_W[¬„‹‘X„W’_`aeƒ„ “‰‹[b]cWd­®Ž¯—°£Ž±]^Œ²‹e³¨Ž£ª̈¨Ž«‰]‚]W†£Ž¨´XY‹]Œ´„W”•–—˜]^µ \‹„W`_‰]W„ˆa]Wµ_W‹žŽ¶—¦_·aˆY¸„‹]^Œ‚„‹´­Ž¹£Ž§¨¡Ž¶˜‹YWŠ_]WaXT º»¼½¾klmnjophjs¿juÀÁijÂg~ijurÃjxyjozgjs{j|}iwj|~ijz€nj Ğ„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWÆ„WÇ„‹žc_…]_WXYZ[\]^_`a[b]cWd­ŽÈ—²‹^›_ ƒ_Š_W“‰•Žƒ£ŽÉ¡¥•Ž§¨¡Ž©¡¨ŽÉ¡ÊˎÌ©Ž¨™e_W‹cWÆŒ‚_Š_W„W±_ÅXb]„ˆ”_W‹ ɡʎŸŽ¡—Ž•¡ž]‚“T VWXYZ[\]^_`a[b]cWd­Ž—¦_„W™W‹]ÅXa_Š_W“‰•Žƒ]^]^W‹‘]_±Xµ „ˆ‹™]YWa‹[b]cWdee²‹ÍW“‰•Žƒ]^[b]œX„[b]cWd­Ž‰‹„ˆ‚ÍW“‰•Žƒ]^W…X _Î]cW’_Œ’[b]œX„Œ‚„‹‘X„W’[b]cWdeTVŠ__W‹cWÆ[ϡЍ¡Ž•¡Ñ¡Ž•—°£Ž±]^ „š_Š_W“‰•Žƒ]^Y™„ˆ‘]T ¯¡Ò«ŽÓÔªŽ¨™e_`aYž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWÆ„WÇ_WXYZ[\£Ž•¡—˜£Ž—¦_ ©¡ª̈Ž•¡Ñ¡Ž¤ªŽ£ª̈¨Ž«‰]‚Ջa¨Ž«‰]]^W‹‘]_±XcWŠ„„ˆ‹™]ÍÖª̈¨Ž«‰][b]œX„ ×Öª̈¨Ž«‰Ž•¹£Ž•–—Ø]^Œ‚ÙړWÛaÜÍÖª̈¨Ž«‰][XÝ„W“Š‹T º»¼½¾klmnjophjs¿juÀÁijuÞvjozßizjxyjozgjs{j|}iwj|~ijz€nj àžX^á]Œ²‹_WXYZ[\]^_`a[b]cWdeµ_W‹cWÆcWŠ„[‹]W„ˆ“]^[X\„_WX YZ[\]^[Ϗ—¦_cWâ]„Š_W„W‚]WWa‹]W›e‚_W‹cWÆ[b]cWde㣪̈¨Ž«‰][b] œX„ÜŒ‚VW‹cWÆ„W˜‹YZ×£ª̈¨Ž«‰]]^W‹‘]_±Xµ„W‹ž„Yž[b]cWdeÜT 䲋^›_]WÇ]_`aYž•«¥Ž•Ñ¨Ž©¡Ê¡ËŽ©¡¨ŽÉ¡ÊŽ¶å̈ŽÓÔªŽž]_WXYZ[\]^_`a [b]cWdeٔ_W‹a]W揙ي“_Š“„W¸“YZYž„“Š]Tç“Œ…ݵ]W‚ÅXb]„ˆ”[ÏYW›_› „W‡]^„‹]„è]^W¦ÉŽ™¥¡Ž£¥̈Ž¡¨XÅXbY‹]Wé“a]W_`aeƒ„éÛ]^[b]cWde „ˆ“]^[X\„_b_WXYZ[\]^T ¯¡Ò«ŽÓÔªŽ¨™e_`a„Š_^‹bˎ™„Wê_W‹]e’_„‹‘XÅXb]„ˆ”_W‹cWƵ_Š_W „‹žc_…]_WXYZ[\]^[b]cWde_`aYž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWƁ‚cWëW¦ÉŽ¡°Ž©bT 쥩Ž£ª̈¨Ž«‰]„ˆ“]^_WXYZ[\£Ž—¦_cWâ]_W‹aéꪎíÑ«ŽÌ©Ž¨™e_W‹cWÆcWŠ„ [‹]WTàW‚ÅXb]„ˆ”_›„W™•¥©Žƒ]^Œ‚Y‹™e[“Š„_W‹cWÆcWŠ„[‹]W_W`ݞXØWa‹ £ª̈¨Ž«‰ŽÎX_`a_WXYZ[\]^T STUTSî‘X_ÎXŒ‚]W‹eŒ’Yž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹cWÆ„W¸“_WXYZ[\]^[b]cWde ¡Ò«ŽÔè‹e’_„‹‘X¦‹]WX…]邋W‰]µW“‰•Žƒ]^Yž„“Š]ÅXb]„ˆ”_W‹ cWÆ_›[ê•¡ªðŽè‹„“‚]鋐]Tî‘X_ÎX_`aÄñòñVó‚cWb‹^á]Œ²‹_WXYZ[\]^ 0 23456789 2429!"!#$%9&299'829%(7) )4*+,7%-7)29./0517)56789 2%92979,3*47)5.67%-6#$7.87 5.1%29./0517)56789 28.29.2:;<*=%-4292>27925.67%-6  ?97%9@<*'29.5.62A%)6 2989&%-7)%(BCB*+,723429. /0517)2/9>2794.24297DE%>75.67%-62989&89F9'8 28.29.234/E%>75.67%-62989& !(8.29G*HIB J2J%9K234/E %>75.67%-62989&%9L29./0517)56789 2M NO<*6BCB*+,72A%)6 2989&9.5.679:%%-7)2629./0517) NP429DE%>75.67%-62989&89F9'8Q%(BCB*+,7 %-7)29./051*K%9297 J2%8.2A%)6 2989& NRST7)/E9,292989&%9.%98%9U7)%72989&%92%E89>%5795V TJ7)/W%9.%89S7%&2989F9'*K*BDE%5.6%9297/E9,292989& %-7)%(BCB*+,723429./0517) NRST7)9%917)%9U7)%72989&7.875.1%22X%&79/E%71)Y42>2 BCB*+,7%-7)29./0517)23456789 Z[Z\]^_`\ab̀c\de\f^`\g^h\di\g^ja\klm`\f^`\g^h\ n n o9>7 p2989& !9L29. 7 2/E%>7q%?4 rqstuov#$2%w7))>%-62>2/967 2 )6 '&29/79%E%-7)/0/E3+xQ9y79%9@22>2/967%p729-4 2>2/967/9:.%-(%25679=289>%5792>2/9677'Tz*E72 )6 17 2935{9Y.2/9U7)|4)} /96789S7891292w*~+=22935{9Y.  !9L2>2792/79%E922989&/79%E2)>%-6%27|42>27).}7%2 7).875VTJ*K5677.:%-456789 2T629J|4)} 262>22989& 9€‚B7{899<B‡<472  !€+‰GC*BK 234%>2)62989&5677.:%/79T479234T479 7)982%27|49489&p2>27).}72r%27).8779S7<Š„‹†x+C 7)9*Œ;ŽC7%E8 N”9S7,2989&%9L @<*4/K 5>%M2989&/K‹ƒ+3*'222989& /9U7)/K‹ƒ+3*'2 N”9S7,2989&%9L @<*489F9'8/9-45.E3*679M2989&89F9'82 2989&/9U7)89F9'8 0 2346789 !"#$%&' ()*)+, - !" ./012345630789:;<:=>?@A0BA<:C39DE:F0:G3HI/0123J./0123 4563078KLMNOLPNQRNSTUNVWXYLNZ83:[\Y]^NZ_NQ̀a3Hb9:;9:c<d?953H9e<0:f3H0;3 dg9:;<:=:1\VNZA3H9:1@A00h9:i9J jGMNV̀k3Hlm[n3H0:f3H0;39DEI/012345630789:;<:=>?9293:?4563 >o0713H0h9:iKNYpYNVLqY]NVMYNKLMNOLPNrRNYLsrNZGMNV̀k3H3?tlm[n3H<:6; Z`k99:;0;/00:u1tv59w54563>oJ .xyxz{0C<:k;3::1\0J }1dCtbI/012345630789:;<:=bdgB639:eV^NQRNSTUNVWXYLNZ83:[\Y]^NZ_N Q̀aY]^NVPKLNQ„…^NOL†YNVPKL^NVLM/0>Co0713Hd;F9>C<I/:1\KL^NZUYLN]MU^NˆM‰@l1200h 9:i9d?B6_NZ6@9:1d;F9lm[n3H:k<>o9293H5Š3>ƒ99DE0h9:i9J 234326789  !" ‹ŒŽN‘‘’“NZ”N•†…N–ƒ3H@A0I:53HI:2;3;F@3:—@H;˜;0:;F5929 OL`™Y]NOLUONˆ/01234563078:;FYNZ\MNYL`NšT630789:eVNQ̀k3H0h3H0:‰›x10E> 45E>;0t@E3EHu3@u30œxyžbŸ x›Ÿ5l0œ;3œ0;@užb¡6Y]NZM‰@9|3B—3H›¡E>E39u l917u9E7[œ¡¢zžb£¡z›£90;d;0tœBElu[œK_¤VMY]“N¥RNOL`™Y]NOLUONKLMNOLPNrn9 0;v5›xE7Hu091l0;3HœxzžJ;F9<:hB;/YNKUKNOL`™Y]NOLUONˆ/01234563078:;F3 Z\;9D¦N‹ŒŽNQRNZ‰I/012345630789§0:‰OLUVNLT…NZw…NZDdE;07¨9DE@€3: 0713H:1\VNZA3H4563078}~b0:u1I8<lƒ<:2007;‰39DE9f3H3H:F0713H@f; VW`a3HI;3:[1E3:@˜MN¥RNZUONiY]NZ`k99290:29:0:i99\3:07E3:01?39w5J .:53HI:2;3;F@9DE.xyxZ`k9©|t[ƒ3H[ƒE07v3d;F9<:|3>1\;I:2; 3;F@0:?3:BG33:§@ª9299:iKNY«Y]NWMpYHB;F09DE.xyx¬>k;=9:9DE:1\VNZA3H .xyx¬3:­3H0;v59:5‚YNZUYLN]MUNSTUNVWXYLN¥RNKqY]NY]LFlm[n3H0713HI/0123 4563078¬d?3:­Y]NY«Y]NQƒ99w30:;/VNZ‰0:ƒ9:;F3:;F54569:iKNY«Y]N.xyxJ x:u1I:53HI:2;3;F@9DE {£z›®¯¯0žblƒ<:2007;‰39DEI/01234563 0783§;9:53Hd?I/01234563078KLMNOLPNYsMNWMpY]NZ”NVW6;45EBGYN]M¦MNZ_\3I/ 0:°¦NYL¦T±N²M¦MNZ_\3lE5>?lƒ<:2007;‰3b:1?30:;FYNL™YNKUKNˆLUMNYMF@9DEH;E; Z_\YNVW`˜KNZs±N³T…NYLMpY^N¤ƒI:29B;FVNK™Ń639D¦N]M¦MNZ_\YNL¦M^N]M¦MNZ_\3BEd? ]M¦MNZ_\3BG3>?9:iKNY«Y]NKDEI/01234563078Z”N–89:9:5t‰30°d;F9953H9e< 0:f3H0;3<:n9dn4563078µ]M¦MNZ_\3:E;lE3Hd;F990H;6@lƒ>¶3H<:=0713H lm[n3H3H5Š3>ƒ9µ]M¦MNZ_\3BEd?d;F90\17EH;2078µ]M¦MNZ_\3BG3J}1dCtb KUKNOL`™Y]NOLUONˆ/01234563078@˜MNZ`k9<:2007;‰YNYL`N³š·^N¸‹³^N¹ºŽN¥RN ³ŽNZ‰0:ƒ9:;F39:iKNY«Y]NV\17EH;20789DE.xyxVW_Y]N]M¦MNZ_\3BG33?tJ 23»678¼½¾¿À9¼½7¼Á!"#ÂÃÄÅÃÆÇ ȱɱNÊL`™Y]NOLUONKLMNOLPNrn90;v5›xE7Hu091l0;3Hž jË00713H0;/307€3:<:2007;‰39DEI/01234563078^N‹ŒŽN‘‘’“NZ”NZ`¦NW¦N I/0>5CYNQRNVW_Y]NKUKNOL`™Y]NOLUONˆ/01234563078:;FYNZ\M^NOL`™Y]NOLUONKLMN 0 2345679 7 !" #3$33%&'( ) *+,-. ) *+23!/#&(3%&'(0!"3/1(23 4567.7 89679 7 ":)9;!$3 <6203+&3=!">?&@A/5BCA(2D ) *+3/0>?23!/#EF 9G* H0/13"9GIA&+3!(35?J K ,LM29 "3A/3?3L 23N9OP 9GQ77K R ) %&&&,;236&3S7T9G*7U97O V7 89679 WAW/>/1&-/3/#3X(&3/234&'(& &30YL-AL23N5>?Z[ - )K)/36!AZ?/3+O\#?&@A/5&3/234 A(2D ) *+ e/d&'(&30YL-AL23N5f ) *+A3/d&S3/ 0J ) *+L`%3 gOhOgV7 8i) jkli) jk7*]9 Am n3o&&323p&3/(&')qrstluvvwx.i) jk.9y&3/1 5;977 z.!"7 8 &`5* ) *+ 23!/#3S3(/&'(0!"O{ 7 . i) jk 32>W {t.K |9y&3/1 &56&/d&(3%&'(0 !"3/1)7}9+!(A/!"~J ) *+23!/#3S9O Vi) jk13-A&&3+9 ;A35&@A/5&3/234 9G* ) *+L`%9 +/!?3€X,(A5&&‚/1&&'( I )* ; #3+9 ;AL`%3/1O Vi) k…p2ZyA5-/W/56&/d</36?&^A2ˆ`p2Zy}9 9ei) jk~ !AZ(3A3/12‰!/1999JA<^<^&X03^AA/(&3Ly&// #59W/5;!+A3/-9‡).)7  U7KU ) # 3y&3/156&/d&@A/5&3/234mˆ>?`p2ZyA5-/(31A/‡)I/<Š3 +*5I )* ;A>?3%5+ KK7')9S&/1&3X5 l9k)9‹*Gx -/>W/>/1&&//!$3L`%3 gOhOŒV7 8 "35S&‰E(Z(!Z&L/Am V7 8 "35S7nŽnBC!2H3-A>?  I/3%&'(0!"7 8OV7 &C‘B‰’00“m 23p<+ 5* ) *+23!/# e/d&'(nŽn3n23/d=Z433‡ Z6A&')K.7 8 "35S&>[ &L”Z6A23•,/3 F7 8 "35S7!"&3/234 3y&3/13^A(>/1&`p2ZyA313- "35S&&3/234=0/#5L&3/234 ,A>/17987. 7 1&3A/‡(BC3y&57 8 "35S&3 01  3456748 8    8 8 !5"#$%& 56'7()57!*+,-./01528 '34(./5"#5%54(55057 5/'7186 7 8 9 :0!6 8  ; <8 =8 =8 /'718 '  > ? 4-!5"#$%&56@A98 B C8 8 D056"0E71''%0 'F(55057'"*$%&3G'&H'56"0E*IJ%$%#56K7."JL 3''7()3*I/!557'#'"&'7()./7!57M%J"'" N 8 I&(OP 8 Q%71I&+%F R8 S8 T8 8 1%$%&UL 3'E*./5"#'7()'V2737M14557!5EH 8 8> 3' W'+,-./0'"N 8 I&(O'X./8 W'+,-./0'"5"* YNI&8 ZW0I&+%F5[!"\ ]> 3 Z; 7^434(./86 8W'3\7 ./8 Z; 7^48 6 456JI/(_W(5)"JD'5)715/' '` '5a9   Q%'b8 4"*5711528 'L c 8   '5/'7174I"#5'7()550$%J1 528 ''VIdLe!5$%&5/'71'7()IfW'I"I#EH71520 'E*./5"# 6 ›>œ 3k 4'`JI&(O&8 ^8 !'%I20 3k 4EQ ;P ZW0'5001'J"56"0I&(Ož1520(, (27I&(OžE56).Ÿ8  %5S0'`J."J071('5001I&+%F5 3*h8 k 4'V&8 ^056/'57! !'%I20'`JI&(OL ¡71 <8 k 4I&(O*-6F 9 ¢ 8 £ 27EH7I&(O'V '%I200¤L¥*$%&56(&7',¤  8  !5"#$%&56 '7()IfI¦.j8 4'¤507&'7()71%$%&5\"6J3W7%456"0"&0 5S707J0¤8 ; §H7#(3/'(&737M5j'3*H7I&(OL ¨L©L̈ª/J'D8 8  !5"#$%&56  4E4.j0E*"'% I20I&(O « k 4'7()(#5I7E*71%$%&'¤507&'7()^'#'07J7 \56"0'%I28 Z; 8 8 8¬8 4\ W'j'57M%$%&56'7() 56"00¤\E*.*7\5K*$%&56(&7',¤'3/J'D8 8  !5"#$%&56'7()(_W(L ­"J071(' !5W('&® 8  !5"#$%&56'7()E*" '%I20'`JI&(O'j54Z; 8   Pj'57M%^ \ 07M'%57!5!I&(OP6 8  ¯ °±8 ^ \8  %'`J$%# 56KI&+%F \ ; ; 8   '^ \I&+%F \7 56*:8 L@#'5'!5W(*-(_W(EH7'#'."J071(¡715¥JEH7 =8 N0.j0!5"#$%&56'X\'!E*I&(OH7'`-!%'b3* '&75\",0'F(5)8²8 aI&(OP ³> 00 234356789 9 89 7 9 8! "#$ 7%& '( )' ! *+ ,-./0123-4325-623-7289:;<=>?;; @ABCD98E7F$9G H!I8 ! !J9)8+ 8! " )KL9M% 8 ) 8E N79 OPQRSR  K' ! *CRARTU ! *+#$' V7W9 $ )FX93Y#ZL[9 \ ) 8E N7]K^_`[a9+b )D RS9 8ABCD98E73 6789 !cDABCDOAdeRH9 8 9 \ K8fgf F$h0ijkLc )+N)89 $ l 8! "+D98E7mh2in 8S % K8 ABCD98E73 og8#K89 p]Kqn6nrstATARuX 9 8STAABCD OAdeRvAw8+x9 9 ( )9 b )98 8989#y 8! "3nM z )9 b )98 $L[ rs' V7W9c%8 ]K' ! *CRH9" 9 #$'' #g8 8! "a9 S W! ZRH3{7 8! "' V7W9' ! *+c%8R|RXORH+N 8 ! " W! ZRH9 79 ) 8E N7 9X' ! *CuAu}OW93 {7 8! "' V7W9' ! *CTRX9+DOAdeRyPTO~eOP~RAy7 € [ 7 9 8! "FXARHF!FXARSRXORH+N 8! "+DOAdeR|‚ƒ„… )3 ,-./0123-432†‡6ˆ‰0; 6789 !cDŠTA‹ŒRH9 8OŒufTfg I F$h0iZ!% X J9)8+ 8! "mh2in 8S % K8 XORx )J9)8+rs 9X8Ix! Z aF8E 7K m#$h5iŽACNRxJ9)8+ 8! "3 oK89 p]K%9 7 9 8! "% 89 8ŠTA‹Œ} 7 )WR„R]9 b )98 #yAB}CU‘RSFZ!% X rs3n8R’t I“ )%E 9 b )98 ]K+ [%9 7 9 98 $ 9 79 Z!'(F87#y rs9 9OUAtƒOBtRACNJ9)8+ 8! "9 93 ŽSRAD9 S+NJ9)8+ 8! "9 9#$+NJ9)8+ 8! " % X [%9 7 9 8! "a9 S'”cD )%•9 7Z9! k 9" 9  9 8 % X X9 W!)89 $ ]K' ! *+a9 SUuURH3 ,-./0123-4325-623-72–—˜™;š›:; 6789 !cDABR +NRH9 8 9 \ fTfgf F$h0in 89FZ! 9 ( )R +NABœ}‚R +NI8 Rx )l E F mh2iZ!c9 8! "m#$h5iq8S+'9 8! "3 qn6n! 89 79 Z!9 b )98 rsOUAtUuUtRAd )8zKrsR +N#$rs9 93qn6nrsa9 S'”cD )%•9 7Z9! k 9" k 9(RS9" 9 " V+NRx‘ )]K9M )L79(W79 $ rs3 žŸ ¡¢£¤ £¥¤¢¦§ ¨©£ ª«£¥ ¤¦ ¬¤­®¯°±²³´®¯°±²µ±°¶· ¬¸¹£ º»¼£ ¬½¾ ¿¤¢ À¤Á  ¨Â¸ ¿¤» ÃÄ Å­£¥ Å¼£ À¤Æ§ ¬Ç¢ §È¬ Å­ ®³É¿ ¬½Ê£ ¬¤· ¥¢É¢ž  23Ë30q8 ) 8+#Z cD )9 7 9 8! "#$ 7%& '( )' ! *+9X8+x9'(g rb )9L{ Z9ÌRy79 8STAABCD98E79 ) ATARuX ) 8E N79 89%' ! *+3ÍÎ Ï9 Î )#89 89FZ!+(87K  01 3456739 7 667 6667!"#$%&'() 7 $*+,'(&'-.-/01'2345678$ 9&0:46""4;,1< =>6$-'?@A'(&B,'0CD.'-) 345@@>'E F'G+H1 I@ @,' J&1K-+H345@=0:-&L/M N,J& 1O,P46""4;67$-693Q86"R "-+*$S,T'UH&11V W67 6WWQ 67XYZ 9&0:.'-HJ&:-3$[/9345@P\]34^&</0 @?=0_,\]H4&.`3L,) ab4 $4c $4Q673,' ' $*+'-.-$%&'(P1d,e6$4cT',' ,'(&'-.-ab@>'E \M,:f ' 3&ghi4j$k9lmA67l"4567l"9ln oW6;7 $*+ 34^&</> $[ 01O673#6p6"p69$2D'G@A'(&e,'4@' ?='(AEb"4567l"9ln oW6$677 3Qq6"46GL,.'2@3H,r 3H+3$S,3H,3H,/>'GL67$[@EsA'(&) I=0e,'4@ '?D-^&L,@'M,:s = :3' E 1E€E1i0'O.','G@HCH ,'GF'Gh @ "4567l"9l " l"t6A'(&=0M,A'G&J&4,'d0J&41[D 'G@A'(&=c'&C0'+M,J& /'G4''G@ $+1 ) 3456Y"4567l"9l " l"t6A 3 $‚1O,r@e,'4@'?;,' ' $*+,'(&'-.-3456$2$4@4H345@I2+1 1 1([3Q4T,/0CH ,'GI=v'Eh9.'-F'Gh @$673Q*67 7 $*+'1< /0H0C'G/>'9.'--,'>'P0,10H &-6$67m%[Cƒ„PCH/:P@&LS+'PCH ,'GF'Gh @ 4'r, H?+1 ) 345@E F'G 3"4T6763Q*$_'/0=0@/'GI@,' 0J&41[7p674T' *$,=00'OHCH ,'GF'Gh @Ew@ $1'2 H/9 H+3$,.-HJ&41['?1H,CH ,'GPf ' 3&I'1'(,/0 CH ,'Ghi466 "67 "4>,3…CA67l"4567l"9lx '†V 3H,3H,H‚ :-‡6l"4567l"9l " l"t$[@ 3Q*677 $*+34 ^&<3$+ 3QpYZ#p6,c'ˆ/CA,HCH ,'GF'Gh @E Z2Nc/> $ 9&.'G34^&<'G6$+'PCH ,'Gs = :3' /0hi46$k "O6 9 "$ 9&~6"l"4567l"9l$[@HNc/>' $ 9&.'G@> "56p3„‡6l"4567l"9l6pYZ#p6,c'ˆH CH ,'GF'Gh @/KD-pl"4567l"9l " l"t$[@ pl"4567 .-HJ&41[ " l"t$4c3…CA,_'-<;F'Gh @E ‰ ‰ 01 345678 4 78 45678  !"#$%&'(!#)**$+,& !-&*$.#/ 0&-, 1234567895:;<=<>?95@56@ABCDE5F8GH6I<@JCK=HABH9L 1M0M0NOPOQROSTURTVWXYUZUU[VWQ\]^V_T`QWaURbcdZQeOSQfgh iZUU[VWQ\]^V_T`QWaURbcdZQQj^OkTglbmnopqpnrsaVcRZQQjOtVu vpqpnrsaVQwmxynz{{|}~€uUZUU[VWQ\l‚nrƒ„nrƒ„n‚…n†^V_T`QWaUR U‡jghOUˆ]^VcR‰hdŠhjgUaVRQjgVRXPO]^VcR‰hU‹VWdŒaOUgŽjTVWTbU ŒUR`‚n‘…’VWQb‚n“”m•n–“pY„n—˜mon‚™nr…’UQRŠVRdš›n‚œsmonopqpnrsaVVŠ\M vpqpnrsaV~ž}Ÿ  {¡¢n‘£m“n¤¥U]^V_T`QWaURbcdZQeOS‚n–qynr¦n—§n†¥ cRZQQjOtmn¤…’QlšUU^XYkTOh[]^V_T`QXŠURVWdŒaO]^VcR‰hM–xmon‘¥—n†^mn ¨„`‚noa—“nb›n‘©‚nr…’—n“ªm“n‚“«m“n¬­p¬qnm“§yn®sqm“nmo“pS›n‘«n®sqm“nmo“pS›n –“«nm…P—¢nm“§yn®sqm“nmo“pS›nmos«pn̄„b—n®sqm“n¤«nm“§yn®sqm“nmo“pS›n—§n¤bmn rƒ„n‚…nm…P—nmos«p• vpqpnrsamnŸ z nr°mnŸ zŸ¢n®snmYmn±pm“n‚°nœ”pn¤«sn†„™n‚“s©p¢n‚“²‚œ…³VWl`Q r´VW]^VXŠ_µ\¥monr§mon¬xmonm¶mn—©—n—˜mon‚™n†^V_T`QWaURl²·r¸mon‘…’VW RŠVWQ¹VºRŒdPVM»ŒXš™¢n—©—n—˜mon‚™nrY„n—§n̈„n“…PVWUQWO^h]^mn‘…’VW]^V _T`QXŠQ¼hUZUlOSVcRZcWO^OcR½VWRŠVWQ¹VºRŒM vpqpnrsaVQwŸ z¾nr°VVg\ˆQR²‚œ…³VWQO¿TQRÀUg]^VcR‰hWaURbcdZQ r¦n®ƒVU½ºR­O]UMÁ´Q]bU˜mon‚™nr¦n‚“«m“n—˜mon‚œsmon¤pSUWO^pn›“§mon‘…’VW RŠVWQ¹VºRŒdPmnm“…n˜mon‚™noa—“nùVWŽµhMTOh[]^V_T`QƒVcRÀUR¹O QT\VRO¿VXÄmn—“…qnra‚nr…’U]^mn‘…’monm“…nopqpnrsamn‚œ…PUºRVWRŒ^VW ¾•z•ŸnÃŗnrpthQR²‚œ…³VWQO¿TQRÀ ÃŗnrpthVÆOlšQXYQR²‚œ…³VWQO¿TQRÀUg]^VcR‰hWaURbcdZQdŠ]^V cR‰hU½QÇVRUaVRQjgVRQŒŠVUƒTX¼0ÈÉÊËÌÍÊÎÌÊÏÐÌÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÙÜÚÝÔÞßàÑÌáËâãÌ äÊåÍæÌçèéÌêâëÌÍÊìãÌÑíÌäÎëÊÌäËîÐÌÑÊÐìëÌÊïðÌÑñïÌòóÌÉôÌÑÊÐõöÓÔÞ÷ËÌäÊåÍæÌçøéùúÌ äÊåÍÌÊóëáÌûóïÌäÊÐüÌýÐñëÌäûïëáÌýÐðÌäûþëÊÌÊÿËÌëÊÏÍÌ0ËëÊÌäüÌýÐ1ÑÌäü2 1M0M1ÃŗnrpthURTº3]bVW ÃtU½]^VcR‰hhPOˆVRŠQRO°Qº°U½RgOd¥gUR¸VdŠQRO°Qº°h´Q]^V cR‰hRŒŠVQŒŠVhPORŒÅ—n‚“q™nrÆOˆU^OQO°VˆlƆ„mon‚4m“nmxmo¢ny«„n†UºÇURU5 Ug]^VcR‰yn—6nrtQaŒjg]^VcR‰hhPOMÃbOXPOWaURb›n‘©‚¢nrtU½]^VcR‰h hPOˆVRŠ]^V_T`QUR\°TUR7U^OQO°m¢n‚“q™nrÆOh´Q]brŗnrpthUg]^VcR‰hM »ŒQR²‚œ…³VWUam“n‚œqm“¢nrÅUlOSQ­cRµVºR8UQR²‚œ…³VW]^VcR‰hU½WOZ lZVQR`cˆURTº3]bVWUg]^VcR‰hWaURl²j8QVWVV¿VQ̀QU^—©—n—˜mon‚™nrYT U½]^VcR‰hhPpnr…qnœqn‚“²‚œ…³mon‚œsmon¤9mon nmxyn̄„q¢n—“„n±3]bVWUgh´Q hÄTWaURº ŒŠOQwŸnr°mn|nmxy•n eY—”n¬^VˆUZUŒgVRVWROS›nrY„nr…qn†^VcR‰hhPOjgQR²‚œ…³VWh´Q —©—“n±“©n‚“…³mon¨„™¶m¢n¤«nr…’—nr©m“nop©n­h·—nrpth1ˆ 1 ž‚œ¶mn‚“qmonrsn 01 3456789 4!"#"$%#&' 8874(8) '* +,-.,%#"(,/012324564!#78"954: ;<=#%456>#&8)45?@84AB8C0 4'DE FBG8 H'I 8J48K, L4#&DEFBG854 8H80M4?@ NO6#?!PE'Q,,R478)45?@ST#"$%#&' 8874(8)'* 8H89 4U?V 87 + H'I 8J48K,IW8X'87BYW G4?V0 #Z#"(,5 [48 +DE'Q$\T87Y]4 9 ^:_:̀aZ#"(,8b % 4#&DEFBG8YW8b % [&, c5U8 dBE87) 84 4'DEFBG8 H'I 8J48K,9 efghijhgiklmnopqrgstqguvwxg y"!"#74A %B84U85UDE'Q$#?V 8z 4.,&8[&'X 5"6=4?@IW[&'X {Z '|8}4,9~cYW8€ { 8c,W[&'XWc88"#& IX?b[4U\T45z 8B& DzdBEI‚ +'|5ƒ8BX8c87z 8B&„N?.DEFBG8 …4#&DEFBG88† +cU#?V 8z 48"„N?.‡ 4U, ˆˆ=‰Š‹Œ7>#*O#+#"]B545ƒ8BX8YW , c,L BcA C9 y"!"#7DEFBG4#487WDE'Q,D#?V 8b % 8"„N?.Z W, c9…*BU4Ž4O#]BFc z\U5 4'} ' N?.T$OST7"#„OT$&887B8,87 4,9 efghijhg‘pg’“”g•–gxk“qg—vtqgx˜™ghišg›iœgg ~G8 EŽ4O#?V 5E7P4#]B L874(544#&5U8 dBE 87) 4'}9J],Z88b % 0 KDEFBG8 H'I 8J44;!$#]B8z 4 ,{-5U8V'5U8 dBE87) 4'}YR45U8 8W4 } a(8z 4#?V 4#&ž~Ÿ~   E.!""!"#7IW4A %B0 84U85UDE'Q,,R"ST"!"#7DEFBG4#487W8-[&'X5U8 *? ¡#>S!"45¢4bV'YW B G'8{840Y487| ¡#05U8H4 [& 'X %£ST5!OU4#)874#&dBE87) 4'} |7G8,@89 ¤¥¦§¨©ª«§¬­®¯°§±²¯§³´¯°§©µ§¬©¶·¸¹º»¼½·¸¹º»¾º¹¿À§¬Á¯§ÃÄů§¬­Æ§«©Ç§È©É§ ±ÊÁ§«©Ä§Ȩ̈Ͷ¯°§Íů§È©Îϧ¬®Ç§«Â«§ÐѧÍů§ÒÄÓ¬§°®«©§¶È§Ô¬§Õǵ¬§ÑÖϧ /9×90JX C?\U8 dBE87)"ØST7"!"#74A %B0 84U85UDE'Q,84 KDEFBG8 H'I 8J48K,9 ÙHI4B5ED 8 8GcÚ×0ÛÜ K#Ý#?V D† C?\ 4'},C4"6457"!"#74A %B084U85UDE'Q, Þ ßà”gáâqrghišg›iœg’ãhgxšävåg~G8 EŽ4O#]BIA5U Y]4 [ DE'Q, z54U54[æ4#*B84U85UDE'Q,,R":ç\P.#(N#)4 [ z54U +cUB z87A4 [ +DE'Q$4?\4z87A8)45?@9 g èlhigxk“qghišg›iœgxiâhgx–géêëmnìíîênmïðîñnñíòínoðlqgqrišäqghjvógxiš–xg•–g stqg›iô’ågJ4"õ"Ø"6!#U4A %B84U85UDE'Q, 8B& Y]87 4, + }[&'X4A %BZ 5U8V'YR4[&'X 5U47#(8B8X'8{84  8z 8U' 8D49 01  345689 4 64 884! " #$ %&'()*+,--)./012-345)56)*75/819-)*,-+,:;5<)=>>?*9@AB5) 56)*C</D-*,5)E5FGHIJFGKLGMN56+,-/)*<)OPQ2//R56-S+)R56/DT*U1>V101* HW5):X5>E/)YS,ZG[\G]I^G_I^GH`a/bc</)A-d56:;5<)=>e@f25/g-)UhGiF`G jcS9/2//)kMlmZG]I^G_I^GFLnGHIJFGolIGpq+)R56-)r565)s-575+)D:A:25)6*tB /2/>V1:;5<)=>+)2/5)B1Pu vPwPwxc5@gJoGyF`zJoGyFIyG{,-A2501;5-3W_FlGyF|G}\^GolLlGH^~5:;51sMGH~* -3E:;5<)=>-~*/2/@AB5)56)*C<:;51s-6~/)r<b2-x*C-€B>P lLlGH^~5>?lGH`LG}\^Gp;51sMGH~*-3E ‚ƒ„…%†$‡%ˆ'QD‰v9Š‹:rJo`ŒlGH`a/)*-3;bŒ* 3ŽJoGHzJGjW>45)/D-*,5)E5)S@f56+,)A~/)/-6*;>/)*<)O:;51s- MK^JoGolLlGH^~5:;5<)=>>?lGH`a_GH`LG}\^Gp;51sMGH~lGMK\hG‘’JG_8/)YS,ZGHU S@f56+,)A~/)/-6*;>/)*<)ObE>8//)*<)O-)f/-,/YB+“MK`?/P u ”$†••–'Q2//R56-S-)B>6*B+);^GpIMGH—1 -*,5)E5))~/)-A25/)*<)O-)f/-,<)2--375)C-)r56-E*+)A;5+,-A25-E*/)O5)9 T˜<)c5+,-A2501;5-3W/)kbE>5)*C>jg-)1-)c<@tb*C1-d)C-)r56-)R56-*5 /YB+,-A25-E*/)O5)3™*/156/s</)AT˜<)c5+š-)1c-)A›/+,)A~/) œ4#žŸ 64  ¡ 8¢£6484†$‡%ˆ'/)Y S,1@AT˜<)c5+,)A~/)-)f/)*C5)A›/+,-)a<6*tBT˜<)c5+,)A~/)jET˜ <)c5+,-A2501;5-3W/)*<)OPQ2//R56-S+)R56:¤@gJoGyF`zJoGyFIyG¥Ll¦§JG HU01;5-3W/)*<)O¨6lLlGH^~5:;51sMG©ª«¬ª­G_®JoGMnGH`a/+);A:2-̄P u lLlGH^~5:;51sMGH~*-3ENJGHW5) °s-/;0±/R56-S-)B>6*B+);^GpIMGH—1/)AT*,-)²:¤@gJoGyF`zJoGyFIyG _FlGyF|GHW5)>8_GHU01;5-3W_FlGyF|GMK^JoGolLlGH^~5:;51sMGH~lGMK\³GMK^JoGH´G 0ve0±@AB5)56)*C<2<@gJoG_FlGyF|GHW5)>8/¨/;]LGolLlGH^~5P u ‚ƒ„…%µ6 ¶&'‘’JG_8S@f56)C-)rJoGHW5) >8/@fBjEA/)*<)O-)f/-,<)2-:*5)/YB+“MK`?/·v‰9̧‹¯¹+,-)a<6*tB/)* <)O-)f/-,+“MK`?/j?*56)*75/81/YBT˜<)c5-)*,-+,·ww9‰‹¯9)A›/+,-)a< /)*<)O-)f/-,956)*75/81jE01B5:2-012-345)bE>-)¤·0¸9±‹¯Pº˜<)c5+, )A~/):q/)W1-32/)5)*C>/)O5)S@f56)C-)rJoGHW5)>8//)*<)O9)A›/T˜ <)c5+,)A~/)+,-)a<j?*+,-A25 u ”$†••–'º˜<)c5+,-A25e(°»°Q¼bET˜<)c5 /)W1-32/)5)*C>6)*/)½<-)R56-*55ESP¾AB5)56)*C<:¤@g56)C-)r56-E* +)A;5Q¼-)¿A@f-A25jE>¨/2/-E*+)A;5<);525)+)A;5/)75)bC/)P À ÁƒÂÃÄÂÅƕ†•†'º˜<)c5+,-A2501;5-3W/)* <)O/)kbE>5)*C>jg/156/s<-)R56-*5j—/)*<)O-)f/-,<)2-:*5)/)8+)R56 -)f/)*C5/)8_GJ’JoGyFÇJGM|_F³GHIJFGolIG}lC/-)f/)*CJGHW5)>8/9T˜<)c5+, )A~/)-*,JGF\JFGHIJFGolIG}lC/-)f/)*CJGHW5)>8//)*<)O)A›/T˜<)c5+, )A~/)+,-)a<j?*+,-A25P 01 3436789 7 8 98 97!"#$%&' (!)*++"&,-.%/0+"1!2.&34% 05- 676789:;<=9>?;9@?ABCDEFG<>9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9MGK9N?OP9NQR<>9>?S?9TRUEEVWXYE BZ[\WX]\^]_`EaWbc\UXBdBef_`Eg[h\VUBWiajd\kXA\flcm ndBW\WZB\oBWZBWpUN9TqEVEVWXYEBZ[r\WX]\^]Cs_`Eg[t\\Wu\UXBdB FplEWEVWXAa^W`p_d\CvKJ9w`EjsWxajymkXABVWza{qaWDEEVWXYEBZ[C|X {qaWDE^}\W[D\Cs\W~BWXAE_`Eg[t\\Wu\U?9H=<9€I<>9T‚9>?ƒH9„RS<=9<>=?Aa \X]\^XAM9TIxBBWXaW…m †QR<>9>?S?9TRUEEVWXYEBZ[r\WX]\^]_`EaWbcrBdBFplEWEVWXAH9Tv[da FG<>9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9MGB\XY[F‡cZK9TqEWXv[Wlˆ…\m‰pUN9TqEVBŠl^] \pdE‹[`E\ŒBWXaW…{WUEBW]„R9K=IS9€Ž9„~<>9TIxBWA\WiEV\WEV\XECv K=?9H=L9NQR<>9>?S?9TRUEEVWXYEBZ[r\WX]\^]_`EaWbM9<=I9N=P9N=DarVWXBWzaBWX H=L9H=;N9?<=‘9w;R9K;R9T;<=9>?;‘9NoEV^]N9K=?9H=L9K=R9>?S?9TRUEEsˆm 6767’9:;<=9>?;9@?ABCDEFG<>9H=IJ<>9H=;H9“S?”•<9NQR<>9>?S?9TRUE_`EaWbcc|X TIS9@–R9`Eg[tN9TUX\Œs\UXBdBef_`Eg[h\VUBWiajd\kXA\flcm —;K9TJ<9@T‚9wI|K9T˜[CDEFGEV^]\WxH9=S?9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9MGB N?OP9@–9H=IJ<>9H=;H9“S?”•<9NQR<>9=RUN9TqEV‹[`E\ŒBWXaW…\W™pBW[^š_iEV BŠl_`EaWbcm›[ˆEWXYErFplEWEVWXAaBœEEW˜cjECvH=IJ<>9H=;H9ž]\pdE ‹[`E\ŒBWXaW…csMŸ<=9TS<>9uFGEVm›Œ[EV\hcWpUN9TqEVB \VX̀cBWXaW… BŠS9H=IJ<>9H=;H9“S?”•<9¡–9wqaWDE_`Eg[t\ :Z<>9NQO<9>¢K9Tq^]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…rCXABjDa^]WpUBWB \VX̀cBWX H=L‘9N=•R9„£?9T;<=9>?;9@?AB\W~BWXAE^]WpUBWB \VX̀cBWXaW…BWŠˆ][Fp{q aWDE^]WpUBW\W~BWXAEm¤]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…BW¥T¢<>9@S?9NQ¦9KP<>9Kta N=§<>9N?<9wS<9T˜[CvBWXaW…\W~B\]aWd\_XEW\¨WA\WiEV\sX^Wp`E^]\pdE\sX BW…EWBWZK=IS9H=;N9=PŽ9TIxBClX\Œœ‹[`E\Œm 676769:;<=9>?;9@?ABCDEFG<>9H=IJ<>9H=;H9K=?9H=L9TEWcZK9NQR<>9>?S?9TRUE_`E g[tN9TUX\Œso<9TEW\UXBdBef_`Eg[h\VUBWiajd\kXA\flcm eplEWEVWXAH9T‚9N?]EWsEWghˆF~<>9TIxBWA\Wi<>9TEWcZBBWXaW…oE TEWF~l\ŒYE_ijXA[BWXaW…\W~B\]Cs^]\WxaC|XEW©EV\WEV_i^}\W[D\\¨ {qaWDEEVWXYEBZ[\WX]\^]_`EaWbcm‰A\Wi<>9TEWcZK9<–Ž9N=Iª<>9TIxB\X]E =–<=9T?v[BW¥<=9TEW^š«\WdEVWp¬B1\WdEVcq\j˜Em †QO<9>¢K9Tq^]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…rCXABghˆF~EVWA\Wi<>9TEWcZB BWXaW…BWŠˆ][Fp{qaWDE^]WpUBW\W~BWXAEWp¬BcW­EW^]\WxaVX©l^] WpUBWCs^]\pdE‹[`E\Œ\W~BWXAEmkXABWUBW\pdEBWXaW…\W~B\]aWd\_XEW TIxB{qaWDE^]\pdE‹[`E\ŒBWXaW…\W~BWXAE\WEV‹[lWA\WiEV\sX^Wp`E BWXaW…BŠl^]\pdE\sXBW…EWr_ijXAP9TIxB\W™pF®X\ŒYE{lBW¥\XY[jsVXd\Œr ¡Ix<>9N?OP9=SR9@–9TJ<9>?;9K;K9Ž][\iT˜[Cspm¯dpBdpaWhE\…BWBWYEWjABWBWX H=L9TEWcZBCsF~NR;<9T‚9TIxBBdBFplEWEVWXAa\ŒX°E^WlXm 01 34345789 8 9 9 9 8!"#$%&' ()*'!+'(,$-#.*(/!0'1+23 4 56789:;<4=!+'(>?@''2ABC#D#"#$%&'() EFGH9 IJKL A*LJM@!"#$%&'()?#@N,,$ (O2>P/AJK8Q9 9 8 RG'C#S F JT*'CU#> '@,$(OGV 9 8 RJ&2US F JT*,$-#W3 XYZ[\789:;<]!+'(,$-#W*(/!0'L^FG F_` 9 9 8aF bc9VT F JT*,$-#WLJ*'%AA"#$%&d '#@'U>e'A@''2%'P9 F 9 8AB3 0+'%dE+fM(@!"#$%&'()2g*LIJhf'/ASij *!'()k 8L_ 9 Vij(.)C/>/(f!!3 l!"#$%&'()m/A2'2#(e''()k(! ,'n@!A')%o'#W(fM(@* J89 84 =!@p#L q9LR IJ89 8LH9 H9 L k'@*'()>'( ?/Af'P#2r#f!!(st(j'n9 F JT*E+#@N, ,$(OG FJtfM(@!"#$%&=uk'3 vM(@!"#$%& R FL k'9Jt+'%d%#.2 @'>?w'>-.Bke''()-#BC,##@N,3 x x x 01 345678 45678 45 78 45678 4 !"#$%&' "()**#&+,- .& *#/"0-&1 ., 2345678 9:;<=5>??@6AB<EFDB5BG56H=IJBKLM?GN<5O=P>?6H? 7QR STQT UVNBWX4XYWXWX3 Z[\]]^_`ab]cadefgh]fijklmn_`]opbqjlmrdsn_`tou_vow]aoxyz{|_`s}_ to~f]n]€t]i_oa‚n_oƒ„ds}_to~f_o…tvo~pa†‡ƒˆ‰ubŠn_‹onŒ Z‹odep]^_`ab]c]odjlŽ{lm‘’ly{l“”•l–k—jl˜k™lši]o›tg\avorg„_Œ Z‰oh]odœ_a]ootžŸ] žn_o_`odœts}_¡p€a`i]oƒˆžn_o_`odœt¡ubg¢t£ mqai‚ngdao]odtoŒ Z¤d]opbqjlmx¥lm¦qfa„d_o§jšlj¨¦l©lª«a¬­_`]c]odtoaop®ao€tƒˆf«a ¬­_`adejlŽ{¨jšlyk€–lk¨jljk­ªlyk’lm{]gdao]odtoŒ Z¯xjklk{„_`¡p€avo~pŒ 23W°±L<²L³´BEµBG5H?5O8S ¶·:¸8S ¶·¹¶ º7?F>B»LJB?@¼½³¾F<5L ¿ÀIOBGIJB=5ÁÂ?N6<><IJBKLM?GN<5O=P>?6H?DÂ3 ÌČ0ÅoÆotƒ„df^oÇ_oar]oÈ]Ép}_gÊ Ë̦lÍjšlyÎl©lm«lm¦qfar]oÈ]¬Ïf\boiylmÏ_`vo\]_onp]oÈ] jÐjšÑljk¦œfƒÒ]\]¬Ïto…_aonf`dnÉp\a‚Ç_oÉp}_a‚x]odtoaoÓsp›a]opvÔ s›_`Õjšl˜k֐ljk¥’×lؕl“…ÎÑlmq]caoqƒ…_žÒ_`oœao›jšlÖl–k{¨jšl–k֖l˜ a\_Ép}_a‚x]odtoƒˆa†jšlš¦¥¦lm•i_a‚_`]opvÔs›_`s}_to~fƒˆoÇ_o aoˆ_ooœao›_`ao^_`ad_¡pb®_sp›aaˆ_ždœ_`d§n]\]¬Ïto…_]oȐljÐjšl aonf`dnoiylmÏ_`Ép}_a‚x]odtoaoÓ]opvÔs›_`_oˆÉp}_a‚x]‘jlm֖lÈ_` b®p]‘poœao›jšlykÍjšly¦jlm{]aodavto}dtoÆotƒ„¦lm«lm¦qfar]oÈ]¬Ï f\bÉp}_gÊžn_o_`odœtŒ ÌČÄÅoÆotƒ„db®p]‘’l“”lyzÙjklmÏÉp}_gÊ ‹op]‘p¡ubžh_`oœao›_`ao^_`ad_va\_Ép}_a‚x]odto¡pb®_sp›a ]opvÔs›_`]Úns}_to~fƒˆƒ…_žÒjšlÖl–k{¨jšl–k֖l˜a\_Ép}_a‚x]od toƒˆa†jšlš¦¥¦lm•i_a‚_`]opvÔs›_`toÒaopÏ]‚€a_odepƒˆ_o…_aoÈ] yzÙjklmÏ]Ún_oˆÉp}_gʌ ¤ƒ…bƒ…_žÒ_`oœao›jšlÖl–k{¨jšl–k֖l˜a\_Ép}_a‚x]odtoƒˆ a†jšlš¦¥¦lm•i_a‚_`]opvÔs›_`]Úns}_to~fto}dtoÆotƒ„db®p]‘pa‚Ç_o mÏÉp}_gʃˆž‘_ž‘jlyk¥Îlmrd_o…_aoÈ]]Ún]\]_oˆÉp}_a‚xƒeÖl–k{¨jšl to\tva\_Ép}_a‚x]odtosÛžÒ_`a‚_`žn_o_`odœtŒ ÌČÜ݈doÞn`d§ngd]oƒˆ]odto ¤ƒ…bvodaoh]odœ_oiylmÏ_`va\_Ép}_a‚x]odtoaoÓ]opvÔs›_` ]Úns}_to~fb®p]‘’lm«a‚nƒ„d_oˆÉp}_a‚xgˆto}da…_žÒ_`a›¦lm¥ljš’ß_ ao^_`ad_]Únva\_aˆd]o_oao^_`Épnƒdœ]aopao…t¡ÛgÊao^_`ad_a†oœ ao›_`]oÈ_`a†aˆdvo}_]o¦l–kàlmál©Ñlm›dƒ„dfÏas›ao^_`ad_fˆva\_aˆd ]o_ovo^_`]c¬Ïto…_va\_Ép}_a‚x]odtosâar]oÈ]aopao…t¡ÛgÊ 01 34567396 9 6764 67 56 564 !"#$ %&434' $()*+",- ./012343156751689:1;63<:1=3<>1=?:1@A:B16<1;6CDEFGHIJDEFGHKGFLM1;87:1 NO4:1;PQ1>63156R1=981>6O1ST1UC:B1U4:156VW1;X31>7>1@8Y:61:B63<51U4:1ZO[;1 BX>61C51\7;1]3<;1^YW1 _-̀-0abc64 d674efghgi$!jklm*n o pqrqstuvwowxyz{wo|}~o€yz€o‚oƒ„wo…y†‡ˆ4 d674e&494%‰Šk ' $‹Š67'Œb)Ž3'l‘k’“”•–—&d4#j˜3'Œ ™ š79›9'œŽ6'kžklm*n - o pqrqstuvŸst ~o|¡¢o£~¤o€¥¦wyoƒ„wo§~¨©stvzo€¥ª«!¬‹Š674 d674e f­®#" $¯*Ž3'fghg”•°±²³ ´79›9'œŽ‘k’µ ¶k˜3'Ž’"·' $")«Ž3'(«,#̧¹3'k¹# !"¹“'9ºk»«)*67'“¼&&494%' $&'“µ!"")- o pqrqstuvwoƒ¢~o|¡¢o£~¤o€¥¦wyoƒ„wo§~¨©stvzo€¥ª«"‘k’“½Œ !)‹Š674 d674e&494%'“ ¼!j)*67'“ ¼( 4 š(4 d674e¾›9¿À6°Áj9'9ºkl)6'Â&ɏ)*67'“ ¼ *3ˆ4 d674e&494%'“ ¼&' $&'e6479e ´‹Ä‹Š!"½)k ‘k’Ž3'l‘k’“- _-̀-ÅÆ,‹b¹,l‘k’“i$!j,kk‘k’“ ®klm*n  Ç +µ¶,‹b¹¬l‘k’“#"È+µ¹)ÉÈ+ µl$É!"È+µÊ$- ˍŽ3'l‘k’“&494%&Ì67' ¹¹¬+!)#" Ǐ¬‹b!"!"Ǐ¬‹b- Íkl#bc6' $ +µi$'ŒÎ¼¹ ,l‘k ’“«"‘k’“Š¶,‹b*‘k)3 d673e&ˆ4*$¹ ,l‘k’“!j¹¬¼&6Ï673 œ67М›646749)'Œ ®klm*žn Ñ o pqrqstuvwowxyz{wo|}~o…y¤€o€¥zÒwÓo Ǐ¬¼k«ln ¶,‹b ¼˜¬ ' $Ô Š&39 Ո4²63%&4&d&˜k¹6'Î9ˆÖe&'“Î *'“Ék¬+b’‘k’µ l¼k««!j Škɐ&4 ›'Ž3' $ ¼Šk«‘k’µlŽ#Ž#×#Ž- Ø’Ùžl‘k’“#"’˜«+!) l+º64 67 Ž9'Ú94Û#Š½Œ¹*’¹¬‹bž l‘k’“#" ) !Š¶,‹b67'“¼«#¬‹b3œe6&494%ˆ'e6479eˆ !)b)6'“¼”•žn j- Ü pqrqstuvŸst ~o|¡¢oƒ„wo§~¨©stvzo€¥ªÓo f‘k’“·l$!j¹¬¶k˜«¹¬lÝk¬ !"¹¬lŽ&4'Œ¶,‹bμ lŽ-Ȋk 01 34567893 7 7 53!"3 7# 5$7%& ' (8 )5*+,-'./015,2 38 5453 7 (65' 54 6015 7 -87389:3323 ;<=9>989%8,3 63 5 ? 657 05 5 @73 ,323 ,$!9& 6387571 0A5 '5/34567893 7 * B 7(8 CD9E9FGH8 )!9$754I/0 :7 63? 6-7#3015,2 38 5453 7 25(7 7JKLGF'./-9M55N3 O3/3P5 >67Q,-7#3 3 ,%& ' R"5,2 S 5 3 T' 01 ,$3 34567893 7 /TU R"5,2 3 7 9>67Q,9V357U3 ,5W 6%& ' 5 "3 7# /5 5 ' (:T7#3 7 5 "351 !HX9!YY!"3 7# 01 ,$3 34567893 7 / S 5 3 323 S 5:8=91 -7#35 "3 7# 01 ,$3 3 7 * Z [\]\^_`abcdebcfghi^_ajcklmcno^_pbqrc st95 9Ottu97tY!9vw9-I3P6725455 "357x *B :7 7 63? 6-7#3Byzy{|0 ? 632 O35$ *B15,2 38 5453 7 3P5 > :7 7 -8701!G!tu9>T' 323R"5,2 /5 5 ' 5 ? 657 3 7 25 (7 /95 0}X923 U T#3 / S 5 3 -I%2,32,*+,-'./-9M55N 3 O3/3P5 >571 5V367Q,-7#33 ,%& ' R"5,2 -I S 5 3 5 "3 7# * ~879? 5N3 O3%&92.015,2 38 545tu!€X#5 : 6 5 ? 657 - ,$!9& 638 5453 7 (69735' 54 6-9&!9v9:7TI%& ' 015,2 38 545*‚#5 : 6 I.3 O9" 65 ? 657 ).U (:55 ƒ,0 ? 6 67Q -I5 @767Q 25(7 3 7 /64 -873 0}(: 63Q(8 CDK„;w# 5 ? 65 ? 657 9I015,2 5I73 0 P3P5 >5 5 '973* …*†*†*‚,I 5 7# #5 : 63 O 65W/5I70 ,8 015,2 -I%2,32, ‡ 7 -87 #5 :ˆ15,2 38 545{|5 ƒ,3 0}(: 6(8 C9* ‰Šc‹qŒbckŽcck‘’brcc +,Q 6 7# 3P5 >%N( 65 U99&5(:3233 “57U ”95 5 ' 5 ? 657 3v 5 7153 , ,$59& 6015,2 38 545tut!15%& ' (• RVX9:!7 63 5Ju– y4U v 99015,2 / I38 545)S.R" 69—3? 6-7#t€X9M3 %7#5TI)S.R" 69—3? 6-7#347U 63 ,%& ' 6 7U 3O/5 71501(8 C9* ‰Šcq˜ckq™bckmjcq‘ebc‹qjcšq›rc ‚#5 : 65I70 ,8 015,2 38 5453 7 3P5 >R"Q54U #5 : 65I7 0 ,8 015,2 5I73 7# I -I%N( 65 U93233 “57U S 5 3 ,M3 9=5 U939&3 757153 ,5W9:!7 65 ƒ,Rœ7 ,M3)S.R" 69&5 # 5 : 65I70 ,8 015,2 38 54547U 6* ’‘c‹’‘cšqžbck›‹qckŸbqcqŸbqckq ‹cqj˜bccq‘a‹qc‹qjcšq›ckq¡‘c‹qgc¢c d™bcdebcšq£¤c ¥¦§¦¨©ª«¬Z¬­®°̄¬Z±²³Ź®µ̄Ź¶µZ·¸¬Z¹®º»¼B15,2 38 5453P5 >T' %8 6 tu½tGH!!¾¿9> S T,$F995 9O33 7 *À895 9O3 3 7 (8 )5(8 C9TI9&5R$ 63Q%8 63 7 * 01  3456789 85 8 !!"##$8 8%&'8! 5&45(4) 8*+,-&%&75.8/!5&' !"012345! 56!&58!&*7/!5&' 8#$89 5&'85 68%! (:);8%) 8*+< = >?@?ABCDEFGHEFIJKLABDMFNOPQFF F >?@?ABCDEFRS?AB?ATUCAVHEFIJKLABDMFNOPQW7!X6088%&5*,8X/8%(Y 5 5*Z857!5[8[856!&58(46$!$5\*%&75.8!"08]8%) 8 *+!^53)6)78<3Y5 58._!6*`*a4b5[8[856! &58(46$!!c5%& defg45 h g88%!7!8Z85; 48/!5&' !c5%& ! 8%< F >?@?ABCDEFGHEFIJKLABDMFNOPFijABkElQm3noepqdr !6,&5s4b !t 8 !!&*7u!7!X6088%&5*8'856!&58 (Y5 5*Z857!!7!8Z85; g848 !!'85!!&*7< vwv=xyz{={|}~=€‚=ƒy„{=…†{=‡ˆ{|=}„=‰}Š‹ŒŽ‘‹ŒŽ’Ž“z=‰”•{=–‚—{=‰˜~=™}y= š}›=…œ”=™}‚=ƒ=žŠ{|=ž—{=š}Ÿ =‰¡y=™•™=¢£=ž—{=¤‚¥‰=|¡™}=Šš=¦•‰=§y„‰=£¨ = ©ª©ª«m;&,-&8.9 85 X6088%&5* ¬­®¯°±®²³´²®±³µ¶·¸¹º¸¹º»²¼½FW7!8.9 85 !98!"h8%5[&3 u 8%&'8!a3!^)6&3 ¾&4fg]8%(&485¿ 8,b6$h8%(4 56789 85 !&*75À6! (:);8%8^&! 8%,.6$h8%(456789 85 %c8,-&5Á#$8!"0! (:);nsªÃgg88%!"05Ág¿ *7*(456789 85 !&*7!9gÄ!8%&'8! ,.*ž&485 68%56.8X608 8%&5*5Á8Z8)6!\*!068\5.5Åd;Æd;48588]gÇ& !È8%8Z85 6!5&48%7_) 8É \5< ® ¬­®ÊËʳ®±³µÊ®±ÌÍβ®Ï³Ðͽ®ÑZ_X6g¿!.,&5!5À68^< ÃrgÇ8%578(458;&,-&8.! 8%!\*,.(7!.8%<WÈ8%(0&(46$!u /!5&' !c5%& !&*7,.%&06É ;8%5Á8%¾h*8Ò5Á8%5 8%5Z5 7! 8&5dªÃgÇ8%ÉaÓÂÔÅ8%(455[8[856!&58(46$!!c5%& !&*7u!^!7!¾&5ÕÖg88%ÒÉ×*$5( *5Ç;&,-&5Á8%¾h*8 56!&58< ® ¬­®ØÙÚ®ÛÜÝÞ¸ßàá̧ÝÞâ¸ÝãäݸåÜ®æ篮Ïè®±é˲®êëì²®±Ìí®Ê³Í®î³ï½Fð$b (&58,b(&8*7u5Ç&%&08,."8%h,&5!,8X/g¿Õ45678 9 85 !&*7&5$&<W×8Z8,&'8(456789 85 #d#Õn# 5$6! _'8È8(456789 85 < ©ª©ªñm;&,-&ò&5*h&(45678ó&5520óôô õÃgÇ8%É _'8!*85!7!(&485!,bqö46!(456789 85 8^&! 8% ,.(456789 85 !&*78^& &'8%5 '854%&-35 _b8¾7,.6ó&5520< õðÅ!g¿s÷$6! _'8)Z ,b(456789 85 ,.(45678 9 85 egÇ&.(44qø$6X6088%&5*< õòÄ*57!,-&!7!5Å!!&5*h&8%b8%&5*(456789 85 g-g ùúôûúY4ü##ý#þÔüÿ0123g¿4a;!ô8566ÿü0121as#q#þ3 5$6,.5Å!!5&!\*!8%!t3456789 85 !È8%!8%ûWúô5< = 00 2346789      ! " # $ % !& %$! '()*+,!# -. "/0*12)3*45 6#7*189*1:*12)3*45%; 5 #< -=; > !? 6# ;@!?AB ! C!;D !? EF GHB C#9*1IJ D !? KFL'M AH-F C N! OP! " $ OQ*+R S)T*+IJ & U9VIW)T*93X*YZ*3P!N! > E;> !? @!?A%!( [ - \ L  E $;> !? 6# ;@!?A ! !<]*4^]*9V_*1:*)TIW!# " !;$!;`;  ab'O9*+U !; 6#9c*d(+ ` e!&J! " !i)*V^*9Vf)T*Y8Y*T]^]*+f !O jENk E - dl*Y3m)3*1:*9I*9In b U! jNk  " >e Y8Y*73IZ)T*7387*oO; b U! pJ B)T*T]^]*+f  Nk  qc*rVf)T*9X)3*3X)3*+l0*1Q" ; !& R" >e ? Y8Y*73IZ)T*7387*oO; b U! Nk  !; > !? 6# ;@!?A- s" ; !O , b ;h  !& R ! )I<CY8Y*73IZ)T*7387*oO; b U! g e)T*Y8Y*73IZ)T*7387*oO; b U pJ B T]^]*+f Nk  -t! !?E;> !?7*)I< )Tf:]*+IJ;! , J7*+(+I^*V^*u:]*3[;.A@!?A- F;! v>e)T*73IZ)T*7387*)T3]w)*YRQ*+U $e(1:*73IZ)T* ; x # L$" !?Q*+]Cb` x!$6! yN!O '& !6L'>5  !& R!!O9*+(!O)*3:)3*+8)3*T]8*935 " >e ?)T*73IZ)T*7387*oO; b U! B)T*T]^]*+f  Nk  !;.A 6# ;@!?A- rVw)*YZ*zn+l0*1Q")*8)*+I^*V^*qP+C6#" >e)T*73IZ)T*7387*oO ; b U! pJ  !? 6# ;@!?A$e(; >e)T*73IZ)T*7387* ! e!&n!!+f !& R$!ONO$NOJ7*3:]*3_^*73IZ)T*7387* {^]|})*4:*73IZ)T*7387*Y3]*73m*+U RnT]^]*+f 6# qc*~8Y*+C 6#")*8)*+I^*V^*u^f*T!?5[)*73IZ)T*73870*€/*‚5 ? h ! NO; b UDR B$!N $`;;H$6L'>5 `P;'NO ; b U! pJ  !? $C!? P! C !?7*+(+ ` !?" >e ? 01 345679 679 9334445!"#4$%& 4'( )*+,-./012.2345,.678.9:;,.1,<=>!4?@AB B9 679 9 3344!CD45!4$%%DEF!=GH!4?@ I9 JB KBLMNO'!4?@P%QR9 679 9 KSIQ3!# MTGU(V>SJ D!433W"#=>&34W= XY4P35R BMQ67M'>EU679 679 9ZKN[\6R]T677NKNMTG M^"#3_4`aRMGNR]bR]T67MNO'"#Vcd'3c#%( XePfEg!434'4'345!4hRNiAM 6 7N Jj TB TB N9 kXE#434 34l45!"#mnJo BM6 MNW%4p#5445!4$%( Xd>EU!4'345679 679 9334445! 4$%3GE#4!4'&45!!C4qa3!C66 r'3%#fs34t R]K67u v
- Xem thêm -