Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của N-Hydroxy-7-(3’-Spiro[1,3]dioxolan-2’-oxoindolin-1’-yl)Heptanamid và một số dẫn chất

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu