Tổng hợp và nghiên cứu vài phức chất của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế N(4)-thiosemicacbazon

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu