Tổng hợp 2,3-Dichloroquinoxaline bằng phản ứng Sonogashira sử dụng xúc tác Nano Pd (0)

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25412 tài liệu