Tóm tắt luận văn giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty vtc online

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015

Mô tả:

Tóm tắt luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cong ty VTC ONLINE