Tóm tắt luận án tiến sĩ Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25522 tài liệu