Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty tnhh thương mại sản xuất và dịch vụ vận tải phú quang

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29251 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Hoµ m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n-íc, tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ë n-íc ta ®· ®-îc “cëi trãi”.§Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµm sao thu ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt bíi mét l-îng chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt.Tõ ®ã doanh nghiÖp hoµn thµnh tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng, cã ®iÒu kiÖn ®Çu tvµo t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó t¹o ra mét thùc tÕ s¶n phÈm cÇn ph¶i cã 3 lo¹i chi phÝ lµ CP NVL trùc tiÕp, CP nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung.Trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¬ së cña s¶n phÈm còng nh- chi phÝ t¹o ra s¶n phÈm nhiÒu hay Ýt phô thuéc rÊt nhiÒuvµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt.Nh- vËy viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan träng ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i ®-îc tæ chøc tèt nh»m h¹ thÊp chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong nÒn kinh tÕ thÞ t-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t, c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i s¶n xuÊt vµ dÞch vô vËn t¶i Phó Quang còng ®øng tr-íc mét vÊn ®Ò bøc xóc lµm sao ®Ó qu¶n lÝ nguyªn vËt liÖu cã hiÖu qu¶.VÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt ë ®©y lµ ph¶i theo s¸t nh÷ng biÕn ®éng vËt liÖu ®Ó lµm thÕ nµo qu¶n lÝ vµ sö dông hiÖu qu¶ nhÊt ®ång thêi t×m ph-¬ng h-íng ®Ó ®-a d- luËn vµo thùc tÕ võa chÆt chÏ võa linh ho¹t võa ®óng chÕ ®é chung nh-ng còng phï hîp víi ®iÒu kiÖn chung cña doanh nghiÖp.Thêi gian qua c«ng ty ®· cã nhiÒu ®æi míi tronbg c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng, tuy nhiªn kh«ng ph¶i lµ ®· hÕt nh÷ng tån t¹i v-íng m¾c ®ßi hái ph¶i t×m ra ph-¬ng ph¸p hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy qua mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH TMSX vµ DVVT Phó Quang, nhËn thÊy t©m quan träng cña vËt liÖu KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c, ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé trong phßng kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt lµ sù h-íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn H¶i §-êng, em ®· ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn cøu chuyªn ®Ò “ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i s¶n xuÊt vµ dÞch vô vËn t¶i Phó Quang. Néi dung cña chuyªn ®Ò ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®-îc chia lµm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng i: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. ch-¬ng ii: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH TMSX vµ DVVT Phó Quang ch-¬ng iii: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty TNHH TMSX vµ DVVT Phó Quang Do kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,em rÊt mong nhËn ®-îc sù gióp ®ì gãp ý kiÕn bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé phßng ban trong c«ng ty ®Ó em hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng i c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô i/ kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. 1.1 Kh¸i niÖm: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ®èi t-îng lao ®éng mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp dÞch vô, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cña s¶n phÈm. - C«ng cô dông cô: Lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. Ngoµi nh÷ng t- liÖu lao ®éng nh- ®å dïng b»ng sµnh sø, thuû tinh, giÇy dÐp dï tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nh-ng vÉn coi lµ c«ng cô dông cô. 1.2 §Æc ®iÓm : - Nguyªn liÖu, vËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng, mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n suÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguyªn liÖu, vËt liÖu kh«ng ngõng chuyÓn ho¸, biÕn ®æi c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. + VÒ mÆt hiÖn vËt: Nguyªn liÖu, vËt liÖu chØ tham gia mét lÇn vµo chu kú s¶n xuÊt, khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu, vËt liÖu bÞ tiªu hao KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ d-íi t¸c ®éng cña lao ®éng nguyªn vËt liÖu kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. + VÒ mÆt gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu ®-îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - §Æc ®iÓm cña c«ng cô, dông cô: + VÒ mÆt hiÖn vËt: C«ng cô dông cô tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶nn xuÊt c«ng cô, dông cô vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu. + VÒ mÆt gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ hao mßn ®-îc dÞch chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. C«ng cô, dông cô th-êng cã gi¸ trÞ nhá hoÆc thêi gian sö dông ng¾n v× vËy ®-îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh- tµi s¶n l-u ®éng. 2. Vai trß cña nguyªn liÖu,vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô th-êng chiÕm mét tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô b¶o ®¶m viÖc sö dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. ii. ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu & ccdc 1. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sö dông rÊt nhiÒu lo¹i, thø nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã vai trß, chøc n¨ng vµ cã c¸c ®Æc tÝnh lý ho¸ kh¸c nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc chi tiÕt tíi tõng thø, nhãm, lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ viÖc nghiªn cøu, s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu theo néi dung, c«ng dông cña chóng nh»m phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. * C¨n cø vµo vai trß vµ chøc n¨ng cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp nguyªn liÖu, vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi) lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm nh- v¶i trong c¸c doanh nghiÖp may, b«ng trong c¸c nhµ m¸y sîi. - VËt liÖu phô: Lµ nh÷ng vËt liÖu cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tuy nã kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm nh-ng nã cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. VËt liÖu phô khi sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao tÝnh n¨ng, chÊt l-îng cña s¶n phÈm. - Nhiªn liÖu: Lµ vËt liÖu phô dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt l-îng, nã bao gåm c¸c lo¹i ë thÓ r¾n, thÓ láng vµ thÓ khÝ nh- x¨ng dÇu h¬i ®èt dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho m¸y mãc ho¹t ®éng trong qu¸ trinh s¶n xuÊt. - Phô tïng thay thÕ: Lµ nh÷ng chi phÝ, phô tïng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®-îc dù tr÷ ®Ó sö dông cho viÖc söa ch÷a, thay thÕ cho c¸c bé phËn cña TSC§ h÷u h×nh. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu vµ thiÕt bÞ dïng cho c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh TSC§. - VËt liÖu kh¸c: Bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu ch-a ®-îc ph¶n ¸nh ë trªn. => T¸c dông cña c¸ch ph©n lo¹i nµy: Gióp kÕ to¸n h¹ch to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt liÖu. Gióp doanh nghiÖp nhËn biÕt ®-îc vai trß, chøc n¨ng cña tõng lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p thÝch hîp trong qu¶n lý vµ sö dông vËt liÖu. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ th× c«ng cô dông cô ®-îc ph©n chia thµnh: - Dông cô gi¸ l¾p, ®å dïng chuyªn dïng cho s¶n xuÊt. - C«ng cô dông cô dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý. - C«ng cô dông cô b¶o hé lao ®éng nh- quÇn, ¸o vµ mò b¶o hé lao ®éng. - Khu«n mÉu ®óc s½n. - L¸n, tr¹i t¹m thêi. - C¸c lo¹i bao b× dïng ®Ó chøa ®ùng hµng ho¸ vËt liÖu. - C¸c lo¹i dông cô kh¸c. * Trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c«ng cô dông cô ®-îc chia lµm 3 lo¹i; - C«ng cô dông cô. - Bao b× lu©n chuyÓn. - §å dïng cho thuª. VËy tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý, mÆt hµng s¶n xuÊt…vµ h¹ch to¸n chi tiÕt mµ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô cã thÓ chia thµnh tõng thø, nhãm, lo¹i kh¸c nhau sao cho phï hîp víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. 2- §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. - Kh¸i niÖm : §¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ dïng th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. KÕ to¸n hµng tån kho ph¶i ®-îc ghi nhËn theo nghuyªn t¾c gi¸ gèc. Tr-êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®-îc thÊp h¬n gi¸ trÞ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. - Nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nªn néi dung cÊu thµnh gi¸ gèc cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc x¸c ®Þnh theo tõng tr-êng hîp nhËp – xuÊt. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1 Gi¸ gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho. * Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô mua ngoµi nhËp kho ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc nguyªn Gi¸ mua ghi trªn C¸c lo¹i vËt liÖu vµ ho¸ ®¬n sau khi trõ thuÕ kh«ng CCDC mua = ngoµi ®i c¸c kho¶n chiÕt + ®-îc hoµn khÊu, gi¶m gi¸ l¹i Chi phÝ liªn + quan trùc tiÕp ®Õn mua hµng C¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng bao gåm: Chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, thuª kho *Gi¸ gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tù chÕ biÕn nhËp kho ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô Gi¸ gèc nguyªn vËt = liÖu vµ c«ng cô dông nhËp kho tù chÕ cô xuÊt kho + Chi phÝ chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt nh-: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn nguyªn liÖu,vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh. * Gi¸ gèc nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ gèc Gi¸ gèc NL, TiÒn c«ng nguyªn vËt VL vµ CCDC ph¶i tr¶ liÖu vµ CCDC = xuÊt kho thuª ngoµi chÕ biÕn + cho ng-êi chÕ biÕn Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì vµ + c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c * Gi¸ gèc: cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËn gãp liªn doanh, gãp vèn cæ phÇn hoÆc thu håi vèn gãp ®-îc ghi nhËn theo gi¸ thùc tÕ KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 do héi ®ång ®Þnh gi¸ vµ ®· ®-îc chÊp nhËn céng víi c¸c chi phÝ tiÕp nhËn(nÕu cã) *Gi¸ gèc: cña nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô biÕu tÆng: Gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu Gi¸ gèc nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông = cô do ®-îc biÕu tÆng cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t-¬ng C¸c chi phÝ cã + ®-¬ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tiÕp nhËn * Gi¸ gèc: cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc cÊp: Gi¸ gèc nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho do ®-îc cÊp Gi¸ ghi trªn sæ cña ®¬n vÞ = cÊp trªn hoÆc gi¸ ®-îc ®¸nh gi¸ l¹i theo gi¸ trÞ thuÇn Chi phÝ vËn chuyÓn, + bèc dì, chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c 2.2 Gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho: §Ó tÝnh gi¸ gèc hµng xuÊt kho kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hang tån kho sau: 2.2.1 Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh: - ¸p dông víi doanh nghiÖp sö dông Ýt thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, cã gi¸ trÞ lín cã thÓ nhËn diÖn ®-îc ®Æc biÖt lµ cã thÓ b¶o qu¶n riªng theo trong l« trong kho. - Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng l« vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp kho. - ¦u ®iÓm: X¸c ®Þnh ®-îc ngay gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho nh-ng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i th-o dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ tõng l« nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt vµ nhËp kho. 2.2.2 Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc - xuÊt tr-íc: KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp sö dông Ýt lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô , sè lÇn nhËp, xuÊt kho nguªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Ýt. - Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp kho t¹i thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú hµng tån kho. 2.2.3 Ph-¬ng ph¸p nhËp sau - xuÊt tr-íc: - Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã tÇn xuÊt nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhiÒu. - Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®ùoc tÝnh theo gi¸ hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. 2.2.4 Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: - Gi¸ trÞ cña lo¹i hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng kho t-¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú (b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú). Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®-îc tÝnh theo thêi kú hoÆc mçi khi l« hµng vÒ, phô thuéc vµo t×nh h×nh doanh nghiÖp (b×nh qu©n gia quyÒn theo mçi lÇn nhËp). Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn Sè l-îng nguyªn vËt vËt liÖu vµ c«ng cô = liÖu vµ c«ng cô dông + dông cô xuÊt kho cô xuÊt kho §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn Trong ®ã ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cã thÓ tÝnh theo hai ph-¬ng ph¸p sau: Ph-¬ng ph¸p 1: Gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC tån kho ®Çu + CCDC nhËp kho trong kú = kú Sè l-îng NVL, CCDC tån kho ®Çu kú + Sè l-îng NVL, CCDC nhËp kho trong kú => Ph-¬ng ph¸p nµy tuy ®¬n gi¶n nh-ng møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. C«ng viÖc tÝnh to¸n chØ thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng nªn ¶nh h-ëng tíi ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n. Vµ nã phï hîp víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - Ph-¬ng ph¸p 2: Gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp. §¬n gi¸ Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, b×nh qu©n CCDC tån kho tr-íc khi gia quyÒn + nhËp = sau mçi lÇn Sè l-îng NVL, CCDC tån nhËp kho tr-íc khi nhËp + Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp Sè l-îng NVL, CCDC nhËp kho cña tõng lÇn nhËp => Ph-¬ng ph¸p nµy ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n nh-ng ®ßi hái nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc tÝnh to¸n v× ®¬n gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt dïng ®-îc tÝnh l¹i sau mçi lÇn nhËp kho. 2.2.5 Ph-¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lo¹i, nhãm, thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, viÖc xuÊt nhËp kho th-êng xuyªn víi sè l-îng lín th-êng sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho theo gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ do kÕ to¸n cña doanh nghiÖp tù x©y dùng, ®ã cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thù hiÖn ®-îc trªn thÞ tr-êng. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ t¹m tÝnh ®-îc sö dông æn ®Þnh, thèng nhÊt trong thêi gian dµi t¹i doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt kho. Tuy nhiªn do gi¸ h¹ch to¸n kh«ng cã ý nghÜa trong thanh to¸n vµ trong h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nªn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cuèi kú ph¶i ®æi gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ. VËy hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, HÖ sè chªnh lÖch gi¸ = CCDC tån kho ®Çu kú Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NVL, CCDC tån kho ®Çu kú Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC xuÊt kho = Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC nhËp (xuÊt) kho = + + Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL, CCDC nhËp kho trong kú Gi¸ trÞ h¹ch to¸n CCDC Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NVL, CCDC xuÊt kho Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NVL, CCDC nhËp (xuÊt) kho nhËp kho trong kú x x HÖ sè chªnh lÖch HÖ sè chªnh lÖch gi¸ iii. nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ ccdc §Ó ph¸t huy vai trß, chøc n¨ng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh s¸c kÞp thêi sè l-îng, khèi l-îng, phÈm chÊt, quy c¸ch vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô xuÊt, nhËp kho vµ tån kho. - VËn dông ®óng ®¾n c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n, ph-¬ng ph¸p tÝnh gÝa trÞ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt kho. H-íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c phßng ban, c¸c bé phËn vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c thñ tôc nhËp, xuÊt vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é kÕ to¸n. - Më c¸c lo¹i sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ®óng chÕ ®é, ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é mua hµng, t×nh h×nh dù tr÷ vµ sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo dù to¸n, tiªu chuÈn , ®Þnh møc chi phÝ vµ ph¸t hiÖn c¸c tr-êng hîp vËt t- ø ®äng hoÆc bÞ thiÕu hôt, tham «, l·ng phÝ tõ ®ã x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý. - Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n-íc. - Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh mua hµng, b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. iv. thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan. 1. Thñ tôc nhËp kho nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Bé phËn cung cÊp vËt t- c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua hµng vµ hîp ®ång mua hµng ®· ký kÕt, phiÕu b¸o gi¸ ®Ó tiÕn hµnh mua hµng. khi hµng vÒ ®Õn n¬i nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ lËp ban kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm nhËn ®Ó ®¸nh gi¸ hµng mua vÒ c¸c mÆt sè l-îng, khèi l-îng, chÊt l-îng vµ quy c¸ch, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm, ban kiÓm nghiÖm lËp “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-” . Sau ®ã bé phËn cung cÊp hµng lËp “ PhiÕu nhËp kho” trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm giao cho ng-êi mua hµng lµm thñ tôc nhËp kho. Thñ kho sau khi c©n, ®o, ®ong, ®Õm sÏ ghi sè l-îng thùc nhËp vµo phiÕu nhËp vµ sö dông ph¶n ¸nh sè l-îng nhËp vµ tån cña tõng thø vËt t- vµo thÎ kho, tr-êng hîp ph¸t hiÖn thõa thiÕu, sai quy c¸ch phÈm chÊt, thñ kho ph¶i b¸o c¸o cho bé phËn cung øng biÕt vµ cïng ng-êi giao hµng lËp biªn b¶n. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn giao phiÕu nhËp cho kÕ to¸n vËt tlµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2. Thñ tuc xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c bé phËn sö dông vËt t- viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t-. C¨n cø vµo phiÕu xin lÜnh vËt t- bé phËn cung cÊp vËt t- KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viÕt phiÕu xuÊt kho tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho xuÊt vËt liÖu vµ ghi sè thùc xuÊt vµo phiÕu xuÊt, sau ®ã ghi sè l-îng xuÊt vµ tån kho cña tõng thø vËt t- vµo thÎ kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn phiÕu xuÊt kho cho kÕ to¸n vËt t-, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh hoµn chØnh phiÕu xuÊt ®Ó lÊy sè liÖu ghi sæ kÕ to¸n. 3. C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp th× kÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt theo tõng kho, theo tõng lo¹i, nhãm, thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, ®Æc biÖt ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi ë kho vµ phßng kÕ to¸n trªn tõng c¬ së chøng tõ. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®-îc quy ®Þnh theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1996 cña Bé Tµi ChÝnh vµ quyÕt ®Þnh kh¸c cã liªn quan bao gåm: - PhiÕu nhËp kho. (MÉu sè 01- VT) - PhiÕu xuÊt kho. (MÉu sè 02- VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. (MÉu sè 03- VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸. (MÉu sè 08- VT) - Ho¸ ®«n kiÓm phiÕu xuÊt kho. (MÉu sè 02- VT) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng. - Ho¸ ®¬n GTGT. §èi víi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, ph¶i lËp kÞp thêi ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung vµ ph-¬ng ph¸p lËp. Doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vÒ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. Ngoµi ra tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp, kÕ to¸n cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n h-íng dÉn nh-: - PhiÕu xuÊt vËt t- theo h¹n môc. (MÉu sè 04- VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-. (MÉu sè 05- VT) KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - PhiÕu b¸o vËt t- cßn l¹i cuèi kú. (MÉu sè 07- VT) v. ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu &CCDC HiÖn nay, chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®-îc thùc hiÖn ®ång thêi ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c ph-¬ng ph¸p sau: - Ph-¬ng ph¸p thÎ song song. - ph-¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - Ph-¬ng ph¸p sè d-. Mçi mét ph-¬ng ph¸p ®Òu cã nh÷ng -u ®iÓm, nhù¬c ®iÓm riªng trong viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp vÒ quy m« còng nh- yªu cÇu qu¶n lý ®Ó lùa chän vµ ¸p dông ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thÝch hîp, ph¸p huy hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. 1. Ph-¬ng ph¸p thÎ song song. S¬ ®å chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ chi tiÕt VL, CCDC B¶ng tæng hîp N- X- T Sæ tæng hîp KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: ë kho, thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt tån trªn ThÎ kho vÒ mÆt sè l-îng. ë phßng kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån cña tõng thø vËt t- vÒ mÆt sè l-îng vµ gi¸ trÞ. - Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song: + Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp – xuÊt kho vËt t- hîp ph¸p, hîp lÖ thñ kho tiÕn hµnh nhËp, xuÊt kho vµ ghi sè l-îng nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô thùc nhËp, thùc xuÊt vµo chøng tõ sau ®ã ghi vµo thÎ kho vµ tÝnh sè tån sau mçi lÇn nhËp, xuÊt. Hµng ngµy sau khi ghi xong vµo thÎ kho, thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp – xuÊt cho phßng kÕ to¸n cã kÌm theo giÊy giao nhËn chøng tõ do thñ kho lËp. + Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®-îc chøng tõ nhËp – xuÊt vËt t-, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸n, hoµn chØnh chøng tõ: Ghi ®¬n gi¸, tÝnh thµnh tiÒn. Ph©n lo¹i chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. + §Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu víi thÎ kho víi sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. + C¨n cø vµo sè liÖu tæng hîp tõ c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt – tån, mçi thø vËt t- ghi mét dßng sau ®ã tæng hîp theo tõng nhãm, tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Sè liÖu nµy dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp. - -u ®iÓm: ViÖc ghi sæ ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, ph¸t hiÖn sai sãt trong viÖc ghi chÕp vµ qu¶n lý. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn bÞ trïng lÆp vÒ mÆt sè l-îng, khèi l-îng ghi chÐp nhiÒu. C«ng viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu dån vµo ngµy cuèi th¸ng nªn kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kÞp thêi cña kÕ to¸n. 2- Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó theo dâi sè l-îng nhËp – xuÊt – tån trªn thÎ kho, kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó theo dâi sè l-îng, gi¸ trÞ nhËp – xuÊt – tån cña tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - Tr×nh tù kÕ to¸n theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: + Thñ kho tiÕn hµnh c«ng viÖc quy ®Þnh t-¬ng tù nh- ph-¬ng ph¸p thÎ song song. + §Þnh kú kÕ to¸n më b¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng thø nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lu©n chuyÓn trong th¸ng theo chØ tiªu trªn sè l-îng vµ gi¸ trÞ. + C¨n cø vµo sæ tæng hîp trªn b¶ng kª ®Ó ghi vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, mçi thø ghi mét dßng vµo ngµy cuèi th¸ng. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®-îc më vµ dïng cho c¶ n¨m. + Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè l-îng nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô trªn thÎ kho víi sè ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. + §èi chiÕu gi¸ trÞ nhËp – xuÊt – tån trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi sæ kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra -u ®iÓm: Gi¶m ®-îc khèi l-îng ghi sæ kÕ to¸n do chØ ghi mét lÇn vµo ngµy cuèi th¸ng. Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi sæ kÕ to¸n vÉn bÞ trïng lÆp víi thñ kho vÒ mÆt sè l-îng. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chØ tiÕn hµnh vµo k× kÕ to¸n do ®ã h¹n chÕ chøc n¨ng kÕ to¸n. 3. Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. Chøng tõ nhËp ThÎ kho Chøng tõ xuÊt B¶ng giao nhËn chøng tõ nhËp Sæ sè d- B¶ng giao nhË chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp nhËp xuÊt tån B¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån - Nguyªn t¾c kÕ to¸n chi tiÕt: Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ghi chÐp sè l-îng nhËp – XuÊt – tån vµ cuèi kú ph¶i ghi sè tån kho ®· tÝnh ®-îc trªn thÎ kho cña tõng thø nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo cét sè l-îng trªn sæ sè d-. KÕ to¸n (tæng hîp) lËp b¶ng tæng gi¸ trÞ nhËp, xuÊt, tån cña tõng nhãm nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña tõng kho vµ ghi gi¸ trÞ tån kho cuèi kú cña tõng thø nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp gi¸ trÞ nhËp, xuÊt, tån kho vÒ mÆt gi¸ trÞ. Sæ sè d- ®-îc lËp vµ dïng cho c¶ n¨m. - Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: + Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, sau khi thÎ kho xong thñ kho tËp hîp vµ ph©n lo¹i chøng tõ nhËp, xuÊt ph¸t sinh trong kú theo tõng nhãm vËt t-. + Thñ kho lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng nhãm nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc göi kÕ to¸n vËt t-. + KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, khi nhËn ®-îc phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng nhãm nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc ph¶i kiÓm tra viÖc ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi gi¸ h¹ch to¸n trªn tõng chøng tõ gèc, tæng céng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ nhËp xuÊt theo tõng nhãm ®Ó KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ghi vµo cét tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt sau ®ã lËp b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt tån kho theo tõng kho. + KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu c¨n cø vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån (nÕu vËt t- ®-îc b¶o qu¶n ë nhiÒu kho). + Cuèi th¸ng c¨n cø vµo thÎ kho, thñ kho ghi sè l-îng vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô vµo sæ sè d- sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n. Sæ sè d- do phßng kÕ to¸n lËp cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m giao cho thñ kho tr-íc ngµy cuèi th¸ng. + Khi nhËn sæ sè d-, kÕ to¸n kiÓm tra vµ ghi chØ tiªu gi¸ trÞ vµo sæ sè dsau ®ã ®èi chiÕu sè liÖu trªn b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho hoÆc b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån víi sæ sè d-. - -u ®iÓm: Gi¶m nhÑ khèi l-îng ghi chÐp hµng ngµy do kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng nhãm vËt t- trnhs ®-îc viÖc trïng lÆp víi thñ kho, c«ng viÖc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t th-êng xuyªn cña kÕ to¸n. - Nh-îc ®iÓm: Khã ph¸t hiÖn ®-îc nguyªn nh©n khi ®èi chiÕu ph¸t hiÖn ra sai sãt vµ ®ßi hái yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña thñ kho vµ kÕ to¸n ph¶i cao. vi- kÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Nguyªn liÖu, vËt liÖ vµ c«ng cô dông cô lµ tµi s¶n l-u ®éng, thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp. ViÖc më c¸c tµi kho¶n tæng hîp, ghi chÐp sæ kÕ tãan vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho, gi¸ trÞ hµng b¸n ra hoÆc xuÊt x-ëng tuú thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú. 1- KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn lµ ph-¬ng ph¸p ghi chÐp, ph¶n ¸nh th-êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c«ng KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cô dông cô, thµnh phÈm, hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt hµng tån kho. Nh- vËy viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng ®-îc c¨n cø trùc tiÕp vµo chøng tõ xuÊt kho sau khi ®· ®-îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t-îng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®-îc ¸p dông trong phÇn lín c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín vµ hiÖn nay ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông rÊt phæ biÕn ë n-íc ta. 1.1- Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. * Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng - KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 151 – “ Hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng” ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t-, hµng ho¸ mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cßn ®ang trªn ®-êng vËn chuyÓn, ®ang ë bÕn c¶ng, bÕn b·i hoÆc ®· vÒ ®Õn doanh nghiÖp nh-ng ®ang chê kiÓm nhËn nhËp kho. - KÕt cÊu vµ néi dung tµi kho¶n 151 – hµng mua ®ang ®i trªn ®-êng. Bªn nî: Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®· mua ®ang ®i trªn ®-êng. Bªn cã: Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®ang ®i trªn ®-êng ®· nhËp kho hoÆc chuyÓn dao th¼ng cho c¸c bé phËn sö dông, cho kh¸ch hµng. Sè d- bªn nî: Gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ ®· mua nh-ng ch-a vÒ nhËp kho(hµng ®i ®-êng). * Tµi kho¶n 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu - KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ bªn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu trong kho cña doanh nghiÖp. - KÕt cÊu vµ néi dung tµi kho¶n 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu. Bªn nî: KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 20
- Xem thêm -