Tài liệu Thực hiện pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở_tiểu luận lớp trung cấp chính trị

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 682 |
  • Lượt tải: 5
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ PHẦN MỞ ĐẦU I – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sỏ. Vấn đề dân chủ xã hội luôn là mục tiêu không thay đổi của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực tiễn mang tính chân lý “ Dân chủ là khát vọng, là nhu cầu không thể thiếu của con người “, chỉ khi nào có dân chủ thực sự và nó là hệ tư tưởng trong quần chúng nhân dân thì nó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển, sự phát triển của dân chủ là nó phản ánh bản chất tốt đẹp văn minh của mỗi quốc gia. Dân chủ không phải tự nhiên mà có mà là do quá trình đấu tranh, là mục tiêu vươn tới của xã hội loài ngoài. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ toàn diện đảm bảo quyền con người có nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực đời sống văn hoá kinh tế chính trị xã hội. Ngày nay, dân chủ không phải là một vấn đề mới song nó lại được chính quyền các cấp quan tâm. Vì dân chủ là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, một khi nhân dân thực sự là chủ, làm chủ mọi quyền lực xã hội sẽ khơi dạy được sự sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước. Như vậy, chế độ chính trị sẽ ổn định, bền vững – lợi thế so sánh phát triển đất nước trong thời đại ngày nay, phát huy được nội lực, tranh thủ được các nguồn lực từ bên ngoài, tạo nên tốc độ phát triển nhanh về kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Hướng mục tiêu Đại hội X của Đảng đã đề ra đến năm 2010 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại, thì dân chủ có vai trò là động lực và mục tiêu của quá trình phát triển ấy. Trong bộ máy Nhà nước ta, chính quyền cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng. Cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Đặc biệt chính quyền cơ sở là nền tảng của nền hành chính sát dân, gần dân nhất. Cấp chính quyền này ở ngay trong lòng dân, là địa chỉ quan trọng nhất của đường lối, chính sách và pháp luật. Thực hiện dân chủ và mở rộng dân chủ cơ sở là yêu cầu cấp thiết, nhưng xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 1 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Qua thời gian ba năm được học tập và nghiên cứu chương trình trung cấp lý luận chính trị tại Trường chính trị Nguyễn Văn Linh, được tìm hiểu về vấn đề dân chủ và dân chủ ở cơ sở, bản thân tôi nhận thấy tầm quan trọng và vai trò lớn của vấn đề dân chủ đối với việc phát triển Kinh tế – Văn hoá - Xã hội tại địa phương nơi tôi đang công tác. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài : “Thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay”, để nghiên cứu với mục đích đề xuất những giải pháp và những kiến nghị để chính quyền cơ sở thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, Phường, Thị trấn đóng góp vào sự ổn định và phát triển mọi mặt tại địa phương. II – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI : 1. Cơ sở lý luận : Đề tài này được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân chủ và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng như những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay vấn đề dân chủ ở cơ sở. Lê nin từng nói : “ Mọi cơ quan được bầu ra đều có thể coi là tính chất dân chủ và đại biểu thực sự cho ý chí của nhân dân, khi nào quyền bãi miễn của cử trị đối với người trúng cử được thừa nhận và áp dụng từ chối không chịu áp dụng quyền bãi miễn , trì hoãn thi hành quyền đó, hạn chế nó, thì như thế tức là phản lại dân chủ và hoàn toàn bãi bỏ nguyên tắc chủ yếu và nhiệm vụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu ở nước Nga “. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người kế thừa tư tưởng dân chủ trong triết học phương tây và phương đông là “ Đề cao nhân dân “ chẳng hạn “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh “, Người cho rằng “ Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân “, đối với Hồ Chí Minh tất cả công việc dù khó khăn đến mấy nhưng biết dựa vào dân thì cũng thành công. 2. Cơ sở thực tiễn : Đề tài này được thực hiện dựa trên thực tiễn là hoạt động triển khai mở rộng dân chủ của Đảng, Nhà nước và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã Nguyễn Trãi – Huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 2 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ III – TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU : Vấn đề dân chủ, dân chủ cơ sở, thực hiện dân chủ ở các xã, phường, thị trấn từ lâu đã thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều nhà khoa học, những người làm công tác lý luận nghiên cứu ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này của các cá nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học, các luận án, luận văn về vấn đề dân chủ ở nước ta. Các công trình nghiên cứu kể trên đã đi sâu nghiên cứu việc thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Song chưa có ai nghiên cứu trực tiếp tại địa bàn xã Nguyễn Trãi. Đây là lần đầu tiên đề tài này tôi được nghiên cứu trên địa bàn xã dựa trên thực trạng của việc thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của chính quyền xã Nguyễn Trãi. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm giúp chính quyền cấp xã trong thời gian tới thực hiện tốt hơn vấn đề này. IV – PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Với khuôn khổ của một tiểu luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị tôi chỉ đề cập đến việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL UBTVQH11 thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Nguyễn Trãi từ năm 2009 đến nay. Đồng thời từ lý luận đã được học và nghiên cứu tôi sẽ vận dụng vào thực tiễn để làm rõ thực trạng và tìm ra những nguyên nhân của thực trạng, có những giải pháp đề xuất kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền các cấp và địa phương góp phần làm tốt hơn công tác thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay. V- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp tổng hợp, phân tích, thu thập thông tin qua các tài liệu, phương pháp so sánh. * Tiểu luận này gồm có 3 phần : + Phần mở đầu Người thực hiện : Cù Đình Mùa 3 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ + Phần nội dung + Phần kết luận Ngoài ra tiểu luận còn có : - Danh mục tài liệu tham khảo - Mục lục. PHẦN NỘI DUNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ DÂN CHỦ VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ. 1. Cơ sở lý luận . Người thực hiện : Cù Đình Mùa 4 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ 1.1 Khái niệm của dân chủ Dân chủ là từ có gốc chữ Hy Lạp “ demos” là nhân dân và “Kratos” là chính quyền ; theo nghĩa tiếng Anh “ demoeraey” có nghĩa là “ chính thể dân chủ”. Dân chủ là một hình thức chính trị – Nhà nước của xã hội. Như vậy có thể hiểu dân chủ là chính quyền thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể quyền lực Nhà nước. Dân chủ là khát vọng vươn tới và là mục tiêu đấu tranh của xã hội loài người . Lịch sử thế giới đã chứng tỏ sự phát triển của nền dân chủ qua các giai đoạn, thể hiện nấc thang tiến bộ là : Dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, dân chủ nhân dân,dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó dân chủ XHCN là đỉnh cao của nền dân chủ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị – Nhà nước của xã hội. Trong đó con người là thành viên trong xã hội có đầy đủ tư cách công dân, tư cách công dân là quyền làm chủ của nhân dân. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “ Nước ta là nước dân chủ Bao nhiêu lợi ích đều vì dân Bao nhiêu quyền hạn đều của dân Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. … Nói tóm lại : Mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam luôn xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển của xã hội. 1.2 Khái niệm về thực hiện dân chủ ở cơ sở : Là quyền dân chủ trực tiếp của người dân được tiến hành từ cấp xã, phường trở xuống theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Dân chủ ở cơ Người thực hiện : Cù Đình Mùa 5 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ sở trước hết là dân chủ trực tiếp, là hình thức nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách trực tiếp thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình đối với tổ chức và hoạt động của cơ quan chính quyền ở cơ sở. Như vậy, dân chủ ở cơ sở đề cập đến dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước… còn dân chủ ở cơ sở mà tôi nghiên cứu ở đây là dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 2. Cơ sở thực tiễn . Việc ra đời Chỉ thị số 30 – CT/TW ngày 18 / 2 / 1989 của Bộ chính trị khoá VIII và trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ X đã khẳng định : “ Dân chủ vừa là động lực vừa là mục tiêu của công cuộc đổi mới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Nhà nước là đại diện quyền làm chủ của nhân dân,đồng thời là người tổ chức và thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Mọi đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đều phản ánh lợi ích của đa số nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch định và thi hành những chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Chúng ta chú trọng xây dựng một xã hội dân chủ trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thực sự là công bậc của dân, đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu lực lượng đều ở nơi dân. Mặc dù Đảng ta đã có những chủ trương, chính sách phù hợp trong việc đề cao, phát huy và mở rộng dân chủ, đồng thời trên cơ sở chủ trương đó,Nhà nước đã cụ thể hoá bằng việc ban hành các văn bản Pháp luật quy định về dân chủ. Tuy nhiên nhìn chung quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực, tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân vẫn còn diễn ra nghiêm trọng mà chúng ta chưa đẩy lùi, ngăn chặn được. Thực tiễn cho thấy : Ở đâu cấp uỷ Đảng nhận rõ và quan tâm chăm lo đúng mức tới việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thì ở đó có nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được giữ vững, thu hút và tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, động viên và Người thực hiện : Cù Đình Mùa 6 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ huy động được sức lực, trí tuệ của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương đạt hiệu quả cao. Ngược lại nếu như ở địa phương nào, cơ sở nào không thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoặc triển khai thực hiện một cách hình thức, qua loa đại khái thì ở đó đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, an ninh chính trị mất ổn định, tình hình kiến nghị, khiếu kiện vượt cấp của nhân dân gia tăng, dẫn đến phát sinh một số điểm nóng trong thời gian qua ở một số địa phương như : Khoái Châu, Hưng Yên đã từng xẩy ra. Có thể thấy, kể từ Quy chế dân chủ được ra đời người dân đã được thực hiện quyền làm chủ của mình. Đặc biệt quy chế đã được nâng cao thành Pháp lệnh là một căn cứ có giá trị pháp lý nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở. Trong những năm vừa qua, chính quyền xã Nguyễn Trãi đã tổ chức triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và đã đạt được những kết quả khá tốt đẹp. II- THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGUYỄN TRÃI – HUYỆN ÂN THI – TỈNH HƯNG YÊN. 1. Đặc điểm tình hình địa phương. Xã Nguyễn Trãi là một xã thuần nông, phía đông giáp xã Văn Nhuệ, phía tây giáp xã Cẩm Ninh, phía nam giáp xã Hồ Tùng Mậu, phía bắc giáp Thị trấn Ân Thi. Xã Nguyễn Trãi có bề dày cách mạng trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong công việc bảo vệ và xây dựng đất nước trong công cuộc đổi mới. Xã Nguyễn Trãi có điều kiện thuận lợi cho pháp triển kinh tế cũng như điều kiện tự nhiên, được tỉnh quy hoạch và đang tiến hành xây dựng mở đường 200 mới qua xã với quy mô đường giao thông cấp 3 đồng bằng tạo tiền đề cho các khu công nghiệp, các công ty vào xã thay đổi bộ mặt nông thôn những năm trong tương lai. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 7 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 873,7 ha, trong đó có 521,3 ha đất nông nghiệp , 352,7 ha đất ở. Đặc biệt Đảng uỷ đã ra Nghị quyết động viên nhân dân phát huy nội lực tự đóng góp đổ đường bê tông liên xóm đạt 90 % trong toàn xã. Về dân số : Các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm được xã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả hàng năm không xẩy ra các vụ dịch bệnh và ngộ độc lớn trên địa bàn, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn , tổng số dân trên địa bàn xã là 6.557 người. Trong đó : Số trong độ tuổi lao động là 3.564 người, toàn xã có 8 chi bộ với 5 thôn : Nhân Vũ, Nhân Lý, ấp Nhân lý, Mão Xuyên, Mễ Xã, có 4 làng được UBND huyện công nhận là Làng văn hoá đạt 80 %, trong đó có 2 Làng được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu Làng Văn Hoá sau 3 năm. Tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt 10,4 %. Có 80 % gia đình được công nhận là gia đình văn hoá. Đảng bộ xã Nguyễn Trãi luôn đạt trong sạch vững mạnh, có 357 đảng viên, 8 chi bộ, các đoàn thể và tổ chức chính trị luôn luôn được củng cố vững mạnh, là lực lượng nòng cốt để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nền chính trị kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương ngày càng ổn định và phát triển. Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, xã Nguyễn Trãi 7 năm liền được công nhận chính quyền trong sạch vững mạnh cấp huyện, từ năm 2006 đến nay trên địa bàn xã không có khiếu kiện vượt cấp xẩy ra. 2. Thực trạng việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại xã Nguyễn Trãi trong giai đoạn hiện nay. 2.1 Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Sau hơn 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo trí tuệ của Đảng ta , đất nước ta đang ngày một thay đổi và đạt được những kết quả tốt đẹp trên mọi mặt đời sống xã hội . Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, chúng ta còn gặp không ít những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá cách mạng bằng âm mưu hoạt động “ Diễn biễn hoà bình” nhằm thay đổi chế độ và hệ thống chính trị đối với nước ta, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc , tôn giáo để Người thực hiện : Cù Đình Mùa 8 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ kích động gây rối, bạo loạn nhằm làm mất ổn định ở nước ta. Bên cạnh đó, những tác động của mặt trái cơ chế thị trường cùng với những yếu kém về quản lý kinh tế, quản lý xã hội làm nẩy sinh tiêu cực, tham nhũng, tội phạm hình sự, kinh tế, tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý diễn biến ngày càng phức tạp, trực tiếp tác động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung thế hệ trẻ nói riêng. Vì vậy việc thực hiện tốt dân chủ đặc biệt là thực hiện dân chủ ở cơ sở là yêu cầu bức thiết và là điều kiện làm hạn chế và đẩy lùi những khó khăn, thách thức đó. Trước điều kiện mới của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyễn Trãi đã nhận thức sâu sắc việc xây dựng và thực hiện Pháp lệnh dân chủ là một chủ trương lớn của Đảng, được thực hiện trong thời điểm hiện nay là rất phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Đây là một giải pháp quan trọng nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và tạo điều kiện để nhân dân cùng tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, xây dựng chính quyền Nhà nước ở địa phương trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy, chính quyền xã đã có nhiều biện pháp phù hợp nhằm tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh như tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung của Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và các tầng lớp nhân dân dưới các hình thức như mở các lớp bồi dưỡng, tuyên truyền qua đài truyền thanh… Dân chủ trong xã tiếp tục được đề cao, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua 2 phương thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp ( Dân chủ đại diện ) Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, khắc phục tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, hách dịch,cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân tạo sự nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện cơ chế “ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ “. Qua học tập, quán triệt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã nhìn chung nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt, đại bộ phận nhận thức được việc thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh có ý nghĩa rất lớn và phù hợp với Người thực hiện : Cù Đình Mùa 9 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ lòng dân,tạo điều kiện cho nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan đến lợi ích của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời xác định rõ trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đại bộ phận nhân dân hăng hái phấn khởi tinh tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với cán bộ, đảng viên đã xác định rõ được vai trò nhiệm vụ của mình ở các cương vị được giao, từ đó tích cực rèn luyện phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân , việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã được duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân và cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Công khai minh bạch trước nhân dân các vấn đề liên quan đến tài chính kinh tế, việc thu chi ngân sách xã được báo cáo công khai hàng năm trong việc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND định kỳ. Trước khi tiến hành xây dựng kiến thiết các công trình phúc lợi trong xã, nhân dân các thôn được bàn bạc dân chủ, được tạo điều kiện thuận lợi thông qua các kỳ họp được bày tỏ ý kiến và chất vấn các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã. Tham gia bỏ phiếu kín bầu trưởng thôn, ý kiến đóng góp trực tiếp cho cán bộ, công chức cấp xã trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã. Đóng góp xây dựng các quy định trong quy ước, hương ước làng như việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả, bảo vệ hành lang an toàn giao thông theo hướng tiết kiệm, văn minh, hiện đại trong khuôn khổ Pháp luật. Tổ chức nhân dân tham gia giám sát trực tiếp các công trình xây dựng trong xã như trụ sở làm việc, đổ đường bê tông liên thôn, liên xóm, cầu cống giao thông thủy lợi nội đồng hạn chế tối đa việc thất thoát tiền của của dân. Xã thường xuyên sử dụng Đài truyền thanh để thông báo công khai rộng rãi mọi hoạt động của xã, những chủ trương , Nghị quyết của UBND đều được đưa ra bàn bạc thảo luận dân chủ, công khai, nhân dân cử người đại diện cùng với chính quyền xã giám sát, việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án, giám sát việc 10 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi Người thực hiện : Cù Đình Mùa TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ xây dựng cơ sở hạ tầng như trụ sở làm việc của Đảng uỷ – HĐND – UBND đường giao thông, hệ thống tiêu thoát nước. Cán bộ, công chức thực hiện tốt cơ chế một cửa từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các thủ tục hành chính nhanh gọn, kịp thời không gây phiền hà sách nhiễu cho nhân dân, khi nhân dân ra giao dịch được các cán bộ tiếp nhận hồ sơ tận tình hướng dẫn, từ đó cũng tạo lên niềm phấn khởi, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền xã. Các tổ chức đoàn thể, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ có vai trò quan trọng trong công tác vận động, tuyên truyền và giáo dục các đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm những quy định trong Pháp lệnh, gương mẫu và thi đua trong các phong trào của địa phương, tham gia đầy đủ các kỳ họp, đồng thời tích cực nghiên cứu thảo luận để góp những ý kiến xây dựng đưa phong trào của địa phương ngày một phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp và văn minh. Xã luôn duy trì hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo hoạt động thường xuyên có hiệu quả, hàng năm tổ chức họp dân vào tháng 6 và tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư vào ngày 18 / 11. Nhờ có đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm và sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và các ngành các cấp trong việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã những năm qua, nhân dân trong xã đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đáng khích lệ trên tất cả các linh vực của đời sống, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, điều đó khẳng định rằng nhân dân xã Nguyễn Trãi chẳng những vượt qua được thử thách đói nghèo để đứng vững và còn tiến lên bằng trí tuệ và sức lực của mình là nhờ có quy chế dân chủ, có các nghị quyết của Đảng và hệ thống Pháp luật từng bước được hoàn thiện đã đạt được nhưng thành tựu sau : - Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,4 % năm. - Cơ cấu kinh tế : Nông nghiệp 70 %, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 15 %, thương mại dịch vụ 15 %. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 11 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 9.800.000 đ/người/năm - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,82 % - Tỷ lệ hộ nghèo 8,7 % - Trẻ em suy dinh dưỡng dưới 6 tuổi 3,6 %. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được nhân dân bàn bạc và tổ chức chuyển đổi có hiệu quả cao, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất chuyển đổi cơ cấu giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao, chăn nuôi giữ vững và phát triển , đàn gia súc, gia cầm khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ phát triển, chăn nuôi theo hướng tập trung cả xã có 5 trang trại làm có hiệu quả, một khu chăn nuôi gia súc tập trung. Trong năm mở các lớp tập huấn khuyến nông, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất chăn nuôi. Tổ chức tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, trong năm đã tiêm phòng đạt 100 %, bên cạnh đó xã đã thường xuyên vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh nên mọi người dân đều nhận thức được từ đó việc phòng chống dịch bệnh đảm bảo tốt nên đã không để dịch bệnh xảy ra. Tiểu thủ công nghiệp : Thường xuyên khuyến khích tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp với nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động, các ngành nghề phụ trong địa bàn xã ngày càng phát triển. Tiểu thủ công nghiệp : Thường xuyên khuyến khích tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp với nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động, các ngành nghề phụ trong địa bàn xã ngày càng phát triển. Thương mại dịch vụ : phát triển kinh tế nhiều thành phần, đúng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, khuyến khích mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt tập trung phát triển các ngành nghề truyền thống tạo thêm thu nhập và việc làm cho nhân dân . * Nguyên nhân của những kết quả : Người thực hiện : Cù Đình Mùa 12 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Có được những kết quả như trên là do Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực gắn liền với lợi ích của cá nhân và công đồng dân cư. 2.2 Những mặt tồn tại hạn chế . Việc phổ biến tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai học tập Pháp lệnh đôi khi làm mang tính hình thức dẫn đến một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ, hiểu và thực hiện chưa đúng, thậm chí đòi hỏi quyền lợi không chính đáng, gây khó khăn cản trở việc thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Chế độ thông tin để nhận biết theo quy định của chính quyền cơ sở có lúc chưa kịp thời, giải quyết những kiến nghị của nhân dân còn thiếu tập trung, chưa dứt điểm, có biểu hiện lợi dụng dân chủ để đòi hỏi quá mức nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Vẫn còn có hiện tượng một số cán bộ chủ chốt ở thôn, nhận thức chỉ đạo thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đường bê tông thiếu cụ thể, công tác kiểm tra đôn đốc chưa sâu sát, thiếu nghiêm túc, chưa thực sự phát huy hết vai trò người đại diện quyền làm chủ của nhân dân. Thành viên ban chỉ đạo kiêm nhiệm nhiều việc, cán bộ tham mưu đôi khi chưa thực sự gắn bó với công việc, còn biểu hiện buông lỏng vai trò kiểm tra, hướng dẫn. Việc tự phê bình và phê bình của một số đồng chí lãnh đạo chưa nghiêm túc, vẫn còn tình trạng ngại kiểm điểm trước dân, một số đồng chí còn mắc bệnh quan liêu, thiếu trách nhiệm trước công việc được giao, năng lực, tình độ còn hạn chế, cơ tư tưởng ngại khó, ngại khổ, cầm chừng trong công việc. Một số thôn xây dựng quy chế dân chủ còn mang tính hình thức thiếu công khai minh bạch, công tác kiểm tra đôn đốc, nhiều lúc chưa sâu sát, thiếu nghiêm túc nên sự đoàn kết nhất trí không cao. Việc kiểm tra giám sát tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện quy chế chưa được thường xuyên. 13 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi Người thực hiện : Cù Đình Mùa TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Một số cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. * Nguyên nhân của tồn tại hạn chế : Việc nhận thức của một số ít cán bộ từ xã đến thôn về tầm quan trọng của việc thựuc hiện Pháp lệnh trong việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở từng thôn xóm còn chưa đầy đủ, chưa thấy hết được tác dụng của Pháp lệnh trong việc phát triển kinh tế ,giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. III – GIẢI PHÁP . Việc ban hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã thể hiện sự nhận thức đúng đắn và kịp thời của Đảng và Nhà nước về phát huy dân chủ trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên quy chế dân chủ đã được nâng lên thành Pháp lệnh là một căn cứ có giá trị pháp lý nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở. Nhìn chung, chính quyền cơ sở xã đã và đang thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Song để việc thực hiện Pháp lệnh này được triệt để và phát huy hơn nữa tôi thiết nghĩ chính quyền xã cần tiếp tục thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu dưới đây : Thứ nhất : Nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò quan trọng của việc thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cấp xã, phường, thị trấn. Một số nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả thực hiện pháp lệnh là tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng chưa nhận thức được tầm quan trọng của Pháp lệnh. Nhu cầu về dân chủ thì bất cứ người dân nào cũng có nhưng dường như tâm lý phổ biến của số đông nhân dân là thụ động chờ hưởng thụ thành quả của dân chủ, ít khi nghĩ rằng, mình phải chủ động tạo ra và đón lấy. Các giá trị dân chủ một cách tự giác. Ngay cả khi có Pháp lệnh, không ít người vẫn lãnh đạo thờ ơ với Pháp lệnh, không hiểu rõ những quy định về quyền làm chủ của mình gồm những nội dung gì, đến khi nẩy sinh một nhu cầu nào đó về quyền và nghĩa vụ trước Pháp luật thì lại khiếu kiện đến các cấp một cách vô tổ chức. Chính vì thế, cần phải tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Pháp lệnh tới các tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 14 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Thứ hai : Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , công chức cơ sở. + Đội ngũ cán bộ từ thôn đến xã phải được đào tạo cơ bản có hệ thống theo nội quy trình tự chặt chẽ từ khâu thi tuyển, học tập, nghiên cứu đến kiểm tra đánh giá đúng chất lượng. + Hàng năm nên có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ. + Việc đào tạo cán bộ phải gắn với sử dụng cán bộ, vì công việc mà sắp xếp đội ngũ cán bộ cho phù hợp. + Cán bộ cơ sở phải dựa vào ý kiến nhân dân đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ cơ sở, thay thế các cán bộ thiếu năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm không còn uy tín trong Đảng và trong nhân dân. Thứ ba : Gắn việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế – xã hội địa phương. Thực tiễn công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội của đất nước trong những năm qua nói chung và phát triển không ngừng đi lên của xã nói riêng đã chứng minh rằng : Việc thực hiện dân chủ trên lĩnh vực kinh tế ở cơ sở đặc biệt khi đã được nâng lên thành Pháp lệnh là giải pháp hữu hiệu, giữ vững ổn định chính trị, giải quyết được những bức xúc trong nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt công khai hoá những điều “ Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” . Mục tiêu quan trọng nhất của thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trán là nhằm giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, một nền dân chủ cho đa số một cách thực sự, thực tế, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là nông dân tham gia vào công việc quản lý của Nhà nước bằng cách để cho “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra “ một cách thực sự. Thứ tư : Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã. Một là : Nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ cấp xã, nhất là BCH Đảng uỷ xã từ việc ra Nghị quyết đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 15 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Hai là : Phát huy vai trò trách nhiệm thường xuyên đổi mới phương thức làm việc của chính quyền cấp xã. Ba là : Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn và đội ngũ trưởng, phó thôn. Bốn là : Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị – tổ chức quần chúng. Thứ năm : Giải quyết triệt để những sai phạm tồn đọng, ngăn ngừa những sai phạm phát sinh mới : Thực tế trong năm qua cho thấy : Tại địa bàn xã Nguyễn Trãi mặc dù vài năm gần đây không có khiếu kiện vượt cấp song vẫn còn tình trạng nhân dân chưa chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các công trình lấn chiếm lòng, lề đường làm ảnh hưởng tới giao thông và tạo dư luận không tốt trong xã hội, tổ chức Đảng và chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền thuyết phục động viên nhân dân thực hiện song sự chuyển biến còn chậm, chưa triệt để, biện pháp thiếu kiên quyết. Để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn phải đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục bệnh quan liêu, tăng cường gần dân để hiểu dân. Song song với những giải pháp trên thì cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ thống nhất của các cấp uỷ Đảng cơ sở phải thực sự dân chủ trong nội bộ, trong việc tham gia bàn bạc các công việc của cấp uỷ, chi bộ phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, xác định trách nhiệm cá nhân đối với từng cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt. Đảng viên phải gương mẫu thực hiện và tích cực vận động quần chúng thực hiện thực sự dân chủ từ trong Đảng. IV –KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT Để thực hiện quy chế dân chủ được tốt, trước hết cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên từ Trung ương đến các cơ sở, sự phối kết hợp giữa MTTQ và các đoàn thể, các ngành có chương trình, kế hoạch hướng dẫn tổ chức quán triệt thực hiện, tạo sức mạnh đồng bộ trong cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân. Tránh Người thực hiện : Cù Đình Mùa 16 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ biểu hiện dân chủ theo ý lãnh đạo một chiều, dân chủ hình thức không hiệu quả,gây mất lòng tin trong nhân dân. Cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, người cán bộ phải gần dân để nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin. Cần tăng cường hơn nữa hiệu quả của việc đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ, tạo được sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tránh mọi biểu hiện dân chủ hình thức nói không đi đôi với việc làm, hiệu quả thấp, gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc cải cách thủ tục hành chính rườm rà gây khó dễ cho nhân dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, thúc đẩy phong trào chuyển dịch cơ cấu thi đua sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở cơ sở đẩy mạnh phong trào văn hoá, nếp sống văn minh. Tăng cường phát huy dân chủ trực tiếp do nhân dân bàn bạc, quyết định các công việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phát huy tốt dân chủ đại diện thông qua việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND ba cấp. Ngoài việc ban hành pháp lệnh thực hệin dân chủ ở cơ sở, Nhà nước cần có những chế tài xử lý những cơ sở và một số ít bộ phận cán bộ chưa thực hiện nghiêm túc pháp lệnh, những cán bộ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu dân để củng cố lòng tin trong nhân dân. Như vậy việc mở rộng tăng cường dân chủ ở cơ sở phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, dân chủ đi đôi với giữ kỷ cương phép nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là khâu quan trọng và cấp bách trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị Đảng lãnh đạo,Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ “ Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, “ Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đó cũng là lời dạy ân cần sâu sắc của Bác và là chân lý lớn đúc kết từ thực tiễn vĩ đại của cuộc sống. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 17 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ KẾT LUẬN Thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, Phường, Thị trấn trong giai đoạn hiện nay là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội trước xu thế hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế, với phương châm hoà nhập song vẫn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc sân tộc. Đất nước dù có giàu mạnh song nhân dân không được phát huy quyền dân chủ, làm chủ thì đó chỉ là để phục vụ lợi ích cá nhân của những người đứng trên dân, vì xã hội dân chủ thực sự thì nó phải phục vụ lợi ích và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đảng ta là người lãnh đạo vạch ra đường lối chiến lược sách lược, cương lĩnh, đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện vai trò làm chủ xã hội, làm chủ đất nước trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, khoa học, an ninh quốc phòng. Từ khi ra đời dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua những giai đoạn lịch sử của đất nước Đảng ta luôn coi trọng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy dân chủ. Bác Hồ đã từng nói “ Chèo thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, con thuyền cách mạng đã đưa nhân dân đến cuộc sống tự do ấm no hạnh phúc bằng chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng hoàn toàn Tổ quốc, đất nước bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ thực sự cho nhân dân. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 18 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Trong thời kỳ quá độ lên CNXH cũng như trong giai đoạn hiện nay xây dựng đất nước từng bước phát triển theo hướng hiện đại, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp . Đảng ta luôn xác định quan điểm “ Lấy dân làm gốc “, xây dựng phát triển đất nước phải đi đôi với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời đi đôi với việc xoá đói giảm nghèo đem lại cuộc sống no ấm, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đảng ta đã ban hành nhiều các văn bản ra nhiều chủ trương chính sách, được chính quyền các cấp triển khai và cụ thể hoá đưa vào cuộc sống nhân dân được nhân dân đón nhận, nhân dân được bàn bạc được tham gia các công việc của đất nước, nhiều tâm tư nguyện vọng của nhân dân được cụ thể hoá đưa vào các quy định, chế tài thực hiện ở từng khu dân cư, thôn, xóm, cán bộ và nhân dân hiểu nhau hơn, phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên và nhân dân bình đẳng hơn, thực chất hơn đó là do triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Dân chủ và thực hiện dân chủ là yêu cầu bức thiết cho sự phát triển của xã hội, nó đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thực hiện tốt từ Trung ương đến địa phương, phải được duy trì thường xuyên trong hệ thống chính trị của Đảng, mà các tổ chức Đảng – Chính quyền – Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở phải là người chuyển tải mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng , Pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống nhân dân. Duy trì và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra “ là yếu tố quyết định cho sự ổn định của xã hội, là giải pháp hữu hiệu giải quyết khoa học mối quan hệ hữu cơ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân thực hiện quan điểm nhất quán “ Tất cả là của dân, do dân và vì dân “. Được các thầy giáo, cô giáo giảng dạy về chính quyền cơ sở với việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn hiện nay, bản thân tôi càng thấu hiểu hơn về thực chất của dân chủ trong các tầng lớp nhân dân lao động và tôi càng thấy được Đảng, Nhà nước ta đã ban hành chủ trương chính sách về thực hiện dân chủ ở cơ sở là một chủ trương đúng đắn , nó giải quyết được các vấn đề bức xúc của xã hội và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Người thực hiện : Cù Đình Mùa 19 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ Muốn thực hiện thành công công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp từng bước hiện đại, đòi hòi việc thực hiện dân chủ trong nhân dân cũng phải được coi trọng và phải được các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức, quán triệt triển khai và đặt nên nhiệm vụ hàng đầu song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương. Đề tài ở xã chưa có ai nghiên cứu về lĩnh vực này. Với điều kiện vừa học vừa làm , tài liệu nghiên cứu còn hạn chế, mặc dù đã cố gắng trình bày song tiểu luận không tránh được những thiếu sót hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, thông cảm và sự chỉ bảo giúp đỡ bổ sung của các thầy cô giáo giúp tôi hoàn chỉnh bài tiểu luận đạt kết quả tốt. Tôi xin trân trọng cảm ơn ./. Hưng Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2010 Người viết Cù Đình Mùa Người thực hiện : Cù Đình Mùa 20 ĐVCT : UBND xã Nguyễn Trãi
- Xem thêm -