Tạo dựng cấu trúc nanô có kiểm soát thông qua chất xúc tác với cấu trúc còn giữ lại sử dụng quá trình khắc bằng ống các bon nanô

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 160 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 10487 tài liệu