Tài liệu So do ke toan chi phi nguyen vat lieu truc tiep

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

S¬ ®å 01: S¬ ®å tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NVL trùc tiÕp: TK 152 (TK 611) TK 621 TK 152(611) TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt TK 111,112,331… (631) TrÞ gi¸ NVL mua dïng ngay cho s¶n xuÊt TK 133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ TrÞ gi¸ NVL cha sö dông cuèi kú vµ phÕ liÖu thu håi TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT
- Xem thêm -