Tài liệu So cai 622112

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sæ c¸i Tµi kho¶n TK 622112 – S¶n xuÊt ®Êt sÐt Tõ ngµy 01/11/2004 ®Õn ngµy 30/11/2004 Sè d ®Çu kú: 0 Chøng tõ Ngµy Sè 30/11 PKT 4 30/11 PKT28426 Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i - TrÝch l¬ng 33411 KÕt chuyÓn 6221 sang 1541 154111 622112 sang 154112 Tæng ph¸t sinh nî: 84 062 864 Tæng ph¸t sinh cã: 84 062 864 Sè d cuèi kú: 0 TK ®/ Sè ph¸t sinh Nî 84 062 864 Cã 84 062 864
- Xem thêm -