Tài liệu So cai 621112

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Sæ c¸i Tµi kho¶n TK:621112 – S¶n xuÊt ®Êt sÐt Tõ ngµy 01/11/2004 ®Õn ngµy 30/11/2004 Sè d ®Çu kú: 0 Chøng tõ Ngµy Sè 30/11 PXTHXQ Kh¸ch hµng DiÔn gi¶i TK ®/ Xëng « t« - C2 NhËn næ m×n trong th¸ng 30/11 - KÕt chuyÓn 6211 sang1541 621112 sang 154112 152211 1 154112 PKT28425 Tæng ph¸t sinh nî: 31 931 080 Tæng ph¸t sinh cã: 31 931 080 Sè d cuèi kú: 0 Sè ph¸t sinh Nî 31 931 080 Cã 31 931 080
- Xem thêm -