Selection and study on ethanol fermentation conditions by thermo-tolerant yeasts

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu