Quản trị kênh phân phối thiết bị xử lý nước thải của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật duy bình trên thị trường hà nội

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29251 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing : : : : công ty kinh doanh : : GVHD: TS Cao Tuấn Khanh i SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ỜI Ả Ơ ể có thể Trong quá trình th c t p t t nghi t nghi p : “Qu n tr kênh phân ph c a mình, em ti n hành nghiên c ng Hà N i” c r t nhi u s ỡt - Đ ũ phía Nhà ng. ể Đ ể và các ể giúp trong Đ :“ ” ò ể ể Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: TS Cao Tuấn Khanh ii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ Ụ ................................................................................................................... i ỜI Ả Ụ Ơ ................................................................................................................ ii Ụ .....................................................................................................................iii D Ụ Ả Ụ Ơ Ụ Ơ I ......................................................................................... vii ................................................................................viii I ....................................................................................... ix I I I Ả I ẢI Ơ Ờ T nh ấp thi t nghi n u lập v tu n ố vấn a trong m ti u nghi n I ....................................... 1 t i ....................................................................... 1 t i................................................................... 2 T ng quan tình hình h h th nghi n C I u a nh ng ng trình n m tr ... 2 u ......................................................................................... 3 1.4.1 Mục tiêu chung ....................................................................................................... 3 1.4.2 Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................... 3 Phạm vi nghi n Ph u ................................................................................................. 3 ng ph p nghi n u ........................................................................................ 4 1.6.1 Phương pháp luận chung ....................................................................................... 4 1.6.2 Phương pháp luận cụ thể ....................................................................................... 4 6 ..................................................... 4 6 ...................................................... 4 K t ấu hóa luận tốt nghiệp ................................................................................... 6 Ơ II Ơ I I Ả Ả ẢI KINH DOANH .............................................................................................................. 7 t số h i niệm M ts n .......................................................................................... 7 hái ni m .................................................................................................... 7 h c n ng c ênh phân ph i .............................................................................. 7 u tr c ênh phân ph i ........................................................................................ 8 t số lý thu t li n quan GVHD: TS Cao Tuấn Khanh n qu n trị nh phân phối .................................... 10 iii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Theo lý thuyết c Philip Kotler ( 2009).............................................................. 10 Theo lý thuyết c PGS T Trương Đình hiến ( 008) ........................................ 10 Phân ịnh n i ung v qu n trị nh phân phối a ng t inh oanh .......... 11 Thiết ế ênh phân ph i ....................................................................................... 11 2.3.1.1 ........................................................................................... 11 2.3.1.2 ......................................................................................... 11 2.3.1.3 Đ ............. 12 ch n thành viên ênh .................................................................................... 13 ch th ch thành viên ênh ................................................................................... 15 Đánh giá thành viên ênh .................................................................................... 16 Đi u ch nh các s p Ơ t ênh ................................................................................ 17 III Ả Ả I Ơ Ờ I I ẢI I I .............................................................................................. 18 nh gi t ng quan tình hình a ng t T HH th ng mại v thuật Du Bình ...................................................................................................................... 18 Sơ lư c quá trình hình thành và phát triển c ơ c u t ch c gành ngh máy và nhân s c c ng ty ...................................... 18 c ng ty ................................................... 18 inh o nh ....................................................................................... 19 ết quả ho t ng inh o nh c c ng ty T thương m i và thuật uy ình ....................................................................................................................... 19 Đ c iểm th trư ng sản ph m thiết m i và c ng ty T thương thuật uy ình ............................................................................................. 20 nh h th i x lý nư c thải c a ng a nhân tố m i tr ng t T HH th ng mại v ng n qu n trị nh phân phối thi t ị thuật Du Bình tr n thị tr ng H lý n i ......... 21 ác nhân t vi m ................................................................................................ 21 Đ Đ ............................................................................................. 21 ể ........................................................................................ 21 ................................................................................................ 22 ác nhân t v m ................................................................................................ 22 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh iv SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ............................................................................................ 22 - ...................................................................... 23 - ............................................................................. 24 – K t qu phân t h v i s n ph m thi t ị Du Bình tr n ịa ....................................................................... 24 liệu s ấp v th lý n th i nH ấp v việ qu n trị a ng t T HH th ng mại v thuật i..................................................................................... 25 Th c tr ng v h th ng ênh phân ph i sản ph m thiết c ng ty T nh phân phối ối thương m i và x lý nư c thải c thuật uy ình ......................................................... 25 3.3.2 Th c tr ng thiết ế ênh ....................................................................................... 27 Th c tr ng l ch n thành viên ênh .................................................................. 28 Th c tr ng ch th ch thành viên ênh ................................................................. 30 Th c tr ng ánh giá thành viên ênh .................................................................. 31 Th c tr ng i u ch nh các thành viên ênh ......................................................... 33 Ơ Ả I I ẢI Ơ Ờ C t luận v ph t hiện qua nghi n Thành c ng I I ..................................... 35 u ........................................................... 35 t ư c............................................................................................ 35 4.1.2 Nh ng h n chế c n t n t i ................................................................................... 35 h ng nguyên nhân c D o tri n v ng v quan i m th ph m thi t ị tr n thị tr ng H lý n th i uất v thi t ị thị tr lý n ng H a hiện qu n trị ng t T HH th nh phân phối ối v i s n ng mại v thuật Du Bình i ................................................................................................ 36 áo phát triển c C h n chế ......................................................................... 36 ngành inh o nh sản ph m thiết i n nghị h th i a u v việ qu n trị ng t T HH th x lý nư c thải ...... 36 nh phân phối s n ph m ng mại v thuật Du Bình tr n i ......................................................................................................... 38 Đ xu t hoàn thi n th trư ng mục tiêu c c ng ty ............................................ 38 Đ xu t giải pháp v tuyển ch n thành viên ênh................................................ 39 Đ xu t giải pháp hoàn thi n ch th ch thành viên ênh .................................... 40 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh v SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Đ xu t giải pháp v ánh giá thành viên ênh ................................................... 40 Đ xu t giải pháp v i u ch nh các s p t ênh ............................................... 41 Th y i h th ng ênh hi n t i ........................................................................... 42 M ts xu t hác.............................................................................................. 43 I I Ả Ụ Ụ GVHD: TS Cao Tuấn Khanh vi SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ Ả STT I Trang 19 2 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 25 vii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ Ơ STT Trang 9 18 25 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh viii SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing Ụ I STT 1 TNHH 2 Th.S 3 GS 4 PGS 5 TS 6 CBCNV 7 SVTH 8 NXB GVHD: TS Cao Tuấn Khanh ix SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Ơ Khoa: Marketing I I I Ả I ẢI Ơ Ờ T nh ấp thi t nghi n u a I I t i ể ể ể ể ũ ũ ò ò ò ũ ể ể GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 1 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ể ể ò ể lập v tu n ố vấn trong t i Đ :  ển ch n các thành viên kên    T ng quan tình hình h h th nghi n u a nh ng ng trình n m tr :  Phát triển kênh phân ph i s n ph m thi t b chi u sáng c a công ty c ph n è cR Ninh Đ ng Hà N – - Đ : - 2013  – - 2013  : - – - 2013 GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 2 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ể Tro ể C m ti u nghi n u 1.4.1 Mục tiêu chung Đ xu t các gi ể ng hi u l c qu n tr kênh phân ph i s n ph ng Hà N i. 1.4.2 Mục tiêu cụ thể - M c tiêu lý thuy t: H th ng hóa v qu n tr kênh phân ph i s n ph m c a công ty kinh doanh. Bao g m các công vi m kênh phân ph i là a kênh? Qu n tr kênh phân ph i g m nh ng n i dung nào? Để t ể phân tích th c tr lý thuy i pháp qu n tr kênh phân ph i cho công ty. - M c tiêu th c ti n: Phân tích tình hình kinh doanh hi n t ể tr ng qu n tr kênh phân ph i c hi u qu ũ c ng gi i pháp qu n tr kênh iv im - Đ Phạm vi nghi n ể u - Khách hàng: ch c các doanh nghi nhân có nhu c u tiêu dùng các s n ph - Sản ph m: - Không gian: ể GVHD: TS Cao Tuấn Khanh ể 3 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing - Th i gi n: 0 0 ể 0 0 Đ ò Ph ng ph p nghi n ẽ 0 0 7 u 1.6.1 Phương pháp luận chung : n s d ng trong nghiên c ch nh ng v ch s logic bi n ch ng k t h c ti n hóa u mô t ng lý lu ò nh t bi n ũ i c a nh n th c khoa h c hi m i. i t o và xây d ng th gi i i, m i quan h nhân qu di n ra mang tính ch t i. Nhi ng h p, k t qu c c l i là nguyên nhân c a quá ểm c : ể áp d ng h p, quy n p, di n gi i, logic - l ch s , h th ng - c u ể ti n hành nghiên c tài. N c u, s khác nhau c a nh vào cách ti p c ng nghiên ng c thể thì sẽ nghi u th c u lý thuy t. 1.6.2 Phương pháp luận cụ thể Để : 6 : ò ò Đ công ty ể - : ể ũ 6  Ph và GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 4 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing - Thu thập th ng tin sơ c p thông qua phiếu th m phân ph i c a c ng ty T thương m i và thuật uy ình + M c tiêu ph ng v : Đ u tra ph n v i ho ý iến các trung gi n ể i ng qu n tr kênh c +Đ . ng ph ng v n: các trung gian c a ty a bàn Hà N i. + N i dung mu n thu th p: xây d ng b ng câu h i g m nh ng n i dung liên n ho ng qu n tr a công ty, các tiêu ểm, nh n xét c a h v cách chu n l a ch qu n tr kênh c + : 0 + : 0 Ưu, như c iểm. + y m u: l y m u thu n ti n + Cách ti n hành: sau khi l p b ng câu h i ph ng v n xong sẽ ti ể n 10 u tra ph ng v n. - Thu thập th ng tin sơ c p thông qua phỏng v n nhà quản tr c c ng ty + M c tiêu ph ng v n: Thu th p thông tin v th c tr ng qu n tr kênh m + N i dung thông tin mu n thu th p: thu th p thông tin v th c tr ng các lo i n l a các thành viên kênh. Nh ểm, m n ch c ng qu n tr kênh trong th i gian t i +Đ ng ph ng v n: : ò : Đ c ti ng c a kênh phân ph i t + Cách ti n hành: Xây d ng b ng câu h chép l i thông tin ph ng v + GVHD: TS Cao Tuấn Khanh nt ng v n và ghi c. : 5 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp + Khoa: Marketing :  Do s li p ng m u là không l n nên d li c thu th p và x lí b ng tay. D c phân tích t ng h p d a trên nh sánh v i d li u th c p và di n gi c, sau a các s li ể làm sáng t v nghiên c u. K t ấu hóa luận tốt nghiệp : : : : nh GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 6 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Ơ Khoa: Marketing II Ơ Ả I I Ả ẢI KINH DOANH t số h i niệm M ts n hái ni m  ênh phân ph i: + – - – 006 “ – ể ể ” + Đ – 006 – Đ – Đ “ ” + Đ – 008 “ ò ể ” h c n ng c ênh phân ph i  h c n ng gi o - c tiến: ch ể - Thương lư ng: ể - h p nhận r i ro: ể : GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 7 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing ể  h c n ng th ch ng: - ghiên c u thu thập th ng tin ể ho t ng và th c hi n thương vụ - Đ u tư tài ch nh:  h c n ng hậu c n - Phân ph i vật lý: ể ể Đ ò ể - Tiếp x c: - ể oàn thi n: : u tr c ênh phân ph i  Kh i niệm ể  Cấu tr  nh phân phối hi u ài ênh Đ GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 8 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing KHCN Phân p Đ KHCN Đ KHCN Sơ  KHCN u tr c ênh phân ph i hàng c ng nghi p hi u r ng c ênh ể ể : - Phân ph i r ng r i - Phân ph i ch n l c - Phân ph i  S s p c quy n t các thành viên kênh hà bán buôn, nhà ẻ ( .  Nhà bán buôn : - Là nh i mua hàng hóa t các nhà s n xu t, nhà nh p kh u, nhà bán buôn khác và bán l i cho các nhà bán lẻ, bán buôn và nhà s d ng công nghi p. GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 9 SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing - Nhà bán buôn có vai trò quan tr ng trong vi c v n chuyển, d tr , b o qu n, phân lo i hàng hóa.  Nhà bán lẻ : - Bao g m nhi u ho n bán s n ph i tiêu dùng cu i cùng.  Đ i lý : - i thay m i lý tiêu th ) ho ể th c hi n giao d ch v i lý thu mua) ng thù lao do bên s d ng tr theo h p t.  - i môi gi i : i không tham gia mua - bán hàng hóa mà ch làm nhi m v giúp cho i mua, ho c l i h tr vi i môi gi i ng thù lao 1 ho c 2 bên. 2.2. M t số lý thuy t li n quan n qu n trị kênh phân phối ẽ ũ Theo lý thuyết c : Philip otler ( 2009) 0 Đ dung sau: - Tuyển ch n các thành viên kênh - Đ ng viên các thành viên kênh - Đ - Đ u ch nh thành viên kênh Theo lý thuyết c PGS T Trương Đình hiến ( 008) “ Đ : - ”- NXB . – GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 10 : SVTH: Phạm Thanh Bình Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Marketing thành viên kênh, hành v i, các : … : 5 : ểu ( 5Đ ể ể c ể Đ - NXB Đ (2008) ò ể ể Philip Kotler- Phân ịnh n i ung v qu n trị . nh phân phối a ng t inh oanh Thiết ế ênh phân ph i : 2.3.1.1 ể ể ể ể é ể ẻ ẻ … ũ 2.3.1.2 Có : GVHD: TS Cao Tuấn Khanh 11 SVTH: Phạm Thanh Bình
- Xem thêm -