Tài liệu Phuong phap uot

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

D©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng ph¸p lß ít lß quay Phô gia §¸ v«i Nhiªn liÖu (than ®¸) §Êt sÐt KhÝ láng H2O §Ëp §Ëp SÊy èng khãi Sil« chøa Läc bôi Khãi lß Ph©n phèi Bõa thµnh bïn §Ëp NghiÒn mÞn SÊy, nghiÒn BÓ ®iÒu chØnh Sil« chøa B¬m Pitt«ng Ph©n phèi Lß quay M¸y nÐn BÓ chøa Van ®iÒu chØnh Lµm l¹nh, ñ clanhkhe NghiÒn clanhkhe thµnh bét Xi M¨ng( kho chøa) §ãng bao, xe chuyªn dông
- Xem thêm -