Phương pháp lai mạng nơ ron - giải thuật di truyền giải bài toán np-c và ứng dụng

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu