Tài liệu Phuong phap kho

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

D©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph¬ng ph¸p kh« lß quay Phô gia §Ëp §¸ v«i §Êt sÐt §Ëp SÊy C¸n nhá SÊy- nghiÒn Khãi lß KhÝ th¶i ra èng khãi L¾ng bôi Nhiªn liÖu (than ®¸) §Ëp SÊy, nghiÒn Sil« chøa Ph©n phèi Sil« chøa Lß quay Ph©n phèi M¸y nÐn Lµm l¹nh, ñ clanhkhe NghiÒn clanhkhe thµnh bét Xi M¨ng( kho chøa) §ãng bao, xe chuyªn dông
- Xem thêm -